Algemene voorwaarden

Inleiding

De volgende algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u ('u', 'uw') en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') die het gebruik van ons apparaat voor betalingsverwerking en andere services, onze mobiele applicatie ('App' of 'Software') en alle versies van onze kaartterminals ('Terminal') (gezamenlijk de 'Services' genoemd) regelt. SumUp Limited wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. SumUp is een geautoriseerde elektronischgeldinstelling (licentienummer C195030, uitgegeven op 27/10/2020en is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die is opgericht in Ierland onder handelsnummer 505893 en statutaire zetel houdt te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland D02 K580.

DEEL EEN - Verwerkingsservice voor verkopers

1 Algemeen

1.1 Met onze Services kunt u betaalkaarttransacties ('Transactie(s)') voor uw klanten ('Kaarthouder') accepteren met behulp van uw compatibele mobiele apparaat, onze App en een Terminal (die niet nodig is voor handmatig ingevoerde transacties). We bieden een bijgewerkte lijst met alle compatibele mobiele apparaten en de geaccepteerde betaalkaarten van onze website.

1.2 U kunt de Services gebruiken via een door ons geleverde Terminal of door de betaalkaartgegevens handmatig in te voeren. Wanneer u transacties accepteert met behulp van een van onze Terminals, wordt de Terminal gebruikt om transacties tussen de betaalkaart en onze servers te verwerken en te autoriseren.

1.3 Wij kunnen u voorzien van betalingsdiensten met acceptatie op afstand waarmee u e-commercebetalingen kunt accepteren via een applicatie van derden (een 'Partnerapplicatie'), bijvoorbeeld via een mobiele applicatie of website, die u door een Partner ( de 'Partner') wordt geboden overeenkomstig een afzonderlijke commerciële relatie tussen u en de Partner. Meer informatie over Partners is op verzoek verkrijgbaar. Als u alleen e-commercebetalingen accepteert, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot Pinapparaten en procedures met betrekking tot een kaart die door de betaler wordt voorgelegd, niet op u van toepassing.

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de betalingsservices die worden geboden als onderdeel van de partnerapplicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van de Partnerapplicatie of een Service die door de Partner aan u of kaarthouders wordt geboden.

Als dit tussen u en de Partner is overeengekomen, kunnen wij kosten in rekening brengen die niet alleen onze transactiekosten dekken, maar ook een kost namens de Partner omvatten om financiële middelen te innen die u aan een Partner verschuldigd bent overeenkomstig de afzonderlijke commerciële overeenkomst die u met de Partner hebt (de 'Partnerkost').

1.4 Wij zorgen ervoor dat alle financiële middelen die voortkomen uit uw Transacties aan ons worden gecrediteerd en wij boeken alle bedragen die wij u krachtens deze Voorwaarden verschuldigd zijn, over naar uw bankrekening nadat we deze hebben ontvangen ('Uitbetaling'). Vóór elke uitbetaling houden wij de toepasselijke kosten ('kosten') af. Als u een tariefplan ('Plan') selecteert, betaalt u de toepasselijke terugkerende kosten op basis van het plan dat u hebt gekozen. Onze huidige Tarieven en Plannen worden vermeld op onze website.

1.4.1 Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u en bevestigt u aan ons dat wij gecombineerde tarieven mogen aanrekenen voor verschillende kaartproducten die in het tarievenoverzicht worden vermeld.

1.4.2 Wij bieden u lopende rekeningafschriften. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt en erkent u dat wij kosteninformatie verzamelen volgens merk, applicatie, categorieën van betaalinstrumenten en tarieven voor afwikkelingskosten die van toepassing zijn op de transactie, indien van toepassing, en dat wij deze informatie regelmatig aan u beschikbaar stellen, minstens een keer per maand en op een manier waarop u de informatie kunt opslaan en in ongewijzigde vorm kunt reproduceren.

1.5 Onze verplichtingen overeenkomstig deze Voorwaarden zijn beperkt tot het verstrekken van een Account en de Services. Wij zullen alle redelijke middelen gebruiken om de Services vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week en het hele jaar door aan u te leveren. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken de aan u geleverde Services opschorten of de duur van de Services beperken om onderhoudswerken uit te voeren als dit wettelijk vereist is, als u de materiële verplichtingen onder deze Voorwaarden niet bent nagekomen of als er naar onze mening een redelijk vermoeden is van witwassen van geld en/of financiering van terrorisme.

1.6 Wij bieden u indien van toepassing een transactiegeschiedenis en verdere analysesystemen.

1.7 Wij behouden ons het recht voor om een derde aan te wijzen om aan enkele of al onze verplichtingen overeenkomstig deze Voorwaarden te voldoen.

2 SumUp-account

2.1 Om de Services van SumUp te gebruiken, moet u zich registreren en aanmelden voor een SumUp-account ('Account'). U bevestigt dat alle door u verstrekte gegevens over u en/of uw bedrijf geldig is op het moment van het aangaan van deze overeenkomst en Voorwaarden. Nadat zich hebt aangemeld, ontvangt u een bevestigingsmail op uw primair geregistreerd e-mailadres. U kunt slechts één (1) Account openen, tenzij wij uitdrukkelijk toestemming geven voor het openen van extra accounts of subaccounts. U moet ervoor zorgen dat de gegevens die in uw account zijn geregistreerd, altijd juist en actueel zijn.

2.2 U moet een redelijk beschrijvende identificatienaam kiezen die, als deze anders is dan de bedrijfsnaam, u of uw bedrijf duidelijk identificeert. U moet ook het telefoonnummer opgeven waarmee contact kan worden opgenomen. De identificatienaam en het contactnummer kunnen op het creditcard- of bankpasafschrift van de Kaarthouder staan.

2.3 Wanneer u zich hebt geregistreerd en aangemeld voor een account en deze voorwaarden hebt geaccepteerd, kunnen wij een kredietcontrole uitvoeren en kunnen wij u vragen om extra documentatie te verstrekken, zodat wij de nodige controles kunnen uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgevingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald. Wij verkrijgen dergelijke kredietinformatie en voeren dergelijke extra controles uit en u moet ons hulp bieden in de mate die in dit opzicht noodzakelijk is.

2.4 De beslissing of uw identiteit juist is geverifieerd in overeenstemming met paragraaf 2.3 is geheel naar ons goeddunken. Totdat wij u hebben geïdentificeerd en geverifieerd, vormen deze Voorwaarden een voorlopige overeenkomst die u volledig bindt en behouden wij ons het recht voor om op elk gewenst moment tijdens deze periode de levering van deze Services overeenkomstig deze Voorwaarden te beëindigen of niet te starten.

