Разплащателни условия на SumUp

В сила от 02.08.2021

С цел използването на услугите за плащане и електронни пари на SumUp, както е описано по-долу („Разплащателни услуги“), вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия на SumUp, настоящите Условия за плащане и всички други условия и политики, приложими за конкретни Услуги, които може да използвате. Настоящите Условия за плащане са Допълнителни условия и заедно с Общите условия са част от правното споразумение между вас и SumUp Limited („SumUp“, „ние“, „нас“). Освен ако тук не е посочено друго, термините с главни букви имат същото значение както в Общите условия. 

Разплащателните услуги се предоставят от SumUp – компания с ограничена отговорност, учредена в Ирландия с регистриран номер 505893, номер по ДДС IE9813461A и със седалище Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Дъблин 2, Ирландия D02 A9N9. SumUp е упълномощена Институция за електронни пари (разрешително № C195030, издадено на 27 октомври 2020 г.), регулирана от централната банка на Ирландия. Данни за нашето разрешително могат да бъдат намерени на онлайн регистъра на Централната банка на Ирландия.

Важно е да разбирате вашите отговорности съгласно настоящите Условия за плащане. Моля, прочетете ги внимателно.

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно Общите условия, настоящите Условия за плащане, всякакви Допълнителните условия или Услугите – или ако желаете да получите копие от настоящите Условия за плащане – моля, свържете се с екипа за обслужване на клиентите на SumUp на [email protected].

1. Общи положения 

Нашите Разплащателни услуги ви предлагат възможността да приемате и обработвате транзакции с платежни карти („Плащане(ия)“) по различни начини и/или да използвате портфейл за електронни пари („Портфейл“), който има предплатена дебитна карта („Карта“), свързана с него. Разплащанията с вашите клиенти („Картодържател(и)“) могат да бъдат обработвани лично чрез вашето съвместимо мобилно устройство, нашето Приложение и/или устройство терминал, предоставено от нас („Четец“), и дистанционно чрез онлайн методи на плащане, предоставени от нас.

Предоставяйки Разплащателните услуги, ние ще улесним обработката на Плащания, извършвани от ваше име, ще кредитираме получените от нас средства от такива Плащания към вашия Профил и ще уредим такива средства (минус нашите Такси и всякакви Оспорени плащания, сторнирания, вземания или други дължими ни средства) в съответствие с настоящите Условия за плащане.

Вие ни упълномощавате и ни инструктирате да получаваме, задържаме и изплащаме средства в съответствие с настоящите Условия за плащане от ваше име. Упълномощаването и инструкциите ще останат да действат в пълна сила и ефект, докато вашият Профил бъде закрит или прекратен.

2. Обработка на лични данни

За да ви предостави Разплащателните услуги, SumUp обработва лични данни на крайни клиенти на Разплащателни услуги. Тази обработка се извършва в съответствие с на SumUpПолитиката за поверителност.

3. Мрежи и обслужващи партньори

Разплащателните услуги ви позволяват да приемате плащания от карти, предлагани от Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited и други приложими организации за разплащателни карти (заедно „Мрежи“). Мрежите са установили изисквания и насоки („Правила на мрежата“), които заедно с настоящите Условия за плащане и Общите условия уреждат предоставянето на Разплащателните услуги за вас. Връзки към текущите Правила на мрежата могат да бъдат намерени на нашия Уебсайт. Приемайки настоящите Условия за плащане, вие също се съгласявате, че ще спазвате Правилата на мрежата, които могат да бъдат изменяни от време на време от Мрежите. Можем да добавяме, изтриваме или модифицираме Разплащателните услуги и/или настоящите Условия за плащане, ако е необходимо, за да се съобразим с Правилата на мрежата.

За да предоставим нашите Разплащателни услуги, сме сключили споразумения с партньори обслужващи банки („Обслужващи партньори“). Списък на Обслужващите партньори, с които си сътрудничим при предоставяне на Услугите, може да бъде намерен на нашия Уебсайт. Правилата на мрежата може да изискват някои от нашите търговци да сключат отделно споразумение с един от нашите обслужващи партньори или самите Мрежи в зависимост от обема на Плащанията. Ако сте такъв търговец, ние ще ви уведомим и ще ви предоставим отделно споразумение в подходящо време. 

