Smlouva o poskytování služeb obchodníkům

Upozornění: Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a ponechejte si ji pro budoucí potřebu.

Tato Smlouva o poskytování Služeb obchodníkům („Smlouva“) se poskytuje všem zainteresovaným uživatelům služby poskytované společností SumUp Payments Ltd, se sídlem na adrese 16 Short’s Gardens, London, England, WC2H 9US, Spojené království, registrační číslo společnosti 07836562, nebo jakoukoli jinou společností z hospodářské skupiny SumUp, dle relevance, („SumUp Payments“) za účelem přijímání karetních plateb, během nichž jsou uživatelé povinni mít přímý smluvní vztah se členem Karetních schémat Visa a/nebo MasterCard pro potřeby Služeb obchodníkům dle Pravidel karetních schémat (jak jsou definována níže). Za každého uživatele SumUp, jehož se tento požadavek týká („vy“ nebo „váš“ ve všech příslušných gramatických tvarech), svým podpisem nebo elektronickým souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami SumUp zároveň souhlasíte s podmínkami této Smlouvy (a) ve smyslu Transakcí zahájených vámi nebo vaším jménem ve Spojeném království s First Data Europe Limited, společností s ručením omezeným založenou v Anglii a Walesu pod registračním číslem 02012925, sídlo: Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, England SS14 3WF a (b) ve smyslu Transakcí zahájených vámi nebo vaším jménem v povolených zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru s First Data GmbH, společností s ručením založenou dle německého práva (registrační číslo HRB 14567) se sídlem na adrese Marienbader Platz 1, 61448 Bad Homburg v.d.H., Německo (First Data Europe Limited a First Data GmbH se společně označují jako „Fiserv“ a „my“ nebo „náš“ ve všech příslušných gramatických tvarech), přičemž touto Smlouvou se řídí autorizace, převádění a vypořádání platebních transakcí využívajících Služby SumUp.

1. Definice a výklady

1.1 Slova začínající velkými písmeny mají významy dle Rozpisu A, pokud nejsou jinde v této Smlouvě definována jinak.

1.2 Provozní manuál, Výčty a Rozpisy jsou součástí této Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné stejně jako samotné znění této Smlouvy. Veškeré odkazy na tuto Smlouvu zahrnují i Provozní manuál, Výčty a Rozpisy.

1.3 V případě jakýchkoli rozporů mezi touto Smlouvou a Pravidly karetních schémat převažují v rozsahu těchto rozporů Pravidla karetních schémat. V případě jakýchkoli rozporů mezi touto Smlouvou a Provozním manuálem pro obchodníky (dle relevance) a mezi vámi a námi, upravuje příslušné ustanovení o Službách zákazníkům, které vám poskytujeme, tato Smlouva.

1.4 Odkazy na jakékoli zákony nebo zákonná ustanovení zahrnují odkazy na tyto zákony nebo zákonná ustanovení v jejich nepravidelně doplňovaných, rozšiřovaných nebo pozměněných zněních, či bez těchto úprav.

1.5 V případě rozporů ve smyslu nebo souvislostech zahrnují slova v jednotném čísle i tvary v množném čísle a slova označující jen jeden gramatický rod označují i ostatní gramatické rody. Zmínky o osobách nebo třetích stranách jsou zmínkami o jakékoli osobě, subjektu, firmě, sdružení nebo jiné entitě, ať už právnické nebo jiné.

1.6 Nadpisy jsou do této Smlouvy vloženy pouze pro usnadnění orientace a neovlivňují význam ani skladbu této Smlouvu.

1.7 Není-li kontextem dáno jinak nebo není-li uvedeno jinak, odkazy na stranu nebo strany jsou odkazy na nás a/nebo vás (dle okolností).

1.8 Veškeré výskyty slov „zahrnovat“ nebo „zahrnující“ v této Smlouvě je nutno vykládat jako znak vyčerpávajícího výčtu a veškeré výskyty výrazu „mimo jiné též“ je nutno považovat za znak ilustračních, a nikoli vyčerpávajících výčtů.

1.9 Není-li výslovně uvedeno jinak, odkazy na dny v této Smlouvě jsou odkazy na kalendářní dny a veškeré odkazy na měsíce jsou odkazy na kalendářní měsíce.

2. Služby

2.1 Služby obchodníkům. V maximálním rozsahu povoleném platným právem a Pravidly karetních schémat se vám zavazujeme poskytovat výhradně Služby zákazníkům popsané v Rozpisu A a přístup k provozním manuálům nebo pokynům, které v nepravidelných intervalech obdržíme nebo nám budou poskytnuty v souvislosti s těmito Službami zákazníkům a v souladu s podmínkami dle této Smlouvy. Služby zákazníkům se v nepravidelných intervalech mohou měnit nebo mohou být doplňovány, jak stanoví bod 18.12.

3. Pravidla karetních schémat

Shoda s Pravidly karetních schémat. Máte přístup k Pravidlům karetních schémat, která se vás v určitých okamžicích týkají, a budete je plnit a dlouhodobě dodržovat.

4. Autorizace

4.1 Autorizační požadavek. V okamžiku přijetí Transakce nebo před ním jste povinni požádat o Autorizaci.

4.2 Zamítnutí autorizace. V případě zamítnutí Autorizace společností Fiserv nebo Karetním schématem nesmí Transakce pokračovat a vy nesmíte jménem stejného Majitele karty požadovat Autorizaci Transakce na jinou částku. Přijímáte odpovědnost za veškeré pokuty, poplatky nebo výpovědi této Smlouvy dle rozhodnutí Karetních schémat, případně za jednání související s:

(a) nezískáním Autorizačního kódu z vaší strany,

(b) odesláním Transakce po obdržení zamítnutí (a to i pokud následný pokus o Autorizaci povede k získání Autorizačního kódu),

(c) pokusem o odeslání několika/částečných Transakcí nebo několika Autorizací, Autorizačních požadavků a Transakcí.

4.3 Žádná záruka platby. Autorizace Transakce není zárukou, že obdržíte platbu za Transakci ani nezaručuje, že se tato nestane předmětem Zpětné úhrady nebo že u vás v souvislosti s touto Transakcí nedojde ke srážce. Pokud Majitel karty popře účast na Transakci, jsme na základě vlastního uvážení oprávněni zadržet nebo vrátit příslušnou Transakci/Transakce z Transakce bez přítomnosti karty jako nezaplacené.

5. Přijímání Transakcí

5.1 Všeobecná ustanovení. Tato Smlouva upravuje typ Transakcí, ke kterým jsme vám udělili Autorizaci ke zpracování v rámci vašeho Podnikání nebo následně na základě vaší písemné žádosti, jak si můžeme v nepravidelných intervalech výslovně dohodnout, a to za podmínky, že je taková forma přijímání Karet povolená příslušnými Pravidly karetního schématu.

5.2 Měna. Jste povinni zajistit, aby veškeré Transakce, které přijmete, proběhly v Dohodnutých měnách. Výjimkou jsou případy, kdy vám udělíme předchozí písemný souhlas s přijatelností jiných měn.

5.3 Doložení přítomnosti Karty. Jste povinni doložit nám přítomnost Karty použité ke každé Transakci (s výjimkou Transakcí bez přítomnosti karty), ať už pomocí načtení Čipu nebo protažení Karty elektronickým Terminálem.

5.4 Přijímání Karet. Jste povinni:

(a) přijímat veškeré platné a aktuální Karty předložené Majiteli karet, kterých se týká tato Smlouva,

(b) uvádět Majitelům karet kompletní sortiment zboží a/nebo služeb za ceny nepřevyšující běžné hotovostní ceny nebo jiné povolené Karetními schématy,

(c) odeslat nám veškeré Transakce k Autorizaci v souladu s touto Smlouvou and Provozním manuálem pro obchodníky.

5.5. Neoprávněné jednání. Nejste oprávněni:

(a) zavazovat se k Transakcím jakkoli odlišným od skutečného nákupu zboží a/nebo služeb, které dodáváte nebo poskytujete,

(b) stanovovat jakékoli minimální či maximální hodnoty Transakcí,

(c) jakkoli znemožňovat používání Karet,

(d) dělit Transakci na dvě nebo více Transakcí,

(e) přijímat Transakce související se zbožím a/nebo službami mimo popis vašeho Podnikání bez našeho předchozího písemného svolení,

(f) přijímat Transakce nebo předkládat ke zpracování Data o transakcích, které neproběhly přímo mezi vámi a Majitelem karty,

(g) zpracovávat Transakce jménem třetí strany bez našeho předchozího písemného souhlasu,

(h) přijímat Transakce související se zbožím a/nebo službami s místem Point of Sale mimo Území bez našeho předchozího písemného svolení,

(i) přijímat ani zpracovávat Transakce za účelem předání hotovosti Majitelům karet, pokud vám k tomu předem neudělíme výslovné písemné svolení,

(j) přijímat jakékoli Transakce prostřednictvím Karet vydaných na vaše jméno nebo na Primární bankovní účet,

(k) odesílat Data o transakcích, o kterých víte nebo máte vědět, že jsou nelegální,

(l) Refundovat Transakce na Kartu, která nebyla použita k provedení původní Transakce, přičemž za žádných okolností nesmíte přijmout peníze od Majitele karty ve spojení se zpracováním Refundace na Účet majitele karty.

5.6 Označení. Pokud Majiteli karty uvedete cenu, která není cenou platnou pro všechny dostupné způsoby platby, které přijímáte, pak musíte tuto skutečnost uvést předtím, než Transakci přijmete. Vyznačíte veškeré způsoby platby, pro které uvedená cena neplatí, a rozdíl v ceně, ať už jako částku, nebo jako procento. Tato skutečnost musí být viditelná na všech vstupech do vašich prostor a (s výjimkou Transakcí bez přítomnosti karty) v každém místě Point of Sale. Označení související s Transakcemi bez přítomnosti karty musí být provedena v souladu s Provozním manuálem pro obchodníky.

5.7 Opakované transakce.

(a) Vlastní riziko. Opakované transakce přijímáte na vlastní riziko.

