Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις συνιστούν μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς («χρήση β' προσώπου πληθυντικού», «σας») και της SumUp EU Payments UAB («SumUp», «χρήση α' προσώπου πληθυντικού», «μας») που διέπει την από μέρους σας χρήση της επεξεργασίας πληρωμών και άλλων υπηρεσιών μας, την εφαρμογή μας για κινητά («η Εφαρμογή») και οποιασδήποτε έκδοσης των συσκευών αποδοχής καρτών («το Τερματικό») (συνολικά, οι «Υπηρεσίες»). Η SumUp Limited εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η SumUp είναι ένας εγκεκριμένος οργανισμός ηλεκτρονικών χρημάτων (αριθμός αδείας C195030, ημερομηνία έκδοσης 27/10/2020) και είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου 505893 και έδρα στη διεύθυνση Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Υπηρεσία Επεξεργασίας για Εμπόρους

1 Γενικά

1.1 Οι Υπηρεσίες μας σάς επιτρέπουν να δέχεστε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών («Συναλλαγές») για τους πελάτες σας («Κάτοχος Κάρτας») με τη χρήση της συμβατής κινητής συσκευής σας, της Εφαρμογής μας και ενός Τερματικού (που δεν απαιτείται στις χειροκίνητες συναλλαγές). Παρέχουμε μια επικαιροποιημένη λίστα όλων των των συμβατών κινητών συσκευών και των των αποδεκτών καρτών πληρωμής του ιστότοπού μας.

1.2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες είτε μέσω ενός Τερματικού που παρέχεται από εμάς είτε με χειροκίνητη καταχώριση των στοιχείων της κάρτας πληρωμών. Όταν αποδέχεστε Συναλλαγές χρησιμοποιώντας ένα από τα Τερματικά μας, το Τερματικό θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και την έγκριση Συναλλαγών μεταξύ της κάρτας πληρωμών και των διακομιστών μας.

1.3 Μπορούμε να σας παράσχουμε υπηρεσίες πληρωμής χωρίς την παρουσία κάρτας, οι οποίες σας επιτρέπουν να δέχεστε ηλεκτρονικές εμπορικές πληρωμές μέσω μιας εφαρμογής τρίτου («Εφαρμογή Συνεργάτη»), δηλαδή μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή ιστότοπου, που σας παρέχεται από έναν συνεργάτη (ο «Συνεργάτης») με τον οποίο έχετε συνάψει ξεχωριστή εμπορική συμφωνία. Τα στοιχεία για τους Συνεργάτες είναι διαθέσιμα κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση που αποδέχεστε μόνο ηλεκτρονικές εμπορικές πληρωμές, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με τους Αναγνώστες Καρτών και τις διαδικασίες που αφορούν κάρτα που χρησιμοποιείται από τον πληρωτή δεν ισχύουν για εσάς.

Είμαστε υπεύθυνοι μόνον για τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχουμε στο πλαίσιο της αίτησης συνεργάτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής Συνεργάτη ή για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται σε εσάς ή στους κατόχους κάρτας από τον τελευταίο.

Μετά από συμφωνία μεταξύ εσάς και του Συνεργάτη, ενδέχεται να χρεώσουμε fees που καλύπτουν και τα fees της συναλλαγής μας αλλά και τη χρέωση του Συνεργάτη για την είσπραξη των ποσών που οφείλετε σε αυτόν βάσει της ξεχωριστής εμπορικής συμφωνίας που έχετε συνάψει μαζί του («Χρέωση Συνεργάτη»).

1.4 Όλα τα χρήματα από τις Συναλλαγές σας θα πιστώνονται σε εμάς και εμείς θα σας μεταφέρουμε κάθε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους στον τραπεζικό σας λογαριασμό, αφού τα λάβουμε («Εξόφληση»). Πριν από κάθε Εξόφληση θα αφαιρούμε τα σχετικά fees («Fees»). Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο τιμολογιακό πρόγραμμα («Πρόγραμμα»), θα πρέπει να καταβάλετε τα όποια ισχύοντα περιοδικά fees βάσει του Προγράμματος που έχετε επιλέξει. Τα ισχύοντα Fees και τα Προγράμματά μας παρατίθενται στον ιστότοπό μας.

1.4.1. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, μάς δηλώνετε και επιβεβαιώνετε ότι μπορούμε να σας χρεώνουμε διαφορετικά fees για διαφορετικά προϊόντα καρτών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα με τα fees.

1.4.2 Θα σας παρέχουμε πρόσβαση στα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι θα συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τα fees ανά εμπορικό σήμα, εφαρμογή, κατηγορίες μέσων πληρωμής και ποσοστά διατραπεζικών προμηθειών που ισχύουν για τη συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι θα σας κοινοποιούμε κατά περιόδους αυτές τις πληροφορίες, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, και με τρόπο που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις πληροφορίες και να τις αναπαράγετε σε αμετάβλητη μορφή.

1.5 Οι υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων περιορίζονται στην παροχή σε εσάς ενός Λογαριασμού και των Υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εύλογα μέσα για να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, όλον τον χρόνο. Εντούτοις, ενδέχεται να αναστείλουμε κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια τις Υπηρεσίες που πρόκειται να σας παράσχουμε ή να περιορίσουμε τη διάρκειά τους προκειμένου να εκτελέσουμε υπηρεσίες συντήρησης ή σε περίπτωση που υποχρεούμαστε από τη νομοθεσία ή εάν δεν συμμορφώνεστε με ουσιώδεις υποχρεώσεις αυτών των Όρων ή σε περίπτωση που έχουμε βάσιμες υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

1.6 Κατά περίπτωση, σας υποβάλλουμε ένα Ιστορικό Συναλλαγών και άλλα συστήματα ανάλυσης.

1.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε έναν τρίτο για την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεών μας βάσει των παρόντων Όρων.

2 Λογαριασμός SumUp

2.1 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες SumUp, πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε έναν Λογαριασμό SumUp («Λογαριασμός»). Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλατε σχετικά με εσάς ή/και την επιχείρησή σας ισχύουν κατά τη στιγμή της σύναψης των παρόντων Όρων. Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν (1) Λογαριασμό, εκτός εάν εγκρίνουμε ρητά το άνοιγμα πρόσθετων Λογαριασμών ή Υπολογαριασμών. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στον Λογαριασμό σας είναι πάντα ακριβείς και επικαιροποιημένες.

2.2 Πρέπει να επιλέξετε ένα περιγραφικό όνομα ταυτοποίησης -εφόσον διαφέρει από την επωνυμία της επιχείρησής σας- που να είναι εύλογο και να προσδιορίζει σαφώς εσάς ή την επιχείρησή σας. Επίσης, πρέπει να δηλώσετε τον σωστό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το όνομα ταυτοποίησης και ο αριθμός επικοινωνίας ενδέχεται να εμφανίζονται στον λογαριασμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Κατόχου της κάρτας.

2.3 Αφού έχετε εγγραφεί και δημιουργήσει Λογαριασμό και έχετε αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, είναι στην απόλυτη ευχέρειά μας να διενεργήσουμε πιστωτικό έλεγχο και να σας ζητήσουμε συμπληρωματικά έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους απαραίτητους ελέγχους που προβλέπονται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Από τη μεριά μας, οφείλουμε να αποκτούμε τέτοια στοιχεία πιστωτικού ιστορικού και να προβαίνουμε σε τέτοιους συμπληρωματικούς ελέγχους, και από τη μεριά σας, υποχρεούστε να μας συνδράμετε, στον βαθμό που είναι απαραίτητο.

