SumUpi maksetingimused

Kehtivad 07.02.2022

Märkus. Printige see dokument välja ning hoidke seda tuleviku tarbeks alles.

Allpool kirjeldatud SumUpi makse- ja e-raha teenuste kasutamiseks („Makseteenused“) nõustute järgima SumUpi üldiseid tingimusi („Üldised tingimused“), käesolevaid maksetingimusi ja kõiki muid tingimusi ja eeskirju, mis kehtivad konkreetsete teenuste suhtes (nagu on määratletud üldistes tingimustes), mida võite kasutada. Need maksetingimused on lisatingimused ja koos üldiste tingimustega on osa teie ja SumUp EU Payments UAB („SumUp“, „meie“) vahelisest juriidilisest lepingust. Kui siin pole teisiti määratletud, on suurtähtedega terminitel sama tähendus, mis üldistes tingimustes. 

Makseteenuseid pakub SumUp EU Payments UAB, Leedus Vilniuses asutatud piiratud vastutusega äriühing registrinumbriga 305074395. 

SumUp EU Payments UAB tegutseb Leedu Panga poolt väljastatud e-raha asutuse tegevusloa alusel (tegevusloa nr 56, mis on välja antud 27. augustil 2019). SumUpile välja antud e-raha asutuse litsents on avaldatud Leedu Panga ametlikul veebilehel ja selle leiab allolevatelt linkidelt: 

inglise keeles: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879;

leedu keeles: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879.

SumUp on lisatud Leedu Panga poolt hallatavasse avalikku loendisse „E-raha asutuse litsentsi omavad e-raha asutused", mis on avaldatud Leedu Panga ametlikul veebilehel. Loendi leiate järgmiselt lingilt: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Ettevõtte SumUp tegevuste üle teostab järelevalvet Leedu Pank, mis asub aadressil Gedimino avenüü 6, LT-01103, Vilnius, Leedu Vabariik, ja mille telefoninumber on +370 800 50 500. Täpsemad üksikasjad Leedu Panga kohta on saadaval panga ametlikult veebisaidilt: https://www.lb.lt/en/.

Ettevõttega SumUp on võimalik võtta ühendust e-posti teel: [email protected].

On oluline, et te mõistaksite oma kohustusi, mis tulenevad käesolevatest maksetingimustest. Enne nendega nõustumist lugege need hoolikalt läbi.

Käesolevaga teavitatakse teid Leedu Vabariigi makseseaduse artikli 3 lõike 7 erandist, mis lubab SumUpil kui makseteenuse pakkujal ja teil kui makseteenuse kasutajal, kes ei ole tarbija, kalduda kõrvale jao III sätetest (sealhulgas artikkel 13, milles loetletakse makseteenuse pakkuja ja makseteenuse kasutaja vahelise raamlepingu nõuded), Leedu Vabariigi makseteenuse seaduse artikli 4 lõigetest 1, 2 ja 3, artikli 11 lõigetest 1, 2 ja 5, artikli 29 lõikest 3, artikli 36 (kui tegemist on volitamata või vääralt sooritatud maksetehingutest teavitamise tähtajaga), artiklitest 37, 39, 41, 44, 51 ja 52. Käesolevaga teavitatakse teid ja käesolevate maksetingimustega nõustudes kinnitate, et te mõistate, et käesolevad maksetingimused võivad teatud juhtudel erineda nimetatud seaduse sätetest, sealhulgas et käesolevate maksetingimuste sisu võib olla kitsam, kui Leedu Vabariigi makseseaduse artikkel 13 ette näeb, ning nõustute, et käesolevad maksetingimused, sealhulgas kõik sellised kõrvalekalded, on teile siduvad, nagu need on allpool sõnastatud, ning nõustute, et need on siduvad.

Küsimuste, probleemide või kaebuste korral seoses üldiste tingimuste, käesolevate maksetingimuste, mis tahes muude lisatingimuste või teenustega või kui soovite saada käesolevate maksetingimuste koopiat, võtke ühendust SumUpi klienditoega aadressil [email protected].

1. Üldist 

Meie makseteenused pakuvad teile võimalust vastu võtta ja töödelda maksekaarditehinguid („Makse(d)“) erinevate vahenditega ja/või kasutada e-raha rahakotti („Rahakott“), millele on lisatud ettemakstud deebetkaart („Kaart“). Teie klientide („Kaardiomanik(ed)“) poolt tehtud makseid saab töödelda isiklikult, kasutades teie ühilduvat mobiilseadet, meie rakendust ja/või meie pakutavat kaardilugejat („Luger“) ning eemalt meie poolt kättesaadavaks tehtud online-maksemeetodite kaudu.

Makseteenuste osutamisel hõlbustame teie nimel tehtud maksete töötlemist, krediteerime sellistest maksetest saadud raha teie rahakotti ja arveldame need vahendid (miinus meie tasud ja võimalikud kaardimakse tagasinõuded, tühistamised, nõuded või muud meile võlgnetavad summad) vastavalt käesolevatele maksetingimustele.

Volitate ja annate meile korralduse vastavalt käesolevatele maksetingimustele teie nimel raha vastu võtma, hoidma ja välja maksma. See luba ja korraldus jääb täies jõus kehtima ja jõusse, kuni kasutajakonto sulgemise või lõpetamiseni.

Meie käesolevate maksetingimuste kohased kohustused piirduvad rahakoti, kaardi ja makseteenuste pakkumisega. Me kasutame kõiki mõistlikke vahendeid, et osutada makseteenuseid ilma põhjendamatute katkestusteta. Võime aga omal mõistlikul äranägemisel peatada teile makseteenuste pakkumise või piirata makseteenuste kestust hooldustööde tegemiseks või juhul, kui seda nõuab seadus, või juhul, kui te pole täitnud oma kohustusi, mis on toodud käesolevates maksetingimustes, või juhul, kui on põhjust kahtlustada rahapesu või terrorismi rahastamist.

Me võime makseteenuseid igal ajal ilma eelneva teatamiseta viivitamatult ajakohastada või muuta.