(b) Souhlas Majitele karty. U každé Opakované transakce jste povinni předem získat písemný požadavek Majitele karty týkající se zboží a/nebo služeb, které budou účtovány na vrub jeho účtu. Tento požadavek musí být příslušným Majitelem karty datován a podepsán a musí uvádět částku a interval opakovaných plateb, které budou Majiteli karty účtovány na vrub, a dále období, během kterého lze platby v rámci těchto Opakovaných plateb provádět. Za účelem vyloučení veškerých pochybností nebrání ustanovení tohoto bodu 5.7 Transakcím, v jejichž rámci se Majitel karty písemně nebo vyslovením souhlasu s vašimi všeobecnými obchodními podmínkami zavázal k úhradám splátek, pokud taková dohoda zároveň zahrnuje splátkový kalendář a/nebo uvádí částky jednotlivých splátek účtovaných na vrub Karty majitele karty.

(c) Zákaz dokončení Opakovaných transakcí. Zavazujete se nedokončit žádnou Opakovanou transakci, pokud obdržíte: (i) její zrušení Majitelem karty, (ii) naše oznámení o skutečnosti, že již nejste oprávněni přijímat Opakované transakce, nebo (iii) oznámení o tom, že Kartu nelze přijmout.

6. Předkládání Transakcí

6.1 Formát souborů. Požadavky na Data o transakcích stanoví Karetní schémata a vy je obdržíte v nepravidelných intervalech. Jste povinni zajistit, aby veškeré revidované požadavky a změny takových Dat o transakcích, které vám budou oznámeny, byly v požadovaných lhůtách zavedeny dle podrobností uvedených v příslušných oznámeních.

6.2 Všeobecné povinnosti ve smyslu odesílání Transakcí. Jste povinni odesílat nám výhradně záznamy o vámi odeslaných platných Transakcích, které Majitel karty provedl v dobré víře. Nesmíte nám odeslat žádné Transakce, o kterých víte nebo máte vědět, že jsou podvodné nebo neautorizované Majitelem karty, případně víte nebo máte vědět, že byly majitelem karty autorizovány na základě vaší dohody s Majitelem karty za podvodným účelem.

6.3 Používání ID obchodníka a ID terminálu obchodníka. Jste oprávněni ke zpracování Transakcí, vyžadování Autorizací a předkládání Transakcí k Vyrovnání výhradně na základě ID terminálu a ID obchodníka, která vám byla založena a přidělena. Nejste oprávněni umožnit žádné Třetí straně použití jakéhokoli Vybavení tak, aby tato Třetí strana mohla provádět Transakce dle této Smlouvy. Veškeré zpracování Transakcí třetími stranami za použití Účtů terminálů nebo ID obchodníků je zakázáno.

6.4 Právo zastavit přijímání nebo odmítnout požadavky na Autorizaci. Bez ohledu na jakékoli podmínky uvedené v této Smlouvě nebo jinde se zavazujete a potvrzujete, že máme výhradní právo kdykoli zastavit přijímání Dat o transakcích nebo požadavků na Autorizaci z vaší strany nebo ze strany společnosti SumUp.

6.5 Konec vyrovnávacích období. Transakce nám budete předkládat k Vyrovnání do dvou (2) Pracovních dnů od přijetí Karty jako prostředku úhrady nebo Refundace.

6.6 Využívání Třetích stran. Pokud nám Data o transakcích mají být doručována prostřednictvím Třetí strany, nesete vůči nám odpovědnost za jejich shromažďování, zabezpečení, integritu i doručování. Na naši žádost jste navíc povinni potvrdit nám písemně, že všichni Zástupci i Třetí strany, které uchovávají, přenášejí nebo zpracovávají Transakce vaším jménem jsou v úplné shodě s našimi souvisejícími požadavky a Pravidly karetních schémat. Aby nedocházelo k pochybnostem, společnost SumUp je považována za Třetí stranu oprávněnou k tomu, aby nám vaším jménem doručovala Data o transakcích a dále předkládala Transakce k Vyrovnání na základě ID terminálu a ID obchodníka dle této Smlouvy.

6.7 Data o transakcích. U každé Transakce nesmíte předložit k Vyrovnání ani nesmíte komukoli jinému povolit, aby předložil k Vyrovnání více než jednu sadu Dat o transakci.

7. Neplatné karetní Transakce / Zpětné úhrady

7.1 Na základě oznámení o sporu ohledně Transakce se zavazujete: (a) neprodleně (v každém případě však do sedmdesáti dvou (72) hodin) nás informovat o jakémkoli takovém sporu a (b) vyřešit takový spor přímo s Majitelem karty.

7.2 Pokud dostaneme žádost o Zpětnou úhradu, neprodleně strhneme požadovanou částku z vašeho Primárního bankovního účtu, případně z Vyrovnávacího účtu (pokud existuje). Nesete vůči nám odpovědnost za oznámení a platby Zpětných úhrad. Tento bod 7.2 zároveň platí pro karetní platby, které nejsou Transakcemi, ale které jste odeslali ke zpracování jako Transakce. Berete na vědomí, že naše právo postupovat dle znění tohoto bodu 7.2 nebude dotčeno žádnými dohodami mezi vámi a Majitelem karty.

7.3 Oznamování vad v Datech o transakcích. Nejsme povinni vás informovat o žádných vadách v jakýchkoli Datech o transakcích ani jiných závazcích ve smyslu Zpětných úhrad s výjimkou případů, kdy byla Zpětná úhrada fakticky provedena, ani zajistit, případně podpořit zajištění platby od Majitele karty, pokud vám příslušná Transakce již byla jako zpětná úhrada naúčtována. V některých případech může Vydavatel karty před zahájením Zpětné úhrady vyžadovat kopii záznamu o Transakci. Tyto požadavky vám přepošleme a vaši odpověď doručíme Vydavateli karty. Berete na vědomí skutečnost, že na tyto požadavky jste povinni reagovat ve stanovených lhůtách a stanoveným způsobem. Lhůty stanovené Karetními schématy jsou obvykle krátké, a pokud nezareagujete včas, budeme o této skutečnosti Vydavatele karty informovat, což může vést ke Zpětným úhradám a vzniku nákladů nebo poplatků souvisejících s Karetními schématy.

7.4 Nemožnost vzdání se práv Majitele karty. Tímto potvrzujeme, že nepřevedete ani se nepokusíte převést finanční odpovědnost tím, že byste požadovali, aby se Majitel karty vzdal svých práv na zpochybnění Transakce ani jiných.

7.5 Směrnice a postupy. Berete na vědomí skutečnost, že jednotlivá Karetní schémata vydávají podrobné postupy pro Zpětné úhrady a naše Provozní směrnice pro obchodníky také obsahují pokyny, které slouží jako všeobecný rámec pro zajištění shody s předpisy.

8. Záruky a závazky související s Daty o transakcích

Pokud nám poskytnete Data o transakcích (ať už přímo nebo prostřednictvím Třetí strany), prohlašujete a ručíte za to, že po celou Dobu platnosti:

(a) jsou veškeré výpisy obsažené v Datech o transakcích pravdivé, přesné a úplné,

(b) jste dodali a/nebo poskytli (nebo jste se v případech, kdy se Data o transakci týkají platby předem nebo zálohy, zavázali dodat a/nebo poskytnout) zboží nebo služby, kterých se Data o transakci týkají v hodnotě tamtéž uvedené,

(c) není v transakci přítomen úvěrový prvek,

(d) nebyla ani nebude v souvislosti se stejným zbožím a/nebo službami zpracována žádná další Transakce,

(e) jste se stranou Transakce stali v dobré víře a nejste si vědomi žádného s ní souvisejícího zpochybnění ani jakékoli jiné záležitosti, která by platnost Transakce ovlivňovala,

(f) transakce byla provedena v souladu s touto Smlouvou a pravidly Karetního schématu,

(g) přijímání ani zpracovávání údajů Majitele karty a Dat o transakci (včetně jejich přenesení mimo Evropský hospodářský prostor), která nám poskytnete v průběhu zpracování a výkonu vašich povinností a závazků dle této Smlouvy, neporušuje práva žádné Třetí strany,

(h) splňujete svoje povinnosti dle Zákonů o ochraně osobních údajů v platném znění nebo jejich ekvivalentu platném v příslušných jurisdikcích, pod které spadáte,

(i) jste platně zapsáni a ustanoveni v zemi vašeho založení a řádným způsobem jste vyjádřili souhlas s plněním této Smlouvy,

(j) nejste a nebyli jste vyloučeni z účasti v Karetních schématech ve smyslu přijímání námi poskytovaného typu služeb,

(k) jste si vědomi své odpovědnosti a závazku nést veškeré náklady související se zajištěním a udržováním shody s předpisy, včetně veškerých pokut, nákladů nebo plateb vzniklých z vašeho porušení pravidel nebo nezajištění shody s předpisy, narušení zabezpečení dat ve vašem držení a/nebo jejich použití k podvodným účelům,

(l) budete dodržovat povinnosti stanovené bodem 9.6 a Rozpisem C.

9. Zabezpečení údajů

9.1 Zajištění shody. Před dokončením jakékoli Transakce jste povinni dodržovat veškeré námi stanovené bezpečnostní postupy, o kterých vás v nepravidelných intervalech budeme informovat, a v případě požadavku z naší strany nebo ze strany Autorizačního centra se veškerými přiměřenými, diskrétními a zákonnými prostředky pokusit zadržet předmětnou Kartu.

9.2 Uchovávání Dat o transakcích. Zavazujete se uchovávat Data o transakcích v maximální důvěrnosti a v bezpečném prostředí, kde k nim budou mít přístup pouze vaši oprávnění zaměstnanci, a dále zajistit, aby veškeré takové podrobnosti uchovávané v elektronické podobě byly v plné míře chráněny, správné, úplné, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo poškození a aby bylo možné je v úplnosti obnovit ve snadno čitelné formě. Přijmete veškerá přiměřená předběžná opatření, abyste zajistili, že údaje Majitele karty nebudou sdíleny s jakoukoli osobou odlišnou od nás a společnosti SumUp ani jakoukoli osobou zneužita. Výjimku představují případy, kdy Platné zákonné předpisy nebo Pravidla karetního schématu stanoví jinak.

9.3 Uchovávání záznamů o Transakcích pro účely vratek a Zpětných úhrad. Jste povinni zajistit bezpečné uchovávání čitelných kopií veškerých Záznamů o transakcích a potvrzení o platbách, účtenek z terminálů, faktur a ekvivalentních dokladů souvisejících s každou Transakcí. V rámci zajištění shody s Pravidly karetního schématu ve smyslu Zpětných úhrad je veškeré výše uvedené doklady nutné uchovávat bezpečným a důvěrným způsobem po dobu osmnácti (18) měsíců od data příslušné Transakce (a v případě Opakovaných transakcí po dobu osmnácti (18) měsíců od data poslední Transakce v příslušné řadě Opakovaných transakcí).

