Общи условия

Въведение

Следните условия и правила („Общи условия“) са правно споразумение между вас („вие“, „вашите“) и SumUp Limited („SumUp“, „ние“, „нашите“ или „нас“), които регламентират използването от ваша страна на нашите услуги за обработка на плащания и други услуги, нашето мобилно приложение („Приложение“ или „Софтуер“) и всякакви версии на нашите устройства за приемане на картови плащания („Терминал“) (заедно „Услугите“). SumUp Limited се регулира от Централната банка на Ирландия. SumUp е упълномощена Институция за електронни пари (лиценз № C195030, издаден на 27.10.2020 г.) и е компания с ограничена отговорност, учредена в Ирландия с регистриран номер 505893 и със седалище Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ирландия.

ЧАСТ ЕДНО - Услуга за обработка за търговци

1 Общи положения

1.1 Нашите услуги ви позволяват да приемате транзакции с разплащателна карта („Транзакция(и)“) за вашите клиенти („Картодържател“) чрез използване на ваше съвместимо мобилно устройство, нашето Приложение и Терминал (който няма да е необходим за ръчно въведени транзакции). Ние предоставяме актуализиран списък на всички съвместими мобилни устройства и приемани разплащателни карти на нашия уебсайт.

1.2 Можете да използвате Услугите само чрез Терминал, предоставен от нас, или чрез ръчно въвеждане на информацията за разплащателната карта. Когато приемате Транзакции с един от нашите Терминали, Терминалът ще се използва за обработка и оторизиране на Транзакции между разплащателната карта и нашите сървъри.

1.3 Ние може да ви предоставяме разплащателни услуги без присъствие на карта, които ви позволяват да приемате плащания за електронна търговия чрез приложение на трета страна („Приложение на партньор“), т.е. чрез мобилно приложение или уебсайт, предоставено ви от партньор („Партньорът“) по силата на отделно търговско взаимоотношение между вас и Партньора. Данни за Партньори се предоставят по заявка. В случай че приемате само плащания за електронна търговия, разпоредбите на тези Общи условия, свързани с Терминали и процедури, отнасящи се до представяне на карта от платеца, не се отнасят за вас.

Ние носим отговорност единствено за платежните услуги, предоставени като част от приложението на партньор. Ние не носим отговорност за функционалността на Приложението на партньор или която и да е услуга, предоставена на вас или на картодържатели от Партньора.

Ако е договорено между вас и Партньора, ние може да начисляваме такси, които не само покриват нашите такси за транзакции, но и включват такса от името на Партньора за събиране на средства, които дължите на Партньор по силата на отделно търговско споразумение, което имате с Партньора („Такса на партньор“).

1.4 Ще направим така, че всички средства, произтичащи от вашите Транзакции, да бъдат кредитирани към нас, и ще изплатим всякакви суми, които ви се дължат по силата на настоящите Общи условия, към вашата банкова сметка, след като ги получим („Изплащане“). Преди всяко Изплащане ще приспаднем приложимите такси („Такси“). Ако изберете ценови план („План“), трябва да заплатите всякакви приложими повтарящи се такси въз основа на Плана, който сте избрали. Текущите Такси и Планове са посочени на нашия уебсайт.

1.4.1 С приемането на настоящите Общи условия вие декларирате и потвърждавате, че ние можем да таксуваме различни такси за различни картови продукти според графика за такси.

1.4.2 Ние ще ви предоставим достъп до текущи извлечения по акаунт. С приемането на настоящите Общи условия вие потвърждавате и се съгласявате да обединяваме информация за такси по марка, приложение, категории разплащателни инструменти и ставки на такси за обмен, приложими за транзакцията, както е приложимо, и да ви предоставяме тази информация периодично, поне веднъж месечно, и по начин, който ви позволява да съхранявате информацията и да я възпроизвеждате в непроменена форма.

1.5 Нашите задължения по тези Общи условия са ограничени до това да ви предоставим Акаунт и Услугите. Ще използваме всички разумни средства, за да ви предоставяме Услугите двадесет и четири (24) часа на ден, седем (7) дни в седмицата, през цялата година. Ние обаче може да преустановим по наша разумна преценка да ви предоставяме Услугите или да ограничим продължителността на Услугите с цел извършване на услуги по поддръжка, или ако това се изисква по закон, или ако не сте изпълнили съществените задължения по тези Общи условия, или ако има, по наша преценка, основателни съмнения за пране на пари и/или финансиране на тероризъм.

1.6 Ние ви предоставяме история на Транзакциите и допълнителни системи за анализ, ако е приложимо.

1.7 Ние си запазваме правото да назначим трета страна, за да изпълним някои или всички наши задължения по тези Общи условия.

2 Профил на sumup.me

2.1 За да използвате Услугите на SumUp трябва да се регистрирате и да се абонирате за Профил на sumup.me („Акаунт“). Вие потвърждавате, че цялата предоставена от вас информация за вас и/или вашия бизнес е валидна към момента на приемане на настоящите Общи условия. След успешна регистрация ще получите потвърждение по имейл до вашия основен, регистриран имейл адрес. Можете да откриете само един (1) Акаунт, освен ако изрично не одобрим откриването на допълнителни Акаунти или под-Акаунти. Трябва да се погрижите информацията, въведена във вашия Акаунт, да е винаги точна и актуална.

2.2 Трябва да изберете разумно описателно име за идентификация, което – ако е различно от името на вашата компания – ясно идентифицира вас или вашия бизнес. Трябва също да предоставите правилния ви телефонен номер за контакт. Името за идентификация и номерът за контакт може да бъдат изписани в извлечението за кредитна или дебитна карта на Картодържателя.

2.3 След като се регистрирате и подадете заявка за откриване на Акаунт и приемете настоящите Общи условия, ние може да извършим кредитна проверка и може да изискаме да предоставите допълнителна документация, за да можем да извършим всички необходими проверки в съответствие с приложимите закони и разпоредби против пране на пари и финансиране на тероризъм, определени от нас по наша собствена преценка. Ние трябва да получим такава кредитна информация и да направим такива допълнителни проверки, а вие трябва да ни съдействате до необходимата степен в това отношение.

2.4 Решението дали вашата самоличност е правилно проверена съгласно раздел 2.3 ще бъде изцяло по наша преценка. Докато не бъдете успешно идентифицирани и проверени от нас, тези Общи условия представляват предварително споразумение, което ви обвързва изцяло, и ние си запазваме правото да прекратим или да не започнем да предоставяме Услуги по тези Общи условия по всяко време през този период.