2.5 De Services zijn betalings- en elektronischgeldservices en het Account is geen bankrekening.  Het geld dat op het Account staat is geen deposito en levert geen rente op.  Het Account valt niet onder een compensatieregeling. Uw Account zal op een van onze servers worden geregistreerd. Wij houden een bedrag in dat gelijk is aan de bedragen die u ons verschuldigd bent. Dit bedrag is gescheiden van onze eigen financiële middelen, maar worden bewaard met de bedragen die worden ingehouden namens andere Accounts op een gescheiden bankrekening. Dergelijke financiële middelen worden beschermd in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de European Communities (Electronic Money) Regulations 2011. In geval van insolventie zijn alle financiële middelen die we hebben ontvangen beschermd tegen vorderingen van onze schuldeisers.

2.6 Als er gedurende twee (2) jaar achtereenvolgens geen activiteit is waargenomen in uw SumUp-account, hebben wij het recht om een kennisgeving naar uw geregistreerde e-mailadres te sturen en in het geval u niet binnen dertig (30) dagen op onze kennisgeving reageert dat u uw account wilt behouden, sluiten wij uw account automatisch. U kunt uw saldo te allen tijde opnemen door contact op te nemen met de klantenservice (per e-mail via [email protected] of via onze online chat op onze website : https://nl.sumup.be/contact/.

3 Beperkingen van het gebruik van de Services

3.1 Om onze Services te gebruiken, hebt u een compatibel mobiel apparaat (behalve 3G-apparaten) en een internetaansluiting nodig die door derden aan u wordt geleverd. Dergelijke derden kunnen u kosten aanrekenen voor het gebruik van een mobiel apparaat en/of internetaansluiting voor toegang tot de Services en u bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten.

3.2 Door deze Voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u een natuurlijke persoon of rechtspersoon bent die alleen handelt in het kader van uw eigen commerciële of professionele activiteiten (niet persoonlijke activiteiten) en op het moment van ondertekening van deze Voorwaarden naar behoren gemachtigd bent om zaken te doen in een of meer van de door ons ondersteunde landen ('Regio's'). Wij bieden een lijst met Regio's en werken deze van tijd tot tijd bij op onze website. Als u een natuurlijk persoon bent, moet u achttien (18) jaar of ouder zijn om de Services te kunnen gebruiken. Wij kunnen te allen tijde verlangen dat u uw een bewijsstuk van uw leeftijd voorlegt.

3.3 Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met de netwerkregels ('Netwerkregels') die worden uiteengezet door de creditcardorganisaties, inclusief, maar niet beperkt tot VisaMastercard en American Express (gezamenlijk 'Kaartsystemen' genoemd). De Netwerkregels kunnen vereisen dat sommige van onze verkopers een afzonderlijke overeenkomst aangaan met een van onze wervende bankpartners of de kaartsystemen zelf, afhankelijk van hun transactievolume. Als u een dergelijke handelaar bent, brengen wij u op de hoogte en bieden wij u op dat moment een afzonderlijke overeenkomst. In geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en een dergelijke wervingsovereenkomst hebben de voorwaarden van de wervingsovereenkomst voorrang bij het oplossen van dit conflict.

3.4 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt u geen recht op transacties met betrekking tot goederen en/of services, (i) die niet zijn verstrekt voor uw eigen account of worden verstrekt in opdracht van een derde die u niet bent; (ii) die niet worden verstrekt tijdens de gewone bedrijfsvoering zoals aan ons is meegedeeld, waaronder het accepteren van terugbetalingen van een eerder toegekend krediet of van een contante betaling die u eerder aan de Kaarthouder hebt gedaan; (iii) waarbij onwettelijke content, content die is onderworpen aan de bescherming van minderjarigen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of instructies voor het maken van wapens of explosieven, betrokken is of daarmee verband houdt; (iv) die verband houden met diensten op het gebied van gokken, ongeacht of deze wettelijk zijn of niet, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; (v) die verband houden met sekswinkels of pornografisch amusement (behalve voor tijdschriften voor amusement voor volwassenen); (vi) die verband houden met wapens of illegale drugs of producten; (vii) die verband houden met alcohol of tabak, voor zover alcohol en tabak de enige producten zijn die door uw bedrijf worden verkocht; (viii) waarvan wij redelijkerwijs van mening zijn dat ze de Kaartsystemen of onze reputatie kunnen beschadigen; (ix) die verboden zijn overeenkomstig wetten of regelgevingen die op u, de Kaarthouder of een van uw producten of services van toepassing zijn, of die anderszins onwettelijk zijn. Wij beslissen naar eigen goeddunken of uw gebruik van de Services kan worden toegerekend aan een van de bovengenoemde producten of services en dat deze daarom niet in overeenstemming is met de Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken categorieën van verboden transacties of zakelijke categorieën toe te voegen door dergelijke categorieën toe te voegen aan deze Voorwaarden of een acceptabel gebruiksbeleid dat is gepubliceerd op onze Support Centrum van onze website.

3.5 Als u bij ons een transactie indient of probeert bij ons een transactie in te dienen waarvan wij van mening zijn dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of de wet en/of ons, andere gebruikers van onze Services of onze verwerkers blootstelt aan schade (inclusief, maar niet beperkt tot fraude, merk- of reputatieschade of criminele handelingen), behouden wij ons het recht voor om de Transactie niet te autoriseren, op te schorten of terug te draaien; en/of om uw account te sluiten of op te schorten; en/of om de transactie aan de relevante wetshandhavingsinstantie te melden; en/of om schadevergoeding van u te eisen in het geval dat we een van de bovenstaande maatregelen toepassen.

4 Terminals en software

4.1 U kunt onze Terminals aankopen of huren tegen een aankoopprijs of overeenkomstig de huurvoorwaarden die van tijd tot tijd door ons worden vastgesteld of tegen de prijs die wordt gepubliceerd op onze website. Afzonderlijke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de aankoop van Terminals.

4.2 U kunt slechts één Terminal per Account gebruiken. We kunnen u op verzoek voorzien van aanvullende Terminals voor extra accounts of subaccounts.

4.3 U mag de Terminal niet verkopen, verhuren, in licentie geven of overdragen aan een derde of het gebruik van de Terminal door een derde toestaan. Het is ook niet toegestaan om de software of de hardware van de Terminal op enigerlei wijze te wijzigen. U mag de Terminal niet voor andere doeleinden gebruiken dan het accepteren van Transacties.

4.4 Behalve bij een aankoop van de Terminal, moet u de Terminal op ons verzoek aan ons retourneren, hetzij bij beëindiging of het verlopen van deze Voorwaarden of voor het vervangen een bestaande Terminal. Als u deze Voorwaarden beëindigt, moet u de Terminal op eigen kosten retourneren.

4.5 U moet alle app-updates installeren om de Services te kunnen blijven gebruiken.

5 Uw verplichtingen 5.1 U kunt betalingen overeenkomstig deze Voorwaarden doen door uitsluitend de Terminals te gebruiken wij aan u hebben verstrekt.

5.2 U mag geen transacties accepteren als de betaalkaart niet alle elementen bevat die typerend zijn voor dat type kaart, als de betaalkaart lijkt te zijn gemanipuleerd of beschadigd of als de betaalkaart is vervallen.