В случай на противоречие между настоящите Условия за плащане и Правилата на мрежата или такова споразумение с обслужващ партньор, условията на Правилата на мрежата или споразумението за Обслужващ партньор ще имат предимство.

4. Профил на sumup.me

Трябва да имате Профил в SumUp за достъп и използване на Разплащателните услуги, както е описано в раздел 1 на Общите условия. Във връзка със създаването и използването на Профил ние може да извършим проверка на платежоспособността ви и може да изискаме от вас да предоставите допълнителна документация, за да спазим приложимите закони, разпоредби и правила. Решението дали всички необходими проверки са завършени успешно ще бъде взето от нас по наша собствена преценка. Ние си запазваме правото да спрем или прекратим вашия Профил и/или да ограничим достъпа до която и да е от Разплащателните услуги, ако не предоставите пълна и точна информация или ако не успеете да отговорите на някакви изисквания за регистрация или проверка на Профила.

5. Приемане на картови плащания 

Разплащателните услуги включват възможността да приемаме плащания с налична карта чрез използване на Четец, чрез ръчно въвеждане на информация за платежната карта или чрез други методи, които можем да направим достъпни. Когато приемате Плащания с един от нашите Четци, Четецът ще се използва за обработка и оторизиране на Плащания между разплащателната карта и нашите сървъри. Разплащателните услуги може също така да включват възможността да приемате плащания без налична карта, включително плащания, извършени чрез шлюз за плащания или чрез линкове за плащане, изпратени от вас до вашите клиенти.  Списък на разплащателните карти, които приемаме в момента, който може периодично да актуализираме без предизвестие, може да бъде намерен на нашия Уебсайт.

Определени методи на плащане могат да се предлагат в рамките на Разплащателните услуги в партньорство с трета страна („Партньор“) чрез мобилното приложение на Партньора, уебсайт или друг софтуер („Приложение на партньор“). В такива случаи отношенията ви с Партньора ще се регламентират от отделни търговски отношения между вас и Партньора, а ние ще отговаряме само за Разплащателните услуги, предоставени от нас като част от Приложението на партньор. Ние не носим отговорност за функционалността на Приложението на партньор или която и да е услуга, предоставена на вас или на Картодържатели от Партньора. Ако е договорено между вас и Партньора, ние може също да събираме такси за обслужване от името на Партньора, но при никакви обстоятелства няма да носим отговорност за удържането или плащането на данъци, свързани с използването на Приложението на партньора.

6. Алтернативни методи на плащане

В допълнение към описаните по-горе Разплащателни услуги, SumUp може да предложи функционалност, която ви позволява да приемате плащания от клиенти чрез други методи на плащане, предоставени от трети страни („Алтернативни методи на плащане“). Можете да интегрирате функционалността за Алтернативни методи на плащане в нашите Разплащателни услуги без наличие на карта, позволявайки на вашите клиенти да избират и използват Алтернативен метод на плащане, когато извършват плащания към вас.

Подробности относно доставчиците на Алтернативни разплащателни услуги и някои допълнителни стандарти, правила, процедури и изисквания, отнасящи се до Алтернативните разплащателни услуги („Условия за АМП“), могат да бъдат намерени на нашия Уебсайт и са включени в настоящите Условия за плащане, доколкото използвате функционалността за Алтернативни разплащателни услуги. Вие се съгласявате да спазвате Условията за АМП по всяко време. Доставчиците на Алтернативни разплащателни услуги и Условията за АМП подлежат на промяна без предизвестие.

Плащанията, извършени чрез Алтернативни методи на плащане, могат да бъдат сторнирани от доставчиците на Алтернативни методи на плащане, освен ако не е посочено друго в Условията за АМП. Вашите задължения и отговорности към SumUp за всички сторнирани плащания са същите като тези, които имате към нас за Оспорени плащания. Доставчиците на Алтернативни методи на плащане могат да повлияят на сторнирането на плащане, извършено чрез Алтернативни методи на плащане, по същия начин както съответната Мрежа, Обслужващ партньор или която и да е от посочените от нас финансови институции могат да повлияят на Оспорено плащане.

