Warunki korzystania

Wprowadzenie

Poniższe warunki („Warunki”) stanowią umowę prawną zawartą między Tobą („Ty”, „Twój”) a firmą SumUp Limited („SumUp”, „My”, „Nasz” lub „Nas”), która reguluje korzystanie z naszych usług przetwarzania płatności i innych usług, naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja” lub „Oprogramowanie”) i dowolnej wersji naszych urządzeń do akceptacji kart płatniczych („Terminal”) (łącznie „Usługi”). SumUp Limited podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. SumUp jest autoryzowaną instytucją pieniądza elektronicznego (licencja nr C195030, wydana 27.10.2020) i jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 505893 z siedzibą Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580.

CZĘŚĆ PIERWSZA — Usługa przetwarzania dla sprzedawców

1 Informacje ogólne

1.1. Nasze Usługi umożliwiają użytkownikowi akceptowanie transakcji realizowanych kartą płatniczą („Transakcja(-e)”) przez klientów użytkownika („Posiadaczy karty”) za pośrednictwem zgodnego urządzenia mobilnego, naszej Aplikacji oraz Terminala (które nie będą potrzebne do ręcznie wprowadzanych transakcji). Udostępniamy aktualną listę wszystkich kompatybilnych urządzeń mobilnych oraz akceptowanych kart płatniczych na naszej stronie internetowej.

1.2 Z Usług można korzystać za pośrednictwem dostarczonego przez nas Terminala lub ręcznie wprowadzając dane karty płatniczej. Po zaakceptowaniu Transakcji przy użyciu jednego z naszych Terminali, Terminal będzie wykorzystywany do przetwarzania i autoryzacji Transakcji między kartą płatniczą a naszymi serwerami.

1.3 Możemy dostarczać użytkownikowi usługi płatności bez fizycznej obecności karty, które umożliwiają akceptowanie płatności e-commerce za pośrednictwem aplikacji zewnętrznej („Aplikacja partnerska”), tj. aplikacji mobilnej lub strony internetowej udostępnionej przez partnera („Partner”) w ramach oddzielnej relacji handlowej między użytkownikiem a Partnerem. Szczegółowe informacje o Partnerach są dostępne na życzenie. W przypadku, gdy akceptujesz tylko płatności e-commerce, postanowienia niniejszych Warunków dotyczące Terminali płatniczych i procedur dotyczących karty przedstawionej przez płatnika nie dotyczą Ciebie.

Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za usługi płatnicze świadczone w ramach aplikacji partnerskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonalność Aplikacji partnerskiej ani żadnej usługi świadczonej użytkownikowi lub Posiadaczom kart przez Partnera.

Jeśli zostało to uzgodnione między Tobą a Partnerem, możemy pobierać opłaty, które nie tylko pokrywają nasze opłaty transakcyjne, ale także obejmują opłatę w imieniu Partnera w celu pobrania środków, które jesteś winien Partnerowi na podstawie osobnej umowy handlowej zawartej z Partnerem ( „Opłata partnera”).

1.4 Zadbamy o to, aby wszelkie środki wynikające z Transakcji użytkownika były przekazywane na rzecz naszej firmy, a wszelkie należne na mocy niniejszych Warunków środki były wypłacane na rachunek bankowy użytkownika po ich otrzymaniu („Wypłata”) zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przed każdą Wypłatą potrącimy stosowne opłaty („Opłaty”). Jeśli użytkownik wybrał plan cenowy („Plan”), będzie uiszczał wszelkie regularne opłaty wynikające z wybranego Planu. Bieżące Opłaty i Plany można znaleźć na naszej stronie internetowej.

1.4.1 Akceptując niniejsze warunki, użytkownik oświadcza i potwierdza, że upoważnia nas do pobierania łączonych opłat za poszczególne produkty z zakresu kart płatniczych, zgodnie z załączonym Cennikiem.

1.4.2 Zapewnimy Ci dostęp do bieżących wyciągów z konta. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik potwierdza i zgadza się, abyśmy gromadzili informacje o opłatach według marki, aplikacji, kategorii instrumentów płatniczych i stawek opłat interchange mających zastosowanie do transakcji w stosownych przypadkach, oraz byśmy okresowo udostępniali te informacje; przynajmniej raz na miesiącu oraz w sposób umożliwiający przechowywanie informacje i powielać je w niezmienionej formie.

1.5 Nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków ograniczają się do zapewnienia dostępu do Konta oraz Usług. Zastosujemy wszelkie zasadne środki, aby zapewnić świadczenie usług przez 24 godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, przez cały rok. Możemy jednak według własnego uznania zawiesić świadczone Usługi lub ograniczyć czas ich trwania w celu przeprowadzenia usług serwisowych lub jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub też jeśli użytkownik nie wywiąże się z istotnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, bądź jeśli naszym zdaniem istnieje uzasadnione podejrzenie prania brudnych pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu.

1.6 W stosownych przypadkach udostępniamy użytkownikowi historię Transakcji i dodatkowe systemy analizy.

1.7 Zastrzegamy sobie prawo do wyznaczenia strony trzeciej w celu wypełnienia niektórych lub wszystkich naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

2 Konto SumUp

2.1 Aby korzystać z Usług SumUp, konieczne jest zarejestrowanie się i zasubskrybowanie Konta SumUp („Konto”). Użytkownik oświadcza, że wszystkie przekazane przez niego informacje dotyczące jego i/lub jego firmy są aktualne w momencie zawarcia umowy dotyczącej niniejszych Warunków. Po pomyślnej rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem na główny, zarejestrowany adres e-mail. Możesz otworzyć tylko jedno (1) Konto, chyba że wyraźnie zatwierdzimy otwarcie dodatkowych Kont lub Subkont. Użytkownik musi zapewnić, by informacje zapisane na jego Koncie były zawsze dokładne i aktualne.

2.2 Konieczne jest wybranie rozsądnej opisowej nazwy identyfikacyjnej, która – jeśli jest inna niż nazwa firmy użytkownika – wyraźnie identyfikuje użytkownika lub jego firmę. Konieczne jest ponadto podanie poprawnego numeru telefonu kontaktowego. Nazwa identyfikacyjna i numer kontaktowy mogą pojawić się na wyciągu z karty kredytowej lub debetowej Posiadacza karty.

2.3 Po zarejestrowaniu i zasubskrybowaniu Konta oraz zaakceptowaniu niniejszych Warunków możemy przeprowadzić kontrolę kredytową i wymagać od użytkownika dostarczenia dodatkowej dokumentacji, abyśmy mogli według naszego wyłącznego uznania przeprowadzić wszelkie niezbędne kontrole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu określone przez nas. Będziemy uzyskiwać takie informacje kredytowe i dokonywać takich dodatkowych kontroli, a użytkownik będzie nam w tym pomagać w niezbędnym zakresie.

2.4 Decyzja o tym, czy tożsamość użytkownika została poprawnie zweryfikowana zgodnie z punktem 2.3, zależy wyłącznie od nas. Do momentu przeprowadzenia pomyślnej identyfikacji i weryfikacji przez naszą firmę niniejsze Warunki stanowią wstępną umowę, która jest całkowicie wiążąca dla użytkownika, i zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania lub nierozpoczęcia świadczenia jakichkolwiek Usług na podstawie niniejszych Warunków w dowolnym momencie w czasie trwania tego okresu.

