Umowa dotycząca usług dla Użytkowników

Uwaga: prosimy o wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie jej na przyszłość.

Niniejsza Umowa dotycząca usług dla użytkowników („Umowa”) jest przeznaczona dla wszystkich odpowiednich użytkowników usług świadczonych przez spółkę SumUp Payments Ltd, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 16 Short’s Gardens, London, England, WC2H 9US, Wielka Brytania, numer rejestracyjny spółki 07836562 lub dowolną inną spółkę z grupy gospodarczej SumUp, stosownie do przypadku („SumUp Payments”) w celu przyjmowania płatności kartami, w przypadku gdy odnośni użytkownicy muszą mieć bezpośredni stosunek umowny z członkiem Visa i/lub Mastercard w zakresie Usług dla Użytkowników zgodnie z Zasadami Systemów Kart płatniczych (zgodnie z definicją poniżej). W przypadku każdego użytkownika SumUp, którego dotyczy ten wymóg (dalej zwanego „Użytkownikiem”), podpisując lub elektronicznie akceptujące Warunki korzystania SumUp, Użytkownik wyraża także zgodę na postanowienia niniejszej Umowy (a) w przypadku Transakcji inicjowanych przez Użytkownika lub w jego imieniu w Wielkiej Brytanii z First Data Europe Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 02012925, której siedziba znajduje się pod adresem Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, England SS14 3WF oraz (b) w przypadku Transakcji inicjowanych przez Użytkownika lub w jego imieniu w dozwolonych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z First Data GmbH, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (numer rejestracyjny HRB 14567) z siedzibą pod adresem Marienbader Platz 1, 61448 Bad Homburg v.d.H., Niemcy (First Data Europe Limited i First Data GmbH, łącznie „Fiserv” i „My”) w celu zarządzania autoryzacją, przekazywaniem i rozliczaniem transakcji płatniczych z wykorzystaniem Usług SumUp.

1. Definicje i interpretacja

1.1. Słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Załączniku A, chyba że zostały wyraźnie zdefiniowane w innym miejscu niniejszej Umowy.

1.2. Przewodnik operacyjny, Motywy i Załączniki stanowią część niniejszej Umowy i obowiązują tak, jakby zostały przytoczone w całości w treści niniejszej Umowy. Wszelkie odwołania do niniejszej Umowy obejmują Przewodnik operacyjny, Motywy i Załączniki.

1.3. W przypadku jakichkolwiek niespójności pomiędzy niniejszą Umową a Zasadami Systemów Kart płatniczych, Zasady Systemów Kart płatniczych będą mieć pierwszeństwo w zakresie takich niespójności. W przypadku jakichkolwiek niespójności pomiędzy niniejszą Umową a Przewodnikiem operacyjnym dla Użytkowników (w stosownych przypadkach) w zakresie relacji pomiędzy Użytkownikiem a Nami, niniejsza Umowa będzie regulować świadczenie Usług dla Użytkowników na rzecz Użytkownika.

1.4. Odniesienie do jakiejkolwiek ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje odniesienie do tej ustawy lub przepisu ustawowego z późniejszymi zmianami, rozszerzonego lub ponownie uchwalonego ze zmianami lub bez zmian.

1.5. Jeżeli nie występują niespójności dotyczące tematu lub kontekstu, słowa oznaczające tylko liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, a słowa oznaczające tylko jedną płeć oznaczają także pozostałe płcie. Odniesienie do osoby lub osoby trzeciej obejmuje odniesienie do dowolnej osoby, organu, firmy, stowarzyszenia lub innego podmiotu, niezależnie od tego, czy ma osobowość prawną.

1.6. Nagłówki w niniejszej Umowie zostały wstawione wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację niniejszej Umowy.

1.7. O ile kontekst nie wymaga inaczej lub nie określono inaczej, odniesienie do strony lub stron jest odniesieniem do Nas i/lub Użytkownika (w zależności od przypadku).

1.8. Odniesienie w niniejszej Umowie z użyciem słów „obejmuje” lub „w tym” należy rozumieć jako listę wyczerpującą, a odniesienie do „w tym bez ograniczeń” stanowi listę ilustracyjną i niewyczerpującą.

1.9. Odniesienia w niniejszej Umowie do dni są odniesieniami do dni kalendarzowych, a wszelkie odniesienia do miesięcy są odniesieniami do miesięcy kalendarzowych, chyba że wyraźnie określono inaczej.

2. Usługi

2.1. Usługi dla Użytkowników. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i Zasady Systemów Kart płatniczych zgadzamy się świadczyć Użytkownikowi Usługi dla Użytkowników wyłącznie zgodnie z Załącznikiem A oraz udzielać dostępu do przewodników operacyjnych lub instrukcji dostarczanych lub udostępnianych przez Nas, odnoszących się do takich Usług dla Użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Usługi dla Użytkowników mogą być zmieniane lub uzupełniane co pewien czas zgodnie z punktem 18.12.

3. Zasady Systemów Kart płatniczych

Zgodność z Zasadami Systemów Kart płatniczych. Użytkownik ma dostęp do odnoszących się do niego Zasad Systemów Kart płatniczych i będzie ich przestrzegać.

4. Autoryzacja

4.1. Żądanie Autoryzacji. Podczas przyjmowania każdej Transakcji lub przed jej przyjęciem Użytkownik musi wystąpić o Autoryzację.

4.2. Odmowa autoryzacji. Jeżeli Fiserv lub Systemy kart odmówią Autoryzacji, nie można zrealizować Transakcji i nie wolno Użytkownikowi ubiegać się o Autoryzację Transakcji w imieniu tego samego Posiadacza Karty na jakąkolwiek inną kwotę. Użytkownik zgadza się z tym, że jest odpowiedzialny za wszelkie kary finansowe nałożone przez Systemy Kart płatniczych, opłaty lub wypowiedzenie niniejszej Umowy lub, w stosownych przypadkach, za działania związane z:

(a) nieuzyskaniem przez Użytkownika Kodu Autoryzacji;

(b) przesłaniem przez Użytkownika Transakcji po otrzymaniu odmowy (nawet jeżeli kolejna próba uzyskania Autoryzacji spowoduje otrzymanie Kodu Autoryzacji);

(c) próbą przesłania przez Użytkownika większej liczby/częściowych transakcji albo większej liczby żądań Autoryzacji i Transakcji.

4.3. Brak gwarancji płatności. Autoryzacja Transakcji nie gwarantuje płatności na rzecz Użytkownika za Transakcję ani nie stanowi gwarancji, że Transakcja nie będzie podlegać Obciążeniu zwrotnemu ani że Użytkownik nie zostanie obciążony w związku z tą Transakcją. Jeżeli Posiadacz Karty zaprzeczy uczestnictwu w Transakcji, możemy według własnego uznania wstrzymać odpowiednie Transakcje lub, w odniesieniu do Transakcji bez fizycznej obecności Karty, zwrócić je jako nieopłacone.

5. Przyjmowanie transakcji

5.1. Postanowienia ogólne. Niniejsza Umowa odnosi się do rodzaju Transakcji, do których przetwarzania upoważniliśmy Użytkownika w ramach jego działalności lub później, na pisemną prośbę Użytkownika, na podstawie naszej wyraźnej zgody i tak długo, jak taka forma przyjmowania Kart jest dozwolona przez odpowiednie Zasady Systemów Kart płatniczych.

5.2. Waluta. Użytkownik musi upewnić się, że wszystkie akceptowane przez niego transakcje są dokonywane w Uzgodnionych walutach, chyba że wyraziliśmy wcześniej zgodę na piśmie na przyjmowanie płatności w innych walutach.

5.3. Dowód obecności Karty. Użytkownik musi udowodnić nam obecność Karty okazanej w przypadku każdej Transakcji (z wyjątkiem Transakcji bez fizycznej obecności karty) przez odczytanie chipa lub przeciągnięcie karty przez elektroniczny Terminal.

5.4. Przyjmowanie płatności kartami. Użytkownik jest zobowiązany do:

(a) przyjmowania wszystkich ważnych i aktualnych Kart okazywanych przez Posiadaczy Kart, które są objęte niniejszą Umową;

(b) zapewniania Posiadaczom Kart pełnego asortymentu towarów lub usług po cenach nie wyższych niż zwykłe ceny gotówkowe lub w inny sposób dozwolony przez Systemy Kart płatniczych;

(c) przesyłania Nam wszystkich Transakcji do autoryzacji zgodnie z niniejszą Umową i Przewodnikiem operacyjnym dla Użytkowników.

5.5. Czynności niedozwolone. Użytkownikowi nie wolno:

(a) zawierać Transakcji w celu innym niż rzeczywisty zakup towarów lub usług, które Użytkownik dostarcza;

(b) narzucać żadnych minimalnych ani maksymalnych wartości Transakcji;

(c) dyskryminować w jakikolwiek sposób korzystania z Kart;

(d) dzielić Transakcji na dwie lub więcej Transakcji;

(e) przyjmować Transakcji dotyczących towarów lub usług, które nie mieszczą się w opisie Działalności Użytkownika, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

(f) zaakceptować Transakcji lub przedstawić do przetworzenia Danych Transakcji, która nie została zawarta bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem Karty;

(g) przetwarzać Transakcji w imieniu osoby trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

(h) przyjmować Transakcji dotyczących towarów lub usług, w przypadku których Punkt sprzedaży znajduje się poza Terytorium, chyba że wyrazimy wcześniej pisemną zgodę;

(i) przyjmować ani przetwarzać Transakcji w celu przekazania Posiadaczom Kart gotówki, chyba że wyraźnie wyraziliśmy na to uprzednią pisemną zgodę;

(j) przyjmować żadnej Transakcji przy użyciu jakiejkolwiek Karty wydanej na Użytkownika lub na Wyznaczone konto bankowe;

(k) przesyłać Danych Transakcji, o których Użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że są nielegalne;

(l) dokonywać zwrotu środków z Transakcji na Kartę, która nie została pierwotnie użyta do dokonania takiej transakcji i pod żadnym pozorem nie wolno Użytkownikowi przyjmować pieniędzy od Posiadacza Karty w związku z realizacją Zwrotu środków na Konto Posiadacza Karty.

5.6. Ujawnienie. Jeżeli Użytkownik poda Posiadaczowi Karty cenę, która nie jest ceną obowiązującą w przypadku wszystkich przyjmowanych przez Użytkownika metod płatności, Użytkownik musi zadbać o to, aby przed przyjęciem Transakcji przedstawić oświadczenie wyjaśniające wszelkie metody płatności, których wskazana cena nie dotyczy, oraz różnicę w cenie wyrażoną kwotowo lub procentowo. Oświadczenie to musi być wywieszone przy każdym publicznym wejściu do lokalu Użytkownika oraz (z wyjątkiem Transakcji bez fizycznej obecności karty) w każdym Punkcie sprzedaży. Oświadczenia dotyczące Transakcji bez fizycznej obecności karty należy składać zgodnie z Przewodnikiem operacyjnym dla Użytkowników.

5.7. Transakcje cykliczne.

(a) Ryzyko własne. Użytkownik przyjmuje Transakcje cykliczne na własne ryzyko.

