Köpvillkor

Gäller från och med den 31 januari 2024

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.

Förutom allmänna villkor för SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9, gäller följande produktrelaterade villkor (”Köpvillkor”). 

1. Parter

Parter för dessa Köpvillkor är SumUp Limited, Irland (”SumUp”), ett företag med begränsat ansvar som är registrerat i Irland med bolagsnummer 505893 och säte Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9, och användaren (”Användaren”) som inte är konsument (tillsammans kallade ”Parterna”).

2. Föremål för avtalet och hävningsrätt

2.1. Dessa Köpvillkor gäller för Användarens köp av någon maskinvaruprodukt (”Maskinvaran” eller ”Produkterna”) som visas i vår webbutik, genom en onlinebeställning på SumUps webbplats, enligt offert eller i SumUps mobilapplikation.

2.2. Genom att köpa Maskinvaran bekräftar du att du är entreprenör, frilansare eller företagsägare och att du kommer att använda Maskinvaran endast för affärsändamål. Därmed förekommer ingen hävningsrätt (öppet köp) enligt konsumentskyddslagstiftningen. 

3. Avtalets ikraftträdande

3.1. Att Maskinvaruprodukterna presenteras i vår webbutik utgör inte en juridiskt bindande offert, utan ska endast betraktas som en inbjudan att beställa. Genom att klicka på knappen Köp nu i det sista steget av beställningsförloppet skickar du in ett bindande erbjudande om att köpa de produkter som visas i beställningsöversikten och/eller att boka de tjänster som visas i beställningsöversikten. Omedelbart efter att du har skickat in din beställning får du en beställningsbekräftelse, som dock inte ännu innebär att ditt erbjudande om att ingå avtal har godtagits. Ett avtal uppstår mellan dig och oss först efter att vi har godtagit din beställning och/eller din bokning genom ett separat e-postmeddelande eller genom att skicka produkterna.

3.2. Du kommer att få avtalsbestämmelserna tillsammans med information om de beställda produkterna och/eller tjänsterna, däribland dessa Köpvillkor, per e-post eller i ditt kontos Dashboard senast när avtalsvillkoren har godkänts. 

3.3 Du bekräftar och samtycker till att Produkterna omfattar möjligheten att använda betalningstjänster och elektroniska finanstjänster som tillhandahålls av licensierade finansinstitut som vi, vilka är underkastade strikta regler om penningtvätt och andra lagstadgade krav. Med avseende på detta kan vi begära ytterligare uppgifter från dig före eller efter leverans av Maskinvaran, eller neka leverans av ett paket av skäl som gäller regelefterlevnad, risk eller säkerhet. I så fall meddelar vi dig inom rimlig tid efter att du har beställt Produkterna. Vi åtar oss inget ansvar för skador som uppstår till följd av att vi nekar leverans av de beställda Produkterna till dig på grund av vår efterlevnad av lagar och regler eller krav som gäller risk och säkerhet. Vi lämnar inga garantier och åtar oss inget ansvar om vi inte får leverera Produkterna eller Tjänsterna till vissa länder, personer, enheter eller grupper av skäl som gäller efterlevnad av lagar och regler, risker eller säkerhet.

4. Leveransvillkor

4.1. För att möjliggöra leverans kommer SumUp att behandla och dela dina uppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla denna beställning.

4.2. Vi kommer att leverera produkterna i enlighet med träffade avtal. Leveransdatum och leveranstider är bindande endast om vi har bekräftat dem skriftligen. 

4.3. Om vi inte levererar produkterna alls, eller inte gör det enligt avtalet, måste du tillämpa en respitperiod på fyra veckor. Annars har du inte rätt att dra dig ur avtalet. I händelse av att leveransen tar längre tid än ovanstående kan Användaren kontakta kundsupporten.

4.4. SumUp är inte skyldigt att leverera produkterna om vi inte har mottagit betalning. 

4.5. SumUp ansvarar inte för eventuella konsekvenser av att Produkterna levereras sent.

5. Pris

5.1. Det pris som gäller för Produkterna är det pris som anges på SumUps webbplats eller i mobilapplikationen på inköpsorderns datum eller i den offert (”offerten”) som lämnas till dig. 

5.2. Samtliga priser på webbplatsen eller i mobilapplikationen är exklusive moms och leverans-/fraktavgifter om ingenting annat anges. Moms och leveranskostnader, inklusive fraktkostnader, visas under beställningsförloppet.

5.3. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset på Produkterna när som helst.