2.5 Usługi to usługi płatnicze oraz pieniądza elektronicznego, a Konto nie jest rachunkiem bankowym.  Środki zgromadzone na Koncie nie stanowią lokat i nie są oprocentowane.  Konto nie jest objęte systemem rekompensat. Konto użytkownika zostanie zarejestrowane na jednym z naszych serwerów. Wszelkie kwoty należne użytkownikowi będą przechowywane przez nas oddzielnie względem własnych środków, ale wraz ze środkami przechowywanymi w imieniu innych Kont, na osobnym rachunku bankowymi, a takie środki będą chronione zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Przepisów Wspólnot Europejskich (w zakresie pieniądza elektronicznego) z 2011 r. W przypadku stwierdzenia naszej niewypłacalności, wszelkie otrzymane przez nas środki są chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.

2.6 Jeśli na Koncie SumUp nie będą prowadzone żadne działania przez kolejne dwa (2) lata, będziemy uprawnieni do wysłania powiadomienia na zarejestrowany adres e-mail, a w przypadku, gdy użytkownik nie odpowie na nasze powiadomienie w ciągu trzydziestu (30) dni, przekazując oświadczenie, że wyraża chęć zachowania swojego Konta, automatycznie je zamkniemy. Użytkownik zachowuje możliwość odzyskania swoich środków w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta (wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub za pośrednictwem naszej funkcji czatu online dostępnej na stronie internetowej,- https://sumup.pl/kontakt/.

3 Ograniczenia dotyczące korzystania z Usług

3.1 Aby korzystać z naszych Usług, użytkownik potrzebuje zgodnego urządzenia mobilnego (z wyjątkiem urządzeń 3G) i usług połączenia internetowego dostarczanych przez strony trzecie. Takie strony trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z urządzenia mobilnego i/lub połączenia internetowego w celu uzyskania dostępu do Usług, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich opłat.

3.2 Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną lub prawną działającą wyłącznie we własnym zakresie gospodarczym lub zawodowym (a nie w charakterze prywatnym), a w momencie podpisania niniejszych Warunków jest on należycie upoważniony do prowadzenia działalności w jednym lub kilku obsługiwanych przez nas krajach („Terytoria”). Od czasu do czasu udostępniamy i aktualizujemy listę Terytoriów na naszej stronie internetowejJeśli jesteś osobą fizyczną, aby móc korzystać z Usług, musisz mieć ukończone osiemnaście (18) lat. W dowolnym momencie możemy wymagać przedstawienia dowodów potwierdzających wiek użytkownika.

3.3 Akceptując niniejsze warunki, użytkownik wyraża również zgodę na reguły sieciowe („Reguły sieciowe”) określone przez organizacje obsługujące karty kredytowe, w tym między innymi VisaMasterCard iAmerican Express (łącznie „Schematy obsługi kart”). Reguły sieciowe mogą wymagać, aby niektórzy z naszych handlowców zawarli oddzielną umowę z jednym z naszych partnerów banku przejmującego lub z samymi Schematami obsługi kart płatniczych, w zależności od liczby Transakcji. Jeśli jesteś takim sprzedawcą, w odpowiednim czasie powiadomimy Cię o tym i przekażemy Ci oddzielną umowę. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami a umową nabywcy warunki umowy nabywcy mają pierwszeństwo w celu rozwiązania tego konfliktu.

3.4 Bez uzyskania naszej wyraźnej uprzedniej zgody użytkownik nie jest uprawniony do akceptowania Transakcji związanych z towarami i/lub usługami, (i) które nie są udostępniane do celów własnych użytkownika lub są realizowane na zamówienie stron trzecich, innych niż użytkownik; (ii) które nie są świadczone w ramach prowadzonej przez użytkownika działalności zgodnie z ustaleniami, w tym przyjmowaniem spłat wcześniej przyznanego kredytu lub płatności gotówkowej wcześniej dokonanej przez użytkownika na rzecz Posiadacza karty; (iii) z udziałem lub w związku z jakąkolwiek nielegalną treścią, treścią podlegającą ochronie nieletnich zgodnie z obowiązującym prawem lub instrukcjami dotyczącymi wytwarzania broni lub materiałów wybuchowych; (iv) które są związane z usługami hazardowymi, nielegalnymi lub nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami; (v) związane z sex shopami lub rozrywką pornograficzną (z wyjątkiem magazynów rozrywkowych dla dorosłych); (vi) które są związane z bronią lub nielegalnymi narkotykami lub produktami; (vii) które są związane z alkoholem lub tytoniem, o ile alkohol i tytoń stanowią jedyne produkty sprzedawane przez firmę użytkownika; (viii) które według naszego uzasadnionego zdania mogą zaszkodzić Schematowi obsługi kart lub naszej reputacji; (ix) które są zabronione na mocy jakichkolwiek przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do użytkownika, posiadacza karty lub któregokolwiek z produktów lub usług użytkownika, lub które są w inny sposób nielegalne. Będziemy według naszego wyłącznego uznania decydować, czy korzystanie z Usług zostanie uznane za związane z którymkolwiek z powyższych produktów lub usług, a zatem nie będzie zgodne z Warunkami. Zastrzegamy sobie prawo do dodania według własnego uznania kategorii zabronionych transakcji lub kategorii biznesowych poprzez dodanie takich kategorii do niniejszych Warunków lub zasad dopuszczalnego użytkowania opublikowanych na Centrum Pomocy na naszej stronie internetowej.

3.5 W przypadku przesłania nam lub próby przesłania nam jakiejkolwiek Transakcji, która naszym zdaniem narusza niniejsze Warunki lub prawo i/lub naraża nas, innych użytkowników naszych Usług lub naszych przetwórców na szkodę (w tym między innymi oszustwo, markę lub reputację) szkód lub czynów zabronionych) zastrzegamy sobie prawo do nieautoryzowania, zawieszenia lub cofnięcia transakcji; i/lub w celu zamknięcia lub zawieszenia konta; i/lub w celu zgłoszenia Transakcji odpowiedniemu organowi ścigania; i/lub żądać od użytkownika odszkodowania; w przypadku zastosowania któregokolwiek z powyższych.

4 Terminale i oprogramowanie

4.1 Możesz zakupić, wydzierżawić lub pożyczyć nasze Terminale po cenie zakupu lub warunkach najmu określanych przez nas od czasu do czasu lub opublikowanych na naszej stronie internetowej. Zakup Terminali może podlegać odrębnym warunkom.

4.2 Użytkownik może używać tylko jednego Terminala na Konto. Na życzenie użytkownika możemy dostarczyć mu dodatkowe Terminale dla każdego dodatkowego Konta lub subkont na mocy naszego upoważnienia.

4.3 Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, licencjonować ani przenosić Terminalu na stronę trzecią ani też zezwalać na korzystanie z Terminalu przez stronę trzecią. Użytkownik nie może również w żaden sposób modyfikować oprogramowania ani sprzętu Terminala. Nie wolno używać Terminala do celów innych niż przyjmowanie Transakcji.

4.4 Z wyjątkiem wszelkich zakupów Terminalu na naszą prośbę użytkownik zwróci nam Terminal po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków lub w celu wymiany istniejącego Terminalu. W przypadku rozwiązania niniejszych Warunków użytkownik dokona zwrotu Terminala na własny koszt.

4.5 Użytkownik jest zobowiązany zainstalować wszelkie aktualizacje Aplikacji, o których zostanie powiadomiony, aby nadal móc korzystać z Usług.

