Όροι πληρωμής της SumUp

Ισχύει από 07/02/2022

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Για τους σκοπούς της χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος της SumUp, όπως περιγράφεται παρακάτω, («Υπηρεσίες Πληρωμών») συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Γενικούς Όρους της SumUp (οι «Γενικοί Όροι»), αυτούς τους Όρους Πληρωμής και όλους τους άλλους όρους και πολιτικές που ισχύουν για συγκεκριμένες Υπηρεσίες (όπως ορίζονται στους Γενικούς Όρους) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτοί οι Όροι Πληρωμής είναι Πρόσθετοι Όροι και, μαζί με τους Γενικούς Όρους, αποτελούν μέρος της νομικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της SumUp EU Payments UAB («SumUp», «εμείς», «εμάς»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια έννοια όπως στους Γενικούς Όρους. 

Οι Υπηρεσίες Πληρωμών παρέχονται από την SumUp EU Payments UAB, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας με καταχωρισμένο αριθμό 305074395. 

Η SumUp EU Payments UAB έχει εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Λιθουανίας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (αριθμός αδείας 56, με ημερομηνία έκδοσης 27 Αυγούστου 2019). Η άδεια Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος που εκδόθηκε για τη SumUp δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας της Λιθουανίας και μπορείτε να τη βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: 

Στα Αγγλικά: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Στη λιθουανική γλώσσα: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Η SumUp περιλαμβάνεται στη δημόσια λίστα «Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος που κατέχουν άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Λιθουανίας, η οποία δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας της Λιθουανίας. Η λίστα βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Οι δραστηριότητες της SumUp εποπτεύονται από την Τράπεζα της Λιθουανίας, η οποία βρίσκεται στη λεωφόρο Gedimino 6, LT-01103, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας, αριθμός τηλεφώνου +370 800 50 500. Περισσότερες λεπτομέρειες για την Τράπεζα της Λιθουανίας διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της: https://www.lb.lt/en/.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SumUp μέσω email: [email protected]

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ευθύνες σας βάσει αυτών των Όρων Πληρωμής. Διαβάστε τους προσεκτικά, πριν τους αποδεχτείτε.

Με την παρούσα ενημερώνεστε για την εξαίρεση του άρθρου 3 παράγραφος 7 του νόμου για τις πληρωμές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που επιτρέπει στην SumUp, ως πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, και σε εσάς, ως χρήστη υπηρεσιών πληρωμών που δεν είναι καταναλωτής, να παρεκκλίνετε από τις διατάξεις του τμήματος III (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13, που απαριθμεί τις απαιτήσεις για τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών), άρθρα 4 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 2, 4 παράγραφος 3, 11 παράγραφος 1, 11 παράγραφος 2, 11παράγραφος 5, 29 παράγραφος 3, 36 (στον βαθμό που αφορά τον όρο ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες ή ακατάλληλα εκτελεσθείσες πράξεις πληρωμής), 37, 39, 41, 44, 51, 52 του Νόμου για τις Πληρωμές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Με το παρόν ειδοποιείστε και αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους Πληρωμής, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε ότι αυτοί οι Όροι πληρωμής ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες διατάξεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένου ότι το περιεχόμενο αυτών των Όρων πληρωμής μπορεί να είναι στενότερο από αυτό που απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Νόμου σχετικά με τις Πληρωμές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Πληρωμής όπως αυτοί διατυπώνονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρόμοιων αποκλίσεων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τους Γενικούς Όρους, αυτούς τους Όρους Πληρωμής, τυχόν άλλους Πρόσθετους Όρους ή τις Υπηρεσίες - ή εάν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών των Όρων Πληρωμής - επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της SumUp στο [email protected].

1. Γενικά 

Οι Υπηρεσίες Πληρωμών μας σας προσφέρουν τη δυνατότητα αποδοχής και επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα πληρωμής («Πληρωμή (ες)») με διάφορα μέσα ή/και να χρησιμοποιήσετε ένα πορτοφόλι ηλεκτρονικού χρήματος («Πορτοφόλι») με προπληρωμένη χρεωστική κάρτα («Κάρτα») που επισυνάπτεται σε αυτό. Οι πληρωμές με τους πελάτες σας («Κάτοχος(οι) κάρτας») μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία αυτοπροσώπως χρησιμοποιώντας τη συμβατή κινητή συσκευή σας, την εφαρμογή μας ή/και ένα τερματικό POS που παρέχεται από εμάς («Τερματικό») και απομακρυσμένα μέσω διαδικτυακών μεθόδων πληρωμής που διατίθενται από μας.

Παρέχοντας τις Υπηρεσίες Πληρωμών, θα διευκολύνουμε τη διεκπεραίωση των Πληρωμών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό σας, θα πιστώνουμε τα χρήματα που λαμβάνουμε από αυτές τις Πληρωμές στο Πορτοφόλι σας και θα εξοφλούμε αυτά τα χρήματα (μείον τις Χρεώσεις μας και τυχόν ακυρώσεις χρεώσεων, αντιστροφές, αξιώσεις ή άλλα οφειλόμενα χρήματα σε εμάς) σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Πληρωμής.

Μας εξουσιοδοτείτε και μας ζητάτε να λαμβάνουμε, να κρατάμε και να εκταμιεύουμε χρήματα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Πληρωμής εκ μέρους σας. Αυτή η εξουσιοδότηση και οδηγίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ έως ότου κλείσει ή τερματιστεί ο λογαριασμός σας.

Οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πληρωμής περιορίζονται στην παροχή σε εσάς του Πορτοφολιού, της Κάρτας και των Υπηρεσιών Πληρωμών. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εύλογα μέσα για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Πληρωμών χωρίς αδικαιολόγητες διακοπές. Μπορούμε, ωστόσο, να αναστείλουμε κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια τις Υπηρεσίες Πληρωμών που θα σας παρέχονται ή να περιορίσουμε τη διάρκεια των Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να εκτελέσουμε υπηρεσίες συντήρησης ή εάν απαιτείται από τον νόμο ή εάν δεν έχετε συμμορφωθεί με τις υλικές υποχρεώσεις βάσει αυτών των Όρων Πληρωμής ή εάν υπάρχει εύλογη υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες Πληρωμών με άμεση ισχύ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορίσουμε ένα τρίτο μέρος, προκειμένου να εκπληρώσουμε ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων Πληρωμής.

Δεν είμαστε μέρος της νομικής σχέσης μεταξύ εσάς και του Κατόχου της Κάρτας και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τον υποκείμενο σκοπό οποιωνδήποτε πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ποιότητας και της φύσης των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρετε προς πώληση, την τιμή πώλησης, τις εκπτώσεις, τους όρους εγγύησης κ.λπ. Θα παρουσιάζετε πάντα τον εαυτό σας ως ξεχωριστή οντότητα από τη SumUp.