2.4 Επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση μας η απόφαση για το κατά πόσον η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί δεόντως σύμφωνα με το άρθρο 2.3. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης και ελέγχου που θα διενεργήσουμε, οι παρόντες Όροι αποτελούν μια προκαταρκτική συμφωνία που σας δεσμεύει πλήρως, διατηρούμε δε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να μην παράσχουμε καθόλου τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο των παρόντων Όρων οποτεδήποτε στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

2.5 Οι Υπηρεσίες είναι υπηρεσίες πληρωμής και αποστολής ηλεκτρονικού χρήματος και ο Λογαριασμός δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός.  Τα κεφάλαια στον Λογαριασμό δεν αποτελούν καταθέσεις και δεν είναι τοκοφόρα.  Ο Λογαριασμός δεν καλύπτεται από κάποιο σύστημα αποζημίωσης. Ο Λογαριασμός σας θα αποθηκευτεί σε έναν από τους διακομιστές μας. Θα κρατήσουμε ένα ποσό ίσο με το ποσό που μας οφείλετε ξεχωριστά από τα κεφάλαιά μας, αλλά μαζί με τα ποσά άλλων Λογαριασμών, σε έναν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Τα εν λόγω κεφάλαια θα φυλάσσονται βάσει των Κανονιστικών Διατάξεων περί Ηλεκτρονικού Χρήματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2011 [European Communities (Electronic Money) Regulations 2011)]. Σε περίπτωση που κηρύξουμε πτώχευση, τυχόν ποσά που είχαμε λάβει προστατεύονται έναντι αξιώσεων των πιστωτών μας.

2.6 Εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα στον Λογαριασμό SumUp σας για δύο (2) συνεχόμενα χρόνια, έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει και, σε περίπτωση που δεν απαντήσετε στην ειδοποίησή μας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες και δεν δηλώσετε ότι θέλετε να διατηρήσετε τον Λογαριασμό σας, θα τον κλείσουμε αυτόματα. Δικαιούστε σε κάθε περίπτωση να ζητήσετε πίσω τα χρήματά σας επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών (με email στο [email protected] ή μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας - https://sumup.gr/epikoinonia/.

3 Περιορισμοί χρήσης των Υπηρεσιών

3.1 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, χρειάζεστε μια συμβατή κινητή συσκευή (εκτός από συσκευές 3G) και υπηρεσίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να σας χρεώσουν για τη χρήση κινητής συσκευής ή/και για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή τέτοιων χρεώσεων.

3.2 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, επιβεβαιώνετε ότι είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί με εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα (και όχι με προσωπική ιδιότητα) και ότι κατά τη στιγμή της υπογραφής των παρόντων εξουσιοδοτήστε δεόντως να δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά σε μία ή περισσότερες χώρες που υποστηρίζουμε («Επικράτειες»). Στον ιστότοπό μας βρίσκεται αναρτημένη μια λίστα με τις Επικράτειες όπου δραστηριοποιούμαστε, την οποία θα επικαιροποιούμε κατά καιρούς.ιστότοπος. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται να απαιτήσουμε ανά πάσα στιγμή να προσκομίσετε έγγραφα που αποδεικνύουν την ηλικία σας.

3.3 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, δηλώνετε τη συμφωνία σας με τους κανόνες δικτύου («Κανόνες Δικτύου») που ορίζονται από τους οργανισμούς έκδοσης πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των VisaMasterCard και American Express (συνολικά «Προγράμματα Καρτών»). Οι Κανονισμοί Δικτύου ενδέχεται να υποχρεώνουν κάποιους από τους εμπόρους μας να συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία με μία από τις αποδέκτριες συνεργαζόμενες τράπεζές μας ή με τα ίδια τα Προγράμματα Καρτών, ανάλογα με τον όγκο των Συναλλαγών τους. Εάν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά και θα σας αποστείλουμε μια ξεχωριστή συμφωνία σε μια τέτοια περίπτωση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και της εν λόγω σύμβασης της αποδέκτριας τράπεζας, οι όροι της σύμβασης υπερισχύουν όσον αφορά την επίλυση της ασυμφωνίας.

3.4 Χωρίς προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από εμάς, δεν δικαιούστε να δέχεστε Συναλλαγές που σχετίζονται με αγαθά και/ή υπηρεσίες, (α) που δεν παρέχονται για δικό σας λογαριασμό ή παρέχονται με εντολή τρίτου εκτός από εσάς, (β) που δεν παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών εργασιών σας, όπως αυτές έχουν αναφερθεί σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής αποπληρωμών για πίστωση που σας είχε χορηγηθεί ή πληρωμών τοις μετρητοίς που είχατε καταβάλει στον Κάτοχο Κάρτας, (γ) που αφορούν ή συνδέονται με οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, περιεχόμενο που υπόκειται σε προστασία ανηλίκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή οδηγίες για την κατασκευή όπλων ή εκρηκτικών, (δ) που σχετίζονται με υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, είτε είναι παράνομες είτε όχι, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, (ε) που σχετίζονται με καταστήματα πώλησης ερωτικών ειδών ή με ψυχαγωγία με πορνογραφικό περιεχόμενο (εξαιρούνται τα περιοδικά ψυχαγωγίας ενηλίκων), (στ) που σχετίζονται με όπλα ή παράνομα ναρκωτικά ή προϊόντα, (ζ) που σχετίζονται με το αλκοόλ ή τον καπνό, στον βαθμό που το αλκοόλ και ο καπνός είναι τα μόνα προϊόντα που πωλεί η επιχείρησή σας, (η) που έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι είναι σε θέση να βλάψουν οποιοδήποτε από τα Προγράμματα Καρτών ή τη φήμη μας, (θ) που απαγορεύονται βάσει οποιωνδήποτε νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για εσάς, για τον Κάτοχο Κάρτας ή για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, ή που είναι κατά τα άλλα παράνομα. Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να αποφασίσουμε κατά πόσον η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών θα οφείλεται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα ή υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν θα είναι σύμφωνη με τους Όρους. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων Συναλλαγών ή κατηγορίες επιχειρήσεων είτε στους παρόντες Όρους είτε στην αποδεκτή πολιτική χρήσης που δημοσιεύεται στο Κέντρο Υποστήριξης του ιστότοπού μας.

3.5 Αν μας υποβάλετε ή επιχειρήσετε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε Συναλλαγή που θεωρούμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τη νομοθεσία ή/και ζημιώνει εμάς, άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας ή τους οργανισμούς επεξεργασίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε, (ενδεικτικά, απάτη, ζημία στο εμπορικό σήμα ή στη φήμη μας ή εγκληματικές πράξεις), διατηρούμε το δικαίωμα να μην εγκρίνουμε, να αναστείλουμε ή να αντιστρέψουμε τη χρέωση της Συναλλαγής, ή/και να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του Λογαριασμού σας, ή/και να αναφέρουμε τη Συναλλαγή στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου, ή/και να ζητήσουμε την καταβολή αποζημίωσης από εσάς, σε περίπτωση που προβούμε σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

4 Τερματικά και Λογισμικό

4.1 Μπορείτε να αγοράσετε ή να μισθώσετε τα Τερματικά μας σε τιμές αγοράς ή με όρους μίσθωσης που καθορίζονται από εμάς κατά καιρούς ή που δημοσιεύονται στον .ιστότοπος. Ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστοί όροι για την αγορά των Τερματικών.

4.2. Επιτρέπεται η χρήση ενός μόνο Τερματικού ανά Λογαριασμό. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με πρόσθετα Τερματικά για τυχόν επιπρόσθετους Λογαριασμούς ή Υπολογαριασμούς, εφόσον τους έχουμε εγκρίνει.

4.3 Δεν επιτρέπεται η πώληση, μίσθωση, άδεια ή μεταβίβαση του Τερματικού σε τρίτους ή η παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Επίσης, δεν επιτρέπεται να προβείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε τροποποίηση του λογισμικού ή του υλισμικού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Τερματικό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την αποδοχή των Συναλλαγών.

