Servicevoorwaarden voor Point of Sale

Van kracht vanaf 12 februari 2024

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Inleiding

Door de diensten van SumUp voor kassasystemen ('POS-diensten'), met inbegrip van POS Pro, POS Lite en SumUp Kiosk, en de bijbehorende diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken, stemt u in te zijn gehouden aan de algemene voorwaarden van SumUp, alsook aan deze servicevoorwaarden voor Point of Sale ('POS-voorwaarden') en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze POS-voorwaarden vormen aanvullende voorwaarden en maken, samen met de algemene voorwaarden en de aankoopvoorwaarden, deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons'). Tenzij in dit document anderszins wordt gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden en aankoopvoorwaarden.

Verkiesbaarheid

Het POS en de bijbehorende diensten zijn alleen beschikbaar voor bedrijven en zijn niet bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. Door het POS en de bijbehorende diensten te gebruiken, bevestigt u dat u een ondernemer, freelancer of bedrijfseigenaar bent en dat u de POS-diensten uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden.

U hebt dienovereenkomstig geen herroepingsrecht op grond van consumentenbeschermingsrecht.

We zullen uw bedrijfsstatus verifiëren tijdens het onboardingproces om te waarborgen dat u de diensten op deze manier gebruikt. Een contract tussen u en SumUp komt uitsluitend tot stand als deze verificatie positief blijkt.

1. POS-diensten

De POS-diensten van SumUp worden beschreven op onze website en omvatten, hoewel mogelijk niet uitsluitend, de software voor kassasystemen, Software as a Service via internet en hardware ('POS-hardware'). Ze worden gebruikt om de afronding en vereffening van verkooptransacties tussen u en uw klanten te ondersteunen.

2. Aanverwante diensten

We kunnen als onderdeel van onze POS-diensten ook gerelateerde diensten aanbieden, zoals SumUp Connect en SumUp Ordering ('aanverwante diensten').

SumUp Connect is een beloningsprogramma ('beloningsprogramma') waarmee u en/of SumUp uw klanten punten, tegoeden of andere loyaliteitsinstrumenten kunnen bieden voor elke aankoop of ieder bezoek in uw winkel. Klanten kunnen deze punten vervolgens binnen de kaders van het beloningsprogramma inwisselen voor beloningen die door u en/of ons worden aangeboden. Uw klanten kunnen zich voor het programma aanmelden door zich aan te melden in uw winkel, via e-mails of op onze website. Daarbij moeten ze hun telefoonnummer of e-mailadres opgeven. Via SumUp Connect kunt u en/of kan SumUp mogelijk marketingcommunicatie, aanbiedingen, kortingscodes, beloningen en loyaliteitsprogramma's ('beloningen') delen in de winkel, via sms/tekstbericht en/of via e-mail. Via het beloningsprogramma kunnen uw klanten punten verzamelen op basis van hun deelname aan SumUp Connect. U gaat ermee akkoord dat klanten loyaliteitspunten kunnen inwisselen in uw winkel.

SumUp is niet altijd de aanbieder van beloningen. Als SumUp de aanbieder is, wordt dat duidelijk aangegeven. In alle andere gevallen faciliteert SumUp uitsluitend uw mogelijkheid om SumUp Connect aan uw klanten aan te bieden. Het contract voor SumUp Connect is dan ook uitsluitend een contract tussen u en uw klant.

Het aantal sms-berichten of berichten via andere betaalde communicatiekanalen dat u naar uw klanten kunt verzenden is afhankelijk van het servicepakket dat u bij ons hebt afgenomen.

SumUp biedt algemene voorwaarden voor consumenten ('algemene voorwaarden voor consumenten') aan, die u kunt aanpassen aan uw specifieke beloningsprogramma.

SumUp Ordering biedt een interactief mobiel menu dat uw productaanbod aan uw klanten toont. Klanten kunnen bestellingen plaatsen en betalen, waarna alle bestellingen naar u worden doorgestuurd om te worden afgehandeld overeenkomstig de optie die de klant heeft geselecteerd – hetzij bezorging aan tafel of ophalen bij de bar. Betalingen voor bestellingen worden door SumUp verwerkt en aan u uitgekeerd op basis van een afgesproken bedrag en uitbetalingsschema.