5.3 Zonder onze toestemming kunt u u geen minimumdrempel instellen die hoger is dan 1,00 EUR voor transacties. Bovendien moet u Kaarthouders minstens dezelfde voorwaarden bieden als deze die u verstrekt aan klanten die contant betalen voor uw goederen en/of services en u mag geen extra kosten of toeslagen aan kaarthouders in rekening brengen.

5.4 U moet uw Account en Transactiegeschiedenis controleren en aan de respectieve Kaarthouder alle Transacties terugbetalen die u ten onrechte hebt ontvangen of het teveel betaalde bedrag terugbetalen als het bedrag van de Transactie niet juist was.

5.5 U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van alle wijzigingen in de gegevens die u ons hebt verstrekt bij het goedkeuren van deze Voorwaarden, waaronder wijzigingen in het type of de aard van uw bedrijf, wijzigingen van het productassortiment, elke verkoop of verhuur van uw bedrijf of enige andere verandering van eigenaar, alle wijzigingen van de rechtsvorm of naam van uw bedrijf, wijzigingen van het adres of de bankrekeninggegevens van het bedrijf, een materiële ongunstige wijziging van uw financiële toestand en wijzigingen van de gegevens die u hebt verstrekt in overeenstemming met de wetgeving inzake witwassen van geld of financiering van terrorisme.

5.6 U zorgt ervoor dat al het SumUp-advertentiemateriaal dat u van ons ontvangt, duidelijk zichtbaar in in uw bedrijfsruimten wordt weergeven. Dergelijk materiaal kan stickers voor uw winkel, winkel of autoraam bevatten met het SumUp-logo en/of de logo's of symbolen of folders van de kaartsystemen die moeten worden weergegeven door de kaartsystemen, de wet of SumUp.

U stelt de kaarthouder een papieren bon van de transactie ter beschikking, indien dit wordt vereist door de wet of het kaartsysteem. Bovendien kunt u kaarthouders de mogelijkheid bieden (maar niet in plaats van een papieren bon als deze wettelijk verplicht is) om een transactiebon te ontvangen via e-mail of een sms-tekstbericht.

5.8 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat de aanmeldgegevens voor uw account veilig worden bewaard, zodat andere personen er geen toegang toe kunnen krijgen, dat geen enkele gebruiker van de Terminal de gegevensinvoer kan manipuleren en dat er geen ongeoorloofd gebruik van uw Account, Terminals of andere vertrouwelijke gegevens plaatsvindt met betrekking tot het gebruik van de Services. Als u vermoedt of weet dat uw account zonder toestemming is gebruikt, moet u onze klantenservice hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via onze website (per e-mail via [email protected] of via onze online chat op onze website : https://nl.sumup.be/contact/) en/of uw inlogwachtwoord wijzigen via onze website. Wij ondernemen redelijke acties om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen wanneer wij een dergelijke melding ontvangen.

5.9 U bent verplicht om de toepasselijke bepalingen van de norm voor betaalkaartenbranche en gegevensbeveiliging (PCI-DSS) na te leven gedurende de looptijd van deze voorwaarden ('PCI Compliance'). U moet vooral deze regelgevingen naleven met betrekking tot de opslag, verwerking en verzending van betaalkaartgegevens. Informatie over de PCI-DSS is beschikbaar op de website van de PCI Council https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 U moet onmiddellijk alle bankafschriften (zoals facturen of vereffeningen en rekeninguittreksels) die door ons zijn verstrekt, controleren, evenals de vereffeningen, terugbetalingen, terugvorderingen of andere transacties die zijn betaald of in rekening gebracht op uw bankrekening of bij de eigenaar van de pas. U moet uiterlijk binnen vijfentwintig (25) werkdagen ('werkdag' betekent elke dag van maandag tot en met vrijdag, behalve nationale vrije dagen en andere feestdagen in Ierland) bezwaar aantekenen na de ontvangst van het relevante afschrift of datum van de desbetreffende betaling. Als u niet tijdig bezwaar aantekent, wordt dit als een goedkeuring beschouwd, tenzij er door ons een fout is gemaakt. Als er door ons een fout is gemaakt, dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, maar uiterlijk dertien (13) maanden na de afschrijvingsdatum van de betalingstransactie waarop de fout betrekking heeft (zoals meer in detail beschreven in clausule 27 (Fouten en niet-geautoriseerde betalingen). Wij behouden ons het recht voor om gecorrigeerde afschriften opnieuw uit te geven of betalingen te corrigeren na het verstrijken van deze termijn. Behalve als dit wettelijk vereist is, bent u als enige verantwoordelijk voor het bijhouden van alle transacties en andere gegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de Services.

DEEL TWEE - Betalingen verwerken

6 Financiële middelen

6.1 Voor de toepassing van deze Voorwaarden machtigt u ons en elke financiële instelling waarmee wij samenwerken uitdrukkelijk om namens u financiële middelen aan te houden, te ontvangen en uit te betalen, zoals wordt uiteengezet in paragraaf 1.3. De bovenstaande autorisatie blijft volledig van kracht totdat uw Account wordt gesloten of beëindigd. Betalingen naar uw bankrekening worden op zijn minst gedeeltelijk uitgevoerd door externe financiële instellingen (zoals de banken waar u en wij een bankrekening hebben). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke creditering van middelen naar uw bankrekening nadat we de middelen aan uw bank hebben uitbetaald.

6.2 U ontvangt geen rente of andere inkomsten op financiële middelen in uw account. U wijst ons onherroepelijk alle rechten en wettelijke belangen toe aan rentes en/of andere inkomsten die kunnen toekomen aan of kunnen worden toegeschreven aan de financiële middelen in uw account.

6.3 In het geval dat u Transacties verwerkt waarbij de betaalkaartgegevens van de Kaarthouder handmatig worden ingevoerd in onze App of de smartphone van de Kaarthouder met een totaalbedrag dat het maximale bedrag overschrijdt in een periode van zeven dagen, zal SumUp het bedrag boven deze limiet gedurende dertig (30) dagen vasthouden voordat het geld naar uw Account wordt overgemaakt. Als u denkt deze limiet om welke reden dan ook te zullen overschrijden, kunt u contact met ons opnemen om versnelde uitbetaling aan te vragen. Op basis van verschillende factoren zal SumUp uw verzoek beoordelen om te bepalen of u in aanmerking komt voor versnelde uitbetaling. De limiet voor handmatig ingevoerde Transacties vindt u in het gedeelte over Transactiekosten op onze website.

6.4 Wij doen geen Uitbetalingen van financiële middelen met betrekking tot transacties die nog niet door ons zijn ontvangen van de aangewezen financiële instellingen.

6.5 Wij hebben het recht om een onderzoek in te stellen of om lopende geschillen met betrekking tot uw account op te lossen en als gevolg daarvan kunnen wij de toegang tot uw financiële middelen beperken zolang dit nodig is. Wij kunnen ook de toegang tot uw financiële middelen beperken als dit wordt vereist door de wet of een gerechtelijk bevel.