4.4 Εκτός κι αν αγοράσετε το Τερματικό, κατόπιν αιτήματός μας, θα πρέπει να μας το επιστρέψετε είτε με τη λύση είτε με τη λήξη των παρόντων Όρων ή για να το αντικαταστήσετε. Σε περίπτωση που καταγγείλετε τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να επιστρέψετε το Τερματικό με δικό σας κόστος.

4.5 Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες είναι να εγκαταστήσετε όλες ανεξαιρέτως τις ενημερώσεις εφαρμογών για τις οποίες σας έχουμε ειδοποιήσει.

5 Οι Υποχρεώσεις σας 5.1 Μπορείτε να δέχεστε πληρωμές βάσει των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της χρήσης Τερματικών που προμηθεύεστε από εμάς.

5.2 Δεν θα δέχεστε Συναλλαγές εάν η κάρτα πληρωμής δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που είθισται να περιέχει ο συγκεκριμένος τύπος κάρτας, εάν η κάρτα πληρωμής φέρει σημάδια παραποίησης ή έχει φθαρεί, ή εάν έχει λήξει.

5.3 Χωρίς την άδειά μας, δεν πρέπει να ορίσετε ελάχιστο όριο μεγαλύτερο από 1,00 ευρώ για κάθε Συναλλαγή. Επιπλέον, θα παρέχετε στους Κατόχους καρτών όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους που παρέχετε στους πελάτες που πληρώνουν με μετρητά για τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες σας και δεν θα χρεώνετε τους Κατόχους καρτών με επιπλέον ποσά ή προσαυξήσεις.

5.4 Πρέπει να παρακολουθείτε τον Λογαριασμό και το Ιστορικό συναλλαγών σας και να επιστρέφετε στον αντίστοιχο Κάτοχο της κάρτας τα χρήματα από Συναλλαγές που λάβατε κατά λάθος ή το επιπλέον ποσό, εάν το ποσό της συναλλαγής δεν ήταν σωστό.

5.5 Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για κάθε αλλαγή στις πληροφορίες που παρείχατε κατά τη στιγμή της σύναψης των παρόντων Όρων, όπως ενδεικτικά, μεταβολή του αντικειμένου ή της φύσης της επιχείρησής σας, αλλαγές στην προϊοντική σειρά, πώληση ή μίσθωση της επιχείρησής σας ή άλλη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλαγή στη νομική μορφή ή την επωνυμία της επιχείρησής σας, αλλαγές στη διεύθυνση ή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, σημαντική δυσμενή αλλαγή στην οικονομική σας κατάσταση και αλλαγές στις πληροφορίες που παρείχατε σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

5.6 Οφείλετε να προβάλλετε σε ευδιάκριτο σημείο στον επαγγελματικό σας χώρο κάθε διαφημιστικό υλικό SumUp που λαμβάνετε από εμάς. Το εν λόγω υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αυτοκόλλητα για το παράθυρο του καταστήματός σας, του μαγαζιού ή του αυτοκινήτου σας με το λογότυπο SumUp ή/και τα λογότυπα των Προγραμμάτων Καρτών ή τις σημάνσεις ή τα φυλλάδια που προβλέπουν τα Προγράμματα Καρτών, η νομοθεσία ή η SumUp.

5.7 Οφείλετε να θέτετε στη διάθεση του Κατόχου κάρτας μια έντυπη απόδειξη της Συναλλαγής, εάν το απαιτεί η νομοθεσία ή οι κανονισμοί των Προγραμμάτων Καρτών. Επιπρόσθετα, μπορείτε να παρέχετε στους Κατόχους καρτών την επιλογή λήψης της απόδειξης για τη Συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου (χωρίς αυτή η επιλογή να καταργεί τη δυνατότητα έκδοσης έντυπης απόδειξης, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο).

5.8 Αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των στοιχείων σύνδεσης του Λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ότι κανένας άλλος χρήστης του Τερματικού δεν θα χειρίζεται την καταχώριση των στοιχείων και ότι δεν λαμβάνει χώρα μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας, των Τερματικών ή οποιασδήποτε άλλης εμπιστευτικής πληροφορίας που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν υποψιάζεστε ή γνωρίζετε ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του ιστότοπού μας (με email στο [email protected] ή μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας - https://sumup.gr/epikoinonia/) ή/και να αλλάξουμε τον κωδικό σύνδεσής σας μέσω του ιστότοπού μας. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων σας, μόλις λάβουμε σχετική ειδοποίηση.

5.9 Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Ασφάλειας Καρτών (PCI-DSS) για όσο ισχύουν οι παρόντες Όροι («Συμμόρφωση με PCI»). Συγκεκριμένα, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους εν λόγω κανονισμούς όσον αφορά στην αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων καρτών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με το PCI-DSS διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου PCI, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Πρέπει να διαβάζετε έγκαιρα τα ενημερωτικά σημειώματα (π.χ. παραστατικά ή ενημερωτικά σημειώματα διακανονισμού) που σας αποστέλλουμε, καθώς και τους διακανονισμούς, τις επιστροφές χρημάτων, τις ακυρώσεις χρέωσης ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που καταβάλλονται ή χρεώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό ή στον Κάτοχο της κάρτας. Πρέπει να δηλώσετε την εναντίωσή σας στο ενημερωτικό σημείωμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών («Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός τραπεζικών αργιών ή άλλων αργιών στην Ιρλανδία) μετά τη λήψη του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος ή μετά το πέρας της ημερομηνίας της αντίστοιχης πληρωμής. Η μη έγκαιρη εναντίωση λογίζεται ως έγκριση, εκτός και αν το σφάλμα είναι δικό μας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να μας ειδοποιήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής πληρωμής την οποία αφορά το σφάλμα (όπως επεξηγείται λεπτομερέστερα στο Άρθρο 27 (Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες Πληρωμές). Διατηρούμε το δικαίωμα να επανεκδώσουμε διορθωμένες δηλώσεις ή να διορθώσουμε τυχόν πληρωμές, μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας. Εκτός αν απαιτείται αλλιώς από τη νομοθεσία, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση αρχείων για όλες τις Συναλλαγές και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Επεξεργασία πληρωμών

6 Κεφάλαια

6.1. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, εξουσιοδοτείτε ρητώς τόσο εμάς όσο και κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόμαστε, να διακρατούμε, να εισπράττουμε και να εκταμιεύουμε για λογαριασμό σας κεφάλαια, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.3. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι να κλείσει ή να καταγγελθεί ο Λογαριασμός σας. Οι Εξοφλήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό σας θα εκτελούνται, τουλάχιστον εν μέρει, από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα, από τις τράπεζες όπου εσείς και εμείς τηρούμε λογαριασμούς). Από τη στιγμή που θα καταβάλουμε τα κεφάλαια στην τράπεζά σας, δεν θα φέρουμε ευθύνη για την τελική πίστωσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

6.2 Δεν θα εισπράττετε τόκους ή άλλα κέρδη από τα κεφάλαια που τηρούνται στον Λογαριασμό σας. Μας εκχωρείτε αμετάκλητα όλα τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα σε τόκους ή/και σε άλλα κέρδη που μπορεί να προκύψουν ή να αποδοθούν στα κεφάλαια του Λογαριασμού σας.

6.3 Σε περίπτωση που επεξεργάζεστε Συναλλαγές στις οποίες τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του Κατόχου κάρτας καταχωρούνται χειροκίνητα στην Εφαρμογή μας ή στο smartphone του Κατόχου κάρτας για συνολικό ποσό που ξεπερνά το ανώτατο όριο μας σε οποιαδήποτε επταήμερη περίοδο, η SumUp θα παρακρατήσει το ποσό που είναι επιπλέον του ανώτατου ορίου για τριάντα (30) ημέρες πριν μεταφέρει τα χρήματα στον Λογαριασμό σας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, είναι πιθανό να υπερβείτε το παραπάνω όριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε αναβάθμιση του προγράμματος Εξοφλήσεών σας. Λαμβάνοντας υπόψη της μια σειρά παραγόντων, η SumUp θα εξετάσει το αίτημά σας για να αποφασίσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των Εξοφλήσεων. Συμβουλευτείτε το ανώτατο όριο που ισχύει για αυτές τις Συναλλαγές στην ενότητα με τα fees μας, στο ιστότοπος.

