Obchodné podmienky

Úvod

Nasledujúce zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky“) predstavujú právnu dohodu medzi vami (ďalej len „vy“, „vaša“) a spoločnosťou SumUp Limited (ďalej len „SumUp“, „my“, „náš“ alebo „nás“), ktorou sa riadi vaše používanie našich služieb na spracovanie platieb a iných služieb, našej mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“ alebo „Softvér”) a akejkoľvek verzie našich zariadení na prijímanie kariet (ďalej len „Terminál“) (spolu „Služby“). Spoločnosť SumUp Limited je regulovaná Írskou centrálnou bankou. Služba SumUp je autorizovaná inštitúcia elektronických peňazí (licencia č. C195030, vydaná dňa 27/10/2020) a je spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Írsku s registračným číslom 505893 s so sídlom na drese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580.

PRVÁ ČASŤ - Spracovateľské služby

1 Všeobecne

1.1 Naše Služby vám umožňujú akceptovať transakcie platobnými kartami (ďalej len „Transakcia(e)“) pre vašich zákazníkov (ďalej len „Držiteľ karty“) pomocou vášho kompatibilného mobilného zariadenia, našej Aplikácie a Terminálu (ktoré nebudú potrebné pre ručne zadané transakcie). Poskytujeme aktualizovaný zoznam všetkých kompatibilných mobilných zariadení a akceptovaných platobných kariet našej webovej stránky.

1.2 Služby môžete používať buď prostredníctvom nami poskytovaného Terminálu, alebo manuálnym zadaním údajov o platobnej karte. Ak akceptujete Transakcie pomocou jedného z našich Terminálov, Terminál sa použije na spracovanie a autorizáciu transakcií medzi platobnou kartou a našimi servermi.

1.3 Môžeme vám poskytnúť aj platobné služby bez prítomnosti karty, ktoré vám umožňujú prijímať platby v rámci elektronického obchodu prostredníctvom aplikácie tretej strany (ďalej len „Partnerská aplikácia“), t.j. prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webovej stránky, ktorú vám poskytne partner. (ďalej len „Partner“) v samostatnom obchodnom vzťahu medzi vami a Partnerom. Podrobnosti o Partneroch sú k dispozícii na požiadanie. V prípade, že akceptujete iba platby za elektronický obchod, nevzťahujú sa na vás ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa Terminálov SumUp Air a postupy týkajúce sa karty predloženej platiteľom.

Sme zodpovední iba za platobné služby poskytované v rámci partnerskej aplikácie. Nie sme zodpovední za funkčnosť Partnerskej aplikácie ani za akúkoľvek službu, ktorú vám alebo držiteľom karty poskytne Partner.

Ak sa s Partnerom dohodnete, môžeme účtovať poplatky, ktoré pokrývajú nielen naše transakčné poplatky, ale zahŕňajú aj poplatok v mene Partnera za výber prostriedkov, ktoré dlhujete Partnerovi na základe samostatnej obchodnej dohody, ktorú máte s Partnerom (ďalej len „Partnerský poplatok“).

1.4 Zabezpečíme, aby nám boli pripísané všetky prostriedky, ktoré sú výsledkom vašich Transakcií a všetky sumy, ktoré vám dlhujeme vyplatíme podľa týchto Podmienok na váš bankový účet potom, čo ich obdržíme (ďalej len „Poukázaná platba“). Pred každou Poukázanou platbou odpočítame príslušné poplatky (ďalej len „Poplatky“). V prípade, že si vyberiete sadzobník (ďalej len „Plán“), budete platiť všetky príslušné opakujúce sa poplatky na základe vybraného Plánu. Naše aktuálne Poplatky a Plány sú uvedené na našej webovej stránke.

1.4.1 Prijatím týchto podmienok vyhlasujete a potvrdzujete, že môžeme účtovať rôzne poplatky za rozličné kartové produkty v súlade s príslušným Sadzobníkom poplatkov.

1.4.2 Poskytneme vám prístup k prebiehajúcim výpisom z účtu. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete a súhlasíte s tým, že zhromažďujeme informácie o poplatkoch podľa značiek, aplikácií, kategórií platobných nástrojov a sadzieb výmenných poplatkov platných pre danú transakciu, a že tieto informácie vám pravidelne sprístupňujeme, najmenej raz za mesiac a spôsobom, ktorý vám umožní ukladať informácie a reprodukovať ich v nezmenenej podobe.

1.5 Naše povinnosti podľa týchto Podmienok sú obmedzené na poskytnutie Účtu a Služieb. Použijeme všetky primerané prostriedky na poskytovanie Služieb dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem (7) dní v týždni, celý rok. Môžeme však na základe nášho uváženia pozastaviť poskytovanie Služieb alebo obmedziť trvanie Služieb, aby sme mohli vykonávať údržbárske služby alebo ak to vyžaduje zákon a ak si neplníte materiálne povinnosti podľa týchto Podmienok alebo ak existuje dôvodné podozrenie na pranie špinavých peňazí a/alebo financovanie terorizmu.

1.6 Podľa potreby vám poskytujeme históriu Transakcií a prípadne ďalšie systémové analýzy.

1.7 Na splnenie niektorých alebo všetkých našich povinností si podľa týchto podmienok vyhradzujeme právo vymenovať tretiu stranu.

2 SumUp účet

2.1 Aby ste mohli využívať Služby SumUp, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do účtu SumUp (ďalej len „Účet“). Potvrdzujete, že všetky informácie, ktoré ste o sebe a/alebo vašej firme poskytli, sú platné v čase odsúhlasenia týchto Podmienok. Po úspešnom prihlásení dostanete potvrdzovací e-mail na svoju primárnu zaregistrovanú e-mailovú adresu. Môžete si otvoriť iba jeden (1) účet, pokiaľ výslovne neschválime otvorenie ďalších Účtov alebo Podúčtov. Musíte zaistiť, aby informácie zaznamenané na vašom Účte boli vždy presné a aktuálne.

2.2 Musíte si zvoliť primerane popisné identifikačné meno, ktoré - ak sa líši od názvu spoločnosti - jasne identifikuje vás alebo vašu firmu. Musíte tiež uviesť svoje správne kontaktné telefónne číslo. Identifikačné meno a kontaktné číslo sa môžu objaviť na výpise z kreditnej alebo debetnej karty Držiteľa karty.

2.3 Ak ste sa zaregistrovali a prihlásili na Účet a súhlasili s týmito Podmienkami, môžeme vykonať kontrolu úverovej bonity a požadovať, aby ste predložili dodatočnú dokumentáciu, aby sme mohli vykonať všetky potrebné kontroly v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa financovania terorizmu a prania špinavých peňazí, ktoré sme určili podľa vlastného uváženia. Pri získavaní týchto informácií o úverovej bonite a realizovaní dodatočných kontrol nám v potrebnom rozsahu pomôžete.

2.4 Rozhodnutie o tom, či bola vaša totožnosť dostatočne overená v súlade s oddielom 2.3, urobíme výlučne my podľa nášho vlastného uváženia. Kým nebudete úspešne identifikovaní a vaša totožnosť overená, predstavujú tieto Podmienky predbežnú dohodu, ktorá vás zaväzuje v plnom rozsahu a vyhradzujeme si právo ukončiť alebo nezačať poskytovať Služby podľa týchto Podmienok kedykoľvek počas tohto obdobia.

2.5 Služby sú platobné služby a služby elektronických peňazí a Účet nie je bankovým účtom.  Finančné prostriedky držané na Účte nepredstavujú vklady a nezúročujú sa.  Na účet sa nevzťahuje systém kompenzácie. Váš Účet bude zaregistrovaný na jednom z našich serverov. Finančné prostriedky vo výške všetkých čiastok, ktoré vám dlhujeme budeme uchovávať oddelene od našich vlastných finančných prostriedkov, ale spoločne s čiastkami držanými v mene iných Účtov, na samostatnom bankovom účte a tieto finančné prostriedky budú zabezpečené v súlade s našimi povinnosťami podľa nariadení o Európskych spoločenstvách (Elektronické peniaze) z roku 2011. V prípade, že sa spoločnosť stane insolventnou, sú všetky finančné prostriedky, ktoré sme dostali, chránené voči nárokom veriteľov.

2.6 Ak na Vašom Účte SumUp nebude po dobu dvanástich (12) mesiacov žiadna aktivita, máme právo poslať upozornenie na vašu zaregistrovanú e-mailovú adresu a v prípade, že na našu výzvu neodpoviete do tridsiatich (30) dní a neuvediete, že si chcete svoj Účet ponechať, automaticky ho zatvoríme. Stále budete mať možnosť svoje finančné prostriedky kedykoľvek uplatniť kontaktovaním Zákazníckej podpory (zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo prostredníctvom nášho online chat nástroja dostupného na našej webovej stránke - https://sumup.sk/kontakt-pre-terminal-na-karty/.

3 Obmedzenia používania Služieb

3.1 Na používanie našich Služieb potrebujete kompatibilné mobilné zariadenie (s výnimkou zariadení 3G) a služby internetového pripojenia dodávané tretími stranami. Takéto tretie strany vám môžu účtovať poplatky za používanie mobilného zariadenia a/alebo internetového pripojenia na prístup k Službám a za úhradu týchto poplatkov nesiete výhradnú zodpovednosť.

3.2 Prijatím týchto Podmienok potvrdzujete, že ste fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca iba vo svojom vlastnom obchodnom alebo profesijnom postavení (a nie v osobnom postavení) a v čase podpisu týchto Podmienok ste riadne oprávnení podnikať v jednej alebo viacerých krajinách, ktoré podporujeme (ďalej len „Územia"). Priebežne budeme poskytovať a aktualizovať zoznam Území na našej webovej stránke. Ak chcete používať naše Služby a ste fyzická osoba, musíte mať osemnásť (18) rokov alebo viac. Môžeme vás kedykoľvek požiadať, aby ste poskytli dôkaz o svojom veku.

3.3 Prijatím týchto Podmienok zároveň súhlasíte so sieťovými pravidlami (ďalej len „Sieťové pravidlá“) stanovenými organizáciami vydávajúcimi kreditné karty vrátane, nie však výlučne VisaMasterCardAmerican Express (spolu „Kartové schémy“). Sieťové pravidlá môžu vyžadovať, aby niektorí z našich obchodníkov uzavreli samostatnú dohodu s jedným z našich bankových partnerov alebo samotnými Kartovými schémami v závislosti od ich objemu transakcií. Ak ste takýmto obchodníkom, upozorníme vás v danom čase a uzavrieme sa vami samostatnú zmluvu. V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a podmienkami tejto zmluvy s nadobúdateľom, majú na účely riešenia tohto konfliktu prednosť podmienky zmluvy s nadobúdateľom.

3.4 Bez nášho výslovného predchádzajúceho súhlasu nie ste oprávnený akceptovať Transakcie týkajúce sa tovaru a/alebo služieb, (i) ktoré nie sú poskytované na váš vlastný účet alebo sú poskytované na objednávku inej tretej strany mimo vás; (ii) ktoré nie sú poskytované v rámci vášho bežného podnikania, podľa toho, čo ste nám oznámili, vrátane prijatia splátok predtým poskytnutého úveru alebo hotovostnej platby, ktorú ste predtým vyplatili Držiteľovi karty; iii) ktoré sa týkajú akéhokoľvek nezákonného obsahu, obsahu, ktorý je predmetom ochrany maloletých, alebo s ním súvisia podľa príslušných právnych predpisov alebo pokynov na výrobu zbraní alebo výbušnin; (iv) ktoré súvisia s hazardnými alebo nelegálnymi hazardnými službami podľa akýchkoľvek platných zákonov; (v) ktoré sa týkajú sex shopov alebo pornografickej zábavy (s výnimkou časopisov pre dospelých); vi) ktoré sa týkajú zbraní alebo nelegálnych drog alebo výrobkov; (vii) ktoré súvisia s alkoholom alebo tabakom do tej miery, že alkohol a tabak predstavujú jediné výrobky, ktoré váš podnik predáva; (viii) u ktorých sa oprávnene domnievame, že by mohli poškodiť ktorúkoľvek z Kartových schém alebo našu povesť; (ix) ktoré sú zakázané akýmikoľvek zákonmi alebo predpismi, ktoré sa vzťahujú na vás, držiteľa karty alebo na akékoľvek vaše produkty alebo služby alebo ktoré sú inak nezákonné. Na základe vlastného uváženia rozhodneme, či sa vaše používanie Služieb bude zodpovedať niektorému z vyššie uvedených produktov alebo služieb, a teda nebude v súlade s Podmienkami. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia pridať kategórie zakázaných transakcií alebo obchodných kategórií pridaním takýchto kategórií do týchto Podmienok alebo do prijateľných pravidiel používania uverejnených na Centre podpory našej webovej stránky.

3.5 Ak nám predložíte alebo sa pokúsite predložiť akúkoľvek Transakciu, o ktorej sme presvedčení, že porušuje tieto Podmienky alebo zákon a vystavuje nás, iných používateľom našich Služieb alebo našich spracovateľov nebezpečenstvu vzniku škody (okrem iného vrátane podvodov, poškodenia značky alebo reputácie alebo trestného činu) vyhradzujeme si právo neschváliť, pozastaviť alebo zvrátiť Transakciu; a/alebo zatvoriť alebo pozastaviť váš Účet; a/alebo nahlásiť Transakciu príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní; a/alebo požadovať od vás náhradu škody; v prípade, že využijeme niektorú z uvedených možností.

4 Terminály a softvér

4.1 Naše Terminály si môžete zakúpiť alebo prenajať za kúpnu cenu alebo za nájom, pričom tieto môžeme priebežne upravovať, resp. tak, ako sú sú zverejnené na našej webovej stránke. Na nákup Terminálov sa môžu vzťahovať samostatné podmienky.

4.2 Ku každému Účtu môžete používať len jeden Terminál. Podľa nášho oprávnenia vám na vyžiadanie môžeme dodať dodatočné Terminály pre akýkoľvek ďalší Účet alebo Podúčty.

4.3 Je zakázané predávať, prenajímať, licencovať alebo prevádzať Terminál na tretiu stranu alebo umožniť používanie Terminálu treťou stranou. Tiež je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať softvér alebo hardvér terminálu. Terminál nesmiete používať na žiadny iný účel ako na prijímanie Transakcií.

4.4 S výnimkou prípadného nákupu Terminálu, nám na našu žiadosť Terminál vrátite buď po odstúpení od týchto Podmienok alebo vypršaní platnosti týchto Podmienok, alebo za účelom výmeny existujúceho Terminálu. V prípade, že odstúpite od týchto Podmienok vrátite Terminál na svoje vlastné náklady.

4.5 Aby ste mohli pokračovať v používaní Služieb, musíte si nainštalovať všetky aktualizácie aplikácie, o ktorých sme vás informovali.

5 Vaše povinnosti 5.1 Platby podľa týchto podmienok môžete iniciovať výlučne pomocou Terminálov, ktoré sme vám poskytli.

5.2 Nebudete akceptovať žiadne Transakcie, kde platobná karta neobsahuje všetky prvky, ktoré sú typické pre tento typ karty, alebo kde sa zdá, že s platobnou kartou bolo manipulované alebo je poškodená, alebo kde platnosť platobnej karty vypršala.

5.3 Bez nášho súhlasu nesmiete pre žiadnu Transakciu nastaviť minimálny prah, ktorý je vyšší ako 1,00 EUR. Okrem toho poskytnete Držiteľom kariet minimálne rovnaké podmienky, aké poskytujete tým zákazníkom, ktorí platia za vaše tovary a/alebo služby v hotovosti a nebudete držiteľom kariet účtovať žiadne dodatočné čiastky ani príplatky.

5.4 Máte povinnosť monitorovať svoj Účet a svoju históriu Transakcií a vrátiť príslušnému Držiteľovi karty všetky Transakcie, ktoré ste dostali omylom, alebo prebytok, ak bola suma Transakcie chybná.

5.5 Okamžite nás informujete o akýchkoľvek zmenách v údajoch, ktoré ste poskytli pri odsúhlasení týchto Podmienok, vrátane zmien typu alebo charakteru vášho podnikania, zmien v sortimente výrobkov, akéhokoľvek predaja alebo prenájmu vašej spoločnosti alebo akýchkoľvek iných zmien vlastníctva, akejkoľvek zmeny právnej formy alebo názvu vašej spoločnosti, zmeny adresy alebo informácií o bankovom účte spoločnosti, závažnej nepriaznivej zmeny vo vašom finančnom stave, vrátane zmeny údajov, ktoré ste poskytli v súlade so zákonmi o praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu.

5.6 Reklamné materiály SumUp, ktoré od nás dostanete, vystavíte vo svojom obchodnom priestore na viditeľnom mieste. Medzi takéto materiály môžu patriť nálepky do vášho obchodu, výkladu alebo do okna s logom SumUp a / alebo logami alebo značkami alebo letákmi Kartových programov, ktoré musia byť vyložené na základe podmienok Kartových programov, podľa zákona alebo na základe podmienok SumUp.

5.7 Držiteľovi karty sprístupníte papierové potvrdenie o Transakcii, ak to vyžaduje zákon alebo pravidlá Kartového programu. Okrem toho môžete Držiteľom karty poskytnúť možnosť (avšak nie ako náhradu papierového potvrdenia, ak to zákon vyžaduje) vystavenia potvrdenia o transakcii prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.

5.8 Beriete na vedomie, že nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že vaše prihlasovacie údaje k Účtu budú chránené pred akoukoľvek inou osobou, že žiadny používateľ Terminálu nebude manipulovať s vkladaním údajov a že nedôjde k neoprávnenému použitiu vášho Účtu, Terminálov alebo akýchkoľvek iných dôverných informácií spojených s používaním Služieb. Ak máte podozrenie alebo viete, že váš Účet bol použitý neoprávnene, musíte o tom okamžite informovať náš zákaznícky servis prostredníctvom našej webovej stránky (e-mailom na adrese [email protected] alebo prostredníctvom nášho online chat nástroja dostupného na našej webovej stránke - https://sumup.sk/kontakt-pre-terminal-na-karty/) a/alebo zmeniť svoje prihlasovacie heslo prostredníctvom našej webovej stránky. Po prijatí tohto oznámenia podnikneme primerané kroky, aby sme zabránili neoprávnenému použitiu vašich údajov.

5.9 Počas trvania platnosti týchto Podmienok (ďalej len „Dodržiavanie PCI“) máte povinnosť dodržiavať príslušné ustanovenia štandardu PCI-DSS (Card Industry Data Security Standard). Predovšetkým musíte dodržiavať tieto nariadenia, pokiaľ ide o uchovávanie, spracovanie a prenos údajov platobných kariet. Informácie o PCI-DSS sú k dispozícii na webovej stránke Rady PCI, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Bezodkladne musíte skontrolovať všetky výpisy (napr. faktúry alebo výpisy zúčtovania), ktoré vám poskytneme, ako aj zúčtovania, vrátenia platieb, spätné úhrady alebo akékoľvek iné transakcie, ktoré boli zaplatené alebo naúčtované na váš bankový účet alebo na účet Držiteľa karty. Proti výpisu musíte vzniesť námietku bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvadsiatich piatich (25) pracovných dní („pracovný deň“ znamená každý deň od pondelka do piatka okrem štátnych sviatkov v Írsku) od prijatia príslušného výpisu alebo od dátumu príslušnej platby. Nevznesenie námietky v stanovenom termíne sa považuje za schválenie s výnimkou nami zavinených chýb. Pokiaľ ide o naše pochybenie, musíte nás o tom bezodkladne informovať, najneskôr však do trinástich (13) mesiacov odo dňa odpísania platobnej transakcie, ktorej sa chyba týka (ako je podrobnejšie uvedené v kapitole 27 (Chyby a neoprávnené platby). Vyhradzujeme si právo opätovne vystaviť opravené výpisy alebo opraviť akékoľvek platby po uplynutí tohto termínu. Okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon, nesiete výhradnú zodpovednosť za vedenie záznamov o všetkých Transakciách a iných údajoch týkajúcich sa vášho Účtu a vášho používania Služieb.

DRUHÁ ČASŤ - Spracovanie platieb

6 Finančné prostriedky

6.1 Na účely týchto Podmienok nás a všetky finančné inštitúcie, s ktorými spolupracujeme, výslovne oprávňujete, aby sme vo vašom mene držali, prijímali a vyplácali finančné prostriedky, ako je uvedené v časti 1.3. Vyššie uvedené oprávnenie bude v plnej miere platné a účinné až do doby, kým váš Účet nebude zatvorený alebo ukončený. Vklady na váš bankový účet sa vykonávajú, aspoň čiastočne, finančnými inštitúciami tretej strany (napríklad banky, v ktorých máte vy a my vedené bankové účty) a po zaplatení finančných prostriedkov vašej banke nebudeme ďalej zodpovední za ich finálne pripísanie na váš bankový účet.

6.5 Z finančných prostriedkov na vašom Účte nebudete dostávať úroky ani žiadne iné výnosy. Neodvolateľne nám udeľujete všetky práva a vlastníctvo k všetkým úrokom a/alebo iným výnosom, ktoré môžu vzniknúť alebo ktoré možno pripísať finančným prostriedkom na vašom Účte.

6.3 V prípade, že spracúvate Transakcie, pri ktorých sú údaje o platobnej karte Držiteľa karty ručne zadané do našej Aplikácie alebo do smartfónu Držiteľa karty v celkovej sume presahujúcej náš limit v ktoromkoľvek nasledujúcom sedemdňovom období, SumUp zadrží sumu presahujúcu tento limit počas tridsiatich (30) dní pred prevodom prostriedkov na váš Účet. Ak je z nejakého dôvodu pravdepodobné, že vyššie uvedený limit prekročíte, môžete nás kontaktovať a požiadať o zrýchlený plán platieb. Na základe rôznych faktorov SumUp zváži vašu žiadosť na určenie, či máte nárok na takéto zrýchlené platby. Limit pre ručne zadané Transakcie nájdete v našej časti s poplatkami na našej webovej stránke.

6.6 Nebudeme robiť Zúčtovanie finančných prostriedkov súvisiacich s transakciami, ktoré sme ešte nedostali od určených finančných inštitúcií.

6.7 Máme právo viesť vyšetrovanie alebo vyriešiť akýkoľvek nevyriešený spor týkajúci sa vášho Účtu, a preto môžeme obmedziť prístup k vašim finančným prostriedkom na čas potrebný na to, aby sme tak urobili. Takisto môžeme obmedziť prístup k vašim finančným prostriedkom, ako to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz.

7 Rezerva 7.1 Za účelom zabezpečenia splnenia vašich platobných povinností podľa týchto Podmienok uznávate a potvrdzujete naše oprávnenie kedykoľvek dočasne zadržať Zúčtovanie platieb a zabezpečiť si tak rezervu (ďalej len „Rezerva“). V súvislosti s používaním našich Služieb vami, môžeme kedykoľvek podľa vlastného uváženia zadržať Rezervu založenú na rizikovom profile.

7.2 Bez ohľadu na časť 7.1 bude Rezerva slúžiť aj ako zábezpeka v náš prospech a my budeme oprávnení inkasovať a započítavať z Rezervy všetky sumy, ktoré nám dlhujete na základe týchto Podmienok, vrátane negatívneho zostatku na Účte, a to bez predchádzajúceho upozornenia v každom jednotlivom prípade.

7.3 Ak nám dlhujete sumu, ktorá presahuje sumu Rezervy, okamžite, ale najneskôr do 3 (troch) pracovných dní našej požiadavky, nám príslušnú sumu uhradíte. Týmto nás výslovne oprávňujete, aby sme z vášho bankového účtu, ktorý sa používa na príjem platieb, alebo z vašej kreditnej karty alebo bankového účtu, ktorý sa použil na nákup našich Terminálov mohli previesť akékoľvek čiastky, ktoré nám dlhujete, vrátane nákladov a výdavkov v súvislosti s inkasom týchto, resp. aby sme mohli tieto čiastky odpočítať zo Zúčtovania platieb vo váš prospech. Ak neuhradíte celú čiastku, ktorú nám dlhujete na požiadanie, bude to predstavovať vážne porušenie týchto Podmienok a budete znášať všetky náklady spojené s výberom takýchto čiastok, vrátane (okrem iného) poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie, poplatkov inkasným agentúram a prípadného úroku z omeškania.

8 Spätné úhrady

8.1 Suma Transakcie môže byť naúčtovaná späť na váš Účet, ak je Transakcia sporná, ak je z akéhokoľvek dôvodu zrušená príslušným Kartovým programom, našim spracovateľom, Držiteľom karty alebo ktoroukoľvek z našich určených finančných inštitúcií, ak nebola autorizovaná alebo ak máme nejaké dôvody sa domnievať, že Transakcia nebola autorizovaná alebo je údajne protiprávna, podozrivá alebo porušuje tieto Podmienky („Spätná úhrada“).

8.2 Na požiadate nám na vlastné náklady poskytnete potrebnú súčinnosť, potrebnú na prešetrenia všetkých vašich Transakcií spracovaných prostredníctvom Služieb a potvrdzujete, že ak nám neposkytnete včasnú súčinnosť, vrátane poskytnutia potrebnej dokumentácie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od našej žiadosti, môže to mať za následok nevratnú Spätnú úhradu. Vyhradzujeme si právo účtovať poplatok za vyšetrovanie a/alebo sprostredkovanie akýchkoľvek Spätných úhrad; poplatkov ktoré budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke.

8.3 Ak spor týkajúci sa Spätnej úhrady nebude vyriešený vydávajúcou bankou alebo Kartovým programom vo váš prospech alebo ak sa rozhodnete proti Spätnej úhrade nenamietať, vyhradzujeme si právo od vás žiadať pôvodnú sumu Transakcie plus Poplatky a pripísať pôvodnú čiastku Transakcie späť Držiteľovi karty.

8.4 Ak zistíme, že máte nadmerný počet Spätných úhrad, máme právo odložiť Zúčtovanie platieb z Účtu na váš bankový účet, ponechať si Rezervu vo výške postačujúcej na to, aby sme pokryli očakávané Spätné úhrady a súvisiace poplatky alebo ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb a zrušiť váš Účet.

9 Refundácia a vrátenie tovaru

9.1 Na základe týchto Podmienok a akceptovaním Transakcií so Službami, budete riešiť refundácie a vrátenie tovaru prostredníctvom svojho Účtu v súlade s týmito Podmienkami a Pravidlami siete.

9.2 Pravidlá siete vyžadujú, aby ste - okrem iných požiadaviek - v čase kúpy predložili a zverejnili primerané zásady vzťahujúce sa na refundáciu a vrátenie tovaru a pokiaľ to nevyžaduje zákon, nesmiete poskytovať hotovostnú refundáciu Transakcií a nesmiete akceptovať hotovosť ani iné hotovostné plnenie v súvislosti s realizáciou refundácie za Transakciu.

9.3 Výška refundácie musí zahŕňať všetky dane, ktoré sa musia refundovať a nesmie prekročiť sumu pôvodnej Transakcie.

9.4 V prípade výmeny, čiastočného vrátenia alebo chybnej Transakcie alebo čiastky Transakcie musíte vždy najprv vrátiť celkovú sumu pôvodnej Transakcie a potom uskutočniť novú Transakciu za všetky nové predané tovary a / alebo služby alebo skutočne splatné sumy.

9.5 Refundácie spracované prostredníctvom vášho Účtu sú autorizované do tridsiatich (30) dní odo dňa uskutočnenia Transakcie. Vyberieme od vás pôvodnú sumu Transakcie plus poplatky a pripíšeme pôvodnú sumu Transakcie späť Držiteľovi karty.

9.6 Ak zistíme, že máte nadmerný počet refundácii, môžeme vašu možnosť refundácie deaktivovať.

10 Dane

10.1 Ste zodpovední za výpočet, výber, zrazenie, nahlásenie a úhradu všetkých daní príslušným daňovým orgánom, ktoré vznikli, sú splatné alebo sa ich zrazenie, zaplatenie alebo úhrada vyžaduje z akýchkoľvek dôvodov v súvislosti s využívaním našich Služieb. Ak to vyžaduje zákon alebo štátny orgán, máme oprávnenie (avšak nie sme povinní) ohlásiť podrobnosti o vašom Účte a históriu Transakcií príslušným orgánom.

TRETIA ČASŤ – Predplatená karta SumUp

11 Všeobecne

1.11 SumUp vám môže na základe svojho uváženia vydať predplatenú kartu (ďalej len „Karta“) a elektronickú peňaženku (ďalej len „Peňaženka”), ktorá je prepojená s vaším obchodným účtom SumUp. Dostupnosť tejto služby je podmienená aktivačnými protokolmi, overením totožnosti a dostupnosťou prostriedkov a nie je všeobecne dostupná pre všetkých zákazníkov SumUp.

11.2 Za používanie tejto služby môžu byť účtované transakčné poplatky. Harmonogram poplatkov nájdete tu tu.

11.3 Predplatenú kartu SumUp vydáva spoločnosť SumUp Limited na základe licencie, ktorú vlastní so spoločnosťou Mastercard International Incorporated.

11.4. Používanie tejto karty vyžaduje obchodný účet SumUp a ako také, sa na túto Službu vzťahujú aj všetky podmienky uvedené v PRVEJ, DRUHEJ a ŠTVRTEJ ČASTI (okrem tejto TRETEJ ČASTI).

11.5 Predplatená karta SumUp je určená pre firmy a môže sa používať iba na uskutočňovanie platieb pre firmu zaregistrovanú v službe SumUp. Predplatená karta SumUp nie je určená na osobné použitie.

12 Služba

12.1 Akýkoľvek obchodný účet SumUp, ktorý má pripojenú kartu, má možnosť prijať vyrovnanie finančných prostriedkov na spracovanie na jeho bankový účet alebo Kartu. Vhodný spôsob vyrovnania si môžete zvoliť prihlásením sa na svoj účet prostredníctvom SumUp online portálu.

12.2 Ak sa rozhodnete prijímať prostriedky na svoju Kartu, prostriedky sa uložia do elektronickej peňaženky vedenej spoločnosťou SumUp vo vašom mene na tento účel.

13 Načítanie finančných prostriedkov do Peňaženky a ich výber

13.1 Vašu Peňaženku možno načítať tak, že sa rozhodnete pre príjem výnosov zo spracovania karty obchodníka priamo do Peňaženky.

13.2 Okrem prevodu prostriedkov do vašej Peňaženky prostredníctvom spracovania platieb vám SumUp môže tiež poskytnúť možnosť doplniť svoju Peňaženku priamym vkladom prostriedkov prostredníctvom platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo bankovým prevodom.

13.3 Prevody do vašej Peňaženky nie je možné stornovať alebo zrušiť. Môžete však kedykoľvek požiadať o úhradu na svoj bankový účet.

13.4 Predplatená karta SumUp môže byť použitá na nákup tovaru a služieb u každého obchodníka, ktorý zobrazuje symbol akceptovania karty MasterCard, alebo na výber hotovosti v ktoromkoľvek bankomate so zobrazením loga MasterCard.

13.5 Ak sa nákupy uskutočňujú pomocou predplatenej karty SumUp, spracujeme vaše pokyny k transakcii, akonáhle dostaneme správu o Transakcii od Obchodníka. Všetky vaše ďalšie pokyny týkajúce sa transakcie dostaneme vtedy, keď nás požiadate o dokončenie príslušnej transakcie.

14 Vyplatenie nevyčerpaných prostriedkov z peňaženky

14.1 Zostatok peňažných prostriedkov, ktoré máte v Peňaženke, môžete kedykoľvek previesť na svoj bankový účet. Tento prevod podlieha bezpečnostnej a protipodvodnej kontrole a môže sa od vás vyžadovať predbežné potvrdenie totožnosti.

14.2 S vyplatením finančných prostriedkov uvedeným v bode 14.1 nie je spojený žiadny poplatok.

14.3 Prečerpania nie sú k dispozícii na vašom obchodnom účte SumUp.

15 Vaše povinnosti

15.1 Pri registrácii a aktivácii Karty musíte nastaviť kód PIN.

15.2 Nezapisujte si ani neuchovávajte svoj PIN kód s kartou.

15.3 Svoj PIN kód nikdy s nikým nezdieľajte. S výhradou bodu 15.4, ste zodpovední za všetky iniciované autorizované transakcie a poplatky, ktoré vzniknú použitím vašej Karty. Ak umožníte inej osobe prístup ku svojej karte, číslu karty, číslu účtu, PIN kódu, virtuálnemu účtu alebo online prihlasovacím údajom, budeme s tým zaobchádzať tak, ako keby ste povolili takéto použitie a s podľa bodu 15.4 budete niesť zodpovednosť za všetky transakcie a poplatky spôsobené týmito osobami.

15.4 Ako platiteľ v prípade straty alebo odcudzenia Karty alebo zlyhania v zabezpečení bezpečnostných prvkov vašej Karty v súlade s týmito Podmienkami bude vaša maximálna zodpovednosť obmedzená na 50 EUR alebo ekvivalentnú miestnu hodnotu, pokiaľ ste nekonali podvodne alebo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti porušili tieto podmienky. V takom prípade môžete niesť zodpovednosť za celú stratu.

15.5 Niektoré transakcie Karty môžu pred ich dokončením vyžadovať prídavné bezpečnostné overenie prostredníctvom systému 3d Secure System spoločnosti Mastercard. Môže sa od vás vyžadovať, aby ste odpovedali na bezpečnostné otázky na overenie transakcie prostredníctvom použitia potvrdzovacieho kódu prijatého cez SMS alebo e-mailom na overenie transakcie nasnímaním odtlačku prsta prostredníctvom kompatibilného zariadenia.

15.6. Ste v plnej miere zodpovední za používanie každej karty, čísla karty, čísla účtu, PIN kódu, virtuálneho účtu alebo online prihlasovacích údajov podľa podmienok a ustanovení tejto dohody.

15.7 Kontaktujte nás okamžite prostredníctvom zákazníckeho servisu na adrese [email protected] alebo prostredníctvom nášho online chat nástroja dostupného na našej webovej stránke https://sumup.sk/kontakt-pre-terminal-na-karty/. Kontaktujte nás, ak sa domnievate, že vaša karta, číslo karty, číslo účtu, PIN kód, virtuálny účet alebo online prihlasovacie údaje sa stratili alebo boli ukradnuté, alebo že niekto previedol alebo mohol previesť peniaze z vášho účtu s kartou bez vášho povolenia.

15.7.1 Ak máte podozrenie na zneužitie svojej karty, môžete ju dočasne zablokovať prihlásením sa do ovládacieho panela SumUp. V takýchto prípadoch by ste nás tiež mali kontaktovať, aby náš bezpečnostný tím mohol prešetriť a chrániť váš účet.

15.8 Silná autentifikácia zákazníka. Aby bolo možné spracovať transakcie, spoločnosť SumUp vyžaduje ďalšie bezpečnostné funkcie a na overenie vašej totožnosti je potrebný ďalší spôsob autentifikácie. Ako ďalší spôsob autentifikácie slúžia kombinácia smartfónu priradeného k vášmu účtu a prispôsobená funkcia, napríklad PIN kód alebo heslo. Na spracovanie transakcií musíte mať oba vyššie uvedené spôsoby.

15.8.1 Vždy ste povinní zachovávať mlčanlivosť o svojom PIN kóde a hesle a svoj smartfón primerane chrániť proti prístupu tretích strán. Dôvodom je to, že každá osoba, ktorá vlastní váš PIN kód, heslo alebo smartfón, môže používať Služby neoprávneným spôsobom.

15.8.2 Aby ste chránili svoj PIN kód, heslo a smartfón, musíte bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce pokyny:

  1.  Váš PIN kód a heslo nesmú byť uložené elektronicky nezabezpečeným spôsobom.

  2. Pri zadávaní PIN kódu alebo hesla sa musí zabezpečiť, aby tieto informácie nemohli vidieť iné osoby.

  3. Váš PIN kód alebo heslo sa nesmú posielať mimo bezpečnostného postupu Peňaženky SumUp, t. j. nemali by sa napríklad odosielať e-mailom. 

  4. PIN kód alebo heslo sa nesmú ukladať na rovnakom mieste ako váš smartfón.

15.9 Otvorené bankovníctvo. Poskytovateľom otvoreného bankovníctva a poskytovateľom tretích strán môžete povoliť prístup k informáciám o vašom účte alebo vykonávať platby vo vašom mene, pokiaľ konajú v súlade s vašimi pokynmi a príslušnými regulačnými požiadavkami. Títo poskytovatelia musia mať vykonávanie platieb povolené zo zákona a často ich musí schváliť regulačný orgán, ako je napríklad Úrad pre dohľad nad finančným trhom. 

15.9.1 Ak uvažujete o použití poskytovateľa otvoreného bankovníctva alebo poskytovateľa tretej strany, mali by ste ho požiadať o podrobnosti o ich stave autorizácie (ak je zavedený) a tiež si to sami overiť. (Môžete to urobiť skontrolovaním príslušného online registra regulačných orgánov autorizovaných spoločností). Ak chcete zakázať poskytovateľom otvoreného bankovníctva a poskytovateľom tretích strán prístup k informáciám o vašom účte alebo vykonávať platby vo vašom mene, mali by ste nás alebo ich priamo kontaktovať.

15.9.2 So všetkými žiadosťami o platby, ktoré môžeme dostať od poskytovateľov otvoreného bankovníctva a poskytovateľov tretích strán, ktorých ste povolili, sa bude zaobchádzať, akoby ste nám ich poslali vy, a podliehajú týmto Podmienkam. Ak očakávate, že poskytovatelia otvoreného bankovníctva alebo poskytovatelia tretích strán vykonajú platbu vo vašom mene a neurobia tak, za nevykonanie vašej platby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 

16 Obdobie platnosti, Pozastavenie, Ukončenie Kartových služieb a Peňaženky

16.1 V súlade s platnými zákonmi a predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu sme povinní získať, overiť a zaznamenať informácie o všetkých našich zákazníkoch. Až do ukončenia tohto procesu môže byť poskytovanie služby čiastočne alebo úplne obmedzené.

16.1.1 Ak je vaša identita čiastočne overená, úplné používanie účtu s Kartou bude obmedzené, môžete však Kartu používať na nákupné transakcie v obchodoch. Obmedzenia zahŕňajú: žiadne výbery z bankomatov, medzinárodné transakcie, prevody medzi účtami a ďalšie úhrady. Používanie účtu s Kartou tiež podlieha obmedzeniam v súvislosti s prevenciou podvodov kedykoľvek a s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho.

16.2 Vyhradzujeme si právo zablokovať, pozastaviť alebo zrušiť vašu Kartu alebo Peňaženku, ak v dôsledku našich pravidiel a procesov zistíme podľa nášho názoru podvodnú, podozrivú alebo trestnú činnosť alebo akúkoľvek činnosť, ktorá nie je v súlade s týmito podmienkami. V prípade, že vašu Kartu alebo Peňaženku zablokujeme, pozastavíme alebo zrušíme, pokiaľ neexistujú objektívne opodstatnené bezpečnostné dôvody alebo pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom, budeme vás o blokovaní, pozastavení alebo zrušení vašej Karty alebo Peňaženky informovať predtým ako je vaša Karta alebo Peňaženka zablokovaná, pozastavená alebo zrušená, pokiaľ je to možné, pred alebo čo najskôr po zablokovaní, pozastavení alebo zrušení vašej Karty alebo Peňaženky.

16.3 Ak zistíme neobvyklú alebo podozrivú aktivitu na Účte, môžeme vašu Kartu alebo Peňaženku dočasne zablokovať. Ak uplatníme toto právo, nezodpovedáme za vás z dôvodu akejkoľvek následnej nedostupnosti finančných prostriedkov na vašom účte s Kartou a/alebo v Peňaženke, ani za to, že nemôžete používať svoju Kartu.

16.4 Z bezpečnostných dôvodov môžeme obmedziť množstvo alebo počet transakcií, ktoré môžete vykonať na svojej Karte. Kartu nesmiete používať na nezákonné online hazardné hry ani na iné nezákonné transakcie. Ktorékoľvek z obmedzení môžeme kedykoľvek zvýšiť, znížiť, zrušiť alebo pozastaviť alebo pridať nové.

ŠTVRTÁ ČASŤ - Ďalšie právne ustanovenia

17 Naše záväzky

17.1 V rozsahu maximálne povolenom zákonom nebudeme niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame straty a škody alebo neplnenie podľa týchto Podmienok, ktoré vyplynú z nášho dodržiavania právnych a regulačných požiadaviek a Pravidiel siete, akýchkoľvek udalostí vyššej moci alebo v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok alebo akýchkoľvek príslušných právnych a regulačných požiadaviek.

17.2 Nezodpovedáme za žiadne nepriame alebo následné straty vrátane straty zisku alebo straty dobrého mena.

17.3 Nič uvedené v týchto Podmienkach nevylučuje našu zodpovednosť za akúkoľvek zákonom stanovenú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo zmeniť dohodou medzi stranami.

17.4 SumUp nezaručuje ani nezodpovedá za kroky a pochybenia akejkoľvek tretej strany zapojenej do poskytovania Služieb alebo za reklamu tretích strán na našej webovej stránke.

17.5 Nezodpovedáme za žiadne prerušenie poskytovania alebo narušenie Služieb ani za prerušenie alebo narušenie poskytovania sprostredkovateľských služieb podľa týchto Podmienok.

17.6 V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nároky, konania, škody alebo straty vo výške presahujúcej sumu Poplatkov, ktoré sme prijali za dodávku Služieb vo váš prospech počas posledných troch (3) mesiacov predchádzajúcich vzniku udalosti, na ktorej je prípadný nárok založený.

17.7 Nezodpovedáme za žiadne chyby hardvéru a iných produktov tretích strán, ktoré boli predmetom predaja alebo poskytnutých služieb. Výrobca, ktorý je výhradne zodpovedný za servis a podporu, stanoví záruku a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na hardvér a produkty.

18 Odškodnenie

Vy zabezpečíte odškodnenie, obhajobu a ochranu našich zamestnancov, riaditeľov, agentov, pridružených spoločností a zástupcov a našich spracovateľov pred a proti akýmkoľvek nárokom, nákladom (vrátane, okrem iného, primeraných poplatkov za právne zastúpenie), stratám a škodám vyplývajúcim z akýchkoľvek nárokov, konaní, auditov, vyšetrovaná alebo iných konaní vyplývajúcich z (i) porušenia akéhokoľvek zákona, pravidla alebo nariadenia akejkoľvek príslušnej jurisdikcie alebo ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok, Pravidiel siete alebo akýchkoľvek ďalších dodatočných podmienok vzťahujúcich sa na váš Účet; alebo (ii) vášho neoprávneného alebo nesprávneho použitia Služieb; alebo (iii) akejkoľvek Transakcie zadanej prostredníctvom Služieb; alebo (iv) vášho porušenia akéhokoľvek práva tretej strany vrátane, okrem iného, akéhokoľvek práva na súkromie, práva na publicitu alebo práva duševného vlastníctva; alebo (v) prístupu a/alebo používanie Služieb ktorejkoľvek inej strany s vaším jedinečným používateľským menom, heslom alebo iným vhodným bezpečnostným kódom.

19 Dôvernosť a Ochrana osobných údajov

19.1 Vy a my budeme s dôvernými informáciami, ktoré získate od nás alebo my od vás alebo od Držiteľa karty v súvislosti s týmito Podmienkami, zaobchádzať ako s dôvernými, a najmä neumožníme tretím stranám prístup k takým dôverným informáciám. Dôverné informácie sú najmä akékoľvek prevádzkové a/alebo obchodné tajomstvá - vaše alebo naše - ako aj akékoľvek neanonymné informácie o Držiteľovi karty. Vy aj my sme povinní dodržiavať príslušné predpisy o ochrane údajov a prijať primerané opatrenia proti neoprávnenému použitiu kariet a údajov Držiteľov kariet. Takéto údaje sa môžu uchovávať iba vtedy, ak je to nevyhnutné.

19.2 Ak sa osobné údaje Držiteľov kariet prenášajú späť od nás vám, môžete ich použiť iba v rozsahu potrebnom na kontrolu limitov, na prijatie opatrení proti podvodom alebo na zabránenie neplnenia záväzkov, a nie na iné účely, napríklad na profilovanie (napr. hodnotenie nákupného správania) alebo na predajné a marketingové aktivity, pokiaľ Držiteľ karty výslovne nesúhlasí s takýmto iným použitím. Nesmiete sprístupniť ani distribuovať žiadne takéto informácie tretej strane ani ich používať na marketingové účely, pokiaľ nedostanete výslovný súhlas Držiteľa karty. Musíte dodržiavať všetky príslušné právne predpisy o ochrane údajov.

19.3 Podrobnejšie informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

20 Vzťahy s tretími stranami

20.1 Nie sme stranou právneho vzťahu medzi vami a Držiteľom karty a nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti so základným účelom akýchkoľvek transakcií, vrátane - okrem iného - kvality a povahy tovaru a služieb, ktoré ponúkate na predaj, predajnej ceny, zľavy, záručných podmienok atď. Vždy sa budete prezentovať ako samostatná entita oddelená od SumUp.

21 Doba platnosti, pozastavenie, ukončenie platnosti

21.1 Tieto Podmienky zostávajú v platnosti, okrem článku 21.3, dovtedy, kým tieto Podmienky nie sú zrušené vami alebo nami v súlade s článkom 21.2.

21.2 Svoj Účet môžete kedykoľvek a bezplatne zrušiť a uzavrieť. Na základe predchádzajúceho upozornenia môžeme kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodne pozastaviť alebo ukončiť a zrušiť váš Účet, a to tak, že vás na to upozorníme najmenej 2 mesiace vopred. Môžeme tiež pozastaviť alebo ukončiť a zrušiť váš Účet bez predchádzajúceho upozornenia, ak: (i) porušíte niektoré z ustanovení týchto Podmienok alebo akékoľvek iné ustanovenie vzťahujúce sa na konkrétne Služby, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky, vrátane, okrem iného, Pravidiel siete; alebo (ii) porušíte alebo máme dôvod sa domnievať, že porušujete akýkoľvek právny predpis, ktorý sa vzťahuje na vaše používanie našich Služieb; alebo (iii) máme dôvod sa domnievať, že ste akýmkoľvek spôsobom zapojený do akejkoľvek podvodnej činnosti, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti; alebo (iv) pre nás predstavujete neprijateľné úverové riziko alebo riziko podvodu, alebo (v) ak si myslíme, že váš Účet bol ohrozený, prípadne aj z iných bezpečnostných dôvodov.

21.3 Ak bude váš účet z akéhokoľvek dôvodu zrušený alebo uzavretý: (i) budete naďalej viazaní týmito Podmienkami, (ii) okamžite prestanete používať Služby, (iii) uznávate, že licencia na prístup a využívanie služieb, ktoré vám boli poskytnuté, podľa týchto Podmienok skončí platnosť, (iv) budete akceptovať skutočnosť, že si vyhradzujeme právo, avšak nie sme povinní vymazať všetky vaše údaje k Účtu uložené na našich serveroch, a (v) nebudete na nás prenášať zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie prístupu k Službám alebo za vymazanie údajov k vášmu Účtu.

21.4 Po nadobudnutí účinnosti zrušenia vášho Účtu nám okamžite zaplatíte všetky čiastky, ktoré nám dlhujete podľa týchto Podmienok proporcionálne až do ukončenia Podmienok a rovnako my vám zaplatíme všetky čiastky, ktoré vám dlhujeme podľa týchto podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sme oprávnení zadržať rezervu až do konečného zúčtovania Účtu, vrátane prípadných kompenzácií, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako trinásť (13) mesiacov po nadodudnutí účinnosti zrušenia vášho Účtu.

22 Komunikácia

22.1 Písomná komunikácia a oznámenia od nás vám budú zaslané e-mailom na vami zadanú e-mailovú adresu alebo zverejnené na našej webovej stránke. Takúto komunikáciu a oznámenia považujeme za prijaté v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín od času uverejneného na našej webovej stránke alebo do dvadsiatich štyroch (24) hodín od času, ktorý vám bol zaslaný e-mailom, pokiaľ nedostaneme oznámenie, že ste e-mail neobdžali.

22.2 Za týmto účelom musíte mať k svojmu Účtu aspoň jednu platnú e-mailovú adresu. Nebudeme niesť zodpovednosť, ak vaša vami zadaná jediná e-mailová adresa nie je platná alebo ak ste zmenili svoju e-mailovú adresu, ale neoznámili ste nám túto zmenu.  Budeme vás informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli, ako je uvedené v tomto článku 22.2, v prípade podozrenia alebo skutočného podvodu alebo bezpečnostných hrozieb týkajúcich sa vášho účtu u nás.

22.3 Máte povinnosť si pravidelne a často kontrolovať prichádzajúce správy. E-maily môžu obsahovať odkazy na ďalšiu komunikáciu na našej webovej stránke. Ak právne predpisy vyžadujú, aby sme vám poskytovali informácie na trvalom nosiči, pošleme vám e-mail alebo vám pošleme upozornenie, ktoré vás nasmeruje na informácie na našej webovej stránke takým spôsobom, ktorý vám umožní uchovávať informácie v tlačenej podobe. Máte povinnosť uchovávať kópie všetkej komunikácie, ktorú vám posielame alebo sprístupňujeme.

22.4 Okrem komunikácie prostredníctvom e-mailu si vyhradzujeme právo vás v prípade potreby kontaktovať prostredníctvom pošty alebo telefonicky. Akákoľvek komunikácia alebo oznámenie zaslané poštou sa bude považovať za prijaté tri (3) pracovné dni odo dňa podania pri írskej pošte alebo do piatich (5) pracovných dní podania pri medzinárodnej zásielke.

22.5 Váš preferovaný jazyk nastavíme podľa krajiny, ktorú ste si vybrali pri registrácii a štandardnú komunikáciu vám budeme posielať vo vami zvolenom jazyku. V prípade neštandardnej komunikácie si vyhradzujeme právo komunikovať s vami v anglickom jazyku. Dokumenty alebo oznámenia v iných jazykoch slúžia iba na informačné účely a nezaväzujú nás k ďalšej komunikácii v tomto jazyku.

22.6 Kópiu týchto Podmienok si môžete kedykoľvek vyžiadať kontaktovaním zákazníckych služieb na adrese [email protected] alebo prostredníctvom nášho online chat nástroja dostupného na našej webovej stránke - https://sumup.sk/kontakt-pre-terminal-na-karty/.

23 Práva duševného vlastníctva

23.1 Práva duševného vlastníctva („práva duševného vlastníctva“) znamenajú akékoľvek a všetky práva súvisiace priamo alebo nepriamo so Službami, Terminálmi, webovou stránkou, názvami internetových domén, celým obsahom, technológiou súvisiacou so Službami a všetky logá vrátane (okrem iného) nasledujúcich: autorské práva, morálne práva, práva k databázam, ochranné známky, práva k názvom, úžitkové vzory a práva na dizajn, patenty a všetky ďalšie výlučné a nevýlučné práva na celom svete, ktoré môžu teraz existovať alebo vzniknúť, udelia sa alebo sa prevedú v budúcnosti. ,

23.2 My (alebo naši poskytovatelia licencií) sme výhradným vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Služieb a žiadne ustanovenie v týchto Podmienkach sa nebude interpretovať ako poskytnutie alebo udelenie práv duševného vlastníctva vo váš prospech. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete kopírovať, napodobňovať alebo používať práva duševného vlastníctva.

23.3 Poskytujeme vám osobnú, obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú licenciu (bez práva na sublicenciu) na elektronický prístup a používanie Služieb na účely prijímania Transakcií. 23.4 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nebudete (i) prevádzať žiadne práva, ktoré vám boli udelené na základe týchto Podmienok, na tretie strany; (ii) poskytnúť akejkoľvek tretej strane možnosť využívať Služby (na prenájom, nájom alebo inak); iii) pristupovať alebo monitorovať akýkoľvek obsah, materiál alebo informácie o akomkoľvek systéme SumUp manuálne alebo automatizovanými prostriedkami, ako sú roboty, spiders, scrapers atď .; (iv) kopírovať, reprodukovať, upravovať, modifikovať, vytvárať odvodené diela, verejne vystavovať, opätovne publikovať, nahrávať, uverejňovať, prenášať, ďalej predávať alebo akýmkoľvek spôsobom distribuovať obsah, materiál alebo informácie spoločnosti SumUp; (v) porušovať obmedzenia uvedené v hlavičkách zameraných na vylúčenie robotov pri používaní Služby, obchádzať, alebo iným spôsobom prekonávať akékoľvek technické obmedzenia Služby, používať akýkoľvek nástroj na umožnenie funkcií alebo funkčnosti, ktoré sú inak v Službe zakázané alebo dekompilovať, rozoberať alebo inak spätne analyzovať Službu, okrem prípadov, keď takéto obmedzenie je výslovne zakázané zákonom; alebo (vi) používať Služby na iné účely ako na tie, ktoré sú povolené na základe týchto Podmienok.

23.5 Môžete vytvárať a odosielať nám obsah ako súčasť používania Služieb („Obsah používateľov“). Zachováte si všetky práva na svoj užívateľský obsah, s výhradou práv, ktoré nám poskytnete prijatím týchto Podmienok. Za akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý odošlete, potvrdzujete, že ste vlastníkom obsahu alebo že máte povolenie vlastníka autorských práv na odovzdanie obsahu a udeľujete nám celosvetové, nevýhradné, bezplatné, plne uhradené, prevoditeľné a sublicencovateľné právo používať a reprodukovať tento obsah v akejkoľvek propagačnej činnosti a verejnom zobrazovaní súvisiaceho so Službami alebo SumUp. Používateľský obsah, ktorý ste zadali, môžete odstrániť zrušením svojho účtu. Službám, ktoré: (i) je nepravdivé, zavádzajúce, nezákonné, obscénne, nemravné, pornografické, urážlivé, urážlivé, urážlivé, vyhrážajúce sa, obťažujúce, nenávistné, urážlivé alebo zápalové, nesmiete odovzdávať obsah používateľa; ii) podporuje konanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin alebo spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť; (iii) porušuje akúkoľvek povinnosť alebo práva akejkoľvek osoby alebo subjektu, vrátane práv na publicitu alebo súkromie; (iv) obsahuje poškodené údaje alebo akékoľvek iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory; (v) inzeruje výrobky alebo služby konkurencieschopné s výrobkami a službami spoločnosti SumUp alebo jej partnerov; alebo (vi) na základe nášho vlastného úsudku zakazuje akejkoľvek osobe alebo subjektu používať alebo využívať služby alebo ktoré by nás mohli vystaviť akejkoľvek škode alebo zodpovednosti. Aj keď nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo monitorovať akýkoľvek užívateľský obsah, vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo odstrániť akýkoľvek užívateľský obsah bez toho, aby sme vás o tom upovedomili. Beriete na vedomie, že používaním Služieb môžete byť vystavení urážlivému, neslušnému alebo nevhodnému obsahu používateľa. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo poškodenie obsahu vášho používateľa.

24 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

24.1 Máme právo kedykoľvek upraviť tieto Podmienky a zmeniť, odstrániť, prerušiť alebo uložiť Podmienky pre akýkoľvek aspekt Služieb.

24.2 O každej navrhovanej zmene týchto podmienok vás budeme informovať zaslaním e-mailu na primárnu e-mailovú adresu zaregistrovanú vo vašom Účte alebo oznámením z aplikácie.

24.3 Navrhovaná zmena nadobudne účinnosť dva (2) mesiace po dátume oznámenia o zmene, pokiaľ nám pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien neoznámite, že proti navrhovaným zmenám namietate. Zmeny, vďaka ktorým sú tieto Podmienky pre vás výhodnejšie, nadobudnú účinnosť okamžite, ak je to uvedené v oznámení o zmene. Zmeny, vďaka ktorým sú tieto Podmienky pre vás výhodnejšie, nadobudnú účinnosť okamžite, ak je to uvedené v oznámení o zmene. Ak nám oznámite, že máte námietky proti navrhovaným zmenám pred tým, ako zmeny vstúpia do platnosti, môžete tieto Podmienky ukončiť bezplatne a s účinnosťou kedykoľvek pred dátumom, kedy by sa zmeny uplatnili, keby ste proti navrhovaným zmenám nevzniesli námietky.

24.4 Najnovšia verzia Podmienok je prístupná na našej webovej stránke.

25 Oddeliteľnosť

25.1 Ak by bola niektorá časť týchto Podmienok súdom príslušnej jurisdikcie vyhlásená za neplatnú, nezákonnú alebo nevynútiteľnú, potom sa táto časť oddelí od ostatných ustanovení Podmienok, ktoré zostávajú platné a vymáhateľné v plnom rozsahu povolenom zákonom.

26 Postúpenie

26.1 Máme právo slobodne postúpiť naše práva a povinnosti na základe týchto Podmienok akejkoľvek tretej strane a váš súhlas s takýmto postúpením sa považuje za udelený na základe podpisu týchto Podmienok.

26.2 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete postúpiť žiadne svoje práva a povinnosti na základe týchto Podmienok na tretie strany.

27 Chyby a neoprávnené platby

27.1 Ak sa domnievate, že sme zlyhali pri vykonaní alebo sme nesprávne vykonali platobnú transakciu alebo spracovali neoprávnenú transakciu, musíte nás o tom bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do trinástich (13) mesiacov od dátumu uskutočnenia platobnej transakcie, informovať.

27.2 V prípade, že sa nám nepodarilo uskutočniť alebo sme nesprávne vykonali platobnú transakciu, vynaložíme okamžité úsilie na prešetrenie a chybu bez neopodstatneného oneskorenia napravíme a opravíme.

27.3 V prípade neoprávnenej platby vám bezodkladne a v každom prípade najneskôr do konca pracovného dňa bezprostredne nasledujúceho po dátume oznámenia o neoprávnenej transakcii vrátime sumu platby vrátane všetkých poplatkov, ktoré z nej boli odpočítané. Neplatí to, ak máme opodstatnené dôvody na podozrenie z podvodu súvisiaceho s takouto neoprávnenou platbou a tieto dôvody písomne oznámime príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

27.4 Máme zavedené písomné postupy pre efektívne narábanie s chybami, ktoré majú dopad na Spotrebiteľov, a zaväzujeme sa čo najrýchlejšie vyriešiť všetky chyby, ktoré urobíme.

28  Riešenie sťažností

28.1 Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Služieb sa v prvom rade smerujú na nás, a to kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu na adrese [email protected] alebo prostredníctvom nášho online chat nástroja dostupného na našej webovej stránke - https://sumup.sk/kontakt-pre-terminal-na-karty/.

28.2 Na všetky sťažnosti sa bude vzťahovať náš postup vybavovania sťažností. Na požiadanie vám poskytneme kópiu nášho postupu pri vybavovaní sťažností.

28.3 Vo väčšine prípadov poskytneme úplnú odpoveď na vašu žiadosť e-mailom do pätnástich pracovných dní po dátume prijatia vašej sťažnosti. Za výnimočných okolností, keď nebudeme schopní na vašu sťažnosť odpovedať v plnom rozsahu, budeme vás o tom informovať s uvedením dôvodov oneskorenia a časového rámca, v ktorom dostanete úplnú odpoveď, ktorá bude v každom prípade do tridsaťpäť dní od dátumu prijatia vašej sťažnosti. 

28.4 Ak vašu sťažnosť nevyriešime k vašej spokojnosti, môžete svoju sťažnosť postúpiť ombudsmanovi pre finančné služby a dôchodky, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (tel. (01) 567 7000). Podrobnosti o službe, ktorú ponúka ombudsman pre finančné služby a dôchodky, sú k dispozícii na www.fspo.ie. 29 Rozhodné právo a jurisdikcia

29.1 Váš účet funguje v Írsku a tieto Podmienky sa riadia a vykladajú podľa írskeho zákona a v súlade s ním.

29.2 Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi vrátane, okrem iného, akýchkoľvek sporov týkajúcich sa právoplatného uzavretia, existencie, neplatnosti, porušenia, ukončenia alebo neplatnosti týchto podmienok, budú s riešiť a rozhodovať súdy Írska. Predtým, ako sa spor predloží súdu, sa vy a my budeme snažiť vyriešiť spor priateľskými rokovaniami.

30 Záznamy

30.1 Podrobnosti o jednotlivých transakciách budeme uchovávať šesť rokov od dátumu, keď bola konkrétna transakcia dokončená. Všetky ďalšie záznamy budeme uchovávať šesť rokov od dátumu, keď vám prestaneme poskytovať akýkoľvek produkt alebo službu.