Villkor för point of sale-tjänster

Gäller från och med den 12 februari 2024

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.

Inledning

Genom att använda SumUps point of sale-tjänster (”POS-tjänsterna”), däribland POS Pro, POS Lite och SumUp Kiosk, liksom Tillhörande tjänster (enligt nedanstående definition), samtycker du till att vara bunden av SumUps Allmänna villkor, dessa villkor för POS-tjänsterna (”POS-villkoren”) samt alla andra villkor och policyer som kan gälla för de specifika tjänster som du använder. Dessa POS-villkor är Tilläggsvillkor och utgör tillsammans med de Allmänna villkoren och Köpvillkoren en del av det rättsliga avtalet mellan dig och SumUp Limited (”SumUp”, ”vi”, ”oss”). Om ingenting annat anges häri har termer med inledande versaler samma betydelse som i de Allmänna villkoren och Köpvillkoren.

Behörighet

POS-tjänsterna och Tillhörande tjänster är endast tillgängliga för företag och är inte avsedda för privat användning av konsumenter. Genom att använda POS-tjänsterna och Tillhörande tjänster bekräftar du att du är entreprenör, frilansare eller företagsägare och använder POS-tjänsterna endast i affärssyfte.

Därmed har du ingen hävningsrätt (öppet köp) enligt konsumentskyddslagstiftningen.

För att säkerställa att du använder Tjänsterna på det här sättet kommer vi att bekräfta din status som företag som en del av registreringsprocessen. Alla avtal mellan dig och SumUp gäller på villkor att resultatet av verifieringen är positivt.

1. POS-tjänster

SumUps POS-tjänster beskrivs på vår webbplats och omfattar, men är kanske inte begränsade till, point of sale-programvara, internetbaserad programvara som tjänst samt maskinvara (”POS-maskinvara”) och används för att möjliggöra genomförande och betalning av försäljningstransaktioner mellan dig och dina kunder.

2. Tillhörande tjänster

Som en del av våra POS-tjänster kan vi också erbjuda relaterade tjänster, till exempel SumUp Connect och SumUp Ordering (”Tillhörande tjänster”).

SumUp Connect är ett belöningsprogram (”belöningsprogram”) där du och/eller SumUp kan erbjuda dina kunder poäng, kontantåterbetalning eller andra lojalitetsverktyg för varje köp eller besök i din butik, och låta kunderna lösa in sina poäng inom ramen för belöningsprogrammet mot belöningar som du och/eller vi erbjuder. Dina kunder kan anmäla sig till programmet genom att registrera sig i din butik, per e-post eller på vår webbplats genom att uppge sitt telefonnummer eller sin e-postadress. SumUp Connect kan göra det möjligt för dig och/eller SumUp att skicka marknadsföringskommunikation, erbjudanden, kuponger, belöningar, lojalitetsprogram (”Belöningar”) i butiken, via sms/textmeddelande och/eller per e-post enligt överenskommelse med dig. Genom Belöningarna kan dina kunder samla poäng baserat på kundens deltagande i SumUp Connect. Du samtycker till att kunderna kan lösa in Lojalitetspoäng i din butik.

Det är inte alltid SumUp som tillhandahåller belöningar. Om det är SumUp som tillhandahåller belöningarna kommer detta tydligt att anges. I alla andra fall gör SumUp endast det möjligt för dig att driva SumUp Connect för dina kunder. Därmed träffas avtal om SumUp Connect endast mellan dig och din Kund.

Hur många meddelanden via sms eller andra avgiftsbaserade kommunikationskanaler som du kan skicka till dina kunder beror på vilket tjänstepaket som du har registrerat dig för hos oss.

SumUp tillhandahåller villkor för konsumenter (”Konsumentvillkor”) som du kan anpassa efter det aktuella belöningsprogrammets specifika utformning.

SumUp Ordering erbjuder en interaktiv mobilmeny där dina produkter visas för dina kunder. Kunderna kan göra beställningar och betala för dessa, och samtliga beställningar skickas till dig för uppfyllelse och med det alternativ som Kunden väljer – utbärning till bordet eller hämtning i baren. Betalningar för beställningar behandlas av SumUp och skickas till dig enligt en avtalad avgifts- och utbetalningsplan.

