SumUp Refer-a-friend program

Obchodné podmienky programu Odporučte nás priateľom

Naposledy aktualizované 5. Apríl. 2016.

Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „Podmienky odporúčania“) platia pre situácie, kedy nás obchodník, ktorý už služby spoločnosti SumUp využíva, odporučí inému obchodníkovi.

Výraz „my“ a všetky jeho gramatické a pádové varianty označujú spoločnosť SumUp Services GmbH, Grunerstrasse 13, 10179, Berlín, Nemecko.

Výraz „vy“ a všetky jeho gramatické a pádové varianty označujú obchodníka, ktorý nás odporučí novému obchodníkovi.

KEDYKOĽVEK POUŽIJETE ODKAZ URČENÝ NA ODPORÚČANIE NAŠEJ SPOLOČNOSTI NOVÉMU OBCHODNÍKOVI, VYHLASUJETE, ŽE STE SA ZOZNÁMILI S CELÝM OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, POROZUMELI STE MU A S PODMIENKAMI ODPORÚČANIA BEZ VÝHRAD SÚHLASÍTE.

Program odporúčania novým obchodníkom sme oprávnení kedykoľvek zrušiť, prípadne môžeme zmeniť jeho podmienky. O takýchto prípadoch budeme informovať na našich webových stránkach alebo e-mailom.

Vyhradzujeme si právo pozastaviť účasť akéhokoľvek obchodníka v programe odporúčania nových obchodníkov, prípadne z tohto programu akéhokoľvek obchodníka vylúčiť, ak tento obchodník poruší tieto Podmienky odporúčania alebo bude konať spôsobom poškodzujúcim našu povesť.

1. Odmeny

Za každého nového obchodníka, ktorému nás odporučíte a ktorý splní Podmienky odporúčania, získate odmenu (podľa okolností vrátane DPH). Odmena bude vyplatená do 30 pracovných dní od úplného zaplatenia objednávky platobného terminálu SumUp novým obchodníkom. Odmena bude vyplatená na bankový účet, ktorý ste pri svojej registrácii do SumUp zadali ako svoj obchodný účet.

Všetci noví obchodníci, ktorým budeme odporučení a ktorí splnia Podmienky odporúčania, získajú zľavu zo základnej ceny platobného terminálu SumUp (bez dane). Výška zľavy z ceny objednávky a výška odmeny obchodníka, ktorý nás odporučil novému obchodníkovi, platí v okamihu úplného zaplatenia objednávky nového platobného terminálu.

2. Podmienky odporúčania

Výhodu možno získať iba ak sú splnené nasledujúce podmienky: o Na odporúčanie použijete správny odkaz. o Nový obchodník, ktorému ste nás odporučili, použije na zakúpenie platobného terminálu SumUp správny odkaz, ktorý ste mu poslali. o Nový obchodník, ktorému ste nás odporučili, zaplatí za platobný terminál v plnej výške do 30 dní od založenia svojho SumUp účtu. o Nový obchodník, ktorému ste nás odporučili, nevráti platobný terminál a nebude požadovať vrátenie jeho ceny do 30 dní od uhradenia tejto ceny v plnej výške. o Neporušíte tieto Podmienky odporúčania ani naše iné obchodné podmienky platné pre obchodníkov. Splnenie Podmienok odporúčania posúdime na základe vlastného uváženia a dostupných údajov.

3. Fakturácia a DPH

Vaše úspešné odporúčania považujeme za službu, ktorú nám poskytujete. Na túto službu sa teda môže vzťahovať povinnosť odviesť DPH. V takých prípadoch bude výška DPH stanovená z výšky odmeny, ktorú vám vyplatíme. Ak nám vznikne povinnosť odviesť DPH, vyplatíme vám odmenu bez DPH. Ak vznikne povinnosť odviesť DPH vám, vyplatíme vám odmenu vrátane DPH a vy z nej následne odvediete DPH. Keďže nám odporúčania budete fakturovať ako poskytnutú službu, súhlasíte s tým, že faktúru vystavíme sami na seba (tzv. „fakturácia odberateľom“). Ďalej súhlasíte s tým, že nám na účely takejto fakturácie poskytnete všetky údaje, ktoré od vás primeraným spôsobom budeme požadovať, okrem iného tiež údaje o povinnosti odviesť daň, daňové identifikačné čísla, adresu bydliska a miesto podnikania. Ste povinný nás okamžite informovať o všetkých prípadných zmenách údajov, ktoré ste nám poskytli.

4. Použitie odkazu určeného na odporúčanie

Na šírenie odkazu určeného na odporúčanie ste povinný používať výhradne zákonné prostriedky. Môžete použiť sociálne siete, ako napríklad Facebook alebo Twitter, prípadne vlastné zoznamy osobných e-mailových kontaktov. Odkaz určený na odporúčanie nie ste oprávnený šíriť prostredníctvom webových stránok, ktorých obsah priamo nevlastníte. Použitie zoznamu e-mailových kontaktov z externých zdrojov, nevyžiadanej pošty alebo platených platforiem (napr. Google Adwords) je prísne zakázané.

5. Použitie nášho duševného vlastníctva

Bez výslovného súhlasu nie ste oprávnený používať naše duševné vlastníctvo vrátane názvu našej spoločnosti, nášho obchodného mena, názvu našej značky, názvov našich domén, názvov našich produktov (ďalej len ako „Názvy značiek“) a našich log alebo dizajnov. Nie ste oprávnený podávať ponuky na akékoľvek slová alebo výrazy obsahujúce Názvy značiek. Takéto Názvy značiek musia byť v rámci reklamných PPC kampaní na vyhľadávačoch, obchodných platformách alebo webových portáloch zaradené do zoznamu zakázaných slov alebo výrazov. Nie ste oprávnený zaregistrovať si akýkoľvek názov domény alebo subdomény obsahujúci Názvy značiek alebo akýkoľvek ich variant, ktorý by bol takýmto Názvom značiek podobný alebo by bol úmyselne chybne napísaný. Nie ste oprávnený vystupovať ako podnik alebo pridružená spoločnosť SumUp ani ako oprávnený zástupca alebo sprostredkovateľ SumUp. Ďalej nie ste oprávnený konať spôsobom, ktorý by mohol uviesť tretie strany do omylu natoľko, že by sa domnievali, že vaša spoločnosť alebo akákoľvek vaša komunikácia akokoľvek súvisí so značkou SumUp alebo bola nami schválená. Môžeme vás kedykoľvek požiadať o ukončenie konkrétneho spôsobu používania nášho duševného vlastníctva.

6. Žiadny vzťah

Svojím súhlasom s týmito Podmienkami odporúčania potvrdzujete, že ste si vedomý toho, že program odporúčania obchodníkov nie je v žiadnom prípade možné považovať za obchodné partnerstvo, spoločný podnik, zamestnanecký pomer, zmluvu o zastúpení ani za žiadny iný podobný vzťah.

7. Oddeliteľnosť ustanovení

Ak bude akákoľvek časť týchto Podmienok odporúčania príslušným súdom právoplatne označená za neplatnú, protizákonnú alebo nevymáhateľnú, bude táto časť oddelená od ostatných Podmienok odporúčania, ktoré zostanú naďalej v platnosti a budú vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnou legislatívou.