Условия за ПОС Услуги

В сила от 12 февруари 2024 г.

Забележка: Моля, разпечатайте копие от този документ и го запазете за бъдещи справки.

Въведение

С използването на услугите за ПОС на SumUp („ПОС Услуги“), включително POS Pro, POS Lite и SumUp Kiosk, както и Свързаните услуги (както е определено по-долу), вие се съгласявате да бъдете обвързани от Общите условия на SumUp, настоящите Условия за услуги за ПОС („ПОС Условия“) и всички други условия и политики, приложими за конкретни Услуги, които можете да използвате. Настоящите ПОС Условия са Допълнителни условия и заедно с Общите условия и Условията за покупки са част от правното споразумение между вас и SumUp Limited („SumUp“, „ние“, „нас“). Освен ако тук не е посочено друго, термините с главни букви имат същото значение, каквото имат в Общите условия и Условията за покупки.

Допустимост

ПОС и Свързаните с тях услуги са достъпни само за фирми и не са предназначени за лична употреба от потребители. Като използвате ПОС И Свързаните с тях услуги, вие потвърждавате, че сте предприемач, действате на свободна практика или сте собственик на бизнес и използвате ПОС Услугите изключително за бизнес цели.

Съответно нямате право на отказ съгласно законите за защита на потребителите.

За да гарантираме, че използвате Услугите по този начин, ние ще проверим вашия служебен статус като част от процеса на включване. Всеки договор между вас и SumUp е предмет на условието резултатът от проверката да е положителен.

1. ПОС Услуги

ПОС Услугите на SumUp са описани в нашите уебсайт и включват, но не се ограничават до софтуер за ПОС, интернет базиран софтуер като услуга и хардуер („ПОС хардуер“) и се използват за улесняване на завършването и уреждането на транзакции за продажба между вас и вашите клиенти.

2. Свързани услуги

Като част от нашите ПОС Услуги, ние можем също така да предлагаме свързани услуги, като SumUp Connect и SumUp Ordering („Свързани услуги“).

SumUp Connect е програма за награди („програма за награди“), при която вие и/или SumUp можете да предложите на вашите клиенти точки, cashback или други инструменти за лоялност за всяка покупка или посещение, направени във вашия магазин, и да им позволите да използват точките в рамките на спецификациите на програмата за награди в замяна на награди, предлагани от вас и/или нас. Вашите клиенти могат да се запишат в програмата чрез регистрация на място във вашия магазин, чрез имейли или на нашия уебсайт, като предоставят своя телефонен номер или имейл адрес. SumUp Connect може да позволи на вас и/или SumUp да изпращате маркетингова съобщения, оферти, купони, награди, програми за лоялност („Награди“) в магазина, чрез SMS/текстово съобщение и/или по имейл, както е договорено с вас. Наградите ще позволят на вашите клиенти да трупат точки въз основа на участието на съответния клиент в SumUp Connect. Вие се съгласявате, че клиентите могат да използват Точки за лоялност във вашия магазин.

SumUp не винаги е доставчик на награди. В случай, че доставчикът е SumUp, то това ще бъде ясно посочено. Във всички останали случаи SumUp единствено подпомага дейността ви по управление на SumUp Connect с вашите клиенти. Съответно договорът за SumUp Connect се сключва само между вас и вашия клиент.

Броят на съобщенията чрез SMS или други комуникационни канали с такса, които можете да изпратите на клиентите си, ще зависи от пакета услуги, за който сте се регистрирали при нас.

SumUp предоставя Правила и условия за потребителите („Общи условия за потребители“), които можете да промените, за да отговарят на индивидуалния проект на конкретната програма за награди.

SumUp Ordering предлага интерактивно мобилно меню, което показва на вашите клиенти предлаганите от вас продукти. Клиентите могат да заявяват и заплащат поръчки, като всички поръчки се насочват към вас за изпълнение и с избрана от клиента опция - доставка до адрес или получаване от магазина. Плащанията за поръчки се обработват от SumUp и ви се превеждат въз основа на договорена такса и график за изплащане.