9.4 Po potvrzení Transakce nesmíte uchovávat informace z magnetického proužku ani CVV2/CVC2.

9.5 Ztráta nebo poškození Dat o transakcích.

(a) V žádném případě neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost ve smyslu nominální hodnoty jakýchkoli Dat o transakci nebo (s výjimkou případů nedbalosti nebo podvodu z naší strany) nákladů na obnovení takových dat ani za jakoukoli jinou ztrátu či škodu vzniklou z jakékoli ztráty nebo poškození Dat o transakci.

(b) Pokud dojde k jakékoli ztrátě nebo poškození fyzického média obsahujícího jakákoli Data o transakci a bude dohodnuto nebo prokázáno, že jde o následek nedbalosti nebo podvodu z naší strany, nahradíme vám hodnotu ztraceného nebo poškozeného média.

(c) Pokud dojde k jakékoli ztrátě nebo poškození Dat o transakci jakékoli povahy v důsledku jednání či opomenutí ze strany vás, jakéhokoli vašeho zástupce, subdodavatele nebo vámi najaté Třetí strany, ponesete odpovědnost dle tohoto bodu 9.5.

9.6 Standard PCI.

(a) Ověření shody se standardem PCI je mimo jiné zaměřeno na Zařízení, na kterých uchováváte Data o transakcích nebo pomocí kterých tato data přenášíte. Pro účely splnění požadavků standardu PCI nám na základě písemné žádosti z naší strany sdělíte, v jakém rozsahu uchováváte Data o transakcích.

(b) Vy, všichni vaši zástupci, dodavatelé a externí partneři se zavazujete dodržovat a zajistit shodu se standardem PCI, programem „Account Information Security Programme“ společnosti Visa a programem „Site Data Protection Programme“ společnosti MasterCard a veškerých dalších podobných programů stanovených Karetními schématy v jejich nepravidelně aktualizovaných zněních. Pokud by došlo k jakémukoli úniku dat nebo takový únik hrozil, jste povinni nás o této skutečnosti neprodleně informovat.

(c) Berete na vědomí a souhlasíte se skutečností, že po Dobu platnosti:

(i) platí požadavek Karetních schémat, abyste vy a všichni vaši zástupci, dodavatelé a externí partneři, kterých se týká povinnost splňovat požadavky standardu PCI tyto požadavky dlouhodobě splňovali,

(ii) může jakékoli neplnění požadavků standardu PCI ze strany vás a všech vašich zástupců, dodavatelů a externích partnerů, kterých se týká povinnost splňovat požadavky standardu PCI, vést k pokutám uděleným vám ze strany Karetních schémat,

(iii) budou veškeré pokuty, které dostaneme v důsledku vašeho neplnění tohoto bodu 9.6 a požadavků Karetních schémat ve smyslu standardu PCI, přeneseny na vás a vy budete v plném rozsahu povinni tyto pokuty uhradit,

(iv) zajistíte plnění požadavků tohoto bodu 9.6. V tomto smyslu můžeme požadovat podrobnosti o vámi využívaných bezpečnostních systémech a můžeme provádět kontroly nebo audity vašich systémů, včetně veškerých příslušných počítačových systémů. Zájem o provedení kontroly vám předem oznámíme, přičemž uvedeme datum kontroly a její povahu.

(d) V rámci zajištění a udržování shody s požadavky standardu PCI nám poskytnete přesné kontaktní údaje osoby, na kterou se můžeme obracet ve smyslu průběhu zajišťování shody s požadavky standardu PCI.

(e) Pokud budete přesvědčeni, že nemůžete splnit jakýkoli z požadavků stanovených tímto bodem 9.6, tuto skutečnost nám v přiměřeně splnitelné lhůtě neprodleně oznámíte a budete s námi spolupracovat na případné dohodě s Karetními schématy ohledně prodloužení lhůty nezbytné pro splnění požadavků standardu PCI z vaší strany.

(f) Podrobnosti o standardu PCI a požadavcích na shodu najdete na webové stránce http://www.pcisecuritystandards.org nebo dalších podobných stránkách, o kterých vás v nepravidelných intervalech budeme informovat. Na základě písemné žádosti vám také poskytneme podrobnosti o příslušných standardech a programech ochrany údajů.

10. Informace a práva na audit

10.1 Žádosti o poskytnutí dokumentace. Na vyžádání nám nebo našim zástupcům poskytnete kopie průběžných a/nebo ročních auditovaných finančních výkazů (včetně manažerských účtů) a další požadované dokumentace nebo informace týkající se vašeho podnikání dle našich přiměřených požadavků na podporu našich průběžných posudků vašich finančních a úvěrových poměrů.

10.2 Uchovávání podrobností vašich webových stránek. Jste také povinni vést dlouhodobou evidenci názvů, adres a URL veškerých vašich webových stránek a na vyžádání nám a/nebo Karetním schématům tyto informace neprodleně poskytnout. Dle potřeby nám dále poskytnete veškerá členství a/nebo hesla nezbytná k monitoringu vašich webových stránek.

10.3 Právo na kontrolu. Na vyžádání nám nebo našim zástupcům poskytnete přiměřený přístup k vašim zařízením za účelem provedení kontroly vašeho účetnictví, záznamů a/nebo systémů a pořízení kopií tohoto účetnictví a záznamů dle našich požadavků.

10.4 Žádost o Záznamy o transakcích. Jsme oprávněni požadovat od vás kdykoli v rámci stanovené lhůty a v nepravidelných intervalech až do osmnácti (18) měsíců od data Transakce bezplatné poskytnutí čitelné kopie Záznamů o transakcích a dalších důkazů, které budeme považovat za přijatelné a které budou prokazovat povolení Majitele karty ke stržení částky Transakce z jeho účtu.

10.5 Oznamovaní změn ve vašem podnikání. Jste povinni informovat nás o veškerých okolnostech dopadajících na vaše podnikání, jakmile si jich budete vědomi, a to včetně: (i) insolvence (nebo hrozící insolvence), (ii) veškerých provedených nebo nadcházejících změn řízení vaší nebo vaší mateřské společnosti, (iii) veškerých provedených nebo nadcházejících změn podstaty vašeho podnikání a (iv) veškerých provedených nebo nadcházejících prodejů nebo jiných typů nakládání s veškerými hmotnými součástmi vašich aktiv, které by mohly vést k podstatným negativním změnám vašeho podnikání.

10.6 Audit. Za účelem auditu plnění vašich povinností dle této Smlouvy a jejich plnění ze strany vašich zástupců a třetích stran (v rozsahu, ve kterém bylo námi písemně povoleno) na naši žádost (a na vaše náklady) zajistíte, aby nám a Karetním schématům vaši zástupci a Třetí strany na vyžádání (dle relevance a na jejich vlastní náklady) udělili přístup k příslušným systémům dle přiměřených požadavků na to, abychom my a/nebo Karetní schémata (dle relevance) mohli ověřit přinejmenším: (a) objemy, které zpracováváte, (b) vaše financování, (c) vaše rezervy, (d) váš screening URL a (e) vaše sledování podvodů v nezbytné míře. Do příslušných smluv se zástupci a Třetími stranami (dle relevance) zařadíte ustanovení, na základě kterých budeme oprávněni požadovat poskytnutí takových informací a získat přístup k takovým systémům, abychom mohli provádět šetření dle tohoto článku 10.

11. Vyplácení Vyrovnávacích prostředků

11.1 Poté, co nám Transakce v platné podobě dle této Smlouvy předložíte buďto osobně, nebo v zastoupení, zahájíme ve vašem zastoupení převod příslušných Vyrovnávacích prostředků na Vyrovnávací účet SumUp dle podmínek této Smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte, že námi provedené úhrady Vyrovnávacích prostředků na Vyrovnávací účet SumUp představují úplné a konečné plnění veškerých našich platebních povinností, které vůči vám dle této Smlouvy máme.

11.2 Vyrovnání Transakcí. V souladu s body 7.2, 18.7 a 18.8 vyplatíme na Vyrovnávací účet SumUp částku rovnou součtu všech splatných částek zaznamenaných v Datech o transakcích, která nám v souladu s touto Smlouvou byla předložena, poníženou o veškeré částky k úhradě z vaší strany dle bodu 12 nebo jiných částí této Smlouvy.

11.3 Všeobecné právo k zadržení Vyrovnávacích prostředků. Vedle veškerých dalších práv a opravných prostředků, které vůči vám můžeme použít, si vyhrazujeme právo zadržet nebo strhnout jakékoli částky k vyrovnání s vámi, pokud:

(a) nebudete plnit podmínky dle této Smlouvy,

(b) nastanou jakékoli z okolností dle bodu 11.4,

(c) se budeme domnívat, že k takovému Vypovězení došlo nebo by k němu mohlo dojít.

Veškeré takto pozastavené platby můžeme zadržet, dokud se nepřesvědčíme, jsou tyto Transakce legitimní a již u nich nehrozí Zpětné úhrady. Z žádného takového zadržení této platby nevznikne úrok.

11.4 Pozastavení. Na základě oznámení, které vám odešleme, můžeme změnit podmínky zpracování nebo poukazování plateb a/nebo pozastavit úvěry či jiné úhrady veškerých prostředků, peněz a částek splatných vůči vám v daném okamžiku nebo později dle této Smlouvy, pokud máme důvodné podezření, že:

(a) je jakákoli Transakce podvodná nebo zahrnuje jiné kriminální aktivity,

(b) jakákoli z Transakcí neproběhla způsobem běžným pro vaše podnikání,

(c) počet a/nebo objem Transakcí významně převyšuje očekávání.

11.5 Prodlení plateb. Berete na vědomí a souhlasíte, že vůči vám neponeseme žádnou odpovědnost za jakákoli prodlení v přijímání plateb nebo chyby debetních či kreditních vstupů způsobené Třetími stranami, mimo jiné též Karetními schématy nebo vaší finanční institucí.