Jätame endale õiguse määrata osa või kõigi nendest maksetingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks kolmas osapool.

Me ei ole teie ja kaardiomaniku vahelises õigussuhtes osalised ja me ei võta mingit vastutust seoses maksete aluseks oleva eesmärgiga, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie poolt müügiks pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja olemuse, müügihinna, allahindluste, garantiitingimuste jms osas. Te esitlete end alati SumUpist eraldiseisvana.

2. Konfidentsiaalsus ja privaatsus

Teil ja meil on kohustus käsitleda konfidentsiaalset teavet, mida teie saate meilt või meie saame teilt või kaardivaldajalt seoses käesolevate tingimustega, konfidentsiaalsena ning eelkõige on teil ja meil kohustus mitte võimalda kolmandatele pooltele juurdepääsu sellisele konfidentsiaalsele teabele. Eelkõige tuleb tagada meie või teie mis tahes äritegevust puudutava teabe ja/või ärisaladuste ning kaardiomanike mitte-anonüümsete andmete konfidentsiaalsus. Teil ja meil on kohustus järgida asjakohaseid andmekaitsealaseid õigusakte ning rakendada asjakohaseid meetmeid, et vältida kaartide ja kaardiomanike andmete volitamata kasutust. Selliseid andmeid võib säilitada ainult juhul, kui (ja seni, kuni) see on hädavajalik.

Kui edastame teile kaardiomanike isikuandmeid, võite kasutada neid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik limiitide ohjamiseks, pettuste tõkestamiseks või võlgnevuste vältimiseks ning mitte mingil muul eesmärgil, nagu profileerimiseks (nt ostukäitumise analüüsimiseks) ega müügi- ja turundustegevusteks, kui teil pole selliseks muuks kasutuseks kaardiomaniku selgesõnalist luba. Te ei tohi sellist teavet avaldada ega levitada kolmandatele pooltele ega kasutada seda teavet turunduslikel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui te saate selleks kaardiomaniku selgesõnalise nõusoleku. Peate järgima kõiki asjakohaseid andmekaitsealaseid õigusakte.

Selleks, et pakkuda teile makseteenuseid, töötleb SumUp makseteenuste lõppklientide isikuandmeid. See töötlemine toimub kooskõlas SumUpi dokumendiga Privaatsusreeglid.

3. Võrgustikud ja partnerid

Makseteenused võimaldavad teil vastu võtta makseid kaartidelt, mida pakuvad Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited ja muud asjakohased maksekaartidega tegelevad organisatsioonid (ühiselt „Võrgud“). Võrgud on kehtestanud nõuded ja juhised („võrgureeglid“), mis koos käesolevate maksetingimuste ja üldiste tingimustega reguleerivad makseteenuste osutamist meie poolt teile. Lingid kehtivatele võrgureeglitele leiate meie veebisaidilt. Nende maksetingimustega nõustudes nõustute ka sellega, et järgite võrgureegleid, mida võrgud võivad aeg-ajalt muuta. Võime lisada, kustutada või muuta makseteenuseid ja/või käesolevaid maksetingimusi, kui see on vajalik võrgureeglite järgimiseks.

Lisaks oleme oma makseteenuste osutamiseks sõlminud lepingud panganduspartneritega („partnerid”). Panganduspartnerite loendi, kellega makseteenuste osutamisel koostööd teeme, leiate meie  veebisaidilt. Võrgureeglitest võib tuleneda, et mõned meie kaupmehed peavad sõlmima eraldi lepingu mõne meie partneri või võrgu endaga, olenevalt maksete mahust. Kui te olete selline kaupmees, teavitame teid sellest ja anname teile sel juhul eraldi lepingu. 

Vastuolu korral käesolevate maksetingimuste ja võrgureeglite või panganduspartneri lepingu vahel kehtivad võrgureeglite või partneri lepingu tingimused.

4. SumUpi kasutajakonto

Makseteenuste kasutamiseks peab teil olema SumUpi konto, nagu on kirjeldatud üldiste tingimuste punktis 1. Seoses konto loomise ja kasutamisega võime teha teie krediidikontrolli ja nõuda teilt täiendavate dokumentide esitamist, et saaksime järgida kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju. Otsuse selle kohta, kas kõik vajalikud kontrollid on edukalt läbi viidud, langetame meie oma äranägemise järgi. Jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie konto ja/või piirata juurdepääsu makseteenustele, kui te ei esita täielikku ja täpset teavet või kui te ei täida konto registreerimis- või kinnitamisnõudeid.

5. Kaardimaksete aktsepteerimine 

Makseteenused hõlmavad võimalust aktsepteerida kaardiga tehtud makseid kas lugeja abil, maksekaardi andmete käsitsi sisestamise teel või muudel meie poolt pakutavatel viisidel. Kui aktsepteerite makseid mõne meie lugeja abil, kasutatakse lugejat maksekaardi ja meie serverite vaheliste maksete töötlemiseks ning kinnitamiseks. Makseteenused võivad hõlmata ka võimalust aktepteerida kaardita makseid, sealhulgas makseid, mis tehakse maksevärava kaudu või teie poolt teie klientidele saadetud makselinkide kaudu. Meie aktsepteeritavate maksekaartide nimekirja, mida me võime aeg-ajalt ilma ette teatamata värskendada, leiate meie veebisaidilt.

Teatud makseviise võidakse makseteenuste raames pakkuda koostöös kolmanda osapoolega („partner”) läbi partneri mobiilirakenduse, veebisaidi või muu tarkvara („partnerrakendus”). Sellistel juhtudel reguleerib teie suhet partneriga teie ja partneri vaheline eraldiseisev ärisuhe ning meie vastutame ainult meie poolt partnerrakenduse raames pakutavate makseteenuste eest. Me ei vastuta partnerrakenduse funktsionaalsuse ega ühegi teenuse eest, mida pakub teile või kaardiomanikele vastav partner. Kui teie ja partneri vahel on kokku leppinud, võime ka partneri nimel koguda teenustasusid, kuid me ei vastuta mingil juhul partnerrakenduse kasutamisega seotud maksude kinnipidamise või tasumise eest.