(b) Zgoda posiadacza karty. W przypadku każdej Transakcji cyklicznej Użytkownik musi uprzednio uzyskać pisemny wniosek od Posiadacza Karty o obciążanie jego konta za towary lub usługi. Wniosek musi być opatrzony datą i podpisany przez odpowiedniego Posiadacza Karty oraz musi określać kwotę i częstotliwość powtarzających się opłat, które mają być pobierane od tego Posiadacza Karty, a także czas, w którym można dokonywać opłat objętych tą Transakcją cykliczną. Aby uniknąć wątpliwości, postanowienia niniejszego punktu 5.7 nie zabraniają Transakcji, z której tytułu Posiadacz Karty zgodził się na piśmie lub przez akceptację warunków Użytkownika na obciążanie przez Użytkownika w ratach, a taka umowa określa harmonogram płatności rat lub każdą kwotę płatności raty obciążającą Kartę Posiadacza Karty.

(c) Niekończenie Transakcji cyklicznych. Użytkownik zgadza się, że nie ukończy żadnej Transakcji cyklicznej po otrzymaniu: (i) anulowania od Posiadacza Karty; (ii) powiadomienia od Nas, że nie może już przetwarzać Transakcji cyklicznych; lub (iii) informacji, że Karta nie może być honorowana.

6. Prezentacja Transakcji

6.1. Format pliku. Wymagania dotyczące Danych Transakcji są ustalane przez Systemy Kart płatniczych, a Użytkownik będzie o nich co pewien czas informowany. Użytkownik zapewni, że wszelkie poprawione wymagania i zmiany w Danych Transakcji, o których Użytkownik zostanie poinformowany, zostaną wdrożone w wymaganym terminie określonym w takim powiadomieniu.

6.2. Zobowiązanie ogólne dotyczące przesyłania Transakcji. Użytkownik musi przesyłać Nam wyłącznie dane dotyczące ważnych Transakcji zgłoszonych przez Użytkownika i zawartych z Posiadaczem Karty działającym w dobrej wierze. Użytkownikowi nie wolno przekazywać nam żadnych Transakcji, o których Użytkownik wie lub powinien był wiedzieć, że są oszukańcze, które nie są autoryzowane przez Posiadacza Karty, lub o których Użytkownik wie lub powinien był wiedzieć, że zostały autoryzowane przez Posiadacza Karty w zmowie z Użytkownikiem w oszukańczym celu .

6.3. Używanie Numeru klienta i identyfikatora Terminala Użytkownika. Użytkownik będzie przetwarzać Transakcje, występować o Autoryzację i przedstawiać Transakcje do Rozliczenia wyłącznie przy użyciu identyfikatora terminala i numeru klienta skonfigurowanych dla Użytkownika i do niego przypisanych. Użytkownik nie zezwoli żadnej Osobie trzeciej na korzystanie ze Sprzętu, który umożliwiłby takiej Osobie trzeciej przeprowadzanie Transakcji na mocy niniejszej Umowy. Wszelkie przetwarzanie Transakcji Osób trzecich z wykorzystaniem Kont terminali lub numerów klienta jest zabronione.

6.4. Prawo do zaprzestania przyjmowania lub do odrzucenia wniosków o autoryzację. Niezależnie od wszelkich postanowień zawartych w niniejszej Umowie lub gdziekolwiek indziej Użytkownik zgadza się i potwierdza, że mamy absolutne prawo do zaprzestania w dowolnym momencie przyjmowania Danych Transakcji lub wniosków o Autoryzację od Użytkownika lub SumUp.

6.5. Terminy ostateczne rozliczenia. Transakcje należy przedstawiać nam do rozliczenia w ciągu dwóch (2) Bankowych dni roboczych od chwili przyjęcia Karty jako metody płatności lub Zwrotu środków.

6.6. Korzystanie z usług Osób trzecich. W okolicznościach, w których Dane Transakcji mają zostać Nam dostarczone za pośrednictwem Osoby trzeciej, Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za gromadzenie, bezpieczeństwo, integralność i dostarczenie Nam takich Danych Transakcji. Ponadto na nasze żądanie Użytkownik musi potwierdzić na piśmie, że wszyscy Przedstawiciele i Osoby trzecie przechowujące, przekazujące lub przetwarzające Transakcje w imieniu Użytkownika w pełni przestrzegają naszych powiązanych wymagań i Zasad Systemów Kart płatniczych. Aby uniknąć wątpliwości, SumUp uznaje się za Osobę trzecią, która może dostarczać Nam Dane Transakcji, a także przedstawiać Nam Transakcje do rozliczenia przy użyciu identyfikatora terminala i numeru klienta w imieniu Użytkownika na mocy niniejszej Umowy.

6.7. Dane Transakcji. Użytkownikowi nie wolno przedstawiać do rozliczenia ani pozwalać nikomu innemu na przedstawianie Nam do rozliczenia więcej niż jednego zestawu Danych Transakcji dla każdej Transakcji.

7. Nieważne transakcje przy użyciu Kart / Obciążenia zwrotne

7.1. Użytkownik zgadza się z tym, że po otrzymaniu powiadomienia o sporze dotyczącym Transakcji obowiązkiem Użytkownika jest: (a) niezwłoczne powiadomienie Nas o każdym takim sporze (w każdym przypadku w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin) oraz (b) rozwiązanie problemu bezpośrednio z Posiadaczem Karty.

7.2. Jeśli otrzymamy powiadomienie o Obciążeniu zwrotnym, bez powiadomienia obciążymy Wyznaczone konto bankowe lub Konto rozliczeniowe (w stosownych przypadkach) kwotą Obciążenia zwrotnego. Obowiązkiem Użytkownika jest powiadamianie Nas o Obciążeniach zwrotnych i przekazywanie ich Nam. Niniejszy punkt 7.2 obejmuje również płatność Kartą, która nie stanowi Transakcji, ale została przekazana do przetworzenia jako Transakcja. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nasze prawo do postępowania opisanego w niniejszym punkcie 7.2 nie będzie mieć wpływu na żadne ustalenia pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem Karty.

7.3. Powiadomienia o wadach Danych Transakcji. Nie jesteśmy zobowiązani do powiadamiania Użytkownika o żadnych wadach w Danych Transakcji ani o innej możliwości powstania Obciążenia zwrotnego z wyjątkiem przypadków, w których faktycznie dokonano Obciążenia zwrotnego lub w celu uzyskania lub pomocy w uzyskaniu płatności od Posiadacza Karty, w przypadku gdy odpowiednia Transakcja została obciążona zwrotnie na rzecz Użytkownika. W niektórych przypadkach wystawca Karty płatniczej może zażądać kopii zapisu Transakcji przed zainicjowaniem Obciążenia zwrotnego. Żądania te przekażemy Użytkownikowi, a odpowiedź Użytkownika przekażemy wystawcy Karty płatniczej. Użytkownik rozumie, że musi odpowiedzieć na te żądania w określonych ramach czasowych i w określony sposób. Ze względu na krótkie wymagania czasowe nałożone przez Systemy Kart płatniczych wystawca Karty płatniczej zostanie powiadomiony o braku odpowiedzi Użytkownika w odpowiednim czasie, który to brak może skutkować Obciążeniem zwrotnym oraz kosztami lub opłatami związanymi z Systemem kart płatniczych.

7.4. Zakaz wymagania zrzeczenia się praw Posiadacza Karty. Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie przeniesie ani nie podejmie próby przeniesienia odpowiedzialności finansowej, prosząc Posiadacza Karty ani żądając od niego zrzeczenia się prawa do zakwestionowania Transakcji lub innych praw.

7.5. Wytyczne i procedury. Użytkownik zgadza się z tym, że kompleksowe procedury Obciążeń zwrotnych są publikowane przez każdy System Kart płatniczych oraz z tym, że nasz Przewodnik operacyjny dla Użytkowników zawiera również wytyczne, które są z założenia jedynie ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przestrzegania procedur.

8. Gwarancje i zobowiązania dotyczące Danych Transakcji

Przedstawiając nam Dane Transakcji (bezpośrednio lub za pośrednictwem Osoby trzeciej), Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się oraz w dalszym ciągu oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się wobec Nas w Okresie obowiązywania Umowy, że:

(a) wszystkie stwierdzenia zawarte w Danych Transakcji są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne;

(b) Użytkownik dostarczył (lub, jeśli Dane Transakcji dotyczą przedpłaty lub depozytu, zgodził się dostarczyć) towary i/lub usługi, których dotyczą Dane Transakcji i o wartości w nich określonej;

(c) nie ma elementu kredytu udzielonego przez Użytkownika;

(d) żadna inna Transakcja nie została ani nie zostanie przetworzona w odniesieniu do tych samych towarów i/lub usług;

(e) Użytkownik zawarł Transakcję w dobrej wierze i nie wiadomo Użytkownikowi o żadnych sporach dotyczących Transakcji ani jakichkolwiek kwestiach, które mogą mieć wpływ na ważność Transakcji;

(f) Transakcja została dokonana zgodnie z niniejszą Umową i Zasadami Systemu Kart płatniczych;

(g) otrzymanie od Użytkownika i przetwarzanie (w tym eksport poza Europejski Obszar Gospodarczy) informacji Posiadaczy Kart i Danych Transakcji dostarczonych Nam przez Użytkownika w trakcie wywiązywania się z naszych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, nie będzie naruszać prawa żadnej Osoby trzeciej;

(h) Użytkownik wypełnia swoje obowiązki wynikające z Przepisów o ochronie danych, z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub równoważne na obszarach prawnych, na których Użytkownik podlega regulacjom;

(i) Użytkownik jest w sposób ważny zarejestrowany i istnieje w kraju swojej siedziby oraz poprzez odpowiednie działanie należycie udzielił upoważnienia do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy;

(j) Użytkownikowi nie zakazano uczestnictwa w Systemach Kart płatniczych w celu akceptowania usług takich jak oferowane przez Nas;

(k) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za osiągnięcie i utrzymanie zgodności z przepisami oraz zasadami i zobowiązuje się ponieść wszelkie związane z tym koszty, w tym wszelkie kary, koszty lub opłaty wynikające z nieprzestrzegania zasad lub przepisów bądź naruszenia danych Użytkownika albo danych posiadanych przez Użytkownika i/lub wykorzystywania ich do celów oszukańczych; I

(l) Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązków wynikających z punktu 9.6 i Załącznika C.

9. Bezpieczeństwo danych

9.1. Zgodność z zasadami i przepisami. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa, których wymagamy i o których co pewien czas powiadamiamy Użytkownika, przed zakończeniem jakiejkolwiek Transakcji, a także, w rozsądnym zakresie, dyskretnie i zgodnie z prawem, podejmować próby zatrzymania Karty na żądanie Nasze lub Centrum Autoryzacji.

9.2. Przechowywanie Danych Transakcji. Użytkownik zgadza się przechowywać wszystkie Dane Transakcji w ścisłej tajemnicy i w bezpiecznym środowisku, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Użytkownika, oraz zapewnić, że wszelkie takie dane przechowywane w formie elektronicznej będą w pełni chronione, prawidłowe, kompletne, nie zostaną utracone ani uszkodzone oraz będzie można je odtworzyć w pełnej i łatwej do odczytania formie. Użytkownik poweźmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że informacje Posiadaczy Kart nie zostaną ujawnione nikomu innemu niż My i SumUp ani nie zostaną niewłaściwie wykorzystane przez nikogo, chyba że Obowiązujące przepisy lub Zasady Systemów Kart płatniczych stanowią inaczej.

