Όροι αγοράς τερματικού

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2021

Εκτός από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της SumUp Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία, D02 A9N9, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι που σχετίζονται με το προϊόν («Όροι αγοράς»). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και των προκείμενων Όρων Αγοράς, οι Όροι Αγοράς υπερισχύουν όσον αφορά την επίλυση της ασυμφωνίας.

1. Συμβαλλόμενοι

Τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι η SumUp Limited, Ιρλανδία («SumUp»), μια εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη  που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με τον αριθμό της εταιρείας 505893 και με την έδρα της στο Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία, D02 A9N9, και ο έμπορος («Έμπορος») που δεν είναι καταναλωτής (μαζί, «τα Μέρη»).

2. Αντικείμενο

Οι παρόντες Όροι Αγοράς διέπουν την αγορά οποιασδήποτε έκδοσης των συσκευών μας για την αποδοχή καρτών («Τερματική συσκευή») από τον Έμπορο μέσω online παραγγελίας στον ιστότοπο της SumUp ή εντός της εφαρμογής της SumUp για κινητά.

3. Έναρξη ισχύος του Συμφωνητικού

Μία δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα μέρη τίθεται σε ισχύ, μόνον εφόσον ο Έμπορος έχει στείλει την online παραγγελία και η SumUp έχει λάβει και ρητώς επιβεβαιώσει την εντολή αγοράς. Η εντολή αγοράς (παραγγελία) συνήθως επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

4. Παράδοσ

4.1. Θα παραδώσουμε την Τερματική συσκευή εντός δέκα (10) εργάσιμων από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

4.2. Στην περίπτωση που για την παράδοση απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, ο Έμπορος μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

5. Τιμή

5.1. Η ισχύουσα τιμή για την Τερματική συσκευή είναι η τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο της SumUp ή εντός της εφαρμογής για κινητά κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της παραγγελίας.

5.2. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο ή εντός της εφαρμογής για κινητά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

5.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε οποτεδήποτε σε αλλαγή της τιμής της Τερματικής συσκευής.

5.4. Τα έξοδα αποστολής της Τερματικής συσκευής στον Έμπορο περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά στον ιστότοπο της SumUp ή εντός της εφαρμογής της SumUp για κινητά

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Τερματική συσκευή παραμένει ιδιοκτησία της SumUp, έως ότου ο Έμπορος καταβάλει το πλήρες αντίτιμο αγοράς στην SumUp.

7. PΠληρωμή

7.1. Το αντίτιμο για την Τερματική συσκευή πρέπει να καταβληθεί online μέσω κάρτας στον ιστότοπο της SumUp ή εντός της εφαρμογής της SumUp για κινητά.

7.2. Η SumUp θα υλοποιήσει και θα τηρεί τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) σε συνδυασμό με τις διαδικασίες, τις πολιτικές και την τεχνική αρχιτεκτονική για την αποδοχή πληρωμών με πιστωτικές κάρτες.

8. Εγγύηση

8.1. Η SumUp εγγυάται πως κατά την παράδοση και για ένα διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, η Τερματική συσκευή δεν θα παρουσιάσει τεχνικά ελαττώματα σε ό, τι αφορά στο σχεδιασμό, τα υλικά και την κατασκευή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8.1.1. Στην περίπτωση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων παρουσιαστούν στην Τερματική συσκευή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, τα ελαττώματα θα θεωρηθεί πως προϋπήρχαν ήδη κατά τον χρόνο της παράδοσης στον Έμπορο.

8.1.2. Στην περίπτωση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων παρουσιαστούν στην Τερματική συσκευή μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, τα ελαττώματα θα θεωρηθεί πως οφείλονται στην μη ορθή μεταχείριση της Τερματικής συσκευής από τον Έμπορο, εκτός εάν τα στοιχεία που παραθέσει ο Έμπορος συνηγορούν περί του αντιθέτου.

8.1.3. Η SumUp δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη να παράσχει καμία εγγύηση για την Τερματική συσκευή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) εφόσον η αξίωση εγερθεί μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, (ii) εφόσον τα ελαττώματα οφείλονται σε μη ορθή χρήση της Τερματικής συσκευής από τον Έμπορο, και (iii) στην περίπτωση «NTF» (δεν εντοπίζεται πρόβλημα).

8.2. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι σχετικές νομικές διατάξεις.

9. Υποστήριξη Πελατών

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων της Τερματικής συσκευής, απαιτείται η επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

10. Ευθύνη της SumUp

10.1. Η SumUp και οποιαδήποτε από τις συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία, και οφείλεται σε σοβαρή παραβίαση των καθηκόντων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

10.2. Η SumUp φέρει επίσης ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη άμεση βλάβη που οφείλεται σε παραβίαση εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας των παρόντων Όρων Αγοράς από την SumUp ή οποιαδήποτε από τις συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Η SumUp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση βλάβη.

10.3. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι σχετικές νομικές διατάξεις

11. Ανωτέρα Βία

Η SumUp απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τους παρόντες Όρους Αγοράς, εφόσον η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων καταστεί αδύνατη λόγω γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου της SumUp και τα οποία δεν θα ήταν ευλόγως δυνατόν να προβλεφθούν.

12. Λοιπές Προϋποθέσεις/b>

Η πλήρης χρήση των παρεχόμενων από την SumUp Payments Limited υπηρεσιών όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις εξαρτάται από την ολοκλήρωση της εγγραφής του Εμπόρου στην SumUp. Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Αγοράς ή/και αγοράζοντας την Τερματική συσκευή, ο Έμπορος δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης των υπηρεσιών της SumUp.

13. Τελικές διατάξεις

13.1. Άλλοι όροι, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων του εμπόρου δεν θα ισχύουν. Ισχύουν μόνο οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της SumUp Limited και αυτοί οι Όροι Αγοράς.

13.2. Τυχόν αποκλίνοντες όροι θα εκφράζονται γραπτώς και απαιτούν τη ρητή εξουσιοδότηση της SumUp.

13.3. Αυτοί οι Όροι Αγοράς θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται με βάση και σύμφωνα με την Ιρλανδική νομοθεσία και θα εξαιρούνται από τη Σύμβαση Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

13.4. Ο τόπος γενικής δικαιοδοσίας για τυχόν νομικές διαφορές βάσει αυτών των Όρων Αγοράς είναι το Δουβλίνο, Ιρλανδία.

13.5. Αυτοί οι Όροι Αγοράς έχουν συνταχθεί σε Γερμανική και Αγγλική έκδοση. Η γερμανική έκδοση αυτών των Όρων Αγοράς είναι μόνο για ευκολία και δεν πρέπει να θεωρείται νομικά δεσμευτική. Μόνο η αγγλική έκδοση αυτών των Όρων Αγοράς είναι νομικά δεσμευτική. Η γερμανική έκδοση αυτών των Όρων Αγοράς βρίσκεται εδώ.

14. Επικοινωνία SumUp Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία, D02 K580.