12. Splatné částky

12.1 Všeobecná ustanovení. Nesete vůči nám odpovědnost a máte vůči nám povinnost plnit veškeré platby, za které dle této Smlouvy odpovídáte, včetně:

(a) celkové částky za všechny vyplacené Refundace (pokud již nebyly strženy z částek, které jsme vám vyplatili),

(b) plné výše veškerých našich přeplatků v souvislosti s Daty o transakcích, ať už jakkoli vzniklých,

(c) plné výše jakýchkoli našich plateb v souvislosti s neplatnými Daty o transakcích,

(d) plné výše veškerých Zpětných úhrad,

(e) celkové částky za veškeré poplatky, pokuty, penále a/nebo srážky splatné vůči nám nebo Karetním schématům, případně jakýmkoli dalším osobám, a to v důsledku vašeho nedodržení této Smlouvy. Totéž platí i pro případy, kdy poměr vašeho součtu Zpětných úhrad vůči Transakcím převýší průměrnou hodnotu typickou v odvětví (jak ji v nepravidelných intervalech stanovují Karetní schémata),

(f) jakýchkoli dalších částek splatných vám nebo námi ve vašem zastoupení dle této Smlouvy.

12.2 Stržení splatné částky. Částky, za které dle této smlouvy odpovídáte nebo za které ve vašem zastoupení odpovídáme my, vám mohou být naúčtovány na vrub, strženy z jakýchkoli Vyrovnávacích prostředků nebo fakturovány způsobem stanoveným touto Smlouvou.

12.3 Platební příkaz k inkasu. Na vyžádání udělíte své bance dlouhodobý pokyn, aby vám po předložení jakýchkoli našich žádostí o úhradu částek splatných vámi vůči nám takovou platbu strhla, a to i po vypršení platnosti této Smlouvy nebo jejím vypovězení z jakéhokoli důvodu.

12.4 Vyrovnávací účetSumUp. Po celou dobu platnosti jste povinni zachovávat nám možnost přístupu k Vyrovnávacímu účtu SumUp, abychom vám mohli vyplácet platby dle bodu 11.1 nebo jiných ustanovení a abychom mohli strhávat částky splatné vámi vůči nám, ať už v podobě inkasa nebo jiné dle našich požadavků. Pokud budete mít v úmyslu změnit Vyrovnávací účet SumUp, jste povinni nás o tom písemně informovat ve lhůtě alespoň třiceti (30) dnů předem a zadat nový platební příkaz k vašemu Primárnímu bankovnímu účtu dle podmínek této Smlouvy.

12.5 Daně. Není-li uvedeno jinak, veškeré srážky, poplatky a další platby, které vám tato smlouva stanoví provést, nezahrnují DPH ani jiné splatné daně (pokud se odvádějí) a vedle úhrady těchto částek odpovídáte za úhrady veškeré DPH a dalších příslušných daní.

13. Odškodnění, kompromis a závazky

13.1 Úplná finanční odpovědnost. Přijímáte úplnou finanční odpovědnost za veškeré vaše Transakce a vyřízení veškerých sporných Transakcí, úvěrů a dalších problémů a nákladů souvisejících se službami zákazníkům a vzniklých vaším přičiněním a dále za opakované zpracování Transakcí související s pozastavenými nebo odmítnutými položkami.

13.2 Odškodnění společnosti Fiserv Obchodníkem. Zavazujete se nás v plném rozsahu a opakovaně odškodnit, pokud vzniknou škody související s:

(a) jakoukoli transakcí nebo jiným vztahem mezi vámi a Majitelem karty,

(b) porušením Pravidel karetního schématu z vaší strany a/nebo jakýmkoli jiným důvodem, ze kterého by nám Karetní schéma účtovalo poplatek, pokutu, penále nebo sankci v důsledku vašeho konání či nekonání,

(c) jakoukoli ztrátou Údajů majitele karty nebo Dat o transakci v rozporu s bodem 9 nebo v důsledku porušení požadavků jakýchkoli standardů a/nebo požadavků programů vyjmenovaných v bodu 9.6 vámi, vašimi zaměstnanci, vedoucími pracovníky, zástupci a/nebo subdodavateli. Zároveň nám písemně potvrdíte, že veškeré třetí strany, které uchovávají, přenášejí nebo zpracovávají Transakce vaším jménem v plném rozsahu splňují požadavky standardů a programů vyjmenovaných v bodu 9.6,

(d) nadměrným objemem Zpětných úhrad z vaší strany,

(e) Vaším uzavřením smlouvy s internetovým Poskytovatelem platebních služeb a/nebo povolením zpracování Transakcí ve váš prospěch takovému internetovému Poskytovateli platebních služeb.

13.3 Omezení odpovědnosti. V souladu s bodem 13.5 nepřesáhne v jakémkoli následujícím Roce smlouvy naše maximální celková odpovědnost za škody, ať už vzniklé ze smluvních nebo trestněprávních důvodů (včetně nedbalosti nebo porušení naší zákonné povinnosti), mající podobu odškodnění nebo jinou, vůči vám částku poplatků (bez jakýchkoli směnných poplatků a poplatků karetnímu schématu), kterou od vás přijmeme v souvislosti s poskytováním Služeb obchodníkům dle této Smlouvy v příslušném Roce smlouvy, ve kterém nárok vznikne.

13.4 Vyloučení odpovědnosti. V případě mimořádné, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody jakékoli povahy nenese žádná ze stran této Smlouvy vůči druhé straně žádnou odpovědnost, ať už vzniklou ze smlouvy nebo v důsledku trestněprávního postihu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), mající podobu odškodnění nebo jinou, a to bez ohledu na příčinu. Dále vůči vám neneseme odpovědnost, ať už vzniklou ze smlouvy nebo v důsledku trestněprávního postihu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), mající podobu odškodnění nebo jinou, za zvýšení nákladů nebo výdajů, ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, poškození dobrého jména, pokles tržeb, pokles předpokládaných úspor, reputační škody nebo snížení tržní hodnoty podniku, a to bez ohledu na příčinu.

13.5 Nemožnost vyloučení/omezení odpovědnosti. Žádná část této Smlouvy nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za případný podvod ani smrt či úraz způsobený nedbalostí, a to v rozsahu, ve kterém je takové vyloučení či omezení zakázáno Platnými zákony.

13.6 Spory s Karetními schématy a Majiteli karet. Jste povinni poskytnout nám na vlastní náklady veškerou přiměřenou podporu k vyřešení jakýchkoli sporů vzniklých z Pravidel karetních schémat. Ve vztahu k vám je zcela na našem rozhodnutí, zda odmítneme či podpoříme jakýkoli nárok vznesený vůči nám jakýmkoli Karetním schématem nebo Majitelem karty, nebo zda budeme usilovat o kompromisní řešení. Naše rozhodnutí je pro vás závazné. Bez ohledu na odškodnění stanovené bodem 13 zároveň souhlasíte s tím, že je zcela na našem rozhodnutí, zda vaším jménem přijmeme, napadneme nebo kompromisně či jinak naložíme s jakýmkoli nárokem vzneseným vůči vám a/nebo nám, pokud vznikl z Transakce, kterou jste přijali, ve smyslu ztráty nebo odpovědnosti za tentýž.

14. Doba platnosti

14.1 Doba platnosti. Tato Smlouva vstupuje v platnost datem vašeho podpisu nebo elektronického souhlasu se Smlouvou o vztahu a v plném rozsahu a účinnosti platí, dokud vaše Smlouva o vztahu nevyprší nebo dokud jakákoli ze stran v souladu s jejími podmínkami („Doba platnosti“) neodstoupí od této Smlouvy.

15. Ukončení této Smlouvy

15.1 Smlouva o vztahu. Tato Smlouva přestane okamžitě platit, pokud vyprší nebo bude vypovězena vaše Smlouva o vztahu.

15.2 Oboustranné důvody pro vypovězení smlouvy. Každá ze stran této Smlouvy je oprávněna kdykoli a okamžitě odstoupit od této Smlouvy na základě oznámení této skutečnosti druhé straně, pokud: (a) druhá strana podstatně poruší tuto Smlouvu a, je-li toto její porušení napravitelné, nebude porušení napraveno ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení oznámení o tomto porušení, (b) druhá strana upadne do insolvence nebo budou prováděny jakékoli kroky směřující k její likvidaci, bankrotu, nucené správě, úřední správě, soudnímu dohledu, rozpuštění nebo podobným zásahům proti této straně nebo (c) se druhá strana jakýmkoli způsobem dohodne se svými věřiteli.

15.3 Naše další práva k vypovězení Smlouvy. Bez ohledu na bod 14.1, budeme oprávněni kdykoli, s okamžitou účinností a na základě výpovědi vypovědět tuto Smlouvu, pokud:

(a) to od nás bude požadovat jakýkoli regulátor nebo Karetní schéma, případně pokud bude nebo by mohla být bezúhonnost či pověst Karetního schématu nebo naše poškozena vaším přičiněním (dle našeho opodstatněného posouzení),

(b) se budeme domnívat, že vaše činnost má nebo by pravděpodobně mohla mít dopad na naše podnikání, obchodní poměry, reputaci a/nebo dobrou pověst (dle našeho opodstatněného posouzení),

(c) vaše činnost bude v rozporu s jakýmikoli zákony a/nebo předpisy platnými ve Velké Británii, EU a dalších zemích i mezinárodně, či s veškerými kodexy chování, které můžeme v nepravidelných intervalech přijmout, nebo které se jiným způsobem přímo či nepřímo váží k předmětným záležitostem (za všech okolností přiměřené jednání), které v nepravidelných intervalech zkoumáme jako v podstatě potenciálně nezákonné nebo jinak sporné,

(d) bude bráněno jakýmkoli našim snahám splnit zákonné požadavky dle Směrnic proti praní špinavých peněz z roku 2007,

(e) dojde k podvodu nebo se budeme důvodně domnívat, že došlo k podvodu nebo jiné kriminální činnosti, která souvisí s vámi.

15.4 Vedle toho budeme také oprávněni vypovědět vám tuto Smlouvu písemnou výpovědí zaslanou ve lhůtě dvou (2) dnů předem, pokud:

(a) změníte Vyrovnávací účet SumUp nebo Primární bankovní účet jiným způsobem, než jaký povoluje tato Smlouva,

(b) dojde k jakékoli významné změně nebo budeme mít důvodné podezření, že taková významná změna může nastat (dle našeho zjištění), ve smyslu povahy, úrovně, rozsahu nebo řízení vašeho podnikání nebo vašich finančních poměrů,

(c) budeme procento, počet nebo objem podvodných Transakcí odeslaných vámi dle této Smlouvy, případně počet Zpětných úhrad, považovat za nadměrné (přiměřené a úměrné jednání),

15.5 Účinky výpovědi.

