Aankoopvoorwaarden

Van kracht vanaf 31 januari 2024

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Naast de Algemene voorwaarden van SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland, D02 A9N9 zijn de volgende voorwaarden met betrekking tot producten ('Aankoopvoorwaarden') van toepassing. 

1. Partijen

In deze aankoopvoorwaarden zijn partij: SumUp Limited, Ierland ('SumUp'), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Ierland onder registratienummer 505893 en maatschappelijke zetel houdend te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 A9N9, en de verkoper ('verkoper'), die geen consument is (gezamenlijk 'de partijen' te noemen). 

2. Onderwerp van het contract en herroepingsrecht

2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van een hardwareproduct ('hardware' of 'goederen') door de verkoper, zoals weergegeven in onze webwinkel, via een online bestelling op de website van SumUp, per offerte of binnen de mobiele app van SumUp.

2.2. Door de hardware te kopen, bevestigt u dat u een ondernemer, freelancer of bedrijfseigenaar bent en dat u de hardware alleen zult gebruiken voor zakelijke doeleinden. Er is dienovereenkomstig geen sprake van herroepingsrecht op grond van consumentenbeschermingsrecht. 

3. Aanvang van de overeenkomst

3.1. De presentatie van de hardwareproducten in onze webwinkel vormt geen wettelijk bindende aanbieding, maar slechts een uitnodiging om bestellingen te plaatsen. Door op de knop 'Nu kopen' in de laatste stap van het bestelproces te klikken, dient u een bindende aanbieding in voor de aankoop van de goederen die in het besteloverzicht worden weergegeven en/of voor het boeken van de diensten die in het besteloverzicht worden weergegeven. U ontvangt direct na het indienen van de aanbieding een bevestiging van de bestelling, die echter nog geen acceptatie van uw contractaanbieding vormt. Er is sprake van een contract tussen u en ons zodra we uw bestelling en/of boeking accepteren door middel van een afzonderlijke e-mail of verzending van de goederen.

3.2. U ontvangt de contractuele bepalingen samen met de informatie over de bestelde goederen en/of geboekte diensten, met inbegrip van deze aankoopvoorwaarden, via e-mail of in het dashboard van uw account nadat de contractaanbieding is geaccepteerd of samen met de melding daarover. 

3.3 U aanvaardt en komt overeen dat de goederen de mogelijkheid bevatten om gebruik te maken van betalingsdiensten en diensten voor digitaal geld, aangeboden door gelicentieerde financiële instellingen zoals wij, waarop strenge AML-eisen en andere wettelijke verplichtingen van toepassing zijn. We kunnen u derhalve voorafgaand aan of na levering van de hardware om aanvullende informatie vragen, of weigeren om het pakket te leveren om juridische redenen, vanwege risico's of in verband met de veiligheid. We zullen u daarover binnen een redelijk tijdsbestek nadat u de goederen hebt besteld informeren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit onze weigering om de bestelde goederen aan u te leveren vanwege onze naleving van wettelijke verplichtingen, risico's en veiligheidseisen. We kunnen geen garanties doen en zijn niet aansprakelijk wanneer we op grond van wettelijke verplichtingen, risico's of veiligheidseisen geen toestemming hebben om de goederen of dienst te leveren in bepaalde landen en aan bepaalde personen of entiteiten.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1. Om levering mogelijk te maken, zal SumUp uw gegevens alleen verwerken en delen zoals nodig is om deze bestelling uit te voeren.

4.2. We leveren de goederen op grond van de gesloten overeenkomsten. Leveringsdatums en leveringsperioden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

4.3. Als we de goederen niet of niet volgens het contract leveren, kunt u gebruikmaken van een afkoelingsperiode van 4 weken. U hebt geen andere rechten om het contract ongedaan te maken. Wanneer levering langer duurt dan hierboven is vermeld, kan de verkoper contact opnemen met de klantenservice.

4.4. SumUp is niet verplicht om de goederen te leveren als we de betaling niet hebben ontvangen. 

4.5. SumUp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van late levering van de goederen.

5. Prijs

5.1. De toepasselijke prijs voor de goederen betreft de prijs die op de besteldatum op de website of in de mobiele app van SumUp staat vermeld of die is opgenomen in de offerte die voor u is opgesteld. 

5.2. Alle prijzen op de website of in de mobiele app zijn exclusief btw en verrzendkosten, tenzij anderszins vermeld. De btw en leveringskosten, met inbegrip van de verzendkosten, zijn zichtbaar tijdens het bestelproces.