6. Alternatiivsed makseviisid

Lisaks eespool kirjeldatud makseteenustele võib SumUp pakkuda funktsionaalsust, mis võimaldab teil võtta klientidelt makseid vastu muude kolmandate osapoolte pakutavate makseviiside kaudu („alternatiivsed makseviisid”). Te võite integreerida alternatiivsete makseviiside funktsionaalsuse meie kaardita makseteenustesse, mis võimaldab teie klientidel valida ja kasutada alternatiivset makseviisi teile maksete tegemisel.

Üksikasjad alternatiivsete makseviiside pakkujate ja teatud täiendavate standardite, reeglite, protseduuride ja nõuete kohta, mis on seotud alternatiivsete makseviisidega („alternatiivsete makseviiside tingimused”), leiate meie veebisaidilt ja need on lisatud käesolevatesse maksetingimustesse selles ulatuses, milles te alternatiivset makseviisi kasutate. Nõustute alati täitma alternatiivsete makseviiside tingimusi. Alternatiivsete makseviiside pakkujaid ja alternatiivsete makseviiside tingimusi võidakse ette teatamata muuta.

Alternatiivsete makseviiside pakkujad võivad alternatiivsete makseviiside kaudu tehtud maksed tühistada, kui alternatiivsete makseviiside tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Teie kohustused ja vastutus SumUpi ees kõigi tühistatud maksete puhul on samad, mis teil on meie ees tagasimaksete puhul. Alternatiivsete makseviiside pakkujad võivad mõjutada alternatiivsete makseviiside kaudu tehtud makse tühistamist samal viisil, nagu vastav võrk, panganduspartner, või mõni meie määratud finantsasutus võib mõjutada tagasimakset.

Alternatiivsete makseviiside kättesaadavus sõltub geograafilistest piirangutest. Vaadake, millised alternatiivsed makseviisid on teie riigis saadaval, meie veebisaidilt.

7. Lugejad

Teavet saadaolevate lugejate kohta ja selle kohta, kuidas neid saab osta või rentida, leiate meie veebisaidilt

Kui me pole konkreetselt teisiti kokku leppinud, ei ole teil lubatud lugejat müüa, rentida, litsentsida või kolmandale osapoolele üle anda või lubada lugeja kasutamist kolmandale osapoolele. Samuti ei ole teil lubatud lugeja tarkvara või riistvara mingil viisil muuta. Te ei tohi lugejat kasutada muudel eesmärkidel kui maksete vastuvõtmiseks.

8. Väljamaksed, tasud ja kontoväljavõtted

Pärast seda, kui oleme saanud raha SumUpi kaudu töödeldud maksetelt, maksame teile võlgnetava summa teie rahakotti („väljamakse“). Saate valida väljamaksete automaatse suunamise teie SumUpi kasutajakontoga seotud pangakontole. Enne iga väljamakset arvestame maksevahenditest maha meie teenuste eest kohaldatavad tasud. Meie praegused makseteenuste tasud on loetletud hinnakirjas meie veebisaidil („hinnakiri”). Saate muuta oma väljamakse eelistusi oma konto profiilis või võttes ühendust klienditoega aadressil [email protected].

Esitame teile igakuised SumUpi kasutajakonto väljavõtted. Te nõustute, et me võime koondada tasude andmed kaubamärgi, rakenduse, makseviiside kategooriate ja tehingu suhtes kohaldatavate vahendustasude määrade kaupa, kui see on kohaldatav.

Te nõustute, et me võime koondada tasude andmed kaubamärgi, rakenduse, makseviiside kategooriate ja tehingu suhtes kohaldatavate vahendustasude määrade kaupa, kui see on kohaldatav.

9. SumUpi rahakott ja kaart

Väljamaksete tegemise hõlbustamiseks väljastame teile teie kontoga ühendatud rahakoti, nagu on kirjeldatud ülaltoodud jaotises 8. Samuti võime teile väljastada teie kontoga ühendatud kaardi. SumUp käsitleb teie nõusolekut käesolevate maksetingimustega kui teie taotlust kaardi väljastamiseks ja rahakoti avamiseks ning teie taotluse tulemusena avab SumUp teile rahakoti ning saadab teile kaardi teie kontol deklareeritud füüsilisele aadressile (füüsiliste kaartide puhul) või e-posti aadressile (virtuaalsete kaartide puhul). Kaardi aktiveerimine teie poolt selle kättesaamisel on täiendavaks kinnituseks kaardi tellimise kohta.

Rahakoti ja/või kaardi kasutamise eest võidakse küsida tasu. Praegused tasud teenustasud (hinnakiri) leitate meie veebisaidilt.

Kui teile ei ole väljastatud kaarti ja soovite selle funktsiooni aktiveerida või kui soovite oma rahakotiga seotud lisafunktsioone aktiveerida, võtke ühendust klienditoega aadressil [email protected].

9a. Rahakoti kasutamine

Teie rahakotti (mida võib nimetada ka SumUpi ettevõttekontoks) võidakse rahastada teie maksetelt tehtavate väljamaksete kaudu. Samuti võime pakkuda teile võimalust rahastada oma rahakotti, laadides sinna raha otse krediit- või deebetkaardimakse või pangaülekande kaudu. Samuti võivad kolmandad osapooled teie rahakotti raha kanda. Kui laadite/saate raha oma rahakotti, lisame raha teie rahakotti kohe, kui saame teie makse. 

Kui saate raha oma rahakotti, konverteeritakse see e-rahaks. 

Kui me krediteerime raha teie rahakotti tehnilise vea tõttu, on meil õigus viga parandada, debiteerides need vahendid rahakotist ilma teie eraldi nõusolekuta, kuid me anname teile vastava selgituse, kui te seda palute. Kui krediteerime teie rahakotti rahalisi vahendeid maksja tehtud vea tõttu, peate meiega koostööd tegema ning aitama olukorra asjaolusid selgitada ja tagajärgi kõrvaldada. Kui saame makse, mille alusel ei saa raha teie rahakotti krediteerida (nt kui teie konto on suletud), tagastame raha maksjale hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

Te võite igal ajal oma rahakotis oleva raha saldo oma pangakontole tagasi kanda, mis tähendab teie e-raha tagasivõtmist; selliste tagasivõtmiste suhtes kohaldatakse siiski turva- ja pettusevastaseid kontrolle ning teilt võidakse nõuda oma isikusamasuse kinnitamist või muude kontrollandmete esitamist enne ülekande tegemist.

