Cadeaubonvoorwaarden van SumUp

Ingangsdatum: 02-08-2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Door gebruik te maken van de cadeaubondiensten van SumUp zoals hieronder beschreven ('cadeaubondiensten'), stemt u ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van SumUp, deze voorwaarden voor cadeaubonnen en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze voorwaarden voor cadeaubonnen vormen aanvullende voorwaarden en maken, samen met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden, deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons'). Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

1. Cadeaubondiensten

Met onze cadeaubondiensten kunt u online cadeaubonnen voor uw producten en diensten aanbieden en verkopen aan uw klanten ('cadeaubonnen'), die de klant kan bestellen en betalen via de verschillende betaaldiensten die door SumUp worden aangeboden. Uw toegang tot en gebruik van de betaaldiensten wordt beheerst door de betalingsvoorwaarden. U moet een account bij SumUp hebben om gebruik te kunnen maken van de cadeaubondiensten, zoals beschreven in sectie 1 van de algemene voorwaarden.

Met de cadeaubondiensten kunt u mobiele betaalverzoeken aanmaken en verzenden om de cadeaubonnen aan uw klanten te verkopen. Cadeaubonnen worden uitsluitend elektronisch geleverd en de levering kan enkele uren later na uw bestelling gebeuren. SumUp behoudt zich het recht voor om aankopen van cadeaubonnen om welke reden dan ook uit te stellen of te weigeren. U kunt al uw uitgegeven cadeaubonnen vinden als voltooide betalingen in uw betaalgeschiedenis. U kunt cadeaubonnen uitsluitend aanbieden aan klanten in de EER, het VK of Zwitserland, en dit is afhankelijk van de lijst met gebieden die door SumUp worden ondersteund en deze is beschikbaar op onze website. 

We behouden ons het recht voor om de cadeaubondiensten om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze voorwaarden voor cadeaubonnen.

2. Uw verantwoordelijkheden

Als u cadeaubonnen aanbiedt aan uw klanten met behulp van de cadeaubondiensten, bent u (en niet SumUp) de uitgever en beheerder van uw cadeaubonnen en bent u verantwoordelijk voor het leveren van goederen of diensten volgens de voorwaarden van de cadeaubon. U bent ook als enige verantwoordelijk voor het volgen van uitgegeven cadeaubonnen en van eigenaren van cadeaubonnen, bedragen van cadeaubonnen en gebruik van cadeaubonnen. 

Cadeaubonnen kunnen alleen rechtstreeks bij u worden ingewisseld. U mag retourneringen of terugbetalingen op cadeaubonnen niet toestaan, behalve als dit in overeenstemming is met de wettelijke rechten van consumenten. Cadeaubonnen zijn geen betaalmiddelen en u mag geen contante terugbetaling van of geld teruggeven op cadeaubonnen, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving. 

U bent als enige verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van cadeaubonnen, het gebruik of misbruik van uw cadeaubonnen en claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw cadeaubonnen. U bent ook als enige verantwoordelijk voor het afhandelen van alle claims met betrekking tot cadeaubonnen die u uitgeeft. Alle klachten, vragen of opmerkingen van uw klanten met betrekking tot cadeaubonnen die u uitgeeft, moeten door u worden behandeld en beheerd (inclusief maar niet beperkt tot zaken met betrekking tot terugbetalingen, promoties en klanttevredenheid). Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het voldoen aan uw belastingverplichtingen met betrekking tot de cadeaubonnen en, indien nodig, voor het informeren van uw klanten over de toepasselijke belastingen.

Als u uw cadeaubonnen aan het publiek promoot via een platform van een externe partij (zoals Facebook, Instagram of een soortgelijk sociaal netwerk), bent u als enige verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden of vereisten van deze externe partij, en zult u SumUp schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verliezen, kosten, schade of aansprakelijkheden die SumUp kan oplopen of ondergaan als gevolg van uw gebrek aan naleving.

U moet voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw cadeaubonnen, inclusief maar niet beperkt tot de gerelateerde uitgifte van geld, betaaldiensten, btw en consumentenrechten, en u bent als enige verantwoordelijk voor uw naleving van de regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit van de producten en de diensten, vervaldata en transactiekosten, retourneringen en terugbetalingen, contracten met klanten, klantenservice en communicatie, en wetten inzake gegevensbescherming.

