Условия за покупки

В сила от 31 януари 2024 г.

Забележка: Моля, разпечатайте копие от този документ и го запазете за бъдещи справки.

В допълнение към ​​Общи условия на SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Дъблин 2, Ирландия, D02 K580, се прилагат следните условия, свързани с продукта („Условия за покупки“).

1. Страни

Страни по тези Условия за покупки са SumUp Limited, Ирландия („SumUp“), дружество с ограничена отговорност, учредено в Ирландия с фирмен номер 505893 и със седалище на адрес Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ирландия, D02 K580, и търговеца („Търговец“), който не е потребител (наричани заедно „Страните“).

2. Предмет на договора и право на отказ

2.1. Тези Правила и условия за покупки се прилагат при закупуване на всеки хардуерен продукт („Хардуер“ или „Стоки“) от Търговеца , както е показано в нашия онлайн магазин, чрез онлайн поръчка на уебсайта SumUp, на оферта или чрез мобилното приложение на SumUp.

2.2. Със закупуването на Хардуера вие потвърждавате, че сте предприемач, действате на свободна практика или сте собственик на бизнес, и че ще използвате Хардуера само за бизнес цели. Съответно, не съществува право на отказ съгласно законите за защита на потребителите.

3. Начало на Споразумението

3.1. Представянето на Хардуерните продукти в нашия онлайн магазин не представлява правно обвързваща оферта, а просто покана за извършване на поръчки. С натискането на бутона „Купете сега“ в последната стъпка от процеса на поръчка, вие подавате обвързваща оферта за покупка на стоките, показани в прегледа на поръчката и/или за резервация на услугите, посочени в прегледа на поръчката. Веднага след подаването на поръчката ще получите потвърждение, което обаче все още не представлява приемане на вашето предложение за договор. Договорът възниква между вас и нас веднага щом приемем вашата поръчка и/или резервация чрез отделен имейл или изпращане на стоките.

3.2. Ще получите договорните клаузи заедно с информацията за поръчаните стоки и/или резервираните услуги, включително настоящите Условия за покупки, по имейл или в Профила на sumup.me към вашия акаунт при приемане на офертата за договор едновременно или заедно с уведомлението за гореизложеното.

3.3 Вие потвърждавате и се съгласявате, че Стоките включват възможност за използване на плащания и услуги с електронни пари, предоставяни от лицензирани финансови институции като нас, които са обект на строги AML и други регулаторни изисквания. В тази връзка можем да поискаме допълнителна информация от вас преди или след доставката на Хардуера или да откажем доставката на пакет поради законови съображения или съображения за риск и сигурност, за което ще ви уведомим в разумен срок, след като поръчате Стоките. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от отказа ни да ви доставим поръчаните Стоки поради спазването от наша страна на законовите изисквания или изискванията за риск и сигурност. Ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че не ни е разрешено да доставяме Стоките или Услугата в определени държави, на определени лица, юридически лица или групи поради законови и рискови съображения или съображения за сигурност.

4. Условия за доставка

4.1. За да активира доставката, SumUp ще обработва и споделя вашите данни само според изискванията за изпълнение на тази поръчка.

4.2. Доставяме стоките съгласно сключените споразумения. Датите и сроковете за доставка са обвързващи само ако са потвърдени от нас писмено.

4.3. Ако изобщо не доставим стоките или не според договора, трябва да зададете гратисен период от 4 седмици. В противен случай нямате право да се откажете от договора. В случай, че доставката отнеме повече от посоченото по-горе време, Търговецът може да се свърже с отдела за обслужване на клиенти.

4.4. SumUp не се задължава да достави стоките, ако не сме получили плащането.

4.5. SumUp не носи отговорност за последиците от забавена доставка на Стоките.

5. Цена

5.1. Приложимата цена за Стоките е цената, посочена на уебсайта на SumUp или в мобилното приложение към датата на поръчката за покупка или част от офертата („оферта“), направена до Вас.

5.2. Всички цени на уебсайта или в мобилното приложение не включват ДДС и такси за доставка, освен ако не е посочено друго. ДДС и таксите за доставка, включително разходите за доставка, ще бъдат видими по време на извършване на поръчката.

5.3. Запазваме си правото да променяме цената на Стоките по всяко време.