5.3. We behouden ons het recht voor om de prijs van de goederen te allen tijde te wijzigen.

6. Betaling

6.1. U moet de aankoop vooraf betalen via creditcard, bankoverschrijving of andere betaalmethode die tijdens het afrekenproces op de website of in de webwinkel, in de aangeboden offerte of in de mobiele app van SumUp is opgegeven.

6.2. SumUp zal de wereldwijd erkende PCI-DSS-betalingsnormen (www.pcisecuritystandards.org) implementeren en volgen in relatie tot de procedures, beleidsmaatregelen en technische architectuur voor het accepteren van creditcardbetalingen.

7. Behoud van rechten 

7.1. De goederen blijven het eigendom van SumUp totdat de verkoper de volledige aankoopsom aan SumUp heeft betaald. Als de vervaldatum voor uw betaling met meer dan 10 dagen is overschreden, behouden we ons het recht voor om ons terug te trekken uit het contract en de goederen terug te vorderen. 

7.2. U hebt niet het recht om de goederen door te verkopen. 

8. Garantie

8.1. SumUp garandeert dat de goederen bij levering en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering geen materiële gebreken zullen vertonen in ontwerp, materiaal en vakmanschap, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8.1.1. Wanneer er binnen drie (3) maanden na de leveringsdatum defecten in de goederen optreden, worden de defecten verondersteld al aanwezig te zijn vanaf het moment van levering aan de verkoper.

8.1.2. Wanneer enige defecten in de goederen na drie (3) maanden na levering optreden, worden de defecten verondersteld toerekenbaar te zijn aan een verkeerde behandeling van de goederen door de verkoper, tenzij de verkoper bewijsmateriraal kan aantonen dat van het tegendeel getuigt.

8.2. SumUp is in de volgende gevallen niet aansprakelijk voor enige garantie op de goederen: (i) als de vordering later dan twaalf (12) maanden na leverdatum wordt ingediend; (ii) als de defecten het gevolg zijn van onjuist gebruik van de goederen door de verkoper, en (iii) als er geen probleem wordt geconstateerd.

9. Klantenservice

In geval van technische defecten van de goederen moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

10. Aansprakelijkheid van SumUp

10.1. SumUp en diens gelieerde partijen aanvaarden aansprakelijkheid voor enige schade met betrekking tot het leven, het lichaam en de gezondheid als gevolg van een ernstige schending van de verplichtingen in relatie tot toepasselijke wettelijke bepalingen.

10.2. SumUp zal tevens aansprakelijk zijn voor andere directe schade als gevolg van bewuste of grove nalatigheid van deze aankoopvoorwaarden door SumUp of diens gelieerde partijen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. SumUp zal niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade.

10.3. Daarnaast zijn er wettelijke bepalingen van toepassing.

11. Producten van derden

Alle hardware van derden alsook andere producten die bij de service zijn inbegrepen of worden verkocht, worden uitsluitend aangeboden overeenkomstig de garantie en andere voorwaarden die zijn gespecificeerd door de fabrikant, die als enige verantwoordelijk is voor service en ondersteuning voor diens producten. Neem rechtstreeks contact op met de fabrikant met betrekking tot service, ondersteuning of garantie. SumUp doet geen uitspraken en biedt geen garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot dergelijke producten van derden en wijst nadrukkelijk elke garantie of voorwaarde ten aanzien van verkoopbaarheid, het niet maken van inbreuk, of geschiktheid voor een bepaald doel, van de hand. 

12. Overmacht

SumUp zal worden vrijgesteld van enige verplichtingen op grond van deze aankoopvoorwaarden als de uitvoering van deze verplichtingen wordt gehinderd als gevolg van enige omstandigheden buiten de controle van SumUp die niet redelijkerwijs konden worden voorzien.

13. Andere verplichtingen

Het volledige gebruik van de diensten die door SumUp Payments Limited worden aangeboden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van SumUp is afhankelijk van de voltooiing van de registratie door de verkoper bij SumUp. Door deze aankoopvoorwaarden te aanvaarden en/of de goederen te kopen, verkrijgt de verkoper geen recht op toegang tot ot gebruik van de diensten van SumUp.

14. Slotbepalingen

14.1. Andere voorwaarden, waaronder de voorwaarden van de verkoper, zijn niet van toepassing; alleen de algemene voorwaarden van SumUp Limited en deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing.

14.2. Eventuele afwijkende voorwaarden zullen schriftelijk worden vermeld en vereisen de uitdrukkelijke toestemming van SumUp.

14.3. Deze aankoopvoorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd onder en overeenkomstig de wetgeving van Ierland en zullen zijn vrijgesteld van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

14.4. Het algemene rechtsgebied voor juridische geschillen onder deze aankoopvoorwaarden is Dublin, Ierland.

Contact SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland, D02 A9N9.