7 Reserve

7.1 Om de uitvoering van uw betalingsverplichtingen overeenkomstig deze voorwaarden veilig te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord u dat wij te allen tijde het recht hebben om betalingen tijdelijk aan u in te houden en een reserve ('Reserve') op te bouwen. We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken een op risicoprofiel gebaseerde reserve aanhouden voor uw gebruik van de Services.

7.2 Niettegenstaande paragraaf 7.1 kan de Reserve ook worden gebruikt als waarborg in ons voordeel en wij hebben het recht om alle bedragen die u ons verschuldigd bent op grond van deze Voorwaarden, waaronder het saldo van een tekort op een Account, in elk individueel geval te innen en te verrekenen zonder voorafgaande kennisgeving.

7.3 Als u ons een bedrag verschuldigd bent dat hoger is dan het bedrag van de Reserve, moet u ons onmiddellijk en niet later dan 3 (drie) werkdagen vanaf ons verzoek, betalen. U machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om alle aan ons verschuldigde bedragen, inclusief kosten en uitgaven met betrekking tot het innen van deze bedragen, te debiteren van uw bankrekening die is gebruikt om betalingen te ontvangen en/of uw creditcard of bankrekening die is gebruikt om een van onze Terminals of om dergelijke bedragen te verrekenen met uitbetalingen die aan u verschuldigd zijn. Als u de bedragen die u ons op verzoek verschuldigd bent niet volledig betaalt, maakt u een ernstige inbreuk op deze Voorwaarden en u moet u alle kosten betalen met betrekking tot de inning van dergelijke bedragen, inclusief, maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en -kosten, kosten van incassobureaus en eventuele toepasselijke rentes.

8 Terugvorderingen

8.1 Het bedrag van de Transactie dat kan worden terugbetaald naar uw Account als de transactie wordt betwist of om welke reden dan ook wordt teruggedraaid door het desbetreffende Kaartsysteem, onze Verwerker, de Kaarthouder of een van onze aangewezen financiële instellingen, als de Transactie niet was geautoriseerd of als wij reden hebben om aan te nemen dat de Transactie niet geautoriseerd is of onwettig, verdacht of in strijd met deze Voorwaarden is ('Terugvordering').

8.2 U helpt ons op uw kosten wanneer wij u om hulp verzoeken om uw Transacties die via de Services zijn verwerkt, te onderzoeken en u erkent dat als u ons niet tijdig helpt, zoals het ons leveren van de benodigde documentatie niet later dan tien (10) Werkdagen na ons verzoek, dit kan leiden tot een onomkeerbare terugvordering. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het onderzoeken en/of bemiddelen van terugvorderingen; kosten die van tijd tot tijd op onze website.

8.3 Als een terugvorderingsgeschil niet in uw voordeel kan worden opgelost door de uitgevende bank of het kaartsysteem of als u ervoor kiest om een terugvordering niet te betwisten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke transactiebedrag verhoogd met de de kosten aan u in rekening te brengen en het oorspronkelijke transactiebedrag terug te storten naar naar de kaarthouder.

8.4 Als wij vaststellen dat u een buitensporig aantal terugvorderingen uitvoert, hebben wij het recht om Uitbetalingen van het Account naar uw bankrekening uit te stellen, een reserve aan te houden met een bedrag dat redelijkerwijs door ons is vastgesteld om verwachte terugvorderingen en gerelateerde kosten te dekken of de Services te beëindigen of op te schorten en uw account te sluiten.

9 Terugbetalingen en retours

9.1 Overeenkomstig deze deze Voorwaarden en door Transacties met de Services te accepteren, verwerkt u retours en voorziet u terugbetalingen via uw Account in overeenstemming met deze Voorwaarden en de Netwerkregels.

9.2 Naast andere vereisten eisen de netwerkregels dat u op het moment van aankoop bekendmaakt dat u een eerlijk retour- en annuleringsbeleid aanbiedt en u geen contante terugbetalingen op transacties geeft, tenzij dit wettelijk verplicht is, en dat u geen contant geld of ander waardevolle artikels accepteert voor het uitvoeren van een terugbetaling van een transactie.

9.3 Bij het bedrag van de terugbetaling moet alle belastingen zijn opgenomen die moeten worden terugbetaald en het bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke transactie.

9.4 In het geval van een ruil, gedeeltelijke retour, foute transactie of fout transactiebedrag moet u altijd eerst het totale bedrag van de oorspronkelijke transactie terugbetalen en daarna een nieuwe transactie starten voor nieuwe verkochte goederen en/of services of daadwerkelijk verschuldigde bedragen.

9.5 Terugbetalingen die via uw account zijn verwerkt, worden toegestaan tot dertig (30) dagen vanaf de dag waarop u de Transactie hebt gestart. Wij innen van u het oorspronkelijke transactiebedrag, verhoogd met de kosten, en boeken het oorspronkelijke transactiebedrag aan de kaarthouder terug.

9.6 Als wij vaststellen dat u een buitensporig groot aantal terugbetalingen verwerkt, kunnen wij uw terugbetalingsmogelijkheid uitschakelen.

10 Belastingen

10.1 U bent verantwoordelijk voor het vaststellen, innen, inhouden en rapporteren van belastingen en het overmaken van deze aan de betreffende belastingautoriteiten van alle belastingen die om welke reden dan ook zijn vastgesteld, gemaakt of moeten worden geïnd, betaald of ingehouden met betrekking tot het gebruik van onze Services. Als dit wordt vereist door een wet of een overheidsinstantie, zijn wij gemachtigd, maar niet verplicht om uw accountgegevens en transactiegeschiedenis aan de relevante autoriteiten te melden.

DEEL DRIE – SumUp Prepaid betaalpas

11 Algemeen

11.1 SumUp kan naar eigen goeddunken u een prepaidkaart ('Kaart') en portemonnee ('Portemonnee') verstrekken die is gekoppeld aan uw SumUp-verkopersaccount. De beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van activeringsprotocollen, de identiteitsverificatie en beschikbaarheid van financiële middelen en is niet verkrijgbaar voor alle SumUp-klanten.

11.2 Er kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van deze service. Het kostenoverzicht kan worden geraadpleegd.hier.

11.3 De SumUp Prepaid betaalpas wordt uitgegeven door SumUp Limited op grond van de licentie die het heeft bij Mastercard International Incorporated.

11.4 Voor gebruik van deze Kaart is een SumUp-verkopersaccount nodig. Daarom zijn alle Voorwaarden onder DEEL EEN, TWEE EN VIER (naast dit DEEL DRIE) ook van toepassing op deze Service.

11.5 De SumUp Prepaid betaalpas is bedoeld voor bedrijven en mag alleen worden gebruikt om uitbetalingen te doen voor een bedrijf dat is geregistreerd bij SumUp. De SumUp Prepaid betaalpas mag niet gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden.

