SumUp Refer-a-friend program

Všeobecné obchodní podmínky – program Doporučte nás přátelům

Tyto všeobecné obchodní podmínky (níže jen jako „Podmínky programu Doporučte nás přátelům“) platí pro situace, kdy nás obchodník již využívající služeb společnosti SumUp doporučí jinému obchodníkovi.

Výraz „my“ a všechny jeho gramatické a pádové varianty označují společnost SumUp Services GmbH, Grunerstr. 13, 10179 Berlín, Německo.

Výraz „vy“ a všechny jeho gramatické a pádové varianty označují obchodníka, který nás doporučí novému obchodníkovi.

KDYKOLI POUŽIJETE ODKAZ URČENÝ K DOPORUČENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NOVÉMU OBCHODNÍKOVI, PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S VEŠKERÝM OBSAHEM TOHOTO DOKUMENTU, POROZUMĚLI JSTE MU A S PODMÍNKAMI DOPORUČENÍ BEZ VÝHRAD SOUHLASÍTE.

Program doporučení novým obchodníkům jsme oprávněni kdykoli zrušit, případně můžeme změnit jeho podmínky. O takových případech budeme informovat na našich webových stránkách nebo e-mailem.

Vyhrazujeme si právo pozastavit účast jakéhokoli obchodníka v programu Doporučte nás přátelům, případně z tohoto programu jakéhokoli obchodníka vyloučit, pokud tento obchodník poruší tyto Podmínky doporučení nebo bude jednat způsobem poškozujícím naši pověst.

1. Odměny

Za každého nového obchodníka, kterému nás doporučíte a který splní Podmínky doporučení, získáte odměnu (dle okolností včetně DPH).  Výplata odměny bude provedena do 30 pracovních dnů od úplného zaplacení objednávky platebního terminálu SumUp novým obchodníkem. Odměna bude vyplacena na bankovní účet, který jste při své registraci v SumUp zadali jako svůj obchodní účet.

Všichni noví obchodníci, kterým budeme doporučeni a kteří splní Podmínky doporučení, získají slevu ze základní ceny platebního terminálu SumUp (bez daně).  Výše slevy z ceny objednávky a výše odměny obchodníka, který nás doporučil novému obchodníkovi, platí v okamžiku úplného zaplacení objednávky nového platebního terminálu.

2. Podmínky doporučení

Výhodu lze získat, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

  • K doporučení použijete správný odkaz.

  • Nový obchodník, kterému jste nás doporučili, použije k zakoupení platebního terminálu SumUp správný odkaz, který jste mu poslali.

  • Nový obchodník, kterému jste nás doporučili, zaplatí za platební terminál v plné výši do 30 dnů od založení svého účtu SumUp.

  • Nový obchodník, kterému jste nás doporučili, nevrátí platební terminál a nebude požadovat vrácení jeho ceny do 30 dnů od uhrazení této ceny v plné výši.

  • Neporušíte tyto Podmínky doporučení ani naše jiné obchodní podmínky platné pro obchodníky.

Splnění Podmínek doporučení posoudíme na základě vlastního uvážení a dostupných údajů.

3. Fakturace a DPH

Vaše úspěšná doporučení považujeme za službu, kterou nám poskytujete.  Na tuto službu se tedy může vztahovat povinnost odvést DPH.  V takových případech bude výše DPH stanovena z výše odměny, kterou vám vyplatíme. Pokud nám vznikne povinnost odvést DPH, vyplatíme vám odměnu bez DPH. Vznikne-li povinnost odvést DPH vám, vyplatíme vám odměnu včetně DPH a vy z ní následně odvedete DPH. Protože nám doporučení budete fakturovat jako poskytnutou službu, souhlasíte s tím, že fakturu vystavíme sami za sebou (tzv. „fakturace odběratelem“).  Dále souhlasíte s tím, že nám pro účely takové fakturace poskytnete veškeré údaje, které od vás přiměřeným způsobem budeme požadovat, mimo jiné též údaje o povinnosti odvést daň, daňová identifikační čísla, adresu bydliště a místa podnikání. Jste povinni informovat nás neprodleně o veškerých případných změnách údajů, které jste nám poskytli.

4. Použití odkazu určeného k doporučení

K šíření odkazu určeného k doporučení jste povinni používat výhradně zákonné prostředky. Můžete použít sociální sítě, jako jsou Facebook nebo Twitter, případně vlastní seznamy osobních e-mailových kontaktů. Odkaz určený k doporučení nejste oprávněni šířit prostřednictvím webových stránek, jejichž obsah přímo nevlastníte. Použití seznamů e-mailových kontaktů z externích zdrojů, nevyžádané pošty nebo placených platforem (např. Google Adwords) je přísně zakázáno.

5. Použití našeho duševního vlastnictví

Bez výslovného svolení nejste oprávněni používat naše duševní vlastnictví včetně názvu naší společnosti, našeho obchodního jména, názvu naší značky, názvů našich domén, názvů našich produktů (níže jen jako „Názvy značek“) a našich log nebo vzorů. Nejste oprávněni podávat nabídky na jakákoli slova nebo výrazy obsahující Názvy značek. Takové Názvy značek musí být v rámci reklamních PPC kampaní na vyhledávačích, obchodních platformách nebo webových portálech zařazeny do seznamu zakázaných slov nebo výrazů. Nejste oprávněni zaregistrovat si jakýkoli název domény nebo subdomény obsahující Názvy značek nebo jakoukoli jeho variantu, která by takovým Názvům značek byla podobná nebo byla úmyslně chybně napsaná. Nejste oprávněni vystupovat jako podnik nebo přidružená společnost SumUp ani jako oprávněný zástupce nebo zprostředkovatel SumUp. Dále nejste oprávněni jednat způsobem, který by mohl uvést třetí strany v omyl natolik, že by se domnívaly, že vaše společnost nebo jakákoli vaše komunikace jakkoli souvisí se značkou SumUp nebo byla námi schválena.  Můžeme vás kdykoli požádat o ukončení konkrétního způsobu používání našeho duševního vlastnictví.

6. Žádný vztah

Svým souhlasem s těmito Podmínkami doporučení potvrzujete, že jste si vědomi toho, že program doporučení obchodníků nelze v žádném případě považovat za obchodní partnerství, společný podnik, zaměstnanecký poměr, smlouvu o zastoupení ani žádný jiný podobný vztah.

7. Oddělitelnost ustanovení

Bude-li jakákoli část těchto Podmínek doporučení příslušným soudem pravomocně shledána neplatnou, protizákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od ostatních Podmínek doporučení, které zůstanou nadále v platnosti a budou vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnou legislativou.