(a) Po vypršení nebo vypovězení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu jste povinni nám nebo našim zástupcům neprodleně vrátit veškeré materiály a vybavení, které jsme vám my, naši zástupci nebo jakékoli jiné subjekty z naší Skupiny dodali. Nejste oprávněni používat náš název, název jakéhokoli subjektu z naší Skupiny nebo našeho zástupce, případně žádnou naši ochrannou známku ani logo, v jakýchkoli propagačních materiálech, které jsme vám my nebo naši zástupci poskytli, nebo které na nás či naše poskytování Služeb obchodníkům včetně vás, odkazují.

(a) Přetrvání platnosti. Vypovězení či vypršení platnosti této Smlouvy neovlivní skutečné nebo podmíněné závazky ani nároky vůči jakékoli z jejích stran vzniklé před vypršením platnosti nebo vypovězením této Smlouvy (dle toho, která ze skutečností nastane).

(a) Odpovědnost za neuzavřené Zpětné úhrady. Nadále ponesete plnou odpovědnost za veškeré Zpětné úhrady, poplatky, vratky a úpravy vzniklé z Transakcí zpracovaných dle této Smlouvy, veškeré další částky splatné během její platnosti či po ní, i za porušení Pravidel karetních schémat, která nám budou oznámena kdykoli po vypršení platnosti nebo vypovězení této Smlouvy (podle toho, která ze skutečností nastane).

(a) Sdílení informací. Karetní schémata si častou vedou seznamy obchodníků, jejichž smlouvy byly z určitých důvodů vypovězeny nebo kterým byla zrušena práva přijímat platební karty. Pokud bude tato Smlouva vypovězena z důvodu dle bodu 15, berete na vědomí, že můžeme být povinni nahlásit Karetnímu schématu váš obchodní název a další informace, jako jsou podrobnosti o vašem Primárním bankovním účtu, a uvést důvody výpovědi za účelem zařazení na takový seznam, přičemž s takovým nahlášením výslovně souhlasíte. Tyto podrobnosti mohou být zároveň sděleny úvěrovým agenturám.

16. Rozhodné právo a místní příslušnost

16.1 Tato Smlouva a veškeré spory nebo nároky vzniklé v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem či zněním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a budou vykládány v souladu s právem Anglie a Walesu a smluvní strany neodvolatelně souhlasí s tím, že rozhodovací pravomoc ve smyslu vypořádání veškerých sporů a nároků vzniklých v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem či zněním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) mají anglické soudy.

17. Zpracování osobních údajů

17.1 Shoda s předpisy. Vy i společnost Fiserv jako Správci budete zpracovávat Údaje zákazníků v souladu s platnými Právními předpisy o ochraně osobních údajů.

17.2 Účely zpracování. Údaje zákazníků budeme zpracovávat pouze:

(a) dle požadavků na splnění našich povinností v souladu s touto Smlouvou,

(b) dle písemné dohody mezi stranami,

(c) dle požadavků Platných zákonů a v souladu s nimi,

(d) za účelem předcházení podvodům nebo v rámci vyšetřování či jiných postupů na řízení rizik,

(e) pro účely identifikace zákazníků a ověření informací, včetně principu „poznej svého zákazníka“, opatření proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu,

(f) v souladu s Pravidly karetních schémat,

(g) abychom uplatnili naše práva a práva dalších osob zapojených do finanční transakce,

(h) abychom splnili požadavky zásad upravujících naše povinnosti dle této Smlouvy, včetně zabezpečení Údajů zákazníků.

17.3 Transparentnost.

(a) Jako Správce osobních údajů zákazníků poskytnete Subjektům údajů splňujícím požadavky Zákonů o ochraně osobních údajů informace, včetně podrobností uvedených v článcích 13 a 14 GDPR („Oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků“),

(a) Jako Správce osobních údajů zákazníků poskytneme Subjektům údajů splňujícím požadavky Zákonů o ochraně osobních údajů informace, včetně podrobností uvedených v článcích 13 a 14 GDPR („Oznámení o ochraně osobních údajů nabyvatele“),

17.4 Podpora. Každá ze stran poskytne druhé straně přiměřenou podporu a součinnost, aby žádající straně umožnila splnit její povinnosti dle Zákonů o ochraně osobních údajů ve smyslu Zpracování osobních údajů zákazníků. Kterákoli ze stran bude oprávněna odmítnout nebo omezit svou podporu, pokud by žádající strana byla v postavení umožňujícím jí splnit tyto povinnosti bez podpory druhé strany.

17.5 Oznámení. Veškerá oznámení a jakákoli komunikace mezi stranami dle článku 17 musí být zasílána v souladu s bodem 18.11 a v případech, kdy se týká společnosti Fiserv také e-mailem našemu Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [email protected].

18. Všeobecná ustanovení

18.1 Pokud se rozhodneme neuplatnit nebo pokud nebudeme moci uplatnit jakékoli ustanovení nebo podmínku z této Smlouvy, neovlivní to naše právo toto ustanovení nebo podmínku uplatnit následně ani naše právo uplatnit jakákoli jiná ustanovení nebo podmínky z této Smlouvy.

18.2 Převedení na společnosti ze Skupiny. Tuto Smlouvu můžeme kdykoli zadat nebo obnovit a/nebo převést či licencovat jakákoli naše práva a povinnosti z ní vzniklé a vy tímto vyjadřujete výslovný souhlas s jakýmkoli takovým zadáním, obnovením, převedením a/nebo licencováním. Žádné takové převedení neomezuje vaše práva dle této Smlouvy, pokud neuvedete jinak. Povolujete poskytnutí podrobností souvisejících s vámi a vašimi obchodními poměry jakýmkoli případným osobám, kterým v obnovené podobě tuto Smlouvu nebo licenci z ní zadáváme.

18.3 Zadání. Nejste oprávněni zadat, převést, obnovit ani licencovat tuto Smlouvu či jakákoli práva a povinnosti z ní vzniklé bez našeho předchozího písemného svolení.

18.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost. S výjimkou případů plnění této Smlouvy není žádná ze stran oprávněna slučovat ani využívat jakékoli informace související se společností Fiserv, Obchodníkem, jakýmkoli Karetním schématem, jakoukoli Kartou, jakýmkoli Majitelem karty ani s podmínkami této Smlouvy či s dokumenty s ní poskytnutými, pokud to není nezbytné pro plnění této Smlouvy. Obě strany zajistí, aby jejich zaměstnanci a zástupci dodržovali podmínku nejpřísnější důvěrnosti ve vztahu k informacím, kterých se tento bod 18.4 týká, a nevyzradili ani nesdělovali žádným třetím stranám informace související s podnikáním druhé strany či Transakcemi Majitelů karet, které může po Dobu platnosti každá ze stran zjistit.

18.5 Sdělování informací. Berete na vědomí, že můžeme sdělovat informace o vašem podnikání společnostem v rámci naší Skupiny, policii, Karetním schématům, regulátorům a dalším vyšetřovacím orgánům za účelem předcházení nebo odhalování podvodů či jiné trestné činnosti nebo úvěrovým agenturám, které také využíváme jako zdroje informací.

18.6 Vyšší moc. Žádná ze stran ani žádný zástupce kterékoli ze stran neponesou odpovědnost za jakékoli neplnění jakékoli povinnosti dle této Smlouvy či jiné související Smlouvy (s výjimkou vašich povinností uhradit Poplatky a platby dle této Smlouvy), pokud toto neplnění vznikne v přímém či nepřímém důsledku jakýchkoli okolností mimo jejich přiměřenou kontrolu.

18.7 Právo na započtení. Můžeme kdykoli (bez oznámení) započíst a uplatnit jakékoli částky, které vám dle této či jiné Smlouvy s vámi máme vyplatit, a/nebo jakékoli peněžní částky držené na našich účtech proti:

(a) jakýmkoli částkám, které nám máte vyplatit,

(b) hodnotě jakéhokoli závazku, který vám nebo nám vznikne,

18.8 Podmíněné závazky. Pokud máme opodstatněný důvod domnívat se, že vám může vzniknout závazek ve smyslu bodu 18.7(a) nebo 18.7(b), nemáme povinnost provést úhradu jakýchkoli částek, které vám máme vyplatit, dokud:

(a) závazek skutečně nevznikne a nebude vyřešen v oboustranně přijatelné lhůtě (pokud taková okolnost nastane, neprodleně vám vyplatíme zůstatkové částky po odečtení hodnoty jakéhokoli závazku), nebo

(b) nám nebude potvrzeno, že vznik žádného takového závazku s největší pravděpodobností nehrozí.

Pokud by takový závazek následně vznikl, zavazujete se nás na vyžádání odškodnit v plné výši.

18.9 Nemožnost zřeknutí se povinností. Nemožnost zřeknutí se povinností každé ze stran v případě porušení této Smlouvy, jakéhokoli prodlení nebo opomenutí kterékoli ze stran ve smyslu uplatňování ustanovení a/nebo podmínek této Smlouvy převažuje nad právy příslušné strany nebo se uplatňuje jako zřeknutí se jakéhokoli následného nebo pokračujícího porušení Smlouvy.

18.10 Oddělitelnost. Pokud budou některé ustanovení této Smlouvy nebo jeho část z jakéhokoli důvodu považovány za neplatné nebo nevymahatelné, jejich neplatnost neovlivní platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy a strany zákonným a obchodně přijatelným způsobem nahradí neplatné ustanovení platným ve znění co nejbližším účelu a hospodářskému účinku neplatného ustanovení.

18.11 Oznámení. Veškerá oznámení vyžadovaná dle této Smlouvy musí být písemná a doručená druhé straně způsobem popsaným níže, a to osobně nebo doporučeně v řádně označené obálce s uvedením adresy a označením vás či nás (dle relevance) jako příjemce do vlastních rukou. Oznámení vám můžeme doručit elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedete, oznámením na Výpisu nebo zveřejněním na naší Webové stránce. Oznámení odeslaná poštou, na Výpisech nebo webové stránce se považují za doručená sedmdesát dva (72) hodin po podání zásilky, odeslání nebo oznámení o dostupnosti. Oznámení odeslaná elektronicky se považují za doručená dvacet čtyři (24) hodin od okamžiku přenosu. Oznámení z vaší strany přijímáme na adrese našeho aktuálního sídla.