5 Obowiązki użytkownika 5.1 Użytkownik może inicjować płatności na mocy niniejszych Warunków wyłącznie za pośrednictwem Terminali dostarczonych mu przez naszą firmę.

5.2 Użytkownik nie będzie akceptować żadnych Transakcji, w przypadku których karta płatnicza nie zawiera wszystkich elementów typowych dla tego rodzaju karty, karta płatnicza wydaje się zmieniona lub uszkodzona bądź jej ważność wygasła.

5.3 Bez naszego zezwolenia użytkownik nie może ustawić dla jakiejkolwiek Transakcji minimalnego progu wyższego niż 1,00 euro. Ponadto użytkownik zapewni Posiadaczom kart co najmniej takie same warunki, jakie zapewnia tym klientom, którzy płacą gotówką za towary i/lub usługi użytkownika, oraz nie obciąży Posiadaczy kart żadnymi dodatkowymi kwotami ani dodatkowymi opłatami.

5.4 Użytkownik musi monitorować swoje Konto i historię Transakcji oraz zwracać odpowiedniemu Posiadaczowi Karty wszelkie Transakcje, które otrzyma przez pomyłkę lub nadwyżki, w przypadku gdy kwota Transakcji była nieprawidłowa.

5.5 Użytkownik bezzwłocznie poinformuje nas o wszelkich zmianach w informacjach, które podał w momencie zawarcia niniejszych Warunków, w tym o zmianach rodzaju lub charakteru działalności, zmianach w asortymencie, każdej sprzedaży lub dzierżawie firmy użytkownika lub dowolnej innej zmianie własności, każdej zmianie formy prawnej lub nazwy firmy, zmianie adresu lub danych rachunku bankowego firmy, istotnych niekorzystnych zmianach sytuacji finansowej i zmianach informacji podanych zgodnie z przepisami prawa przeciwko praniu brudnych pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

5.6 Użytkownik będziesz prezentować wszelkie materiały reklamowe firmy SumUp, które od niej otrzyma, w widocznym miejscu na terenie swojej firmy. Takie materiały mogą obejmować naklejki na magazyn lub okno samochodu z logo firmy SumUp i/lub logo lub znaków Schematów obsługi kart lub ulotek wymaganych do wyświetlenia przez Schematy obsługi kart, na podstawie przepisów prawa lub na zlecenie firmy SumUp.

5.7 Użytkownik udostępni Posiadaczowi karty papierowe pokwitowanie Transakcji, jeśli jest to wymagane przez prawo lub przepisy dotyczące Schematu obsługi kart. Ponadto użytkownik może zapewnić Posiadaczom kart możliwość (jednak nie zamiast paragonu w formie papierowej, jeśli jest to wymagane przez prawo) otrzymania pokwitowania Transakcji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

5.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie danych logowania do Konta przed wszelkimi innymi osobami oraz za zapewnienie, że żaden użytkownik Terminalu nie będzie manipulował wprowadzaniem danych i że nie dojdzie do nieuprawnionego użycia konta, Terminali lub jakichkolwiek innych poufne informacji związanych z korzystaniem z Usług. Jeśli użytkownik podejrzewa lub wie, że jego Konto było używane bez jego upoważnienia, musi niezwłocznie powiadomić dział obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej (wysyłając wiadomość e-mail na adres[email protected] lub za pośrednictwem naszej funkcji czatu online dostępnej na stronie internetowej,- https://sumup.pl/kontakt/) i/lub zmień swoje dane logowania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia podejmiemy uzasadnione działania, aby zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu Twoich danych.

5.9 Użytkownik ma obowiązek zachowania zgodności z obowiązującymi postanowieniami normy dotyczącej bezpieczeństwa danych kartowych (PCI-DSS) przez okres obowiązywania niniejszych Warunków („Zgodność PCI”). Należy przestrzegać w szczególności przepisów w zakresie przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych kart płatniczych. Informacje na temat normy PCI-DSS są dostępne na stronie internetowej Rady PCI, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Użytkownik musi niezwłocznie przejrzeć wszelkie oświadczenia (np. faktury lub wyciągi rozliczeniowe) dostarczone przez nas, a także rozliczenia, zwroty, obciążenia zwrotne lub wszelkie inne Transakcje, płatne lub obciążające konto bankowe lub Posiadacza karty. Użytkownik musi sprzeciwić się takiemu oświadczeniu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu dwudziestu pięciu (25) dni roboczych („Dzień roboczy”, czyli każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Irlandii) od otrzymania odpowiedniego oświadczenia lub daty realizacji odpowiedniej płatności. Brak sprzeciwu w terminie uważa się za zgodę, chyba że popełniliśmy błąd. W przypadku popełnienia przez nas błędu, należy powiadomić nas o tym bez zbędnej zwłoki, w każdym razie nie później niż trzynaście (13) miesięcy od daty obciążenia transakcji płatniczej, której dotyczy błąd (jak opisano szczegółowo w klauzuli 27 (Błędy i nieautoryzowane płatności). Zastrzegamy sobie prawo do ponownego wystawienia skorygowanych wyciągów lub skorygowania płatności po upływie tego terminu. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie rejestrów wszystkich Transakcji i innych danych związanych z jego Kontem oraz korzystaniem z Usług.

CZĘŚĆ DRUGA — Przetwarzanie płatności

6 Środki

6.1 Na potrzeby niniejszych Warunków użytkownik wyraźnie upoważnia nas i wszelkie instytucje płatności lub pieniądza elektronicznego, z którymi współpracujemy lub które reprezentujemy, do przechowywania, otrzymywania i wypłacania środków zgodnie z sekcją 1.3 w imieniu użytkownika. Powyższe upoważnienie utrzyma pełną moc do momentu zamknięcia Konta. Wypłaty na rachunek bankowy użytkownika są realizowane, przynajmniej w części, przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład banki, w których my lub użytkownik posiadamy rachunki) i nie ponosimy odpowiedzialności z zaksięgowanie środków na rachunku bankowym użytkownika po wpłaceniu środków do banku użytkownika.

6.2 Użytkownik nie będzie otrzymywać odsetek ani innych zysków z żadnych środków przechowywanych na jego Koncie. Użytkownik nieodwołalnie ceduje na nas wszelkie prawa i interesy prawne do wszelkich odsetek i/lub innych zysków, które mogą zostać naliczone lub można je przypisać do środków na koncie.

6.3 W przypadku przetwarzania Transakcji, gdzie dane karty płatniczej Posiadacza Karty są ręcznie wprowadzane do naszej Aplikacji lub smartfona Posiadacza Karty na łączną kwotę przekraczającą dopuszczalny próg w jakimkolwiek siedmiodniowym okresie, SumUp zatrzyma kwotę przekraczającą ten próg na trzydzieści (30) dni przed przelaniem środków na Konto. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik prawdopodobnie przekroczy wspomniany powyżej próg, może skontaktować się z nami, aby poprosić o przyspieszony harmonogram wypłat środków. Na podstawie różnych czynników SumUp rozważy wniosek użytkownika, aby określić, czy kwalifikuje się do takich przyspieszonych Wypłat środków. Próg dla takich ręcznie wprowadzonych transakcji można znaleźć w Sekcji opłat na naszej stronie internetowej.

6.4 Nie będziemy wypłacać środków związanych z transakcjami, które nie zostały jeszcze przez nas otrzymane od wyznaczonych instytucji finansowych.