Teie SumUpi konto ega teie SumUpi ettevõttekonto ei ole pangakonto ja kumbki ei kuulu hüvitusskeemi alla. Teie kontol või rahakotis hoitavad rahalised vahendid ei ole hoiused ega teeni intressi. 

Käesolevaga teavitatakse teid ja teie nõustute, et meil on õigus teie rahakotist raha maha arvata ja teie rahakoti saldot vähendada, et:

  • täita teie väljamaksete või muude rahaülekannete taotlusi;

  • katta maksetehingute eest võetavad tasud ja muud tasud seoses teenuste kasutamisega teie poolt, vastavalt hinnakirjale;

  • katta kõik muud maksekohustused, mis teil käesolevate tingimuste alusel on meie ees (tasaarvestus).

9b. Kaardi kasutamine

Kaardi väljastab SumUp vastavalt Mastercard Europe S/A-le antud litsentsile ning selle võib väljastada füüsilisel või virtuaalsel kujul. Kaart on välja antud selleks, et lihtsustada teile juurdepääsu teie rahakotis olevale e-rahale, ning seda võib kasutada kaupade ja teenuste ostmiseks mis tahes kaupluses, millel on Mastercardi aktsepteerimise sümbol, nii kauplustes kui ka eemalt (näiteks internetis) või sularaha väljavõtmiseks mis tahes sularahaautomaadist, millel on Mastercardi logo. 

Te ei ole kohustatud kaarti kasutama.

Kaardid saadetakse teie kontoga registreeritud füüsilisele aadressile (füüsiliste kaartide puhul) või e-posti aadressile (virtuaalsete kaartide puhul).

Kaardi kehtivusaeg on kuni kaardile märgitud aasta viimase kuu ja päevani. Kaardi kehtivusaja lõppemisel väljastab SumUp teile uue kaardi, välja arvatud juhul, kui te teavitate meid kolmkümmend (30) päeva enne kaardi kehtivusaja lõppemist, et te ei soovi uut kaarti. Kõik tasud, kui need on seotud uue kaardi väljastamisega, arvatakse teie rahakotist maha ja uus kaart saadetakse teie kontol deklareeritud füüsilisele aadressile (füüsiliste kaartide puhul) või e-posti aadressile (virtuaalsete kaartide puhul).

Kaardi kasutamise alustamiseks peate selle aktiveerima. Kaardi aktiveerimisel peate määrama PIN-koodi. Ärge kirjutage oma PIN-koodi üles ega hoidke seda elektrooniliselt ebaturvalisel viisil. Ärge hoidke oma PIN-koodi koos oma kaardi või mobiilseadmega. Ärge jagage oma PIN-koodi kellegagi ja veenduge selle sisestamisel, et keegi teine seda ei näeks. 

Kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega nõutakse meilt kõigi meie klientide andmete hankimist, kinnitamist ja talletamist. Kuni selle protsessi lõpuleviimiseni võib teie kaardi kasutamine olla osaliselt või täielikult piiratud. Lisaks kehtivad kaardile pettuste ärahoidmisega seotud meetmed ja seda kas etteteatamisega või ilma.

Kui saate oma kaardile raha, salvestatakse raha teie rahakotti e-rahana.

Kaardiga ostusid sooritades esitate ühtlasi ka taotluse selleks, et me teie rahakotist e-raha võtaksime. Kui kaarditehing on muus valuutas kui teie rahakoti saldo, konverteerivad võrgud tehingu summa SumUpi (EUR) töövaluutasse vastava võrgu poolt kehtestatud ja vastava kaarditehingu töötlemise kuupäeval kehtiva pankadevahelise vahetuskursi alusel ning seejärel, kui see on täiendavalt vajalik, konverteerib SumUp eurodes summa teie rahakoti valuutasse Euroopa Keskpanga poolt avaldatud vastavate valuutade vahelise vahetuskursi alusel, mis kohaldub kuupäeval, mil vastavat tehingut SumUpis töödeldakse.

Kaardiga maksmisel võib mõnel juhul tekkida vajadus ka tehing kinnitada, esitades kaardi andmed (nt nimi ja perekonnanimi, kaardi number, aegumise kuupäev, CVV2/CVCV2-kood (numbrid kaardi tagaküljel)) või tehes teatud toimingud, mida pakutakse makse tegemise kohas. Samuti võivad mõned kaarditehingud nõuda enne nende lõpuleviimist täiendavat turvakontrolli süsteemi Mastercard 3D Secure kaudu. Sel juhul võidakse nõuda, et vastaksite turvaküsimustele, kinnitaksite tehingu SMS-i või e-kirja teel saadud kinnituskoodi abil või kinnitaksite tehingu ühilduva seadme kaudu võetud sõrmejälje abil.

Turvalisusega seotud põhjustel võime piirata teie kaardiga tehtavate tehingute summat või arvu. Te ei tohi oma kaarti kasutada ebaseaduslikeks tehinguteks.

SumUp jätab endale õiguse tühistada kaardi, mida ei ole aktiveeritud või kasutatud kaheteistkümne (12) kuu jooksul (kaasa arvatud kaardi uuendamise korral kehtivusaja lõppemisel). Sellisel juhul teavitame teid sellest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette ja seejärel tühistame kaardi, kui te seda etteteatamistähtaja jooksul ei aktiveeri või kasutama ei hakka.

10. Ülekanded

SumUp võib anda teile ka võimaluse kanda raha oma rahakotist teise SumUpi konto rahakotti või pangakontole, mis tähendab teie e-raha lunastamist. Selleks, et tellida oma rahakoti saldo ülekandmine teisele SumUpi kontole või pangakontole, tuleb teil oma kontole sisse logida oma unikaalse kasutajanime, parooli või muude sobivate volitustega ning järgida antud juhiseid, mis hõlmavad ka vastuvõtja andmete esitamist. 

