Izjava o odricanju odgovornosti

Ovu poruku je poslao SumUp EU Payments UAB, društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Litvi, matični broj 305074395, sa sjedištem na adresi Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Litva.

Podaci u ovoj poruci e-pošte su povjerljivi i mogu biti zakonom zaštićeni. Ova je e-pošta namijenjena isključivo primatelju, a pristup sadržaju od strane bilo kojih drugih osoba smatra se neovlaštenim. Ako ste ovu poruku primili pogreškom, odmah je pošaljite originalnom pošiljatelju, a zatim poruku e-pošte izbrišite i uništite sve kopije. Ako vi niste željeni primatelj, svako otkrivanje, kopiranje, distribucija ili bilo koja radnja poduzeta ili propuštena u skladu s tim je zabranjena i može biti protuzakonita.

Imajte na umu da sve informacije ili savjeti sadržani u ovoj e-pošti podliježu Uvjetima i odredbama objavljenim na službenom web-mjestu društva SumUp EU Payments UAB. Sadržaj ove poruke ne predstavlja službenu izjavu i ne mora nužno predstavljati stavove društva SumUp EU Payments UAB. SumUp EU Payments UAB ne daje niti podržava mišljenja, zaključke i druge informacije u ovoj e-pošti i privicima koji se ne odnose na službeno poslovanje društva.

Ne može se jamčiti da je komunikacija e-poštom sigurna ili bez pogrešaka jer se informacije mogu presresti, oštetiti, izmijeniti, izgubiti, uništiti, ili stići prekasno ili u nepotpunom obliku. SumUp EU Payments UAB ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kojim virusom koji se prenese ovom e-poštom.