Makseterminali ostutingimused

Viimati muudetud: 1. veebruar 2021

Lisaks ettevõtte SumUp Limited (Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, D02 A9N9, Iirimaa) üldistele teenuselepingu tingimustele kehtivad ka järgmised tootega seotud tingimused („ostutingimused”). Juhul, kui üldtingimustes ja käesolevates ostutingimustes on vasturääkivusi, kehtivad selliste konfliktide lahendamisel ostutingimused.

1. Osapooled

Käesolevate ostutingimuste osapoolteks on SumUp Limited, Iirimaa („SumUp“), piiratud vastutusega ettevõte Iirimaal, mille registrikood on 505893 ning registreeritud aadress on Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, D02 A9N9, Iirimaa, ja kaupmees („kaupmees”), kes pole tarbija (ühiselt, „osapooled”).

2. Käsitlusala

Käesolevaid ostutingimusi kohaldatakse, kui kaupmees soetab SumUpi veebilehe või SumUpi rakenduse kaudu meilt mis tahes kaardilugeja („kaarditerminali”).

3. Lepingu algus

Osapoolte vahel sõlmitakse siduv leping ainult siis, kui kaupmees on esitanud veebi kaudu ostutellimuse ja SumUp on selle kätte saanud ning selle selgesõnaliselt kinnitanud. Ostutellimus kinnitatakse tavaliselt e-kirjaga.

4. Tarne

4.1 SumUp töötleb ja jagab, tellimuse kohaletoimetamiseks, teie isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

4.2. Toimetame kaarditerminali kohale kümne (10) tööpäeva jooksul pärast ostutellimuse kinnitamist.

4.3. Juhul, kui tarne võtab eelnimetatust kauem, võib kaupmees võtta ühendust klienditoega.

5. Hind

5.1. Kaarditerminalile kehtiv hind on SumUpi veebisaidil või mobiilirakenduses kuvatav hind ostutellimuse esitamise kuupäeval.

5.2. Kui pole just eraldi teisiti välja toodud, on kõik veebisaidil või mobiilirakenduses loetletud hinnad käibemaksuta.

5.3. Jätame endale õigus kaarditerminali hinda igal ajal muuta.

5.4. Kaarditerminali kaupmehele kohaletoimetamine on hinna sees, kui SumUpi veebisaidil või SumUpi mobiilirakenduses pole just teisiti välja toodud.

6. Omandiõigused

Kaarditerminal jääb SumUpi omandusse, kuni kaupmees on selle eest SumUpile täielikult tasunud.

7. Makse

7.1. Kaarditerminali eest tuleb tasuda kaardiga SumUpi veebisaidi või SumUpi rakenduse internetimaksete liidese kaudu.

7.2. SumUp on juurutanud ja järgib ülemaailmselt tunnustatud maksekaardi andmeturbestandardit PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) ning kõiki protseduure, reegleid ja tehnilise taristu nõudeid, mis on vajalikud krediitkaardimaksete aktsepteerimiseks.

8. Garantii

8.1. SumUp garanteerib, kooskõlas asjakohaste õigusaktidega, et kaarditerminalil ei esine kohaletoimetamise hetkel ja kaksteist (12) kuud alates kohaletoimetamisest konstruktsiooni-, materjali- ega tootmisdefekte.

8.1.1. Kui kaarditerminalil ilmneb mis tahes defekt kolme (3) kuu jooksul kohaletoimetamise kuupäevast, eeldatakse, et seade oli defektne juba siis, kui see kaupmehele kohale toimetati.

8.1.2. Juhul kui kaarditerminalil ilmneb mis tahes defekt pärast kolme (3) kuud kohaletoimetamise kuupäevast, eeldatakse, et defektid on põhjustatud kaupmehe poolsest kaarditerminali valest kasutamisest, kui kaupmees ei suuda esitada just vastupidist toetavaid tõendeid.

8.1.3. SumUpi pole kaarditerminali garantii osas mingil moel vastutav järgmistel juhtudel: (i) kui garantiinõue esitatakse pärast kaheteist (12) kuu möödumist kohaletoimetamise kuupäevast; (ii) kui defektid on põhjustatud kaarditerminali väärkasutamisest kaupmehe poolt; (iii) kui seadme riket ei tuvastata.

8.2. Lisaks kohaldatakse seadusega ette nähtud nõudeid.

9. Klienditugi

Kaarditerminali mis tahes tehniliste defektide korral tuleb ühendust võtta klienditoega.

10. SumUpi kohustused

10.1. SumUp ja tema mis tahes sidusettevõtted vastutavad, seadusega ette nähtud ulatuses, mis tahes kahju eest elule, kehale ja tervisele, mida on põhjustatud nendepoolne raske rikkumine oma kohustuste täitmisel.

10.2. SumUp vastutab ka, seadusega ette nähtud ulatuses, mis tahes muu otsese kahju eest, mida on põhjustanud käesolevate ostutingimuste tahtlik või raskest hooletusest põhjustatud rikkumine SumUpi või tema mis tahes sidusettevõtete poolt. SumUp ei vastuta mingisuguste kaudsete kahjude eest.

10.3. Lisaks kohaldatakse seadusega ette nähtud nõudeid.

11. Force Majeure (vääramatu jõud)

SumUp ei vastuta ühegi käesolevates ostutingimustes toodud kohustuse täitmise eest, kui see pole võimalik põhjustel, mille üle puudub SumUpil kontroll või mida polnud võimalik ette näha.

12. Muud nõuded

Ettevõtte SumUp Payments Limited pakutavate teenuste täies ulatuses kasutamine, nagu on sätestatud SumUpi teenuselepingu tingimustes, sõltub sellest, kas kaupmees on SumUpi konto registreerinud. Käesolevate ostutingimustega nõustumine ja/ega kaarditerminali ostmine ei anna iseenesest kaupmehele mingeid õigusi SumUpi teenustele juurdepääsemiseks ega nende kasutamiseks.

13. Lõppsätted

13.1. Muid tingimusi, sh kaupmehe sätteid ja tingimusi ei kohaldata; kohaldatakse ainult ettevõtte SumUp Limited üldiseid teenuselepingu tingimusi ja käesolevaid ostutingimusi.

13.2. Mis tahes eritingimused peavad olema kokku lepitud kirjalikus vormis ja nõuavad selleks SumUpi selgesõnalist luba.

13.3. Käesolevaid ostutingimusi reguleerivad ning neid tõlgendatakse ja kohaldatakse kooskõlas Iiri õigusega ning neile ei kohaldu ÜRO müügikonventsioon.

13.4. Käesolevate ostutingimustega seotud mis tahes vaidluste lahendamisel on pädevaks jurisdiktsiooniks Dublin, Iirimaa.

13.5. Käesolevad ostutingimused on koostatud nii inglise kui ka eesti keeles. Käesolevate ostutingimuste eestikeelne versioon on avaldatud ainult teie mugavuse huvides ja seda ei loeta juriidiliselt siduvaks. Siduv on ainult käesolevate ostutingimuste inglisekeelne versioon. Käesolevate ostutingimuste ingliskeelse versiooni leiate siit.

14. Kontaktandmed SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, D02 K580, Iirimaa.