Наличието на Алтернативни методи на плащане е предмет на географски ограничения. Можете да видите кои Алтернативни методи на плащане са налични във вашата държава на нашия Уебсайт.

7. Четци

Информация за наличните Четци и как те могат да бъдат закупени или наети може да бъде намерена на нашия Уебсайт

Освен ако не сме се споразумели по друг начин, нямате право да продавате, наемате, лицензирате или прехвърляте Четец на трета страна или да разрешавате използването на Четеца от трета страна. Освен това нямате право да променяте софтуера или хардуера на Четеца по никакъв начин. Не трябва да използвате Четеца за друга цел освен за приемане на Плащания.

8. Изплащане, такси и извлечения

След като получим средства от Плащанията, които обработвате чрез SumUp, ние изплащаме дължимото към вашия Портфейл („Изплащане“). Можете да изберете да пренасочвате автоматично Изплащанията към банковата сметка, свързана с вашия Профил на sumup.me. Преди всяко Изплащане ще приспаднем от средствата по Плащането приложимите Такси за нашите Услуги. Текущите Такси за Разплащателни услуги са изброени в Тарифата за таксите на нашия Уебсайт. Можете да промените предпочитанията си за Изплащане в своя Профил или като се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на [email protected].

Ние ще ви предоставяме ежемесечни извлечения от вашия Профил на sumup.me. Вие се съгласявате, че можем да обобщаваме информация за Таксите по марка, приложение, категории на инструменти за изплащане и ставки на обменните такси, приложими към транзакцията, според случая.

9. SumUp портфейл и карта

Ще ви издадем Портфейл, свързан с вашия Профил, за да улесним Изплащанията, както е описано в раздел 8 по-горе. Може също да ви издадем Карта, свързана с вашия Профил. Може да се начисляват такси за използване на Портфейла и/или Картата. Тарифа на текущите такси може да бъде намерена на нашия Уебсайт.

Ако не ви е била издадена Карта и искате да активирате тези функция или ако искате да активирате допълнителни функции, свързани с вашия Портфейл, се свържете с екипа за обслужване на клиентите на [email protected].

9a. Използване на вашия Портфейл

Вашият Портфейл (който може да бъде наречен и Бизнес сметка на SumUp) може да се финансира чрез Изплащания от вашите Плащания. Може също да ви предоставим възможност да финансирате своя Портфейл, като зареждате средства в него директно чрез плащане с кредитна или дебитна карта или чрез банков превод. Когато зареждате средства в своя Портфейл, ние ще добавяме парите във вашия Портфейл веднага щом получим плащането. Можете да осребрите салдото от парични средства във вашия Портфейл към вашата банкова сметка по всяко време; това осребряване обаче подлежи на проверки за сигурност и борба против измамите и може да е необходимо да потвърдите самоличността си или да се наложи да предоставите друга информация за проверка, преди да се извърши преводът.

Нито вашият Профил на sumup.me, нито вашата Бизнес сметка на SumUp е банкова сметка и никой/никоя от тях не е обхванат от план за компенсация. Средствата в Профила или Портфейла не представляват депозити и за тях не се начислява лихва.

9б. Използване на вашата Карта

Картата се издава от SumUp съгласно лиценза, който притежава от MasterCard Europe S/AInc., и може да бъде издадена във физическа или виртуална форма. Картата може да се използва за заплащане на стоки и услуги както в магазини, така и дистанционно (например онлайн), както и за теглене на пари в брой от вашия Портфейл. Вие нямате задължение да използвате Картата.

Картите ще бъдат изпращани на физическия адрес (за физически Карти) или имейл адрес (за виртуални Карти), регистрирани във вашия Профил, и трябва да активирате Картата, за да започнете да я използвате. Когато активирате Картата, трябва да зададете PIN. Не записвайте своя PIN, нито го съхранявайте електронно по незащитен начин. Не съхранявайте своя PIN с вашата Карта или мобилно устройство. Никога не споделяйте своя PIN с никого и при въвеждането му се уверявайте, че никой друг не може да го види.