9.3. Przechowywanie zapisów transakcji na potrzeby weryfikacji i Obciążeń zwrotnych. Użytkownik musi zadbać o przechowywanie w bezpiecznym miejscu czytelnych kopii wszystkich zapisów transakcji i potwierdzeń, rolek rejestrujących Transakcje na Terminalu, faktur, paragonów lub równoważnych dokumentów odnoszących się do każdej Transakcji. W celu zapewnienia zgodności z Zasadami Systemów Kart płatniczych dotyczącymi Obciążeń zwrotnych, wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być przechowywane w bezpieczny i poufny sposób przez osiemnaście (18) miesięcy od daty danej Transakcji (lub, w przypadku stosownych Transakcji cyklicznych osiemnaście (18) miesięcy od daty ostatniej Transakcji należącej do Transakcji cyklicznej).

9.4. Użytkownikowi nie wolno zatrzymywać ani przechowywać danych z paska magnetycznego ani danych CVV2/CVC2 po uzyskaniu Autoryzacji Transakcji.

9.5. Utrata lub uszkodzenie Danych Transakcji.

(a) W żadnych okolicznościach nie ponosimy wobec Użytkownika odpowiedzialności w odniesieniu do wartości nominalnej jakichkolwiek Danych Transakcji ani (z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z naszego zaniedbania lub oszustwa) kosztów odtworzenia takich danych, a także za wszelkie inne straty lub szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia Danych Transakcji.

(b) Jeżeli wystąpi jakakolwiek strata lub uszkodzenie nośnika fizycznego zawierającego Dane Transakcji i zostanie uzgodnione lub okaże się, że wynika to z naszego zaniedbania lub oszustwa, zwrócimy Użytkownikowi wartość odtworzenia utraconego lub uszkodzonego nośnika.

(c) Jeżeli do jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia Danych Transakcji dowolnego rodzaju dojdzie w wyniku działania lub zaniechania ze strony Użytkownika, jakiegokolwiek przedstawiciela, podwykonawcy lub Osoby trzeciej zaangażowanej przez Użytkownika, Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami punktu 9.5.

9.6. Norma branży kart płatniczych (PCI).

(a) Weryfikacja zgodności z PCI koncentruje się między innymi na sprzęcie Użytkownika, na którym są przechowywane, zachowywane lub przesyłane Dane Transakcji. W celu zapewnienia zgodności z PCI Użytkownik przekaże nam na naszą pisemną prośbę informacje dotyczące zakresu, w jakim przechowuje Dane Transakcji.

(b) Użytkownik zgadza się przestrzegać i zachowywać zgodność oraz musi zapewnić, że wszyscy przedstawiciele, kontrahenci i partnerzy zewnętrzni zaangażowani przez Użytkownika, którzy mogą przechowywać, przetwarzać lub przesyłać dane, będą przestrzegać i zachowywać zgodność z PCI, programem Visa Account Information Security Program oraz programem Mastercard Site Data Protection Program oraz każdym innym podobnym programem prowadzonym przez Systemy Kart płatniczych, a także z wszelkimi zmianami w tych programach i normach, które mogą następować co pewien czas, a Użytkownik powiadomi Nas natychmiast o naruszeniu lub możliwości naruszenia bezpieczeństwa danych.

(c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje oraz będzie nadal przyjmować do wiadomości i akceptować przez cały Okres obowiązywania umowy to, że:

(i) Systemy Kart płatniczych wymagają, aby Użytkownik, przedstawiciele, podwykonawcy i inni partnerzy zewnętrzni, którzy mają obowiązek przestrzegać PCI, przestrzegali i zachowywali zgodność z PCI;

(ii) wszelkie przejawy nieprzestrzegania PCI przez Użytkownika, przedstawicieli, podwykonawców i partnerów zewnętrznych, którzy mają obowiązek przestrzegać PCI, mogą skutkować nałożeniem kar pieniężnych przez Systemy Kart płatniczych;

(iii) wszelkie kary pieniężne, które możemy otrzymać w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu 9.6 oraz wymogów Systemów Kart płatniczych dotyczących PCI, zostaną przeniesione na Użytkownika, a Użytkownik będzie w pełni zobowiązany do zapłaty takich kar;

(iv) Użytkownik zadba o przestrzeganie wymagań niniejszego punktu 9.6. Możemy zażądać szczegółowych informacji na temat stosowanych przez Użytkownika systemów bezpieczeństwa lub przeprowadzić kontrolę bądź audyt systemów Użytkownika, w tym wszelkich odpowiednich systemów komputerowych. Jeżeli zechcemy przeprowadzić kontrolę, powiadomimy o tym Użytkownika z wyprzedzeniem, podając datę i charakter kontroli.

(d) W celu osiągnięcia i utrzymania zgodności z PCI Użytkownik zapewni wyznaczoną osobę do kontaktów odpowiedzialną za współpracę z nami w sprawie postępów w osiąganiu zgodności z PCI.

(e) Jeśli Użytkownik uzna, że nie będzie w stanie spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszym punkcie 9.6, powiadomi Nas o tym najszybciej, jak będzie to praktycznie możliwe, a My w zasadnie koniecznym zakresie będziemy współpracować z Użytkownikiem i Systemami Kart płatniczych, próbując wynegocjować ugodę z Systemami Kart płatniczych w celu przedłużenia terminu spełnienia przez Użytkownika normy PCI.

(f) Informacje dotyczące wymagań PCI i zgodności można uzyskać za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem http://www.pcisecuritystandards.org lub innej witryny internetowej, o której powiadomimy Użytkownika. Na pisemny wniosek przekażemy Użytkownikowi szczegółowe informacje na temat takich norm dotyczących danych i programów.

10. Prawa dotyczące informacji i audytów

10.1. Żądanie udostępnienia dokumentacji. Użytkownik przekaże Nam lub naszym Przedstawicielom na żądanie kopie śródrocznych i/lub rocznych sprawdzonych sprawozdań finansowych (w tym sprawozdań zarządczych) oraz inne wymagane dokumenty lub informacje dotyczące Działalności Użytkownika, o które zasadnie wystąpimy, co pomoże Nam w ciągłej ocenie sytuacji finansowej i kredytowej Użytkownika.

10.2. Przechowywanie informacji dotyczących witryn internetowych Użytkownika.Użytkownik musi także na bieżąco przechowywać nazwy, adresy oraz adresy URL każdej ze swoich witryn internetowych, a także niezwłocznie dostarczać na żądanie nam i/lub Systemom Kart płatniczych wszelkich takich informacji. Ponadto, jeśli będzie to konieczne, Użytkownik przekaże nazwy użytkownika i/lub hasła niezbędne do monitorowania jego witryn internetowych przez Nas.

10.3. Prawo do prowadzenia kontroli. Użytkownik zapewni na żądanie Nam lub naszym przedstawicielom uzasadniony dostęp do swoich obiektów w celu przeprowadzenia kontroli jego ksiąg, rejestrów i/lub systemów oraz sporządzenia kopii takich ksiąg i rejestrów zgodnie z naszymi wymaganiami.

10.4. Żądanie udostępnienia zapisów transakcji. Do osiemnastu (18) miesięcy od daty Transakcji mamy prawo zażądać od Użytkownika w dowolnej chwili czytelnych kopii Zapisów Transakcji i innych akceptowanych przez nas dowodów upoważnienia przez Posiadacza Karty do obciążenia jego rachunku kwotą Transakcji, a Użytkownik musi Nam je dostarczyć bezpłatnie i we wskazanym terminie.

10.5. Powiadomienia o zmianach w Działalności Użytkownika. Użytkownik musi Nas powiadomić o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na jego Działalność, gdy tylko dowie się o nich, w tym o: (i) jakimkolwiek Wypadku niewypłacalności (lub zbliżającym się Wypadku niewypłacalności) (ii) jakiejkolwiek faktycznej lub zbliżającej się zmianie kontroli nad Użytkownikiem lub jego spółką dominującą ; (iii) wszelkich faktycznych lub zbliżających się istotnych zmianach w działalności Użytkownika oraz (iv) jakiejkolwiek faktycznej lub zbliżającej się sprzedaży albo innej formie zbycia całości lub jakiejkolwiek istotnej części aktywów Użytkownika, która może skutkować istotną niekorzystną zmianą w Działalności Użytkownika.

10.6. Audyt. W celu audytu wykonania zobowiązań Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy oraz wyników Przedstawicieli Użytkownika i Osób trzecich (w zakresie, w jakim zostało to dozwolone przez nas na piśmie) Użytkownik na żądanie (i na własny koszt) udzieli oraz postara się o udzielenie przez Przedstawicieli Użytkownika i Osoby trzecie Nam i Systemom Kart płatniczych dostępu do systemów, który może być zasadnie wymagany, aby umożliwić Nam i/lub Systemom Kart płatniczych (w zależności od przypadku) co najmniej: (a) potwierdzenie przetwarzanego wolumenu Użytkownika; (b) potwierdzenie finansowania Użytkownika; (c) potwierdzenie rezerw Użytkownika; (d) sprawdzanie adresów URL oraz (e) monitorowanie oszustw i w niezbędnym zakresie Użytkownik zawrze postanowienia w odpowiednich umowach z Przedstawicielami i Osobami trzecimi (w stosownych przypadkach i na własny koszt), aby zapewnić Nam prawa wymagane do uzyskania takich informacji oraz dostępu do takich systemów w celu umożliwienia Nam prowadzenia dochodzeń przewidzianych w niniejszym punkcie 10.

11. Wypłata środków rozliczeniowych

11.1. Kiedy Transakcje zostaną nam prawidłowo przedstawione przez Użytkownika lub w jego imieniu na mocy niniejszej Umowy, zainicjujemy przekazanie odpowiednich Środków rozliczeniowych na Konto rozliczeniowe SumUp w imieniu Użytkownika i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że wpłata przez nas Środków rozliczeniowych na Rachunek rozliczeniowy SumUp stanowi pełne i ostateczne wywiązanie się ze wszystkich naszych zobowiązań rozliczeniowych wobec Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy.

11.2. Rozliczenie Transakcji. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 7.2, 18.7 i 18.8 wypłacimy na Rachunek rozliczeniowy SumUp kwotę równą wszystkim należnym sumom zarejestrowanym jako Dane Transakcji, które zostały przedstawione zgodnie z niniejszą Umową, pomniejszoną o wszelkie kwoty należne od Użytkownika na mocy Punktu 12 lub w inny sposób zgodnie z niniejszą Umową.

11.3. Ogólne prawo do wstrzymania Środków rozliczeniowych. Oprócz wszelkich innych praw lub środków prawnych, jakie możemy mieć wobec Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania lub wstrzymania rozliczenia wszelkich kwot należnych Użytkownikowi, jeżeli:

(a) Użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy;

(b) zaistnieje którakolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie 11.4;

(c) poweźmiemy podejrzenie, że Zdarzenie prowadzące do wypowiedzenia umowy nastąpiło lub może nastąpić.

Wszystkie zawieszone w ten sposób płatności możemy wstrzymać do czasu, gdy sami upewnimy się, że takie Transakcje są uzasadnione i nie podlegają już Obciążeniu zwrotnemu. Od wstrzymanych w ten sposób kwot nie będą naliczane żadne odsetki.

11.4. Zawieszenie. Za powiadomieniem Użytkownika możemy zmienić warunki przetwarzania lub płatności i/lub zawiesić kredyty lub inne płatności wszelkich środków, pieniędzy oraz kwot należnych obecnie lub które staną się należne w przyszłości Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową, jeśli w dobrej wierze poweźmiemy podejrzenie, że:

(a) jakakolwiek Transakcja jest oszukańcza lub wiąże się z inną działalnością przestępczą,

(b) do jakiejkolwiek Transakcji nie doszło w normalnym toku Działalności Użytkownika;

(c) jeżeli liczba i/lub wielkość Transakcji jest znacznie większa od oczekiwanej.