6.4 Δεν θα προβούμε σε Εξοφλήσεις κεφαλαίων που σχετίζονται με Συναλλαγές που δεν έχουμε ακόμη παραλάβει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μας έχετε υποδείξει.

6.7 Έχουμε το δικαίωμα να διενεργήσουμε έρευνα ή να επιλύσουμε οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαφωνία σχετικά με τον Λογαριασμό σας, και ως εκ τούτου ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση στα κεφάλαιά σας για το εκάστοτε απαραίτητο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται, επίσης, να περιορίσουμε την πρόσβαση στα κεφάλαιά σας, όπως απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.

7 Δέσμευση

7.1 Για να εξασφαλίσουμε ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις πληρωμής σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, αποδέχεστε και επιβεβαιώνετε ότι θα έχουμε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να παρακρατούμε προσωρινά τις Εξοφλήσεις προς εσάς και να σχηματίζουμε ένα αποθεματικό («Αποθεματικό»). Ενδέχεται να παρακρατούμε μια Δέσμευση με βάση το προφίλ κινδύνου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

7.2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.1, το Αποθεματικό θα χρησιμεύει, επίσης, ως εγγύηση υπέρ μας και θα έχουμε το δικαίωμα να το εισπράξουμε και να το συμψηφίσουμε με όλα τα ποσά που μας οφείλετε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, καθώς και με τυχόν έλλειμμα Λογαριασμού, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων σε κάθε περίπτωση.

7.3 Εάν μας οφείλετε ένα ποσό που υπερβαίνει το ποσό του Αποθεματικού, θα καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό αμέσως και όχι αργότερα από τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες. Μας εξουσιοδοτείτε ρητά δια της παρούσας να χρεώνουμε τα ποσά που μας οφείλετε, καθώς και τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν από την είσπραξη αυτών των ποσών, από τον τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για τη λήψη Εξοφλήσεων ή/και την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των Τερματικών μας ή να συμψηφίζουμε αυτά τα ποσά με τις Εξοφλήσεις που σας οφείλουμε. Η αδυναμία σας να εξοφλήσετε πλήρως τα ποσά που μας χρωστάτε θεωρείται σοβαρή παράβαση των παρόντων Όρων και θα επωμίζεστε όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την είσπραξη των εν λόγω ποσών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, των χρεώσεων του γραφείου είσπραξης και κάθε τόκου.

8 Ακυρώσεις χρέωσης

8.1 Το ποσό μιας Συναλλαγής μπορεί να χρεωθεί πίσω στον Λογαριασμό σας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της Συναλλαγής, αντιστροφής για οποιονδήποτε λόγο από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Κάρτας, τον οργανισμό επεξεργασίας, τον Κάτοχο Κάρτας ή τα εξουσιοδοτημένα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα, μη εξουσιοδότησης ή υποψίας εκ μέρους μας μη εξουσιοδοτημένης, παράνομης ή ύποπτης Συναλλαγής ή Συναλλαγής που παραβιάζει τους παρόντες Όρους («Ακύρωση χρέωσης»).

8.2 Δεσμεύεστε να μας συνδράμετε, κατόπιν αιτήματός μας, με δικά σας έξοδα, στη διερεύνηση της όποιας Συναλλαγής διεκπεραιώθηκε μέσω των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε δε ότι η μη έγκαιρη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένης της μη έγκαιρης υποβολής των απαραίτητων εγγράφων το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες μέρες από το αίτημά μας, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη Ακύρωση χρέωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης ενός fee για τη διερεύνηση ή/και τη διαμεσολάβηση σε τυχόν Ακυρώσεις χρέωσης. Τυχόν fees θα γνωστοποιούνται κατά καιρούς στο ιστότοπος.

8.3 Εάν μια διαφωνία Ακύρωσης χρέωσης δεν έχει επιλυθεί υπέρ σας είτε από την εκδότρια τράπεζα είτε από το Πρόγραμμα Κάρτας ή αν επιλέξετε να μην αμφισβητήσετε την Ακύρωση χρέωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράξουμε από εσάς το αρχικό ποσό της Συναλλαγής συν τα Fees και να πιστώσουμε το αρχικό ποσό της Συναλλαγής στον Κάτοχο της Κάρτας.

8.4 Αν διαπιστώσουμε ότι πραγματοποιούνται υπερβολικές Ακυρώσεις χρέωσης, δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε τις Εξοφλήσεις από τον Λογαριασμό στον τραπεζικό σας λογαριασμό, να διατηρούμε Αποθεματικό εύλογου ύψους που θα καθοριστεί από εμάς για την κάλυψη αναμενόμενων Ακυρώσεων χρέωσης και των συναφών fees ή να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας.

9 Επιστροφές χρημάτων και Επιστροφές

9.1 Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και αποδεχόμενοι Συναλλαγές με τις Υπηρεσίες, θα επεξεργάζεστε επιστροφές και θα προβαίνετε σε επιστροφές χρημάτων μέσω του Λογαριασμού σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τους Κανόνες του Δικτύου.

9.2 Σύμφωνα με τους Κανόνες Δικτύου οφείλετε –μεταξύ άλλων– να προσφέρετε και να κοινοποιείτε κατά τον χρόνο της αγοράς την πολιτική δίκαιης επιστροφής και ακύρωσης και να μην προσφέρετε επιστροφές χρημάτων με μετρητά στις Συναλλαγές, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, και να μην δέχεστε μετρητά ή άλλα στοιχεία αξίας ως αντάλλαγμα για την πραγματοποίηση μιας επιστροφής Συναλλαγής.

9.3 Το ποσό της επιστροφής πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φόρους που πρέπει να επιστραφούν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της αρχικής Συναλλαγής.

9.4 Σε περίπτωση ανταλλαγής, μερικής επιστροφής ή εσφαλμένης Συναλλαγής ή ποσού Συναλλαγής, θα πρέπει να επιστρέφετε πάντα το συνολικό ποσό της αρχικής Συναλλαγής και στη συνέχεια να ξεκινάτε μια νέα Συναλλαγή για οποιαδήποτε νέα πωληθέντα αγαθά ή/και υπηρεσίες ή ποσά που πράγματι χρεώνονται.

9.5 Οι επιστροφές που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Λογαριασμού σας εγκρίνονται έως τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που ξεκινήσατε τη Συναλλαγή. Θα συλλέγουμε από εσάς το αρχικό ποσό της Συναλλαγής συν τα Fees και θα πιστώνουμε το αρχικό ποσό της Συναλλαγής πίσω στον Κάτοχο της κάρτας.

9.6 Αν διαπιστώσουμε ότι επεξεργάζεστε υπερβολικό ποσό επιστροφών, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την επιλογή επιστροφής χρημάτων.

10 Φόροι

10.1 Είστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό, τη συλλογή, την παρακράτηση, την υποβολή εκθέσεων και την απόδοση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όλων ανεξαιρέτως των φόρων που έχουν βεβαιωθεί, επιβληθεί ή των οποίων απαιτείται η είσπραξη, καταβολή ή παρακράτηση για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία ή από κρατική αρχή, εξουσιοδοτούμαστε, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να αναφέρουμε τις λεπτομέρειες του Λογαριασμού σας και το ιστορικό των Συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – Προπληρωμένη Κάρτα SumUp

11 Γενικά

11.1. Η SumUp μπορεί, κατά την κρίση της, να σας εκδώσει μια προπληρωμένη κάρτα («Κάρτα») και Πορτοφόλι ηλεκτρονικού χρήματος («Πορτοφόλι»), το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τον Εμπορικό Λογαριασμό SumUp που τηρείτε. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες SumUp και υπόκειται σε επαλήθευση ταυτότητας, διαθεσιμότητα κεφαλαίων και πρωτόκολλα ενεργοποίησης.

