Voorwaarden voor SumUp Factureren en Boekhouden

Ingangsdatum: 02-08-2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Door gebruik te maken van de diensten Factureren en Boekhouden van SumUp zoals hieronder beschreven ('Diensten Factureren en Boekhouden), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van SumUp, deze voorwaarden voor de diensten Boekhouden en Factureren en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze voorwaarden voor de diensten Boekhouden en Factureren zijn aanvullende voorwaarden en maken, samen met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden, deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons'). Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

1. Diensten Factureren en Boekhouden

Met onze diensten Factureren en Boekhouden kunt u online facturen aanmaken, verzenden en beheren en verschillende boekhoudkundige handelingen uitvoeren, waaronder onkosten- en btw-administratie, zoals beschreven op onze website. U moet een account bij SumUp hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten Factureren en Boekhouden, zoals beschreven in sectie 1 van de algemene voorwaarden.

Bepaalde facturerings- en boekhouddiensten worden geleverd door het aan SumUp gelieerde bedrijf Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland ('Debitoor Ireland'). Dit kan het gebruik van websites, mobiele applicaties en andere software en diensten die aangeboden worden door Debitoor Ierland omvatten.

Voor verkopers in bepaalde landen kan het volledige gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden aanvullende machtigingen of overeenkomsten van u vereisen. In dit geval wordt u gevraagd een dergelijke machtiging of overeenkomst te verstrekken wanneer u de diensten Factureren en Boekhouden activeert op de website of app. Dergelijke aanvullende machtigingen of overeenkomsten worden toegevoegd aan deze voorwaarden voor de diensten Factureren en Boekhouden.

Als uw klanten een factuur betalen via de betaaldiensten die door SumUp worden aangeboden, dan wordt uw toegang tot en gebruik van de betaaldiensten beheerst door de betalingsvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om de diensten Factureren en Boekhouden om welke reden dan ook te wijzigingen of te beëindigen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze facturerings- en boekhoudvoorwaarden.

2. Uw verantwoordelijkheden

Als u de diensten Factureren en Boekhouden gebruikt om facturen naar uw klanten te sturen, bent u (en niet SumUp) zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze facturen. U bent als enige verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid met betrekking tot de facturen die u verstuurd en claims of klachten van klanten die verband houden met deze facturen. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het nakomen van uw belastingverplichtingen.

U moet voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitgifte van facturen, inclusief (maar niet beperkt tot) de wet- en regelgeving rondom btw, consumentenrechten en gegevensbescherming. In het bijzonder bent u er als enige verantwoordelijk voor en garandeert u dat alle klantgegevens waartoe u toegang hebt via de diensten Factureren en Boekhouden zullen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

SumUp is niet verantwoordelijk voor het toezicht op uw zakelijke activiteiten met betrekking tot de uitgifte van facturen of het gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden, of om u te adviseren of anderszins te informeren over wet- en regelgeving.

3. Beperkingen

U moet voldoen aan alle beperkingen die worden opgelegd door onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden. U stemt er verder mee in onze diensten Factureren en Boekhouden niet te gebruiken om goederen of diensten aan te bieden die (a) illegaal of mogelijk illegaal zijn (inclusief vervalst, gestolen of frauduleus) of (b) niet voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) wetten op het gebied van consumentenbescherming, productveiligheid, intellectueel eigendom en handelsregelgeving en exportcontroles.

SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden in strijd is met de beperkingen die zijn opgelegd onder de algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze voorwaarden voor Factureren en Boekhouden. We behouden het recht om uw account en/of toegang tot de diensten Factureren en Boekhouden van SumUp op te schorten of te beëindigen als we vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Om u de diensten Factureren en Boekhouden te kunnen leveren, verwerkt SumUp namens u persoonsgegevens van de klanten van de diensten Factureren en Boekhouden als verwerker. Deze Overeenkomst inzake gegevensbescherming ('DPA inzake Factureren en Boekhouden') regelt in de aanvullende voorwaarden de verwerking van persoonsgegevens op de basis, voor de doelen en binnen de geldigheidstermijn van het leveren van de diensten Boekhouden en Factureren of hiermee verbonden diensten van SumUp op grond van de voorwaarden voor de diensten Boekhouden en Factureren. De DPA inzake Boekhouden en Factureren is een integraal onderdeel van en onderhevig aan de bepalingen in deze voorwaarden voor de diensten Boekhouden en Factureren. Onze Privacybeleid geeft meer details over onze gegevensverwerking.

5. Onze aansprakelijkheid 

In verband met uw gebruik van de diensten Boekhouden en Factureren gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk zijn voor het volgende:  (a) de uitgifte, het beheer en de administratie van de facturen die gegenereerd zijn via de diensten Boekhouden en Factureren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en uw privacybeleid; (b) de juistheid en volledigheid van uw facturen; (c) het garanderen dat uw klanten de facturen die u uitgeeft via de diensten Boekhouden en Factureren betalen; (d) eventuele incorrecte betalingsinstructies op facturen; (e) geld dat is overgemaakt naar een rekening die niet van u is doordat u ons onjuiste informatie heeft verstrekt; (f) het niet in staat zijn van de ontvanger op een factuur om elektronische berichten te ontvangen; en (g) het bieden van klantenondersteuning aan uw klanten met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de facturen die u uitgeeft.

Naast wat elders in de algemene voorwaarden en in deze voorwaarden voor de diensten Factureren en Boekhouden wordt vermeld, kent SumUp geen verplichting om fouten in diensten, fraude of verlies met betrekking tot gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden. SumUp geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de diensten Factureren en Boekhouden en wijst elke garantie in de ruimst mogelijke zin af. U ontslaat SumUp (en gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers) van alle claims met betrekking tot enige geschillen met klanten over het gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden of uw gebrek aan naleving van toepasselijke regelgevende vereisten.

6. Kosten

U komt overeen om voor het gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden te voldoen aan de Kosten en alle toepasselijke belastingen zoals uiteengezet op onze website en/of in uw accountinstellingen of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen zoals en wanneer verschuldigd in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden.

7. Annulering of beëindiging

U kunt uw gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden op elk gewenst moment annuleren via uw accountinstellingen. Naast wat elders in de algemene Voorwaarden en deze voorwaarden voor de diensten Factureren en Boekhouden is vermeld, kunnen we deze voorwaarden voor de diensten Factureren en Boekhouden zonder voorafgaande kennisgeving aan u beëindigen als we vaststellen dat: (a) uw gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden of de producten en/of diensten waarvoor u de diensten Factureren en Boekhouden gebruikt onderdeel zijn van een activiteit die wordt vermeld als Niet-ondersteunde bedrijfssoorten op onze website of (b) naar ons redelijk oordeel, uw activiteiten of acties schadelijk zijn of ons imago of onze reputatie of het imago of de reputatie van een netwerk of wervende partner kunnen schaden. Wij zijn niet verplicht de abonnementskosten terug te betalen in het geval dat u voorafgaand aan het verstrijken van de abonnementsperiode besluit de diensten Factureren en Boekhouden niet meer te gebruiken, of als uw account of toegang tot de diensten Factureren en Boekhouden wordt opgeschort of beëindigd vanwege een schending van de algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of of deze voorwaarden voor de diensten Factureren en Boekhouden.