11.5. Opóźnienia w płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że nie będziemy ponosić wobec niego odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w otrzymaniu środków lub błędy w zapisach obciążeń i uznań spowodowane przez Osoby trzecie, w tym, bez ograniczeń, przez System Kart płatniczych lub instytucję finansową Użytkownika.

12. Należne kwoty

12.1. Postanowienia ogólne. Użytkownik będzie zobowiązany wobec Nas do zapłaty i wypłaci Nam wszelkie kwoty, za które jest odpowiedzialny na mocy niniejszej Umowy, w tym:

(a) kwotę wszelkich dokonanych Zwrotów środków (o ile nie zostały już odliczone od kwot wypłaconych Użytkownikowi przez Nas);

(b) pełną kwotę wszelkich nadpłat dokonanych przez Nas w związku z Danymi Transakcji, niezależnie od ich przyczyny;

(c) pełną kwotę wszelkich płatności dokonanych przez Nas w związku z nieprawidłowymi Danymi Transakcji;

(d) pełną kwotę wszystkich obciążeń zwrotnych;

(e) kwotę wszelkich opłat, kar i/lub innych płatności należnych od Nas na rzecz Systemu Kart płatniczych lub jakiejkolwiek innej osoby wskutek niezastosowania się przez Użytkownika do niniejszej Umowy lub jeżeli stosunek łącznych Obciążeń zwrotnych do Transakcji przekroczy odpowiednią średnią branżową (określaną co pewien czas przez Systemy Kart płatniczych); I

(f) wszelkie inne kwoty należne i płatne przez Użytkownika lub przez Nas w imieniu Użytkownika na mocy niniejszej Umowy.

12.2. Debet należnej kwoty. Kwoty, do których uiszczenia jest zobowiązany Użytkownik lub My w imieniu Użytkownika na mocy niniejszej Umowy, mogą zostać pobrane od Użytkownika w drodze obciążenia rachunku, odliczenia od wszelkich Środków rozliczeniowych lub zafakturowane w sposób przewidziany w niniejszej Umowie.

12.3. Upoważnienie do poleceń zapłaty. Użytkownik na żądanie będzie utrzymywać w swoim banku dyspozycję zapłaty za okazaniem wszystkich żądań zapłaty zainicjowanego przez nas obciążenia w odniesieniu do kwot należnych Nam od Użytkownika, nawet po wygaśnięciu niniejszej Umowy lub jej wypowiedzeniu z jakiegokolwiek powodu.

12.4. Konto rozliczenioweSumUp. Przez cały Okres obowiązywania umowy Użytkownik musi utrzymywać nasz dostęp do Konta rozliczeniowego SumUp w celu umożliwienia Nam uznawania płatności należnych Użytkownikowi na mocy punktu 11.1 lub w inny sposób oraz obciążania wszelkimi kwotami należnymi Nam od Użytkownika w drodze polecenia zapłaty lub w inny wymagany przez Nas sposób. Jeżeli Użytkownik zamierza zmienić swoje Konto rozliczeniowe SumUp, musi powiadomić Nas o tym pisemnie z co najmniej trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem i zainicjować nową dyspozycję płatniczą w odniesieniu do swojego nowego Wyznaczonego konta bankowego na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.

12.5. Podatki. O ile nie określono inaczej, wszystkie opłaty, prowizje i inne płatności dokonywane przez Użytkownika na mocy niniejszej Umowy, nie zawierają podatku VAT ani innych ewentualnych odnośnych podatków, a oprócz zapłacenia takich kwot Użytkownik będzie odpowiedzialny za zapłacenie wszelkich kwot VAT i innych obowiązujących podatków.

13. Ochrona przed odpowiedzialnością, naruszenie i odpowiedzialność

13.1. Pełna odpowiedzialność finansowa. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność finansową i za wszystkie swoje Transakcje oraz postępowanie w sprawie wszystkich spornych Transakcji, uznań oraz innych problemów i wydatków związanych z obsługą klienta spowodowanych przez Użytkownika, a także za ponowne przetwarzanie wszelkich Transakcji związanych z zawieszonymi lub odrzuconymi pozycjami.

13.2. Ochrona Fiserv przed odpowiedzialnością przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić Nas w sposób pełny i ciągły przed odpowiedzialnością za wszelkie Straty wynikające z następujących przyczyn lub z nimi związane:

(a) wszelkich Transakcji oraz innych interesów pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem Karty;

(b) naruszenia przez Użytkownika Zasad systemu Kart płatniczych i/lub z jakiegokolwiek innego powodu, gdy System Kart płatniczych pobiera od Nas opłatę, grzywnę, karę lub obciążenie w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Użytkownika;

(c) jakiejkolwiek utraty Danych Posiadaczy Kart lub Danych Transakcji z naruszeniem punktu 9 lub naruszenia przez Użytkownika bądź pracowników, członków zarządu, przedstawicieli i/lub podwykonawców Użytkownika jakichkolwiek standardów i/lub wymagań programu, o których mowa w punkcie 9.6. Użytkownik musi także potwierdzić Nam na piśmie, że wszystkie osoby trzecie, które przechowują, przesyłają lub przetwarzają Transakcje w imieniu Użytkownika, w pełni przestrzegają standardów i wymagań programów wskazanych w punkcie 9.6;

(d) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień dotyczących nadmiernych poziomów Obciążeń zwrotnych;

(e) zawarcia umowy z internetowym Dostawcą usług płatniczych lub zezwolenia internetowemu Dostawcy usług płatniczych na przetwarzanie Transakcji w imieniu Użytkownika.

13.3. Limit odpowiedzialności. Z zastrzeżeniem punktu 13.5 nasza maksymalna łączna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie Straty, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czy czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania i naruszenia obowiązków ustawowych), w ramach zobowiązania odszkodowawczego lub bez takiego zobowiązania, nie przekroczy w żadnym innym Roku obowiązywania Umowy kwoty opłat (kwoty netto wszelkich opłat interchange i opłat systemowych) otrzymanych przez nas od Użytkownika w zamian za świadczenie mu Usług dla użytkowników na mocy niniejszej Umowy, w odpowiednim Roku obowiązywania Umowy, w którym powstaje roszczenie.

13.4. Wyłączenie odpowiedzialności. Żadna ze stron niniejszej Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej wobec drugiej strony (w tym wynikającej z zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), w ramach zobowiązania odszkodowawczego lub bez takiego zobowiązania, niezależnie od przyczyny szczególnej, pośredniej lub wtórnej straty bądź szkody jakiegokolwiek rodzaju. Ponadto nie będziemy ponosić wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności wynikającej z umowy lub czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), w ramach zobowiązania odszkodowawczego lub bez takiego zobowiązania, niezależnie od przyczyny jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub wydatków; utraty zysków, utraty klientów, utraty wartości firmy, utraty przychodów, utraty przewidywanych oszczędności, nadszarpnięcia reputacji lub szkody dla wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

13.5. Brak wyłączeń/ograniczeń odpowiedzialności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za oszustwo, za śmierć lub za obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem bądź w zakresie, w jakim takie wyłączenie lub ograniczenie nie jest dozwolone przez Obowiązujące prawo.

13.6. Sporty z Systemami Kart płatniczych i Posiadaczami Kart. Użytkownik zapewni Nam na własny koszt wszelką uzasadnioną pomoc w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających w świetle Zasad Systemów Kart płatniczych. W porównaniu z Użytkownikiem będziemy mieć pełną swobodę decydowania, czy przeciwstawić się wszelkim roszczeniom wysuniętym przeciwko nam przez dowolny System Kart płatniczych lub Posiadacza Karty, bronić się przed nimi, czy też spisać je na straty, a nasza decyzja będzie dla Użytkownika wiążąca. Bez uszczerbku dla zabezpieczeń określonych w punkcie 13 niniejszej Umowy Użytkownik akceptuje również to, że według własnego uznania możemy zaakceptować, zakwestionować, spisać na straty lub w inny sposób postępować z dowolnym roszczeniem wniesionym przeciwko Użytkownikowi i/lub Nam, wynikającym z Transakcji zaakceptowanej przez Użytkownika z tytułu straty lub odpowiedzialności z nią związanej w imieniu Użytkownika.

14. Okres obowiązywania Umowy

14.1. Okres obowiązywania Umowy. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik podpisze lub elektronicznie zaakceptuje swoją Umowę dotyczącą relacji, i będzie obowiązywać w pełnej mocy aż do wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy dotyczącej relacji bądź gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron zgodnie z jej warunkami („Okres obowiązywania Umowy”).

15. Wypowiedzenie niniejszej Umowy

15.1. Umowa dotycząca relacji. Niniejsza Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy dotyczącej relacji.

15.2. Wzajemne podstawy do wypowiedzenia umowy. Każda ze stron niniejszej Umowy będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym za powiadomieniem pozostałych stron, jeśli: (a) inna strona w istotny sposób naruszy niniejszą Umowę oraz, jeśli takie naruszenie będzie możliwe do naprawienia, takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu; (b) jeżeli druga strona stanie się niewypłacalna lub zostaną podjęte jakiekolwiek kroki w celu likwidacji, bankructwa, zarządu komisarycznego, postępowania naprawczego, rozwiązania lub podjęcia innego podobnego działania drugiej strony; lub (c) jeżeli druga strona zawrze ogólne porozumienie ze swoimi wierzycielami.

15.3. Nasze dodatkowe prawo do wypowiedzenia umowy. Niezależnie od punktu 14.1 przysługuje nam prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym przez powiadomienie Użytkownika, jeżeli:

(a) będziemy do tego zobowiązani przez dowolny organ regulacyjny lub System Kart płatniczych lub jeżeli integralność lub reputacja Systemu Kart płatniczych lub Nas samych zostanie lub może zostać (według naszego uzasadnionego uznania) podważona przez Użytkownika;

(b) działania Użytkownika będą lub będą mogły mieć, naszym zdaniem, istotny wpływ na naszą działalność, ustalenia handlowe, reputację i/lub wartość firmy (według naszego uzasadnionego uznania);

(c) działalność Użytkownika będzie naruszać jakiekolwiek brytyjskie, unijne lub inne krajowe bądź międzynarodowe przepisy ustawowe lub wykonawcze czy też jakiekolwiek kodeksy postępowania, które możemy wdrażać, lub w inny sposób będzie związana bezpośrednio lub pośrednio ze sprawami, które możemy uznać (działając zawsze zasadnie) za niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe pod względem rodzaju i charakteru;

(d) jakiekolwiek nasze starania, by wywiązywać się z ustawowych obowiązków wynikających z brytyjskich Przepisów dotyczących prania pieniędzy (Money Laundering Regulations) z 2007 r. zostały utrudnione;

(e) dojdzie do oszustwa lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie oszustwa albo innej działalności przestępczej w odniesieniu do Użytkownika.