6. Betalning

6.1. Köpet måste betalas i förskott med kreditkort, banköverföring eller någon annan betalningsmetod som anges i kassan på webbplatsen eller i webbutiken, i din offert eller i SumUps mobilapplikation.

6.2. SumUp kommer att införa och följa den globalt erkända säkerhetsstandarden PCI-DSS (www.psisecuritystandards.org) i samband med rutiner, policyer och teknisk arkitektur för att ta emot kreditkortsbetalningar.

7. Bibehållen äganderätt 

7.1. Produkterna fortsätter att tillhöra SumUp till dess att Användaren har betalat SumUp hela köpesumman. Om betalningen försenas med mer än 10 dagar efter förfallodatum förbehåller vi oss rätten att dra oss ur avtalet och återta produkterna. 

7.2. Köpet måste betalas i förskott med kreditkort, banköverföring eller någon annan betalningsmetod som anges i kassan på webbplatsen eller i webbutiken, i din offert eller i SumUps mobilapplikation.

8. Garanti

8.1. SumUp garanterar att vid leverans, och i 12 månaders tid därefter, ska produkten vara utan fel i fråga om design, material och konstruktion i enlighet med gällande lagar och regler.

8.1.1. I händelse av att fel på Produkterna uppstår inom tre (3) månader från leveransdatum ska felen betraktas som om de redan fanns vid den tidpunkt då de levererades till Användaren.

8.1.2. I händelse av att fel på Produkterna uppstår senare än tre (3) månader efter leveransdatum ska felen betraktas som orsakade av Användarens felaktiga handhavande av produkterna, om inte Användaren kan uppvisa bevis som tyder på något annat.

8.2. SumUp tillämpar ingen garanti för Produkterna i följande fall: (i) om anspråk på garantin görs senare än tolv (12) månader efter leveransdatum; (ii) om defekterna beror på Användarens felaktiga användning av Produkterna och (iii) vid ”IPH” (inga problem hittades).

9. Kundsupport

I händelse av att Produkterna är behäftade med tekniska fel ska kundsupporten kontaktas.

10. SumUps ansvar

10.1. SumUp och dess närstående bolag ansvarar för eventuella skador på liv, kropp och hälsa till följd av allvarlig försummelse av deras skyldigheter i enlighet med gällande lagar och regler.

SumUp ska vara undantaget från eventuella skyldigheter enligt dessa Köpvillkor om uppfyllandet av dessa skyldigheter förhindras av omständigheter som ligger utanför SumUps kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses.SumUp ansvarar även för andra direkta skador som uppstår till följd av avsiktlig eller grovt försumlig överträdelse av dessa Köpvillkor av SumUp eller något av dess närstående bolag i enlighet med gällande lagar och regler. SumUp ansvarar inte för indirekta skador.

10.3. Därtill ska de rättsliga bestämmelserna tillämpas.

11. Produkter från tredje part

All maskinvara och andra produkter från tredje part som ingår i eller säljs tillsammans med Tjänsterna tillhandahålls endast i enlighet med tillverkarens garanti och övriga villkor, och tillverkaren är ensamt ansvarig för service och support för sina produkter. Kontakta tillverkaren direkt för service, support eller hjälp med garantin. SumUp lämnar inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, för sådana produkter från tredje part, och frånsäger sig uttryckligen alla garantier eller villkor för säljbarhet, icke-överträdelse eller lämplighet för ett viss syfte. 

12. Force Majeure

SumUp ska vara undantaget från eventuella skyldigheter enligt dessa Köpvillkor om uppfyllandet av dessa skyldigheter förhindras av omständigheter som ligger utanför SumUps kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses.

13. Övriga krav

Fullständig användning av de tjänster som SumUp Payments Limited erbjuder enligt beskrivningen i SumUps villkor är avhängig av att Användaren registrerar sig hos SumUp. Genom att godkänna dessa Köpvillkor och/eller genom att köpa Produkterna får Användaren inte någon rätt att komma åt eller använda SumUps tjänster.

14. Slutliga bestämmelser

14.1. Andra villkor, inklusive användarens regler och villkor, gäller inte. Endast SumUp Limiteds Allmänna villkor och dessa Köpvillkor gäller.

14.2. Eventuella villkor som inte stämmer överens med dessa måste meddelas skriftligen och kräver SumUps uttryckliga medgivande.

14.3. Andra villkor, inklusive användarens regler och villkor, gäller inte. Endast SumUp Limiteds Allmänna villkor och dessa Köpvillkor gäller.

14.4. Platsen för allmän jurisdiktion för eventuella juridiska tvister enligt dessa Köpvillkor är Dublin, Irland.

Kontakta SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 K580.