Fakturerings- och bokföringsvillkor för SumUp

Träder i kraft 2021-08-02

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.

När du använda SumUps fakturerings- och redovisningstjänster enligt beskrivningen nedan ("fakturerings- och redovisningstjänster") samtycker du till att vara bunden av SumUps allmänna villkor, dessa fakturerings- och redovisningsvillkor och alla andra villkor och policyer som gäller för specifika tjänster som du kan använda. Dessa fakturerings- och redovisningsvillkor är tilläggsvillkor och, med de allmänna villkoren och betalningsvillkoren, utgör de en del av det juridiska avtalet mellan dig och SumUp Limited (“SumUp”, “vi”, “oss”). Om inte annat definieras häri har versaliserade termer samma betydelse som i de allmänna villkoren och betalningsvillkoren. 

1. Fakturerings- och redovisningstjänster

Våra fakturerings- och redovisningstjänster gör det möjligt för dig att skapa, skicka och hantera onlinefakturor och utföra olika redovisningsfunktioner, inklusive spårning av moms och momsrapportering, som beskrivs i vår webbplats. Du måste ha ett konto hos SumUp för att kunna använda fakturerings- och redovisningstjänster, som beskrivs i avsnitt 1 i de allmänna villkoren.

Vissa fakturerings- och redovisningstjänster tillhandahålls av SumUps dotterbolag, Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Irland (”Debitoor Ireland”) och kan omfatta användning av webbplatser, mobilapplikationer och annan programvara och andra tjänster som erbjuds av Debitoor Ireland.

För säljare i vissa länder kan full användning av fakturerings- och redovisningstjänster kräva ytterligare auktorisationer eller avtal av dig, i vilket fall du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett sådant tillstånd eller avtal när du aktiverar fakturerings- och redovisningstjänsterna på Webbplatsen eller Appen. Sådana ytterligare auktorisationer eller avtal från dig är införlivade i dessa fakturerings- och redovisningsvillkor.

Om dina kunder betalar en faktura med betaltjänster som erbjuds av SumUp, regleras din tillgång till och användning av betaltjänsterna av betalningsvillkoren. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta fakturerings- och redovisningstjänster av vilken anledning som helst i enlighet med våra allmänna villkor, betalningsvillkoren eller dessa fakturerings- och redovisningsvillkor.

2. Ditt ansvar 

Om du använder fakturerings- och redovisningstjänsterna för att skicka fakturor till dina kunder, är du (och inte SumUp) ansvarig för riktigheten och fullständigheten av sådana fakturor. Du är ensam ansvarig för alla ansvarsskyldigheter relaterade till fakturor du utfärdar och eventuella kundkrav eller klagomål i samband med sådana fakturor. Dessutom är du ensam ansvarig för att uppfylla dina respektive skatteförpliktelser.

Du måste följa alla lagar och förordningar som är tillämpliga på utfärdande av fakturor, inklusive, men inte begränsat till, de som rör moms, konsumenträttigheter och dataskydd. I synnerhet är det enbart ditt ansvar och du garanterar att all kundinformation du får tillgång till via fakturering och redovisningstjänster kommer att samlas in, lagras och behandlas i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar.

SumUp har inget ansvar för att övervaka din affärsverksamhet i samband med utfärdande av fakturor eller användningen av fakturering och redovisningstjänster, eller att ge råd eller på annat sätt informera dig om eventuella regleringsfrågor.

3. Begränsningar

Du måste följa alla begränsningar som följer av våra allmänna villkor och betalningsvillkor i förhållande till din användning av fakturerings- och redovisningstjänster. Du samtycker vidare till att inte använda fakturerings- och redovisningstjänster för varor, tjänster eller affärsaktiviteter som (a) är olagliga eller potentiellt olagliga (inklusive förfalskade, stulna eller bedrägliga), eller (b) inte uppfyller alla tillämpliga lagar eller regler (inklusive, utan begränsning konsumentskyddslagar, produktsäkerhetslagar, lagar om immateriell egendom och handelsregler och exportkontroller).