2.5 Услугите са услуги за плащане и електронни пари и Акаунтът не е банкова сметка.  Средствата в Акаунта не представляват депозити и за тях не се начислява лихва.  Акаунтът не е обхванат от план за компенсация. Вашият Акаунт ще бъде регистриран на един от нашите сървъри. Ние ще задържим сума, равна на всякакви суми, които ви дължим, отделени от нашите собствени средства, но заедно със сумите, задържани от името на други Акаунти, в отделна банкова сметка, и тези средства ще бъдат защитени в съответствие с нашите задължения по силата на Регламентите на Европейската общност (Електронни пари) от 2011 г. В случай, че бъдем обявени в несъстоятелност, всички получени от нас средства са защитени срещу исковете, направени от нашите кредитори.

2.6 Ако няма активност във вашия Профил на sumup.me в продължение на две (2) последователни години, ние имаме право да изпратим известие до вашия регистриран имейл адрес и в случай, че не отговорите на нашето известие в рамките на тридесет (30) дни и не заявите, че искате да запазите Акаунта си, ние автоматично ще закрием вашия акаунт. Ще имате възможност да осребрите своите средства по всяко време, като се свържете с екипа за обслужване на клиентите (по имейл до [email protected] или чрез нашия инструмент за онлайн чат, достъпен на нашия уебсайт - https://sumup.bg/kontakti.

3 Ограничения за използване на Услугите

3.1 За да използвате нашите Услуги, се нуждаете от съвместимо мобилно устройство (с изключение на 3G устройства) и услуги за Интернет връзка, предоставени ви от трети страни. Тези трети страни може да ви таксуват за използване на мобилно устройство и/или Интернет връзка за достъп до Услугите и вие носите пълна отговорност за плащането на такива такси.

3.2 С приемането на настоящите Общи условия потвърждавате, че сте физическо или юридическо лице, действащо само в свое собствено търговско или професионално качество (но не в лично качество), и в момента на подписването на тези Общи условия сте надлежно упълномощени да извършвате бизнес дейност в една или повече от държавите, които покриваме („Територии“). Ние предоставяме и ще актуализираме периодично списък на Териториите на нашия уебсайт. Ако сте физическо лице, трябва да сте на осемнадесет (18) години или повече, за да използвате Услугите. Може по всяко време да поискаме да предоставите доказателства за вашата възраст.

3.3 Приемайки тези условия, вие също се съгласявате с правилата на мрежата („Правила на мрежата“), определени от организациите за кредитни карти, включително, но не само VisaMasterCard и American Express (заедно „Схеми за картови плащания“). Правилата на мрежата може да изискват някои от нашите търговци да сключат отделно споразумение с някой от нашите банкови партньори или самите Схеми за картови плащания в зависимост от обема на Транзакциите. Ако сте такъв търговец, ние ще ви уведомим и ще ви предоставим отделно споразумение в подходящо време. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и такова споразумение за придобиване, условията на споразумението за придобиване имат предимство за целите на разрешаването на това противоречие.

3.4 Без изрично предварително разрешение от нас, нямате право да приемате Транзакции, свързани със стоки и/или услуги, (i) които не са предоставени за ваша собствена сметка или се предоставят по нареждане на трета страна, различна от вас; (ii) които не са предоставени в рамките на обичайния процес на вашия бизнес, както ни е посочено, включително приемане на погасяване на кредит, предоставен преди това, или на плащане в брой, предварително извършено от вас към Картодържателя; (iii) които включват или са свързани с незаконно съдържание, съдържание, което е обект на защита на непълнолетни лица съгласно приложимото законодателство, или инструкции за изработване на оръжие или експлозиви; iv) които са свързани с хазартни услуги, независимо дали са незаконни или не, съгласно всякакви приложими закони; v) които са свързани със секс магазини или порнографски развлечения (с изключение на списанията за забавление за възрастни); vi) които са свързани с оръжия или незаконни наркотици или продукти; (vii), които са свързани с алкохол или тютюн, доколкото алкохолът и тютюнът представляват единствените продукти, продавани от вашия бизнес; (viii) за които ние с основание смятаме, че може да повреди някоя от Схемите за картови плащания или да накърни нашата репутация; (ix) които са забранени съгласно закони или разпоредби, приложими за вас, за картодържателя или за който и да е от вашите продукти или услуги, или които са незаконни по друг начин. Ние решаваме по свое собствено усмотрение дали използването на Услугите приспада към някои от горните продукти или услуги и следователно не е в съответствие с Условията. Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да добавяме категории забранени транзакции или бизнес категории, като добавяме такива категории или към настоящите Общи условия, или към приемлива политика за използване, публикувана на Център за обслужване на клиенти на нашия уебсайт.

3.5 Ако ни изпратите или опитате да ни изпратите Транзакция, за която смятаме, че нарушава настоящите Общи условия или закона и/или излага нас, други потребители на нашите Услуги или на нашите обработващи лица, на вреда (включително без ограничение измама с марка, накърняване на репутация или престъпни деяния), ние си запазваме правото да не разрешим, да преустановим или да отменим Транзакцията; и/или да закрием или преустановим Акаунта ви; и/или да докладваме за транзакцията на съответната правоприлагаща агенция; и/или да заведем иск за обезщетение от вас; в случай, че приложим някое от гореизброените.

4 Терминали и софтуер

4.1 Можете да закупувате или наемате нашите Терминали на покупна цена или условия на лизинг, определяни от нас периодично, или както са публикувани на нашия уебсайт. За закупуване на Терминали може да се прилагат отделни условия.

4.2 Можете да използвате само един Терминал на Акаунт. При поискване можем да ви предоставим допълнителни Терминали за всякакъв допълнителен Акаунт или под-Акаунти, оторизирани от нас.

4.3 Нямате право да продавате, наемате, лицензирате или прехвърляте Терминала на трета страна или да разрешавате използването на Терминала от трета страна. Освен това нямате право да променяте софтуера или хардуера на Терминала по никакъв начин. Не трябва да използвате Терминала за друга цел освен за приемане на Транзакции.

4.4 С изключение на всяка дадена покупка на Терминала, по наше искане вие трябва да ни върнете Терминала или след прекратяване или изтичане на настоящите Общи условия, или за да замените съществуващ Терминал. В случай, че прекратите тези Общи условия, трябва да върнете Терминала за своя собствена сметка.

4.5 Трябва да инсталирате всяка и всички актуализации на Приложението, за които ще ви уведомяваме, за да продължите да използвате Услугите.

5 Вашите задължения 5.1 Можете да инициирате плащания по тези Общи условия, като използвате единствено Терминали, които са ви предоставени от нас.

5.2 Не трябва да приемате Транзакции, при които разплащателната карта не съдържа всички елементи, характерни за този тип карта, когато разплащателната карта изглежда манипулирана или повредена или когато срокът на валидност на разплащателната карта е изтекъл.