15.4. Ponadto będzie nam również przysługiwać prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy za dwudniowym (2) pisemnym powiadomieniem przesłanym Użytkownikowi, jeżeli:

(a) Użytkownik zmieni Konto rozliczeniowe SumUp lub Wyznaczone konto bankowe w sposób inny, niż dopuszcza to niniejsza Umowa;

(b) wystąpi istotna zmiana lub poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że (według naszych ustaleń) nastąpi istotna zmiana w charakterze, poziomie lub zakresie Działalności Użytkownika bądź kontroli nad nią lub istotna zmiana sytuacji finansowej Użytkownika;

(c) (działając rozsądnie i proporcjonalnie) uznamy za nadmierny odsetek, liczbę lub kwotę oszukańczych Transakcji przesłanych przez Użytkownika na mocy Umowy lub liczbę Obciążeń zwrotnych w odniesieniu do Działalności Użytkownika.

15.5. Skutki wypowiedzenia umowy.

(a) Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu Użytkownik musi niezwłocznie zwrócić Nam lub naszym przedstawicielom wszystkie materiały i Sprzęt dostarczone przez Nas, naszych przedstawicieli lub jakikolwiek inny podmiot w naszej Grupie. Użytkownikowi nie wolno używać naszej nazwy, nazwy żadnego podmiotu w naszej Grupie ani nazw naszych przedstawicieli, a także żadnych znaków towarowych ani logo naszych bądź naszej Grupy oraz żadnych materiałów promocyjnych dostarczonych przez Nas lub naszych przedstawicieli bądź odnoszących się do Nas lub świadczenia przez Nas Usług dla Użytkowników na rzecz Użytkownika.

(a) Postanowienia zachowujące moc obowiązującą po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy. Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie będzie mieć wpływu na żadne rzeczywiste ani warunkowe zobowiązania lub roszczenia żadnej ze stron, które powstały przed wygaśnięciem lub wypowiedzeniem niniejszej Umowy.

(b) Odpowiedzialność za pozostałe Obciążenia zwrotne. Użytkownik będzie nadal ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie Obciążenia zwrotne, opłaty, uznania i korekty wynikające z Transakcji przetworzonych na mocy niniejszej Umowy, wszystkie inne kwoty należne wówczas lub które mogą stać się należne na mocy niniejszej Umowy, a także naruszenia Zasad Systemów Kart płatniczych, o których zostaniemy powiadomieni w dowolnym momencie po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyny).

(c) Udostępnianie informacji. Systemy Kart płatniczych często prowadzą listy akceptantów, którym rozwiązano umowy lub odebrano prawa do akceptacji Kart z uzasadnionego powodu. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie wypowiedziana z uzasadnionego powodu określonego w punkcie 15, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy być zobowiązani do zgłoszenia Systemom Kart płatniczych nazwy działalności Użytkownika i innych informacji, takich jak szczegóły Wyznaczonego konta bankowego Użytkownika oraz powody umieszczenia na takich listach, a Użytkownik wyraźnie udziela zgody na takie zgłoszenie. Dane takie mogą również zostać przekazane agencjom informacji kredytowej.

16. Prawo właściwe i właściwość sądów

16.1. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią bądź jej przedmiotem lub sformułowaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a strony nieodwołalnie zgadzają się z tym, że sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią bądź jej przedmiotem lub sformułowaniem (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych).

17. Przetwarzanie danych osobowych

17.1 Zgodność z przepisami. Zarówno Fiserv, jak i Użytkownik, pełniąc funkcję Administratora danych osobowych, będą przetwarzać Dane klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

17.2 Cele. Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko:

(a) zgodnie z wymaganiami w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

(b) zgodnie z pisemnymi ustaleniami stron;

(c) w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez Obowiązujące przepisy;

(d) do celów zapobiegania oszustwom lub dochodzeń bądź innych celów związanych z zarządzaniem ryzykiem;

(e) do celów identyfikacji klientów i weryfikacji informacji, w tym w związku z zasadą „poznaj swojego klienta” oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;

(f) zgodnie z Zasadami Systemów Kart płatniczych;

(g) w celu egzekwowania swoich praw lub praw innych osób uczestniczących w transakcji finansowej;

(h) w celu przestrzegania zasad odnoszących się do naszych zobowiązań na mocy Umowy, w tym do ochrony Danych klientów.

17.3. Transparentność.

(a) Jako Administrator Danych klientów Użytkownik przekaże Osobom, których dane dotyczą, zawiadomienie spełniające wymogi Przepisów o ochronie danych, w tym informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO („Informacja o ochronie prywatności klienta”);

(b) Jako Administrator Danych klientów przekażemy Osobom, których dane dotyczą, zawiadomienie spełniające wymogi Przepisów o ochronie danych, w tym informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO („Informacja o ochronie prywatności agenta rozliczeniowego”).

17.4. Pomoc. Każda ze stron zapewni drugiej stronie taką pomoc i współpracę, jaka zostanie zasadnie zażądana, aby umożliwić stronie wzywającej spełnienie wszelkich obowiązków nałożonych na nią przez Przepisy o ochronie danych w związku z Przetwarzaniem Danych klientów. Strony będą uprawnione do odmowy lub ograniczenia pomocy, jeżeli strona wzywająca będzie w stanie wypełnić zobowiązania bez pomocy drugiej strony.

17.5. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia i inne formy komunikacji między stronami na mocy niniejszej sekcji 17 muszą być przekazywane zgodnie z punktem 18.11 oraz, w przypadku Fiserv, także pocztą elektroniczną na adres naszego Inspektora ochrony danych, [email protected].

18. Postanowienia ogólne

18.1. Jeśli zdecydujemy się nie egzekwować jakiegokolwiek warunku lub postanowienia stanowiącego część niniejszej Umowy lub nie będziemy mogli tego zrobić, nie będzie to miało wpływu na nasze prawo do późniejszego egzekwowania tego warunku lub postanowienia ani któregokolwiek z pozostałych warunków i postanowień niniejszej Umowy.

18.2. Cesja przez Nas na rzecz spółek Grupy. Możemy w dowolnym momencie dokonać cesji lub nowacji niniejszej Umowy i/lub przenieść lub udzielić sublicencji na dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki z niej wynikające, a Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się na taką cesję, nowację, przeniesienie i/lub sublicencję. Żadna cesja nie zmniejszy praw Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie szczegółów dotyczących Użytkownika i jego ustaleń wszelkim potencjalnym osobom lub podmiotom, na rzecz których dokonamy nowacji, cesji lub sublicencji niniejszej Umowy.

18.3. Cesja. Użytkownik nie może dokonać cesji ani nowacji niniejszej Umowy ani przenieść bądź udzielić sublicencji na żadne prawa i obowiązki z niej wynikające bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

18.4. Poufność. Żadna ze stron nie będzie sporządzać ani wykorzystywać żadnych informacji dotyczących Użytkownika, Fiserv, jakiegokolwiek Systemu Kart płatniczych, jakiejkolwiek Karty, jakichkolwiek Posiadaczy Kart ani warunków niniejszej Umowy bądź jakichkolwiek dokumentów z nią dostarczonych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do celów niniejszej Umowy lub jej wykonania. Obie strony zapewnią zachowanie przez ich pracowników i przedstawicieli najściślejszej poufności w odniesieniu do informacji, o których mowa w niniejszym punkcie 18.4, oraz nieujawnianie i nieprzekazywanie Osobom trzecim informacji dotyczących działalności drugiej strony ani transakcji Posiadaczy Kart, które strona może powziąć w Okresie obowiązywania Umowy.

18.5. Ujawnianie informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy ujawnić informacje o jego Działalności spółkom w naszej Grupie, policji, Systemom Kart płatniczych, dowolnemu organowi regulacyjnemu lub jakiemukolwiek innemu organowi dochodzeniowemu w celu zapobiegania oszustwom bądź innym działaniom przestępczym lub ich wykrywania czy też dowolnej agencji informacji kredytowej, które wykorzystujemy również jako źródło informacji.

18.6. Siła wyższa. Żadna ze stron, ani żaden Przedstawiciel którejkolwiek ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek umowy z nią powiązanej (z wyjątkiem zobowiązań Użytkownika do uiszczenia opłat i prowizji na mocy niniejszej Umowy), jeżeli takie niewykonanie będzie wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek okoliczności pozostających poza ich uzasadnioną kontrolą.

18.7. Prawo do potrącenia kwot pieniężnych. W dowolnym momencie (i bez powiadomienia) możemy rozliczyć dowolne lub wszystkie kwoty należne i płatne przez Nas na rzecz Użytkownika na mocy niniejszej Umowy lub innej umowy z Użytkownikiem i/lub dowolne lub wszystkie kwoty pieniężne przechowywane na rachunkach u Nas i potrącić je na poczet:

(a) wszelkich kwot należnych i płatnych Nam przez Użytkownika,

(b) kwoty wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez Użytkownika wobec Nas.

18.8. Zobowiązania warunkowe. Jeżeli poweźmiemy uzasadnione przypuszczenia, że Użytkownik prawdopodobnie zaciągnie jakiekolwiek zobowiązanie w związku z punktami 18.7(a) lub 18.7(b), nie będziemy zobowiązani do zapłaty żadnych kwot należnych Użytkownikowi do czasu, gdy:

(a) zobowiązanie zostanie rzeczywiście zaciągnięte i ustalone we wzajemnie akceptowalnym terminie (w takim przypadku niezwłocznie wypłacimy Użytkownikowi pozostałą część tych kwot po odjęciu kwoty zobowiązania) lub

(b) zostaniemy przekonani, że żadne takie zobowiązanie nie zostanie prawdopodobnie zaciągnięte.

Jeżeli takie zobowiązanie zostanie zaciągnięte później, Użytkownik zgadza się zwrócić Nam na żądanie pełną kwotę.

18.9. Zrzeczenie się praw. Żadne odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od wykonania praw przysługujących w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub jakiekolwiek opóźnienie bądź zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron egzekwowania warunków i/lub warunków niniejszej Umowy nie będzie naruszać praw takiej strony ani nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa przysługującego w przypadku późniejszego lub ciągłego naruszenia.

18.10. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie w całości lub w części i z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne bądź niewykonalne, nieważność ta nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, a strony zastąpią, jeśli będzie to zgodne z prawem i wykonalne z handlowego punktu widzenia, nieważne postanowienie postanowieniem ważnym, które będzie najbardziej zbliżone do celu i skutku ekonomicznego nieważnego postanowienia.

18.11. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy muszą mieć formę pisemną i zostać doręczone drugiej stronie w sposób wyszczególniony poniżej, osobiście lub listem poleconym w kopercie odpowiednio zaadresowanej i oznaczonej do wiadomości Użytkownika lub (w stosownym) naszej. Powiadomienie może zostać dostarczone przez Nas Użytkownikowi pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, w postaci powiadomienia na Wyciągu lub przez publikację w naszej Witrynie internetowej. Powiadomienie przekazane pocztą, wysłane na Wyciągu lub opublikowane w witrynie internetowej uznaje się za odebrane po upływie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jego opublikowania, wysłania bądź poinformowania o dostępności. Powiadomienie przekazane pocztą elektroniczną uznaje się za odebrane w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od godziny wysłania. Powiadomienie musi zostać doręczone Nam przez Użytkownika w naszej aktualnej siedzibie.

18.12. Poprawki. Użytkownik zgadza się z tym, że możemy co pewien czas zmieniać lub uzupełniać niniejszą Umowę, jej warunki i/lub postanowienia (w tym na przykład dowolne lub wszystkie poszczególne dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy, takie jak zestawienie opłat i prowizji i/lub dowolne lub wszystkie poszczególne opłaty i prowizje) i/lub wszelką towarzyszącą dokumentację. Wszelkie takie zmiany staną się skuteczne po powiadomieniu Użytkownika przez Nas w sposób przewidziany w niniejszej Umowie i z zastrzeżeniem okresów wypowiedzenia, jakie możemy stosować. Jeżeli Użytkownik nie zechce zaakceptować zmian wprowadzonych przez Nas do niniejszej Umowy, może rozwiązać niniejszą Umowę, przekazując Nam pisemne powiadomienie w ciągu trzydziestu (30) dni od wejścia takiej zmiany w życie, a takie powiadomienie o wypowiedzeniu zacznie obowiązywać piętnaście (15) dni po odebraniu go przez Nas zgodnie z punktem 18.12.