SumUp kan efter eget gottfinnande avgöra om din användning av fakturerings- och redovisningstjänster bryter mot några begränsningar enligt de allmänna villkoren, betalningsvillkoren eller dessa fakturerings- och redovisningsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och/eller tillgång till fakturerings- och redovisningstjänster om vi fastställer eller rimligen misstänker att en överträdelse har inträffat.

4. Behandling av personuppgifter

SumUp behandlar personuppgifter om kunder som använder fakturerings- och redovisningstjänster som ett personuppgiftsbiträde för din räkning för att förse dig med fakturerings- och redovisningstjänsterna. Detta Avtal om dataskydd (”DPA för fakturering och redovisning”) reglerar behandlingen av personuppgifter på grundval av, för ändamålet med och inom giltighetstiden för tillhandahållande av SumUps fakturerings- och redovisningstjänster eller tillhörande tjänster enligt dessa fakturerings- och redovisningsvillkor. DPA för fakturering och redovisning utgör en integrerad del av och omfattas av bestämmelserna i dessa fakturerings- och redovisningsvillkor. Vår Integritetspolicy ger ytterligare information om vår databehandling.

5. Vårt ansvar 

I samband med din användning av fakturerings- och redovisningstjänsterna, samtycker du till att vi inte är ansvariga för och inte kommer att ha något ansvar för följande: (a) utfärdande, hantering och administrering av fakturor som genereras genom användning av fakturerings- och redovisningstjänsterna i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och din integritetspolicy; (b) riktigheten och fullständigheten av dina fakturor; (c) att se till att dina kunder betalar i enlighet med fakturor du utfärdar via fakturerings- och redovisningstjänster; (d) eventuella betalningsinstruktioner på fakturor som är felaktiga, (e) medel som, på grund av att du tillhandahåller felaktig information till oss, har överförts till ett konto som inte tillhör dig; (f) mottagaren på en faktura inte kan ta emot elektroniska meddelanden, och (g) att tillhandahålla kundsupport till dina kunder angående riktigheten eller fullständigheten av de fakturor du utfärdar.

Förutom vad som anges någon annanstans i de allmänna villkoren och dessa fakturerings- och redovisningsvillkor, har SumUp ingen skyldighet att förhindra och bär inget ansvar för servicefel, bedrägeri eller förlust i samband med användningen av fakturering och redovisningstjänster. SumUp ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på fakturerings- och redovisningstjänster och avstår från garantin i största möjliga utsträckning. Du frigör SumUp (och dess anknutna företag och dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och ombud) från alla anspråk i samband med eventuella tvister med kunder relaterade till användningen av fakturerings- och redovisningstjänsterna, eller din bristande efterlevnad av tillämpliga lagkrav.

6. Avgifter

Du godkänner att betala Avgifter för att använda fakturerings- och redovisningstjänsterna och eventuella tillämpliga skatter som anges på vår webbplats och/eller i dina kontoinställningar eller på annat sätt skriftligt överenskommits i enlighet med de allmänna villkoren och betalningsvillkoren.

7. Avslutande eller uppsägning

Du kan när som helst avbryta din användning av fakturerings- och redovisningstjänsterna via dina kontoinställningar. Utöver vad som anges någon annanstans i de allmänna villkoren och dessa fakturerings- och redovisningsvillkor , kan vi säga upp dessa fakturerings- och redovisningsvillkor utan föregående meddelande till dig, om vi bestämmer att: (a) din användning av fakturerings- och redovisningstjänster eller produkterna och/eller tjänsterna för vilka du använder fakturerings- och redovisningstjänster utgör en aktivitet som anges som en Affärsmodell som inte stöds på vår Webbplats eller (b) om, enligt vår rimliga åsikt, dina aktiviteter eller handlingar skadar eller kan skada vår image eller vårt anseendet eller image eller anseendet för ett nätverk eller förvärvande partner. Vi är inte ansvariga för återbetalning av prenumerationsavgifter i händelse av att du bestämmer dig för att sluta använda fakturerings- och redovisningstjänsterna före utgången av prenumerationsperioden, eller om ditt konto eller din tillgång till fakturerings- och redovisningstjänster avbryts eller avslutas på grund av ett brott mot de allmänna villkoren, betalningsvillkoren eller dessa villkor för fakturerings- och redovisningstjänsterna.