3. Вашите отговорности и гаранции

a) Вие гарантирате, че използването от ваша страна на нашите ПОС и Свързани услуги ще отговаря на всички приложими закони и разпоредби, включително, но не само, потребителски, фискални, данъчни и свързаните с тях закони, и че не използвате нашите ПОС и Свързани услуги, за да предлагате стоки или услуги, които са незаконни или потенциално незаконни (включително фалшифицирани, откраднати или подправени). Ние не носим отговорност за вашето неспазване на каквито и да е закони и наредби или ваши политики и условия за клиенти, и вие се задължавате да защитавате и обезщетявате SumUp за всякакви и всички загуби, разходи, щети или задължения, които SumUp може да претърпи или понесе в резултат на неспазването на условията от ваша страна. Ние не удостоверяваме, одобряваме, гарантираме или поемаме отговорност за стоки или услуги, които може да предлагате чрез избран ПОС и Свързани услуги, или за искове, отправени срещу вас от вашите клиенти.

б) Вие се съгласявате да носите отговорност за свързаните с използването от ваша страна ПОС и Свързани услуги, както следва:

 1. изпълнение и доставка на време на всички стоки и услуги, поръчани от вашите клиенти;

 2. Поддържайте наличността на продуктите актуална по всяко време;

 3. предоставяне на вашите клиенти на адекватна политика за връщане и възстановяване на разходи в съответствие в приложимите закони;

 4. обработка на всички оплаквания, запитвания, коментари и искове, свързани с продукти и услуги, както и с Наградите, които предлагате;

 5. спазване на вашите данъчни задължения, свързани с продажбата на стоки и услуги, и ако е необходимо, уведомяване на вашите клиенти за приложимите данъци; 

 6. предоставяне на вашите клиенти на пълно и точно описание на предлаганите стоки и услуги, контакт за обслужване на клиенти, адрес, политика за доставка, политика за защита на данните на клиентите и всяка изискуема по закон информация (напр. информация за алергени и калории), която трябва да се предостави на клиентите в съответната юрисдикция;

 7. своевременно инсталиране на актуализации на софтуер; 

 8. поддържане на сигурността и управлението на своите помещения, оборудване (включително хардуер и свързан фърмуер) и потребителско(и) име(на) и пароли за достъп до своя профил на sumup.me; 

 9. незабавно уведомяване на SumUp в случай, че узнае за всяка неразрешена дейност чрез своя профил на sumup.me и/или влизане в ПОС и сътрудничество със SumUp за предотвратяване на всякаква по-нататъшна неразрешена дейност; и

 10.  спазване на всички приложими закони, правила и разпоредби, свързани с непоискани или  нежелани съобщения или телемаркетинг;

 11.  поемане на пълната отговорност за наградите, които предлагате, включително обратното изкупуване на награди от клиента, независимо дали сте предложили наградата на друг SumUp търговец;

 12.  представяне на Условията и условията за потребителите и Политиката за поверителност на SumUp, в допълнение към всяка политика за поверителност, която може да имате, за клиента преди регистрацията. SumUp не поема отговорност за Потребителските условия и условия, както са предоставени, така и тъй като те могат да бъдат променени от Търговеца. Те са просто (безплатна) услуга, предлагана от SumUp.

в) Някои от ПОС Услугите може да изискват активна връзка с интернет. Ваша отговорност е да гарантирате, че има стабилна връзка с интернет с достатъчна ширина на канала. За определени случаи на употреба е наличен временен режим с ограничени функции (наричан по-долу „офлайн режим“), в случай на повреда на връзката с интернет. Трябва да се уверите, че данните, генерирани офлайн, след това се синхронизират със сървъра.

г) Вие носите отговорност за конфигурирането на ПОС Услугите в съответствие с финансовите разпоредби, приложими за вас, както и за осигуряването на всички необходими физически резервни копия или архивиране. Освен това, ваша отговорност е да вземете под внимание и внедрите всички необходими технически елементи за сигурност (фискализация) в съответствие със законовите изисквания на вашата действаща юрисдикция.

Определянето дали такива мерки са необходими е по ваше усмотрение и ние не поемаме никаква отговорност за този процес на вземане на решение. Ние не удостоверяваме, одобряваме, гарантираме или поемаме отговорност, че ПОС Услугите са фискално съвместими в рамките на вашата юрисдикция.