12 De Service

12.1 Elke SumUp-verkopersaccount waaraan een Kaart is gekoppeld kan uitbetalingen of betaalpasverwerkingen ontvangen op zijn bankrekening of Kaart. U kunt de gewenste betalingsmethode kiezen door uw account te openen via het online portaal van SumUp.

12.2 Wanneer u ervoor kiest om geld op uw Kaart te ontvangen, worden de financiële middelen voor dit doel opgeslagen in een Wallet voor digitaal geld die door SumUp wordt beheerd.

13 Financiële middelen opladen naar en opnemen uit de Wallet

13.1 Er kunnen financiële middelen naar uw Wallet worden overgemaakt door ervoor te kiezen de inkomsten van uw betaalpasverwerkingen voor verkopers rechtstreeks in uw Wallet te ontvangen.

13.2 Naast het overschrijven van financiële middelen naar uw Portemonnee via verwerkingsactiviteit voor verkopers, kan SumUp u ook de mogelijkheid bieden om uw Portemonnee van financiële middelen te voorzien door er rechtstreeks financiële middelen ernaar op te laden via een creditcard- of bankpasbetaling of bankoverschrijving.

13.3 Overschrijvingen naar uw Wallet kunnen niet worden teruggedraaid of geannuleerd. U kunt echter op elk gewenst moment een uitbetaling naar uw bankrekening aanvragen.

13.4 De SumUp Prepaid betaalpas kan worden gebruikt om goederen en diensten te kopen bij elke verkoper die Mastercard accepteert of om geld op te nemen bij elke geldautomaat met het Mastercard-logo.

13.5 Wanneer aankopen worden gedaan met de SumUp Prepaid betaalpas, zullen we uw transactie-instructies verwerken na ontvangst van het transactiebericht van de Verkoper. We ontvangen al uw andere transactie-instructies op het moment dat u ons vraagt om de betreffende transactie uit te voeren.

14 Ongebruikte financiële middelen opnemen uit de Wallet

14.1 U kunt ervoor kiezen om het saldo van uw Wallet op elk gewenst moment kosteloos naar uw bankrekening over te schrijven. Deze overschrijvingen zijn onderworpen aan beveiligings- en fraudebestrijdingsmaatregelen, wat betekent dat u uw identiteit mogelijk van tevoren moet bevestigen.

14.2 Er zijn geen kosten verbonden aan het opnemen van financiële middelen zoals beschreven in clausule 14.1.

14.3 Roodstand is niet beschikbaar voor uw SumUp-verkopersaccount.

15 Uw verplichtingen

15.1 U moet een pincode instellen wanneer u uw Kaart registreert en activeert.

15.2 U mag uw pincode niet op uw Kaart schrijven of deze erbij bewaren.

15.3 Deel uw pincode nooit met andere personen. Behoudens clausule 15.4 bent u verantwoordelijk voor alle geautoriseerde transacties die worden uitgevoerd en alle kosten die worden gemaakt door het gebruik van uw Kaart. Als u toestaat dat een andere persoon toegang heeft tot uw Kaart, Kaartnummer, Accountnummer, pincode, Virtuele account of online aanmeldgegevens, behandelen we dit alsof u een dergelijk gebruik hebt toegestaan en bent u, behoudens clausule 15.4, aansprakelijk voor alle transacties en kosten die deze maken.

15.4 Als u de Kaart als Betaler kwijtraakt of deze wordt gestolen, of als u de beveiligingsfuncties van de Kaart niet heeft beveiligd in overeenstemming met deze Voorwaarden, is uw maximale aansprakelijkheid beperkt tot € 50 of de equivalente lokale waarde, tenzij u frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid niet heeft voldaan aan deze Voorwaarden, in welk geval u mogelijk aansprakelijk bent voor de volledige schade.

15.5 Sommige transacties vereisen mogelijk extra beveiligingsverificaties via het 3D Secure-systeem voordat ze worden voltooid. Dit kan vereisen dat u beveiligingsvragen beantwoordt of de transactie verifieert met een bevestigingscode die u ontvangt via een tekstbericht of e-mail of door het lezen van een vingerafdruk met een compatibel apparaat.

15.6 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van elke Kaart, Kaartnummer, Accountnummer, pincode, Virtueel account of online aanmeldgegevens volgens de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst.

15.7 Neem onmiddellijk contact met ons op via [email protected] of via online online chat op onze website https://nl.sumup.be/contact/. Als u denkt dat de aanmeldgegevens voor uw Kaart, Kaartnummer, Account, Pincode, Virtueel account of online aanmeldgegevens zijn verloren of gestolen of dat iemand zonder uw toestemming geld van uw account heeft overgeboekt of kan overboeken.

15.7.1 Als u vermoedt dat uw Kaart frauduleus is gebruikt, kunt u deze tijdelijk blokkeren door u aan te melden bij het SumUp-dashboard. Neem in dergelijke gevallen ook contact met ons op, zodat ons beveiligingsteam uw account kan onderzoeken en beschermen.

15.8 Sterke cliëntauthenticatie. Om transacties te verwerken, heeft SumUp aanvullende beveiligingselementen nodig, alsook een aanvullende authenticatiemethode om uw identiteit te verifiëren. De combinatie van een smartphone die aan uw account is gekoppeld met een persoonlijk element, zoals uw pincode of wachtwoord, dient als aanvullende authenticatiemethode. U dient over de twee bovenstaande elementen te beschikken om transacties te verwerken.

15.8.1 U dient uw pincode en wachtwoord te allen tijde vertrouwelijk te houden en uw smartphone te bewaren op een voldoende veilige plaats waar derden geen toegang tot hebben. Dit is omdat iedereen die uw pincode, wachtwoord of smartphone heeft, ongeoorloofd gebruik kan maken van de Diensten.

15.8.2 Neem in het bijzonder de volgende punten in acht om uw pincode, wachtwoord en smartphone te beschermen:

  1.  Uw pincode en wachtwoord mogen niet onbeveiligd elektronisch worden opgeslagen.

  2. Wanneer u uw pincode en wachtwoord invoert moet u zich ervan vergewissen dat deze informatie niet zichtbaar is voor anderen.

  3. Uw pincode of wachtwoord mogen niet buiten de beveiligheidsprocedures van de SumUp Wallet worden doorgestuurd, ze mogen bijvoorbeeld niet per e-mail worden verzonden. 

  4. Uw pincode of wachtwoord mag niet worden bewaard op dezelfde plek als uw smartphone.

15.9 Open banking. U mag aanbieders van open banking en derde dienstverleners toegang geven tot uw accountgegevens of de mogelijkheid geven om betalingen uit te voeren in uw naam, voor zover zij handelen volgens uw instructies en de toepasselijke wettelijke vereisten. Deze dienstverleners moeten bij wet toestemming hebben om betalingen te doen, en zullen in veel gevallen een vergunning moeten hebben van een Toezichthouder zoals de Financial Conduct Authority. 