18.13. Pośrednictwo/podwykonawstwo. W dowolnym momencie i bez powiadamiania Użytkownika możemy wyznaczyć przedstawiciela lub podwykonawcę będącego spółką należącą do naszej Grupy w celu wykonania któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik nie może wyznaczyć przedstawiciela ani podwykonawcy w związku z niniejszą Umową bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niezależnie od takiej zgody każda ze stron będzie ponosić główną odpowiedzialność za wszystko, co zostało zrobione (lub co zostało zaniechane) przez dowolnego przedstawiciela lub podwykonawcę wyznaczonego przez tę stronę.

18.14. Zgodność z przepisami. Każda ze stron będzie przestrzegać wszystkich Obowiązujących przepisów, przepisów wykonawczych, Zasad Systemów Kart płatniczych i kodeksów postępowania, których każda ze stron jest zobowiązana przestrzegać dla celów niniejszej Umowy.

18.15. Brak beneficjentów zewnętrznych. Żadnej osobie niebędącej stroną niniejszej Umowy nie będą przysługiwać żadne prawa wynikające z niniejszej Umowy ani z nią związane, chyba że takie prawa zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.

18.16. Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia. Strony nie zawarły niniejszej Umowy na podstawie żadnej umowy, oświadczenia ani gwarancji, które nie zostały zawarte lub powtórzone w niniejszej Umowie.

18.17. Łączność środków prawnych. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej w niniejszej Umowie, prawa i środki prawne stron wynikające z niniejszej Umowy łączą się, mogą być wykonywane tak często, jak strony uznają to za stosowne, i stanowią uzupełnienie ich praw oraz środków prawnych wynikających z prawa ogólnego.

18.18. Inne porozumienia. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Nas o ewentualnych istniejących porozumieniach z jakimkolwiek innym podmiotem działającym w ramach któregokolwiek z Systemów Kart płatniczych, o których mowa w niniejszej Umowie.

Załącznik A — DEFINICJE I INTERPRETACJA

W niniejszej Umowie następujące słowa mają następujące znaczenie, chyba że z kontekstu wynika inaczej:

3D oznacza protokół Three-Domain Secure opracowany przez Visa, a na potrzeby niniejszej Umowy termin ten obejmuje programy „Verified by Visa” i „Mastercard SecureCode” oraz inne programy, o których informujemy Użytkownika co pewien czas.

Uzgodnione waluty oznacza waluty uzgadniane przez Nas z Użytkownikiem co pewien czas.

Umowa oznacza niniejszą Umowę, Motywy, Załączniki oraz wszelkie dokumenty i strony internetowe, o których mowa w niniejszej Umowie.

Obowiązujące przepisy oznacza wszelkie obowiązujące prawo, statut, regulamin, regulacje, zarządzenia, politykę regulacyjną, wytyczne lub kodeks branżowy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz wszelkie inne przepisy obowiązujące w kontekście niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, wszelkie zasady lub regulacje narzucone przez Systemy Kart płatniczych oraz wszelkie przepisy antykorupcyjne wraz ze wszystkimi podporządkowanymi przepisami.

Autoryzacja oznacza proces skierowania do nas Transakcji za pośrednictwem Terminala SumUp w celu zatwierdzenia jej realizacji oraz sprawdzenia, czy w momencie Transakcji na odpowiedniej Karcie są dostępne środki i czy nie zgłoszono zagubienia ani kradzieży Karty. Terminy „Autoryzowany” i „Autoryzowanie” należy rozumieć analogicznie.

Bankowy dzień roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota i niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce lub Niemczech (w odpowiednich przypadkach), chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.

Partia oznacza pojedyncze przesłanie grupy Transakcji do Rozliczenia.

Działalność oznacza działalność Użytkownika zgodnie z opisem w niniejszej Umowie lub innym opisem przekazanym Nam przez Użytkownika.

Karta oznacza wszystkie ważne i aktualne karty płatnicze zatwierdzone przez Nas i o których okresowo informujemy Użytkownika na piśmie, do których odnosi się niniejsza Umowa.

Posiadacz Karty oznacza osobę fizyczną, spółkę, firmę lub inny podmiot, któremu w dowolnym momencie została wydana Karta i który jest upoważniony do korzystania z tej Karty.

Konto Posiadacza Karty oznacza konto prowadzone w imieniu Posiadacza Karty, wskazane w Numerze Karty, które może zostać obciążone lub uznane przez Wystawcę w związku z Transakcjami.

Dane Posiadacza Karty oznacza wszelkie informacje dotyczące Posiadacza Karty, w tym wszelkie numery kart i inne dane osobowe.

Bez fizycznej obecności karty lub Card Not Present, CNP oznacza zlecenie usług, kiedy w trakcie Transakcji nie jest obecna fizycznie w lokalu Użytkownika ani Karta, ani Posiadacz karty, a termin ten obejmuje Transakcje handlu elektronicznego i Transakcje pocztowe/telefoniczne.

Numer Karty oznacza numer widniejący na Karcie, identyfikujący Konto Posiadacza Karty.

Z kartą (Card Present) oznacza Transakcję, w której Karta jest fizycznie okazywana Użytkownikowi przez Posiadacza Karty jako forma płatności w momencie sprzedaży.

Systemy kart płatniczych oznaczają Visa, Mastercard, Maestro i inne Systemy kart płatniczych, o których okresowo informujemy Użytkownika.

Zasady Systemu Kart płatniczych oznaczają regulamin, regulacje i instrukcje obsługi wydawane przez poszczególne Systemy kart płatniczych, które mogą być okresowo zmieniane i aktualizowane.

Należyta staranność wobec klienta lub Customer Due Diligence, CDC oznacza w odniesieniu do Użytkownika proces, w ramach którego Użytkownik musi upewnić się co do tożsamości swoich klientów zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zmiana kontroli oznacza, w odniesieniu do dowolnej osoby prawnej, jakąkolwiek zmianę podmiotu lub podmiotów sprawujących kontrolę nad tą osobą prawną.

Obciążenie zwrotne oznacza żądanie przez Wystawcę lub System kart płatniczych zwrotu przez Nas kwoty pieniężnej w związku z Transakcją, która była wcześniej przedmiotem Rozliczenia i za którą otrzymaliśmy płatność od odpowiedniego Systemu kart płatniczych.

Chip oznacza urządzenie elektroniczne znajdujące się w Karcie, które umożliwia przekazywanie przez Kartę danych Posiadacza Karty do Terminala z technologią weryfikacji Chip i PIN.

Rok obowiązywania Umowy oznacza okres dwunastu (12) miesięcy rozpoczynający się z Datą wejścia w życie, a następnie okres dwunastu (12) miesięcy rozpoczynający się w każdą rocznicę Daty wejścia w życie.

Kontrola oznacza zdolność do kontrolowania, bezpośrednio lub pośrednio, władzy umożliwiającej kierowanie zarządzaniem lub polityką drugiej osoby albo nadawania im kierunku, czy to przez posiadanie akcji z prawem głosu, na mocy umowy, czy też w inny sposób, a pojęcia „Kontrolować” i „Kontrolowany” są interpretowane analogicznie.

Administrator ma znaczenie nadane w RODO.

Dane Klientów oznaczają wszystkie Dane osobowe przekazane instytucji rozliczeniowej (lub dowolnemu podwykonawcy przetwarzania) przez Użytkownika w związku z Umową.

Podręcznik informacyjny klienta oznacza podręcznik informacyjny wydany przez Nas i co pewien czas zmieniany przez Nas według naszego wyłącznego uznania, określający szczegółowe procedury i instrukcje operacyjne, których należy przestrzegać w związku z przyjmowaniem i przetwarzaniem Transakcji oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy.

CVV2/CVC2 oznacza trzycyfrowy kod bezpieczeństwa wydrukowany na odwrocie Karty i mający na celu wzmocnienie jej uwierzytelnienia. 

Przepisy o ochronie danych oznaczają RODO oraz wszelkie inne przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do przetwarzania Danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma znaczenie nadane w RODO.

Polecenie zapłaty instrukcja przekazana przez Użytkownika jego bankowi, pozwalająca Nam zażądać płatności należnych Nam kwot z Wyznaczonego konta bankowego Użytkownika lub ją zainicjować zgodnie z odpowiednimi Zasadami Systemu kart płatniczych.

Dynamiczne przeliczanie walut (Dynamic Currency Conversion, DCC) oznacza usługę polegającą na przeliczeniu środków równych wartości towarów i/lub usług, które Posiadacz Karty chce nabyć od Użytkownika, z waluty kraju, w którym znajduje się Użytkownik, na walutę kraju, w którym została wystawiona Karta.

Data wejścia w życie oznacza datę, w której niniejsza Umowa musi wejść w życie zgodnie z Zasadami Systemu Kart płatniczych, lub w inny sposób podana przez Nas na piśmie.

Sprzęt oznacza cały sprzęt używany w związku z niniejszą Umową, w tym, bez ograniczeń, wszelkie imprintery, elektroniczne urządzenia do przechwytywania danych oraz wszelkie zamienniki, substytuty lub dodatki do nich.

Transakcja handlu elektronicznego oznacza transakcję online bez bezpośredniego kontaktu, z wykorzystaniem mediów elektronicznych, w której dane Karty są przesyłane przez Posiadacza Karty do Użytkownika za pośrednictwem Internetu, ekstranetu lub dowolnej innej sieci publicznej bądź prywatnej.

Procedury awaryjne oznaczają procedury opisane i określone w Przewodniku operacyjnym dla Użytkowników, stosowane, gdy Terminal lub Sprzęt uległy awarii z przyczyn technicznych lub witryna internetowa albo łącze elektroniczne nie są dostępne bądź nie działają prawidłowo.

RODO oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Grupa w odniesieniu do Fiserv oznacza każdą naszą spółkę będącą spółką zależną lub holdingową (w tym spółkę dominującą) oraz każdą spółkę będącą spółką zależną takiej spółki holdingowej.

Wypadek niewypłacalności oznacza jedno lub więcej z następujących zdarzeń:

(i) złożenie wniosku o likwidację strony (inną niż dobrowolna likwidacja spółki w celu realizacji programu w dobrej wierze, reorganizacji, połączenia lub restrukturyzacji) lub rozwiązanie strony;

(ii) wydanie przez sąd właściwej jurysdykcji jakiegokolwiek postanowienia o rozwiązaniu lub zarządzie strony;

(iii) powołanie zarządcy, syndyka, likwidatora lub podobnego urzędnika w odniesieniu do całości lub części majątku strony;

(iv) propozycja zawarcia lub zawarcie układu lub porozumienia przez stronę ze swoimi wierzycielami ogółem lub z jakąkolwiek kategorią wierzycieli;

(v) wystąpienie dowolnego zdarzenia w jakimkolwiek innym obszarze prawnym, analogicznego do któregokolwiek z powyższych zdarzeń.