3. Ditt ansvar och dina garantier

a) Du garanterar att din användning av våra POS-tjänster och Tillhörande tjänster kommer att efterleva alla gällande lagar och regler, däribland men inte begränsat till konsument-, finans- och skattelagstiftning och relaterad lagstiftning, samt att du inte kommer att använda våra POS-tjänster och Tillhörande tjänster för att erbjuda varor eller tjänster som är olagliga eller kan vara olagliga (till exempel förfalskade, stulna eller bedrägliga). Vi ansvarar inte för din eventuella bristande efterlevnad av lagar eller regler, eller av dina kundpolicyer och villkor, och du samtycker till att hålla SumUp skadeslöst mot alla förluster, kostnader, krav eller ansvar som SumUp kan ådra sig till följd av din bristande efterlevnad. Vi garanterar inte, rekommenderar inte och åtar oss inte något ansvar för varor eller tjänster som du erbjuder i de valda POS-tjänsterna och Tillhörande tjänster eller för anspråk som riktas mot dig av dina kunder.

b) Du samtycker till att du är ansvarig för följande i samband med din användning av POS-tjänsterna och Tillhörande tjänster:

 1. Att i tid uppfylla och leverera alla varor och tjänster som dina kunder har beställt.

 2. Att alltid hålla produkttillgängligheten uppdaterad.

 3. Att erbjuda dina kunder en adekvat retur- och återbetalningspolicy i enlighet med gällande lagar.

 4. Att hantera alla klagomål, förfrågningar, kommentarer och krav i samband med varor och tjänster samt de Belöningar som du erbjuder.

 5. Att uppfylla dina momsförpliktelser i samband med försäljning av varor och tjänster, och vid behov meddela dina kunder om gällande moms. 

 6. Att ge dina kunder en fullständig och korrekt beskrivning av de varor eller tjänster som erbjuds, kontaktuppgifter för kundtjänst, adress, leveranspolicy, policy för skydd av kunduppgifter samt all annan information (till exempel information om allergener och kalorier) som enligt lag måste tillhandahållas till kunder inom den aktuella jurisdiktionen.

 7. Att installera eventuella programvaruuppdateringar snarast. 

 8. Att upprätthålla säkerhet och kontroll av lokaler, utrustning (däribland maskinvara och tillhörande inbyggd programvara), användarnamn och lösenord för åtkomst till SumUp-kontot.

 9. Att omedelbart meddela SumUp om du får kännedom om obehörig aktivitet under ditt SumUp-konto och/eller inloggningsuppgifterna för POS, och samarbeta med SumUp för att förhindra vidare obehörig aktivitet.

 10. Att följa alla gällande lagar, regler och föreskrifter gällande oombedd eller oönskad kommunikation eller telemarknadsföring.

 11. Att ta fullt ansvar för de belöningar som du erbjuder, inklusive kundens inlösen av belöningarna, oavsett om det är du eller en annan SumUp-användare som erbjuder belöningen.

 12. Att presentera Konsumentvillkoren och SumUps integritetspolicy, tillsammans med dina eventuella egna integritetspolicyer, för kunden före registreringen. SumUp åtar sig inget ansvar för Konsumentvillkoren, i sin nuvarande form eller i av Användaren ändrad form. Dessa villkor ska endast betraktas som en (kostnadsfri) tjänst som tillhandahålls av SumUp.

c) Vissa av POS-tjänsterna kan kräva en aktiv internetanslutning. Det är ditt ansvar att se till att det finns en stabil internetanslutning med tillräcklig bandbredd. För vissa användningsfall är ett tillfälligt läge med begränsade funktioner (hädanefter kallat ”offlineläge”) tillgängligt i händelse av att internetanslutningen inte fungerar. Du måste säkerställa att data som genereras offline i efterhand synkroniseras med servern.

d) Du ansvarar för att konfigurera POS-tjänsterna i enlighet med de finansiella regler som gäller för dig och för att utföra eventuell fysisk säkerhetskopiering eller arkivering som krävs. Det är också ditt eget ansvar att se över och införa eventuella nödvändiga tekniska säkerhetskomponenter (fiskalisering) i enlighet med de rättsliga krav som gäller i din verksamhets jurisdiktion.

Det är du själv som måste avgöra om sådana åtgärder är nödvändiga, och vi åtar oss inget ansvar för att fatta sådana beslut. Vi garanterar inte, stöder inte, försäkrar inte och åtar oss inget ansvar för att POS-tjänsterna uppfyller de finansiella reglerna i din jurisdiktion.

