Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden

Datum: 25 november 2020

Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden

Door gebruik te maken van de Alternatieve Betaalmethoden zoals hieronder beschreven (de 'Alternatieve Betaalmethoden'), gaat u akkoord met SumUps Voorwaarden zoals aangegaan voor het gebruik van onze Services ('Voorwaarden'), deze Aanvullende voorwaarden of Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden ('Voorwaarden voor alternatieve betalingsmethoden') en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de producten en services van SumUp, evenals de gebruikersdocumentatie die SumUp in gedrukte of elektronische vorm algemeen beschikbaar kan stellen aan zijn gehele klantenbestand in combinatie met het aanbieden van de Alternatieve Betaalmethoden ('Documentatie')

U mag zelf kiezen of u een Alternatieve Betaalmethode wilt gebruiken of niet. Als u Alternatieve Betaalmethoden voor uw bedrijf gebruikt, gaat u akkoord met deze Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden. Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de Voorwaarden.

Alternatieve Betaalmethoden 

Een Alternatieve Betaalmethode is elke betaalmethode die in de onderstaande tabel (Bijlage 1) wordt vermeld waarmee uw klanten voor uw producen en diensten kunnen betalen op uw Account. De Alternatieve Betaalmethoden worden beschikbaar gesteld via een functionaliteit voor Alternatieve Betaalmethoden die wordt aangeboden door SumUp (de 'Functionaliteit'), die kan worden geïntegreerd in onze betalingsservices zonder pas en waarmee uw klanten een Alternatieve Betaalmethode kunnen kiezen en gebruiken om betalingen aan u de doen. 

De beschikbaarheid van de Alternatieve Betaalmethoden is onderhevig aan geografische beperkingen. Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat u een of meer van de Alternatieve Betaalmethode in de onderstaande tabel niet kunt gebruiken. In het Support Centrum-artikel kunt u zien welke Alternatieve Betaalmethoden beschikbaar zijn in uw land.

Betalingen die via Alternatieve Betaalmethoden worden geaccepteerd zijn onderhevig aan onze standaardtarieven voor transacties zonder pas, die beschikbaar zijn op onze website en/of aan u zijn meegedeeld.

De Alternatieve Betaalmethoden worden aangeboden via externe aanbieders die ons helpen ervoor te zorgen dat u de Functionaliteit kunt gebruiken ('Aanbieders').

Bijlage 1 bevat de verschillende Alternatieve Betaalmethoden die u van tijd tot tijd kunt gebruiken en kunt aanbieden aan uw klanten, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het bevat verder aanvullende normen, regels, procedures en vereisten met betrekking tot specifieke Alternatieve Betaalmethoden die kunnen worden opgelegd door de Aanbieders (de 'Specifieke Voorwaarden'). Hierbij gaat u ermee akkoord dat u zich te allen tijde aan de Specifieke Voorwaarden zult houden. 

Uw verplichtingen

Hierbij verbindt u zich ertoe om:

 1. te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot online- of afstandsverkoopovereenkomsten, met inbegrip van de wetgeving inzake consumentenbescherming;

 2. klanten niet om een toeslag te vragen voor een specifieke of alle Alternatieve Betaalmethoden, tenzij een dergelijke toeslag expliciet is toegestaan door de Alternatieve Betaalmethode (zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden in Bijlage 1) en het toepasselijke recht;

 3. een redelijk niveau van klantenservice te bieden.

Om gebruik te kunnen maken van de Functionaliteit en om de Alternatieve Betaalmethoden aan te kunnen bieden, moet u mogelijk een registratieformulier invullen en indienen. 

U dient redelijkerwijs mee te werken aan informatieverzoeken van ons of onze Aanbieders in specifieke situaties die nader onderzoek vereisen met betrekking tot een Alternatieve Betaalmethode.

U mag SumUp niet gebruiken om proactief betalingen te vergoeden die via de Alternatieve Betaalmethoden zijn verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan wordt volgens de Specifieke Voorwaarden in Bijlage 1. 

Bij sommige Alternatieve Betaalmethoden is het nodig dat klanten worden omgeleid naar een pagina voor online bankieren ('Omleidende Betaalmethoden'). In dergelijke gevallen moet u ervoor zorgen dat de klant kan zien dat deze omleiding heeft plaatsgevonden door de URL van de bank weer te geven in de adresregel van de browser en door het relevante beveiligingscertificaat zichtbaar te maken. Bovendien mag u geen i-frames gebruiken wanneer u de Omleidende Betaalmethode in uw betalingsproces opneemt. Omleidende Betaalmethoden mogen niet worden gebruikt voor de verificatie van de identiteit of leeftijd van klanten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf. 

