Table of contents

Základy účetnictví vám dají lepší přehled o financích vašeho e-shopu

Účetnictví často lidem připadá jako nudná a komplikovaná dřina, ale vůbec to tak není. V zásadě je to obyčejné zaznamenávání veškerých peněz, které firma dostane a vydá,

což je zásadně důležitá součást podnikání. Jde totiž nejen o přípravu podkladů pro vykazování příjmů a výdajů pro daňové účely, ale o sledování finančního zdraví vaší firmy. Vést účetnictví si v rámci provozování e-shopu musíte, ale zároveň při této činnosti můžete hledat příležitosti, jak snižovat náklady a zvyšovat marže.

Finanční výkazy, které je potřeba znát

Následující tři finanční dokumenty potřebuje prakticky každá firma:

Rozvaha

Jsou na ní zaznamenaná aktiva, závazky a vlastní kapitál. Aktiva jsou vaše zásoby, hotovost a pohledávky, závazky jsou s podnikáním související dluhy a vlastní kapitál je to, co vám zbude, když odečtete závazky od aktiv. Žádoucí je, aby váš vlastní kapitál byl kladný.

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Obsahuje veškeré peníze, které do firmy přišly a které z ní odešly během určitého období, například za měsíc, čtvrtletí nebo rok. Zahrnuje jak provozní výnosy – tržby z běžných výdělečných činností vaší firmy, jako je prodej položek ze zásob – tak výnosy finanční, například peníze z finančních investic, nebo mimořádné, z prodeje odepsaného majetku.

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

Je to seznam všech přijatých a vydaných peněz. Zahrnuje všechny výdaje, jako je nájem, zboží a údržba, i všechny zdroje příjmů za dané období. Uděláte si z něj přehled o hrubých tržbách, čistém zisku, zjistíte kam přesně peníze jdou a jestli se jimi nemrhá.

Evidence zásob

Jestli máte e-shop postavený na prodeji fyzického zboží, je klíčové sledovat, kolik položek máte skladem, jaké peněžní toky vaše zásoby pro firmu generují a případné ztráty nebo škody.

Účetnictví dělejte pravidelně

Zní to jako samozřejmost, ale udržujte své finanční záznamy stále aktuální. Zanášejte do nich všechny své transakce, zapište každou účtenku, fakturu a výplatu.

Také musíte mít přehled, co dělají vaši zaměstnanci, to znamená brát si od nich účtenky a proplácet jim výdaje, například cestovní výdaje.

Pečlivé vedené finančních údajů vám také pomohou naplánovat rozpočet a placení daní. Vedení účetnictví si můžete rozvrhnout následovně:

  • Denně: Udržujte si přehled o všech účtenkách, fakturách a dalších dokumentech ve složkách.

  • Týdně: Zaznamenávejte si peněžní toky a výdaje – všechno, co utržíte, a nové i opakované výdaje.

  • Měsíčně: Vyhraďte si čas na účtní závěrku. Zaznamenejte si veškeré tržby, sečtěte výdaje a z toho si pak vypočítejte čistý měsíční zisk.

Přečíst další návody

SumUp Team