Rahaülekande taotluse töötlemiseks nõuab SumUp täiendavaid turvafunktsioone ning teie identiteedi tuvastamiseks ja iga ülekande kinnitamiseks tuleb kasutada täiendavat autentimismeetodit. Täiendavaks autentimismeetodiks on teie kontoga seotud nutitelefoni ja isikupärastatud funktsiooni, näiteks PIN-koodi või parooli, kombinatsioon. Ülekannete töötlemiseks teie rahakotist peavad teil olema mõlemad ülalnimetatud.

Teie vastutate selle eest, et saaja nõutud makseandmed oleksid õigesti sisestatud. Mis tahes viga sisestatud andmetes võib põhjustada ülekande ebaõnnestumise või hilinemise või raha kaotsimineku. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis teil tekivad ebaõigete andmete sisestamise tõttu selliste ülekannete tegemisel. Meil ei ole ei kohustust kontrollida saaja pangakonto numbri vastavust saaja nimele. Kuni töötleme tehingut samade saaja andmetega, mille olete meile esitanud, ei kanna me teie ees mingit vastutust, kuid loomulikult anname endast parima, et jälgida makset ja nõuda raha tagasi, kui selleks peaks tekkima vajadus (mille eest võidakse teilt nõuda lisatasu). 

Enne ülekandmise taotluse kinnitamist kuvatakse juhtpaneelil järgmised üksikasjad:

  • vastaspoole makseandmed;

  • rahasumma, mida soovite vastaspoolele saata; ja

  • kõik kohalduvad tasud.                      

Kui oleme teie ülekande tegemise taotluse kätte saanud, ei saa te seda tühistada. Teie taotlus loetakse kinnitatuks niipea, kui edastate meile eespool nimetatud andmed. Ülekanded teie rahakotist teise SumUpi kasutajakonto rahakotti või pangakontole teeme kohe pärast teie ülekandetaotluse saamist. Kui oleme saanud teie taotluse teha ülekanne teie rahakotist teise SumUpi kasutajakonto rahakotti, krediteerime kohe teise SumUpi konto rahakotti, välja arvatud juhul, kui ülekanne on peatatud käesolevates maksetingimustes või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud põhjustel. Ülekanded pangakontodele võivad sõltuvalt teenusepakkujast võtta kuni 3-5 tööpäeva. Me ei pruugi teie ülekannet lõpule viia, kui: 

  • teie juhised on ebaselged või puudulikud;

  • teie või saajaga on seotud kahtlane tegevus;

  • ülekanne rikuks kohaldatavat seadust, määrust, eeskirja või käesolevaid maksetingimusi;

  • see ületab teie makselimiite või teie rahakotis oleva raha jääki.

Eespool nimetatud juhtudel püüame kaitsta teie, meie ja/või teiste isikute õigustatud huve, seega ei vastuta me kahjude eest, mis tulenevad ülekande tegemisest keeldumisest või sellega viivitamisest. Ülekandetaotlust, mille täitmisest keelduti ülalnimetatud objektiivsetel põhjustel, loetakse meie poolt mitte kättesaaduks.

Jätame endale õiguse kehtestada ülekannete arvule ja/või summadele piiranguid vastavalt oma äranägemisele, et järgida turva- ja regulatiivseid nõudeid. 

11. Rahaliste vahendite kaitsmine

Hoiame summat, mis on võrdne meie poolt teile võlgnetavate summadega, sealhulgas teie rahakoti saldo, eraldi meie omavahenditest, kuid koos teiste SumUpi kontode nimel hoitavate summadega eraldi pangakontol. Selliseid vahendeid kaitstakse vastavalt meie juriidilistele ja regulatiivsetele kohustustele. Kui me muutume maksejõuetuks, on kõik meile laekunud rahalised vahendid kaitstud meie võlausaldajate nõuete eest.

12. Avatud pangandus 

Võime anda teile võimaluse võimaldada avatud panganduse pakkujatele ja kolmandate poolte pakkujatele juurdepääsu teie konto andmetele või teha teie nimel makseid vastavalt teie juhistele ja kohaldatavatele regulatiivsetele nõuetele. Kõigil sellistel pakkujatel peab olema seadusega lubatud makseid teha ning neil peab sageli olema ametliku reguleeriva asutuse, näiteks Leedu Panga luba. Enne selliste pakkujate lubamist peaksite veenduma, et need on volitatud ja usaldusväärsed.

Kõiki maksetaotlusi, mida võime saada avatud panganduse ja teie poolt lubatud kolmandate poolte pakkujatelt, koheldakse nii, nagu oleksite need meile saatnud, ja nende suhtes kehtivad need maksetingimused. Kui ootate, et avatud panganduse pakkujad või kolmandate poolte pakkujad teevad teie nimel makse ja nad seda ei tee, ei võta me teie makse mittetäitmise eest vastutust. Kui soovite keelata avatud panganduse pakkujatele ja kolmandate poolte pakkujatele juurdepääsu teie konto andmetele või teha teie nimel makseid, peaksite meiega või otse nendega ühendust võtma.

13. Piirangud

Te peate järgima kõiki piiranguid, mis on kehtestatud meie üldistes tingimustes ja käesolevates maksetingimustes seoses makseteenuste kasutamisega. Lisaks nõustute mitte kasutama makseteenuseid selliste kaupade, teenuste või äritegevuse jaoks, mis on (a) ebaseaduslikud või potentsiaalselt ebaseaduslikud (sealhulgas võltsitud, varastatud või pettusega seotud) või (b) ei järgi kõiki kohaldatavaid seadusi või määrusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, tarbijakaitseseadused, tooteohutuse seadused, intellektuaalomandi seadused ning kaubanduseeskirjad ja ekspordikontrollid). 

