Adatkezelési megállapodás

Hatálybalépés időpontja: 2023. 01. 16.

Módosítás időpontja: 2023. 01. 16.

A jelen Adatkezelési megállapodás („Megállapodás”) a SumUp azon konkrét Feltételeinek részét képezi, amelyek az Ön által esetlegesen igénybe vett Szolgáltatás(ok)ra vonatkoznak (a „Kiegészítő feltételek”), és e Feltételek rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Érvényes rá továbbá a SumUp összes olyan alkalmazandó felhasználási feltétele, többek között, de nem kizárólag A SumUp általános feltételei (a továbbiakban együttesen: „Feltételek”), amely Ön mint a SumUp kereskedője („Ön”, „Adatkezelő”) és a SumUp alkalmazandó Kiegészítő Feltételekben feltüntetett, a SumUp S.A.R.L. vállalatcsoport – SumUp Csoport részét képező szerződéskötő jogalanya („SumUp”, „mi”, „Adatkezelő”) között fennáll.

A Sumup a Szolgáltatásoknak a Kiegészítő feltételek szerinti biztosítása érdekében kezeli az Ön munkavállalói, ügyfelei és/vagy az áruháza, webhelye látogatói és ügyfelei, és/vagy az Ön szolgáltatásainak felhasználói („az Ön Ügyfelei”, „Ügyfelek”. „Végügyfelek”) adatait. Az említett adatok SumUp általi kezelésére a továbbiakban „kezelésként” hivatkozunk (a kifejezés hatályos adatvédelmi jogszabályokban szereplő meghatározása értelmében). A következő Adatkezelési megállapodás határozza meg az említett, SumUp általi adatkezelés feltételeit.

Mindkét Fél egyetért és biztosítja, hogy jelen Adatkezelési megállapodás feltételei teljes mértékben alkalmazandóak azon társult vállalkozásaikra, amelyek részt vehetnek a Kiegészítő feltételekben meghatározott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésében. A SumUp kifejezetten biztosítja, hogy az Ön Ügyfelei adatainak kezelése során az összes alvállalkozó adatfeldolgozó a jelen Adatkezelési megállapodással megegyező feltételek mellett végezze a tevékenységét.

1. Fogalommeghatározások

1.1. A „hatályos adatvédelmi jogszabályok” alatt valamennyi olyan jogszabályt értjük, amely a személyes adatoknak a Kiegészítő feltételek, a Feltételek és a jelen Adatkezelési megállapodás szerinti kezeléséhez kapcsolódik. Idetartozik többek között, de nem kizárólag a 2018-as adatvédelmi törvény, az (EU) 2016/679 rendelete („általános adatvédelmi rendelet”, „a Rendelet”), az EU elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve (2002/58/EK irányelv), valamint ezek összes, adott joghatóságokon belül végrehajtott változata, összes módosított változata, illetve minden más, hatályos vagy egyéb jogszabály helyébe lépő nemzetközi, regionális és nemzeti adatvédelmi jogszabály, előírás és szabályozói iránymutatás.

1.2. Az „adatkezelő”, „érintett”, „személyes adat”, „kezelés”, és „adatfeldolgozó” kifejezések jelentése megegyezik a hatályos adatvédelmi jogszabályban foglalt jelentésükkel.

1.3. A „Tartalom“ az Ön Tartalmait és az Ön Ügyfeleitől származó, SumUp rendelkezésére bocsátott bármely tartalmat jelenti, beleértve, korlátozás nélkül, a szövegeket, fényképeket, képeket, hanganyagokat, videót, kódot, cookie-kból vagy hasonló nyomonkövetési technológiákból származó információkat és bármilyen más anyagot.

1.4. Az „Ön adatai”, az „Ön Ügyfeleinek adatai” alatt a Szolgáltatások részeként a SumUp által az Ön nevében kezelt Tartalmakban szereplő személyes adatokat, és/vagy az Ön munkavállalóinak, könyvelőinek és/vagy Ügyfeleinek azon adatait jelenti, amelyeket az Ön nevében kezelünk a Szolgáltatások biztosítása keretében. Az Ön Ügyfeleinek adatai nem foglalnak magukban személyes adatokat, amennyiben az ilyen adatok a SumUp ellenőrzése alatt állnak a jelen Adatkezelési megállapodás és a SumUp Adatvédelmi szabályzata szerint. 