6. Плащане

6.1. Трябва да платите покупката предварително чрез кредитна карта, банков превод или друг метод на плащане, посочен в хода на плащане на уебсайта или в онлайн магазина в предложената ви оферта, или в мобилното приложение на SumUp.

6.2. SumUp ще внедри и следва световно признатите стандарти за сигурност PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) във връзка с процедурите, политиките и техническата организация за приемане на плащания с кредитни карти.

7. Запазване на правото на собственост 

7.1. Стоките остават собственост на SumUp, докато Търговецът не плати пълната покупна цена на SumUp. Ако забавите плащането си повече от 10 дни след датата на падежа, ние си запазваме правото да се откажем от договора и да поискаме стоките обратно. 

7.2. Нямате право да препродавате стоките. 

8. Гаранция

8.1. SumUp гарантира, че при доставката и за период от дванадесет (12) месеца от датата на доставка, стоките няма да имат никакви съществени дефекти по отношение на дизайна, материала и изработката в съответствие с приложимите законови разпоредби.

8.1.1. В случай на дефекти на Стоките, възникнали в рамките на три (3) месеца от датата на доставката, се приема, че дефектите вече са съществували към момента на доставката на Търговеца.

8.1.2. В случай на дефекти на Стоките, възникнали след три (3) месеца от датата на доставка, се приема, че дефектите се дължат на неправилното третиране на Стоките от страна на Търговеца, освен ако доказателствата, представени от Търговеца, не сочат друго.

8.2. SumUp не носи отговорност за предоставяне на каквато и да е гаранция за Стоките в следните случаи: (i) ако рекламацията е настъпила по-късно от дванадесет (12) месеца след датата на доставката; (ii) ако дефектите се дължат на неправилно използване на Стоките от Търговеца; и (iii) в случай на „NTF“ (не са открити проблеми).

9. Отдел за обслужване на клиенти

В случай на технически дефекти на Стоките, трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

10. Отговорности на SumUp

10.1. SumUp и всички нейни филиали поемат отговорност за всяка вреда, причинена върху живота, тялото и здравето в резултат на сериозно нарушение на техните задължения в съответствие с приложимите законови разпоредби.

10.2. SumUp носи отговорност и за всяка друга пряка вреда, произтичаща от умишлено или грубо нарушение от небрежност на настоящите Условия за покупки на SumUp или някой от нейните филиали в съответствие с приложимите законови разпоредби. SumUp не носи отговорност за непряка вреда.

10.3. Допълнително се прилагат действащите законови разпоредби.

11. Продукти на трети страни

Целият хардуер и други продукти на трети страни, включени или продавани с Услугите, се предоставят единствено в съответствие с гаранцията и други условия, посочени от производителя, който е единствено отговорен за обслужването и поддръжката на своя продукт. За обслужване, поддръжка или гаранционна помощ трябва да се свържете директно с производителя. SumUp не дава никакви декларации или гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на такива продукти на трети страни и изрично отхвърля всяка гаранция или условие за продаваемост, ненарушение или годност за определена цел. 

12. Форсмажорни обстоятелства

SumUp се освобождава от каквито и да е задължения според настоящите Условия за покупки, ако изпълнението на тези задължения е възпрепятствано поради обстоятелства, които са извън контрола на SumUp и които не биха могли да бъдат предвидени разумно.

13. Други изисквания

Пълното използване на услугите, предоставяни от SumUp Payments Limited, както е предвидено в Правилата и условията на SumUp, зависи от завършването на регистрацията на Търговеца в SumUp. С приемането на тези Условия за покупки и/или със закупуването на Стоките Търговецът не получава никакви права за достъп или използване на услугите на SumUp.

14. Заключителни разпоредби

14.1. Не се прилагат други условия, включително правилата и условията на търговеца; прилагат се само Общите правила и условия на SumUp Limited и настоящите Условия за покупки.

14.2. Всички отклоняващи се условия следва да бъдат изразени писмено и изискват изричното разрешение на SumUp.

14.3. Настоящите Условия за покупки се регламентират и се тълкуват съгласно и в съответствие с ирландското законодателство и са освободени от изискванията на Конвенцията за покупко-продажба на Обединените нации.

14.4. Мястото на обща юрисдикция за всякакви правни спорове съгласно настоящите Условия за покупки е Дъблин, Ирландия.

Свържете се със SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Дъблин 2, Ирландия, D02 A9N9.