15.9.1 Als u overweegt om een aanbieder van open banking of een derde dienstverlener te gebruiken, vraag hen dan om meer informatie over de status van hun vergunning (indien toepasselijk) en controleer dit daarnaast ook zelf. (U kunt dit doen door het online register met bedrijven die een vergunning hebben van de relevante Toezichthouder te controleren). Als u niet wilt dat aanbieders van open banking en derde dienstverleners nog langer toegang hebben tot uw accountgegevens of betalingen kunnen uitvoeren in uw naam, neem dan rechtstreeks contact op met hen of met ons.

15.9.2 Betalingsverzoeken die we ontvangen van aanbieders van open banking of derde dienstverleners die u toegang hebt gegeven, worden behandeld alsof u ze aan ons heeft gestuurd en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Als u van een aanbieder van open banking of een derde dienstverleners verwacht dat ze een betaling doen in uw naam en dit niet gebeurt, dan nemen we geen verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van uw betaling. 

16 Looptijd, schorsing, beëindiging van de Wallet & Card-service

16.1 In overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgevingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten we al onze klanten om hun gegevens vragen en deze verifiëren en registreren. Tot dit proces is voltooid, kan uw service gedeeltelijk of volledig beperkt worden.

16.1.1 Als uw identiteit gedeeltelijk is geverifieerd, wordt het volledige gebruik van het Betaalpasaccount beperkt, maar u kunt de Betaalpas mogelijk gebruiken voor betalingstransacties in winkels. Beperkingen zijn onder andere: geen geldopnames aan geldautomaten, geen internationale transacties, geen overschrijvingen van de ene account naar de andere en extra ladingen. Het gebruik van het Kaartaccount is op elk moment ook onderworpen aan beperkingen ter preventie van fraude, met of zonder kennisgeving.

16.2 Als gevolg van ons beleid en onze processen behouden we ons het recht voor om uw Kaart of Portemonnee te blokkeren, op te schorten of te annuleren als we activiteiten detecteren die we redelijkerwijs kunnen beschouwen als frauduleuze, verdachte of criminele activiteiten of activiteiten die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Als wij uw Kaart of Wallet blokkeren, schorsen of annuleren, zullen wij u op de hoogte stellen van de blokkering, schorsing of annulering van uw Kaart of Wallet voordat uw Kaart of Wallet wordt geblokkeerd, geschorst of geannuleerd, tenzij er objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen zijn of het voor ons onwettig is om dit te doen. Dit gebeurt waar mogelijk vóór of uiterlijk nadat uw Kaart of Wallet is geblokkeerd, geschorst of geannuleerd.

16.3 We kunnen uw Kaart of Wallet tijdelijk opschorten in het geval we ongebruikelijke of verdachte accountactiviteit detecteren. Als we dit recht uitoefenen, zijn we niet aansprakelijk jegens u vanwege de voortvloeiende onbeschikbaarheid van de financiële middelen op uw Kaartaccount en/of Virtuele account of vanwege uw onvermogen om de Kaart te gebruiken.

16.4 Om veiligheidsredenen kunnen we het aantal transacties beperken waarvoor u uw Kaart kunt gebruiken. U kunt uw Kaart niet gebruiken voor onwettig online gokken of andere onwettige transacties. We kunnen de beperkingen op elk gewenst moment verhogen, verlagen, annuleren of opschorten of nieuwe beperkingen toevoegen.

DEEL 4 - Extra wettelijke voorwaarden

17 Onze verplichtingen

17.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen en schade of niet-uitvoering overeenkomstig deze Voorwaarden die het gevolg zijn van onze naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en de Netwerkregels, overmacht of uw schendingen van deze Voorwaarden of toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten.

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder winstderving of reputatieverlies.

17.3 Geen enkele bepaling in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor enige wettelijke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of gewijzigd door een overeenkomst tussen de partijen.

17.4 SumUp biedt geen garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties of weglatingen van derden die betrokken zijn bij de Services of voor derden die op onze website adverteren.

17.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verstoringen of beperkingen van de Services of voor storingen of beperkingen van intermediaire services overeenkomstig deze Voorwaarden.

17.6 Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor claims, procedures, schade of verliezen die het bedrag van de door ons geïnde Kosten voor de levering van de Services aan u overschrijden gedurende de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de uiteindelijke claim is gebaseerd.

17.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor defecten voor hardware en andere producten van derden die wij mogelijk verkopen of opnemen in de Services. De fabrikant, die als enige verantwoordelijk is voor de service en ondersteuning, geeft de garantie en andere voorwaarden op voor dergelijke hardware en producten.

18 Vrijwaring

U zult ons en onze medewerkers, directeuren, agenten, gelieerde partijen en vertegenwoordigers en onze verwerkers schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle claims, kosten (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten), verliezen en schade die voortvloeien uit een claim, actie, audit, onderzoek of andere procedure die voortvloeit uit (i) uw schending van enige wet, regel of regelgeving van toepasselijke rechtsgebieden of van een van de bepalingen van deze Voorwaarden, van de Netwerkregels of van enige andere toepasselijke algemene voorwaarden met betrekking tot uw account; of (ii) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Services; of (iii) enige Transactie die door u is ingediend via de Services; of (iv) uw schending van enig recht van derden, inclusief, maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten; of (v) toegang en/of gebruik van de Services door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

19 Vertrouwelijkheid en privacy

19.1 U en wij behandelen vertrouwelijke gegevens die u van ons of wij van u of van de Kaarthouder ontvangen met betrekking tot deze overeenkomst als vertrouwelijk, en in het bijzonder om derden geen toegang te verlenen tot dergelijke vertrouwelijke gegevens. In het bijzonder behoren al uw of onze bedrijfs- en/of handelsgeheimen en alle niet-anonieme gegevens over de kaarthouder tot vertrouwelijke gegevens. U en wij zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het ongeautoriseerde gebruik van kaarten en gegevens van Kaarthouders. Dergelijke gegevens mogen alleen worden opgeslagen als en zolang dit absoluut noodzakelijk is.

19.2 Als wij persoonsgegevens van kaarthouders aan u overdragen, mag u dergelijke gegevens alleen gebruiken voor zover nodig is om de limieten te beheersen, fraudebestrijdingsmaatregelen te nemen of faillissementen te voorkomen, en niet voor andere doeleinden zoals profilering (zoals de evaluatie van het koopgedrag) of voor verkoop- en marketingactiviteiten, tenzij de kaarthouder expliciet akkoord gaat met dergelijk ander gebruik. U mag dergelijke gegevens niet bekendmaken of verspreiden aan een derde of de gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de kaarthouder hebt gekregen. U moet alle relevante wetgevingen inzake gegevensbescherming naleven.

19.3 Meer gedetailleerde informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen vindt u in ons privacybeleid op onze website.

20 Relaties met derden

20.1 Wij zijn geen partij in de juridische relatie tussen u en de kaarthouder en wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het onderliggende doel van transacties, inclusief, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en aard van de goederen en services die u te koop aanbiedt, de verkoopprijs, kortingen, garantievoorwaarden, enz. U moet uzelf altijd voorstellen als een onderneming die niet tot SumUp behoort.

21 Looptijd, opschorting, beëindiging

21.1 Deze Voorwaarden blijven onder voorbehoud van clausule 21.3 van kracht, totdat deze Voorwaarden door u of door ons worden beëindigd in overeenstemming met clausule 21.2.

21.2 U kunt uw account te allen tijde kosteloos beëindigen en sluiten. Wij kunnen uw account op elk gewenst moment opschorten of beëindigen en uw Account om welke reden dan ook op elk gewenst moment sluiten met een opzegtermijn van niet minder dan 2 maanden. Wij kunnen uw Account ook opschorten of beëindigen en sluiten zonder voorafgaande kennisgeving als: (i) u een bepaling van deze Voorwaarden of een andere bepaling die van toepassing is op specifieke Services die onder afzonderlijke voorwaarden vallen, inclusief, en zonder beperking de Netwerkregels, schendt; of (ii) u een wet of regelgeving schendt of wij van mening zijn dat u een wet of regel schendt die van toepassing is op uw gebruik van onze Services; of (iii) wij reden hebben om aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten; of (iv) u een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt, of (v) als wij redelijkerwijs van mening zijn dat de veiligheid uw account niet gegarandeerd kan worden of om andere veiligheidsredenen.

21.3 Als uw account om welke reden dan ook wordt beëindigd of gesloten: (i) blijft u gebonden aan deze Voorwaarden, (ii) stopt u onmiddellijk het gebruik van de services, (iii) erkent u dat de licentie voor toegang tot en gebruik van de services die overeenkomstig deze Voorwaarden aan u zijn verleend, is beëindigd, (iv) accepteert u dat wij ons het recht voorbehouden, maar niet verplicht zijn, al uw accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen te verwijderen, en (v) stelt u ons niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de beëindiging van de toegang tot de Services of voor het verwijderen van uw Accountgegevens.

21.4 Na de daadwerkelijke beëindiging van uw Account betaalt u ons onmiddellijk alle bedragen die u overeenkomstig deze Voorwaarden verschuldigd bent naar evenredigheid tot aan de beëindiging van deze Voorwaarden en wij betalen u ook alle bedragen betalen die wij overeenkomstig deze Voorwaarden verschuldigd zijn. Niettegenstaande de bovengenoemde bepaling hebben wij het recht om de Reserve in te houden totdat de Account definitief is beëindigd, waaronder terugvorderingen, maar in elk geval niet langer dan dertien (13) maanden na de daadwerkelijke beëindiging.

22 Communicatie

22.1 Onze schriftelijke communicatie en kennisgevingen worden per e-mail naar u verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Dergelijke communicatie en kennisgevingen worden beschouwd als door u te zijn ontvangen in vierentwintig (24) uur na de tijd die op onze website is gepost, of in de vierentwintig (24) uur na de tijd die naar u is gemaild, tenzij wij een melding ontvangen dat de e-mail niet is afgeleverd.

22.2 Om deze reden moet u te allen tijde ten minste één geldig e-mailadres in uw account hebben. Wij dragen geen verantwoordelijkheid als het enige door u opgegeven e-mailadres niet geldig is of als u uw e-mailadres hebt gewijzigd, maar ons niet van dergelijke wijzigingen op de hoogte hebt gebracht.  Wij zullen u via het door u opgegeven e-mailadres, zoals bedoeld in deze clausule 22.2, op de hoogte stellen in het geval van vermoedelijke of daadwerkelijke fraude of beveiligingsbedreigingen met betrekking tot uw Account bij ons.

22.3 U moet uw postvak IN regelmatig controleren op nieuwe berichten. E-mails kunnen links bevatten naar andere communicatie op onze website. Wanneer de wetgeving vereist dat wij u informatie verstrekken op een duurzame drager, sturen wij u een e-mail of een kennisgeving waarin u wordt verwezen naar informatie op onze website, zodat u deze in gedrukte vorm kunt bewaren. U bent verplicht exemplaren te bewaren van alle berichten die wij naar u hebben verstuurd of aan u beschikbaar hebben gesteld.

22.4 Naast communicatie via e-mail, behouden wij ons indien nodig het recht voor om contact met u op te nemen. Elke communicatie of kennisgeving die per post wordt verzonden, wordt geacht te zijn ontvangen binnen drie (3) werkdagen vanaf de datum van verzending voor de Ierse post of binnen vijf (5) werkdagen vanaf de datum van verzending voor internationale post.

22.5 Wij stellen uw voorkeurstaal in op basis van het land dat u tijdens het registratieproces hebt gekozen en wij sturen u standaardcommunicatie in de door u gekozen taal. Bij niet-standaardcommunicatie behouden wij ons het recht voor dat wij met u communiceren in het Engels. Documenten of communicaties in andere talen zijn uitsluitend voor uw gemak en vormen geen verplichting voor ons om die taal te gebruiken bij andere communicatie.

22.6 U kunt te allen tijde een kopie van deze Voorwaarden opvragen door contact op te nemen met de klantenservice via [email protected] of via onze online chat op onze website : https://nl.sumup.be/contact/.

23 Intellectuele eigendomsrechten

23.1 Intellectuele eigendomsrechten ('IP-rechten') omvatten alle rechten die direct of indirect verband houden met de Services, de Terminals, de website, de internetdomeinnamen, alle content, de technologie met betrekking tot de Services en alle logo's, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten, databaserechten, handelsmerken, naamrechten, gebruiksmodellen en ontwerprechten, octrooien en alle andere wereldwijde exclusieve en niet-exclusieve rechten zoals die nu voorkomen of zullen voorkomen, worden verleend of overgedragen in de toekomst.

23.2 Wij (of onze licentiegevers) zijn de exclusieve eigenaar van alle IP-rechten met betrekking tot de Services en geen enkele bepaling in deze Voorwaarden wordt geïnterpreteerd als overdracht of concessie van de IP-rechten aan u. U mag de IP-rechten niet kopiëren, imiteren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

23.3 Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie) om elektronisch toegang te krijgen tot de Services en deze te gebruiken met het doel Transacties te accepteren. 23.4 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, mag u (i) geen rechten overdragen die aan u zijn verleend overeenkomstig deze Voorwaarden aan een derde; (ii) een derde niet de mogelijkheid om de Services te gebruiken (voor huur, lease of anderszins); (iii) zich geen toegang verschaffen tot content, materiaal of gegevens op alle SumUp-systemen op handmatige wijze of via geautomatiseerde systemen, zoals robots, spiders, scrapers, enz.; (iv) op geen enkele manier content, materiaal of gegevens van SumUp kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, openbaar weergeven, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, doorverkopen of distribueren of er afgeleide werken van maken; (v) de beperkingen in robot headers van de Service niet overtreden, de technische beperkingen van de Service niet omzeilen, ontwijken of verwijderen, geen hulpprogramma's gebruiken om functies of functionaliteiten in te schakelen die normaal gezien in de Service zijn uitgeschakeld, of de Service niet decompileren, demonteren of anderszins reverse-engineeren, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet is verboden; of (vi) de Services niet gebruiken voor andere doeleinden dan het doel dat is toegestaan overeenkomstig deze Voorwaarden.