Wystawca oznacza organizację upoważnioną przez System Kart płatniczych do wydawania Kart, której nazwa widnieje na Karcie jako wystawca takiej Karty lub która wchodzi w stosunek umowny z Posiadaczem Karty w sprawie korzystania z Karty.

Straty oznaczają wszelkie roszczenia, szkody, żądania, straty, koszty, Obciążenia zwrotne, grzywny, kary, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione opłaty i wydatki prawne) podmiotu.

Transakcja pocztowa/telefoniczna oznacza przetwarzanie Transakcji wynikającej z zamówienia towarów i/lub usług złożonego telefonicznie lub pocztą bez fizycznej obecności Karty lub Posiadacza Karty w momencie Transakcji. Transakcja taka wynika często z pocztowych lub telefonicznych zamówień towarów lub usług.

Przewodnik operacyjny dla Użytkowników oznacza Przewodnik operacyjny dla Użytkowników wydany przez Nas i co pewien czas zmieniany przez Nas według naszego wyłącznego uznania, określający szczegółowe procedury i instrukcje operacyjne, których należy przestrzegać w związku z przyjmowaniem i przetwarzaniem Transakcji oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy.

Usługi dla użytkowników oznacza Rozliczenie środków związanych z Transakcjami, które zostały:

(i) przesłane do Nas przez Użytkownika,

(ii) Autoryzowane i zaakceptowane przez Nas

i obejmują wszelkie powiązane usługi, które mają być świadczone przez Nas Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Mastercard oznacza Mastercard Inc i wszelkie jej spółki stowarzyszone oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy.

Program Mastercard SDP oznacza program Mastercard Site Data Protections (SDP) zgodnie z harmonogramem wdrażania określonym w punkcie 10.3.4 podręcznika Mastercard Security Rules and Procedures.

MCC oznacza kod klasyfikacyjny określony przez Systemy Kart płatniczych, wyznaczający główną branżę, zawód lub dziedzinę działalności, w którą Użytkownik jest zaangażowany.

Strona wielowalutowa oznacza formularz wydany przez Nas i co pewien czas zmieniany przez Nas według naszego wyłącznego uznania, określający waluty, które za naszą zgodą Użytkownik może przyjmować w związku z przyjmowaniem i przetwarzaniem Transakcji w walucie innej niż złoty na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik wielowalutowy oznacza Użytkownika upoważnionego przez nas do przyjmowania Transakcji w walucie innej niż funt brytyjski (GBP).

Wyznaczone konto bankowe oznacza konto bankowe wskazane Nam przez Użytkownika na potrzeby obciążania i uznawania środkami należnymi Użytkownikowi i od Użytkownika.

Przewodnik operacyjny oznacza przewodniki operacyjne SumUp i Fiserv odnoszące się do świadczenia Usług dla Użytkowników.

Standardy bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych(Payment Card Industry, PCI) oznaczają zestaw kompleksowych wymagań minimalizujących ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Karty i danych Posiadacza karty oraz ich nieuczciwego wykorzystania, publikowany co pewien czas przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa (Security Standards Council) PCI lub jej następców.

Dane osobowe mają znaczenie nadane im w RODO.

PIN (personal identification number) oznacza osobisty numer identyfikacyjny.

PIN pad oznacza bezpieczne urządzenie z klawiaturą alfanumeryczną, spełniające wymagania ustalane co pewien czas przez Nas, za pośrednictwem którego Posiadacz Karty może wprowadzić swój kod PIN.

Punkt sprzedaży oznacza fizyczną lokalizację, w której Użytkownik przyjmuje transakcje, a w przypadku Transakcji bez fizycznej obecności karty za pośrednictwem witryny internetowej jest to stała siedziba Użytkownika.

Podmiot przetwarzający ma znaczenie nadane w RODO.

Przetwarzanie ma znaczenie nadane w RODO.

Transakcja Cykliczna oznacza Transakcję, którą za zgodą Posiadacza Karty może być obciążane Konto Posiadacza Karty w ustalonych odstępach czasu lub w ustalonych terminach. Transakcja może dotyczyć określonej kwoty lub kwoty należnej za ciągłą usługę lub dostawę towaru.

Zwrot środków oznacza wyrażenie zgody na zwrot na Kartę Posiadacza Karty całości lub części kwoty autoryzowanej przez Posiadacza Karty do obciążenia jego Konta Posiadacza Karty.

Umowa dotycząca relacji oznacza umowę pomiędzy SumUp a Użytkownikiem dotyczącą określonych usług płatniczych.

Przedstawiciel oznacza pracownika, członka zarządu, pośrednika, wykonawcę lub podwykonawcę, który został wyznaczony jako przedstawiciel do działania w imieniu Użytkownika lub Nas (w zależności od przypadku).

Rozliczenie oznacza uiszczenie kwot, które mają zostać zwrócone przez Nas Użytkownikowi lub przez Użytkownika Nam na mocy niniejszej Umowy.

Wyciąg oznacza regularną informację udzielaną Użytkownikowi dotyczącą przeprowadzanych przez Użytkownika transakcji oraz należnych od Użytkownika opłat i prowizji.

Podwykonawca przetwarzania oznacza dowolny podmiot przetwarzający zaangażowany przez nas do przetwarzania Danych Klientów.

Konto rozliczeniowe SumUp oznacza konto Użytkownika prowadzone przez SumUp w celu przetwarzania Transakcji, uzyskiwania Autoryzacji i przedstawiania Transakcji do Rozliczenia na podstawie identyfikatora terminala i Numeru klienta.

Usługi SumUp oznacza usługi świadczone przez SumUp Użytkownikowi na mocy Umowy dotyczącej relacji.

Okres obowiązywania Umowy ma znaczenie określone w punkcie 14.1.

Terminal oznacza zatwierdzone przez nas urządzenie elektroniczne służące do przechwytywania danych Karty, uzyskiwania Autoryzacji i przesyłania Transakcji do agenta rozliczeniowego Transakcji. Termin ten obejmuje również dowolne urządzenie do wprowadzania kodu PIN, jeśli jest to oddzielne urządzenie.

Konto Terminala oznacza identyfikator terminala przypisany do Użytkownika.

Wypowiedzenie oznacza wypowiedzenie niniejszej Umowy zgodnie z punktem 15.

Zdarzenia prowadzące do wypowiedzenia umowy oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w punktach od 15.1 do 15.4 (włącznie).

Terytorium oznacza Wielką Brytanię i terytoria Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na których zgadzamy się świadczyć Użytkownikowi usługi.

Osoba trzecia oznacza wszelką osobę lub podmiot, która lub który nie jest stroną niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, wszelkich członków Grupy, wykonawców i podwykonawców.

Transakcja oznacza czynność pomiędzy Posiadaczem Karty a Użytkownikiem, zgodną z wymogami określonymi w punkcie 5, dotyczącą zakupu lub zwrotu towarów lub usług, w ramach której Posiadacz Karty używa swojej Karty do płacenia za towary lub usługi, co skutkuje wygenerowaniem Zapisu Transakcji dotyczącego dostarczenia towarów lub usług bądź zwrotu środków.

Dane Transakcji oznacza wszystkie dane dotyczące Transakcji.

Zapis Transakcji oznacza dane Transakcji wymagane od Użytkownika przez Nas w celu przetworzenia Transakcji w określonej przez Nas formie.

VPN (Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna) oznacza sieć prywatną obejmującą łącza przechodzące przez sieć współdzieloną lub publiczną.

Visa oznacza Visa Europe.

VMAS oznacza Visa Merchant Alert System.

Wi-Fi oznacza technologię szyfrowania i uwierzytelniania przy użyciu technologii bezprzewodowej sieci LAN.

Wireless Equivalent Privacy (WEP) oznacza protokół zabezpieczeń do bezprzewodowych sieci lokalnych.

Bezprzewodowa sieć lokalna oznacza sieć komputerową, która umożliwia łączność bezprzewodową (w sieci LAN) przy użyciu mikrofal lub innych fal radiowych do przesyłania danych Kart lub Posiadaczy Kart.

Terminal bezprzewodowy oznacza terminal umożliwiający przetwarzanie bezprzewodowe.

Załącznik B — POSTANOWIENIA SPECJALNE

Część 1 — CHIP I PIN

Jeśli do przyjmowania płatności Kartami Użytkownik stosuje technologię Chip i PIN, oprócz warunków określonych w głównej części niniejszej Umowy mają zastosowanie następujące postanowienia specjalne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo będzie mieć niniejsza Część 1 Załącznika B.

A. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że ponosi pełną odpowiedzialność za oszukańcze Transakcje, którym można było zapobiec, gdyby Użytkownik zainstalował i prawidłowo korzystał z technologii Chip i PIN, w tym za: (i) akceptowanie Transakcji Kartą z Chipem i PIN-em; (ii) korzystanie z dowolnego Terminalu wyposażonego w technologię Chip i PIN bez używania funkcji Chip i PIN w celu zaakceptowania Transakcji lub (iii) nieużywanie PIN pada.

B. Jeżeli Użytkownik nie będzie akceptować Transakcji Kartą z Chipem i PIN-em za pomocą Terminala z technologią Chip i PIN oraz po powiadomieniu przez nas w dalszym ciągu nie będzie akceptować takich Transakcji, prawo Użytkownika do przetwarzania Transakcji może zostać natychmiast wypowiedziane.

C. Użytkownikowi nie wolno żądać od Posiadacza Karty ujawnienia numeru PIN w żadnym momencie Transakcji. Użytkownik musi zapewnić Posiadaczowi Karty odpowiednio bezpieczne miejsce na wpisanie kodu PIN na PIN padzie. Użytkownik będzie wymagać, aby każdy Posiadacz Karty podał swój kod PIN na PIN padzie podczas inicjowania Transakcji przy użyciu Chipa i PIN-u.

D. Użytkownikowi nie wolno żądać od Posiadacza Karty z Chipem i PIN-em podpisu potwierdzenia transakcji ani innych środków identyfikacji.

E. PIN pad jest do wyłącznego użytku Posiadacza Karty.

F. Kod PIN Posiadacza Karty nie może w żadnych okolicznościach być drukowany na potwierdzeniu Transakcji, zapisywany ani przechowywany w jakikolwiek sposób.

G. W przypadku awarii chipa podczas Transakcji Transakcję można ukończyć zgodnie z Procedurami awaryjnymi zawartymi w Przewodniku operacyjnym dla Użytkowników.

H. Kod CV2 musi zostać podany podczas Autoryzacji, ale Użytkownikowi nie wolno zachować go po przyznaniu lub odrzuceniu takiej Autoryzacji.

Część 2 — TRANSAKCJE POCZTOWE I TELEFONICZNE

Jeśli Użytkownik zawiera transakcje pocztowe/telefoniczne, oprócz warunków określonych w niniejszej Umowie mają zastosowanie następujące postanowienia specjalne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo będzie mieć niniejsza Część Załącznika B.

A. Używanie terminali elektronicznych. Użytkownik potwierdza, że nie będzie żądać przesłania danych Karty pocztą elektroniczną ani przez Internet, a następnie wprowadzać Transakcji jako transakcji bez fizycznej obecności Karty (CNP) na Terminalu elektronicznym. Jeżeli Użytkownik przyjmie w ten sposób dane Karty, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia przetwarzania Kart przez Użytkownika.