5.3 Без наше разрешение не трябва да задавате минимален праг, по-висок от 1,00 EUR за всяка Транзакция. Освен това следва да предоставите на Картодържателите поне равни условия, като тези, които предоставяте на клиенти, които плащат в брой за вашите стоки и/или услуги, и да не начислявате на Картодържателите допълнителни суми или допълнителни такси.

5.4 Вие трябва да следите своя Акаунт и историята на Транзакциите и да възстановявате на съответния Картодържател средствата за всякакви Транзакции, които сте получили по погрешка, или превишението, когато сумата на Транзакцията е била грешна.

5.5 Трябва незабавно да ни информирате за всякакви промени в информацията, която сте предоставили в момента на приемане на настоящите Общи условия, включително промени във вида или естеството на вашия бизнес, промени в продуктовата гама, всяка продажба или лизинг на вашата компания или която и да е друга промяна на собствеността, всяка промяна на правната форма или името на вашата компания, промяна на адреса или данните на банковата сметка на вашата компания, съществена неблагоприятна промяна във финансовото ви състояние и промени в информацията, която сте предоставили в съответствие със законите срещу пране на пари или финансиране на тероризъм.

5.6 Вие трябва да показвате всички рекламни материали на SumUp, които получавате от нас, на видно място във вашите бизнес помещения. Тези материали може да включват стикери за вашия склад, магазин или автомобил с логото на SumUp и/или логото или знаците на Схемите за картови плащания, или брошури, за които се изисква излагане от Схемите за картови плащания, по закон или от SumUp.

5.7 Вие предоставяте на Картодържателя разписка на хартиен носител за Транзакцията, ако това се изисква по закон или според разпоредбите на Схемата за картови плащания. Освен това, можете да предоставите на Картодържателя опция (но не вместо хартиена разписка, ако такава се изисква по закон) да получи разписка за Транзакцията по имейл или в текстово съобщение.

5.8 Вие потвърждавате, че носите пълна отговорност да гарантирате, че данните за вход във вашия Акаунт се пазят от всяко друго лице, че никой потребител на Терминала не може да манипулира въвеждането на данни, и че няма неразрешено използване на вашия Акаунт, Терминали или на каквато и да е друго поверителна информация, свързана с използването на Услугите. Ако подозирате или знаете, че вашият Акаунт е бил използван без разрешение, трябва да ни уведомите незабавно нашия екип за обслужване на клиентите чрез нашия уебсайт (по имейл до [email protected] или чрез нашия инструмент за онлайн чат, достъпен на нашия уебсайт - https://sumup.bg/kontakti) и/или променете паролата си за вход чрез нашия уебсайт. Ние ще предприемем разумни действия, за да предотвратим неразрешено използване на вашите данни, след като получим такова известие.

5.9 Вие се задължавате да спазвате приложимите разпоредби на Стандарта за сигурност на данни в индустрията за плащане с карти (PCI-DSS) по време на валидността на настоящите условия („Съответствие с PCI“). По-специално, трябва да спазвате тези разпоредби по отношение на съхранението, обработката и прехвърлянето на данни за разплащателни карти. Информация за PCI-DSS е налична на уебсайта на Съвета на PCI, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Трябва своевременно да преглеждате всички извлечения (напр. фактури или извлечения за погасяване), предоставени от нас, както и погасяванията, възстановени транзакции, оспорени транзакции или всякакви други транзакции, платени или начислени по вашата банкова сметка или Картодържателя. Трябва да възразите срещу погасяването без ненужно забавяне, най-късно в рамките на двадесет и пет (25) работни дни („Работен ден“ означава всеки ден от понеделник до петък с изключение на официалните празници в Ирландия) след получаване на съответното погасяване или датата на съответното плащане. Ако не възразите навреме, това се счита за одобрение, освен ако от нас не е допусната грешка. Ако от нас е допусната грешка, трябва да ни уведомите без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от тринадесет (13) месеца от датата на дебитиране на разплащателната транзакция, за която се отнася грешката (както е по-подробно посочено в клауза 27 (Грешки и неупълномощени плащания). Ние си запазваме правото да преиздаваме коригирани извлечения или да коригираме плащания след изтичането на този краен срок. Освен ако не се изисква по закон, вие носите пълна отговорност за воденето на записи на всички Транзакции и други данни, свързани с вашия Акаунт и използването на Услугите от вас.

ЧАСТ ДВЕ - Обработка на плащания

6 Парични средства

6.1 За целите на настоящите Общи условия вие изрично упълномощавате нас и всяка финансова институция, с която работим, да задържаме, получаваме и изплащаме парични средства, както е посочено в раздел 1.3, от ваше име. Горепосоченото разрешение ще остане в пълна сила и ефект, докато вашият Акаунт бъде закрит или прекратен. Изплащанията по вашата банкова сметка се извършват, поне отчасти, от финансови институции - трети страни (например банките, в които вие и ние притежаваме банкови сметки) и ние не носим отговорност за окончателното кредитиране на средствата във вашата банкова сметка, след като веднъж сме изплатили средствата на вашата банка.

6.2 Няма да получавате лихва или други приходи по никакви средства във вашия Акаунт. Вие безвъзвратно възлагате на нас всички права и законни интереси върху всякакви лихви и/или други приходи, които могат да бъдат начислени или да се дължат на средствата във вашия Акаунт.

6.3 В случай, че обработвате Транзакции, при които данните за разплащателната карта на Картодържателя са въведени ръчно в нашето Приложение или смартфона на Картодържателите за обща сума, надвишаваща нашия праг за който и да е последващ седемдневен период, SumUp ще удържи сумата над този праг за тридесет (30) дни преди прехвърляне на средствата към вашия Акаунт. Ако по някаква причина има вероятност да надвишите гореспоменатия праг, можете да се свържете с нас, за да поискате ускорен график на Изплащанията. Въз основа на различни фактори SumUp ще разгледа молбата ви, за да определи дали отговаряте на условията за такива ускорени Изплащания. Прагът за такива ръчно въведени Транзакции може да бъде намерен в раздела за таксите на нашия уебсайт.

6.4 Няма да извършваме Изплащания на средства, свързани с транзакции, които все още не са получени от нас от определените финансови институции.

6.5 Ние имаме право да проведем разследване или да разрешим всеки висящ спор, свързан с вашия Акаунт, и в резултат на това можем да ограничим достъпа до вашите средства за времето, необходимо за това. Също така можем да ограничим достъпа до вашите средства, както се изисква по закон или съдебно нареждане.

7 Резерв

7.1 С цел гарантиране на изпълнението на вашите задължения за плащане съгласно настоящите Общи условия, вие приемате и потвърждавате, че имаме право по всяко време временно да задържим Изплащанията към вас и да натрупаме резерв („Резерв“). Ние може да задържим Резерв на базата на риска по наша собствена преценка по всяко време за използването на Услугите от вас.