11.2. Ενδέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία να υπόκειται σε χρέωση συναλλαγής (fee). Το Πρόγραμμα fees είναι αναρτημένο .εδώ.

11.3. Η Προπληρωμένη κάρτα SumUp εκδίδεται από την εταιρεία SumUp Limited, βάσει σχετικής άδειας από την Mastercard International Incorporated.

11.4. Η χρήση αυτής της Κάρτας προϋποθέτει την ύπαρξη Εμπορικού Λογαριασμού SumUp. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι όροι που παρατίθενται στα ΜΕΡΗ ΕΝΑ, ΔΥΟ και ΤΕΣΣΕΡΑ (επιπλέον του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΑ) ισχύουν και για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

11.5. Η Προπληρωμένη Κάρτα SumUp προορίζεται για επιχειρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την πραγματοποίηση πληρωμών από επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο SumUp. Η Προπληρωμένη κάρτα SumUp δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προσωπικό σκοπό.

12 Η Υπηρεσία

12.1. Κάθε Εμπορικός Λογαριασμός SumUp στον οποίο έχει συνδεθεί η Κάρτα μπορεί να δέχεται πληρωμές στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στην Κάρτα του. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο πληρωμής, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του SumUp.

12.2. Σε περίπτωση που επιλέξετε να δέχεστε πληρωμές στην Κάρτα σας, τα χρήματα θα αποθηκεύονται στο Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι που τηρεί προς τούτο η SumUp για λογαριασμό σας.

13 Προσθήκη χρημάτων στο Πορτοφόλι και Ανάληψη κεφαλαίων

13.1. Μπορείτε να προσθέσετε χρήματα στο Πορτοφόλι σας επιλέγοντας να δέχεστε απευθείας στο Πορτοφόλι σας το ποσό που απομένει στην εμπορική σας κάρτα μετά την εκκαθάριση.

13.2 Εκτός από την προσθήκη χρημάτων στο Πορτοφόλι σας μέσω της εμπορικής σας δραστηριότητας, το SumUp σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε χρήματα στο πορτοφόλι σας απευθείας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

13.3. Οι μεταφορές στο Πορτοφόλι σας δεν είναι δυνατό να αντιστραφούν ή να ακυρωθούν. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη μεταφορά των ποσών στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

13.4 Η Προπληρωμένη Κάρτα SumUp μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από οποιονδήποτε έμπορο που δέχεται πληρωμές με MasterCard ή για την ανάληψη μετρητών σε οποιοδήποτε ΑΤΜ που φέρει το λογότυπο της MasterCard.

13.5 Εάν γίνονται αγορές με την Προπληρωμένη κάρτα SumUp, θα εκτελέσουμε την εντολή της συναλλαγής μόλις λάβουμε το μήνυμα της Συναλλαγής από τον Έμπορο. Λαμβάνουμε όλες τις άλλες οδηγίες σας για τη συναλλαγή, μόλις μας ζητήσετε να την ολοκληρώσουμε.

14 Επιστροφή αχρησιμοποίητων χρημάτων από το Πορτοφόλι

14.1. Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να μεταφέρετε το υπόλοιπο των χρημάτων που βρίσκονται στο Πορτοφόλι σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Η εν λόγω μεταφορά υπόκειται σε ελέγχους ασφαλείας και καταπολέμησης της απάτης και ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας εκ των προτέρων.

14.2 Η μεταφορά των κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 14.1. δεν συνεπάγεται κανένα fee.

14.3. H δυνατότητα της υπερανάληψης δεν είναι διαθέσιμη στον Εμπορικό Λογαριασμό σας SumUp.

15 Οι Υποχρεώσεις σας

15.1 Πρέπει να ορίσετε ένα PIN όταν κάνετε εγγραφή και ενεργοποιείτε την Κάρτα σας.

15.2 Μην γράφετε και μην έχετε τον κωδικό PIN μαζί με την κάρτα σας.

15.3 Μην κοινοποιήσετε ποτέ το PIN σας σε κανέναν. Σύμφωνα με το Άρθρο 15.4, ευθύνεστε για όλες τις εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και για τα fees που συνεπάγεται η χρήση της Κάρτας σας. Εάν επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να έχει πρόσβαση στην Κάρτα σας, στον Αριθμό της Κάρτας σας, στον Λογαριασμό σας, στο ΡΙΝ σας, στον Εικονικό σας Λογαριασμό ή στα στοιχεία σύνδεσης της εφαρμογής, θα θεωρήσουμε ότι έχετε εξουσιοδοτήσει την εν λόγω πρόσβαση και, βάσει του Άρθρου 15.4, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές και τις χρεώσεις που πραγματοποίησαν τα εν λόγω πρόσωπα.

15.4 Ως Πληρωτής, εάν η Κάρτα χάθηκε ή κλάπηκε, ή εάν δεν ασφαλίσατε τα στοιχεία της Κάρτας σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η μέγιστη ευθύνη σας περιορίζεται στα 50€ ή στο αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα, εκτός κι αν ενεργήσατε με δόλο ή δεν τηρήσατε τους παρόντες Όρους επί σκοπώ ή επιδείξατε βαρειά αμέλεια, στην οποία περίπτωση ενδεχομένως να ευθύνεστε για τη συνολική ζημία.

17.4 Μερικές συναλλαγές με την Κάρτα μπορεί να απαιτούν επιπλέον επαλήθευση ασφαλείας, για να ολοκληρωθούν μέσω του συστήματος 3D Secure της Mastercard. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας, να επαληθεύσετε τη συναλλαγή μέσω ενός κωδικού επιβεβαίωσης που λαμβάνετε με SMS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επαληθεύσετε τη συναλλαγή με ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσω συμβατής συσκευής.

15.5. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση κάθε Kάρτας, Aριθμού της Kάρτας, του Αριθμού Λογαριασμού, του PIN, του Εικονικού Λογαριασμού και των στοιχείων ηλεκτρονικής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

15.6 Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα μέσω της εξυπηρέτησης πελατών στο [email protected] ή μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας https://sumup.gr/epikoinonia/. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι έχουν χαθεί ή κλαπεί η Κάρτα σας, ο Αριθμός Κάρτας, ο Αριθμός Λογαριασμού σας, ο κωδικός PIN σας, ο Εικονικός Λογαριασμός σας ή τα στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή, ή αν κάποιος έχει μεταφέρει ή έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει χρήματα από τον Λογαριασμό της Κάρτας σας χωρίς την άδειά σας.

15.7.1. Αν υποψιάζεστε ότι η Κάρτα σας έχει παραβιαστεί, μπορείτε να την μπλοκάρετε προσωρινά, αφού πρώτα συνδεθείτε στον Οnline λογαριασμό του SumUp. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μπορέσει η ομάδα ασφαλείας μας να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει τον λογαριασμό σας.

15.8 Ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη Για να επεξεργαστεί τις συναλλαγές σας, η SumUp χρειάζεται πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας, χρειάζεται μια πρόσθετη μέθοδο ταυτοποίησης. Ο συνδυασμός ενός Smartphone συνδεδεμένου στον λογαριασμό σας και ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας όπως είναι το PIN ή ο κωδικός πρόσβασής σας, λειτουργούν ως πρόσθετη μέθοδος ταυτοποίησης. Πρέπει να έχετε και τα δύο για να εκτελείτε συναλλαγές.

15.8.1 Οφείλετε να φυλάσσετε σε κάθε περίσταση μυστικό το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας και να ασφαλίζετε το Smartphone σας ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό τρίτοι. Ο λόγος είναι ότι όποιος έχει στην κατοχή του το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το Smartphone σας μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες χωρίς άδεια.

15.8.2 Για να προστατεύσετε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης και το Smartphone σας πρέπει να τηρείτε όλα τα παρακάτω:

  1.  Το PIN και ο κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να είναι αποθηκευμένα ηλεκτρονικά με μη ασφαλή τρόπο.

