Отказ от отговорност

Това съобщение е изпратено от SumUp Limited, учредена в Ирландия с регистриран номер 505893 и със седалище Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Дъблин D02 K580, Ирландия. Този имейл може да се отнася до или да бъде изпратен от името на дъщерно дружество или друга свързана със SumUp Limited компания.

Информацията в този имейл е поверителна и може да бъде законово привилегирована. Този имейл е предназначен единствено за адресираното лице и достъпът до него от страна на трети лица не е разрешен. Ако сте получили това съобщение по погрешка, моля, изпратете го незабавно на първоначалния подател, след това изтрийте имейла и унищожете всички негови копия. Ако не сте желаният получател, всяко разкриване, копиране, разпространение или каквито и да било действия, предприети или непредприети по отношение на него, са забранени и може да бъде незаконни.

Моля, обърнете внимание, че всяка информация, съдържаща се в този имейл, е предмет на Общите условия, публикувани на официалния уебсайт на SumUp Limited. Съдържанието на това съобщение не е официално изявление и не представлява непременно възгледите на SumUp Limited. Мненията, заключенията и друга информация в този имейл и всички прикачени файлове, които не се отнасят до официалната дейност на SumUp Limited, нито се дават, нито одобряват от нея.

Комуникацията по електронната поща не може да бъде гарантирана като сигурна или без грешки, тъй като информацията може да бъде прихваната, повредена, изменена, изгубена, унищожена или да пристигне със закъснение или в непълен вид. SumUp Limited не поема отговорност за каквито и да е щети, причинени от какъвто и да било вирус, предаден чрез този имейл.