7.2 Независимо от раздел 7.1, Резервът служи също за гаранция в наша полза и ние имаме право да събираме и прихващаме от Резерва всички суми, които ни дължите по тези Общи условия, включително всеки дефицит по Акаунта, без предизвестие до вас във всеки отделен случай.

7.3 Ако ни дължите сума, която надвишава размера на Резерва, трябва незабавно, но не по-късно от 3 (три) работни дни от нашето искане, да ни изплатите съответната сума. С настоящото изрично ни разрешавате да дебитираме всякакви дължими към нас суми, включително всички разходи и разноски, направени във връзка със събирането на тези суми, от вашата банкова сметка, използвана за получаване на Изплащания и/или вашата кредитна карта или банкова сметка, използвана за закупуване на някой от нашите Терминали, или да компенсираме такива суми срещу всички Изплащания, които ви дължим. Ако при поискване не заплатите изцяло сумите, които ни дължите, това ще бъде сериозно нарушение на настоящите Общи условия и вие ще понесете всички разходи, свързани със събирането на такива суми, включително без ограничение, адвокатски хонорари и разходи, такси за агенции за събиране на задължения и всички приложими лихви.

8 Оспорени транзакции

8.1 Сумата на Транзакцията, която може да бъде върната във вашия Акаунт, ако Транзакцията бъде оспорвана или анулирана по друга причина от съответната Схема за картови плащания, обработващия плащането, Картодържателя или която и да е от съответните финансови институции, не е била оторизирана, или имаме причина да вярваме, че Транзакцията не е била оторизирана, или се предполага, че е незаконна, подозрителна или в нарушение на настоящите Общи условия („Оспорена транзакция“).

8.2 Вие следва да ни съдействате, когато е необходимо, за ваша сметка, при разследване на всяка ваша Транзакция, обработена чрез Услугите, и да приемете, че в случай че не сте успели да ни съдействате своевременно, включително да предоставите необходимата документация не по-късно от десет (10) работни дни от нашето искане, това може да доведе до необратима Оспорена транзакция. Ние си запазваме правото да начислим такса за разследване и/или посредничество при Оспорени транзакции; всички Такси ще бъдат оповестявани периодично на нашия уебсайт.

8.3 Ако спорът за Оспорена транзакция не бъде разрешен нито от издаващата банка, нито от Схемата за картови плащания във ваша полза, или ако решите да не оспорвате Оспорена транзакция, ние си запазваме правото да съберем от вас първоначалната сума на Транзакцията плюс Таксите и да кредитираме първоначалната сума на Транзакцията обратно на Картодържателя.

8.4 Ако определим, че трупате прекомерно количество Оспорени транзакции, ние имаме право да забавим Изплащанията от Акаунта към вашата банкова сметка, да запазим Резерв в разумно определена от нас сума, за да покрием очакваните суми за Оспорени транзакции и свързаните с тях такси, или да прекратим или спрем Услугите и да закрием Акаунта ви.

9 Възстановени транзакции и връщания

9.1 Съгласно тези Общи условия и приемайки Транзакции с Услугите, вие ще обработвате връщания и ще предоставяте възстановяване на суми чрез своя Акаунт в съответствие с тези Общи условия и Правилата на мрежата.

9.2 Правилата на мрежата изискват от вас – наред с други изисквания – да предлагате и оповестявате в момента на покупка справедлива политика за връщане и анулиране и да не възстановявате пари в брой за Транзакции, освен ако това не се изисква по закон, и да не приемате пари в брой или друг артикул със стойност за възстановяване на сума за Транзакция.

9.3 Сумата на възстановяването трябва да включва всички данъци, необходими за възстановяване, и не може да надвишава размера на първоначалната Транзакция.

9.4 В случай на замяна, частично връщане или грешна Транзакция или сума на Транзакция, винаги първо трябва да възстановите общата сума на първоначалната Транзакция и след това да инициирате нова Транзакция за всички нови продадени стоки и/или услуги или действително изискуеми суми.

9.5 Възстановявания на суми, обработени чрез вашия Акаунт, се разрешават до тридесет (30) дни от деня, в който сте инициирали Транзакцията. Ние ще съберем от вас първоначалната сума на Транзакцията плюс Таксите и ще кредитираме първоначалната сума на Транзакцията обратно на Картодържателя.

9.6 Ако установим, че обработвате прекомерен размер възстановени транзакции, може да деактивираме вашата опция за възстановени транзакции.

10 Данъци

10.1 Вие носите отговорност за определяне, събиране, удържане, отчитане и връщане на съответните данъчни органи на всякакви и всички данъци, изчислени, на`числени или задължителни за събиране, платени или удържани по каквато и да е причина във връзка с използването на нашите Услуги. Ако това се изисква по закон или от държавен орган, ние ще бъдем упълномощени, но не и задължени да докладваме данни за вашия Акаунт и история на Транзакциите пред съответните органи.

ЧАСТ ТРИ – Предплатена карта на SumUp

11 Общи положения

11.1 SumUp може по свое собствено усмотрение да ви издаде Предплатена карта („Карта“) и Портфейл („Портфейл“), който е свързан с вашия Акаунт на търговец в SumUp. Наличността на тази услуга е предмет на протоколи за активиране, проверка на самоличност и наличност на парични средства и тя не е универсално достъпна за всички клиенти на SumUp.

11.2 За използването на тази услуга може да се начисляват такси за Транзакция. Можете да видите графика за таксите тук.

11.3 Предплатената карта на SumUp се издава от SumUp Limited съгласно лиценза, който притежава от Mastercard International Incorporated.

11.4 Използването на тази Карта изисква Акаунт на търговец в SumUp и поради това за тази Услуга важат всички Общи условия, изброени в ЧАСТИ ЕДНО, ДВЕ И ЧЕТИРИ (в допълнение към настоящата ЧАСТ ТРИ).

11.5 Предплатената карта на SumUp е предназначена за дружества и може да бъде използвана само за извършване на плащания за дружества, регистрирани със SumUp. Предплатената карта на SumUp не трябва да се използва за лична употреба.

12 Услугата

12.1 Всеки Акаунт на търговец в SumUp, който има асоциирана Карта, има опция да получава преводи от обработка на средствата по картата към своята банкова сметка или към своята Карта. Можете да изберете подходящия метод за превод, като отворите сметката си чрез онлайн портала на SumUp.

12.2 Когато изберете да получавате парични средства в Картата си, средствата се съхраняват в Портфейла за електронни пари, поддържан от SumUp от ваше име за тази цел.

13 Зареждане на парични средства в Портфейла и теглене на средства

13.1 Вашият Портфейл може да бъде зареден, като изберете да получавате постъпленията от обработката на вашата търговска карта директно във вашия Портфейл.