4. Material från tredje part

Det kan hända att du genom POS-tjänsterna får möjlighet att komma åt program, webbplatser, dokumentation och annan generisk information, data, material och innehåll (sammantaget kallat ”Material från tredje part”) som interagerar med Programvaran, däribland Maskinvaran. Vi styr inte över, och åtar oss inget ansvar för, Material från tredje part. Du godkänner att utformning och tillgänglighet för Material från tredje part kan ändras, och att programvarufunktioner som förlitar sig på Material från tredje part kan bero på API-tillgänglighet. Vi kan komma att ändra Programvaran till följd av att Material från tredje part ändras eller blir otillgängligt. Om en tredje part inte längre tillhandahåller Material från tredje part enligt rimliga villkor kan vi avbryta åtkomsten till sådant material utan ansvar. Eventuella ändringar av Material från tredje part påverkar inte dina förpliktelser enligt detta Avtal, och du har inte rätt till återbetalning eller ersättning. Material från tredje part som inte är inbäddat i Programvaran kan vara föremål för separata avtal direkt mellan dig och aktuell tredje part. Vi tillhandahåller inte Material från tredje part, och eventuella licenser, garantier och support kommer från den tredje partens licensgivare. För Material från tredje part som är inbäddat i Programvaran beviljar vi dig en begränsad, ej överförbar licens att använda materialet endast inom Programvaran och för dess avsedda syften. Du antar rättigheter, risker och och ansvar för allt Material från tredje part, däribland maskinvara eller utrustning som köps från tredje part. SumUp ansvarar inte för eventuella förluster av eller skador på Material från tredje part under ditt abonnemang.

5. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig enligt dessa POS-villkor kan SumUp behandla personuppgifter för din personal och/eller dina kunder som personuppgiftsbiträde för din räkning så som anges i vårt Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar, definierar och beskriver omfattningen för behandlingen av personuppgifter på grundval av, inom syftet med och inom giltighetstiden för tillhandahållande av de specifika tjänster enligt dessa POS-villkor som du väljer att använda. Personuppgiftsbiträdesavtalet utgör en viktig del av, och omfattas av bestämmelserna i, dessa POS-villkor.

6. Vårt ansvar

Utöver vad som anges på andra ställen i de Allmänna villkoren och i dessa POS-villkor har SumUp ingen skyldighet att förhindra, och bär inget ansvar för, servicefel, bedrägerier eller förluster kopplade till POS-tjänsterna och Tillhörande tjänster.

7. Avgifter och sen eller utebliven betalning

För att använda POS-tjänsterna och Tillhörande tjänster samtycker du till att betala gällande abonnemangsavgifter samt eventuell moms och andra kostnader enligt vad som anges på vår Webbplats och/eller i dina kontoinställningar eller enligt vad som annars har avtalats skriftligt när dessa förfaller i enlighet med våra Allmänna villkor och dessa POS-villkor. Genom att lämna dina kreditkortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter samtycker du till att dessa uppgifter används för att betala för tjänster, avgifter, köp och andra belopp som du kan vara skyldig SumUp eller dina kunder, däribland reklamationer, återbetalningar eller lån.

Vid försenad betalning förbehåller sig SumUp rätten att debitera en förseningsavgift och/eller ränta upp till det maximala belopp som är tillåtet enligt lag.

Vid utebliven betalning av abonnemangsavgiften – även om betalningen endast uteblir en gång – ska SumUp ha rätt att antingen säga upp detta Avtal med omedelbar verkan eller avbryta tillhandahållandet av tjänsterna till den aktuella parten utan föregående meddelande. Detta befriar dig inte från kravet att betala abonnemangsavgifterna fram till slutet av din abonnemangsperiod.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Abonnemangsavgift med trettio (30) dagars förvarning. Din fortsatta användning av Abonnemangstjänsterna efter att vi har meddelat ändring av vår abonnemangsavgift utgör ditt godkännande av ändringen.

8. POS-maskinvara

Du bekräftar att köp av POS-maskinvaran, inklusive men inte begränsat till surfplattor, kassaapparater, skrivare och kortläsare, sker på de villkor som anges i gällande köpvillkor, inklusive men inte begränsat till priser, leverans, garantier och retur. Du samtycker till att granska, godkänna och följa de bestämmelser som anges i gällande köpvillkor för maskinvara som SumUp tillhandahåller, eftersom dessa också utgör en del av detta Avtal.

9. Abonnemangsperiod, förnyelse och uppsägning

Efter utgången av den inledande abonnemangsperioden kan du när som helst säga upp ditt abonnemang. Uppsägningen börjar då gälla vid slutet av den månad då du lämnade in din uppsägning.

Om du väljer att säga upp POS-tjänsterna före utgången av din abonnemangsperiod måste du fortsätta att betala Abonnemangsavgiften fram till slutet av abonnemangsperioden, och vi kommer inte att återbetala abonnemangsavgifter eller andra avgifter och kostnader som du har betalat, men du behåller din tillgång till Abonnemangstjänsten fram till slutet av din inledande period.

Uppsägningen kan göras i avsnittet för inställningar i din Dashboard. Alternativt kan du meddela oss om uppsägningen skriftligt genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.