В съответствие с приложимите закони и разпоредби ние сме длъжни да получаваме, проверяваме и записваме информация за всички наши клиенти. Докато този процес не завърши, използването на Картата от вас може да бъде частично ограничено или напълно ограничено. Използването на Картата е предмет и на мерки за предотвратяване на измами по всяко време, със или без предизвестие.

Картата може да се използва за закупуване на стоки и услуги от всеки бизнес, показващ символа за приемане на Mastercard, или за теглене на пари в брой от всеки банкомат, показващ логото на Mastercard. Когато получите средства в Картата, те се съхраняват във вашия Портфейл.

Някои транзакции с Карти може да изискват допълнителна проверка за сигурност чрез съответната 3D система за сигурност на Mastercard, преди да бъдат извършени. Това може да изисква да отговорите на въпроси за сигурност, да потвърдите транзакцията чрез използването на код за потвърждение, получен чрез SMS или имейл, или да потвърдите транзакцията чрез отчитане на пръстов отпечатък, направен чрез съвместимо устройство.

Ако считате, че вашата Карта, номер на Карта, PIN, Профил или идентификационни данни за вход онлайн са били изгубени или откраднати, или ако някой е превел или може да преведе пари от вашата Карта без разрешение, трябва да се свържете с екипа за обслужване на клиентите на [email protected]. Можете временно да блокирате използването на вашата Карта чрез Профила на sumup.me.

Ако Картата е изгубена или открадната, или ако не сте запазили защитните функции на вашата Карта в съответствие с настоящите Условия за плащане, вашата максимална отговорност ще бъде ограничена до €50 или еквивалентна местна стойност, освен ако не сте действали чрез измама или преднамерено или с груба небрежност не сте спазили тези Условия за плащане, като в този случай може да носите отговорност за цялата загуба. Вие носите отговорност за всички инициирани оторизирани транзакции, както и таксите, възникнали от използването на Картата. Ако позволите на друго лице достъп до вашата Карта, номер на Карта, PIN, Бизнес сметка на SumUp, парола или идентификационни данни за вход, ние ще счетем, че всички транзакции с Картата от това лице са оторизирани и вие може носите отговорност за всички транзакции и такси, свързани с тези лица.

От съображения за сигурност може да ограничим сумата или броя транзакции, които можете да извършите с вашата Карта. Нямате право да използвате Картата за незаконни транзакции.

SumUp си запазва правото да анулира Карта, която не е била активирана или използвана за период от 12 месеца. В такъв случай ние ще ви информираме не по-малко от 30 дни предварително и след това ще анулираме Картата, освен ако не активирате или не започнете да я използвате в рамките на срока за предизвестие.

10. Преводи

SumUp може също така да ви предостави възможност да превеждате средства от вашия Портфейл към Портфейла на друг Профил на sumup.me или към банкова сметка

Вие носите отговорност да се уверите, че необходимите данни за плащане на получателя са въведени правилно. Всяка грешка във въведената информация може да доведе до неуспешен превод, забавяне или загуба на паричните средства. Ние не носим отговорност при каквито и да е обстоятелства за загуби, които може да претърпите от въвеждането на грешни данни за такива преводи.

Преди да потвърдите искането за извършване на превода, във вашия Профил на sumup.me ще бъдат показани следните данни:

  • данните за плащане на контрагента;

  • сумата, която искате да изпратите на контрагента; и

  • всички приложими такси. 

След като получим искането ви за извършване на превода, няма да можете да го отмените. Вашата заявка се счита за получена веднага щом ни предоставите подробностите, посочени по-горе. Преводите от вашия Портфейл към Портфейла на друг Профил на sumup.me или към банкова сметка ще бъдат извършени от нас веднага след получаване на вашата заявка за извършване в превода. След като получим вашата заявка за извършване на превод от вашия Портфейл към портфейла на друг Профил на sumup.me, ние незабавно ще кредитираме Портфейла на другия Профил на sumup.me. Преводите по банкови сметки може да отнемат до 3 до 5 работни дни в зависимост от доставчика. Може да не финализираме превода, ако: 

  • вашите инструкции са непълни или неясни

  • има подозрителна дейност, свързана с вас или получателя

  • преводът би нарушил приложимото законодателство, разпоредби, правило или настоящите Условия за плащане

  • сумата надхвърля вашите ограничения за плащания или паричното салдо във вашия Портфейл.