Betalingen die via een Alternatieve Betaalmethode zijn gedaan, kunnen door de Aanbieders ongedaan worden gemaakt, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden in Bijlage 1. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid jegens SumUp voor eventuele ongedaangemaakte betalingen zijn dezelfde als die welke u jegens ons heeft voor Terugvorderingen volgens de Voorwaarden. De Aanbieders kunnen de ongedaanmaking van een betaling die via Alternatieve Betaalmethoden is gedaan op dezelfde manier beïnvloeden als dat de relevante Kaartmaatschappij, onze verwerker of een van onze aangewezen financiële instellingen een Terugvordering kan beïnvloeden.

Beperkingen

De Alternatieve Betaalmethoden mogen alleen worden gebruikt voor de betaling voor uw producten en diensten als er een rechtstreekse contractuele relatie bestaat tussen u en de klant en als de producten en diensten door uzelf worden geleverd. SumUp kan niet aansprakelijk worden gehouden en is niet verantwoordelijk voor enige product- of dienstgerelateerde claims die door uw klanten tegen u zijn ingediend.

Naast de beperkingen die door de Voorwaarden worden opgelegd, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Alternatieve Betaalmethoden niet mogen worden aangeboden, gebruikt of anderszins beschikbaar worden gesteld voor een van de volgende bedrijfscategorieën: A. goederen en diensten die als zodanig illegaal zijn of waarvan de promotie, aanbieding of distributie illegaal is of die worden aangeboden in verband met illegale, obscene of pornografische inhoud; B. goederen en diensten waarvan de promotie, aanbieding of distributie inbreuk maakt op auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, evenals andere rechten van derden; C. goederen en diensten die verband houden met oorlog of terrorisme of de verheerlijking daarvan; D. materiaal dat aanzet tot seksueel of fysiek geweld tegen een persoon; E. materiaal dat redelijkerwijs kan worden beschouwd als bevordering van haat of geweld tegen een groep personen op grond van hun ras, geslacht, godsdienst, fysieke of mentale vermogens of seksualiteit; F. archeologische vondsten; G. drugs, verdovende middelen en psychoactieve stoffen; H. goederen waarop een handelsembargo rust; I. media die schadelijk zijn voor kinderen, voor zover het specifieke aanbod in strijd is met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de wettelijke bepalingen ter bescherming van minderjarigen; J. lichaamsdelen en stoffelijke resten van mensen; K. nazi-artikelen en -publicaties; L. beschermde dier- en plantensoorten; M. via de telefoon aangeboden loterijen.

SumUp beslist naar eigen goeddunken of uw gebruik van de Alternatieve Betaalmethoden kan worden toegerekend aan een van de bovengenoemde producten of diensten en dat deze daarom niet in overeenstemming is met de Voorwaarden of de Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden. We behouden ons het recht voor om uw Account of uw toegang tot de Functionaliteit op te schorten of te beëindigen als u een van de bovenstaande beperkingen heeft geschonden. SumUp behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken categorieën van verboden transacties of zakelijke categorieën toe te voegen door dergelijke categorieën toe te voegen aan de Voorwaarden of deze Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden.  

Wijzigingen

We kunnen op elk moment Alternatieve Betaalmethoden toevoegen of verwijderen van de lijst in Bijlage 1. Als we een Alternatieve Betaalmethode verwijderen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen, tenzij wij door onze Aanbieders worden verplicht het aanbieden van de Alternatieve Betaalmethode te staken. De Specifieke Voorwaarden in Bijlage 1, zoals verstrekt door Aanbieders, kunnen op elk moment worden gewijzigd. U dient deze regelmatig te controleren om te waarborgen dat op de hoogte bent van de toepasselijke vereisten en deze naleeft.

Alle andere wijzigingen worden aangebracht als onderdeel van het Wijzigingsproces volgens de Voorwaarden. 

Annulering of beëindiging 

U kunt uw gebruik van de Alternatieve Betaalmethoden op elk moment annuleren via uw Account, waarna de Functionaliteit wordt verwijderd. Dit heeft geen invloed op het bestaan van uw Account en het effect van de Voorwaarden. 

We kunnen uw gebruik van de Alternatieve Betaalmethoden op elk moment opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook, na voorafgaande kennisgeving aan u (waar mogelijk), zonder aansprakelijkheid jegens u. 

Deze Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden Voorwaarden blijven ook van kracht na annulering of beëindiging voor zover en zolang als we verplicht zijn om: (i) zaken af te behandelen die voortvloeien uit uw gebruik van de Alternatieve Betaalmethoden; en/of (ii) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. 