6.5. Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia dochodzenia lub rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych sporów związanych z Kontem użytkownika, w wyniku czego możemy ograniczyć dostęp do jego środków na czas trwania takiego dochodzenia. Możemy również ograniczyć dostęp do środków użytkownika zgodnie z wymogami prawa lub nakazu sądowego.

7 Rezerwa

7.1 W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszych Warunków, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że będziemy uprawnieni do tymczasowego wstrzymania w dowolnym momencie Wypłat i otrzymania rezerwy („Rezerwa”). W dowolnym momencie korzystania z Usług możemy wstrzymać Rezerwę na podstawie profilu ryzyka według naszego wyłącznego uznania.

7.2 Niezależnie od postanowień sekcji 7.1, Rezerwa będzie również służyć jako zabezpieczenie na naszą korzyść i będziemy uprawnieni do pobrania i potrącenia z Rezerwy wszystkich kwot, które użytkownik będzie nam winien zgodnie z niniejszymi warunkami, w tym salda deficytu na rachunku, bez uprzedniego powiadomienia w każdym indywidualnym przypadku.

7.3 Jeśli użytkownik będzie nam winien kwotę przekraczającą kwotę Rezerwy, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od przekazania naszego żądania, użytkownik zapłaci nam odpowiednią kwotę. Użytkownik niniejszym wyraźnie upoważnia nas do przekazania nam wszelkich należnych kwot, w tym wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z pobieraniem tych kwot z konta bankowego użytkownika używanego do otrzymywania Wypłat i/lub karty kredytowej lub konta bankowego używanego do zakupu któregokolwiek z naszych Terminali lub potrącenia takich należności z wszelkimi Wypłatami należnymi użytkownikowi. Niezapłacenie w pełni kwot, które użytkownik jest nam winien na żądanie, będzie stanowić poważne naruszenie niniejszych Warunków i użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z pobieraniem takich należności, w tym między innymi opłaty i koszty obsługi prawnej, opłaty agencji windykacyjnej oraz wszelkie obowiązujące odsetki.

8 Obciążenia zwrotne

8.1 Kwota Transakcji, która może zostać przekazana z powrotem na Konto użytkownika, jeśli Transakcja zostanie zakwestionowana, z jakiegokolwiek powodu wycofana przez odpowiedni Schemat obsługi kart, naszą firmę obsługującą, Posiadacza Karty lub dowolną z wyznaczonych przez nas instytucji finansowych, nie zostanie zatwierdzona lub będą jakiekolwiek podstawy, by sądzić, że Transakcja nie zostanie zatwierdzona lub istnieje potencjalny brak jej zgodności z prawem, wystąpią podejrzenia lub naruszenia niniejszych Warunków („Obciążenie zwrotne”).

8.2 Użytkownik udzieli nam pomocy na żądanie na koszt własny w celu zbadania wszelkich Transakcji przetwarzanych za pośrednictwem Usług i potwierdza, że nieudzielenie nam pomocy w odpowiednim czasie, w tym dostarczenie niezbędnej dokumentacji nie później niż w ciągu dziesięciu (10) Dni roboczych od przekazania naszego żądania może spowodować nieodwracalne Obciążenie zwrotne. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za zbadanie i/lub mediację wszelkich Obciążeń zwrotnych; wszelkich Opłat, które będą okresowo udostępniane na naszej stronie internetowej.

8.3 Jeśli spór dotyczący Obciążenia zwrotnego nie zostanie rozwiązany przez bank wydający kartę lub Schemat obsługi kart na korzyść użytkownika lub jeśli użytkownik nie zdecyduje się zakwestionować Obciążenia zwrotnego, zastrzegamy sobie prawo do pobrania od użytkownika początkowej kwoty transakcji plus opłat i uznania oryginalnej kwoty Transakcji z powrotem na rzecz Posiadacza karty.

8.4 Jeśli stwierdzimy, że użytkownik ponosi nadmierną liczbę Obciążeń zwrotnych, jesteśmy uprawnieni do opóźniania Wypłat z Konta na konto bankowe użytkownika, utrzymywania Rezerwy w rozsądnie ustalonej przez nas kwocie w celu pokrycia przewidywanych Obciążeń zwrotnych i powiązanych opłat lub rozwiązania albo zawieszenia Usługi i zamknięcia Konta użytkownika.

9 Wycofania i zwroty

9.1 Zgodnie z niniejszymi Warunkami i akceptując Transakcje z Usługami, użytkownik będzie przetwarzać wycofania i uznawać zwroty za pośrednictwem swojego Konta zgodnie z niniejszymi Warunkami i Regułami sieciowymi.

9.2 Reguły sieciowe wymagają – między innymi – oferowania i ujawniania w momencie zakupu uczciwych zasad zwrotu i anulowania oraz braku zwrotu gotówki za Transakcje, chyba że jest to wymagane przez prawo, oraz nie przyjmowania gotówki ani żadnych innych przedmiotów wartość zwrotu pieniędzy za Transakcję.

9.3 Kwota zwrotu musi obejmować wszelkie podatki wymagane do zwrotu i nie może przekraczać pierwotnej kwoty Transakcji.

9.4 W przypadku wymiany, częściowego zwrotu lub stwierdzenia błędnej Transakcji lub kwoty Transakcji użytkownik zawsze w pierwszej kolejności zwróci całkowitą kwotę oryginalnej Transakcji, a następnie zainicjuje nową Transakcję za wszelkie sprzedane nowe towary i/lub usługi lub kwoty faktycznie należne.

9.5 Zwroty środków przetwarzane za pośrednictwem konta użytkownika są autoryzowane do trzydziestu (30) dni od dnia zainicjowania Transakcji. Odbierzemy od użytkownika oryginalną kwotę Transakcji plus Opłaty i przekażemy oryginalną kwotę Transakcji z powrotem Posiadaczowi Karty.

9.6 Jeśli stwierdzimy, że użytkownik przetwarza nadmierną liczbę zwrotów, możemy wyłączyć opcję zwrotu.

10 Podatki

10.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie, pobranie, potrącenie, zgłoszenie i przekazanie odpowiednim organom podatkowym wszelkich podatków obliczonych, poniesionych lub wymaganych do pobrania, zapłaty lub potrącenia z jakiegokolwiek powodu w związku z korzystaniem z naszych Usług. Jeżeli jest to wymagane przez prawo lub organ rządowy, będziemy upoważnieni, ale nie zobowiązani do zgłaszania danych Konta i historii Transakcji odpowiednim władzom.

CZĘŚĆ TRZECIA — Karta przedpłacona SumUp

11 Informacje ogólne

11.1 SumUp może według własnego uznania wydać użytkownikowi kartę przedpłaconą („Karta”) i portfel pieniędzy elektronicznych („Portfel”), który jest podłączony do konta użytkownika SumUp. Dostępność tej usługi zależy od protokołów aktywacji, weryfikacji tożsamości i dostępności funduszy i nie jest powszechnie dostępna dla wszystkich klientów firmy SumUp.

11.2 Za korzystanie z tej usługi mogą zostać naliczone opłaty transakcyjne. Obowiązująca taryfa opłat jest dostępna tutaj.

11.3 Karta przedpłacona SumUp jest wydawana przez SumUp Limited na podstawie licencji Mastercard International Incorporated.

11.4 Korzystanie z tej karty wymaga posiadania Konta użytkownika SumUp, a Usługa ta podlega również wszystkim zasadom wymienionym w CZĘŚCIACH: PIERWSZEJ, DRUGIEJ i CZWARTEJ (jako uzupełnienie niniejszej CZĘŚCI TRZECIEJ) Warunków.