3. Uw verantwoordelijkheden en garanties

a) U waarborgt dat uw gebruik van onze POS-diensten en aanverwante diensten zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van maar niet beperkt tot consumentenrecht, fiscaal recht, belastingwetten en gerelateerde wetten, en dat u onze POS-diensten en aanverwante diensten niet gebruikt om goederen of diensten aan te bieden die onwettig of mogelijk onwettig zijn (zoals nagemaakte, gestolen of frauduleuze goederen of diensten). Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebrek aan naleving van enige wet- of regelgeving, of voor het beleid en de voorwaarden die u hanteert voor uw klanten. U vrijwaart SumUp van alle verliezen, kosten, schade of aansprakelijkheden die SumUp kan oplopen of lijden als een gevolg van uw gebrek aan naleving. We bieden geen waarborgen, goedkeuringen of garanties en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor goederen of diensten die u mogelijk aanbiedt via de gekozen POS-diensten en aanverwante diensten, of voor claims die door uw klanten tegen u worden ingediend.

b) U komt overeen dat u verantwoordelijk bent voor de volgende zaken in relatie tot uw gebruik van de POS-diensten en aanverwante diensten:

 1. het tijdig afhandelen en leveren van alle door uw klanten bestelde goederen en diensten;

 2. het te allen tijde bewaken van de beschikbaarheid van producten;

 3. het bieden van een adequaat retour- en restitutiebeleid aan uw klanten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

 4. het afhandelen van alle klachten, vragen, opmerkingen en claims met betrekking tot goederen en diensten en beloningen die u aanbiedt;

 5. het voldoen aan uw belastingverplichtingen met betrekking tot de verkoop van goederen en diensten, en waar nodig uw klanten informeren over toepasselijke belastingen; 

 6. het voorzien van uw klanten van een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden goederen of diensten, contact met de klantenservice, adres, leveringsbeleid, gegevensbeschermingsbeleid voor klanten en alle andere wettelijk verplichte informatie (zoals informatie over allergenen en calorieën) die aan klanten in het relevante rechtsgebied moet worden verstrekt;

 7. het onverwijld installeren van software-updates; 

 8. het bewaken van de beveiliging en controle over eigendommen, apparatuur (met inbegrip van hardware en bijbehorende firmware) en gebruikersnamen en wachtwoorden voor het SumUp-account; 

 9. het onverwijld informeren van SumUp wanneer u onbevoegde activiteiten in uw SumUp-account en/of de gebruikersgegevens voor het POS ontdekt, alsook voor het samenwerken met SumUp om verdere onbevoegde activiteiten te voorkomen; en

 10.  het naleven van alle toepasselijke wetten, regels en verordeningen met betrekking tot ongevraagde of ongewenste berichten of telemarketing;

 11.  het aanvaarden van volledige verantwoordelijkheid voor de beloningen die u aanbiedt, met inbegrip van het inwisselen van beloningen door de klant, ongeacht of de beloning door u of door een andere SumUp-verkoper wordt aangeboden;

 12.  het presenteren van de algemene voorwaarden voor consumenten en het privacybeleid van SumUp, naast enig ander privacybeleid waarover u mogelijk beschikt, aan de klant voordat deze zich registreert. SumUp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de algemene voorwaarden voor consumenten, hetzij in de aangeboden vorm of in een door de verkoper gewijzigde vom. Ze vormen uitsluitend een (gratis) dienst die door SumUp wordt aangeboden;

c) Voor sommige POS-diensten is mogelijk een actieven internetverbinding vereist. U bent zelf verantwoordelijk voor een stabiele internetverbinding met voldoende bandbreedte. Voor bepaalde scenario's is een tijdelijke mode met beperkte functies (hierna 'offlinemodus' te noemen) beschikbaar voor het geval de internetverbinding niet goed werkt. U moet zelf zorgen dat de gegevens die offline worden gegenereerd op een later moment worden gesynchroniseerd met de server;

d) U bent verantwoordelijk voor het configureren van de POS-diensten overeenkomstig de financiële regelgeving die op u van toepassing is, alsook voor het maken van verplichte fysieke reservekopieën of archieven. Bovendien is het uw verantwoordelijk om eventueel benodigde technische beveiliging (fiscalisatie) te overwegen en te implementeren in overeenstemming met de wettelijke vereisten in het rechtsgebied waarin u actief bent.

U moet naar eigen goeddunken of dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor die besluitvormingsproces. We geven geen waarborgen, goedkeuringen of garanties en aanvaarden geen verantwoordelijkheid dat de POS-diensten fiscaal compatibel zijn in uw rechtsgebied.

4. Materialen van derden

Via de POS-diensten kunt u mogelijk toegang krijgen tot toepassingen, websites, documentatie en andere niet-bedrijfseigen informatie, gegevens, materialen en inhoud van derden (gezamenlijk 'materialen van derden' genoemd die interactie hebben met de software, met inbegrip van de hardware. We beheren deze materialen van derden niet en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor. U erkent dat de aard en beschikbaarheid van de materialen van derden kunnen wijzigen en dat softwarefuncties die gebruikmaken van materialen van derden mogelijk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van API's. We kunnen de software wijzigen als gevolg van wijzigingen in (de beschikbaarheid van) materialen van derden. Als een externe partij niet langer op redelijke voorwaarden materialen van derden aanbiedt, kunnen we de toegang tot dergelijke materialen stopzetten zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Eventuele wijzigingen in de materialen van derden hebben geen gevolgen voor uw verplichtingen op grond van deze overeenkomst, en u hebt geen recht op restitutie of compensatie. Voor materialen van derden die niet in de software zijn ingesloten, gelden mogelijk afzonderlijke overeenkomsten tussen u en de externe partij. We verstrekken geen materialen van derden; eventuele licenties, waarborgen en ondersteuning zijn afkomstig van externe licentieverleners. Voor materialen van derden die in de software zijn ingesloten verlenen we u een beperkte, niet-overdraagbare licentie om deze materialen uitsluitend binnen de software en voor het beoogde doel te gebruiken. U aanvaardt rechten, risico's en verantwoordelijkheden voor alle materialen van derden, met inbegrip van hardware of apparatuur die bij externe partijen is gekocht. SumUp is niet verantwoordelijk voor enige verliezen of beschadigingen in materialen van derden gedurende uw abonnementsperiode.