2. Εμπιστευτικότητα και απόρρητο

Εσείς και εμείς θα αντιμετωπίζουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνετε από εμάς ή λαμβάνουμε από εσάς ή από τον Κάτοχο της Κάρτας σε σχέση με αυτούς τους Όρους ως εμπιστευτικές, και ειδικότερα δεν θα επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη πρόσβαση σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ειδικότερα, τυχόν λειτουργικά ή/και εμπορικά μυστικά είτε από εσάς είτε από εμάς καθώς και τυχόν μη ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον Κάτοχο της Κάρτας αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Εσείς και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τον ισχύοντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και να λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης καρτών και δεδομένων των Κατόχων Καρτών. Τέτοια δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν μόνο εάν και για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα των Κατόχων Κάρτας επιστραφούν από εμάς σε εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τον έλεγχο των ορίων, τη λήψη μέτρων κατά της απάτης ή την αποφυγή αθετήσεων, και όχι για άλλους σκοπούς όπως η δημιουργία προφίλ (π.χ. αξιολόγηση της αγοραστικής συμπεριφοράς) ή για δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, εκτός εάν ο Κάτοχος της Κάρτας συναινεί ρητά για τέτοια άλλη χρήση. Δεν μπορείτε να αποκαλύψετε ή να διανείμετε τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν λάβετε τη ρητή συγκατάθεση του Κατόχου της Κάρτας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλη τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Προκειμένου να σας παρέχει τις Υπηρεσίες Πληρωμών, η SumUp επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των τελικών πελατών των Υπηρεσιών Πληρωμών. Η εν λόγω επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της SumUp.

3. Δίκτυα και Συνεργαζόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Οι Υπηρεσίες Πληρωμών σάς επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές από κάρτες που προσφέρονται από Visa Europe Limited, Mastercard Europe SA, American Express Limited και άλλους ισχύοντες οργανισμούς καρτών πληρωμής (μαζί, «Δίκτυα»). Τα Δίκτυα έχουν ορίσει απαιτήσεις και οδηγίες («Κανόνες δικτύου») που, μαζί με αυτούς τους Όρους Πληρωμής και τους Γενικούς Όρους, διέπουν την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών σε εσάς. Συνδέσμους προς τους τρέχοντες Κανόνες Δικτύου μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα. Με την αποδοχή αυτών των Όρων Πληρωμής, συμφωνείτε επίσης ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες Δικτύου, οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς από τα Δίκτυα. Ενδέχεται να προσθέσουμε, να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες Πληρωμών ή/και αυτούς τους Όρους Πληρωμής, όπως απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τους Κανόνες Δικτύου.

Επιπλέον, για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Πληρωμών μας, έχουμε συνάψει συμφωνίες με συνεργαζόμενους τραπεζικούς εταίρους («Συνεργαζόμενοι Εταίροι»). Μια λίστα των Συνεργαζόμενων Εταίρων με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών βρίσκεται στο Ιστοσελίδα. Οι Κανόνες Δικτύου ενδέχεται να απαιτούν ορισμένοι από τους εμπόρους μας να συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία με έναν από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μας ή με τα ίδια τα Δίκτυα, ανάλογα με τον όγκο των Πληρωμών. Εάν ανήκετε σ' αυτήν την κατηγορία, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παρέχουμε ξεχωριστή συμφωνία. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης μεταξύ αυτών των Όρων Πληρωμής και είτε των Κανόνων Δικτύου είτε μιας τέτοιας συμφωνίας αγοραστή, θα υπερισχύουν οι όροι των Κανόνων δικτύου ή του Συνεργαζόμενου Οργανισμού.

4. Λογαριασμός SumUp

Πρέπει να έχετε λογαριασμό στη SumUp για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1 των Γενικών Όρων. Σε σχέση με τη δημιουργία και τη χρήση ενός Λογαριασμού, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε έναν πιστωτικό έλεγχο για εσάς και ενδέχεται να απαιτήσουμε από εσάς να παρέχετε πρόσθετα έγγραφα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες. Η απόφαση για το κατά πόσον όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία θα ληφθεί από εμάς κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή/και να περιορίσουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληρωμών, εάν δεν παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία ή εάν δεν πληροίτε τις απαιτήσεις εγγραφής ή επαλήθευσης Λογαριασμού.

5. Αποδοχή πληρωμών με κάρτα 

Οι Υπηρεσίες Πληρωμών περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποδοχής πληρωμών με παρουσία κάρτας είτε μέσω της χρήσης ενός τερματικού POS, με χειροκίνητη καταχώριση των στοιχείων της κάρτας πληρωμής ή με άλλες μεθόδους που ενδέχεται να διαθέσουμε. Όταν αποδέχεστε Πληρωμές χρησιμοποιώντας ένα από τα τερματικά POS μας, το τερματικό POS θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και την εξουσιοδότηση Πληρωμών μεταξύ της κάρτας πληρωμής και των διακομιστών μας.  Οι Υπηρεσίες Πληρωμών μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποδοχής πληρωμών χωρίς παρουσία κάρτας, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω πύλης πληρωμών ή μέσω συνδέσμων πληρωμών που στέλνετε στους πελάτες σας.  Μια λίστα με κάρτες πληρωμής που δεχόμαστε αυτήν τη στιγμή, την οποία ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μπορείτε να βρείτε στην ιστότοπό μας.

Ορισμένες μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να προσφέρονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Πληρωμών σε συνεργασία με τρίτο μέρος («Συνεργάτης») μέσω της εφαρμογής για κινητά, του ιστότοπου ή άλλου λογισμικού του Συνεργάτη («Εφαρμογή Συνεργάτη»). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σχέση σας με τον Συνεργάτη θα διέπεται από ξεχωριστή εμπορική σχέση μεταξύ εσάς και του Συνεργάτη και είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τις Υπηρεσίες Πληρωμών που παρέχονται από εμάς ως μέρος της Εφαρμογής Συνεργάτη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής Εταίρων ή για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται σε εσάς ή στους Κατόχους Κάρτας από τον Συνεργάτη. Εάν συμφωνηθεί μεταξύ εσάς και του Συνεργάτη, ενδέχεται, επίσης, να εισπράξουμε τέλη υπηρεσίας εκ μέρους του Συνεργάτη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την παρακράτηση ή την πληρωμή τυχόν φόρων που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής Συνεργάτη από εσάς.

6. Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής

Εκτός από τις Υπηρεσίες Πληρωμών που περιγράφονται παραπάνω, η SumUp μπορεί να προσφέρει μια λειτουργικότητα που σας επιτρέπει να δέχεστε πληρωμές από πελάτες μέσω άλλων μεθόδων πληρωμής που παρέχονται από τρίτα μέρη («Εναλλακτικοί Μέθοδοι Πληρωμής»). Μπορείτε να ενσωματώσετε τη λειτουργία Εναλλακτικών Μεθόδων Πληρωμής στις Υπηρεσίες Πληρωμών με απουσία κάρτας, επιτρέποντας στους πελάτες σας να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν μια Εναλλακτική Μέθοδο Πληρωμής κατά την πραγματοποίηση πληρωμών σε εσάς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους παρόχους Εναλλακτικών Μεθόδων Πληρωμής και ορισμένα πρόσθετα πρότυπα, κανόνες, διαδικασίες και απαιτήσεις σχετικά με τους Εναλλακτικούς Τρόπους Πληρωμής («Όροι APM») βρίσκονται στον Ιστότοπό μας και ενσωματώνονται σε αυτούς τους Όρους Πληρωμής στον βαθμό που χρησιμοποιείτε την Εναλλακτική Λειτουργία μεθόδων πληρωμής. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους APM ανά πάσα στιγμή. Οι πάροχοι εναλλακτικών τρόπων πληρωμής και οι Όροι APM υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι Πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής ενδέχεται να αντιστραφούν από τους παρόχους Εναλλακτικών Μεθόδων Πληρωμής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους Όρους APM. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη σας έναντι της SumUp για τυχόν αντιστρεπτέες πληρωμές είναι οι ίδιες με αυτές που έχετε έναντι μας για ακυρώσεις χρέωσης. Οι πάροχοι Εναλλακτικών Μεθόδων Πληρωμής ενδέχεται να επηρεάσουν την αντιστροφή μιας πληρωμής που πραγματοποιείται μέσω Εναλλακτικών Μεθόδων Πληρωμής με τον ίδιο τρόπο όπως το σχετικό δίκτυο, ο Συνεργαζόμενος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ή οποιοδήποτε από τα καθορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά μας μπορεί να επηρεάσει μια ακύρωση χρέωσης.

Η διαθεσιμότητα των Εναλλακτικών Μεθόδων Πληρωμής υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Μπορείτε να δείτε ποιες Εναλλακτικές Μεθόδους Πληρωμής είναι διαθέσιμες στη χώρα σας στην Ιστοσελίδα.

7. Τερματικά POS

Πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα τερματικά POS και πώς μπορούν να αγοραστούν ή να εκμισθωθούν μπορούν να βρεθούν στην Ιστοσελίδα

Εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά, δεν επιτρέπεται να πουλήσετε, να ενοικιάσετε, να εκχωρήσετε άδεια ή να μεταφέρετε ένα τερματικό POS σε τρίτο μέρος ή να επιτρέψετε τη χρήση του τερματικού POS από τρίτο μέρος. Δεν επιτρέπεται, επίσης, να τροποποιήσετε το λογισμικό ή το υλισμικό του τερματικού POS με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το τερματικό POS για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποδοχή Πληρωμών.

8. Εξοφλήσεις, τέλη και καταστάσεις

Αφού λάβουμε χρήματα από τις Πληρωμές που επεξεργάζεστε μέσω της SumUp, εξοφλούμε ό,τι σας χρωστάμε στο Πορτοφόλι σας («Εξόφληση»). Μπορείτε να επιλέξετε να δρομολογήσετε αυτόματα τις Εξοφλήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με τον Λογαριασμό σας SumUp.  Πριν από κάθε Εξόφληση, θα αφαιρούμε από τα κεφάλαια πληρωμής τα ισχύοντα τέλη για τις Υπηρεσίες μας. Τα τρέχοντα Τέλη για Υπηρεσίες Πληρωμών παρατίθενται στο Κατάλογος Τελών στον Ιστότοπό μας («Πρόγραμμα χρεώσεων»). Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις εξόφλησης στο προφίλ του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση [email protected].

Θα σας παρέχουμε μηνιαίες καταστάσεις του λογαριασμού σας SumUp. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη ανά επωνυμία, εφαρμογή, κατηγορίες μέσων πληρωμής και ποσοστά διατραπεζικών προμηθειών που ισχύουν για τη συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση.

Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη ανά επωνυμία, εφαρμογή, κατηγορίες μέσων πληρωμής και ποσοστά διατραπεζικών προμηθειών που ισχύουν για τη συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση.

9. Πορτοφόλι και κάρτα SumUp

Θα σας εκδώσουμε ένα Πορτοφόλι συνδεδεμένο με τον Λογαριασμό σας, προκειμένου να διευκολύνουμε τις Εξοφλήσεις, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 8 παραπάνω. Μπορούμε, επίσης, να σας εκδώσουμε μια Κάρτα συνδεδεμένη στον Λογαριασμό σας.  Η αποδοχή από εσάς αυτών των Όρων Πληρωμής θα αντιμετωπίζεται από την SumUp ως το αίτημά σας για την έκδοση της Κάρτας και το άνοιγμα του Πορτοφολιού και, ως αποτέλεσμα αυτού του αιτήματός σας, η SumUp θα ανοίξει ένα Πορτοφόλι για εσάς και θα σας στείλει την Κάρτα σας στη φυσική διεύθυνση που δηλώνεται στον λογαριασμό σας (για φυσικές κάρτες) ή στη διεύθυνση e-mail (για ψηφιακές κάρτες). Η ενεργοποίηση της Κάρτας από εσάς κατά την παραλαβή θα χρησιμεύσει ως πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας της Κάρτας.

Ενδέχεται να χρεωθούν τέλη για τη χρήση του Πορτοφολιού ή/και της Κάρτας. Ένα πρόγραμμα με τρέχοντα τέλη (Πρόγραμμα χρεώσεων) βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας.

Εάν δεν έχει εκδοθεί Κάρτα και θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ή εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες που σχετίζονται με το Πορτοφόλι σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών στο [email protected]

9α. Χρήση του Πορτοφολιού σας

Το Πορτοφόλι σας (που μπορεί επίσης να αναφέρεται ως Επαγγελματικός Λογαριασμός SumUp) μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω των Εξοφλήσεων από τις Πληρωμές σας. Μπορούμε, επίσης, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε το Πορτοφόλι σας, μεταφορτώνοντας χρήματα απευθείας σε αυτό μέσω πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Μπορεί, επίσης, να λάβετε χρήματα που μεταφέρονται στο Πορτοφόλι σας από τρίτους. Όπου ανεβάζετε/λαμβάνετε χρήματα στο Πορτοφόλι σας, θα προσθέσουμε τα χρήματα στο Πορτοφόλι σας μόλις λάβουμε την πληρωμή σας. 

Όπου λαμβάνετε χρήματα στο Πορτοφόλι σας, θα μετατραπούν σε ηλεκτρονικό χρήμα. 