11.5 Usługa karty przedpłaconej SumUp jest przeznaczona dla firm i może być używana wyłącznie w celu realizacji płatności na rzecz firm zarejestrowanych w SumUp. Karta Przedpłacona SumUp nie jest ona przeznaczona do użytku osobistego.

12 Usługa

12.1 Każdy użytkownik SumUp z dołączoną usługą Karty do Portfela ma opcję otrzymywania środków na swój rachunek bankowy lub Kartę. Użytkownik może wybrać odpowiednią metodę rozliczenia, uzyskując dostęp do swojego konta za pośrednictwem portalu internetowego SumUp.

12.2 Jeśli użytkownik zdecyduje się otrzymywać środki na swoją Kartę, środki te są przechowywane w Portfelu pieniądza elektronicznego prowadzonym w tym celu przez SumUp w jego imieniu.

13 Dodawanie środków do Portfela oraz wypłata środków

13.1 Portfel użytkownika może zostać doładowany poprzez wybranie opcji otrzymywania wpływów z operacji przetwarzania płatności dokonywanych kartą płatniczą bezpośrednio do Portfela.

13.2 Oprócz finansowania Portfela użytkownika za pośrednictwem operacji przetwarzania handlowego firma SumUp może również zapewniać możliwość finansowania Portfela użytkownika poprzez przesłanie do niego środków bezpośrednio za pomocą płatności kartą kredytową lub debetową lub przelewem bankowym.

13.3 Zrealizowanych przelewów do Portfela użytkownika nie można cofnąć ani anulować. Można jednak w dowolnym momencie zażądać rozliczenia salda na rachunek bankowy.

13.4 Z Karty przedpłaconej SumUp można korzystać do zakupu towarów i usług u dowolnego użytkownika akceptującego kartę MasterCard lub do wypłacania gotówki w dowolnym bankomacie z logo MasterCard.

13.5 W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu Karty przedpłaconej SumUp przetwarzamy Twoje instrukcje dotyczące transakcji po otrzymaniu wiadomości o transakcji od Użytkownika. Wszelkie inne instrukcje dotyczące transakcji otrzymujemy w momencie, gdy wystąpisz z prośbą o sfinalizowanie stosownej transakcji.

14 Zwrot niewydanych środków z Portfela

14.1 Użytkownik może w dowolnym momencie rozliczyć saldo środków zgromadzonych w Portfelu na swoje konto bankowe. Takie rozliczenie podlega środkom kontroli bezpieczeństwa i procedurom mającym zapobiegać oszustwom. Konieczne może być ponadto uprzednie potwierdzenie tożsamości użytkownika.

14.2 Nie ma opłaty związanej z rozliczeniem środków, o których mowa w punkcie 14.1.

14.3 Usługa debetu nie jest dostępna w ramach Konta użytkownika SumUp.

15 Obowiązki użytkownika

15.1 Podczas rejestracji i aktywacji Karty konieczne jest ustawienie kodu PIN.

15.2 Nie należy zapisywać ani przechowywać kodu PIN wraz z Kartą.

15.3 Nigdy nie należy udostępniać swojego kodu PIN innym osobom. Z uwzględnieniem punktu 15.4, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie autoryzowane transakcje zainicjowane oraz opłaty ponoszone z tytułu korzystania z Karty. Jeśli użytkownik zezwoli innej osobie na dostęp do swojej Karty, Numeru karty, Numeru rachunku bankowego, Kodu PIN, Konta wirtualnego lub danych logowania online, będziemy traktować to tak, jakby wyraził zgodę na takie użycie, i zgodnie z punktem 15.4 poniesie on odpowiedzialność za wszystkie transakcje i opłaty poniesione przez takie osoby.

15.4 Jako Płatnik, w przypadku zgubienia lub kradzieży Karty lub w przypadku, gdy Użytkownik nie zapewnił bezpieczeństwa swojej Karty zgodnie z niniejszymi Warunkami, jego maksymalna odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty 50 EUR lub równowartości waluty lokalnej, chyba że działał nieuczciwie bądź umyślnie lub rażąco nie przestrzegał niniejszych Warunków, przy czym w takim przypadku może ponieść odpowiedzialność za spowodowaną szkodę w pełnej wysokości.

15.5 Niektóre transakcje przy użyciu Karty mogą wymagać dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa za pośrednictwem systemu zabezpieczeń 3d Mastercard przed ich zakończeniem. Może to wymagać udzielenia odpowiedzi na pytania zabezpieczające, weryfikacji transakcji za pomocą kodu potwierdzającego otrzymanego SMS-em lub e-mailem lub też weryfikacji transakcji za pomocą odczytu linii papilarnych pobranego przez kompatybilne urządzenie.

15.6 Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z każdej Karty, Numeru karty, numeru rachunku bankowego, kodu PIN, Konta wirtualnego lub danych logowania online w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami.

15.7 Należy niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem naszej funkcji czatu online dostępnej na stronie internetowejhttps://sumup.pl/kontakt/. Jeśli uważa, że jego Karta, jej Numer, Numer rachunku bankowego, kod PIN, Konto wirtualne lub dane logowania online zostały zgubione lub skradzione lub ktoś przekazał lub może przelać pieniądze z Karty użytkownika bez jego zgody.

15.7.1 Jeśli użytkownik podejrzewa, że Karta została niewłaściwie wykorzystana, może ją tymczasowo zablokować, logując się do panelu użytkownika SumUp. W takich przypadkach należy również skontaktować się z nami, aby nasz zespół ds. bezpieczeństwa mógł zbadać i zabezpieczyć Konto użytkownika.

15.8 Silne uwierzytelnianie klienta. Aby przetwarzać transakcje, SumUp wymaga dodatkowych funkcji bezpieczeństwa oraz dodatkowej metody uwierzytelnienia w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. Korzystanie zarówno ze smartfona powiązanego z kontem użytkownika, jak również spersonalizowanej funkcji, takiej jak kod PIN lub hasło, stanowi dodatkową metodę uwierzytelnienia. Użytkownik musi być w posiadaniu obu powyższych opcji, aby umożliwić przetwarzanie transakcji.

15.8.1 Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności kodu PIN i hasła oraz do przechowywania swojego smartfona w sposób odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Powodem tego jest fakt, że każda osoba mająca dostęp do kodu PIN, hasła lub smartfona danej osoby może korzystać z Usług w nieupoważniony sposób.

15.8.2 W celu ochrony kodu PIN, hasła i smartfona należy w szczególności przestrzegać następujących zaleceń:

  1.  Kod PIN i hasło nie mogą być przechowywane elektronicznie w niezabezpieczony sposób.

  2. Podczas wprowadzania kodu PIN lub hasła należy upewnić się, czy inne osoby nie widzą tych danych.

  3. Kod PIN lub hasło nie mogą być przekazywane z wyłączeniem procedury bezpieczeństwa Portfela SumUp, na przykład nie wolno ich wysyłać za pomocą poczty elektronicznej.  

  4. Kod PIN lub hasło nie mogą być przechowywane w tym samym miejscu, co smartfon.

15.9 Otwarta bankowość. Użytkownik może umożliwić dostawcom bankowości otwartej oraz dostawcom zewnętrznym dostęp do informacji o koncie lub dokonywanie płatności w jego imieniu, o ile działają oni zgodnie z instrukcjami użytkownika i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Dostawcy ci muszą być upoważnieni do dokonywania płatności na mocy prawa i często niezbędne jest uzyskanie zezwolenia organu regulacyjnego, takiego jak instytucja nadzoru finansowego. 