5. Verwerking van persoonsgegevens

Om u onze diensten overeenkomstig deze POS-voorwaarden te kunnen aanbieden, kan SumUp als verwerker namens u persoonsgegevens van uw werknemers en/of klanten verwerken, zoals aangegeven in de gegevensverwerkingsovereenkomst ('DPA'). De DPA regelt, definieert en beschrijft de omvang van de verwerking van persoonsgegevens op de basis, voor de doelen en binnen de geldigheidstermijn van de verstrekking van de specifieke diensten die u verkiest, in lijn met deze POS-voorwaarden. De DPA is een integraal onderdeel van en onderhevig aan de bepalingen in deze POS-voorwaarden.

6. Onze aansprakelijkheid

Naast wat elders in de algemene voorwaarden en in deze POS-voorwaarden wordt vermeld, kent SumUp geen verplichting om fouten in diensten, fraude of verlies met betrekking tot de POS-diensten en aanverwante diensten te voorkomen. SumUp draagt hiervoor ook geen verantwoordelijkheid.

7. Vergoedingen, late betalingen en betalingsgebreken

U komt, overeenkomstig de algemene voorwaarden en deze POS-voorwaarden, overeen toepasselijke abonnementskosten, alsook eventuele belastingen en kosten zoals beschreven op onze website en/of in uw accountinstellingen of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen, voor het gebruik van het POS en bijbehorende diensten te betalen als en wanneer deze zijn verschuldigd. Door uw creditcardgegevens of eventuele andere betalingsgegevens te verstrekken, geeft u ons toestemming om deze informatie te gebruiken voor de betaling van diensten, kosten, aankopen of andere bedragen die u mogelijk aan SumUp of aan uw klanten bent verschuldigd, met inbegrip van terugvorderingen, restituties of leningen.

SumUp behoudt zich in het geval van achterstallige betalingen het recht voor om achterstallige vergoedingen en/of rente te berekenen tot het maximumbedrag dat wettelijk is toegestaan.

Wanneer de abonnementskosten niet worden betaald, is SumUp gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of om de aanbieding van diensten aan de partij op te schorten – ook al is er slechts één keer sprake van een betalingsgebrek – zonder dat daarvoor een kennisgeving is vereist. Dit ontslaat u niet van de verplichting om de abonnementskosten tot het einde van uw abonnementsperiode te betalen.

We behouden ons het recht voor om onze abonnementskosten met inachtneming van een kennisgevingsperiode van dertig (30) dagen te wijzigen. Wanneer u de abonnementsdiensten na kennisgeving van een wijziging in onze abonnementskosten blijft gebruiken, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt.

8. POS-hardware

U erkent dat op de aankoop van POS-hardware, met inbegrip van maar niet beperkt tot tablets, kassalades, printers en pinapparaten, de algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorwaarden ten aanzien van de prijs, levering, garantie en retour, van toepassing zijn die in de toepasselijke aankoopvoorwaarden zijn gespecificeerd. U komt overeen de voorwaarden die in de toepasselijke aankoopvoorwaarden voor de materialen zijn gespecificeerd en die door SumUp zijn verstrekt door te nemen, te aanvaarden en na te leven omdat zij onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

9. Abonnementsperiode, verlenging en opzegging

U kunt uw abonnement te allen tijde opzeggen nadat uw oorspronkelijke abonnementsperiode is verstreken. De opzegging gaat dan in aan het einde van de maand waarin u hebt aangegeven het abonnement te willen opzeggen.

Wanneer u besluit om de POS-diensten op te zeggen voordat de abonnementsperiode verstrijkt, bent u verplicht om de abonnementskosten tot het einde van uw abonnementsperiode te blijven betalen. We zijn niet aansprakelijk voor het terugbetalen van de betaalde abonnementskosten of van andere vergoedingen en kosten, en u blijft toegang tot de abonnementsdienst houden totdat de oorspronkelijke periode is verstreken.

Opzeggen is mogelijk onder het kopje 'Instellingen' op uw dashboard. Eventueel kan de opzegging schriftelijk plaatsvinden door een e-mail aan ons te sturen.