18.12 Dodatky. Souhlasíte s tím, že v nepravidelných intervalech můžeme měnit či doplňovat tuto Smlouvu, její ustanovení a/nebo podmínky v ní stanovené (mimo jiné též jakékoli či veškeré samostatné dokumenty, které jsou součástí této Smlouvy, například Poplatky a platby, a/nebo jakékoli či veškeré poplatky a platby jako takové), případně veškerou průvodní dokumentaci. Každá taková změna vstupuje v účinnost, jakmile vám ji způsobem dle této Smlouvy oznámíme, a to v souladu s příslušnými lhůtami, které můžeme v nepravidelných intervalech uplatňovat. Pokud si nepřejete přijmout změny, které v této Smlouvě provedeme, můžete Smlouvu vypovědět, a to písemnou formou ve výpovědní lhůtě třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy taková změna vstoupí v účinnost, přičemž taková výpověď bude účinná po patnácti (15) dnech od doručení dle bodu 18.12.

18.13 Zástupci/subdodavatelé. Za účelem plnění našich povinností dle této Smlouvy jsme oprávněni kdykoli a aniž bychom vám tuto skutečnost oznamovali jmenovat zástupce nebo subdodavatele, kterým bude společnost z naší Skupiny. V souvislosti s plněním této Smlouvy nejste oprávněni jmenovat subdodavatele ani zástupce bez našeho předchozího písemného svolení. Bez ohledu na takové svolení zůstává každá ze stran primárně odpovědná za jakoukoli činnost (či nečinnost) jakéhokoli takového subdodavatele nebo zástupce, kterého jmenovala.

18.14 Shoda s předpisy. Každá ze stran je pro účely plnění této Smlouvy povinná dodržovat Platné zákony, směrnice, Pravidla karetních schémat a kodexy jednání.

18.15 Zákaz externích příjemců. Žádná osoba, která není stranou této Smlouvy nebude mít žádná práva z ní vyplývající nebo s ní související. Výjimku představují případy, kdy jsou taková práva výslovně udělena touto Smlouvou.

18.16 Celistvost smlouvy. Tato Smlouva představuje celou dohodu stran ve smyslu jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání. Strany neuzavřely tuto Smlouvu na základě žádné dohody, prohlášení ani záruky, která by nebyla součástí této Smlouvy nebo v ní nebyla zopakována.

18.17 Slučitelnost opravných prostředků. S výjimkou případů, kdy bude v této Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, jsou práva a opravné prostředky stran dle této Smlouvy slučitelné, lze je uplatňovat tak často, jak strany uznají za vhodné, a rozšiřují jejich práva a dostupné opravné prostředky dle obecného práva.

18.18 Jiné Smlouvy. Zavazujete se nás neprodleně informovat o skutečnosti, že máte uzavřenou smlouvu s jinou stranou působící v jakémkoli z Karetních schémat uvedených v této Smlouvě.

Rozpis A – POJMY A JEJICH VÝZNAM

Pokud kontext neurčí jinak, mají v této Smlouvě níže uvedená slova následující významy:

3D znamená protokol Three-Domain Secure vyvinutý společností Visa a pro účely této Smlouvy zahrnuje pojmy „Verified by Visa“ a „MasterCard SecureCode“ a další podobné programy, na které vás v nepravidelných intervalech budeme upozorňovat.

Dohodnuté měny jsou měny, na kterých se s vámi v nepravidelných intervalech dohodneme.

Smlouva znamená tuto Smlouvu, Výčty, Rozpisy a jakékoli dokumenty nebo webové stránky odkazované v rámci této Smlouvy.

Platné zákony zahrnují veškeré platné zákony, předpisy, nařízení, směrnice, příkazy, regulatorní zásady, pokyny nebo odvětvové kodexy Spojeného království a Evropské unie a veškeré další zákony platné v souvislosti s touto Smlouvou, mimo jiné též veškerá pravidla nebo nařízení Karetních schémat a veškeré protikorupční zákony, včetně jejich podzákonných předpisů.

Autorizace je postup, v jehož rámci nám prostřednictvím terminálu SumUp předáváte Transakci ke schválení a provedení a zároveň k potvrzení, že v okamžiku Transakce je na příslušné kartě dostatečný zůstatek a Karta není hlášená jako ztracená či odcizená. Pojmy „Autorizovaný“ a „Autorizování“ je pak potřeba chápat stejně.

Pracovní den je jakýkoli den odlišný od soboty a neděle nebo svátku v ČR či Německu (dle relevance), není-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak.

Dávka je jednorázové odeslání skupiny Transakcí k Vyrovnání.

Podnikání znamená vaši obchodní činnost, jak je popsaná v této Smlouvě nebo jiném popisu, který nám poskytnete.

Karta je jakákoli platná a aktuální platební karta, kterou schválíme, o čemž vás budeme v nepravidelných intervalech informovat, a které se týká tato Smlouva.

Majitel karty je jednotlivec, společnost, firma nebo jiný subjekt, kterému byla Karta v jakémkoli okamžiku vydána a který je oprávněn tuto Kartu používat.

Účet majitele karty je účet vedený na jméno Majitele karty dle Čísla karty, ze které může Vydavatel v rámci Transakcí platby strhávat nebo je na ni připisovat.

Údaje majitele karty jsou jakékoli informace související s Majitelem karty, včetně veškerých Čísel karet a dalších Osobních údajů.

Bez přítomnosti karty neboli CNP (Card Not Present) je objednávka služeb, kdy Karta nebo Majitel karty nejsou v okamžiku Transakce fyzicky přítomni ve vašich prostorách. Tento pojem zahrnuje Komerční elektronické transakce a Poštovní/telefonní transakce.

Číslo karty je číslo uvedené na Kartě, které označuje Účet majitele karty.

Za přítomnosti karty je pojem označující Transakci, kdy je vám Karta Majitelem karty fyzicky předložena za účelem provedení úhrady v okamžiku prodeje.

Karetní schémata jsou Visa, MasterCard, Maestro a další podobná Karetní schémata, o kterých vás v nepravidelných intervalech budeme informovat.

Pravidla karetních schémat jsou pravidla, předpisy a provozní pokyny vydávané jednotlivými Karetními schématy, které se v nepravidelných intervalech mohou měnit nebo být aktualizovány.

CDD neboli Customer Due Diligence (Zákaznická due diligence) u vás znamená proces, který musíte ve smyslu totožnosti zákazníků úspěšně provést, abyste splnili povinnosti uložené vám zákony proti praní špinavých peněz.

Změna řízení znamená u právnických osob jakoukoli změnu subjektu nebo subjektů, které tuto právnickou osobu řídí.

Zpětná úhrada je požadavek Vydavatele nebo Karetního schématu, abychom zpětně vyplatili peněžní částku související s Transakcí, která byla předtím předmětem Vyrovnání a kterou nám příslušné Karetní schéma již uhradilo.

Čip je elektronický prvek Karty, který jí umožňuje předat údaje Majitele karty do Čipového a PIN terminálu.

Smluvní rok je období dvanácti (12) měsíců, které začíná Datem účinnosti, a následně období dvanácti (12) měsíců, které začíná na každé výročí Data účinnosti.

Řízení znamená možnost přímo či nepřímo ovládat nebo ovlivňovat směřování, řízení a zásady jiné osoby, ať už na základě vlastnictví rozhodovacích podílů, smlouvy nebo jiném. Pojmy „Řídit“ a „Řízený“ je pak potřeba chápat stejně.

Správce má stejný význam jako v GDPR.

Údaje zákazníků jsou veškeré Osobní údaje, které poskytnete Nabyvateli (nebo jakémukoli Dílčímu zpracovateli) v souvislosti se Smlouvou.

Informační manuál pro zákazníky je příručka, kterou na základě vlastního uvážení v nepravidelných intervalech vydáváme a upravujeme a která podrobně stanoví postupy a provozní pokyny pro přijímání a zpracování Transakcí, které musíte zároveň s vašimi dalšími povinnostmi dle této Smlouvy dodržovat a splňovat.

CVV2/CVC2 je trojmístný bezpečnostní kód vytištěný na zadní straně Karet a určený k bezpečnějšímu ověřování Karet. 

Zákony o ochraně osobních údajů zahrnují GDPR a veškeré další zákony nebo předpisy upravující zpracování Osobních údajů.

Subjekt údajů má stejný význam jako v GDPR.

Inkaso pokyn, který udělíte své bance a který nám umožní vyžádat si nebo zahájit platbu vůči nám splatných částek z vašeho Primárního bankovního účtu dle příslušných Pravidel karetního schématu.

Dynamic Currency Conversion (DCC) je služba, která umožňuje směnit prostředky v hodnotě odpovídající zboží a/nebo službám, které si od vás přeje Majitel karty nabýt, z měny země, ve které působíte, na měnu země, kde byla Karta vydána.

Datum účinnosti je datum, ke kterému se požaduje vstoupení této Smlouvy v účinnost dle Pravidel karetního schématu nebo jiných písemných oznámení, která dostanete.

Vybavení znamená veškeré vybavení používané v souvislosti s touto Smlouvou, mimo jiné též imprintery (tzv. žehličky), zařízení na zachycení elektronických dat a veškeré jejich náhrady, ekvivalenty nebo rozšíření.

Elektronická komerční transakce je online Transakce bez osobní přítomnosti probíhající za pomoci elektronického média, které přenáší údaje o Kartě od Majitele karty k vám přes internet, extranet nebo jakoukoli jinou veřejnou nebo soukromou síť.

Nouzové postupy jsou postupy popsané a stanovené v Provozním manuálu pro obchodníky pro případ, že Terminál nebo Vybavení selže z technických důvodů nebo webová stránka či elektronický odkaz není k dispozici, případně nefunguje.

GDPR je Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Skupina v souvislosti se společností Fiserv znamená jakoukoli společnost, která je naší pobočkou nebo holdingovou společností (včetně koncové holdingové společnosti), a jakoukoli společnost, která je pobočkou takové holdingové společnosti.

Insolvence je jedna nebo více následujících událostí:

(i) podání návrhu na likvidaci strany (odlišné od likvidace solventní strany za účelem záměrné reorganizace, fúze nebo přeměny v dobré víře) nebo rozpuštění strany,

(ii) vydání příkazu k likvidaci strany nebo uvalení správy na stranu jakýmkoli příslušným soudem,

(iii) jmenování správce, úředního správce, nuceného správce, likvidátora nebo jiné podobné úřední osoby v souvislosti s aktivy strany nebo jejich částí,

(iv) návrh na vstoupení nebo vstoupení strany do jakékoli dohody s věřiteli nebo určitou skupinou věřitelů,

(v) jakákoli událost analogická k výše uvedeným v jakékoli jiné jurisdikci.