15.9.1 Jeśli użytkownik rozważa skorzystanie z usług dostawcy bankowości otwartej lub dostawcy zewnętrznego, należy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące statusu upoważnienia danego dostawcy (jeśli istnieje), a także podjąć dodatkowe czynności sprawdzające. (Można to zrobić, sprawdzając stosowny rejestr internetowy, w którym można znaleźć listę zatwierdzonych firm sporządzoną przez organ regulacyjny). Jeśli użytkownik chce zablokować możliwość dostępu dostawców bankowości otwartej czy też dostawców zewnętrznych do informacji o koncie lub dokonywania płatności w jego imieniu, należy bezpośrednio skontaktować się z nami lub z nimi.

15.9.2 Wszelkie żądania płatności, które możemy otrzymać od dostawców bankowości otwartej lub dostawców zewnętrznych na wniosek użytkownika, traktujemy tak, jakby zostały do nas wysłane przez użytkownika i podlegają one niniejszym Warunkom. Jeśli użytkownik oczekuje, że dostawcy usług bankowych otwartych lub usługodawcy zewnętrzni dokonają płatności w jego imieniu, co jednak nie następuje, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie płatności. 

16 Czas trwania, zawieszenie i zakończenie usługi Portfela i Obsługi karty

16.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania, weryfikacji i rejestrowania informacji wobec wszystkich naszych klientów. Do czasu zakończenia tego procesu usługa może być częściowo ograniczona lub całkowicie ograniczona.

16.1.1 Jeśli tożsamość użytkownika zostanie częściowo zweryfikowana, możliwość pełnego korzystania z Karty zostanie ograniczona, można jednak wówczas używać Karty do transakcji zakupu w sklepie. Ograniczenia te obejmują: brak wypłat z bankomatów, transakcji międzynarodowych, przelewów z konta na konto i dodatkowych obciążeń. Korzystanie z Karty w każdej chwili podlega również ograniczeniom w związku z zapobieganiem oszustwom za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

16.2 Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, zawieszenia lub anulowania usług Karty lub Portfela użytkownika, jeśli w związku z naszymi zasadami i procesami wykryjemy działania, które naszym zdaniem są niezgodne z niniejszymi Warunkami, stanowią oszustwo lub też są podejrzane bądź niezgodne z niniejszymi Warunkami. W przypadku zablokowania, zawieszenia lub anulowania Karty lub Portfela użytkownika, o ile nie istnieją obiektywnie uzasadnione względy bezpieczeństwa ani nie jest to niezgodne z prawem, powiadomimy użytkownika o zablokowaniu, zawieszeniu lub anulowaniu jego Karty lub Portfela, zanim to nastąpi, jeśli to możliwe przed lub najpóźniej po zablokowaniu, zawieszeniu lub anulowaniu Karty lub Portfela użytkownika.

16.3 Możemy tymczasowo zawiesić usługi Karty lub Portfela użytkownika w przypadku wykrycia nietypowej lub podejrzanej aktywności na Koncie. Jeśli skorzystamy z tego prawa, nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności z powodu wynikającej z tego niedostępności środków na jego Karcie i/lub Koncie wirtualnym lub braku możliwości korzystania z Karty.

16.4 Ze względów bezpieczeństwa możemy ograniczyć kwotę lub liczbę transakcji, które użytkownik może wykonać za pomocą swojej Karty. Użytkownik nie może używać swojej Karty do nielegalnego hazardu online lub jakiejkolwiek innej nielegalnej transakcji. Możemy w dowolnym momencie zwiększać, zmniejszać, anulować lub zawieszać dowolne z ograniczeń lub dodawać nowe.

CZĘŚĆ CZWARTA - Dodatkowe warunki prawne

17 Nasze zobowiązania

17.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie będziemy ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody lub zaniechania na podstawie niniejszych Warunków, które wynikają z naszej zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz Regułami sieciowymi, przypadkami siły wyższej lub naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub wszelkich obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych.

17.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, w tym utratę zysków lub utratę reputacji.

17.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza naszej odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność ustawową, której nie można wyłączyć ani zmienić w drodze porozumienia między stronami.

17.4 SumUp nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności w związku z działaniami lub zaniechaniami stron trzecich zaangażowanych w Usługi lub w związku z reklamami stron trzecich na naszej stronie internetowej.

17.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub obniżenie jakości Usług lub zakłócenia lub pogorszenie jakości usług pośrednictwa na podstawie niniejszych Warunków.

17.6 W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, postępowania, szkody lub straty w wysokości przekraczającej kwotę Opłat zebranych przez nas za świadczenie Usług na rzecz użytkownika w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających wystąpienie zdarzenia, na którym opiera się ewentualne roszczenie.

17.7 Nie ponosimy odpowiedzialności za wady sprzętu i innych produktów stron trzecich, które możemy sprzedawać lub obejmować w ramach Usług. Producent, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za serwis i wsparcie, określi warunki gwarancji i inne warunki dotyczące takiego sprzętu i takich produktów.

18 Odszkodowanie

Użytkownik zapewni zabezpieczenie, ochronę i wyłączenie odpowiedzialności naszej firmy oraz naszych pracowników, dyrektorów, agentów, podmiotów stowarzyszonych i przedstawicieli oraz naszych podmiotów przetwarzających w stosunku do wszelkich roszczeń, kosztów (w tym między innymi uzasadnionych kosztów obsługi prawnej), strat i szkód wynikających z wszelkich roszczeń, działań, audytów, dochodzeń lub innych postępowań wynikających z (i) naruszenia przez użytkownika dowolnego prawa, zasady lub przepisu obowiązującej jurysdykcji lub któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, Reguł sieciowych lub wszelkich innych dodatkowych warunków dotyczących Konta użytkownika; lub (ii) niewłaściwego lub nieprawidłowego korzystania z Usług; lub (iii) każdej Transakcji przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem Usług; lub (iv) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub praw własności intelektualnej; lub (v) dostępu stron trzecich i/lub korzystania z Usług za pomocą unikalnej nazwy należącej do użytkownika, jego hasła lub innych odpowiedniego kodu zabezpieczającego.

19 Poufność i prywatność

19.1 Użytkownik i my będziemy traktować poufne informacje uzyskane od nas lub uzyskane od użytkownika lub od Posiadacza karty w związku z niniejszą umową jako poufne, w szczególności nie zezwalając stronom trzecim na dostęp do takich poufnych informacji. Informacjami poufnymi są w szczególności wszelkie tajemnice operacyjne i/lub handlowe użytkownika lub nas, a także wszelkie nieanonimowe informacje na temat posiadacza karty. Zarówno nasza firma, jak i użytkownik jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i do podjęcia odpowiednich środków ostrożności przed nieuprawnionym użyciem kart i danych Posiadaczy kart. Dane użytkownika mogą być przechowywane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

19.2 Jeśli dane osobowe Posiadaczy kart zostaną przekazane z powrotem do nas, użytkownik może korzystać z takich danych tylko w zakresie wymaganym do kontroli limitów, w celu podjęcia środków zwalczania nadużyć finansowych lub w celu uniknięcia niewykonania zobowiązań, a nie do innych celów, takich jak profilowanie (np. ocena zachowań zakupowych) lub działań sprzedażowych i marketingowych, chyba że Posiadacz karty wyraźnie wyrazi zgodę na tego rodzaju inne wykorzystanie. Użytkownik nie może ujawniać ani rozpowszechniać takich informacji osobom trzecim ani wykorzystywać tych informacji w celach marketingowych, chyba że uzyska wyraźną zgodę Posiadacza karty. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

19.3 Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników, można znaleźć w naszej Polityce prywatności na naszej stronie internetowej.