13.2 В допълнение към финансиране на вашия Портфейл чрез обработка на търговски дейности, SumUp може също да ви предостави възможност да финансирате своя Портфейл, като зареждате средства в него директно чрез плащане с кредитна или дебитна карта или чрез банков превод.

13.3 Прехвърлянията към вашия Портфейл не могат да бъдат връщани или анулирани. Въпреки това можете да поискате постъпление към вашата банкова сметка по всяко време.

13.4 Предплатената карта на SumUp може да се използва за закупуване на стоки и услуги от всеки търговец, показващ символа за приемане на MasterCard, или за теглене на пари в брой от всеки банкомат, показващ логото на MasterCard.

13.5 Когато покупките се извършват с Предплатена карта на SumUp, ние ще обработваме инструкциите ви за транзакцията, когато получим съобщението за Транзакция от Търговеца. Получаваме всички ваши други инструкции за транзакции в момента, в който изискате от нас да изпълним съответната транзакция.

14 Осребряване на непохарчени средства от Портфейла

14.1 Можете да изберете да осребрите салдото от парични средства във вашия Портфейл към вашата банкова сметка по всяко време. Това осребряване подлежи на проверки за сигурност и борба против измамите и може да е необходимо да потвърдите самоличността си предварително.

14.2 Няма такса, свързана с осребряването на средства, посочено в точка 14.1.

14.3 Овърдрафт не се предлага за Акаунт на търговец в SumUp.

15 Вашите задължения

15.1 Трябва да зададете PIN, когато регистрирате и активирате своята Карта.

15.2 Не трябва да записвате или пазите своя PIN заедно с Картата.

15.3 Никога не споделяйте своя PIN с никого. Съгласно клауза 15.4 вие носите отговорност за всички инициирани упълномощени транзакции, както и таксите, възникнали от използването на Картата. Ако позволите на друго лице достъп до вашата Карта, Номер на Карта, номер на Акаунт, PIN, Виртуален акаунт или идентификационни данни за вход онлайн, ние ще счетем, че вие сте оторизирали такава употреба и съгласно клауза 15.4 ще носите отговорност за всички транзакции и такси, свързани с тези лица.

15.4 Като Платец, ако Картата е изгубена или открадната, или ако не сте запазили защитните функции на вашата Карта в съответствие с настоящите Общи условия, вашата максимална отговорност ще бъде ограничена до 50 евро или еквивалентна местна стойност, освен ако не сте действали чрез измама или преднамерено или с груба небрежност не сте спазили тези Общи условия, като в този слуай може да носите отговорност за цялата загуба.

15.5 Някои транзакции с Карти може да изискват допълнителна проверка за сигурност чрез съответната 3d система за сигурност на Mastercard, преди да бъдат извършени. Това може да изисква да отговорите на въпроси за сигурност, да потвърдите транзакцията чрез използването на код за потвърждение, получен чрез SMS или имейл, или да потвърдите транзакцията чрез отчитане на пръстов отпечатък, направен чрез съвместимо устройство.

15.6 Вие носите пълна отговорност за използване на всяка Карта, номер на Карта, номер на Акаунт, PIN, Виртуален акаунт или идентификационни данни за вход онлайн съгласно общите условия на настоящото Споразумение.

15.7 Свържете се с нас незабавно на [email protected] или чрез нашия инструмент за онлайн чат, достъпен на нашия уебсайт https://sumup.bg/kontakti ако считате, че вашата Карта, номер на Карта, номер на Акаунт, PIN, Виртуален акаунт или идентификационни данни за вход онлайн са били изгубени или откраднати, или ако някой е превел или може да преведе пари от вашата Карта/Акаунт без разрешение.

15.7.1 Ако подозирате, че вашата Карта е компрометирана, можете временно да я блокирате, като влезете в Профила на sumup.me. Освен това трябва да се свържете с нас в такива случаи, за да може нашият екип за сигурност да разследва и защити вашата сметка.

15.8 Задълбочено установяване на самоличността на клиента. За да обработва транзакции, SumUp изисква допълнителни функции за защита и е необходим допълнителен метод за удостоверяване, за да се потвърди вашата самоличност. Комбинацията от смартфон, свързан с вашата сметка, и персонализирана функция, като PIN или парола, служи като допълнителен метод за удостоверяване. Трябва да имате и двете, за да обработвате транзакции.

15.8.1 Задължени сте да поддържате конфиденциалността на своите PIN и парола по всяко време и да пазите смартфона надеждно защитен от достъп на трети лица. Причината за това е, че всяко лице, притежаващо вашия PIN, парола или смартфон, може да използва Услугите по неправомерен начин.

15.8.2 Особено важно е да се спазват следните точки с цел защита на вашите PIN, парола и смартфон:

  1.  Вашите PIN и парола не трябва да се съхраняват електронно по незащитен начин.

  2. Когато въвеждате своите PIN или парола, трябва да се уверите, че информацията не може да бъде видяна от други лица.

  3. Вашите PIN или парола не трябва да се препращат извън процедурата за сигурност на SumUp портфейла, т.е. например не трябва да се изпращат по имейл.  

  4. Вашите PIN или парола не трябва да се съхраняват на същото място както вашият смартфон.

15.9 Отворено банкиране. Можете да разрешите на доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни да получат достъп до информацията за вашата сметка или да извършват плащания от ваше име, доколкото те действат в съответствие с вашите инструкции и приложимите нормативни изисквания. На тези доставчици трябва да бъде разрешено по закон да извършват плащания и в много случаи трябва да са упълномощени от Регулатор като Комисията по финансов надзор. 

15.9.1 Ако считате да използвате доставчик на отворено банкиране или доставчик трета страна, трябва да поискате от тях данни за техния статус на оторизация (ако има такъв), както и самите вие допълнително да проверите това. (Можете да го направите, като проверите съответния онлайн регистър с упълномощени дружества на Регулаторите.) Ако желаете да забраните на доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни да получават достъп до информацията за вашата сметка или да извършват плащания от ваше име, трябва да се свържете с тях директно.

15.9.2 Всички искания за плащания, които може да получим от доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни, оторизирани от вас, ще бъдат разглеждани все едно са ни били изпратени от вас и ще бъдат предмет на настоящите Общи условия. Ако очаквате доставчици на отворено банкиране и доставчици трети страни да извършат плащане от ваше име и те не го направят, ние няма да носим отговорност за неизпълнение на вашето плащане. 

16 Срок, преустановяване, прекратяване на Услугата за Портфейл и Карта

16.1 В съответствие с приложимите закони и разпоредби за борба с прането на пари и финансирането на тероризъм, ние сме длъжни да получаваме, проверяваме и записваме информация за всички наши клиенти. Докато този процес не завърши, Услугата може да бъде частично ограничена или напълно ограничена.