4. Материали на Трети страни

ПОС Услугите може да ви позволят достъп до приложения, уебсайтове, документация и друга без права за собственост информация, данни, материали и съдържание на трети страни (общо наричани „Материали на трети страни“), които взаимодействат със Софтуера и Хардуера. Ние не контролираме и не поемаме отговорност за Материали на Трети страни. Вие потвърждавате, че естеството и наличността на Материали на Трети страни могат да се променят и софтуерните функции, разчитащи на Материали на Трети страни, могат да зависят от наличността на API. Възможно е да модифицираме Софтуера поради промени или недостъпност на Материали на Трети страни. Ако трета страна вече не предоставя Материали на Трети страни при разумни условия, ние можем да прекратим достъпа до такива материали без задължение. Всички промени в Материалите на Трети страни не засягат задълженията ви по това Споразумение и нямате право на възстановяване или компенсация. Материалите на Трети страни, които не са вградени в Софтуера, могат да имат отделни споразумения директно между вас и третата страна. Ние не предоставяме Материали на Трети страни и всички лицензи, гаранции и поддръжка се предоставят от лицензодатели трети страни. За Материали на Трети страни, вградени в Софтуера, ние ви предоставяме ограничен, непрехвърляем лиценз за употреба единствено в рамките на Софтуера по предназначение. Вие поемате право на собственост, риск и отговорност за всички Материали на Трети страни, включително хардуер или оборудване, закупени от трети страни. SumUp не носи отговорност за загуба или повреда на Материали на Трети страни по време на вашите абонаменти.

5. Обработка на лични данни

За да ви предоставим нашите услуги съгласно тези ПОС Условия, SumUp може да обработва лични данни на вашите служители и/или клиенти в качеството си на обработващ данните от ваше име, както е посочено в Споразумение за обработка на данни („СОД“). СОД регламентира, определя и описва обхвата на обработване на лични данни, за целите и в рамките на срока на валидност на предоставяне на конкретните услуги, въз основа на настоящите ПОС Условия, които сте избрали да използвате. СОД представлява предмет и е неразделна част от разпоредбите на настоящите ПОС Условия.

6. Нашите задължения

В допълнение към посоченото на други места в Общите условия и настоящите ПОС Условия, SumUp няма задължение да предотвратява и не носи отговорност за никакви неизправности в услугите, измами или загуби, свързани с ПОС Условията и Свързаните услуги.

7. Такси, закъснения и неплащания

За използването на ПОС и Свързани услуги вие се съгласявате да плащате всички приложими абонаментни такси и всякакви данъци и разходи, както е посочено в нашите Уебсайти/или в настройките на вашия акаунт или както е договорено по друг начин в писмена форма, както и когато е дължимо в съответствие с Общите условия и настоящите ПОС Условия. Предоставяйки вашата кредитна карта или друга информация за плащане, вие се съгласявате с използването на тази информация за плащания за услуги, такси, покупки и всякакви други суми, които може да дължите на SumUp или на вашите клиенти, включително оспорени плащания, възстановявания на средства или заеми.

В случай на забавено плащане, SumUp си запазва правото да начисли такса за забавено плащане и/или лихва до максималния размер, разрешен от закона.

В случай на неплащане на Абонаментната такса, дори ако такова неплащане се случи еднократно, SumUp има право или да прекрати това Споразумение с незабавен ефект, или да спре предоставянето на услуги на страната, без да е необходимо предварително уведомление. Това не ви освобождава от плащане на Абонаментните такси до края на вашия период на абонамент.

Запазваме си правото да променяме цената на нашата Абонаментна такса след предварително известие от тридесет (30) дни. Ако продължите да използвате Абонаментни услуги след известие за промяна на нашата Абонаментна такса, това ще се счита за съгласие с тези промени.

8. ПОС Хардуер

Вие потвърждавате, че покупката на ПОС Хардуер, включително, но не ограничени само до таблети, измервателни уреди, принтери и терминали, е предмет на правилата и условията, посочени в приложимите условия за покупки, включително, но не ограничени само до ценообразуване, доставка, гаранции и връщания. Вие се съгласявате да прегледате, приемете и спазвате условията, посочени в приложимите условия за покупка на хардуер, предоставени от SumUp, тъй като те също са част от това Споразумение.

9. Период на абонаменти, подновяване и анулиране

Можете да отмените абонамента си по всяко време след изтичане на първоначалния период на абонамент. Анулирането ще влезе в сила в края на месеца, през който сте изпратили предизвестие за анулиране.

В случай, че решите да се откажете от ПОС Услугите преди изтичането на вашия период на абонамент, вие сте длъжни да продължите да плащате Абонаментните такси до края на вашия период на абонамент и ние няма да носим отговорност за възстановяване на платените абонаментни такси или други такси и разходи, но продължавате да имате достъп до Абонаментната услуга до края на първоначалния си период.

Анулирането може да бъде направено в раздела с настройки във вашия профил на sumup.me. Друга възможност е анулирането да бъде декларирано в текстова форма чрез имейл до нас.