SumUp võib oma äranägemisel otsustada, kas makseteenuste kasutamine teie poolt rikub üldistes tingimustes või käesolevates maksetingimustes kehtestatud piiranguid. Jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie konto ja/või juurdepääs makseteenustele, kui tuvastame või kahtlustame põhjendatult, et on toimunud rikkumine. Kui te esitate meile või püüate meile esitada mis tahes makse, mis meie arvates rikub üldiseid tingimusi, käesolevaid maksetingimusi või seadust ja/või tekitab meile, teistele meie makseteenuste kasutajatele või meie partneritele kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult, pettus, kaubamärgi või maine kahjustamine või kuritegevus), jätame endale õiguse mitte lubada, peatada või tühistada makse; sulgeda või peatada teie konto; teatada tehingust vastavale õiguskaitseasutusele; ja/või nõuda teilt kahju hüvitamist või võtta muid meetmeid teie vastu.

Lisaks jätame endale õiguse blokeerida, peatada või tühistada teie kaart või rahakott, kui me avastame oma põhimõtete ja protsesside tulemusena, et seda on alust pidada pettuseks, kahtlaseks või kuritegelikuks tegevuseks või mis tahes tegevuseks, mis on vastuolus üldiste tingimuste ja/või käesolevate maksetingimustega. Kui me blokeerime, peatame või tühistame teie kaardi või rahakoti, välja arvatud juhul, kui selleks on objektiivselt põhjendatud julgeolekualased põhjused või kui see on meie jaoks ebaseaduslik, teavitame teid teie kaardi või rahakoti blokeerimisest, peatamisest või tühistamisest võimaluse korral enne teie kaardi või rahakoti blokeerimist, peatamist või tühistamist või hiljemalt pärast teie kaardi või rahakoti blokeerimist, peatamist või tühistamist. Selle õiguse rakendamisel ei kanna me teie ees vastutust sellest tuleneva teie kaardil ja/või rahakotis olevate vahendite mittekättesaadavuse eest või selle eest, et te ei saa oma kaarti kasutada.

Samuti on meil õigus viia läbi uurimine või lahendada kõik teie kontoga seotud pooleliolevad vaidlused ja selle tulemusena võime piirata juurdepääsu teie rahalistele vahenditele ajaks, mis meil selleks kulub. Samuti võime piirata juurdepääsu teie rahalistele vahenditele vastavalt seadusele või kohtumäärusele.

14. Teie kohustused

Te nõustute mitte aktsepteerima ühtki makset, kui maksekaardil pole kõiki elemente, mis on konkreetset tüüpi kaardi puhul tavalised, kui tundub, et maksekaarti on muudetud või see on kahjustunud, ega juhul, kui maksekaart on aegunud.

Ilma meie loata ei tohi te kehtestada maksete jaoks miinimumläve, mis on suurem kui 1,00 euro (või kohalik ekvivalent). Lisaks peate pakkuma kaardiomanikele vähemalt samaväärseid müügitingimusi kui neile klientidele, kes tasuvad kaupade ja/või teenuste eest sularahas, ning te ei tohi küsida kaardiomanikelt mingisugust lisatasu.

Peate jälgima oma kasutajakontot ja maksete ajalugu ning tagastama vastavale kaardi omanikule kõik ekslikult saadud maksesummad või mis tahes ülemäärase summa, kui makse summa oli vale.

Te esitate kaardi omanikule paberkandjal maksekviitungi, kui seadus või võrgueeskirjad seda nõuavad. Lisaks võite anda kaardi omanikele võimaluse (kuid mitte paberkandjal kviitungi asemel, kui see on seadusega nõutav) saada makse kviitungi e-posti või tekstisõnumi teel.

Te peate viivitamatult kontrollima kõiki meie poolt esitatud väljavõtteid (nt arveid või arvelduste väljavõtteid), samuti arveldusi, tagasimakseid, kaardimakse tagasinõudeid või muid tehinguid, mis on teile või kaardi omanikule makstud või teilt või kaardi omanikult debiteeritud. Te peate põhjendamatu viivituseta, hiljemalt kahekümne viie (25) tööpäeva jooksul pärast vastava väljavõtte kättesaamist või vastava makse tegemise kuupäeva esitama vastuväiteid ebatäpse või mittetäieliku väljavõtte kohta. Kui vastuväiteid ei esitata õigeaegselt, loetakse see heakskiiduks, välja arvatud juhul, kui me oleme teinud vea. Kui me oleme teinud vea, peate meid sellest viivitamata ja igal juhul hiljemalt kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates selle maksetehingu debiteerimispäevast, millega viga on seotud (nagu on kirjeldatud allpool punktis 18 (Vead ja volitamata maksed)), teavitama. Jätame endale õiguse väljastada parandatud väljavõtteid või korrigeerida makseid pärast selle tähtaja möödumist. Välja arvatud seadusega nõutud juhtudel, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi maksete ja muude andmete säilitamise eest, mis on seotud teie kontoga ja teenuste kasutamisega.

Peate oma ettevõtte äriruumidesse panema nähtavasse kohta kõik SumUp-reklaammaterjalid. Selliste materjalide hulgas võivad olla SumUpi logoga ja/või võrgu logodega kleebised teie poe või autoakna jaoks või sildid või brošüürid, mille kuvamine on nõutud võrkude, seaduse või SumUpi poolt.

15. Reserv

Käesolevate maksetingimuste kohaste maksekohustuste täitmise tagamiseks tunnistate ja nõustute, et meil on õigus igal ajal ja omal äranägemisel ajutiselt kinni pidada teile tehtavaid väljamakseid ja koguda reservi („reserv“). Reserv on meie kasuks tagatis ja meil on õigus koguda ning tasaarvestada reservist kõik summad, mida te meile käesolevate tingimuste alusel võlgnete, seahulgas mis tahes konto saldo puudujääki ilma sellest teid igal konkreetsel juhul eelnevalt teavitamata.