16.1.1 Ако самоличността ви е частично потвърдена, пълното използване на Картовата сметка ще бъде ограничено, но е възможно да използвате Картата за транзакции за покупки от магазин. Ограниченията включват: без теглене от банкомати, международни транзакции, преводи между сметки и допълнителни зареждания. Използването на Картовата сметка е предмет и на ограничения за предотвратяване на измами по всяко време, със или без предизвестие.

16.2 Ние си запазваме правото да блокираме, преустановяваме или анулираме вашата Карта или Портфейл, ако в резултат на нашите правила и процеси открием нещо, за което имаме основание да считаме, че е свързано с измамна, подозрителна или престъпна дейност или каквато и да е дейност, която е несъвместима с настоящите Общи условия. В случай, че блокираме, преустановим или анулираме вашата Карта или Портфейл, освен ако няма обективно обосновани съображения за сигурност или е незаконно да го направим, ние ще ви информираме за блокирането, преустановяването или анулирането на вашата Карта или Портфейл преди вашата Карта или Портфейл да са блокирани, преустановени или анулирани, когато е възможно, преди или най-късно след блокиране, преустановяване или анулиране на вашата Карта или Портфейл.

16.3 Може временно да преустановим вашата Карта или Портфейл в случай, че открием необичайна или подозрителна дейност в сметката. Ако упражним това право, ние не носим никаква отговорност към вас поради евентуална неналичност на средствата във вашата Картова сметка и/или Виртуална сметка или невъзможност да използвате своята Карта.

16.4 От съображения за сигурност може да ограничим сумата или броя транзакции, които можете да извършите с вашата Карта. Нямате право да използвате своята Карта за незаконни онлайн хазартни игри или друга незаконна транзакция. Може да увеличим, намалим, анулираме или преустановим някое от ограниченията или да добавим нови по всяко време.

ЧАСТ ЧЕТИРИ - Допълнителни правни условия

17 Нашите задължения

17.1 До максималната степен, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност за преки или косвени загуби и щети или неизпълнение съгласно настоящите Общи условия, които произтичат от спазването на законови и регулаторни изисквания и на Правилата на мрежата, всякакви форсмажорни обстоятелства или нарушение на тези Общи условия или на всички приложими законови и регулаторни изисквания от ваша страна.

17.2 Ние не носим отговорност за косвени или последващи загуби, включително загуба на приходи или загуба на репутация.

17.3 Нищо в тези Общи условия не изключва нашето задължение за законова отговорност, която не може да бъде изключена или изменена по споразумение между страните.

17.4 SumUp не дава гаранция и не носи отговорност за действия или бездействия на трета страна, участваща в Услугите, или за трети страни, рекламиращи на нашия уебсайт.

17.5 Ние не носим отговорност за прекъсване или неизправности в Услугите или за прекъсвания или неизправности в посредническите услуги съгласно настоящите Общи условия.

17.6 Във всеки случай ние не носим отговорност за искове, производства, щети или загуби в размер, надвишаващ размера на Таксите, събрани от нас за предоставяне на Услугите през последните три (3) месеца, предхождащи възникването на събитието, на което се основава евентуалният иск.

17.7 Ние не носим отговорност за дефекти в хардуер на трети страни и други продукти, които може да продаваме или включваме в Услугите. Производителят, който е единствено отговорен за обслужването и поддръжката, посочва гаранционни и други условия за такъв хардуер и продукти.

18 Обезщетение

Вие ще обезщетявате, защитавате и предпазвате нас и нашите служители, директори, агенти, филиали и представители и обработващи данни от и срещу всякакви искове, разходи (включително без ограничение разумни адвокатски хонорари), загуби и щети, произтичащи от всякакъв иск, действие, одит, разследване или друго производство, произтичащо от (i) нарушаването от ваша страна на който и да е закон, правило или регламент на всяка приложима юрисдикция или на някоя от разпоредбите на тези Общи условия, на Правилата на мрежата или на други допълнителни правила и условия, отнасящи се до вашия Акаунт; или (ii) неправомерно или неправилно използване на Услугите от вас; или (iii) всяка Транзакция, подадена от вас чрез Услугите; или (iv) нарушение от ваша страна на което и да е право на трета страна, включително, без ограничение, правото на поверителност, права на публичност или права на интелектуална собственост; или (v) достъпа и/или използването на Услугите на друга страна с вашето уникално потребителско име, парола или други подходящ код за сигурност.

19 Конфиденциалност и поверителност

19.1 Вие и ние ще третираме конфиденциална информация, която вие получавате от нас или ние получаваме от вас или от Картодържателя във връзка с това споразумение, като конфиденциална, и по-специално няма да допускаме достъп на трети страни до такава конфиденциална информация. По-конкретно всякаква оперативна и/или търговска ваша или наша тайна, както и всяка неанонимна информация на Картодържателя, представляват конфиденциална информация. Вие и ние се задължаваме да спазваме приложимия регламент за защита на данните и да предприемаме адекватни предпазни мерки срещу нерегламентирано използване на карти и данни на Картодържатели. Такива данни могат да се съхраняват само ако и толкова дълго, доколкото е абсолютно необходимо.

19.2 Ако лични данни на Картодържатели се прехвърлят обратно от нас на вас, можете да използвате такива данни само до степента, необходима за контрол на лимитите, за предприемане на мерки срещу измама или за избягване на неизпълнения, а не за други цели като профилиране (напр. оценка на поведението при покупка) или за продажби и маркетингови дейности, освен ако Картодържателят изрично не се съгласи с такова използване. Нямате право да разкривате или разпространявате такава информация на трета страна или да я използвате за маркетингови цели, освен ако не получите изричното съгласие на Картодържателя. Трябва да спазвате цялото съответно законодателство за защита на данните.

19.3 По-подробна информация за това как събираме, използваме и защитаваме вашите данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност на нашия уебсайт.

20 Отношения с трети страни

20.1 Ние не сме страна в правоотношенията между вас и Картодържателя и не поемаме никаква отговорност, свързана с основната цел на която и да е Транзакция, включително, но не само, качеството и естеството на стоките и услугите, които предлагате за продажба, продажбената цена, отстъпките, гаранционните условия и др. Винаги трябва да се представяте като отделно юридическо лице от SumUp.

21 Срок, преустановяване, прекратяване

21.1 Настоящите Общи условия ще останат в сила съгласно клауза 21.3 до момента, в който тези Общи условия бъдат прекратени от вас или от нас в съответствие с клауза 21.2.