B. Zapisy Transakcji pocztowych/telefonicznych. Za każdym razem, gdy Użytkownik dokona transakcji pocztowej/telefonicznej, będzie udostępniać Nam i zachowywać do wglądu przez okres osiemnastu (18) miesięcy od daty transakcji zapis następujących informacji lub szczegółów: (i) numer i data ważności Karty użytej do realizacji tego zamówienia; (ii) imię i nazwisko oraz adres Posiadacza Karty; (iii) data Transakcji; (iv) kwota Transakcji; (v) pisemne zlecenie Posiadacza Karty w przypadku Transakcji wysyłkowych; (vi) data i numer Autoryzacji oraz (vii) data wystawienia faktury za towary i/lub usługi (odpowiednio do sytuacji).

Załącznik C — WYKORZYSTANIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

WAŻNE — informacje w niniejszym załączniku C należy przeczytać uważnie.

A. Informacje, które My (lub nasi przedstawiciele) mamy obecnie lub które uzyskamy i będziemy przechowywać w przyszłości na temat Użytkownika i relacji Użytkownika z Nami, możemy, z zastrzeżeniem Obowiązujących przepisów, ujawniać, rejestrować, analizować, oceniać, wykorzystywać i przechowywać w celach określonych poniżej. Informacje te obejmują wszelkie informacje pochodzące z następujących źródeł lub z nimi związane:

(a) informacja, ocena, oferta, polecenia lub inne interakcje z Nami;

(b) produkty i usługi wybrane przez Użytkownika;

(c) przebieg niniejszej Umowy, konta Użytkownika i inne umowy z Nami, w tym szczegóły Transakcji, ich charakter, osoby, z którymi zostały zawarte, i sposób dokonania płatności;

(d) informacje dostarczone przez inne osoby lub uzyskane przez Nas w wyniku naszych zapytań oraz od osób trzecich powiązanych z użytkownikami i licencjonowanymi agencjami informacji kredytowej.

B. Ponadto, z zastrzeżeniem Obowiązujących przepisów, My lub nasi Przedstawiciele możemy ujawnić wszystkie informacje przekazane Nam lub naszym Przedstawicielom przez Użytkownika następującym podmiotom:

(a) innym spółkom w naszej Grupie oraz naszym Przedstawicielom lub podmiotom stowarzyszonym, aby mogli je rejestrować, analizować, oceniać, wykorzystywać i przechowywać w tych samych celach opisanych powyżej w odniesieniu do ich własnej działalności, produktów i usług;

(b) Systemom Kart płatniczych, jeżeli wymagają tego od Nas Zasady Systemów Kart płatniczych, lub dowolnemu organowi regulacyjnemu zgodnie z Obowiązującymi przepisami;

(c) dowolnemu podmiotowi, w tym jego doradcom, któremu zbywamy lub proponujemy zbyć swoją działalność;

(d) dowolnemu podmiotowi, w tym jego doradcom, któremu przekazujemy lub cedujemy albo proponujemy przekazać lub scedować nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy;

(e) dowolnemu podmiotowi, który uczestniczy lub chce uczestniczyć, w całości lub w części, w finansowaniu któregokolwiek z naszych produktów i usług;

(f) dowolnej firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia ryzyka i/lub gwarantowi Użytkownika (w stosownych przypadkach);

(g) innym spółkom z i spoza naszej Grupy w okolicznościach, w których jesteśmy zobowiązani do tego na mocy prawa lub przez organy ścigania do celów rejestracji oszustwa lub podejrzenia oszustwa;

(h) dowolnemu podmiotowi, który przedstawi Użytkownika Nam lub Nas Użytkownikowi,

a każdy taki podmiot może również wykorzystać Informacje Użytkownika w sposób opisany w niniejszej Umowie.

C. Możemy również wykorzystać niektóre dane i inne informacje Użytkownika do opracowania standardowych kryteriów punktacji, które pomogą nam w:

(a) ocenie przyszłych wniosków użytkowników i sprawdzeniu organizacji Użytkownika;

(b) rozpatrzeniu prośby, oferty lub wniosku albo stosowaniu niniejszej Umowy;

(c) zarządzaniu kontami Użytkownika lub podejmowaniu decyzji dotyczących kredytu, w tym czy udostępnić kredyt lub czy kontynuować bądź przedłużyć istniejący kredyt.

D. Możemy przeszukiwać swoje własne dane lub wyszukiwać informacje kredytowe w jednej lub większej liczbie agencji informacji kredytowej, które odnotują przebieg takiego wyszukiwania. Wyszukiwania informacji kredytowych oraz innych informacji przekazywanych Nam lub agencjom informacji kredytowej na temat Użytkownika i osób, z którymi Użytkownik jest powiązany finansowo, mogą być wykorzystywane przez Nas i inne firmy do podejmowania decyzji kredytowych dotyczących Użytkownika. Informacje te mogą być również wykorzystywane do monitorowania zadłużenia i zapobiegania praniu pieniędzy, a także zarządzania ustaleniami dotyczącymi Użytkownika. Możemy przeprowadzać:

(a) wyszukiwania w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika;

(b) wyszukiwania informacji kredytowych w odniesieniu do Użytkownika we współpracy z jedną lub większą liczbą licencjonowanych agencji informacji kredytowej;

c) ocenę kredytową oraz wykorzystywać inne systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w sytuacjach, w których są stosowane, pomagają nam podejmować sprawiedliwe i rozsądne decyzje dotyczące zawarcia umowy z Użytkownikiem, szczególnie biorąc pod uwagę finansowe bezpieczeństwo i status Użytkownika. Metody i logika stosowane we wszelkich systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji będą regularnie testowane i aktualizowane, aby zapewnić ich uczciwość, skuteczność i bezstronność. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek oceny zdolności kredytowej lub innej automatycznej decyzji będą zbyt niskie, zawarcie umowy z Użytkownikiem będzie mało prawdopodobne. Jeżeli Użytkownik zechce zwrócić się do Nas o ponowne rozpatrzenie decyzji podjętej automatycznie, prosimy napisać do Nas.

E. Aby zadbać o dokładne wykonywanie instrukcji Użytkownika, doskonalić swoje usługi oraz ze względów bezpieczeństwa, możemy monitorować i/lub nagrywać rozmowy telefoniczne Użytkownika z Nami.

F. Szczegółowe informacje na temat ustaleń i sposobu, w jaki Użytkownik je realizuje, możemy przekazywać licencjonowanym agencjom informacji kredytowej lub naszym doradcom prawnym, a także, w stosownych przypadkach, odpowiednim podmiotom regulacyjnym. W szczególności możemy przekazywać tym podmiotom informacje o braku płatności, jeżeli:

(a) jakiekolwiek kwoty nie zostaną uiszczone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

(b) Użytkownik nie przedstawił po formalnym żądaniu oferty spłaty zadłużenia, która byłaby zadowalająca dla Nas lub naszych przedstawicieli albo podmiotów stowarzyszonych;

(c) Użytkownik otrzymał z co najmniej dwudziestośmiodniowym (28-dniowym) wyprzedzeniem powiadomienie o naszym zamiarze ujawnienia informacji;

(d) istnieje podejrzenie oszustwa związanego z obiektem Użytkownika.

G. Możemy również zwracać się o informacje dotyczące sytuacji finansowej Użytkownika do instytucji finansowej Użytkownika, zgodnie z Obowiązującymi przepisami, a Użytkownik zgadza się z tym, że jest ona uprawniona do przekazywania nam takich informacji.

H. Nazwę firmy Użytkownika i jej zarząd zgłosimy do wykazów Visa VMAS i MasterCard MATCH, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych Systemach kart płatniczych. Użytkownik zgadza się chronić Nas przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami, które mogą wyniknąć dla Użytkownika z umieszczenia w wykazach w Okresie obowiązywania Umowy.

I. Informacje o Użytkowniku możemy łączyć między kontami, w tym informacje o ustaleniach i wszelkich kontach, które Użytkownik może gwarantować, a także między kontami a innymi produktami i usługami w ramach naszej Grupy, z których Użytkownik może korzystać. Możemy także powiązać informacje o Użytkowniku z informacjami o innych firmach.

J. Z zastrzeżeniem Obowiązujących przepisów możemy wymieniać swoje informacje o użytkowniku na temat Użytkownika i relacji Użytkownika z Nami na podobne informacje przechowywane co pewien czas przez naszą Grupę, aby uzyskać pełny obraz relacji Użytkownika z Nami oraz w pełni wykonywać niniejszą Umowę.

K. Wszystkie Dane Transakcji są i pozostaną przez cały czas naszą własnością lub własnością naszych przedstawicieli. W Okresie obowiązywania Umowy niniejszym udzielamy Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na używanie, przechowywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Danych Transakcji, jeśli jest to konieczne do realizacji Transakcji lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

L. W celu przetwarzania, wykorzystywania, rejestrowania i ujawniania Danych Posiadaczy Kart oraz danych Użytkownika będziemy przekazywać takie Dane Posiadaczy Kart oraz dane Użytkownika przedstawicielom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których może nie obowiązywać prawo porównywalne z przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie ochrony Danych osobowych. Ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie w trakcie takiego przekazania oraz po przekazaniu dalszej odpowiedniej ochrony Danych osobowych.

M. Informacje przekazywane Nam przez Użytkownika będziemy przechowywać w komputerowej bazie danych i/lub w jakikolwiek inny sposób. Informacji tych będziemy używać do administrowania produktami i usługami, które dostarczamy Użytkownikowi, oraz wszelkimi przyszłymi umowami, które możemy zawrzeć lub chcieć zawrzeć z Użytkownikiem. Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich przekazanych Nam przez niego Danych osobowych i będących w naszym posiadaniu — w tym celu należy przesłać Nam pisemny wniosek na adres aktualnej siedziby. Za skorzystanie z jakichkolwiek praw związanych z Danymi osobowymi Użytkownika zazwyczaj nie pobieramy żadnych opłat, jednak możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika będzie wyraźnie bezpodstawne, powtarzające się lub nadmierne. Zamiast tego w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia żądania. Użytkownik ma także prawo zażądać od Nas skorygowania wszelkich nieścisłości w informacjach, które mamy na jego temat.

N. Jeżeli Użytkownik zaciągnie pożyczkę lub zobowiązanie finansowe albo będzie mógł to zrobić, możemy regularnie przekazywać (i/lub pozyskiwać) szczegółowe informacje na temat umów/kont Użytkownika oraz sposobu, w jaki Użytkownik wykonuje swoje umowy/ustalenia i prowadzi swoje konta innym instytucjom finansowym oraz licencjonowanym agencjom informacji kredytowej oraz wymieniać informacje o Użytkowniku pomiędzy Nami a członkami naszej Grupy. Licencjonowane agencje informacji kredytowej mogą rejestrować szczegółowe informacje o każdym rodzaju dokonanego przez Nas wyszukiwania niezależnie od tego, czy wniosek Użytkownika zostanie rozpatrzony pozytywnie.

O. W celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania możemy przeszukiwać swoją dokumentację. Możemy również przekazywać informacje organizacjom finansowym i innym podmiotom zaangażowanym w zapobieganie oszustwom, aby chronić siebie i naszych klientów przed kradzieżą i oszustwami. Jeśli Użytkownik przekaże nam fałszywe lub niedokładne informacje i poweźmiemy podejrzenie oszustwa, zarejestrujemy to (i będziemy mieć prawo do przekazania takich informacji organizacjom finansowym i innym) bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

P. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych przechowywanych na jego temat przez licencjonowane agencje informacji kredytowej. Aby poznać nazwy agencji, z których usług korzystamy, prosimy do nas napisać.