Kui võlgnete meile summa, mis ületab reservi summa, maksate meile viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul pärast meie nõudmist, meile võlgnetava summa, mis ületab reservi. Käesolevaga annate meile selgesõnaliselt loa debiteerida teie rahakotist või pangakontolt ja/või krediitkaardilt või pangakontolt, mida kasutasite meie lugejate ostmiseks, kõik meile võlgnetavad summad, sealhulgas nende summade sissenõudmisega seotud kulud ja kulutused, või tasaarvestada need summad teile võlgnetavate väljamaksetega. Kui te ei maksa nõudmisel meile võlgnetavaid summasid täielikult, on see käesolevate maksetingimuste oluline rikkumine ja te kannate kõik selliste summade sissenõudmisega seotud kulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, advokaaditasud ja -kulud, inkassobüroo tasud ja kõik kohaldatavad intressid.

16. kaarditehingu vaidlustust

Makse summa võidakse teie kontolt tagasi nõuda, kui makse (a) on vaidlustatud, kui vastav võrk, meie vastuvõttev partner, kaardi omanik või mõni meie määratud finantsasutus on selle mingil põhjusel tühistanud; (b) makse ei olnud lubatud; või (c) meil on põhjust arvata, et makse ei ole lubatud, on ebaseaduslik, kahtlane või rikub neid tingimusi („kaardimakse tagasinõue“).

Nõustute vajadusel ja oma kulul abistama meid mis tahes kaardimakse tagasinõuete ja/või teie poolt teenuste kaudu töödeldud maksete uurimisel. Tunnistate, et kui te ei aita meid õigeaegselt, sealhulgas ei esita vajalikke dokumente hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul alates meie nõudmisest, võib see kaasa tuua pöördumatu kaardimakse tagasinõude. Jätame endale õiguse nõuda tasu mis tahes kaardimakse tagasinõude uurimise ja/või vahendamise eest; kõik sellised tasud avalikustatakse meie veebisaidil.

Kui makse tagasimaksmise vaidlust ei ole väljastanud pank ega võrk teie kasuks lahendanud või kui otsustate tagasimakset mitte vaidlustada, jätame endale õiguse (a) nõuda teilt sisse algne maksesumma, millele lisanduvad tasud ja ( b) krediteerima algse maksesumma kaardi omanikule tagasi.

Kui me tuvastame, et teil tekib liiga palju kaardimakse tagasinõudeid, võime edasi lükata väljamakseid teie rahakotti või pangakontole, määrata reservi meie poolt mõistlikult määratud summa, et katta eeldatavad kaardimakse tagasinõuded ja nendega seotud tasud, või lõpetada või peatada teenused ja sulgeda teie kasutajakonto.

17. Tagasimaksed ja kauba tagastamine

Vastavalt käesolevatele maksetingimustele ja maksete vastuvõtmisega makseteenuste kaudu töötlete ja teete tagasimakseid läbi oma kasutajakonto vastavalt käesolevatele maksetingimustele ja võrgueeskirjadele.

Muuhulgas nõuavad võrgueeskirjad, et te pakute ja avalikustate ostu ajal õiglase tagastus- ja tühistamispoliitika ning et te ei tagastaks makseid sularahas, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, ning et te ei võtaks maksete tagastamiseks vastu sularaha ega muid väärtuslikke esemeid. Tagasimakse summa peab sisaldama kõiki makse, mis tuleb tagasi maksta, ning ei tohi ületada esialgse makse summat.

Vahetuse, osalise tagastamise või eksliku makse või maksesumma puhul võite rakenduse, veebisaidi või lugeja kaudu tagastada algse makse kogusumma või tagastatud või ekslikule maksesummale vastava osalise summa. Teie konto kaudu töödeldud tagasimaksed on lubatud kuni kolmekümne (30) päeva jooksul alates päevast, mil te algatasite makse. Me nõuame teilt esialgse maksesumma pluss tasud ja krediteerime tagasimakstud maksesumma kaardi omanikule tagasi.

Kui me tuvastame, et töötlete liiga palju tagasimakseid, võime keelata teie tagasimakse võimaluse ja/või võtta lisameetmeid seoses teie kontoga.

18. Vead ja volitamata maksed

Te vastutate kõigi oma rahakoti ja kaardi kasutamisega algatatud kinnitatud kaarditehingute ja tasude eest. Kui lubate teisele isikule juurdepääsu oma kaardile, kaardi numbrile, PIN-koodile, rahakotile, kontole, SumUpi ettevõttekontole, paroolile või sisselogimisandmetele, loetakse selliste isikute poolt tehtud rahakoti või kaardi tehingud autoriseeritud tehinguteks ja teie vastutate kõigi nende isikute poolt tehtud tehingute ja tasude eest.

Kui usute, et teie kaart, kaardinumber, PIN-kood, konto, rahakott või veebis sisselogimise andmed on kadunud või varastatud või et keegi on kandnud või võib kanda teie kaardilt/rahakotist raha üle ilma teie loata, peate viivitamatult võtma meiega ühendust klienditoe kaudu aadressil [email protected]. Samuti võite ajutiselt blokeerida oma kaardi kasutamise SumUpi juhtpaneeli kaudu. Kui SumUp on antud punkti kohase teate vastu võtnud, oleme kohustatud takistama kaardi/rahakoti kasutamist. 

Kui kaart kaob või varastatakse või kui te ei ole suutnud hoida oma kaardi/rahakoti turvaelemente kooskõlas käesolevate maksetingimustega, on teie maksimaalne vastutus piiratud summaga 50 eurot või samaväärse kohaliku väärtusega, välja arvatud juhul, kui olete käitunud petturlikult või tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata käesolevad maksetingimused, sealhulgas eespool nimetatud meie teavitamise, millisel juhul võite vastutada kogu kahju eest. 

Kui arvate, et me ei ole sooritanud või oleme sooritanud makse ebaõigesti või teinud volitamata makse, peate meid sellest viivitamatult ja igal juhul hiljemalt kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates makse tegemise kuupäevast teavitama. Ülaltoodud tingimus ei kehti, kui me pole teid teavitanud volitamata või valesti teostatud tehingust või pole teinud sellist teavet teile kättesaadavaks, nagu on nõutud käesolevate maksetingimuste ja kehtivate seaduste kohaselt.