Vydavatel je organizace oprávněná Karetním schématem k vydávání Karet, jejíž název je uveden na Kartě a označuje Vydavatele nebo která vstoupí do smluvního vztahu s Majitelem karty za účelem používání Karty.

Ztráty jsou veškeré nároky, odškodné, požadavky, ztráty, náklady, Zpětné úhrady, pokuty, penále, závazky a výdaje (včetně přiměřených soudních poplatků a výdajů) subjektu.

Poštovní/telefonní transakce je zpracování Transakce vzniklé z objednávky zboží a/nebo služeb po telefonu nebo poštou, kdy Karta nebo Majitel karty nejsou v okamžiku Transakce fyzicky přítomni. Taková situace obvykle nastává u poštovních nebo telefonických požadavků na dodávku zboží a/nebo poskytnutí služeb.

Provozní manuál pro zákazníky je příručka, kterou na základě vlastního uvážení v nepravidelných intervalech vydáváme a upravujeme a která podrobně stanoví postupy a provozní pokyny pro přijímání a zpracování Transakcí, které musíte zároveň s vašimi dalšími povinnostmi dle této Smlouvy dodržovat a splňovat.

Služby obchodníkům znamenají Vyrovnání prostředků souvisejících s Transakcemi, které:

(i) nám odešlete,

(ii) Autorizujeme a přijmeme,

a zahrnují veškeré souvisejí služby, které vám poskytujeme dle této Smlouvy.

MasterCard je společnost MasterCard Inc a všichni její partneři, nástupníci a jmenovaní zástupci.

Mastercard SDP Program znamená MasterCard Site Data Protections (SDP) Program v souladu s implementačním plánem stanoveným článkem 10.3.4 manuálu MasterCard Security Rules and Procedures.

MCC je klasifikační kód stanovený Karetními schématy, který označuje hlavní obchodní činnost, profesi nebo zaměření, ve kterém působíte.

Multiměnová stránka je formulář, který na základě vlastního uvážení v nepravidelných intervalech vydáváme a upravujeme a který stanoví, které měny budete dle dohody s námi přijímat v rámci přijímání a zpracování Transakcí v měnách odlišných od koruny dle této Smlouvy.

Multiměnový obchodník je Obchodník, kterého jsme oprávnili k přijímání Transakcí v měně odlišné od britské libry (GBP).

Primární bankovní účet je bankovní účet, který jste nám nahlásili jako účet, ze kterého máme strhávat nebo na který máme připisovat prostředky splatné mezi námi a vámi.

Provozní manuál jsou provozní pokyny společností SumUp a Fiserv platné pro nepravidelné poskytování Služeb obchodníkům.

Standardy Payment Card Industry Data Securityneboli PCI je sada kompletních požadavků minimalizujících možnost ohrožení údajů o Kartě a Majiteli karty a jejich zneužití, kterou v nepravidelných intervalech vydává PCI Security Standards Council nebo její nástupci.

Osobní údaje mají stejný význam jako v GDPR.

PIN je osobní identifikační číslo.

PIN pad je zabezpečené zařízení s alfanumerickou klávesnicí, které splňuje naše v nepravidelných intervalech stanovované požadavky a jehož prostřednictvím může Majitel karty zadat svůj PIN.

Point of Sale je fyzické místo, kde přijímáte Transakce. V případě Transakcí bez přítomnosti karty prováděných prostřednictvím webové stránky je tímto místem vaše sídlo.

Zpracovatel má stejný význam jako v GDPR.

Zpracování má stejný význam jako v GDPR.

Opakovaná transakce je Transakce, u které Majitel karty souhlasil se strháváním ze svého Účtu majitele karty v dohodnutých intervalech nebo k dohodnutým datům. Transakce může být v konkrétní hodnotě nebo se může jednat o splatnou částku za průběžnou službu nebo dodávky zboží.

Refundace je situace, kdy souhlasíte s vrácením celé částky nebo její části, kterou Majitel karty autorizoval ke stržení ze svého Účtu majitele karty, na Kartu majitele karty.

Smlouva o vztahu je dohoda mezi společností SumUp a Obchodníkem týkající se určitých platebních služeb.

Zástupce je zaměstnanec, vedoucí pracovník, agent, dodavatel nebo subdodavatel, který je nepravidelně jmenován jako zástupce jednající vaším nebo naším jménem (dle relevance).

Vyrovnání je úhrada částek, které vám máme nahradit nebo které máte nahradit nám dle této Smlouvy.

Výpis je pravidelný přehled vámi provedených Transakcí, včetně poplatků a plateb, které dlužíte.

Dílčí zpracovatel je jakýkoli Zpracovatel, kterého pověříme zpracováním Údajů zákazníků.

Vyrovnávací účet SumUp je váš účet vedený u společnosti SumUp za účelem zpracovávání Transakcí, Autorizování a předkládání Transakcí k Vyrovnání na základě ID terminálu a ID obchodníka.

Služby SumUp jsou služby, které vám společnost SumUp poskytuje v souladu se Smlouvou o vztahu.

Doba platnosti má význam uvedený v bodu 14.1.

Terminál je námi schválené elektronické zařízení, které slouží k zaznamenávání údajů o Kartě, k získávání Autorizací a odesílání Transakcí příjemcům Transakcí. Tento pojem zároveň zahrnuje veškerá zařízení umožňující zadat PIN (PED), pokud jde o samostatná zařízení.

Účet terminálu je ID terminálu, které vám bylo přiděleno.

Výpověď smlouvy je ukončení platnosti této Smlouvy některou ze stran v souladu s bodem 15.

Vypovězení označuje jakoukoli z událostí uvedených v bodech 15.1 až 15.4 (včetně).

Území znamená Spojené království a území Evropského hospodářského prostoru, na kterém jsme se zavázali poskytovat vám v nepravidelných intervalech Služby obchodníkům.

Třetí strana znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který není stranou této Smlouvy, mimo jiné též jakéhokoli člena Skupiny, dodavatele nebo subdodavatele.

Transakce je úkon probíhající mezi Majitelem karty a vámi, který splňuje požadavky stanovené bodem 5 ohledně nákupu nebo vrácení zboží a/nebo služeb, při němž Majitel karty používá svou Kartu k úhradě zboží a/nebo služeb, což má za následek vytvoření Záznamu o transakci za účelem dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb, případně provedení Refundací.

Data o transakcích jsou veškerá data související s Transakcemi.

Záznam o transakci zahrnuje podrobnosti o Transakci, které od vás vyžadujeme, abychom Transakci zpracovali námi stanoveným způsobem.

Virtuální soukromá síť (Virtual Private Network – VPN) je soukromá síť zahrnující odkazy ze sdílené nebo veřejné sítě.

Visa je společnost Visa Europe.

VMAS je Visa Merchant Alert System (Systém společnosti Visa pro odesílání výstrah obchodníkům).

Wi-Fi je technologie určená k šifrování a ověřování pomocí bezdrátové LAN technologie.

Wireless Equivalent Privacy (WEP) je bezpečnostní protokol určený pro místní bezdrátové sítě.

Místní bezdrátová síť je počítačová síť umožňující bezdrátovou komunikaci (LAN) pomocí rádiových vln nebo mikrovln, případně obou z nich, k přenosu údajů o Kartách nebo údajů Majitelů karet.

Bezdrátový terminál je Terminál umožňující bezdrátové zpracování plateb.

Rozpis B – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

1. část – ČIP A PIN

Pokud k přijímání karet používáte technologii Čipu a pinu, platí vedle podmínek stanovených v hlavní části této Smlouvy navíc i následující zvláštní podmínky a ustanovení. V případě rozporu převažuje znění této 1. části Rozpisu B.

A. Berete na vědomí a souhlasíte se skutečností, že ponesete plnou odpovědnost za podvodné Transakce, kterým mohlo být zabráněno, pokud byste řádně nainstalovali a používali technologii Čip a PIN, včetně: (i) přijetí Transakce kartou s čipem a PINem, (ii) použití jakéhokoli Terminálu vybaveného technologií Čip a PIN bez využití funkce Čip a PIN k přijetí Transakce nebo (iii) nepoužití PIN padu.

B. Pokud nepřijímáte Transakce prováděné Kartou s Čipem a PINem pomocí Terminálu s čipem a PINem a po příslušném oznámení z naší strany nadále nepřijímáte takové Transakce, může být vaše právo přijímat Transakce okamžitě zrušeno.

C. V žádném okamžiku během Transakce nesmíte požadovat, aby vám Majitel karty sděloval svůj PIN. Majiteli karty jste povinni zajistit přiměřeně zabezpečený prostor k zadání PINu na PIN padu. Jste povinni požadovat, aby každý Majitel karty zadal svůj PIN na PIN padu, pokud zahajuje Transakci s Čipem a PINem.

D. Nesmíte požadovat, aby Majitel karty s Čipem a PINem podepsal potvrzení o platbě k Transakci, ani nesmíte žádat o jinou identifikaci.

E. PIN pad je určen výhradně k použití Majitelem karty.

F. PIN Majitele karty nesmí být za žádných okolností vytištěn na potvrzení o platbě za Transakci ani jinak zaznamenáván či uchováván.

G. V případě, že Čip během Transakce selže, lze Transakci dokončit v souladu s Nouzovými postupy uvedenými v Provozním manuálu pro obchodníky.

H. Během Autorizace je nutné uvést CV2, které však Obchodník nesmí po potvrzení/odmítnutí Autorizace uchovávat.

2. část – POŠTOVNÍ A TELEFONICKÉ TRANSAKCE

V případě Poštovních/telefonických transakcí platí vedle podmínek této Smlouvy navíc i následující zvláštní podmínky a ustanovení. V případě rozporu převažuje znění této části Rozpisu B.

A. Používání elektronických Terminálů. Potvrzujete, že nebudete požadovat, aby Údaje o kartě byly zasílány e-mailem či prostřednictvím internetu, a následně nebudete takové Transakce zadávat do elektronického Terminálu jako Transakce bez přítomnosti karty. Pokud Údaje o kartě takto přijmete, vyhrazujeme si právo okamžitě vypovědět zpracování vaší Karty.