SumUp gaat ervan uit dat u door het aanbieden van cadeaubonnen geen elektronisch geld uitgeeft in de zin van de geldende wetgeving inzake elektronisch geld, noch dat u gereguleerde betalingsdiensten aanbiedt volgens de toepasselijke wetgeving inzake betaaldiensten. Voor alle duidelijkheid, het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende wetgeving te beoordelen en te bepalen of uw aanbod van cadeaubonnen of het gebruik van de dienst omtrent cadeaubonnen enige vorm van licentie of autorisatie vereist van een bevoegde autoriteit, of dat u rapportageverplichtingen hebt. SumUp is niet verantwoordelijk voor toezicht op uw zakelijke activiteiten met betrekking tot het aanbieden van cadeaubonnen/gebruik van de cadeaubondiensten of om advies te geven of om u anderszins te informeren over regelgevende zaken, inclusief maar niet beperkt tot naleving van de regelgeving inzake elektronisch geld of betaaldiensten.

3. Beperkingen

U moet voldoen aan alle beperkingen die worden opgelegd door onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de cadeaubonnen. U stemt er verder mee in de cadeaubondiensten niet te gebruiken om goederen of diensten aan te bieden die (a) illegaal of mogelijk illegaal zijn (inclusief vervalst, gestolen of frauduleus) of (b) niet voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) wetten op het gebied van consumentenbescherming, productveiligheid, intellectueel eigendom en handelsregelgeving en exportcontroles. Verder bevestigt u en stemt u ermee in om te voldoen aan beperkingen die zijn opgelegd door platforms van derden die u kunt gebruiken voor het promoten van uw cadeaubonnen bij het publiek. 

SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de cadeaubondiensten in strijd is met de beperkingen die zijn opgelegd onder de algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze cadeaubondiensten. We behouden het recht om uw account en/of toegang tot de cadeaubondiensten op te schorten of te beëindigen als we vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat er een overtreding heeft plaatsgevonden. 

U hebt niet het recht om een cadeaubon te verstrekken met een waarde van meer dan 1.000 EUR (of het equivalent in een andere valuta), of waarde toe te voegen aan een cadeaubon die al is uitgegeven, waardoor de waarde meer wordt dan 1.000 EUR, betaald in de loop van één dag. U hebt niet het recht om binnen één dag meer dan 5.000 EUR aan cadeaubonnen aan één persoon uit te geven. Als een aankoop het saldo van de cadeaubon van de klant overschrijdt, moet de klant het resterende bedrag via een andere betaalmethode betalen. Wanneer uw account wordt gesloten, opgeschort of beëindigd, moet het ongebruikte saldo voor cadeaubonnen beschikbaar blijven voor klanten.

4. Verwerking van persoonsgegevens

SumUp verwerkt persoonsgegevens van klanten van cadeaubondiensten om u de cadeaubondiensten te kunnen aanbieden volgens de aanvullende voorwaarden. Deze Overeenkomst gegevensbescherming ('DPA voor cadeaubonnen') regelt in de aanvullende voorwaarden de verwerking van persoonsgegevens op de basis, voor de doelen en binnen de geldigheidstermijn van het leveren van de cadeaubondiensten of hiermee verbonden diensten van SumUp op grond van de voorwaarden voor cadeaubonnen. De DPA voor cadeaubonnen maakt integraal deel uit van en is onderworpen aan de bepalingen van deze voorwaarden voor cadeaubonnen.

5. Onze aansprakelijkheid 

In aanvulling op wat elders in de algemene voorwaarden en deze voorwaarden voor cadeaubonnen wordt vermeld, is SumUp niet verplicht voor het voorkomen van noch aansprakelijk voor falen in de dienstverlening, fraude of verlies in verband met de aankoop of verkoop van een cadeaubon. SumUp geeft geen garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de cadeaubonnen en wijst elke garantie in de ruimst mogelijke zin af. U ontslaat SumUp (en gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van alle claims wat betreft geschillen met klanten over de aankoop en het gebruik van cadeaubonnen, of uw niet-naleving van geldende regelgevende vereisten.

6. Kosten

U komt overeen voor het gebruik van de cadeaubondiensten te voldoen aan de Kosten en alle toepasselijke belastingen zoals uiteengezet op onze website en/of in uw accountinstellingen of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen zoals en wanneer verschuldigd in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

7. Annulering of beëindiging

U kunt uw gebruik van de cadeaubondiensten op elk moment annuleren via uw accountinstellingen. 

Naast wat elders in de algemene voorwaarden en deze voorwaarden voor cadeaubonnen wordt vermeld, kunnen we deze voorwaarden voor cadeaubonnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u beëindigen als we vaststellen dat: (a) uw gebruik van de cadeaubondiensten of de producten en/of diensten waarvoor u de cadeaubondiensten gebruikt een activiteit vormt die wordt vermeld als een Niet-ondersteunde bedrijfssoorten op onze website of (b) naar ons redelijk oordeel, uw activiteiten of acties schadelijk zijn of ons imago of onze reputatie of het imago of de reputatie van een netwerk of wervende partner kunnen schaden.