  2. Όταν πληκτρολογείτε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι ορατά σε άλλα άτομα.

  3. Δεν πρέπει να αποστέλλετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης με άλλον τρόπο εκτός της διαδικασίας ασφαλείας Πορτοφολιού της SumUp, π.χ. να τον στέλνετε με email. 

  4. Το PIN ή ο κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ίδιο σημείο με το Smartphone σας.

15.9 Open Banking. Μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα στους παρόχους Open Banking και σε τρίτους παρόχους να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή να πραγματοποιούν πληρωμές για λογαριασμό σας, στον βαθμό που ενεργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις σας και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω πάροχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν πληρωμές και συχνά θα πρέπει να αδειοδοτούνται από κάποια ρυθμιστική αρχή όπως την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA). 

15.9.1 Εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε έναν πάροχο Open Banking ή τρίτο πάροχο, θα πρέπει να τους ζητήσετε στοιχεία της άδειας λειτουργίας τους (εάν έχουν) και να τα ελέγξετε προσωπικά. (Μπορείτε να διασταυρώνετε τα στοιχεία των αρμόδιων ρυθμιστικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο των εταιρειών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας). Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση των παρόχων Open Banking και των παρόχων τρίτων στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή να πραγματοποιούν πληρωμές για λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή απευθείας μαζί τους.

15.9.2 Τυχόν αιτήματα για πληρωμές που ενδέχεται να δεχόμαστε από παρόχους Open banking και τρίτους παρόχους με δική σας εντολή θα αντιμετωπίζονται σα να στάλθηκαν από εσάς και θα διέπονται από τους παρόντες Όρους. Εάν, παρά την εντολή σας προς τους παρόχους Open Banking ή τρίτους παρόχους για εκτέλεση πληρωμής για λογαριασμό σας, οι τελευταίοι δεν προχωρήσουν σε αυτήν, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη μη ολοκλήρωσή της. 

16 Διάρκεια ισχύος, αναστολή, λήξη της Υπηρεσίας Κάρτας και του Πορτοφολιού

16.1 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υποχρεούμαστε να αποκτούμε, να επαληθεύουμε και να καταγράφουμε πληροφορίες για όλους τους πελάτες μας. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η υπηρεσία σας ενδέχεται να είναι εν μέρει ή πλήρως περιορισμένη.

16.1.1. Εάν η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί εν μέρει, θα έχετε περιορισμένες δυνατότητες χρήσης του Λογαριασμού της Κάρτας, αλλά ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα για αγορές σε φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να κάνετε τα εξής: να κάνετε αναλήψεις από ATM, να πραγματοποιείτε διεθνείς συναλλαγές, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών και να προσθέτετε χρήματα. Η χρήση του Λογαριασμού της Κάρτας υπόκειται επίσης σε περιορισμούς πρόληψης της απάτης οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

16.2 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκλείσουμε, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουμε, διαπιστώσουμε οποιαδήποτε δόλια, ύποπτη ή εγκληματική δραστηριότητα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεκκλίνει από τους παρόντες Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε, αναστείλουμε ή ακυρώσουμε την Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας, εκτός κι αν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι ασφαλείας ή θα ήταν παράνομο από μέρους να προβούμε στις παραπάνω ενέργειες. Θα σας ενημερώσουμε για τον αποκλεισμό, την αναστολή ή την ακύρωση της Κάρτας ή του Πορτοφολιού σας πριν αποκλειστεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί η Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας, εφόσον είναι δυνατό, πριν ή το αργότερο αφού αποκλειστεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί η Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας.

16.3 Μπορεί να αναστείλουμε προσωρινά την κάρτα ή το πορτοφόλι σας σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας. Εάν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας λόγω της μη διαθεσιμότητας των χρημάτων στην κάρτα σας ή/και στο πορτοφόλι σας ή της αδυναμίας σας να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας.

16.4 Για λόγους ασφαλείας, έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε το ύψος ή τον αριθμό των συναλλαγών που μπορείτε να κάνετε με την Κάρτα σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα σας για παράνομο διαδικτυακό τζόγο ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη συναλλαγή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε, να μειώσουμε, να ακυρώσουμε ή να άρουμε οποιονδήποτε από τους περιορισμούς ή να επιβάλουμε νέους περιορισμούς ανά πάσα στιγμή.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Πρόσθετοι νομικοί όροι

17 Οι Υποχρεώσεις μας

17.1 Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες ή έμμεσες ζημίες και για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με τους Κανόνες Δικτύου. Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για γεγονότα ανωτέρας βίας ή την από μέρους σας παραβίαση των παρόντων Όρων ή των εκάστοτε ισχυουσών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

17.2 Δεν ευθυνόμαστε για τις όποιες έμμεσες ή παρεπόμενες απώλειες, συμπεριλαμβανομένων του διαφυγόντος κέρδους και της απώλειας φήμης.

17.3 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν αποκλείει την ευθύνη μας για νομικά κατοχυρωμένη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των μερών.

17.4 Η SumUp δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου που ασχολείται ενεργά με τις Υπηρεσίες ή σε διαφημίσεις τρίτων στον ιστότοπό μας.

17.5 Δεν ευθυνόμαστε για την όποια διακοπή ή βλάβη των Υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή βλάβη των ενδιάμεσων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

17.6 Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για αξιώσεις, δίκες, αποζημιώσεις ή ζημίες το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των Fees που εισπράττουμε για την παροχή σε εσάς των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την επέλευση του γεγονότος στο οποίο βασίζεται η πιθανή αξίωση.

17.7 Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ελαττώματα στο υλικό τρίτων κατασκευαστών και άλλων προϊόντων που ενδέχεται να πουλήσουμε ή να συμπεριλάβουμε στις Υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επισκευή και την υποστήριξη, καθορίζει τους όρους της εγγύησης και τους όρους που αφορούν το συγκεκριμένο υλισμικό και τα προϊόντα.

18 Αποζημίωση

18.1 Οφείλετε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να προστατεύετε εμάς και τους υπαλλήλους μας, τους διευθυντές, τους προστηθέντες, τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους μας και τους οργανισμούς επεξεργασίας μας έναντι κάθε αξίωσης, εξόδου (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εύλογων δικηγορικών αμοιβών), ζημίας και αποζημίωσης που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, έλεγχο, έρευνα ή άλλη διαδικασία που πραγματοποιείται (i) λόγω παραβίασης νόμου, κανόνα ή κανονισμού εφαρμοστέας δικαιοδοσίας ή από τις διατάξεις των παρόντων Όρων, των Κανόνων Δικτύου ή άλλων πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τον Λογαριασμό σας, ή (ii) λόγω εσφαλμένης ή ακατάλληλης χρήσης των Υπηρεσιών, ή (iii) λόγω οποιασδήποτε Συναλλαγής που υποβάλατε μέσω των Υπηρεσιών, ή (iv) λόγω παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, των δικαιωμάτων στη δημοσιότητα ή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή (v) λόγω πρόσβασης ή/και χρήσης των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο μέρος με το μοναδικό όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλον κατάλληλο κωδικό ασφαλείας.

19 Εμπιστευτικότητα και Απόρρητο

19.1 Εσείς και εμείς θα μεταχειριζόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτάτε από εμάς ή που αποκτάμε από εσάς ή από τον Κάτοχο της Κάρτας σε σχέση με την παρούσα συμφωνία ως απόρρητες, συγκεκριμένα δε, δεν θα επιτρέπουμε σε τρίτους την πρόσβαση σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ειδικότερα, κάθε λειτουργικό ή/και εμπορικό απόρρητο είτε δικό σας είτε δικό μας, καθώς και τυχόν μη ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον Κάτοχο Κάρτας είναι εμπιστευτικές πληροφορίες. Εσείς και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τον ισχύοντα κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να λαμβάνουμε κατάλληλες προφυλάξεις κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης καρτών και δεδομένων των Κατόχων καρτών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν μόνο εάν και για όσο διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο.