20 Relacje ze stronami trzecimi

20.1 Nie jesteśmy stroną stosunku prawnego między użytkownikiem a Posiadaczem karty i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z podstawowym celem jakichkolwiek transakcji, w tym, między innymi, jakością i charakterem towarów i usług, które oferuje on na sprzedaż, ceną sprzedaży, rabatami, warunkami gwarancji itp. Użytkownik zawsze reprezentuje siebie jako odrębna jednostka od niezależnie od firmy SumUp.

21 Okres obowiązywania, zawieszenie i rozwiązanie umowy

21.1 Niniejsze Warunki pozostaną w mocy, z zastrzeżeniem punktu 21.3, do czasu rozwiązania niniejszych Warunków przez Ciebie lub przez nas zgodnie z punktem 21.2.

21.2 Użytkownik może rozwiązać i zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie bez żadnych opłat. Możemy w dowolnym momencie zawiesić lub rozwiązać i zamknąć Konto użytkownika z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny w dowolnym momencie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Możemy również zawiesić lub rozwiązać i zamknąć Konto bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli: (i) użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub dowolny inny warunek mający zastosowanie do określonych Usług objętych odrębnymi warunkami, w tym, bez ograniczeń, Regułami sieciowymi; lub (ii) użytkownik narusza lub mamy powód, by sądzić, że użytkownik narusza prawo lub regulacje, które mają zastosowanie do korzystania z naszych Usług; lub (iii) mamy powody sądzić, że użytkownik jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą; lub (iv) użytkownik stwarza dla nas niedopuszczalne ryzyko kredytowe lub związane z oszustwem, lub (v) jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Konto użytkownika zostało naruszone lub z innych powodów bezpieczeństwa.

21.3 Jeśli Konto użytkownika zostanie z jakiegokolwiek powodu usunięte lub zamknięte: (i) nadal będą obowiązywać niniejsze Warunki, (ii) nastąpi natychmiastowe wygaśnięcie możliwości korzystania z Usług, (iii) użytkownik powinien potwierdzić, że licencja na dostęp i korzystanie z Usług świadczonych mu zgodnie z niniejszymi Warunkami wygasa, (iv) użytkownik akceptuje warunek, że zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do usunięcia wszystkich danych z Konta przechowywanych na naszych serwerach, i (v) użytkownik nie pociągnie nas do odpowiedzialności wobec niego ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wypowiedzenie dostępu do usług lub w celu usunięcia danych Konta.

21.4 Po skutecznym zamknięciu Konta, użytkownik niezwłocznie opłaci na naszą rzecz wszystkie wymagane należności na podstawie niniejszych Warunków, proporcjonalnie do momentu wygaśnięcia Warunków, a my na równi wypłacimy mu wszystkie kwoty należne od nas na mocy niniejszych Warunków. Niezależnie od powyższego postanowienia, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania Rezerwy do czasu ostatecznego rozliczenia Rachunku, w tym ewentualnych Obciążeń zwrotnych, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż trzynaście (13) miesięcy po skutecznym rozwiązaniu umowy.

22 Komunikacja

22.1 Pisemna korespondencja i powiadomienia będą wysyłane przez nas pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub opublikowany na naszej stronie internetowej. Taką korespondencję i takie powiadomienia uznaje się za otrzymane w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu opublikowania komunikatu w naszej witrynie lub w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od czasu wysłania do Ciebie wiadomości e-mail, chyba że otrzymamy powiadomienie, że wiadomość e-mail nie została dostarczona.

22.2 W tym celu użytkownik przez cały czas będzie utrzymywać co najmniej jeden prawidłowy adres e-mail na swoim Koncie. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jedyny podany przez użytkownika adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeśli zmieni on swój adres e-mail, ale nie powiadomi nas o takiej zmianie.  Powiadomimy użytkownika za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail, o którym mowa w punkcie 22.2, w przypadku podejrzewanego lub faktycznego oszustwa bądź zagrożenia dla bezpieczeństwa jego Konta.

22.3 Użytkownik powinien regularnie i często sprawdzać przychodzące wiadomości. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do dalszej komunikacji na naszej stronie internetowej. W przypadkach, w których przepisy wymagają od nas dostarczania informacji na trwałym nośniku wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail lub powiadomienie wskazujące informacje na naszej stronie w sposób umożliwiający zachowanie informacji w formacie drukowanym. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania kopii całej korespondencji, którą wysyłamy lub udostępniamy.

22.4 Oprócz komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem listu lub telefonicznie, w stosownych przypadkach. Wszelka korespondencja lub zawiadomienia wysłane pocztą zostaną uznane za otrzymane po trzech (3) Dniach roboczych od daty nadania na pocztę irlandzką lub w ciągu pięciu (5) Dni roboczych od nadania na pocztę międzynarodową.

22.5 Ustawimy preferowany język na podstawie kraju wybranego podczas procesu rejestracji i prześlemy użytkownikowi standardową korespondencję w wybranym języku. W przypadku niestandardowej komunikacji zastrzegamy sobie prawo do zgody na komunikację z użytkownikiem w języku angielskim. Dokumenty lub korespondencja w innych językach mają jedynie charakter informacyjny i nie będą stanowić dla nas obowiązku prowadzenia dalszej komunikacji w tym języku.

22.6 Użytkownik ma prawo zażądać kopii niniejszych Warunków w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem naszej funkcji czatu online dostępnej na stronie internetowej - https://sumup.pl/kontakt/.

23 Prawa własności intelektualnej

23.1 Prawa własności intelektualnej („Prawa własności intelektualnej”) oznaczają wszelkie prawa związane bezpośrednio lub pośrednio z Usługami, Terminalami, stroną internetową, nazwami domen internetowych, całą zawartością, technologią związaną z Usługami i wszystkimi logo, w tym, ale bez ograniczenia do praw autorskich, praw moralnych, praw do baz danych, znaków towarowych, praw do nazw, wzorów użytkowych i praw do projektowania, patentów oraz wszystkich innych wyłącznych i niewyłącznych praw na całym świecie, które mogą istnieć obecnie lub w przyszłości lub będą przyznane lub przeniesione w przyszłości.

23.2 Nasza firma (lub nasi licencjodawcy) jest wyłącznym właścicielem wszystkich Praw własności intelektualnej dotyczących usług i żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako przeniesienie lub ustępstwo Praw własności intelektualnej na użytkownika. Użytkownik nie może kopiować, naśladować ani wykorzystywać Praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

23.3 Udzielamy użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji (bez prawa do sublicencji) na elektroniczny dostęp i korzystanie z Usług w celu akceptowania Transakcji. 23.4 Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno (i) przenosić żadnych praw przyznanych na podstawie niniejszych Warunków na stronę trzecią; (ii) zapewniać stronom trzecim możliwości korzystania z Usług (do wynajęcia, dzierżawy lub w inny sposób); (iii) uzyskiwać dostępu do treści, materiałów lub informacji w dowolnym systemie SumUp lub monitorować go w ręczny lub zautomatyzowany sposób, taki jak roboty, przeszukiwarki („spiders”), funkcje zbierania danych („scrapers”) itp.; (iv) kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, ponownie publikować, wysyłać, publikować, przesyłać, odsprzedawać lub dystrybuować w jakikolwiek sposób treści, materiałów lub informacji SumUp; (v) naruszać ograniczeń w nagłówkach wykluczających roboty w Usłudze, omijać lub obchodzić jakiekolwiek ograniczenia techniczne Usługi, używać dowolnego narzędzia w celu umożliwienia funkcji lub funkcjonalności, które w innym przypadku byłyby wyłączone w Usłudze, lub dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób odtwarzać kod źródłowy Usługi, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej; lub (vi) korzystać z Usług do celów innych niż cel dozwolony w niniejszych Warunkach.