Εάν πιστώσουμε κεφάλαια στο Πορτοφόλι σας ως αποτέλεσμα τεχνικού σφάλματος, θα έχουμε το δικαίωμα να διορθώσουμε το σφάλμα, χρεώνοντας αυτά τα χρήματα από το Πορτοφόλι χωρίς τη δική σας ξεχωριστή συγκατάθεση, αλλά θα σας παράσχουμε τη σχετική εξήγηση εάν το ζητήσετε. 13.6 Εάν πιστώσουμε κεφάλαια στο Πορτοφόλι σας λόγω σφάλματος του πληρωτή, οφείλετε να συνεργαστείτε μαζί μας και να μας συνδράμετε στην αποσαφήνιση της κατάστασης και στην εξάλειψη των συνεπειών του σφάλματος.  Εάν λάβουμε μια πληρωμή βάσει της οποίας τα χρήματα δεν μπορούν να πιστωθούν στο Πορτοφόλι σας (π.χ ο λογαριασμός σας είναι κλειστός), θα επιστρέψουμε τα χρήματα στον πληρωτή το αργότερο εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών.

Μπορείτε να εξαργυρώσετε το υπόλοιπο των κεφαλαίων που κρατάτε στο Πορτοφόλι σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή, δηλαδή εξαργύρωση των ηλεκτρονικών σας χρημάτων. Ωστόσο, τέτοιες εξαργυρώσεις υπόκεινται σε ελέγχους ασφάλειας και καταπολέμησης της απάτης και ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας ή να παράσχετε άλλες επαληθευτικές πληροφορίες προτού πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

Ούτε ο Λογαριασμός σας SumUp ούτε ο Επαγγελματικός Λογαριασμός σας SumUp είναι τραπεζικός λογαριασμός και δεν καλύπτεται από πρόγραμμα αποζημίωσης. Τα χρήματα που διατηρούνται στον Λογαριασμό σας ή στο Πορτοφόλι δεν αποτελούν καταθέσεις και δεν θα αποφέρουν τόκους.

Σας ενημερώνουμε και αποδέχεστε το γεγονός ότι θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε κεφάλαια από το Πορτοφόλι σας και να μειώνουμε το υπόλοιπο του Πορτοφολιού σας για τους εξής σκοπούς:

  • Εκτέλεση των αιτημάτων σας για Εξοφλήσεις ή άλλη μεταφορά χρημάτων,

  • Καλύπτουν Χρεώσεις για τις συναλλαγές καθώς και άλλες Χρεώσεις σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων.

  • Καλύψτε οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις πληρωμής σας προς εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πληρωμής (συμψηφισμός).

9β. Χρήση της Κάρτας σας

Η Κάρτα εκδίδεται από τη SumUp σύμφωνα με την άδεια που κατέχει στην Mastercard Europe S/AInc., και μπορεί να εκδοθεί σε φυσική ή ψηφιακή μορφή. Η Κάρτα εκδίδεται με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας χρήμα στο Πορτοφόλι σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με οποιαδήποτε επιχείρηση που εμφανίζει το σύμβολο αποδοχής Mastercard τόσο σε καταστήματα όσο και εξ αποστάσεως (για παράδειγμα, διαδικτυακά) ή για ανάληψη μετρητών σε οποιοδήποτε σημείο μετρητών που εμφανίζει το λογότυπο της Mastercard.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα.

Οι κάρτες θα αποστέλλονται στη φυσική διεύθυνση (για τις φυσικές κάρτες) ή στη διεύθυνση e-mail (για ψηφιακές κάρτες) που είναι καταχωρισμένες στον λογαριασμό σας.

Η Κάρτα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους και τον μήνα που αναγράφεται στην Κάρτα. Μετά τη λήξη της Κάρτας, η SumUp θα σας εκδώσει μια νέα Κάρτα, εκτός εάν μας ενημερώσετε για την άρνησή σας για νέα Κάρτα τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Κάρτας. Οποιεσδήποτε χρεώσεις, εάν υπάρχουν, που σχετίζονται με την έκδοση της νέας Κάρτας θα αφαιρεθούν από εμάς από το Πορτοφόλι σας και η νέα Κάρτα θα αποσταλεί στη φυσική σας διεύθυνση που έχετε δηλώσει στον Λογαριασμό σας (για φυσικές Κάρτες) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για ψηφιακές κάρτες).

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την Κάρτα, για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Όταν ενεργοποιείτε την Κάρτα σας, πρέπει να ορίσετε ένα PIN. Μην καταγράφετε το PIN σας ή μην το αποθηκεύετε ηλεκτρονικά με μη ασφαλή τρόπο.  Μην αποθηκεύετε το PIN σας με την κάρτα ή την κινητή συσκευή σας.  Ποτέ μην μοιράζεστε το PIN σας με κανέναν και όταν το εισάγετε βεβαιωθείτε ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να το δει.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να λάβουμε, να επαληθεύσουμε και να καταγράψουμε ορισμένες πληροφορίες για όλους τους πελάτες μας. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η χρήση της Κάρτας από εσάς ενδέχεται να περιοριστεί εν μέρει ή πλήρως. Η χρήση της Κάρτας υπόκειται, επίσης, σε μέτρα πρόληψης της απάτης ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Όταν λαμβάνετε χρήματα στην Κάρτα σας, τα χρήματα αποθηκεύονται στο Πορτοφόλι σας ως ηλεκτρονικό χρήμα.

Όταν κάνετε αγορές με την Κάρτα, μας ζητάτε, επίσης, να εξαργυρώνουμε ηλεκτρονικά χρήματα από το Πορτοφόλι σας. Όταν η συναλλαγή με κάρτα είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του υπολοίπου του Πορτοφολιού σας, τα Δίκτυα θα μετατρέψουν το ποσό της συναλλαγής στο λειτουργικό νόμισμα της SumUp (EUR) με βάση τη διατραπεζική συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζεται από το σχετικό Δίκτυο και ισχύει την ημερομηνία διεκπεραίωσης της σχετικής συναλλαγής με Κάρτα και, στη συνέχεια, εάν χρειαστεί επιπλέον, η SumUp θα μετατρέψει το ποσό των EUR στο νόμισμα του Πορτοφολιού σας με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των σχετικών νομισμάτων που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ισχύει κατά την ημερομηνία διεκπεραίωσης της σχετικής συναλλαγής στη SumUp.

Όταν πληρώνετε με την Κάρτα, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί, επίσης, να εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή, παρέχοντας τα δεδομένα της Κάρτας (π.χ. όνομα και επώνυμο, αριθμό κάρτας, προθεσμία λήξης, κωδικό CVV2/CVCV2 (αριθμοί στην πίσω όψη της Κάρτας)) ή με την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών που προσφέρονται στον τόπο πληρωμής. Ορισμένες συναλλαγές με κάρτα ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη επαλήθευση ασφάλειας μέσω του συστήματος Mastercard 3D Secure, προτού ολοκληρωθούν. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας, να επαληθεύσετε τη συναλλαγή μέσω ενός κωδικού επιβεβαίωσης που λαμβάνετε με SMS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επαληθεύσετε τη συναλλαγή με ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσω συμβατής συσκευής.

Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να περιορίσουμε το ποσό ή τον αριθμό των συναλλαγών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με την Κάρτα σας. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Κάρτας σας για παράνομη συναλλαγή.

Η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια Κάρτα που δεν έχει ενεργοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί για περίοδο δώδεκα (12) μηνών (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ανανέωσης της Κάρτας κατά τη λήξη). Σε μια τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα και στη συνέχεια θα ακυρώσουμε την Κάρτα, εκτός εάν την ενεργοποιήσετε ή αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε εντός της προθεσμίας ειδοποίησης.

10. Μεταφορές

Η SumUp μπορεί, επίσης, να σας παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από το Πορτοφόλι σας στο Πορτοφόλι άλλου λογαριασμού SumUp ή σε τραπεζικό λογαριασμό, που σημαίνει εξαργύρωση των ηλεκτρονικών σας χρημάτων. Πρέπει να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας με το μοναδικό σας όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλα κατάλληλα διαπιστευτήρια, για να παραγγείλετε τη διευθέτηση του υπολοίπου του Πορτοφολιού σας σε άλλο λογαριασμό SumUp ή σε τραπεζικό λογαριασμό και να ακολουθήσετε τις παρεχόμενες οδηγίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την παροχή στοιχείων του εκδοχέα. 

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα για μεταφορά χρημάτων, η SumUp απαιτεί πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας και απαιτείται μια πρόσθετη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, τόσο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας όσο και για την εξουσιοδότηση κάθε μεταφοράς. Ο συνδυασμός ενός smartphone που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας και μιας εξατομικευμένης λειτουργίας, όπως το PIN ή ο κωδικός πρόσβασής σας, χρησιμεύουν ως πρόσθετη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας. Πρέπει να έχετε και τα δύο παραπάνω, για να εξουσιοδοτήσετε τις μεταφορές από το Πορτοφόλι σας.

Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι τα απαιτούμενα στοιχεία πληρωμής του εκδοχέα έχουν εισαχθεί σωστά. Οποιοδήποτε σφάλμα στις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία ή καθυστέρηση της μεταφοράς ή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που προκαλείτε από την εισαγωγή λανθασμένων στοιχείων πληρωμής για τέτοιες μεταφορές. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση του αριθμού λογαριασμού του εκδοχέα με το όνομα του εκδοχέα. Εφόσον επεξεργαζόμαστε τη συναλλαγή με τα ίδια στοιχεία του εκδοχέα που μας έχετε υποδείξει, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας, αλλά φυσικά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να παρακολουθήσουμε την πληρωμή και να διεκδικήσουμε πίσω τα κεφάλαια σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ανάγκη (για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε επιπλέον).

Πριν επιβεβαιώσετε το αίτημά σας για μεταφορά, οι ακόλουθες λεπτομέρειες θα εμφανίζονται στον Online λογαριασμό σας:

  • τα στοιχεία πληρωμής του αντισυμβαλλομένου ·

  • το χρηματικό ποσό που θέλετε να στείλετε στον αντισυμβαλλόμενο · και

  • τυχόν ισχύοντες χρεώσεις.                     

Μετά τη λήψη του αιτήματός σας για μεταφορά, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή του. Το αίτημά σας θεωρείται εγκεκριμένο μόλις μας δώσετε τα στοιχεία που καθορίζονται παραπάνω. Οι μεταφορές από το Πορτοφόλι σας στο Πορτοφόλι άλλου Λογαριασμού SumUp ή σε τραπεζικό λογαριασμό θα εκτελεστούν από εμάς αμέσως μετά την παραλαβή του αιτήματός σας για μεταφορά. Μόλις λάβουμε το αίτημά σας για τη μεταφορά από το Πορτοφόλι σας στο Πορτοφόλι ενός άλλου Λογαριασμού SumUp, θα πιστώσουμε αμέσως το Πορτοφόλι του άλλου Λογαριασμού SumUp, εκτός εάν η μεταφορά ανασταλεί για λόγους που προβλέπονται στους παρόντες Όρους πληρωμής ή τις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Οι μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ενδέχεται να χρειαστούν από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον πάροχο. Ενδέχεται να μην οριστικοποιήσουμε τη μεταφορά σας εάν: 

  • οι οδηγίες σας είναι ελλιπείς ή ασαφείς

  • υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με εσάς ή τον εκδοχέα

  • η μεταφορά θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, κανόνα ή αυτούς τους Όρους Πληρωμής

  • υπερβαίνει τα όρια πληρωμής σας ή το υπόλοιπο των χρημάτων που διατηρούνται στο Πορτοφόλι σας.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα του εαυτού σας, τα δικά μας ή/και άλλων προσώπων, επομένως δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την άρνηση εκτέλεσης της μεταβίβασης ή την καθυστέρηση στην εκτέλεση. Το αίτημα μεταφοράς που απορρίφθηκε για αντικειμενικούς λόγους παραπάνω θα θεωρηθεί ότι δεν ελήφθη από εμάς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε όρια στον αριθμό ή/και στα ποσά των μεταφορών, όπως απαιτείται, κατά την αποκλειστική μας κρίση, για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και κανονισμών. 

11. Διασφάλιση κεφαλαίων

Θα κρατήσουμε ένα ποσό ίσο με τυχόν ποσά που οφείλουμε σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου του Πορτοφολιού σας, χωριστά από τα δικά μας κεφάλαια, αλλά μαζί με τα ποσά που διατηρούνται για λογαριασμό άλλων Λογαριασμών SumUp, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά τα κεφάλαια θα προστατεύονται σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που είμαστε αφερέγγυοι, τυχόν χρήματα που έχουμε λάβει θα προστατεύονται από τις αξιώσεις των πιστωτών μας.

12. Ανοικτή τραπεζική 

Ενδέχεται να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιτρέψετε σε παρόχους ανοικτής τραπεζικής και σε τρίτους παρόχους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή να πραγματοποιούν πληρωμές εκ μέρους σας σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Οποιοσδήποτε τέτοιος πάροχος πρέπει να επιτρέπεται από τον νόμο να πραγματοποιεί πληρωμές και συχνά θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από επίσημη ρυθμιστική αρχή όπως η Τράπεζα της Λιθουανίας. Πριν ενεργοποιήσετε αυτούς τους παρόχους, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είναι εξουσιοδοτημένοι και αξιόπιστοι.

Τυχόν αιτήματα πληρωμής που ενδέχεται να λάβουμε από παρόχους ανοικτής τραπεζικής ή τρίτους παρόχους που έχετε ενεργοποιήσει εσείς θα αντιμετωπίζονται σαν να μας έχουν σταλεί από εσάς και θα υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Πληρωμής. Εάν περιμένετε από πάροχους ανοιχτής τραπεζικής ή τρίτους παρόχους να πραγματοποιήσουν πληρωμή εκ μέρους σας και δεν το κάνουν αυτό, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη μη εκπλήρωση της πληρωμής σας. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση παρόχου ανοιχτής τραπεζικής ή τρίτου παρόχου στον λογαριασμό σας ή/και να πραγματοποιήσει πληρωμές εκ μέρους σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον πάροχο.

13. Περιορισμοί

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους Γενικούς Όρους και τους παρόντες Όρους Πληρωμής σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών από εσάς. Συμφωνείτε περαιτέρω να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Πληρωμών για αγαθά, υπηρεσίες ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι (α) παράνομες ή δυνητικά παράνομες (συμπεριλαμβανομένων παραποιημένων, κλεμμένων ή δόλιων) ή (β) δεν συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ( συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, νόμων για την ασφάλεια των προϊόντων, νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών κανονισμών και ελέγχων εξαγωγής). 

Η SumUp μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει εάν η χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών από εσάς παραβιάζει τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει των Γενικών Όρων ή αυτών των Όρων Πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή/και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληρωμών εάν διαπιστώσουμε, ή λογικά υποπτευόμαστε, ότι υπήρξε παραβίαση. Εάν υποβάλετε σε εμάς ή επιχειρήσετε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε Πληρωμή που πιστεύουμε ότι παραβιάζει τους Γενικούς Όρους ή αυτούς τους Όρους Πληρωμών ή τη νομοθεσία ή/και εκθέτει εμάς, άλλους χρήστες των Υπηρεσιών Πληρωμών μας ή τους συνεργάτες μας σε βλάβη (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς απάτης, ζημιά επωνυμίας ή φήμης ή εγκληματικές πράξεις) διατηρούμε το δικαίωμα να μην εγκρίνουμε, να αναστείλουμε ή να αντιστρέψουμε την πληρωμή, να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας, να αναφέρουμε τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου ή/και να ζητήσουμε αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση από εσάς.

Διατηρούμε περαιτέρω το δικαίωμα να αποκλείσουμε, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας εάν, ως αποτέλεσμα των πολιτικών και των διαδικασιών μας, εντοπίσουμε αυτό που πιστεύουμε λογικά ότι είναι δόλια, ύποπτη ή εγκληματική δραστηριότητα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν συνάδει με τους Γενικούς Όρους ή/και αυτούς τους Όρους Πληρωμής. Σε περίπτωση που αποκλείσουμε, αναστείλουμε ή ακυρώσουμε την Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας, εκτός εάν υπάρχουν αντικειμενικά αιτιολογημένοι λόγοι ασφαλείας ή είναι παράνομο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε για τον αποκλεισμό, την αναστολή ή την ακύρωση της Κάρτας ή του Πορτοφολιού σας, πριν η Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας αποκλειστεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί, όπου είναι δυνατόν, πριν ή το αργότερο αφού η Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας μπλοκαριστεί, τεθεί σε αναστολή ή ακυρωθεί. Εάν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας λόγω της μη διαθεσιμότητας των κεφαλαίων στην κάρτα σας ή/και στο πορτοφόλι σας ή της αδυναμίας σας να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας.

Θα δικαιούμαστε, επίσης, να διεξαγάγουμε έρευνα ή να επιλύσουμε οποιαδήποτε εκκρεμή διαφορά που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας και ως εκ τούτου ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση στα χρήματά σας για το χρόνο που απαιτείται για να το πράξουμε. Ενδέχεται, επίσης, να περιορίσουμε την πρόσβαση στα χρήματά σας, όπως απαιτείται από τον νόμο ή τη δικαστική απόφαση.

14. Οι υποχρεώσεις σας

Συμφωνείτε ότι δεν θα αποδεχτείτε πληρωμές στις οποίες η κάρτα πληρωμής δεν περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που είναι τυπικά για αυτόν τον τύπο κάρτας, όπου η κάρτα πληρωμής φαίνεται να έχει υποστεί χειρισμό ή ζημιά ή όπου η κάρτα πληρωμής έχει λήξει.

Χωρίς την άδειά μας, δεν πρέπει να ορίσετε ένα ελάχιστο όριο για πληρωμές που να υπερβαίνει το 1,00 € (ή τοπικό ισοδύναμο) για οποιαδήποτε πληρωμή. Επιπλέον, θα παρέχετε στους κατόχους καρτών όρους πώλησης τουλάχιστον ίσους με αυτούς που παρέχετε σε πελάτες που πληρώνουν με μετρητά για τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες σας και δεν θα χρεώσετε κατόχους κάρτας επιπλέον ποσά ή επιπλέον χρεώσεις.

Πρέπει να παρακολουθείτε τον Λογαριασμό σας και το ιστορικό πληρωμών σας, και να επιστρέψετε στον αντίστοιχο κάτοχο κάρτας οποιοδήποτε ποσό πληρωμής που λάβατε κατά λάθος ή οποιοδήποτε επιπλέον ποσό όπου το ποσό της πληρωμής ήταν λάθος.

Θα διαθέσετε στον Κάτοχο Κάρτας μια έντυπη απόδειξη πληρωμής, εάν απαιτείται από τον νόμο ή τους Κανόνες δικτύου. Επιπλέον, μπορείτε να παρέχετε στους Κατόχους Κάρτας μια επιλογή (αλλά όχι αντί μιας έντυπης απόδειξης, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία) να λάβουν μια απόδειξη για την Πληρωμή μέσω email ή γραπτού μηνύματος.

Πρέπει να ελέγξετε αμέσως τυχόν έγγραφα (π.χ. τιμολόγια ή έγγραφα διακανονισμού) που παρέχονται από εμάς, καθώς και τους διακανονισμούς, τις επιστροφές χρημάτων, τις ακυρώσεις χρεώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές, πληρωμένες ή χρεωμένες σε εσάς ή τον Κάτοχο της Κάρτας. Πρέπει να αντιταχθείτε σε οποιοδήποτε ανακριβές ή ελλιπές έγγραφο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου ή της ημερομηνίας της αντίστοιχης πληρωμής. Η μη έγκαιρη αντίρρηση θα θεωρηθεί έγκριση, εκτός εάν έχει γίνει κάποιο λάθος από εμάς. Σε περίπτωση που έγινε λάθος από εμάς, πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής πληρωμής με την οποία σχετίζεται το σφάλμα (όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα 18 (Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές)). Διατηρούμε το δικαίωμα να επανεκδώσουμε διορθωμένες δηλώσεις ή να διορθώσουμε τυχόν πληρωμές, μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας. Εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση αρχείων όλων των Πληρωμών και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Θα εμφανίσετε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό SumUp που λαμβάνετε από εμάς σε κοινή θέα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Τέτοιο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αυτοκόλλητα για το κατάστημα, το μαγαζί ή το παράθυρο του αυτοκινήτου σας με το λογότυπο SumUp ή/και τα λογότυπα ή τα σήματα ή τα φυλλάδια των Δικτύων που απαιτείται να εμφανίζονται από τα Δίκτυα, τον νόμο ή τη SumUp.