Ние си запазваме правото да наложим ограничения по отношение на броя и/или сумите на преводите, ако е необходимо, по наше собствено усмотрение, за да спазим изискванията за сигурност и нормативните изисквания. 

11. Защита на средствата

Ние ще задържим сума, равна на всякакви суми, които ви дължим, отделени от нашите собствени средства, но заедно със сумите, задържани от името на други Профили на SumUp, в отделна банкова сметка. Някои средства ще бъдат защитени в съответствие с нашите правни и нормативни задължения. В случай, че бъдем обявени в несъстоятелност, всички получени от нас средства са защитени срещу исковете, направени от нашите кредитори.

12. Отворено банкиране 

Може да ви дадем възможност да разрешите на доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни да получат достъп до информацията във вашия Профил или да извършват плащания от ваше име в съответствие с вашите инструкции и приложимите нормативни изисквания. На тези доставчици трябва да бъде разрешено по закон да извършват плащания и в много случаи трябва да са упълномощени от официален регулатор като Централната банка на Ирландия или Комисията по финансов надзор. Преди да дадете разрешение на такива доставчици, трябва да потвърдите, че те са упълномощени и благонадеждни.

Всички искания за плащания, които може да получим от доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни, оторизирани от вас, ще бъдат разглеждани все едно са ни били изпратени от вас и ще бъдат предмет на настоящите Условия за плащане. Ако очаквате доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни да извършат плащане от ваше име и те не го направят, ние няма да носим отговорност за неизпълнение на вашето плащане. Ако желаете да забраните на доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни да получават достъп до вашия Профил и/или да извършват плащания от ваше име, трябва да се свържете с нас или с доставчика.

13. Ограничения

Трябва да спазвате всички ограничения, наложени от нашите Общи условия и настоящите Условия за плащане във връзка с използването на Разплащателните услуги. Освен това се съгласявате да не използвате Разплащателните услуги за стоки, услуги или бизнес дейности, които са (а) незаконни или потенциално незаконни (включително фалшифицирани, откраднати или измамни) или (б) не са в съответствие с всички приложими закони или разпоредби (включително, без ограничение, закони за защита на потребителите, закони за безопасност на продуктите, закони за интелектуална собственост и търговски разпоредби и контрол на износа). 

SumUp може по свое собствено усмотрение да решат дали използването на Разплащателните услуги от вас нарушава някакви ограничения, наложени по силата на Общите условия или настоящите Условия за плащане. Ние си запазваме правото да преустановим или прекратим вашия Профил и/или достъп до Разплащателните услуги, ако установим или имаме основание да подозираме, че е настъпило нарушение. Ако ни изпратите или опитате да ни изпратите Плащане, за което смятаме, че нарушава Общите условия или настоящите Условия за плащане или закона, и/или излага нас, други потребители на нашите Разплащателни услуги или нашите партньори, на вреда (включително без ограничение измама с марка, накърняване на репутация или престъпни деяния), ние си запазваме правото да не разрешим, да преустановим или да отменим Плащането; да закрием или преустановим вашия Профил; да докладваме за транзакцията на съответната правоприлагаща агенция; и/или да заведем иск за обезщетение от вас.

Ние си запазваме правото да блокираме, преустановяваме или анулираме вашата Карта или Портфейл, ако в резултат на нашите правила и процеси открием нещо, за което имаме основание да считаме, че е свързано с измамна, подозрителна или престъпна дейност или каквато и да е дейност, която е несъвместима с настоящите Общи условия и/или настоящите Условия за плащане. В случай, че блокираме, преустановим или анулираме вашата Карта или Портфейл, освен ако няма обективно обосновани съображения за сигурност или е незаконно да го направим, ние ще ви информираме за блокирането, преустановяването или анулирането на вашата Карта или Портфейл преди вашата Карта или Портфейл да са блокирани, преустановени или анулирани, когато е възможно, преди или най-късно след блокиране, преустановяване или анулиране на вашата Карта или Портфейл. Ако упражним това право, ние не носим никаква отговорност към вас поради евентуална неналичност на средства във вашата Карта и/или Портфейл или невъзможност да използвате своята Карта.

14. Вашите задължения

Не трябва да приемате Плащания, при които разплащателната карта не съдържа всички елементи, характерни за този тип карта, когато разплащателната карта изглежда манипулирана или повредена или когато срокът на валидност на разплащателната карта е изтекъл.

Без наше разрешение не трябва да задавате минимален праг, по-висок от € 1,00 (или еквивалент в местна валута) за което и да е Плащане. Освен това следва да предоставите на Картодържателите поне равни условия за продажба, като тези, които предоставяте на клиенти, които плащат в брой за вашите стоки и/или услуги, и да не начислявате на Картодържателите допълнителни суми или допълнителни такси.

Вие трябва да следите своя Профил и историята на Плащанията и да възстановявате на съответния Картодържател сумата на всяко Плащане, която сте получили по погрешка, или превишението, когато сумата на Плащането е била грешна.

Вие предоставяте на Картодържателя разписка на хартиен носител за Плащането, ако това се изисква по закон или според Правилата на мрежата. Освен това, можете да предоставите на Картодържателя опция (но не вместо хартиена разписка, ако такава се изисква по закон) да получи разписка за Плащането по имейл или в текстово съобщение.

Трябва своевременно да преглеждате всички извлечения (напр. фактури или извлечения за погасяване), предоставени от нас, както и погасяванията, възстановени транзакции, оспорени транзакции или всякакви други транзакции, платени или начислени на вас или на Картодържателя. Трябва да възразите срещу всяко неточно или непълно погасяване без ненужно забавяне, най-късно в рамките на двадесет и пет работни дни след получаване на съответното погасяване или датата на съответното плащане. Ако не възразите навреме, това се счита за одобрение, освен ако от нас не е допусната грешка. Ако от нас е допусната грешка, трябва да ни уведомите без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от тринадесет месеца от датата на дебитиране на разплащателната транзакция, за която се отнася грешката (както е по-подробно посочено в раздел 18 (Грешки и неупълномощени плащания)). Ние си запазваме правото да преиздаваме коригирани извлечения или да коригираме плащания след изтичането на този краен срок. Освен ако не се изисква по закон, вие носите пълна отговорност за воденето на записи на всички Плащания и други данни, свързани с вашия Профил и използването на Услугите от вас.

Вие трябва да показвате всички рекламни материали на SumUp, които получавате от нас, на видно място във вашите бизнес помещения. Тези материали може да включват стикери за вашия склад, магазин или автомобил с логото на SumUp и/или логото или знаците на Мрежата, или брошури, за които се изисква излагане от Мрежата, по закон или от SumUp.

15. Резерв

С цел гарантиране на изпълнението на вашите задължения за плащане съгласно настоящите Условия за плащане, вие приемате и потвърждавате, че имаме право по всяко време временно да задържим Изплащанията към вас и да натрупаме резерв („Резерв“). Резервът служи също за гаранция в наша полза и ние имаме право да събираме и прихващаме от Резерва всички суми, които ни дължите по тези Общи условия, включително всеки дефицит по салдото на Профила, без предизвестие до вас.

Ако ни дължите сума, която надвишава размера на Резерва, трябва незабавно, но не по-късно от три Работни дни от нашето искане, да ни изплатите дължимата сума над Резерва. С настоящото изрично ни разрешавате да дебитираме всякакви дължими към нас суми, включително всички разходи и разноски, направени във връзка със събирането на тези суми, от вашия Портфейл или банкова сметка и/или кредитна карта, използвани за закупуване на някой от нашите Четци, или да компенсираме такива суми срещу всички Изплащания, които ви дължим. Ако при поискване не заплатите изцяло сумите, които ни дължите, това ще бъде сериозно нарушение на настоящите Общи условия и вие ще понесете всички разходи, свързани със събирането на такива суми, включително без ограничение, адвокатски хонорари и разходи, такси за агенции за събиране на задължения и всички приложими лихви.

16. Оспорени плащания

Сумата на Плащането може да бъде върната във вашия Профил, ако Плащането (а) бъде оспорвано или сторнирано по друга причина от съответната Мрежа, нашия Обслужващ партньор, Картодържателя или която и да е от съответните финансови институции; (б) не е била оторизирана; (в) или имаме основание да смятаме, че Плащането не е било оторизирано, че е незаконно, подозрително или в нарушение на настоящите Общи условия („Оспорено плащане“).