23.5 Użytkownik może generować i przesyłać nam treści w ramach korzystania z Usług („Treści użytkownika”). Użytkownik zachowa wszelkie prawa do Treści użytkownika, z zastrzeżeniem uprawnień, które nam przyznaje, akceptując niniejsze Warunki. W przypadku wszelkich przesyłanych Treści użytkownika użytkownik potwierdza, że jest właścicielem treści lub że posiada zgodę właściciela praw autorskich na przesłanie treści i udziela nam ogólnoświatowego, niewyłącznego, w pełni opłaconego, wolnego od tantiem, zbywalnego i podlegającego sublicencji prawa do korzystania i powielania tych treści w ramach wszelkich działań promocyjnych i prezentacji publicznych związanych z Usługami lub SumUp. Użytkownik może usunąć Treści użytkownika przesłane przez niego poprzez zamknięcie Konta. Użytkownik nie będzie przekazywał Treści użytkownika do Usług, które: (i) są fałszywe, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, niestosowne, pornograficzne, zniesławiające, oszczercze, grożące, nękające, nienawistne, obelżywe lub podżegające; (ii) zachęcają do postępowania, które byłoby uznane za przestępstwo lub pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną; (iii) naruszają wszelkie obowiązki lub prawa dowolnej osoby lub podmiotu, w tym prawa ochrony wizerunku lub prywatności; (iv) zawierają uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zakłócające lub niszczące pliki; (v) reklamują produkty lub usługi konkurencyjne wobec produktów i usług firmy SumUp lub partnerów; lub (vi) na podstawie własnego osądu zabraniają jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi korzystania z Usług lub mogą narazić nas na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność. Mimo że nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania, edytowania ani monitorowania Treści użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do edytowania lub usuwania Treści użytkownika w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Usług, może być narażony na obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia Treści użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Treści użytkownika należących do niego.

24 Poprawki

24.1 Mamy prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie oraz do zmiany, usunięcia, zaprzestania lub nałożenia warunków na dowolny aspekt Usług.

24.2 Powiadomimy użytkownika o każdej proponowanej zmianie niniejszych Warunków, wysyłając wiadomość e-mail na główny adres e-mail zarejestrowany na jego Koncie lub powiadamiając użytkownika z poziomu Aplikacji.

24.3 Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące po dacie powiadomienia o zmianie, chyba że użytkownik powiadomi nas, że sprzeciwia się proponowanym zmianom przed wejściem w życie zmian. Zmiany, które czynią niniejsze Warunki bardziej korzystnymi dla użytkownika, wejdą w życie natychmiast, jeśli zostanie to określone w zawiadomieniu o zmianie. W przypadku, gdy użytkownik powiadomił nas, że wyraża sprzeciw wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie, ma prawo wypowiedzieć niniejsze Warunki bezpłatnie i ze skutkiem w dowolnym momencie przed datą zastosowania zmian, gdy nie wystąpi sprzeciw wobec proponowanych zmian.

24.4 Najnowsza wersja niniejszych Warunków jest dostępna na naszej stronie internetowej.

25 Rozdzielność

25.1 Jeśli sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, wówczas taka część zostanie oddzielona od pozostałych Warunków, które nadal będą ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

26 Przeniesienie praw

26.1 Jesteśmy uprawnieni do swobodnego przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie, a zgoda użytkownika na takie przeniesienie zostanie uznana za udzieloną na podstawie niniejszych Warunków.

26.2 Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

27 Błędy i nieautoryzowane płatności

27.1 Jeśli użytkownik uważa, że nie zrealizowaliśmy transakcji płatniczej lub zrobiliśmy to w nieprawidłowy sposób bądź przetworzyliśmy nieautoryzowaną transakcję, jest zobowiązany nas o tym niezwłocznie powiadomić, a w każdym przypadku nie później niż trzynaście (13) miesięcy od daty takiej transakcji płatniczej.

27.2 W przypadku, gdy nie wykonaliśmy transakcji płatniczej lub wykonaliśmy ją w nieprawidłowy sposób, dołożymy natychmiastowych starań w celu zbadania sprawy oraz niezwłocznie podejmiemy słuszne działanie i skorygujemy błąd.

27.3 W przypadku nieautoryzowanej płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do końca dnia roboczego następującego bezpośrednio po dacie powiadomienia o nieautoryzowanej transakcji, zwrócimy kwotę płatności wraz ze wszystkimi potrąconymi z jej tytułu opłatami. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać oszustwo związane z taką nieautoryzowaną płatnością, o czym poinformujemy na piśmie właściwe organy krajowe.

27.4 Wdrożyliśmy pisemne procedury skutecznego postępowania w przypadku błędów, które dotyczą Konsumentów, i zobowiązujemy się usuwać wszelkie popełnione przez nas błędy tak szybko, jak to możliwe.

28 Rozpatrywanie skarg

28.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy kierować do nas w pierwszej kolejności, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected]lub za pośrednictwem naszej funkcji czatu online dostępnej na stronie internetowej - https://sumup.pl/kontakt/.

28.2 Wszystkie reklamacje podlegają naszej procedurze reklamacyjnej. Na życzenie zapewnimy kopię naszej procedury reklamacyjnej.

28.3 W większości przypadków udzielimy pełnej odpowiedzi pocztą elektroniczną na Twoją skargę w ciągu piętnastu dni roboczych od daty otrzymania skargi. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie będziemy w stanie w pełni odpowiedzieć na Twoją skargę, poinformujemy Cię o tym, podając przyczyny opóźnienia oraz ramy czasowe, w których otrzymasz pełną odpowiedź, co w każdym przypadku nastąpi w ciągu trzydziestu pięciu dni od daty otrzymania Twojej skargi. 

28.4 Jeśli nie rozpatrzymy Twojej skargi w sposób satysfakcjonujący, możesz skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (nr tel. (01) 567 7000). Szczegóły dotyczące usług oferowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur dostępne są na stronie www.fspo.ie. 29 Prawo właściwe i jurysdykcja

29.1 Twoje konto działa w Irlandii, a niniejsze Warunki podlegają prawu irlandzkiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

29.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, w tym między innymi wszelkie spory dotyczące ważności zawarcia umowy, istnienia, naruszenia, rozwiązania lub nieważności zostaną ostatecznie przekazane i rozstrzygnięte przez sądy w Irlandii. Przed przekazaniem sporu do sądu użytkownik oraz nasza firma postaramy się rozwiązać spór w drodze polubownych negocjacji.

30 Dokumentacja

30.1 Przechowujemy szczegóły poszczególnych transakcji przez sześć lat od daty zakończenia danej transakcji. Wszystkie inne dokumenty przechowujemy przez okres sześciu lat od momentu, kiedy przestajemy dostarczać użytkownikowi jakiekolwiek produkty lub usługi.