B. Záznamy o Poštovních/telefonických transakcích. Pokud provedete Poštovní/telefonickou transakci, zajistíte, aby nám následující údaje a podrobnosti o ní byly pro účely kontroly k dispozici po dobu osmnácti (18) měsíců od data Transakce: (i) Číslo karty použité v rámci takové objednávky a datum vypršení její platnosti, (ii) jméno a adresa Majitele karty, (iii) datum Transakce, (iv) hodnota Transakce, (v) písemná objednávka Majitele karty v případě Transakce zahrnující objednávku poštou, (vi) datum a číslo Autorizace a (vii) datum fakturace zboží a/nebo služeb (dle relevance).

Rozpis C – POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA ÚDAJŮ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – S obsahem Rozpisu C se důkladně seznamte.

A. Informace, které o vás a vašem vztahu k nám my nebo naši zástupci aktuálně máme nebo které získáme a budeme mít v jakémkoli okamžiku v budoucnosti mohou být v souladu s Platnými zákony námi sdělovány, zaznamenány, analyzovány, posuzovány, používány a uchovávány za účely uvedenými níže. Tyto informace zahrnují veškeré informace související s následujícími položkami nebo z nich pocházející:

(a) informace, hodnocení, návrh, doporučení nebo jiné jednání s námi,

(b) produkty a služby, které si vyberete,

(c) plnění této Smlouvy, vedení vašich účtů a uplatňování dalších dohod s námi, což zahrnuje i podrobnosti o Transakcích, informace o jejich povaze a informace o osobách, mezi kterými probíhá platba,

(d) informace poskytnuté nám jinými stranami a/nebo námi obdržené v souvislosti s našimi dotazy, třetími stranami spojenými s obchodníky a úvěrovými agenturami s řádnou licencí.

B. V souladu s Platnými zákony jsme my nebo naši Zástupci dále oprávněni sdělovat veškeré informace, které nám nebo našim Zástupcům poskytnete, následujícím příjemcům:

(a) jiným společnostem z naší Skupiny a našim Zástupcům nebo partnerům za účelem pořízení záznamů, analýz, hodnocení, použití a uchovávání pro stejné potřeby, jaké jsou popsány výše, a to v souvislosti s jejich podnikáním, produkty a službami,

(b) Karetním schématům, pokud to Pravidla karetních schémat vyžadují, nebo jakýmkoli regulačním orgánům dle jakýchkoli Platných zákonů,

(c) jakékoli straně, včetně jejích poradců, které předáváme nebo navrhujeme předat naši obchodní činnost,

(d) jakékoli straně, včetně jejích poradců, na kterou převádíme nebo které udělujeme či navrhujeme převést nebo udělit naše práva a povinnosti dle této Smlouvy,

(e) jakékoli straně, která se podílí nebo si přeje podílet se v plném nebo částečném rozsahu na financování kteréhokoli našeho produktu nebo služby,

(f) jakékoli pojišťovací společnosti za účelem pojištění rizik a/nebo vašemu ručiteli (dle relevance),

(g) jiným společnostem z naší Skupiny i mimo ni, a to za okolností, kdy nám zákony takovou povinnost ukládají, nebo donucovacím orgánům za účelem registrace podvodu nebo domnělého podvodu,

(h) jakékoli straně, která vás nám nebo nás vám představí,

přičemž kdokoli z uvedených je také oprávněn používat vaše informace způsobem popsaným v této Smlouvě.

C. Jsme také oprávněni používat vaše informace a další údaje k vytvoření standardních hodnotících kritérií za následujícími účely:

(a) posouzení přihlášky budoucího obchodníka a kontrola vašeho zařízení,

(b) posouzení požadavku, návrhu, přihlášky nebo správa této Smlouvy,

(c) správa vašich účtů nebo rozhodování o úvěru, včetně rozhodování o poskytnutí nového úvěru nebo navýšení či prodloužení stávajícího úvěru.

D. Můžeme provádět kontroly našich vlastních záznamů nebo o takovou kontrolu požádat jednu nebo více úvěrových agentur, které budou tuto kontrolu dokumentovat. Úvěrové kontroly a další informace, které nám a/nebo úvěrovým agenturám budou poskytnuty o vás a dalších osobách, s nimiž jste finančně propojeni, mohou být námi a dalšími společnostmi použity v rámci rozhodování o s vámi souvisejících úvěrech. Tyto informace mohou být zároveň použity v rámci kontrol zadlužení a předcházení praní špinavých peněz a dále též ke správě vašich poměrů. Za těmito účely můžeme provádět:

(a) kontroly s cílem ověřit vaši totožnost,

(b) úvěrové kontroly související s vámi u jedné nebo více úvěrových agentur s řádnou licencí,

(c) úvěrová hodnocení a další posouzení automatickými rozhodovacími systémy.

V případě použití nám automatické rozhodovací systémy umožňují přijímat spravedlivá a přiměřená rozhodnutí o uzavření smlouvy s vámi, především pak ve smyslu vašeho finančního zabezpečení a poměrů. Metodika a logika využívaná v jakémkoli automatickém rozhodovacím systém bude pravidelně prověřována a aktualizována, aby bylo zajištěno dlouhodobě spravedlivé, účinné a nezaujaté rozhodování. Pokud by výsledky jakéhokoli úvěrového hodnocení nebo jiného automatického rozhodování byly příliš špatné, bude uzavření smlouvy s vámi nepravděpodobné. V případě, že si budete přát, abychom přehodnotili automaticky přijaté rozhodnutí, pošlete nám prosím příslušnou žádost.

E. Abychom zajistili přesné dodržování vašich pokynů, mohli vylepšovat naše služby a také pro účely zabezpečení můžeme sledovat a/nebo zaznamenávat vaše telefonní hovory s námi.

F. Informace o vašich poměrech a jejich stavu můžeme poskytnout úvěrovým agenturám s řádnou licencí nebo našim právním poradcům, případně a dle okolností příslušným regulačním orgánům. Těmto subjektům můžeme poskytnout především podrobnosti související s chybějícími platbami v případech, kdy:

(a) jakékoli peněžní prostředky nebyly uhrazeny v souladu s podmínkami dle této Smlouvy,

(b) jste nám nebo našim zástupcům či partnerům po obdržení formální žádosti nepředložili uspokojivý návrh na umoření vašeho dluhu,

(c) vám ve lhůtě alespoň dvaceti osmi (28) dnů předem bylo oznámeno, že se informace chystáme sdělit,

(d) bylo v souvislosti s vaším zařízením pojato podezření na podvod.

G. Informace související s vaší finanční situací můžeme v souladu s Platnými zákony také požadovat od vaší finanční instituce a vy souhlasíte s tím, že tato instituce je oprávněna nám takové informace poskytnout.

H. Váš obchodní název a vedoucí pracovníky nahlásíme do seznamů Visa VMAS a MasterCard MATCH, jak vyžadují jejich pravidla. Zavazujete se nás odškodnit v případě jakýchkoli nároků či závazků vzniklých z vašeho zařazení na tyto seznamy po Dobu platnosti.

I. Informace o vás, včetně podrobností o vašich poměrech a účtech, za které ručíte, můžeme mezi různými účty a mezi účty a dalšími produkty a službami naší Skupiny, které využíváte, propojovat. Informace o vás můžeme také propojovat s informacemi o jiných společnostech.

J. V souladu s Platnými zákony můžeme vyměnit informace o vás jako obchodníkovi a vašem vztahu s námi za podobné informace v držení naší Skupiny, abychom přesně zjistili, jaké jsou vaše vztahy s námi a abychom mohli v plném rozsahu plnit tuto Smlouvu.

K. Veškerá data o transakcích budou a trvale zůstanou v našem vlastnictví a ve vlastnictví našich zástupců. Na Dobu platnosti vám tímto udělujeme odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání, uchovávání, kopírování a distribuci Dat o transakcích dle potřeby za účelem provádění Transakcí nebo plnění povinností dle této Smlouvy.

L. Za účelem zpracování, používání, zaznamenávání a sdělování Údajů majitele karty a vašich údajů budeme tyto Údaje majitele karty a vaše údaje přenášet zástupcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které nemusí mít zákony srovnatelné s těmi, jež ve smyslu ochrany osobních dat platí v Evropském hospodářském prostoru. V průběhu každého takového přenesení a po něm neseme odpovědnost za adekvátní zabezpečení těchto Osobních údajů.

M. Informace, které nám poskytnete, budeme uchovávat v počítačové databázi a/nebo jiným způsobem. Tyto informace budeme používat ke správě produktů a služeb, které vám poskytujeme a za účelem veškerých budoucích dohod, které s vámi uzavřeme nebo si budeme přát uzavřít. Máte právo na přístup k jakýmkoli Osobním údajům, které nám poskytnete a které máme v držení, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu našeho aktuálního sídla. Za uplatnění jakýchkoli vašich práv souvisejících s vašimi Osobními údaji se obvykle neúčtuje žádný poplatek, můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud by váš požadavek byl zjevně neopodstatněný, opakovaný nebo nadměrně náročný. Za těchto okolností můžeme váš požadavek také odmítnout. Dále máte právo požadovat, abychom opravili veškeré nesrovnalosti v informacích, které o vás uchováváme.

N. V případě půjčky nebo vašeho vstupu do finančního závazku nebo vašeho úmyslu do takového závazku vstoupit, jsme oprávněni předávat (a/nebo vyžadovat) podrobnosti o vašich smlouvách/účtech a o vašem plnění smluv, vašich poměrech a účtech jiným finančním institucím a úvěrovým agenturám s řádnou licencí, a to pravidelně. Dále jsme oprávněni vyměňovat si informace o vás se členy naší Skupiny. Úvěrové agentury s řádnou licencí mohou zaznamenávat podrobnosti o všech typech kontrol, které provádíme, bez ohledu na další vývoj ve smyslu vaší žádosti.

O. Za účelem předcházení nebo odhalování podvodů jsme oprávněni provádět kontroly našich záznamů. Dále můžeme předávat informace finančním a jiným organizacím podílejícím se na předcházení podvodům, abychom sebe i svoje zákazníky ochránili před krádeží nebo podvodem. Pokud nám poskytnete nesprávné nebo neúplné informace a my pojmeme podezření na podvod, tuto skutečnost zaznamenáme (a budeme oprávněni předat informace o ní zmíněným jiným finančním a dalším institucím), aniž by nám tím vůči vám vznikla jakákoli odpovědnost.

P. Máte právo na přístup k Osobním údajům, které o vás úvěrové agentury s řádnou licencí uchovávají. Pokud si přejete zjistit názvy agentur, jejichž služeb využíváme, napište nám.