21.2 Можете да прекратите и закриете Акаунта си по всяко време безплатно. Ние може по всяко време да преустановим, прекратим и закрием вашия Акаунт по някаква или без причина по всяко време, след като ви дадем 2-месечно предизвестие. Може също да преустановим, прекратим и закрием вашия Акаунт без предизвестие, ако: (i) нарушите някое от условията на настоящите Общи условия или всяко друго условие, приложимо за конкретни Услуги, обхванати от отделни условия, включително, без ограничение, Правилата на мрежата; или (ii) нарушите или имаме основание да смятаме, че нарушавате някой закон или регламент, отнасящ се за използването на нашите Услуги; или (iii) имаме основание да смятаме, че по някакъв начин сте замесени в измамна дейност, пране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност; или (iv) представлявате неприемлив за нас риск за кредит или измама, или (v) ако основателно смятаме, че вашият Акаунт е компрометиран или поради други съображения за сигурност.

21.3 Ако вашият Акаунт бъде прекратен или закрит по каквато и да е причина, вие: (i) ще останете обвързани от настоящите Общи условия, (ii) незабавно ще спрете да използвате Услугите, (iii) потвърждавате, че лицензът за достъп и използване на предоставените ви Услуги съгласно тези Общи условия се прекратява, (iv) приемате, че ние си запазваме правото, но нямаме задължение, да изтрием всичките данни за вашия Акаунт, съхранявани на нашите сървъри, и (v) няма да ни държите отговорни пред вас или която и да е трета страна за прекратяване на достъпа до Услугите или за изтриване на данните на вашия Акаунт.

21.4 След действителното прекратяване на вашия Акаунт вие трябва незабавно да ни изплатите всички дължими от вас суми по тези Условия пропорционално до прекратяването на Общите условия и ние също така трябва да ви изплатим всички дължими от нас суми по тези Общи условия. Независимо от горепосочената клауза, ние имаме право да задържим Резерв до окончателното уреждане на задълженията по Акаунта, включително евентуални Оспорени транзакции, но при всички случаи не повече от тринадесет (13) месеца след ефективно прекратяване.

22 Комуникация

22.1 Писмената комуникация и известията от нас до вас ще бъдат изпратени по имейл на посочения от вас имейл адрес или ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Подобна комуникация и известия се считат за получени от вас в рамките на двадесет и четири (24) часа от момента на публикуване на нашия уебсайт, или в рамките на двадесет и четири (24) часа от момента, в който са били изпратени до вас, освен ако не получим известие, че имейлът не е доставен.

22.2 За тази цел вие трябва по всяко време да поддържате поне един валиден имейл адрес във вашия Акаунт. Ние няма да носим отговорност, ако единственият имейл адрес, посочен от вас, не е валиден, или ако сте променили имейл адреса си, но не сте ни уведомили за такава промяна.  Ние ще ви уведомим чрез имейл адреса, предоставен от вас, както е посочено в настоящата клауза 22.2, в случай на подозирана или действителна измама или заплахи за сигурността, свързани с вашия Акаунт при нас.

22.3 От вас се изисква да проверявате за входящи съобщения редовно и често. Имейлите може да съдържат връзки за допълнителна комуникация на нашия уебсайт. Когато законодателството изисква от нас да ви предоставим информация на траен носител, ние ще ви изпратим имейл или ще ви изпратим известие, сочещо към информация на нашия уебсайт по начин, който ви позволява да запазите информацията във формат за печат. От вас се изисква да съхранявате копия на всички съобщения, които ви изпращаме или ви предоставяме.

22.4 Освен комуникация по имейл, ние си запазваме правото да се свързваме с вас чрез писмо или по телефона, когато е уместно. Всяка комуникация или известие, изпратени по пощата, ще се считат за получени три (3) Работни дни от датата на изпращане за ирландската поща или в рамките на пет (5) Работни дни след изпращане за международна поща.

22.5 Ние ще зададем предпочитания от вас език въз основа на държавата, която сте избрали по време на процеса на регистрация, и ще ви изпращаме стандартни съобщения на избрания от вас език. При нестандартна комуникация си запазваме правото да общуваме с вас на английски език. Документите или комуникациите на други езици са само за удобство и не представляват задължение за нас да осъществяваме допълнителна комуникация на този език.

22.6 Можете да поискате копие от настоящите Общи условия по всяко време, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на [email protected] или чрез нашия инструмент за онлайн чат, достъпен на нашия уебсайт - https://sumup.bg/kontakti.

23 Права върху интелектуална собственост

23.1 Права върху интелектуална собственост („Права върху ИС“) са всички права, свързани пряко или косвено с Услугите, Терминалите, уебсайта, имената на домейни в Интернет, цялото съдържание, технологията, свързана с Услугите, и всички лога, включително, но не само, авторски права, морални права, права върху бази данни, търговски марки, права върху наименования, помощни модели и права върху дизайн, патенти и всички други изключителни и неизключителни права по целия свят, каквито могат да съществуват понастоящем или да възникнат, да се предоставят или прехвърлят в бъдеще.

23.2 Ние (или нашите лицензодатели) сме изключителен собственик на всички права върху интелектуална собственост, отнасящи се до Услугите, и нищо в тези Общи условия не се тълкува като прехвърляне или отстъпка на правата върху интелектуална собственост към вас. Нямате право да копирате, имитирате или използвате правата върху интелектуална собственост без нашето предварително писмено съгласие.

23.3 Ние ви предоставяме личен, ограничен, неизключителен, отменяем, непрехвърляем лиценз (без право на подлицензиране) за електронен достъп и използване на Услугите с цел приемане на Транзакции. 23.4 Без нашето предварително писмено съгласие вие нямате право да (i) прехвърляте правата, предоставени ви съгласно тези Общи условия, на трета страна; (ii) предоставяте на която и да е трета страна възможност да използва Услугите (под наем, на лизинг или по друг начин); (iii) получавате достъп или мониторирате съдържание, материал или информация в която и да е система на SumUp, ръчно или чрез автоматизирани средства като роботи, паяци, скрепери и др .; (iv) копирате, възпроизвеждате, променяте, модифицирате, създавате производни материали, излагате публично, преиздавате, качвате, публикувате, предавате, препродавате или разпространявате по какъвто и да е начин съдържание, материал или информация на SumUp; (v) нарушавате ограниченията във всички заглавия за изключване на роботи в Услугата, преодолявате, избягвате или заобикаляте някое от техническите ограничения на Услугата, използвате какъвто и да е инструмент за активиране на функции или функционалности, които иначе са деактивирани в Услугата, или декомпилирате, разглобявате или по друг начин прилагате обратен инженер на Услугата, освен до степента, в която такова ограничение е изрично забранено от закона; или (vi) използвате Услугите за цели, различни от целите, разрешени в настоящите Общи условия.