Kui teatate meile, et oleme jätnud makse tegemata või teinud selle valesti, teeme jõupingutusi selle uurimiseks ja teeme kõik endast oleneva, et tuvastatud vigu parandada. Kui vea tulemusel saate väiksema summa kui see, millele teil oli õigus, krediteerime vahe teie kontole. Kui vea tagajärjel saate rohkem raha, kui teil oli õigus saada, debiteerime lisavahendid teie kontolt.

Kui teatate meile volitamata maksest, tagastame viivitamata ja igal juhul hiljemalt volitamata maksest teatamise kuupäevale järgneva tööpäeva lõpuks maksesumma, sealhulgas kõik sellest mahaarvatud tasud. Seda ei kohaldata, kui meil on põhjendatud alus kahtlustada väidetavalt volitamata maksega seotud pettust.

19. PCI-vastavus 

Käesolevate maksetingimuste kehtivuse ajal olete kohustatud järgima maksekaardi andmeturbestandardi (ingl Payment Card Industry Data Security Standard - PCI-DSS) nõudeid. Eelkõige peate täitma PCI-DSSi nõudeid seoses maksekaardi andmete säilitamise, töötlemise ja edastamisega. Lisateavet PCI-DSSi kohta leiate PCI nõukogu veebisaidilt.  

20. Maksetingimuste lõpetamine ja muutmine

Käesolevad maksetingimused jõustuvad nende vastuvõtmisel koos üldiste tingimustega ja pärast teie isikusamasuse kontrollimist. Need kehtivad tähtajatult ja jäävad kehtima kuni teie- või meiepoolse lõpetamiseni.

Jätame endale õiguse käesolevaid maksetingimusi mis tahes ajal muuta ning makseteenuseid muuta, kustutada, lõpetada või neile uusi tingimusi seada. Kavandatav muudatus jõustub mitte varem kui kaks (2) kuud pärast muudatusteate kuupäeva. Mõistate, et pärast sellise teate edastamist loetakse, et olete maksetingimuste muudatustega nõustunud, kui te ei lõpeta makseteenuste ja maksetingimuste kasutamist enne muudatuste jõustumist. Kui te muudatustega ei nõustu, on teil õigus maksetingimused tasuta ja igal ajal kuni kuupäevani, mil muudatused oleksid jõustunud, lõpetada.

Jätame endale õiguse rakendada muudatusi viivitamata ja ilma eelneva etteteatamiseta, kui see on vajalik meie süsteemide turvalisuse säilitamiseks või kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määruste täitmiseks või kui muudatus on seotud olemasolevate makseteenuste lisafunktsioonidega, makseteenuste kulude vähendamisega või mis tahes muu muudatusega, mis ei vähenda teie õigusi ega suurenda teie kohustusi.

Maksetingimuste uusim versioon on kättesaadav meie veebisaidil. 

Jätame endale õiguse lõpetada maksetingimused kas kahe (2) kuu etteteatamisega või vastavalt kohaldatavale seadusele viivitamatult, kui: (a) rikute nende maksetingimuste mis tahes tingimust või mis tahes muud tingimust, mida kohaldatakse konkreetsete makseteenuste suhtes, mida reguleerivad eraldi tingimused, sealhulgas, kuid mitte ainult, võrgueeskirjad; (b) meil on põhjust arvata, et te rikute mis tahes seadust või määrust, mida kohaldatakse teie makseteenuste kasutamise suhtes; (c) meil on põhjust arvata, et olete mis tahes viisil seotud pettusega, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või muu kuritegeliku tegevusega; (d) te kujutate meile vastuvõetamatut krediidi- või pettuse riski; või (e) meil on põhjust arvata, et teie konto/rahakott/kaart on sattunud ohtu või kujutab endast muul viisil turvariski.

Pärast käesolevate maksetingimuste ja/või teie konto lõpetamist peate tasuma meile viivitamatult kõik teie poolt käesolevate maksetingimuste alusel võlgnetavad summad proportsionaalselt kuni maksetingimuste lõpetamiseni ja meie maksame teile võrdselt kõik meie poolt käesolevate maksetingimuste alusel võlgnetavad summad. Samuti on meil õigus reservi kinni pidada, kuni kõik võimalikud tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas võimalikud kaardimakse tagasinõuded, on lõplikult tasutud, kuid mitte kauem kui kolmteist (13) kuud pärast lõpetamise jõustumise kuupäeva.

21. Kaebuste lahendamine

Kõik kaebused makseteenuste kohta tuleb esmalt esitada meile, võttes ühendust SumUp'i klienditoega aadressil [email protected]. Kõikide kaebuste suhtes kohaldatakse meie kaebuste menetlemise korda. 

Enamikul juhtudel anname teie kaebusele täieliku vastuse e-kirja või muu püsiva andmekandja teel viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamise kuupäeva. Erandjuhtudel, kui me ei saa teie kaebusele täielikult vastata, teavitame teid sellest, esitades oma viivituse põhjused ja tähtaja, mille jooksul saate täieliku vastuse, mis on igal juhul kolmekümne viie (35) tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil me teie kaebuse kätte saime. 

Meile esitatud kaebuste käsitlemine on alati tasuta.

Kui te ei ole meie lõpliku vastusega rahul või kui me teile ei vasta, võite alati pöörduda Leedu Panga poole palvega kaitsta oma õigusi ja õigustatud huve, mida teie arvates on rikutud. Vastavad kaebused võib esitada kas kirjalikult või elektrooniliselt järgmistele aadressidele: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, [email protected], ja/või (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-post: [email protected]. Kaebused tuleb esitada leedu või inglise keeles.

Käesolevaid maksetingimusi reguleerivad Leedu Vabariigi seadused. Kõik maksetingimustest või makseteenuste osutamisest tulenevad või nendega seotud nõuded, mida ei ole võimalik lahendada meie klienditoe kaudu, võib esitada Leedu Pangale, nagu eespool kirjeldatud. Juhul, kui teil ei ole õigust või te ei soovi esitada kaebust Leedu Pangale, nõustute, et käesolevatest maksetingimustest tulenevate või nendega seotud nõuete arutamiseks on ainupädevus Leedu Vabariigi kohtutel.