Termināļa iegādes noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 2021. gada 1. februārī

Papildus SumUp Limited, adrese: Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Īrija, D02 A9N9, Vispārīgajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem tiek piemēroti tālāk norādītie ar produktu saistītie noteikumi ("Pirkuma noteikumi"). Ja pastāv pretrunas starp Vispārīgajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Pirkuma noteikumiem, pretrunu atrisināšanas nolūkā noteicošie ir šie Pirkuma noteikumi.

1. Puses

Šo Pirkuma noteikumu puses ir SumUp Limited, Īrija ("SumUp"), sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Īrijā ar uzņēmuma numuru 505893 un kuras juridiskā adrese ir Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Īrija, D02 A9N9, un tirgotājs ("Tirgotājs"), kurš nav patērētājs (kopā — "Puses").

2. Priekšmets

Šie Pirkuma noteikumi attiecas uz jebkādas mūsu karšu pieņemšanas ierīču ("Termināls") versijas iegādi no Komersanta puses, izmantojot tiešsaistes pirkuma pasūtījumu SumUp vietnē vai SumUp mobilajā lietojumprogrammā.

3. Vienošanās noslēgšana

Saistošā vienošanās Pušu starpā pastāv tikai tad, kad Komersants ir nosūtījis pirkuma pasūtījumu tiešsaistē, un SumUp ir saņēmis un skaidri apstiprinājis pirkuma pasūtījumu. Pirkuma pasūtījums parasti tiks apstiprināts pa e-pastu.

4. Piegāde

4.1 Lai piegāde notiktu, SumUp apstrādās un dalīsies ar Jūsu datiem tikai tik lielā apmērā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu šo pasūtījumu.

4.2. Mēs piegādāsim Terminālu desmit (10) darbadienu laikā pēc pirkšanas pasūtījuma apstiprināšanas.

4.3. Gadījumā, ja piegāde ilgst ilgāk, nekā norādīts iepriekš, Komersants var sazināties ar Klientu atbalsta centru.

5. Cena

5.1. Piemērojamā Termināla cena ir cena, kas norādīta SumUp vietnē vai mobilajā lietojumprogrammā pirkuma pasūtījuma dienā.

5.2. Visas cenas tīmekļa vietnē vai mobilajā lietojumprogrammā ir norādītas bez PVN, ja vien nav norādīts citādi.

5.3. Mēs paturam tiesības mainīt Termināla cenu jebkurā laikā.

5.4. Termināla piegādes izmaksas Tirgotājam ir iekļautas cenā, ja vien SumUp vietnē vai SumUp mobilajā lietojumprogrammā nav skaidri norādīts citādi.

6. Īpašuma tiesības

Piegādes laikā Termināls joprojām ir SumUp īpašums, līdz Tirgotājs nav samaksājis SumUp pilno pirkuma cenu.

7. Samaksa

7.1. Termināla cena ir jāapmaksā, izmantojot tiešsaistes maksājumu metodes SumUp vietnē vai SumUp mobilajā lietojumprogrammā.

7.2. SumUp apņemas ieviest un izpildīt visā pasaulē atzītos PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) drošības standartus, kas saistīti ar kredītkaršu maksājumu pieņemšanas procedūrām, politiku un tehnisko arhitektūru.

8. Garantija

8.1. SumUp garantē, ka piegādes brīdī un divpadsmit (12) mēnešu laikā no piegādes dienas Terminalam nebūs nekādu būtisku defektu konstrukcijas, materiālu izmantošanas un ražošanas ziņā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

8.1.1. Gadījumā, ja Terminālam parādās kādi defekti trīs (3) mēnešu laikā no piegādes datuma, tiek pieņemts, ka defekti jau ir bijuši brīdī, kad Termināls tika piegādāts Komersantam.

8.1.2. Gadījumā, ja defekti Terminalam rodas pēc trim (3) mēnešiem no piegādes datuma, tiek pieņemts, ka defekti ir saistīti ar Komersanta nepareizo Termināla lietošanu, ja vien Komersants neiesniedz pierādījumus, kas ļauj uzskatīt citādi.

8.1.3. SumUp nesniedz nekādu garantiju šādos gadījumos: (i) ja pretenzija radās vēlāk nekā divpadsmit (12) mēnešus pēc piegādes datuma; (ii) ja defekti ir saistīti ar to, ka Komersants nepareizi lietoja Terminalu; un (iii) "NTF" gadījumā (traucējums netika konstatēts).

8.2. Turklāt ir spēkā juridiskie noteikumi.

9. Klientu apkalpošanas centrs

Termināla tehnisko defektu gadījumā sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru.

10. SumUp saistības

10.1. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem SumUp un visas tā filiāles uzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts dzīvībai, ķermenim un veselībai, kas rodas, ja tiek būtiski pārkāpti SumUp un tā filiāļu pienākumi.

10.2. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem SumUp ir atbildīgs arī par jebkuru citu tiešu kaitējumu, kas radies, ja SumUp vai kāda no tā filiālēm apzināti vai rupjas nolaidības dēļ pārkāpj šos Pirkuma noteikumus. SumUp nav atbildīgs par jebkādu netiešu kaitējumu.

10.3. Turklāt ir spēkā juridiskie noteikumi.

11. Nepārvarama vara

SumUp ir atbrīvots no jebkādām saistībām saskaņā ar šiem Pirkuma noteikumiem, ja šo pienākumu izpildi kavē jebkādi apstākļi, kuri ir ārpus SumUp kontroles un kurus pamatoti nevarēja paredzēt.

12. Citas prasības

SumUp Payments Limited sniegto pakalpojumu pilnīgā izmantošana, kā noteikts SumUp Noteikumos un nosacījumos, ir iespējama pēc Komersanta reģistrācijas pabeigšanas SumUp uzņēmumā. Akceptējot šos Pirkuma noteikumus un/vai iegādājoties Terminālu, Komersants neiegūst nekādas tiesības SumUp pakalpojumu piekļūšanai vai izmantošanai.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Citi noteikumi, tostarp tirgotāja noteikumi un nosacījumi, netiek piemēroti; tiek piemēroti tikai SumUp Limited Vispārīgie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un šie Pirkuma noteikumi.

13.2. Jebkādi neatrunāti noteikumi ir jāsastāda rakstveidā, un tiem ir jābūt skaidri apstiprinātiem no SumUp puses.

13.3. Šie Pirkuma noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, un attiecībā uz tiem netiek piemēroti ANO Konvencijas noteikumi par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

13.4. Vispārējās jurisdikcijas vieta jebkādiem juridiskiem strīdiem saskaņā ar šiem Pirkuma noteikumiem ir Dublina, Īrija.

13.5. Šie Pirkuma noteikumi ir pieejami gan latviešu, gan angļu valodā. Šo Pirkuma noteikumu versija latviešu valodā ir paredzēta tikai ērtībai un nav uzskatāma par juridiski saistošu. Juridiski saistoša ir tikai šo Pirkuma noteikumu versija angļu valodā. Šo Pirkuma noteikumu versija angļu valodā ir pieejama šeit.

14. Kontaktinformācija SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Īrija, D02 K580