Na beëindiging van deze Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden blijft u aansprakelijk jegens ons voor Terugvorderingen en al uw openstaande verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Functionaliteit voorafgaand aan de beëindiging. 

Bijlage 1 - Lijst met Alternatieve Betaalmethoden en Specifieke Voorwaarden 

Sofort

Betaalmethode: realtime bankoverschrijving. SOFORT is een Alternatieve Betaalmethode via bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een realtime bevestiging van de transactie ontvangen.

Risico op terugvordering: nee

Mogelijkheid tot terugbetaling: ja

Minimale transactie: € 1,00 per transactie

Maximale transactie: € 5.000,00 per transactie

Specifieke verboden goederen en diensten: geen andere dan de verboden goederen en diensten die in de Voorwaarden en de Voorwaarden voor de Alternatieve Betaalmethoden zijn opgenomen.

Aanvullende voorwaarden: n.v.t.

iDEAL

Betaalmethode: realtime bankoverschrijving. iDEAL is een betaalmethode via bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een realtime bevestiging van de transactie ontvangen. iDEAL kan alleen gebruikt worden door klanten die een online bankrekening hebben die compatibel is met iDEAL en die wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde bank.

Risico op terugvordering: nee

Mogelijkheid tot terugbetaling: ja

Minimale transactie: € 1,00 per transactie

Maximale transactie: n.v.t.

Specifieke verboden goederen en diensten: geen andere dan de verboden goederen en diensten die in de Voorwaarden en de Voorwaarden voor de Alternatieve Betaalmethoden zijn opgenomen.

Aanvullende voorwaarden:

 1. U zorgt voor een effectieve klachtenprocedure die gemakkelijk toegankelijk is voor uw klanten, waarbij u zowel via e-mail als via een andere vorm van direct contact (zoals telefoon of chat) bereikbaar bent.

 2. Het is niet toegestaan om de Alternatieve Betaalmethode iDEAL via e-maillinkdiensten aan te bieden, tenzij u vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van SumUp. Een iDEAL-betaallink is een URL die naar uw betaalpagina leidt waarop een klant een iDEAL-transactie kan uitvoeren.

 3. U dient mee te werken aan informatieverzoeken in specifieke situaties die nader onderzoek vereisen met betrekking tot uw gebruik van iDEAL.

 4. U bent er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of de iDEAL-transactie 'geslaagd' is voordat u uw product of dienst levert.

 5. In het geval dat u deze aanvullende voorwaarden, de Voorwaarden of de Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden schendt, of als er sprake is van daadwerkelijke of vermoedelijke fraude met uw rekening, kunnen wij de Voorwaarden voor Alternatieve Betaalmethoden en/of uw gebruik van iDEAL met onmiddellijke ingang beëindigen.

 6. U houdt zich aan de voorwaarden voor het gebruik van iDEAL volgens de iDEAL Merchant Integration Guide (MIG), met inbegrip van het gebruik van het iDEAL-logo dat beschikbaar is op de website van Ideal.

 7. U mag geen partijen van de lijst met verstrekkende partijen verwijderen.

 8. Wanneer u naar het oordeel van SumUp hoge risico's met zich meebrengt, behoudt SumUp zich het recht voor om u te verzoeken een klantregistratieproces te implementeren om ten minste de volgende gegevens van klanten te registreren: a) Naam en e-mailadres; b) Rekeningnummer en naam van de houder van het bankrekeningnummer dat wordt gebruikt voor het doen van aankopen via de Alternatieve Betaalmethode iDEAL; c) Aanvullende informatie voor verificatie in stap 2 en het monitoren van Transacties, bijvoorbeeld: i. IP-adres ii. Browser-vingerafdruk iii. Mobiel nummer

Bancontact

Betaalmethode: debetkaart. Bancontact is een Alternatieve Betaalmethode met debetkaart, waarbij een debetkaart wordt uitgegeven door een erkende kredietinstelling en waarmee de klant rechtstreeks vanaf zijn bankrekening kan betalen voor goederen en diensten.

Risico op terugvordering: nee

Betalingsgarantie: nee

Mogelijkheid tot terugbetaling: ja

Minimale transactie: € 1,00 per transactie

Maximale transactie: n.v.t.

Specifieke verboden goederen en diensten: geen andere dan de verboden goederen en diensten die in de Voorwaarden en de Voorwaarden voor de Alternatieve Betaalmethoden zijn opgenomen.

Aanvullende voorwaarden: n.v.t.