1.5. Valamennyi, a jelen Adatkezelési megállapodásban használt fogalommeghatározás, amely a jelen szakaszban nincs kifejezetten meghatározva, a Kiegészítő feltételekben meghatározott jelentéssel bír. Ha a kifejezések nincsenek konkrétan meghatározva a Kiegészítő feltételekben vagy a Feltételekben, a jelentésük megegyezik a hatályos adatvédelmi jogszabályokban szereplő jelentéssel.

2. Alkalmazhatóság. A jelen Adatkezelési megállapodás kizárólag az Ön Ügyfeleinek azon adataira alkalmazandó, amelyeket a SumUp az Ön nevében kezel a Szolgáltatások biztosítása céljából. Ön beleegyezik, hogy a SumUp nem felel az olyan személyes adatokért, amelyek vonatkozásában Ön beleegyezett, hogy külső fél szolgáltatásain keresztül vagy a Szolgáltatásokon kívül kerülnek kezelésre, ideértve a külső felek felhőalapú szolgáltatásainak rendszereit, valamint az offline vagy helyszíni tárolást.

3. Az adatkezelés részletei. A SumUp a jelen Megállapodás 1. mellékletében foglaltakkal összhangban kezeli a személyes adatokat.

4. Jogok és kötelezettségek

4.1. Amennyiben az Ön Ügyfeleinek adatait a SumUp kezelési az Ön nevében, és az említett adatkezelés a hatályos adatvédelmi jogszabályok hatálya alá esik, Ön nyugtázza és elfogadja, hogy a Szolgáltatásoknak a SumUp általi biztosítása céljából Ön az említett személyes adatok Adatkezelője, és a SumUp szolgáltatásainak igénybevétele révén Ön arra utasítja a SumUpot, hogy a jelen Adatkezelési megállapodás értelmében kezelje az Ön Ügyfeleinek adatait az Ön nevében.

4.2. Ön bármikor visszavonhatja jelen Adatkezelési megállapodás elfogadását, ám ez esetben a SumUpnak nem áll módjában továbbra is biztosítani az Ön számára a Szolgáltatást.

4.3. A SumUp mint a személyes adatok kezelője:

a) az Ön Ügyfeleinek adatait kizárólag az Adatkezelési megállapodásban meghatározott célokból kezeli, a vonatkozó jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően;

b) kizárólag az Ön dokumentált utasításai szerint járhat el és kezelheti az Ön Ügyfeleinek adatait, kivéve, ha jogszabály, bírósági végzés vagy törvényi intézkedés követeli meg, hogy ilyen utasítás nélkül járjon el. Az Ön utasítása a jelen Adatkezelési megállapodás megkötésekor az, hogy a SumUp az Ön Ügyfeleinek adatait csak a Szolgáltatások biztosítása céljából kezelje az Adatkezelési megállapodás és a Kiegészítő feltételek szerint. Tekintettel a jelen Adatkezelési megállapodás feltételeire és mindkét Fél kölcsönös egyetértésével Ön további írásbeli utasításokat adhat a jelen Adatkezelési megállapodás feltételeivel összhangban;

c) garantálja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek vállalják a titoktartási kötelezettség teljesítését, vagy jogszabályi előírás szerint kötelesek titoktartási kötelezettségeknek eleget tenni;

d) garantálja, hogy a személyes adatokhoz kizárólag olyan személyek kapnak hozzáférést, akiknek erre feltétlenül szükségük van a Szolgáltatások Kiegészítő feltételek szerinti biztosításához;

e) felelős annak biztosításáért, hogy az Ön Ügyfeleinek adatait kezelő munkavállalók/alvállalkozók és/vagy bármely munkatárs csak az Ön utasításaival összhangban kezeljék a személyes adatokat;

f) haladéktalanul értesíti Önt, amennyiben úgy gondoljuk, hogy az Ön egyes utasításai ellentétesek a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal;

g) a jelen Adatkezelési megállapodás értelmében köteles védeni az Ön Ügyfeleinek adatait a megsemmisüléstől, a módosítástól, az elvesztéstől, vagy más, jogosulatlan adatkezeléstől. A SumUp e célból a hatályos jogszabályokkal összhangban megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz. Előfordulhat, hogy a SumUp megfelelő alternatív intézkedéseket vezet be. Az alternatívák bevezetésekor a meghatározott biztonsági intézkedések szintje nem csökkenthető. A SumUp szükség esetén segítséget nyújt Önnek a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések megtételében, és a kezelés jellegének és a SumUp rendelkezésére álló információk kategóriájának figyelembevételével hozzájárul ahhoz, hogy Ön eleget tudjon tenni a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeinek;