15. Αποθεματικό

Για λόγους εξασφάλισης της εκτέλεσης των υποχρεώσεων πληρωμής σας βάσει αυτών των Όρων Πληρωμής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να παρακρατήσουμε προσωρινά τις Εξοφλήσεις σας και να συγκεντρώσουμε ένα αποθεματικό («Αποθεματικό»). Το Αποθεματικό θα χρησιμεύσει ως ασφάλεια υπέρ μας και θα έχουμε το δικαίωμα να εισπράξουμε και να συμψηφίσουμε από το Αποθεματικό όλα τα ποσά που μας οφείλετε βάσει αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπολοίπου ελλείμματος λογαριασμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς.

Εάν μας οφείλετε ένα ποσό που υπερβαίνει το ποσό του Αποθεματικού, θα πληρώσετε αμέσως, αλλά όχι αργότερα από τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την απαίτησή μας, το οφειλόμενο ποσό που υπερβαίνει το Αποθεματικό. Με το παρόν μας εξουσιοδοτείτε ρητά να χρεώσουμε τυχόν ποσά που οφείλετε σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη συλλογή αυτών των ποσών, από το Πορτοφόλι σας ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας ή/και την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά οποιουδήποτε από τα τερματικά POS μας ή για συμψηφισμό τέτοιων ποσών έναντι οποιωνδήποτε Εξοφλήσεων που σας οφείλονται. Η αποτυχία σας να πληρώσετε πλήρως ποσά που μας οφείλετε κατ' απαίτηση θα αποτελεί ουσιώδη παραβίαση αυτών των Όρων και θα επιβαρυνθείτε με όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την είσπραξη τέτοιων ποσών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, χρεώσεων γραφείου είσπραξης και οποιουδήποτε σχετικού τόκου .

16. Ακυρώσεις χρέωσης

Το ποσό μιας Πληρωμής ενδέχεται να χρεωθεί πίσω στον Λογαριασμό σας εάν η Πληρωμή (α) αμφισβητηθεί, αντιστραφεί για οποιονδήποτε λόγο από το σχετικό Δίκτυο, τον Συνεργαζόμενο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, τον Κάτοχο Κάρτας ή οποιοδήποτε από τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά μας ιδρύματα, β) δεν εγκρίθηκε · ή (γ) έχουμε οποιοδήποτε λόγο να πιστεύουμε ότι η Πληρωμή ήταν μη εξουσιοδοτημένη, παράνομη, ύποπτη ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους («Ακύρωση χρέωσης»).

Συμφωνείτε να μας βοηθήσετε, όταν σας ζητηθεί και με δικά σας έξοδα, να διερευνήσουμε τυχόν ακυρώσεις χρέωσης ή/και οποιαδήποτε από τις Πληρωμές σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των Υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε ότι η αποτυχία σας να μας βοηθήσετε έγκαιρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των απαραίτητων εγγράφων το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες από το αίτημά μας, μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ακύρωση χρέωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα τέλος για τη διερεύνηση ή/και τη διαμεσολάβηση οποιωνδήποτε ακυρώσεων χρεώσεων. Οποιεσδήποτε τέτοιες χρεώσεις θα αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Εάν μια διαφορά ακύρωσης χρέωσης δεν επιλυθεί είτε από την εκδότρια τράπεζα είτε από το Δίκτυο υπέρ σας, ή εάν επιλέξετε να μην αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να (α) συλλέξουμε από εσάς το αρχικό ποσό πληρωμής συν τα Τέλη και ( β) πιστώσουμε το αρχικό ποσό Πληρωμής στον Κάτοχο της Κάρτας.

Εάν διαπιστώσουμε ότι διενεργείτε υπερβολικά ποσά ακυρώσεων χρέωσης, ενδέχεται να καθυστερήσουμε τις πληρωμές στο Πορτοφόλι σας ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό, να ορίσουμε το αποθεματικό σε ένα ποσό που καθορίζεται εύλογα από εμάς για να καλύψουμε τις αναμενόμενες ακυρώσεις χρεώσεις και τα σχετικά τέλη ή να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας.

17. Επιστροφές χρημάτων και επιστροφές

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Πληρωμής και αποδεχόμενοι τις Πληρωμές με τις Υπηρεσίες Πληρωμών, θα επεξεργαστείτε τις επιστροφές και θα παράσχετε επιστροφές χρημάτων μέσω του Λογαριασμού σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Πληρωμής και τους Κανόνες δικτύου.

Μεταξύ άλλων, οι Κανόνες δικτύου απαιτούν από εσάς να προσφέρετε και να αποκαλύπτετε τη στιγμή της αγοράς μια δίκαιη πολιτική επιστροφής και ακύρωσης και να μην δίνετε επιστροφές μετρητών στις Πληρωμές, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο, και να μην δέχεστε μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο είδος αξίας για πραγματοποίηση επιστροφής πληρωμής. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φόρους που απαιτούνται να επιστραφούν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της αρχικής Πληρωμής.

Σε περίπτωση ανταλλαγής, μερικής επιστροφής ή εσφαλμένου ποσού Πληρωμής, μπορείτε να επιστρέψετε το συνολικό ποσό της αρχικής Πληρωμής ή ένα μερικό ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή ή στο εσφαλμένο ποσό πληρωμής μέσω της εφαρμογής, του ιστότοπου ή του τερματικού POS. Οι επιστροφές χρημάτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Λογαριασμού σας εγκρίνονται έως και τριάντα ημέρες από την ημέρα έναρξης της Πληρωμής. Θα λάβουμε από εσάς το αρχικό ποσό Πληρωμής συν τα τέλη και θα πιστώσουμε το επιστρεφόμενο ποσό Πληρωμής στον Κάτοχο της Κάρτας.

Εάν διαπιστώσουμε ότι επεξεργάζεστε υπερβολικό ποσό επιστροφών χρημάτων, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την επιλογή επιστροφής χρημάτων ή/και να προβούμε σε πρόσθετες ενέργειες σχετικά με τον Λογαριασμό σας.

18. Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και για τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Πορτοφολιού και της Κάρτας σας. Εάν επιτρέψετε σε άλλο άτομο να έχει πρόσβαση στην Κάρτα, τον αριθμό Κάρτας, το PIN, το Πορτοφόλι, τον Λογαριασμό, τον Επαγγελματικό Λογαριασμό SumUp, τον κωδικό πρόσβασης ή τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, οποιεσδήποτε συναλλαγές με Πορτοφόλι ή Κάρτα από αυτά τα άτομα θα θεωρούνται εξουσιοδοτημένες και μπορεί να είστε υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές και χρεώσεις που επιβαρύνουν τα πρόσωπα αυτά.

Εάν πιστεύετε ότι τα διαπιστευτήρια της κάρτας, ο αριθμός κάρτας, το PIN, ο λογαριασμός, το Πορτοφόλι ή τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν χαθεί ή κλαπεί ή ότι κάποιος έχει μεταφέρει ή μπορεί να μεταφέρει χρήματα από την Κάρτα/Πορτοφόλι σας χωρίς την άδειά σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μέσω της Υποστήριξης Πελατών στη διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε, επίσης, να αποκλείσετε προσωρινά τη χρήση της Κάρτας σας μέσω του online λογαριασμού SumUp. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποτρέψουμε κάθε χρήση της Κάρτας/Πορτοφολιού μόλις γίνει αποδεκτή η ειδοποίηση σύμφωνα με αυτήν την ενότητα από τη SumUp.