19.2 Εάν σας επιστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των Κατόχων κάρτας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τον έλεγχο των ορίων, τη λήψη μέτρων καταπολέμησης της απάτης ή για την αποφυγή αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων και όχι για άλλους σκοπούς, όπως είναι η σκιαγράφηση του προφίλ (π.χ. αξιολόγηση της αγοραστικής συμπεριφοράς) ή για δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, εκτός εάν ο Κάτοχος της κάρτας συναινεί ρητά σε άλλη τέτοια χρήση. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους ή να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν λάβετε τη ρητή συγκατάθεση του Κατόχου της κάρτας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές νομοθεσίες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

19.3 Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου στον ιστότοπό μας.

20 Σχέσεις τρίτων

20.1 Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στη νομική σχέση που διέπει εσάς και τον Κάτοχο της κάρτας και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τον υποκείμενο σκοπό οποιασδήποτε Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ποιότητας και της φύσης των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρετε προς πώληση, την τιμή πώλησης, τις εκπτώσεις, τους όρους της εγγύησης, κλπ. Θα πρέπει να παρουσιάζεστε πάντοτε ως ξεχωριστή οντότητα από τη SumUp.

21 Διάρκεια, Αναστολή, Καταγγελία

21.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 21.3, οι παρόντες Όροι θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου καταγγελθούν από εσάς ή από εμάς σύμφωνα με το Άρθρο 21.2.

21.2 Μπορείτε να τερματίσετε και να κλείσετε τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή ατελώς. Ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε και να κλείσουμε οποτεδήποτε τον Λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο ή για κανέναν λόγο, με τουλάχιστον 2μηνη ειδοποίησή σας. Ενδέχεται, επίσης, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση εάν: (i) παραβιάσετε οποιαδήποτε συνθήκη των Όρων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που ισχύει για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που καλύπτονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Κανόνων Δικτύου, ή (ii) παραβιάσετε ή υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε νομικές ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας, ή (iii) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο σε δόλια δραστηριότητα, νομιμοποίηση προϊόντος εγκληματικής δραστηριότητας, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα, ή (iv) αποτελείτε μη αποδεκτό πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο απάτης για εμάς, ή (v) έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι ο Λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφαλείας.

21.3 Εάν ο Λογαριασμός σας τερματιστεί ή κλείσει για οποιονδήποτε λόγο: (i) θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, (ii) θα διακόψετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών, (iii) θα αναγνωρίσετε ότι η άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών που σας παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα λήξει, (iv) θα δεχτείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα του Λογαριασμού που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές μας και (v) να μην καταλογίζετε ευθύνη σε εμάς ή σε τρίτους για τον τερματισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή για τη διαγραφή των δεδομένων του Λογαριασμού σας.

21.4 Μετά τον έγκυρο τερματισμό του Λογαριασμού σας, θα μας καταβάλετε αμέσως όλα τα ποσά που οφείλετε βάσει των παρόντων Όρων και θα σας καταβάλουμε εξίσου όλα τα ποσά που σας οφείλουμε υπό τους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας διάταξης, δικαιούμαστε να παρακρατήσουμε το Αποθεματικό μέχρι την πλήρη τακτοποίηση του Λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών Ακυρώσεων χρέωσης, αλλά σε καμία περίπτωση το διάστημα αυτό να μην υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες από τον έγκυρο τερματισμό.

22 Επικοινωνία

22.1 Η γραπτή επικοινωνία και οι ειδοποιήσεις από εμάς προς εσάς θα στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Η εν λόγω επικοινωνία και οι ειδοποιήσεις θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί από εσάς εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την ώρα που σας στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν λάβουμε ειδοποίηση ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραδόθηκε.

22.2 Προς τούτο, θα πρέπει να διατηρείτε τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Δεν θα φέρουμε ευθύνη εάν η μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε δεν είναι έγκυρη ή εάν έχετε αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αλλά δεν μας ειδοποιήσατε για την αλλαγή. Θα σας ειδοποιήσουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 22.2, σε περίπτωση ύποπτης ή πραγματικής απάτης ή απειλών κατά της ασφάλειας του Λογαριασμού σας.

22.3 Πρέπει να ελέγχετε για εισερχόμενα μηνύματα τακτικά και συχνά. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για περαιτέρω επικοινωνία στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που η νομοθεσία μάς υποχρεώνει να σας παρέχουμε πληροφορίες σε ανθεκτικό μέσο, είτε θα σας στείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μια ειδοποίηση που θα σας παραπέμπει σε πληροφορίες στον ιστότοπό μας κατά τρόπο που σας επιτρέπει να διατηρείτε τις πληροφορίες σε εκτυπώσιμη μορφή. Απαιτείται να διατηρείτε αντίγραφα όλων των επικοινωνιών που στέλνουμε ή κοινοποιούμε σε εσάς.

22.4 Εκτός από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω επιστολής ή τηλεφώνου, κατά περίπτωση. Κάθε επικοινωνία ή ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς θεωρείται ότι παρελήφθη τρεις (3) Εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ταχυδρόμησης με το ιρλανδικό ταχυδρομείο ή εντός πέντε (5) Εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ταχυδρόμησης από το εξωτερικό.

22.5 Θα ορίσουμε τη γλώσσα που προτιμάτε με βάση τη χώρα που επιλέγετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και θα σας στείλουμε τυποποιημένες επικοινωνίες στη γλώσσα που επιλέξατε. Για μη τυποποιημένες επικοινωνίες, διατηρούμε το δικαίωμα και συμφωνείτε ότι θα επικοινωνούμε μαζί σας στην αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα ή οι επικοινωνίες σε άλλες γλώσσες γίνονται για λόγους ευκολίας και δεν συνεπάγονται υποχρέωση από μέρους μας να προβούμε σε περαιτέρω επικοινωνία στη γλώσσα αυτή.

22.6 Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε αντίγραφο των παρόντων Όρων, επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών στο [email protected] ή μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας - https://sumup.gr/epikoinonia/.

23 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

23.1 Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας («Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας») σημαίνουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Υπηρεσίες, τα Τερματικά, τον ιστότοπο, τα ονόματα τομέων στο Διαδίκτυο, όλο το περιεχόμενο, την τεχνολογία που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και όλα τα λογότυπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των ηθικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων στην επωνυμία, των υποδειγμάτων χρησιμότητας και των δικαιωμάτων επί σχεδίων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και όλων των άλλων αποκλειστικών και μη δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο, που υφίστανται ή αποκτούν υπόσταση σήμερα, ή που θα παραχωρηθούν ή θα μεταβιβαστούν στο μέλλον.

23.2 Εμείς (ή οι δικαιοπάροχοί μας) είμαστε αποκλειστικοί κάτοχοι όλων των Δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες. Καμία διάταξη στους παρόντες Όρους δεν δύναται να ερμηνευτεί ως διαβίβαση ή εκχώρηση των Δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε εσάς. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η απομίμηση ή η χρήση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

23.3 Σας παραχωρούμε μια προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια (χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης) ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών με σκοπό την αποδοχή των Συναλλαγών. 23.4 Χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν θα πρέπει (i) να μεταβιβάσετε σε τρίτο οποιαδήποτε δικαιώματα που σας έχουν χορηγηθεί βάσει των παρόντων Όρων, (ii) να παρέχετε σε τρίτους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες (προς ενοικίαση, μίσθωση ή άλλως), (iii) να έχετε πρόσβαση ή να παρακολουθείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορία σε οποιοδήποτε σύστημα SumUp χειροκίνητα ή με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως ρομπότ, προγράμματα εντοπισμού ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, λογισμικά συλλογής πληροφοριών από ιστοθέσεις, κ.λπ. (iv) να προβαίνετε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβολή, δημιουργία παράγωγων έργων, δημόσια προβολή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση, μεταπώληση ή διάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, υλικού ή πληροφοριών της SumUp, (v) να παραβιάσετε τους περιορισμούς σε τυχόν κεφαλίδες του πρωτοκόλλου Robots Exclusion της Υπηρεσίας, να προβαίνετε σε παράκαμψη ή ακύρωση των τεχνικών περιορισμών της Υπηρεσίας, να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες ή χαρακτηριστικά που διαφορετικά είναι απενεργοποιημένα στην Υπηρεσία ή να προβαίνετε σε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή με άλλο τρόπο σε αντίστροφη μηχανίκευση της Υπηρεσίας, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, ή (vi) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς που επιτρέπονται βάσει των παρόντων Όρων.