h) az Ön észszerű kérésére olyan tanúsítványokat bocsát rendelkezésre, amelyek igazolják, hogy a SumUp teljesíti a jelen Adatkezelési megállapodás és a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeit; és/vagy rendelkezésre bocsátja a jelen Adatkezelési megállapodás és a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges információkat. A SumUp által rendelkezésre bocsátandó információk kizárólag a SumUp meghatározásában szükségesnek tekinthető információkra korlátozódnak, és a rendelkezésre bocsátásuk során figyelembe kell venni a Szolgáltatások jellegét és a SumUp rendelkezésére álló információkat, hogy segítsék Önt a kötelezettségeinek teljesítésében, különös tekintettel az adatvédelmi hatásvizsgálatokkal, az előzetes konzultációval és a személyes adatok biztonságának garantálásával kapcsolatos kötelezettségekre;

i) észszerű határidőn belül megfelelő intézkedésekkel, és észszerű keretek között (az adatkezelés jellegét figyelembe véve) segítséget nyújt az érintettek jogainak érvényre juttatásában és a hatályos adatvédelmi szabályokból fakadó minden egyéb vonatkozó kötelezettség teljesítésében;

j) értesítést küld Önnek, amennyiben azt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, ha kérést vagy panaszt kap egy olyan személytől, akinek a személyes adatait kezelik az Adatkezelési megállapodás keretében, vagy kötelezően teljesítendő kérést kap egy kormányzattól, bűnüldöző, szabályozó vagy egyéb szervtől az Ön Ügyfeleinek Ön nevében és utasításai alapján kezelt adatai vonatkozásában.

4.4. Ön mint a személyes adatok kezelője:

a) a személyes adatokat az összes hatályos adatvédelmi jogszabálynak megfelelően gyűjti, használja és kezeli;

b) kizárólagos felelősséggel tartozik az Ügyfelei adatainak pontosságáért, minőségéért és jogszerű kezeléséért, illetve azok megszerzésének módjáért;

c) a Szolgáltatások igénybevétele során biztosítja a megfelelő szintű biztonságot az Ön Ügyfeleinek adataival kapcsolatos kockázatok figyelembevételével;

d) tudomásul veszi, hogy az Ön Ügyfelei adatainak bármilyen tárolása és/vagy továbbítása a SumUptól eltérő külső félnek vagy platformnak kizárólag a saját kockázatára és felelősségére történik;

e) gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó utasításai megfeleljenek az Ön Ügyfeleinek adataira vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak és szabályozásoknak. Emellett Ön azt is biztosítja, hogy az Ügyfelei adatainak az Ön utasításai szerinti kezelése ne okozza vagy eredményezze azt, hogy az Ön vagy a saját tevékenységünk jogszabályt, szabályozásokat vagy előírásokat sértsen;

f) megfelelő tájékoztatást nyújt az Ügyfeleinek arról, hogy hogyan és miért kezeljük az adataikat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően.

5. Szabálysértési értesítések. A Fél haladéktalanul (de legfeljebb 48 órán belül) tájékoztatja a másik Felet, ha tudomására jut, hogy személyes adatokat érintő incidens következett be a jelen Adatkezelési megállapodásban kezelt személyes adatok kapcsán. A SumUp segítséget nyújt Önnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségei teljesítéséhez, minden, észszerűen megosztható információt az Ön rendelkezésre bocsát az incidenssel kapcsolatban, figyelembe véve a Szolgáltatások jellegét, a rendelkezésünkre álló információkat, valamint az információszolgáltatásra vonatkozó esetleges korlátozásokat (például titoktartási kötelezettségeket). Az előbbiekben kifejtettek ellenére a SumUp jelen szakasz által meghatározott kötelezettségei nem terjednek ki azokra az incidensekre, amelyeket Ön idézett elő, bármilyen tevékenységre az Ön fiókjában, és/vagy külső szolgáltatások általi tevékenységekre. A SumUp köteles együttműködni, és támogatni Önt a kivizsgálás, a negatív következmények minimalizálása és a személyes adatokat érintő incidens helyrehozatala, illetve a jövőbeli hasonló adatvédelmi incidensek megelőzése tekintetében. Az, hogy a SumUp tájékoztatást nyújt egy személyes adatokat érintő incidensről, nem tekintendő az ilyen incidenssel kapcsolatos vétkesség vagy felelősség SumUp által történő elismerésének. Személyes adatokat érintő incidens esetén Ön köteles megtenni a hatályos jogszabályokban előírt intézkedéseket az Ön Ügyfeleinek adataival kapcsolatban.

6. Alvállalkozó adatfeldolgozók. Ön ezúton általános felhatalmazást ad a SumUpnak arra, hogy további konkrét, írásos felhatalmazás nélkül alvállalkozó adatfeldolgozókat vonjon be a Szolgáltatások biztosításába. A SumUp megállapodást köt minden alvállalkozó adatfeldolgozóval annak biztosítása érdekében, hogy az említett alvállalkozó adatfeldolgozó betartsa a feltételeket, és legalább a jelen Adatkezelési megállapodással egyforma mértékben szavatolja az adatok védelmét és biztonságát. Ha Ön kifogással él bármely alvállalkozó adatfeldolgozóval szemben, valamint kifogása észszerű és adatvédelmi aggályokkal kapcsolatos, akkor megteszünk minden, kereskedelmi szempontból észszerű intézkedést annak érdekében, hogy valamilyen módon lehetővé tegyük az Ön számára, hogy elkerülje, hogy a kifogásolt alvállalkozó adatfeldolgozó dolgozza fel az Ön Ügyfeleinek adatait. Ha nem tudjuk észszerű időn belül végrehajtani a javasolt változtatásokat, értesítjük erről Önt, és ha továbbra is kifogásolja az említett alvállalkozó adatfeldolgozó használatát, megszüntetheti vagy törölheti a fiókját, vagy ha lehetséges, felhagyhat a Szolgáltatások azon részének igénybevételével, amelyekben részt vesz az említett alvállalkozó adatfeldolgozó.

7. Személyes adatok továbbítása. Az Ön Ügyfelei adatainak kezelésére az Európai Gazdasági Térség („EGT”) és az Egyesült Királyság területén kerül sor. Amennyiben az adatokat továbbítják egy EU-n/EGT-n és Egyesült Királyságon kívüli harmadik országba, illetve ott kezelik azokat, és ez az ország a hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztosít megfelelő szintű védelmet – az Egyesült Királyság esetében a védelemről az elfogadott, megfelelőségre vonatkozó rendelkezés gondoskodik –, az adatok továbbítását és kezelését az általános szerződési feltételeknek vagy egyéb, a személyes adatok biztonságát megfelelő mértékben garantáló mechanizmusnak megfelelően kell elvégezni, a hatályos adatvédelmi jogszabályok követelményei szerint.

8. Ellenőrzések. Ön a SumUp jelen Adatkezelési megállapodás szerinti kötelezettségeinek felülvizsgálatát évente egyszer kezdeményezheti. A Felek együtt döntenek arról, hogy külső félnek kell-e elvégeznie az ellenőrzést. Ugyanakkor Ön lehetővé teheti számunkra, hogy egy általunk választott, semleges külső fél végezze el a biztonsági ellenőrzést. Ha az ellenőrzés javasolt hatóköre egy ISO- vagy hasonló tanúsítási jelentést követ, amelyet egy minősített külső ellenőr készített az elmúlt tizenkét hónapban, és a SumUp megerősíti, hogy a vizsgált intézkedésekben nem történt lényeges változás, ezzel teljesítettnek tekinthetők az említett időszakban beérkezett kérések. Az ellenőrzések nem zavarhatják indokolatlan mértékben a SumUp szokásos üzleti tevékenységeit. Ön felel az összes költségért, amely az ellenőrzésre irányuló kéréséhez társul. Évente egyszer a SumUp az Adatkezelő előzetes, írásos kérelme alapján, és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő mértékben beleegyezik az együttműködésbe, és észszerű időn belül biztosítja az Adatkezelő számára a következőket:

a) az ellenőrzési jelentések összegzése, amely szemlélteti a SumUp személyes adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen kezelése, valamint a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, a személyes adatok véletlen elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése ellen tett technikai és szervezeti intézkedéseinek eredményességét, és

b) igazolja, hogy az ellenőrzés semmilyen lényeges biztonsági rést nem fedett fel a SumUp rendszereiben, vagy amennyiben fény derült ilyen biztonsági résre, a SumUp teljeskörűen orvosolta azt.

Ha a fenti intézkedések nem elégségesek a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak történő megfelelés megerősítéséhez, vagy lényeges problémákra világítanak rá, az Adatkezelő legalább harminc (30) napos előzetes írásos tájékoztatással kérheti a SumUp adatvédelmi megfelelési programjának a külső, független ellenőrök általi ellenőrzését. Mindkét Fél közösen választja ki az ellenőröket, és megállapodik az ellenőrzés hatóköréről, idejéről és időtartamáról. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz azért, hogy korlátozza az ellenőrzés esetleges, SumUp vállalatra gyakorolt káros hatását, és az Adatkezelő felel az ellenőrzésre irányuló kérése kapcsán felmerülő valamennyi költség, valamint az esetleges káros hatásokból eredő költségek fedezéséért. Az Adatkezelő a SumUp rendelkezésére bocsátja az adatvédelmi megfelelési programja ellenőrzésének végeredményét.

9. Felelősség. A jelen Adatkezelési megállapodás alapján az egyes Felek felelőssége a Kiegészítő feltételekben és/vagy a Feltételekben meghatározott kizárások és felelősségkorlátozások hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy a saját költségére kártalanítja, valamint megvédi a SumUp vállalatot minden olyan költséggel, követeléssel, kárral vagy kiadással szemben, amely a SumUp részéről felmerül, vagy amelyért a SumUp felelőssé válhat, ha Ön vagy az Ön munkavállalói vagy megbízottjai elmulasztják teljesíteni a jelen Adatkezelési megállapodás szerinti kötelezettségeket.

10. Megszüntetés. A jelen Adatkezelési megállapodás addig marad érvényben, amíg Ön a SumUp bármelyik Szolgáltatását használja. A Szolgáltatások igénybevételének megszüntetésekor – kivéve, ha a SumUp köteles megőrizni az Ön Ügyfeleinek adatait a SumUp Kiegészítő feltételei és/vagy Feltételei, bármely megállapodás vagy hatályos jogszabály értelmében – a SumUp az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb és a SumUp Feltételeinek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően – többek között az Ön írásbeli kérésére – törli az Ön Ügyfeleinek adatait.

11. Összesített névtelen adatok. Ön nyugtázza és elfogadja, hogy a SumUp bármilyen jellegű, összesített adatokat kezelhet Önhöz és az Ön Ügyfeleihez kapcsolódóan, a Szolgáltatások használati adatait is ideértve. Az Ügyfél ezúton nyugtázza, elfogadja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SumUp az Adatkezelési megállapodás időtartama alatt – valamint annak megszűnése után is – felhasználhatja ezeket az összesített névtelen adatokat (a következő lista nem kimerítő) a Szolgáltatások elemzéséhez, javításához és működtetéséhez, és általában véve bármilyen kereskedelmi tevékenységhez, hogy hozzájáruljon a piaci elemzésekhez, statisztikai adatokat állítson elő, valamint a bevált ágazati gyakorlatok és/vagy ajánlások alapján tökéletesítse a Termékeit és Szolgáltatásait, illetve fokozza azok biztonságát.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Amennyiben a jelen Adatkezelési megállapodás és a SumUp Kiegészítő feltételei és/vagy Feltételei között ellentmondás áll fenn, a Megállapodás rendelkezései az irányadók.

12.2. Ön felel minden olyan költségért és kiadásért, amely abból ered, hogy a SumUp megfelel az Ön által megfogalmazott olyan utasításoknak és kéréseknek a Kiegészítő feltételek szerint (a jelen Adatkezelési megállapodást is beleértve), amelyek a SumUp által általánosságban a Szolgáltatásokon keresztül biztosított szokásos funkciókon kívül esnek.

12.3. A SumUpnak jogában áll módosítani és/vagy kiigazítani a jelen Adatkezelési megállapodás bármely feltételét, amint az időről időre szükségessé válhat. Az Adatkezelési megállapodás módosításáról a SumUp megfelelő tájékoztatást nyújt egy különálló mellékletben vagy más, látható módon, ideértve a Megállapodás naprakésszé tett változatának közzétételét a webhelyünkön. Az Adatkezelési megállapodás tetején látható „Utoljára frissítve” jelzés mutatja, hogy mikor módosították utoljára a jelen Megállapodást.

12.4. A jelen Adatkezelési megállapodással kapcsolatos kérdéseket vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyéb kéréseket a [email protected] e-mail-címen továbbíthatja nekünk. A SumUp az Ön Ügyfelei adatainak kezelésére vonatkozó esetleges panaszokat a jelen Adatkezelési megállapodás, a Feltételek és a SumUp belső szabályzatának megfelelően kísérli meg rendezni.

12.5. Ha az Adatkezelési megállapodás bármelyik rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem érinti a fennmaradó rendelkezéseket. A Felek az érvénytelen rendelkezéseket az azok célját tükröző jogszabályi rendelkezéssel helyettesítik.

12.6. A jelen Adatkezelési megállapodásra az alkalmazandó Kiegészítő feltételek szempontjából irányadó jogszabályok érvényesek, és a Megállapodás azokkal összhangban értelmezendő.

1. számú melléklet

1. Tárgy. A tárgy a jelen Adatkezelési megállapodás keretében zajló adatkezelés.

2. Az adatkezelés célja és jellege. A jelen Adatkezelési megállapodás szerinti adatkezelés célja az Ön által kezdeményezett Szolgáltatások biztosítása és tökéletesítése.

3. Időtartam. Az Ön és a közöttünk fennálló, jelen Adatkezelési megállapodás szerint zajló adatkezelés időtartamát Ön határozza meg, és arra a kiválasztott időszakra vonatkozik, amely alatt Ön a Szolgáltatásaink igénybevétele mellett dönt.

4. Az érintettek kategóriái. Az Ön Ügyfelei, az Ön Ügyfeleinek potenciális ügyfelei, az Ön munkavállalói, könyvelői (számlázás és számvitel esetén), és/vagy bármely más személy, akinek a személyes adatai részét képezik a Tartalomnak. Ajándékkártyák esetében ajándékkártya-vásárlók és/vagy ajándékkártya-átvevők, valamint bármely más személy, akinek a személyes adatait az Ajándékkártya-szolgáltatások részeként a Kiegészítő feltételek és a SumUp Feltételei szerint kezelik.

5. A személyes adatok típusa. Az Ön Ügyfeleinek adatait a Szolgáltatások részeként kezeljük a Feltételeknek és a kapott utasításoknak megfelelően. Ezek az adatok eltérőek lehetnek az igénybe vett Szolgáltatásoktól függően, és többek között, de nem kizárólag a következőket foglalhatják magukban:

Online áruház

Az Ön Ügyfelei nevei, e-mail-címei, mobiltelefonszáma/telefonszáma, fizikai címe(i), fizetési adatai, tranzakciós/megrendelési előzményei, IP-címe, cookie-kból és hasonló technológiákból származó adatai, marketingbeállításai. 

Ajándékkártyák

Az ajándékkártyát megvásárló és megkapó ügyfél neve és e-mail-címe, az ajándékkártya összege, az ajándékkártya üzenete.

Számlázás és számvitel

Nevek, fizikai cím(ek), mobiltelefonszám/telefonszám, e-mail-cím(ek), számlaszámok és/vagy banki adatok, a számla tárgya, tranzakciós/egyéb adatok, a számlák állapota. 

Értékesítési pontok esetében

Nevek, fizikai cím(ek), mobiltelefonszám/telefonszám, e-mail-cím(ek), tranzakciós/megrendelési adatok, megjegyzések, az Ön munkavállalói esetében – személyzeti szám, bejelentkezési hitelesítő adatok, IP-cím, szerepkör, e-mail-cím, megrendelések, nyelvi beállítások. 

A személyes adatok különleges kategóriái, beleértve a büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó adatokat, nem tekintendők a Szolgáltatások keretében kezelendőnek, és ezek nem tartoznak a jelen Adatkezelési megállapodás feltételeinek hatálya alá. Ha a Szolgáltatásaink használata közben ilyen adatok kezelésére kerül sor, az a SumUp tudomása nélkül történik, és Ön azonnal köteles törölni az említett adatokat az ilyen jellegű adatkezelés azonosítását követően.