Вие се съгласявате да ни съдействате, когато е необходимо и за ваша сметка, при разследване на всяко ваше Оспорено плащане и/или обработката на някое от вашите Плащания чрез Услугите. Вие потвърждавате, че в случай че не сте успели да ни съдействате своевременно, включително да предоставите необходимата документация не по-късно от десет Работни дни от нашето искане, това може да доведе до необратимо Оспорено плащане. Ние си запазваме правото да начислим такса за разследване и/или посредничество при Оспорени плащания; всички такси ще бъдат оповестявани на нашия Уебсайт.

Ако спорът за Оспорено плашане не бъде разрешен нито от издаващата банка, нито от Мрежата във ваша полза, или ако решите да не оспорвате Плащане, ние си запазваме правото да (а) съберем от вас първоначалната сума на Плащането плюс Таксите и (б) да кредитираме първоначалната сума на Плащането обратно на Картодържателя.

Ако определим, че трупате прекомерно количество Оспорени плащания, ние имаме право да забавим Изплащанията от Портфейла към вашата банкова сметка, да запазим Резерв в разумно определена от нас сума, за да покрием очакваните суми за Оспорени плащания и свързаните с тях такси, или да прекратим или спрем Услугите и да закрием Профила ви.

17. Възстановени транзакции и връщания

Съгласно тези Условия за плащане и приемайки Плащания с Разплащателните услуги, вие ще обработвате връщания и ще предоставяте възстановяване на суми чрез своя Профил в съответствие с тези Условия за плащане и Правилата на мрежата.

Наред с други изисквания, Правилата на мрежата изискват от вас да предлагате и оповестявате в момента на покупка справедлива политика за връщане и анулиране и да не възстановявате пари в брой за Плащания, освен ако това не се изисква по закон, и да не приемате пари в брой или друг артикул със стойност за възстановяване на сума за Плащане. Сумата на възстановяването трябва да включва всички данъци, необходими за възстановяване, и не може да надвишава размера на първоначалното Плащане.

В случай на замяна, частично връщане или грешно Плащане или сума на Плащане, можете да възстановите общата сума на първоначалното Плащане или частична сума, съответстваща на връщането или грешната сума на Плащане чрез Приложението, Уебсайта или Четеца. Възстановявания на суми, обработени чрез вашия Профил, се разрешават до тридесет дни от деня, в който сте инициирали Плащането. Ние ще съберем от вас първоначалната сума на Плащането плюс Таксите и ще кредитираме възстановената сума на Плащането обратно на Картодържателя.

Ако установим, че обработвате прекомерен размер възстановени транзакции, може да деактивираме вашата опция за възстановени транзакции и/или да предприемем допълнителни действия по отношение на вашия Профил.

18. Грешки и неупълномощени плащания

Ако смятате, че може да не сме изпълнили или да сме изпълнили неправилно Плащане или да сме обработили неупълномощено Плащане, трябва да ни уведомите без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от тринадесет месеца от датата на Плащането.

Ако ни уведомите, че не сме изпълнили или сме изпълнили неправилно Плащане, ние ще положим усилия за разследване и ще предприемем разумни стъпки за коригиране на всякакви установени грешки. Ако грешката доведе до получаването на по-малко от сумата, на която сте имали право, ние ще кредитираме вашия Профил с разликата. Ако грешката доведе до получаването на повече от сумата, на която сте имали право, ние ще дебитираме допълнителните средства от вашия Профил.

Ако ни уведомите за неупълномощено Плащане, ние незабавно и във всеки случай не по-късно от края на Работния ден непосредствено след датата на уведомяване за неупълномощеното Плащане, ще възстановим сумата на плащането, включително всички Такси, приспаднати от нея. Това не се отнася за случаите, в които имаме разумно основание за подозрение в измама, свързана с преднамерено неупълномощено плащане.

19. Съответствие с PCI 

Вие се задължавате да спазвате приложимите разпоредби на Стандарта за сигурност на данни в индустрията за плащане с карти (PCI-DSS) по време на валидността на настоящите Условия за плащане. По-специално, трябва да спазвате тези PCI-DSS по отношение на съхранението, обработката и прехвърлянето на данни за разплащателни карти. Информация за PCI-DSS е налична на уебсайта на Съвета на PCI.

20. Прекратяване и преразглеждане на Условията за плащане

Настоящите Условия за плащане влизат в сила след приемане на Общите условия и проверка на вашата самоличност. Те ще бъдат валидни за неопределен период и ще продължат да се прилагат, докато не бъдат прекратени от вас или от нас.

Ние имаме право да изменяме настоящите Условия за плащане по всяко време, както и да променяме, изтриваме, прекратяваме или налагаме условия във всеки аспект на Разплащателните услуги. Предложената промяна ще влезе в сила не по-рано от два месеца след датата на предизвестието за промяна. Вие разбирате, че след предоставяне на такова предизвестие ще се счита, че сте приели промените в Условията за плащане, освен ако не прекратите използването на Разплащателните услуги и Условията за плащане, преди промените да влязат в сила. Ако отхвърлите някакви промени, имате право да прекратите Условията за плащане безплатно и с действие по всяко време до датата, на която промените биха били приложени.

Ние си запазваме правото да прекратим Условията за плащане с двумесечно предизвестие, или незабавно, по силата на приложимото законодателство, ако: (а) нарушите някое от условията на настоящите Условия за плащане или всяко друго условие, приложимо за конкретни Разплащателни услуги, обхванати от отделни условия, включително, без ограничение, Правилата на мрежата; или (б) имаме основание да смятаме, че нарушавате някой закон или регламент, отнасящ се за използването на нашите Разплащателни услуги; или (в) имаме основание да смятаме, че по някакъв начин сте замесени в измамна дейност, пране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност; или (г) представлявате неприемлив за нас риск за кредит или измама, или (д) имаме основание да смятаме, че вашият Профил е компрометиран или поради други съображения за сигурност.

След прекратяване на настоящите Условия за плащане и/или Профила вие трябва незабавно да ни изплатите всички дължими от вас суми по тези Условия за плащане пропорционално до прекратяването на Условията за плащане, и ние също така трябва да ви изплатим всички дължими от нас суми по тези Условия за плащане. Ние също имаме право да задържим Резерв до окончателното уреждане на всякакви потенциални задълженията, включително евентуални Оспорени транзакции, но при всички случаи не повече от тринадесет месеца след датата на ефективното прекратяване.

21. Разглеждане на жалби

Всички жалби относно Разплащателните услуги трябва първо да бъдат адресирани до нас, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на SumUp на [email protected]. Всички жалби ще бъдат разглеждани съгласно съответната процедура. 

В повечето случаи ще предоставим пълен отговор на жалбата по имейл до вас в срок от петнадесет Работни дни от датата на получаване на жалбата. При изключителни обстоятелства, когато не сме в състояние да отговорим изцяло на жалбата ви, ще ви информираме за това и ще посочим причините за забавянето и срока за получаване на пълен отговор, който при всички случаи ще бъде в рамките на тридесет и пет Работни дни от датата на получаване на жалбата. 

Ако не успеем да разрешим жалбата ви до степен, която ви удовлетворява, можете да я отнесете до омбудсмана за финансови услуги и пенсии за Ирландия, Lincoln House, Lincoln Place, Дъблин 2, D02 VH29 (телефон +353 1567 7000). Подробности относно услугата, предлагана от омбудсмана за финансови услуги и пенсии, са на разположение на уебсайтa на тази организация.

Настоящите Условия за плащане се регламентират от законите на Ирландия. Всички искове, произтичащи от или свързани с Условията за плащане или предоставянето на Разплащателни услуги, които не могат да бъдат разрешени чрез нашия отдел за обслужване на клиентите, ще бъдат уредени чрез омбудсмана за финансови услуги и пенсии. В случай, че не отговаряте на условията или не изберете да подадете жалба до омбудсмана за финансови услуги и пенсии, давате съгласие, че съдилищата на Ирландия ще имат изключителна юрисдикция да разглеждат всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите Условия на плащане.

Забележка: Моля, разпечатайте копие от този документ и го запазете за бъдещи справки.