Εάν η Κάρτα χαθεί ή κλαπεί ή δεν έχετε διατηρήσει ασφαλή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Κάρτας/Πορτοφολιού σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πληρωμής, η μέγιστη ευθύνη σας θα περιοριστεί στα 50 € ή ισοδύναμη τοπική αξία, εκτός εάν ενεργήσατε με δόλο ή από δόλο ή βαριά αμέλεια και δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της παραπάνω ειδοποίησης προς εμάς, οπότε ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για ολόκληρη την απώλεια. 

Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να αποτύχαμε να εκτελέσουμε ή πραγματοποιήσαμε εσφαλμένα μια Πληρωμή ή επεξεργαστήκαμε μια μη εξουσιοδοτημένη Πληρωμή, πρέπει να μας ειδοποιήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία της Πληρωμής. Ο παραπάνω όρος δεν ισχύει, όπου παραλείψαμε να σας ενημερώσουμε για τη μη εξουσιοδοτημένη ή ελαττωματικά εκτελεσθείσα συναλλαγή ή δεν σας δώσαμε αυτές τις πληροφορίες όπως απαιτείται από τους παρόντες Όρους πληρωμής και την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε ότι δεν πραγματοποιήσαμε ή πραγματοποιήσαμε εσφαλμένη Πληρωμή, θα καταβάλουμε προσπάθειες να διερευνήσουμε και θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να διορθώσουμε τυχόν εντοπισμένα σφάλματα. Εάν το σφάλμα έχει ως αποτέλεσμα να λάβετε ποσό μικρότερο από αυτό που δικαιούστε, θα πιστώσουμε στον Λογαριασμό σας τη διαφορά. Εάν το σφάλμα έχει ως αποτέλεσμα να λάβετε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που δικαιούστε, θα χρεώσουμε τα επιπλέον χρήματα στον Λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή, θα επιστρέψουμε αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας αμέσως μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της μη εξουσιοδοτημένης Πληρωμής, το ποσό πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τελών που αφαιρέθηκαν από αυτήν. Αυτό δεν θα ισχύει αν έχουμε βάσιμους λόγους υποψίας απάτης σχετικά με τη δήθεν μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή.

19. Συμμόρφωση PCI

Είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες διατάξεις του Προτύπου Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Κάρτας Πληρωμών (PCI-DSS) κατά τη διάρκεια αυτών των Όρων Πληρωμής. Συγκεκριμένα, πρέπει να συμμορφώνεστε με το PCI-DSS όσον αφορά την αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων κάρτας πληρωμής. Πληροφορίες για το PCI-DSS είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Συμβουλίου PCI.

20. Τερματισμός και αναθεώρηση των Όρων Πληρωμής

Αυτοί οι Όροι Πληρωμής τίθενται σε ισχύ με την αποδοχή τους, μαζί με τους Γενικούς Όρους και την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Θα ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου τερματιστούν από εσάς ή εμάς.

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Πληρωμής ανά πάσα στιγμή και να αλλάξουμε, να διαγράψουμε, να διακόψουμε ή να επιβάλουμε όρους σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών Πληρωμών. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο δύο μήνες μετά την ημερομηνία της ανακοίνωσης αλλαγής. Καταλαβαίνετε ότι, αφού παρέχεται μια τέτοια ειδοποίηση, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στους Όρους Πληρωμής, εκτός εάν τερματίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών και των Όρων Πληρωμής προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Εάν απορρίψετε οποιεσδήποτε αλλαγές, έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τους Όρους Πληρωμής δωρεάν και με ισχύ ανά πάσα στιγμή μέχρι την ημερομηνία που θα είχαν εφαρμοστεί οι αλλαγές.

Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε αλλαγές αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων μας ή για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ή όταν η αλλαγή σχετίζεται με επιπλέον λειτουργικότητα των υπαρχουσών Υπηρεσιών Πληρωμών, μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που ούτε μειώνει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις ευθύνες σας.

Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Πληρωμής θα είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπό μας. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τους Όρους Πληρωμής είτε με προειδοποίηση δύο (2) μηνών είτε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αμέσως εάν: (α) παραβιάσετε οποιαδήποτε προϋπόθεση αυτών των Όρων Πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλης προϋπόθεση που ισχύει για συγκεκριμένες Υπηρεσίες Πληρωμών που καλύπτονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κανόνων δικτύου, (β) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών από εσάς, (γ) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα, (δ) αποτελείτε απαράδεκτο πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο απάτης, ή (ε) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί ή διαφορετικά θέτει κίνδυνο ασφάλειας.

Μετά τον τερματισμό αυτών των Όρων Πληρωμής ή/και του Λογαριασμού σας, θα μας πληρώσετε αμέσως όλα τα ποσά που οφείλετε βάσει αυτών των Όρων Πληρωμής αναλογικά μέχρι τη λήξη των Όρων Πληρωμής και θα σας καταβάλουμε εξίσου όλα τα ποσά που οφείλουμε υπό αυτούς τους Όρους Πληρωμών. Έχουμε, επίσης, το δικαίωμα να παρακρατήσουμε το Αποθεματικό έως ότου επιλυθούν τελικά τυχόν οφειλόμενα ποσά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών ακυρώσεων χρέωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβούν τους δεκατρείς μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού.

21. Επίλυση παραπόνων

Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών θα πρέπει να μας απευθύνονται αμέσως, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών της SumUp στο [email protected] Όλα τα παράπονα θα υπόκεινται στη διαδικασία παραπόνων μας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις θα δώσουμε πλήρη απάντηση μέσω email ή άλλου σταθερού μέσου στο παράπονό σας εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να απαντήσουμε πλήρως στην καταγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό, δίνοντας τους λόγους για την καθυστέρηση και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λάβετε πλήρη απάντηση, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου σας. 

Ο χειρισμός των παραπόνων που απευθύνονται σε εμάς είναι πάντα δωρεάν.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική απάντησή μας, ή εάν δεν σας απαντήσουμε, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Λιθουανίας με αίτημα να προστατέψετε τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά σας που θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί. Οι εν λόγω καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα στις ακόλουθες διευθύνσεις: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, [email protected], και/ή Žalgirio g. 90, Vilnius, email: [email protected]. Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται στη λιθουανική ή την αγγλική γλώσσα.

Αυτοί οι Όροι πληρωμής διέπονται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους Όρους Πληρωμής ή την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της Υποστήριξης Πελατών μας μπορούν να απευθύνονται στην Τράπεζα της Λιθουανίας όπως αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις ή δεν επιλέξετε να υποβάλετε καταγγελία στην Τράπεζα της Λιθουανίας, συμφωνείτε ότι τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζουν τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους πληρωμής .