23.5 Можете да генерирате и да ни изпращате съдържание като част от използването на Услугите („Потребителско съдържание“). Вие запазвате всички права във вашето Потребителско съдържание, при спазване на правата, които ни предоставяте с приемането на настоящите Общи условия. За всяко Потребителско съдържание, което изпращате, вие потвърждавате, че сте собственик на съдържанието или че имате разрешение от притежателя на авторските права да качвате съдържанието, и ни предоставяте световно, неизключително, безвъзмездно, напълно платено, прехвърляемо и подлицензируемо право да използваме и възпроизвеждаме това съдържание във всяка промоционална дейност и публично излагане, свързани с Услугите или SumUp. Можете да изтриете предоставеното от вас Потребителско съдържание чрез прекратяване на вашия Акаунт. Нямате право да предоставяте Потребителско съдържание в Услугите, което: (i) е невярно, подвеждащо, незаконни, нецензурно, неприлично, порнографско, унижаващо, клеветническо, заплашително, свързано с тормоз, омраза, обида или подстрекателство; (ii) насърчава поведение, което би се считало за престъпление или поражда гражданска отговорност; (iii) нарушава което и да е задължение към или права на което и да е физическо или юридическо лице, включително права на публичност или неприкосновеност на личния живот; (iv) съдържа повредени данни или всякакви други вредни, разрушителни или деструктивни файлове; v) рекламира продукти или услуги, конкурентни на продуктите и услугите на SumUp или на неговите партньори; или (vi) въз основа на собствената ни преценка забранява на което и да е физическо или юридическо лице да използва или да се възползва от Услугите, или което може да ни изложи на вреда или да ни подведе под отговорност. Въпреки че нямаме задължение да пресяваме, редактираме или мониторираме всяко Потребителско съдържание, ние си запазваме правото да редактираме или изтриваме всяко Потребителско съдържание по всяко време, без да ви уведомяваме. Вие потвърждавате, че използвайки Услугите, можете да бъдете изложени на обидно, неприлично или нежелателно Потребителско съдържание. Ние не поемаме никаква отговорност или задължения за загуба или повреда на вашето Потребителско съдържание.

24 Изменения

24.1 Ние имаме право да изменяме настоящите Общи условия по всяко време, както и да променяме, изтриваме, прекратяваме или налагаме условия във всеки аспект на Услугите.

24.2 Ние ще ви уведомяваме за всяка предложена промяна в настоящите Общи условия, като изпращаме имейл до основния ви имейл адрес, регистриран с вашия Акаунт, или като ви уведомяваме в рамките на Приложението.

24.3 Предлаганата промяна ще влезе в сила два (2) месеца след датата на известието за промяна, освен ако не сте ни уведомили, че възразявате срещу предложените промени, преди промените да влязат в сила. Промените, които правят тези Общи условия по-благоприятни за вас, влизат в сила веднага, ако това е посочено в известието за промяна. В случай, че сте ни уведомили, че възразявате срещу предложените промени, преди промените да влязат в сила, можете да прекратите настоящите Общи условия безплатно и ефективно по всяко време преди датата, на която биха били приложени промените, ако не сте възразили срещу предложените промени.

24.4 Последната версия на Общите условия ще е достъпна на нашия уебсайт.

25 Делимост

25.1 Ако за някоя част от настоящите Общи условия бъде установено от компетентна юрисдикция, че е невалидна, незаконосъобразна или неприложима, тогава тази част се отделя от останалата част от Общите условия, които продължават да бъдат валидни и изпълними в максималната степен, разрешена от закона.

26 Възлагане

26.1 Ние имаме право свободно да възлагаме правата и задълженията си по тези Общи условия на всяка трета страна и вашето съгласие за такова възлагане се счита за предоставено по силата на тези Общи условия.

26.2 Вие нямате право да възлагате своите права и задължения по тези Общи условия на трети страни без нашето предварително писмено съгласие.

27 Грешки и неупълномощени плащания

27.1 Ако смятате, че може да не сме изпълнили или да сме изпълнили неправилно платежна транзакция или сме обработили неупълномощена транзакция, трябва да ни уведомите без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от тринадесет (13) месеца от датата на платежната транзакция.

27.2 Ако не сме изпълнили или сме изпълнили неправилно платежна транзакция, ние ще положим незабавни усилия за разследване и без ненужно забавяне ще идентифицираме и ще коригираме грешката.

27.3 В случай на неупълномощено плащане ние незабавно и във всеки случай не по-късно от края на работния ден непосредствено след датата на уведомяване за неупълномощената транзакция, ще възстановим сумата на плащането, включително всички такси, приспаднати от нея. Това не се отнася за случаите, в които имаме разумно основание за подозрение в измама, свързана с такова неупълномощено плащане, и сме съобщили писмено за това основание на съответния национален орган.

27.4 Създали сме писмени процедури за ефективното обработване на грешки, които засягат Потребителите, и ние се ангажираме да разрешаваме грешките, допуснати от нас, възможно най-бързо.

28  Разглеждане на жалби

28.1 Всички жалби относно Услугите трябва първо да бъдат адресирани до нас, като се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти на [email protected] или чрез нашия инструмент за онлайн чат, достъпен на нашия уебсайт - https://sumup.bg/kontakti.

28.2 Всички жалби ще бъдат предмет на процедурата по жалбите. Процедурата по жалбите ще ви предоставим при поискване.

28.3 В повечето случаи ще предоставим пълен отговор по жалбата ви в срок от петнадесет работни дни от датата на получаване на жалбата. При изключителни обстоятелства, когато не сме в състояние да отговорим изцяло на жалбата ви, ще ви информираме за това и ще посочим причините за забавянето и срока за получаване на пълен отговор, който при всички случаи ще бъде в рамките на тридесет и пет дни от датата на получаване на жалбата. 

28.4 Ако не успеем да разрешим жалбата ви до степен, която ви удовлетворява, можете да я отнесете до омбудсмана за финансови услуги и пенсии, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (телефон (01) 567 7000). Подробности относно услугата, предлагана от омбудсмана за финансови услуги и пенсии, са на разположение на www.fspo.ie.

29 Регламентиращ закон и юрисдикция

29.1 Вашият Акаунт се управлява в Ирландия и настоящите Общи условия се регламентират и се тълкуват съгласно и в съответствие с ирландското законодателство.

29.2 Всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Общи условия, вкл. без ограничение всякакви спорове относно неговото валидно сключване, съществуване, нищожност, нарушение, прекратяване или недействителност, се разглеждат и решават окончателно от ирландските съдилища. Преди да отнесем спора до съд, вие и ние ще се постараем да го разрешим чрез приятелски преговори.

30 Записи

30.1 Подробности относно отделните транзакции ще пазим в продължение на шест години от датата, на която е завършена конкретната транзакция. Всички останали записи ще поддържаме в продължение на шест години от датата, на която преставаме да ви предоставяме какъвто и да е продукт или услуга.