23.5 U mag content genereren en naar ons verzenden als onderdeel van het gebruik van de Services ('Gebruikerscontent'). U behoudt alle rechten in uw Gebruikerscontent, onder voorbehoud van de rechten die u ons toekent door deze Voorwaarden te accepteren. Voor alle Gebruikerscontent die u verzendt, erkent u dat u de contenteigenaar bent of dat u toestemming van de eigenaar van het auteursrechteigenaar om de content te uploaden en verleent u ons een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrije, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om die content te gebruiken en te reproduceren bij elke promotionele activiteit en openbare weergave met betrekking tot de Services of SumUp. U kunt gebruikerscontent die door u is verzonden, verwijderen door uw account te beëindigen. U mag geen Gebruikerscontent naar de Services verzenden die: (i) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, kwellend, hatelijk, beledigend of opruiend is; (ii) gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheid; (iii) inbreuk maakt op enige plicht jegens of rechten van een persoon of onderneming, inclusief publiciteits- of privacyrechten; (iv) beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden bevat; (v) reclame maakt voor producten of diensten die concurreren met de producten en diensten van SumUp of zijn partners; of (vi) op basis van onze eigen beoordeling een persoon of onderneming verbiedt om de Services te gebruiken of ervan te genieten, of die ons kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid. Hoewel we niet verplicht zijn om Gebruikerscontent te screenen, bewerken of controleren, behouden we ons het recht voor om Gebruikerscontent op elk gewenst moment te bewerken of verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U erkent dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan aanstootgevende, onfatsoenlijke of aanstootgevende Gebruikerscontent. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan uw Gebruikerscontent.

24 Wijzigingen

24.1 Wij hebben het recht om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en alle aspecten van de Services te wijzigen, te verwijderen, stop te zetten of op te leggen.

24.2 Wij brengen u op de hoogte van elke voorgestelde wijziging van deze Voorwaarden door een e-mail te sturen naar uw primair e-mailadres dat is geregistreerd bij uw Account of door u via de App op de hoogte te stellen.

24.3 De voorgestelde wijziging wordt twee (2) maanden na de datum van de kennisgeving van wijziging van kracht, tenzij u ons hebt laten weten dat u bezwaar aantekent tegen de voorgestelde wijzigingen voordat de wijzigingen van kracht worden. Wijzigingen van deze Voorwaarden die in uw voordeel spelen, worden onmiddellijk van kracht indien dit in de kennisgeving van wijziging wordt vermeld. Indien u ons vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen laat weten dat u bezwaar maakt tegen de voorgestelde wijzigingen, kunt u deze Voorwaarden kosteloos en met ingang van elk moment vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht zouden zijn geworden als u geen bezwaar had gemaakt tegen de voorgestelde wijzigingen, beëindigen.

24.4 De nieuwste versie van de Voorwaarden is beschikbaar op onze website.

25 Scheidbaarheid

25.1 Als een deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt een dergelijk deel gescheiden van de andere Voorwaarden die geldig en afdwingbaar blijven voor zover dit wordt toegestaan door de wet.

26 Toewijzing

26.1 Wij hebben het recht om onze rechten en plichten onder deze Voorwaarden vrij aan derden toe te wijzen en uw toestemming voor een dergelijke overdracht wordt geacht te zijn verleend op grond van deze Voorwaarden.

26.2 U mag geen van uw rechten en verplichtingen overeenkomstig deze Voorwaarden overdragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

27 Fouten en niet-geautoriseerde betalingen

27.1 Als u van mening bent dat we een betalingstransactie niet of onjuist hebben uitgevoerd of een niet-geautoriseerde transactie hebben verwerkt, dient u ons hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen en in elk geval niet later dan dertien (13) maanden vanaf de datum van de betalingstransacties.

27.2 In het geval dat we een betalingstransactie niet of onjuist hebben uitgevoerd, zullen we ons onmiddellijk inspannen om de fout te onderzoeken en zullen we deze zo snel mogelijk herstellen en corrigeren.

27.3 In het geval van een niet-geautoriseerde betaling, zullen wij onmiddellijk en in elk geval niet later dan het einde van de werkdag die volgt op de datum van kennisgeving van de niet-geautoriseerde betaling het betaalde bedrag terugbetalen, inclusief eventuele in mindering gebrachte kosten. Dit is niet van toepassing als we redelijke gronden hebben om fraude te vermoeden met betrekking tot een dergelijke niet-geautoriseerde betaling en we deze gronden schriftelijk aan de relevante nationale autoriteit meedelen.

27.4 Wij beschikken over schriftelijke procedures voor de effectieve afhandeling van fouten die Consumenten treffen en wij zetten ons in om eventuele fouten die door ons zijn gemaakt zo snel mogelijk op te lossen.

28  Klachtenregeling

28.1 Alle klachten over de diensten moeten in eerste instantie aan ons worden gericht door contact op te nemen met onze klantenservice via [email protected] of via onze online chat op onze website : https://nl.sumup.be/contact/.

28.2 Alle klachten worden behandeld overeenkomstig onze klachtenprocedure. We zullen u op verzoek een kopie van onze klachtenprocedure toesturen.

28.3 We zullen in de meeste gevallen binnen vijftien werkdagen na de datum waarop we uw klacht ontvangen uitgebreid per e-mail reageren. Als we in uitzonderlijke gevallen niet volledig op uw klacht kunnen reageren, zullen we u informeren over de redenen voor de vertraging en het tijdsbestek waarbinnen u een uitgebreide reactie ontvangt; dit zal in alle gevallen binnen vijfendertig dagen zijn na de datum waarop we uw klacht hebben ontvangen. 

28.4 Als we uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefoonnummer: (01) 567 7000). Meer informatie over de diensten die door de Financial Services and Pensions Ombudsman worden geboden, is te vinden op www.fspo.ie. 29 Toepasselijk recht en rechtsgebied

29.1 Uw Account wordt beheerd in Ierland en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met de Ierse wetgeving.

29.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geschillen met betrekking tot de geldigheid van de beslissing, het bestaan, de nietigheid, de schending of de beëindiging of de ongeldigheid ervan, zullen worden voorgelegd aan en behandeld door het Ierse hof. Voordat u het geschil voorlegt aan de rechtbank, proberen we het geschil op te lossen door minnelijke onderhandelingen te voeren.

30 Gegevens

30.1 We bewaren gegevens over afzonderlijke transacties gedurende zes jaar vanaf de datum waarop de betreffende transactie werd uitgevoerd. We zullen alle andere gegevens bewaren gedurende zes jaar vanaf de datum waarop we u geen product of dienst meer leveren.