23.5 Μπορείτε να δημιουργείτε και να μας υποβάλετε περιεχόμενο στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών («Περιεχόμενο Χρήστη»). Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που μας παρέχετε αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα του Περιεχομένου Χρήστη σας. Για κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλετε, αναγνωρίζετε ότι είστε ο κάτοχος του περιεχομένου ή ότι έχετε την άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για τη μεταφόρτωση του περιεχομένου, και μας παρέχετε μια άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης παγκόσμια, μη αποκλειστική, εξοφληθείσα, μεταβιβάσιμη και με δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης αδειών χρήσης άδεια χρήσης και αναπαραγωγής αυτού του περιεχομένου σε οποιαδήποτε προωθητική δραστηριότητα και δημόσια προβολή που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες ή τη SumUp. Μπορείτε να διαγράψετε το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλατε όταν τερματίσατε τον Λογαριασμό σας. Δεν πρέπει να υποβάλετε Περιεχόμενο Χρήστη στις Υπηρεσίες που: (i) είναι ψευδές, παραπλανητικό, παράνομο, ανήθικο, άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, που παρακινεί το μίσος, υβριστικό ή ακραίο, (ii) ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινικό αδίκημα ή οδηγεί σε αστική ευθύνη, (iii) παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη δημοσιότητα ή την ιδιωτικότητας, (iv) περιέχει κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλα αρχεία με επιβλαβές, ανατρεπτικό ή καταστροφικό περιεχόμενο, (v) διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SumUp ή των συνεργατών της, ή (vi) κατά την κρίση μας, απαγορεύει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τις Υπηρεσίες ή που μπορεί να μας εκθέσει σε οποιαδήποτε βλάβη ή ευθύνη. Αν και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγχουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να παρακολουθούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Αναγνωρίζετε ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να συνεπάγεται την έκθεσή σας σε προσβλητικό, ανάρμοστο ή απαράδεκτο Περιεχόμενο Χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ήθελε προκληθεί σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη σας.

24 Τροποποιήσεις

24.1 Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή και μεταβολής, διαγραφής, διακοπής ή επιβολής όρων σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών.

24.2 Θα σας ειδοποιήσουμε για την όποια προτεινόμενη αλλαγή στους παρόντες Όρους, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον Λογαριασμό σας ή με ειδοποίηση μέσω της Εφαρμογής.

24.3 Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε ότι εναντιώνεστε στις προτεινόμενες αλλαγές, πριν αυτές τεθούν σε ισχύ. Οι αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες Όρους ευνοϊκότερους για εσάς θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο στην ειδοποίηση. Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε την εναντίωσή σας στις προτεινόμενες αλλαγές πριν αυτές τεθούν σε ισχύ, μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους δωρεάν και με ισχύ οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία που θα εφαρμόζονταν εάν δεν είχατε εκφράσει την εναντίωσή σας σε αυτές.

24.4 Η τελευταία έκδοση των Όρων είναι προσβάσιμη στον ιστότοπό μας.

25 Διαιρετότητα

25.1 Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων κριθεί άκυρο, παράνομο ή μη εκτελεστό από αρμόδιο δικαστήριο, τότε θα αποκόπτεται από τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν έγκυροι και εκτελεστοί στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

26 Εκχώρηση

26.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρούμε ελεύθερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε οποιονδήποτε τρίτο, η δε συγκατάθεσή σας για αυτήν την ανάθεση θεωρείται ότι παρέχεται δυνάμει των παρόντων Όρων.

26.2 Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

27 Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες Πληρωμές

27.1 Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να μην έχουμε εκτελέσει ή να έχουμε εκτελέσει εσφαλμένα μια συναλλαγή πληρωμής ή να έχουμε εκτελέσει μια μη εγκεκριμένη συναλλαγή, πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής πληρωμής.

27.2 Σε περίπτωση που δεν έχουμε εκτελέσει ή έχουμε εκτελέσει εσφαλμένα μια συναλλαγή πληρωμής, θα καταβάλλουμε άμεσα προσπάθειες να διερευνήσουμε τη συναλλαγή θα αποκαταστήσουμε το σφάλμα χωρίς αναίτια καθυστέρηση.

27.3 Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής, θα επιστρέψουμε το ποσό της πληρωμής και όλα τα fees που αφαιρέθηκαν άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημερομηνίας ειδοποίησης περί της μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής. Το παραπάνω δεν ισχύει εάν έχουμε εύλογες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί απάτη σχετικά με την εν λόγω μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή και θα κοινοποιήσουμε τις υποψίες μας στην αρμόδια εθνική αρχή εγγράφως.

27.4 Έχουμε θεσπίσει γραπτές διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό σφαλμάτων που πλήττουν τους Καταναλωτές και μέλημά μας είναι να αποκαθιστούμε τυχόν δικά μας σφάλματα το συντομότερο δυνατό.

28  Επίλυση παραπόνων

28.1 Τυχόν παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες θα απευθύνονται σε εμάς σε πρώτη φάση επικοινωνώντας με την  υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας στο [email protected]ή μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας - https://sumup.gr/epikoinonia/.

28.2 Όλα τα παράπονα θα υποβάλλονται στη διαδικασία χειρισμού παραπόνων που εφαρμόζουμε. Μετά από αίτημά σας, θα σας αποστείλουμε ένα αντίγραφο της διαδικασίας αυτής.

28.3 Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα απαντήσουμε ολοκληρωμένα στο παράπονό σας μέσω email εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ολοκληρωμένα στο παράπονό σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης δίνοντάς σας το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβετε την ολοκληρωμένη μας απάντηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις τριάντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήψης του παραπόνου σας. 

28.4 Εάν η λύση που δώσουμε στο παράπονό σας δεν είναι ικανοποιητική για εσάς, μπορείτε να αποταθείτε στον Διαμεσολαβητή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συντάξεων ( Financial Services and Pensions Ombudsman), διεύθυνση Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (τηλέφωνο (01) 567 7000). Οι λεπτομερείς υπηρεσίες που προσφέρει ο Διαμεσολαβητής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συντάξεων διατίθενται στο www.fspo.ie. 29 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

29.1 Ο Λογαριασμός σας λειτουργεί στην Ιρλανδία και οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ιρλανδικό Δίκαιο.

29.2 Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν διαφωνιών σχετικά με την έγκυρη σύναψη, την ύπαρξη, την ακυρότητα, την αθέτηση, τη λύση ή τη μη εγκυρότητα, θα αναφέρεται και θα επιλύεται οριστικά από τα ιρλανδικά δικαστήρια. Πριν από την παραπομπή της διαφοράς στο δικαστήριο, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τη διαφορά φιλικά μεταξύ μας.

30 Αρχεία

30.1 Θα τηρούμε αρχείο των προσωπικών σας συναλλαγών για έξι χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής συναλλαγής. Θα τηρούμε όλα τα άλλα αρχεία για έξι χρόνια από τη στιγμή που πάψαμε να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία.