Forhandlertjeneste-avtale

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

Denne avtalen for handelstjenester («Avtalen») tilbys til alle aktuelle brukere av tjenesten levert av SumUp Payments Ltd, med hovedkontor i 16 Short’s Gardens, London, England, WC2H 9US, Storbritannia, selskapsregistreringsnummer 07836562, eller ethvert annet selskap i SumUps økonomiske gruppe, som gjelder («SumUp Betaling») for godkjennelse av kortbetalinger der de aktuelle brukerne må ha et direkte kontraktsforhold med et medlem av Visa og/eller MasterCard for handelstjenester under kortordningsreglene (som definert nedenfor). For hver av SumUp-brukerne som dette kravet gjelder for («Du» eller «Din»), ved å signere eller elektronisk godta SumUp-vilkårene og betingelsene, samtykker du også til vilkårene i denne avtalen (a) for transaksjoner som initieres av deg eller på dine vegne i Storbritannia, med First Data Europe Limited, et aksjeselskap registrert i England og Wales med registreringsnummer 02012925, med registrert kontor i Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, England SS14 3WF og (b) for transaksjoner som initieres av deg eller på dine vegne i de tillatte landene i Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, First Data GmbH, et aksjeselskap under tysk lov (registreringsnummer HRB 14567) med registrert kontor på Marienbader Platz 1, 61448 Bad Homburg v.d.H., Tyskland (First Data Europe Limited og First Data GmbH, sammen «Fiserv» og «Vi» eller «Oss») for å styre autorisasjon, overføring og oppgjør av betalingstransaksjoner som benytter SumUp-tjenestene.

1. Definisjoner og fortolkning

1.1. Store bokstaver har den betydningen som er angitt i Vedlegg A med mindre det er uttrykkelig definert andre steder i denne Avtalen.

1.2. Driftsguiden, erklæringene og vedleggene utgjør en del av denne Avtalen og skal ha virkning som om de var gjengitt fullt ut i Avtaleteksten. Enhver henvisning til denne Avtalen inkluderer Driftsguiden, erklæringene og vedleggene.

1.3. Hvis det er uoverensstemmelser mellom denne avtalen og kortprogramreglene, vil kortprogramreglenes bestemmelser ha forrang i den utstrekning det foreligger uoverensstemmelser. Dersom det oppstår uoverensstemmelser mellom denne avtalen, driftsguiden (hvor det er relevant), og mellom deg og oss, skal denne avtalen styre leveringen av forhandlertjenestene til deg.

1.4. Henvisning til en lov eller lovmessig bestemmelse inkluderer en henvisning til den loven eller lovmessige bestemmelsen slik den fra tid til annen blir endret eller utvidet, med eller uten endring.

1.5. Med mindre det er noe inkonsekvent i emnet eller sammenhengen, inkluderer ord som betegner entall også flertall, og omvendt; ord som betegner ett kjønn inkluderer også de andre kjønnene. Henvisning til en person eller tredjepart skal inkludere en henvisning til alle personer, firmaer, foreninger eller andre enheter, uansett om de er registrerte eller ikke.

1.6. Overskriftene i denne Avtalen er kun satt inn for bekvemmelighet og påvirker ikke tolkningen eller konstruksjonen av Avtalen.

1.7. Med mindre sammenhengen ellers krever det, eller det er angitt på annen måte, skal henvisning til en part eller parter være en henvisning til oss og/eller deg (etter omstendighetene).

1.8. Hver henvisning i denne avtalen til «inkluderer» eller «inkludert» skal tolkes som en fullstendig liste, mens en henvisning til «inklusive, men ikke begrenset til» skal betraktes som et eksempel og ikke som en fullstendig liste.

1.9. Henvisninger til dager i denne Avtalen skal være henvisninger til kalenderdager, og eventuelle henvisninger til måneder skal være henvisninger til kalendermåneder med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet.

2. Tjenester

2.1. Forhandlertjenester. Vi samtykker i å gi deg, i størst mulig grad tillatt etter lov og Kortordningsreglene, Forhandlertjenestene eksklusivt som beskrevet i Vedlegg A, og tilgang til driftshåndbøker eller instruksjoner som leveres eller gjøres tilgjengelig av oss fra tid til annen i forbindelse med slike Forhandlertjenestene i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. Forhandlertjenestene kan variere eller suppleres fra tid til annen i samsvar med klausul 18.12.

3. Kortordningsregler

Overholdelse av Kortordningsregler. Du har tilgang til, vil overholde og opprettholde overholdelse av Kortordningsreglene som gjelder for deg fra tid til annen.

4. Autorisering

4.1. Autorisasjonsforespørsel. Du må søke om Autorisasjon på tidspunktet for, eller før, aksept av hver Transaksjon.

4.2. Autorisasjon nektet. Hvis en Autorisasjon blir avvist av Fiserv eller av Kortordningsreglene, må ikke Transaksjonen gjennomføres, og du må ikke søke om Autorisasjon for en Transaksjon på vegne av samme Kortholder for en annen beløpsverdi. Du samtykker i at du er ansvarlig for alle Kortordningsvurderte bøter, gebyrer eller oppsigelse av denne Avtalen eller, der det er relevant, for handlinger relatert til:

(a) manglende henting av en autorisasjonskode;

(b) at du sender en transaksjon etter å ha mottatt en avvisning (selv om et påfølgende forsøk på autorisasjon resulterer i en autorisasjonskode); eller

(c) du forsøker å sende flere/delvise transaksjoner eller flere autorisasjoner og transaksjoner.

4.3. Ingen betalingsgaranti. Autorisasjon av en transaksjon garanterer ikke betaling til deg for denne transaksjonen, og det garanterer heller ikke at den ikke vil bli gjenstand for en tilbakeføring eller at du ikke vil være gjenstand for en belastning i forbindelse med den transaksjonen. Hvis en kortinnehaver benekter å ha deltatt i en transaksjon, kan vi etter vårt eget forgodtbefinnende tilbakeholde eller returnere de relevante transaksjonene som ubetalt i forhold til kortet som ikke er til stede.

5. Godkjennelse av transaksjoner

5.1. Generelt. Denne avtalen gjelder for typen transaksjoner vi har autorisert deg til å behandle som en del av din virksomhet eller senere etter din skriftlige forespørsel som uttrykkelig er godkjent av oss fra tid til annen, og så lenge slik form for kortaksept er tillatt i henhold til gjeldende regler for de relevante kortordningene.

5.2. Valuta. Du må forsikre deg om at alle transaksjoner som er akseptert av deg er i de avtalte valutaene, med mindre vi på forhånd har gitt vårt skriftlige samtykke til utbetaling i andre valutaer kan aksepteres.

5.3. Bevis på kortets tilstedeværelse. Du må sørge for å dokumentere overfor oss tilstedeværelsen av kortet som ble presentert for hver transaksjon (unntatt for transaksjoner der kortet ikke er fysisk til stede), enten ved at chipen leses eller kortet sveipes gjennom en elektronisk terminal.

5.4. Aksepterte kort. Du skal:

(a) godta alle gyldige og nåværende kort som presenteres av kortinnehavere som omfattes av denne avtalen;

(b) tilby ditt fulle utvalg av varer og/eller tjenester til kortinnehavere og til priser som ikke er høyere enn vanlige kontantpriser eller som ellers tillatt av kortordningene; og

(c) send inn alle transaksjoner til oss for godkjenning i samsvar med denne avtalen og Driftsveiledningen for forhandlere.

5.5. Uautoriserte handlinger. Du skal ikke:

(a) utføre transaksjoner for noe annet enn det ekte kjøpet av varene og/eller tjenestene du leverer;

(b) pålegge minimums- eller maksimumstransaksjonsverdier;

(c) diskriminere mot bruken av kort på noen måte;

(d) dele en transaksjon inn i to eller flere transaksjoner;

(e) akseptere transaksjoner knyttet til varer og/eller tjenester som faller utenfor beskrivelsen av din virksomhet uten vår skriftlige godkjenning på forhånd;

(f) akseptere en transaksjon eller legge frem transaksjonsdata for behandling som ikke ble utført direkte mellom deg og kortinnehaveren;

(g) behandle transaksjoner på vegne av en tredjepart uten skriftlig samtykke fra oss på forhånd;

(h) godta transaksjoner relatert til varer og/eller tjenester der salgsstedet er utenfor territoriet, med mindre vi gir deg skriftlig samtykke på forhånd;

(i) akseptere eller behandle transaksjoner for å gi kortinnehavere kontanter med mindre vi spesifikt har gitt deg vårt skriftlige samtykke til å gjøre det;

(j) godta noen transaksjon utført ved bruk av et kort utstedt i ditt navn, eller på den utpekte bankkontoen;

(k) sende transaksjonsdata som du vet eller burde ha visst var ulovlig; eller

(l) refundere transaksjoner til et kort som ikke opprinnelig ble brukt til å gjennomføre slike transaksjoner, og du må ikke, under noen omstendigheter, akseptere penger fra en kortinnehaver i forbindelse med behandling av en refusjon til kortinnehaverens konto.

5.6. Fremleggelse. Hvis du oppgir en pris til en kortinnehaver som ikke er en pris som gjelder for alle betalingsmetodene du aksepterer, må du sørge for å vise en erklæring som forklarer hvilke betalingsmetoder den oppgitte prisen ikke gjelder for, og forskjellen i pris enten som et beløp eller en prosentandel, før du godtar transaksjonen. Erklæringen må vises ved hver offentlige inngang til dine lokaler og (unntatt for transaksjoner der kortet ikke er til stede) på alle salgsstedene. Erklæringer angående transaksjoner der kortet ikke er til stede må gjøres i samsvar med driftsveiledningen for forhandlere.

5.7. Gjentakende transaksjoner.

(a) På egen risiko. Du godtar gjentatte transaksjoner på egen risiko.

(b) Samtykke fra kortholder. For hver gjentakende transaksjon må du innhente en skriftlig forespørsel fra kortinnehaveren om at varene og/eller tjenestene skal belastes kontoen deres. Forespørselen må være datert og signert av den relevante kortinnehaveren, og vise beløpet og frekvensen av den gjentakende belastningen som skal gjøres mot kortinnehaveren, samt hvor lenge belastningene som utgjør den gjentakende transaksjonen, kan utføres. For å unngå tvil skal ikke bestemmelsene i klausul 5.7 forhindre en transaksjon hvor en kortinnehaver har avtalt skriftlig eller ved å akseptere dine vilkår og betingelser å bli fakturert av deg i avdrag, og en slik avtale spesifiserer en avdragsbetalingplan og/eller hvert avdragsbeløp som skal faktureres til kortinnehaverens kort.

(c) Ingen fullføring av gjentakende transaksjoner. Du samtykker til at du ikke vil fullføre noen gjentatte transaksjoner etter å ha mottatt: (i) avbestilling fra kortinnehaveren; (ii) melding fra oss om at du ikke lenger kan behandle gjentatte transaksjoner; eller (iii) råd om at kortet ikke skal godtas.

6. Presentasjon av transaksjoner

6.1. Filformat. Transaksjonsdatakravene fastsettes av kortordningene og vil bli delt med deg fra tid til annen. Du skal sørge for at eventuelle reviderte krav og endringer i slik transaksjonsdata som det er blitt informert om til deg, blir implementert av deg innen den nødvendige tidsrammen som er oppgitt i slike meldinger.

6.2. Generell forpliktelse vedrørende innsending av transaksjoner.. Du kan kun sende oss opplysninger om gyldige transaksjoner som er utført av deg og som involverer en ekte kortinnehaver. Du kan ikke sende oss noen transaksjoner som du vet eller burde ha visst var falske eller ikke autoriserte av kortinnehaveren, eller som du vet eller burde ha visst var autoriserte av en kortinnehaver som samarbeider med deg med et svindelrelatert formål.

6.3. Bruk av forhandler-ID og terminal-ID for forhandleren. Du skal kun behandle transaksjoner, søke godkjenninger og presentere transaksjoner for oppgjør via terminal-ID og forhandler-ID satt opp for deg og tildelt deg. Du skal ikke tillate noen tredjepart å bruke noe utstyr som ville tillate slike tredjeparter å gjennomføre transaksjoner i henhold til denne avtalen. Enhver behandling av tredjeparts transaksjoner over terminalkontoer eller forhandler-ID er forbudt.

6.4. Retten til å avslutte å ta imot transaksjoner eller nekte autorisasjonsforespørsler. Uavhengig av vilkårene i denne avtalen eller andre steder, samtykker du og bekrefter at vi har den absolutte retten til å slutte å akseptere transaksjonsdata eller autorisasjonsforespørsler fra deg eller SumUp når som helst.

6.5. Avslutningstidspunkter for oppgjør. Transaksjoner skal legges frem for oss for oppgjør innen to (2) bankdager etter at et kort er akseptert som betalingsmiddel eller refusjon er utført.

6.6. Bruk av tredjeparter. I tilfeller der transaksjonsdata skal leveres til oss via en tredjepart, aksepterer du ansvaret for innsamling, sikkerhet, integritet og levering av slik transaksjonsdata til oss. I tillegg må du på forespørsel fra oss bekrefte skriftlig at alle representanter og tredjeparter som lagrer, overfører eller behandler transaksjoner på dine vegne, er i fullt samsvar med våre krav og regler fra kortordningene. For å unngå tvil, anses SumUp som en tredjepart som har lov til å levere transaksjonsdata til oss, samt presentere transaksjoner til oss for oppgjør via terminal-ID-en og forhandler-ID-en på dine vegne i henhold til denne avtalen.

6.7. Transaksjonsdata. Du kan ikke sende inn for oppgjør, eller tillate noen andre å sende inn for oppgjør til oss, mer enn én serie med transaksjonsdata for hver transaksjon.

7. Ugyldige korttransaksjoner / Tilbakeføringer

7.1. Ved varsling om en tvist angående en transaksjon, samtykker du i at det er ditt ansvar: å (a) varsle oss om enhver slik tvist umiddelbart (og senest innen syttito (72) timer), og (b) å løse den direkte med kortinnehaveren.

7.2. Hvis vi mottar et varsel om tilbakeføring, vil vi, uten varsel, belaste din nominerte bankkonto eller oppgjørskonto (hvis relevant) for beløpet av tilbakeføringen. Det er ditt ansvar å varsle og overføre tilbakeføringer til oss. Denne klausulen, 7.2, gjelder også for kredittkortbetalinger som ikke utgjør en transaksjon, men som du har sendt inn for behandling som en transaksjon. Du erkjenner at vår rett til å fortsette som beskrevet i klausul 7.2 ikke vil bli påvirket av noen avtale mellom deg og kortinnehaveren.

7.3. Varsler om mangler i transaksjonsdata. Vi er ikke forpliktet til å varsle deg om noen feil i transaksjonsdata eller annet ansvar for tilbakeføringer, bortsett fra når en tilbakeføring faktisk er utført, eller for å skaffe eller hjelpe deg med å skaffe betaling fra en kortinnehaver der den relevante transaksjonen har blitt tilbakeført til deg. I noen tilfeller kan en kortutsteder be om en kopi av transaksjonsregisteret før en tilbakeføring initieres. Vi vil videresende disse forespørslene til deg og levere svarene dine til kortutstederen. Du forstår at du må svare på disse forespørslene innen de tidsrammer og på den måte som er angitt. På grunn av de korte tidsrammene som er pålagt av kortselskapene, vil din manglende evne til å svare i tide bli kommunisert til kortutstederen og kan resultere i en eller flere tilbakeføringer samt kostnader eller gebyrer relatert til kortselskapet.

7.4. Ingen opphevelse av kortinnehaveres rettigheter. Du bekrefter herved at du ikke kommer til å overføre eller prøve å overføre økonomisk ansvar ved å be om eller kreve at en kortinnehaver avstår fra sin rett til å bestride en transaksjon, eller på noen annen måte.

7.5. Retningslinjer og prosedyrer. Du samtykker i at omfattende rutiner for tilbakeføring publiseres av respektive betalingskortsystem samt at vår driftsguide for brukere også inneholder retningslinjer som kun har som hensikt å fungere som allmenne retningslinjer for overensstemmelser.

8. Garantier og forpliktelser knyttet til transaksjonsdata

Når du deler transaksjonsdata med oss (direkte eller gjennom en tredjepart) representerer, garanterer og forplikter du deg til, gjennom hele avtaleperioden, at:

(a) alle påstandene i transaksjonsdataene er sanne, korrekte og fullstendige;

(b) du har levert (eller, i tilfeller der transaksjonsdata gjelder en forhåndsbetaling eller innskudd, har godtatt å levere) varene og/eller tjenestene som transaksjonsdataen gjelder for, og til verdien som angis deri;

(c) du ikke har noen kreditt;

(d) ingen annen transaksjon har blitt behandlet eller kommer til å bli behandlet med hensyn til samme varer og/eller tjenester;

(e) du har inngått transaksjonen i god tro og ikke kjenner til noen tvist med hensyn til transaksjonen eller noen annen omstendighet som kan påvirke transaksjonens gyldighet;

(f) transaksjonen ble gjennomført i samsvar med denne avtalen og kortordningens regler;

(g) mottakelsen fra deg, og behandlingen (inklusive eksport utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) av kortinnehaverens opplysninger og transaksjonsdata som du deler med oss i forbindelse med administrering og oppfyllelse av våre forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtalen, ikke vil krenke rettighetene til noen tredjepart;

(h) du overholder dine forpliktelser i henhold til lovgivning om databeskyttelse, med endringer fra tid til annen, eller tilsvarende i de jurisdiksjonene der du er regulert;

(i) Du er gyldig registrert og virksom innen ditt etableringsland og har ved korrekt handling behørig autorisert utførelsen og leveransen av denne avtalen;

(j) Du er ikke og har ikke vært forhindret fra å delta i betalingssystemer for å akseptere tjenester av den typen som tilbys av oss;

(k) Du erkjenner at du er ansvarlig for, og forplikter deg til, å dekke alle kostnader forbundet med å oppnå og opprettholde samsvar, inkludert eventuelle bøter, kostnader eller gebyrer som oppstår av at du er kompromittert eller ikke overholder regelverket, eller data holdt av deg blir kompromittert og/eller brukt til bedrageriformål; og

(l) Du samtykker til å overholde forpliktelsene under klausul 9.6 og bilag C.

9. Datasikkerhet

9.1. Samsvar. Du er pålagt å overholde alle sikkerhetsprosedyrer som vi krever og som du blir varslet om fra tid til annen før fullføring av noen transaksjon, og å forsøke, ved rimelige, diskrete og lovlige midler, å beholde et kort hvis dette blir anmodet av oss eller autorisasjonssenteret.

9.2. Bevaring/lagring av transaksjondata. Du samtykker i å bevare all transaksjonsdata i strengeste fortrolighet og i et sikkert miljø hvor den kun kan nås av autoriserte medlemmer blant dine ansatte, og å sørge for at slike detaljer som lagres elektronisk er fullstendig beskyttet, korrekte, komplette, ikke tapt eller skadet og kan gjenskapes i en fullstendig og lett leselig form. Du vil treffe alle rimelige forholdsregler for å sikre at kortinnehaverinformasjonen ikke blir delt med noen andre enn oss og SumUp, eller misbrukt av noen, med mindre annet er påkrevd av gjeldende lover eller av reglene for kortselskapet.

9.3. Oppbevaring av transaksjonsregistre for innhentinger og tilbakeføringer. Du må sørge for at du oppbevarer lesbare kopier av alle transaksjonsregistre og kvitteringer, terminalopptellingsruller, fakturaer, kvitteringer eller tilsvarende dokumenter relatert til hver transaksjon på et sikkert sted. For å overholde reglene for kortselskapet i forhold til tilbakeføringer, må alle ovennevnte dokumenter oppbevares på en trygg, sikker og konfidensiell måte i atten (18) måneder fra datoen for den relevante transaksjonen (eller, hvis det er aktuelt, i tilfelle gjentakende transaksjoner, atten (18) måneder fra datoen for den siste transaksjonen som utgjør en del av den gjentakende transaksjonen).

9.4. Du kan ikke beholde eller lagre magnetstripe- eller CVV2/CVC2-data etter at autorisasjon for en transaksjon er mottatt.

9.5. Tap eller ødeleggelse av transaksjonsdata.

(a) Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige overfor deg med hensyn til pålydende verdi av noen transaksjonsdata, eller (annet enn hvis det skyldes vår uaktsomhet eller svindel) kostnadene ved å gjenskape slike data, eller for noe annet tap eller skade som oppstår ved ethvert tap eller ødeleggelse av transaksjonsdata.

(b) Hvis det oppstår tap eller skade på det fysiske mediet som inneholder transaksjonsdata, og det er avtalt eller vist å skyldes vår uaktsomhet eller svindel, vil vi gi deg erstatning til verdien av det tapte eller skadede mediet.

(c) Hvis tap eller ødeleggelse av transaksjonsdata av hvilken som helst art oppstår som følge av en handling eller unnlatelse fra deg, en agent, underentreprenør eller tredjepart engasjert av deg, vil du være ansvarlig i henhold til klausul 9.4.

9.6. PCI.

(a) Validering av PCI-samsvar fokuserer blant annet på ditt utstyr hvor transaksjonsdata bevares, lagres eller overføres. For å overholde PCI, skal du, på vår skriftlige forespørsel, oppgi informasjon om i hvilken utstrekning du lagrer transaksjonsdata.

(b) Du samtykker i å overholde og opprettholde samsvar, og må sørge for at eventuelle agenter, entreprenører og tredjeparts partnere engasjert av deg, som kan lagre, behandle eller overføre data, også overholder og opprettholder samsvar med PCI, Visa sitt «Account Information Security Programme» og MasterCards «Site Data Protection Programme» og ethvert annet lignende program som er fastsatt av kortselskapene, og eventuelle endringer i disse programmene og standardene som kan forekomme fra tid til annen. Du må umiddelbart varsle oss hvis det er mulighet for at et databrudd kan forekomme eller at det sannsynligvis vil forekomme.

(c) Du erkjenner og samtykker og skal fortsette å erkjenne og samtykke gjennom hele avtaleperioden at:

(i) det er et krav fra kortselskapene at du, agenter, entreprenører og eventuelle tredjeparts partnere som har en forpliktelse til å overholde PCI, overholder og opprettholder samsvar med PCI;

(ii) dersom du, agenter, entreprenører og eventuelle tredjeparts partnere som har en forpliktelse til å overholde PCI ikke overholder PCI, kan det lede til bøter fra kortselskapene;

(iii) eventuelle bøter som vil kunne motta som følge av din manglende overholdelse av klausul 9.6 og kortselskapenes krav til PCI, skal videreføres til deg, og du skal være fullt ansvarlig for å betale slike bøter; og

(iv) Du skal sørge for at du overholder kravene i klausul 9.6. Vi kan be om detaljer om sikkerhetssystemene du anvender eller kan utføre en inspeksjon eller gjennomgang av dine systemer, inkludert eventuelle relevante datamaskinsystemer. Dersom vi ønsker å utføre en inspeksjon, vil vi gi deg forhåndsvarsel som spesifiserer datoen og typen inspeksjon.

(d) For å oppnå og opprettholde samsvar med PCI, må du oppgi en utpekt kontaktperson som er ansvarlig for å kommunisere med oss og samarbeide for å oppnå samsvar med PCI.

(e) Hvis du tror at du ikke vil kunne oppfylle noen av kravene som er angitt i klausul 9.6, må du umiddelbart varsle oss så fort som mulig, så vil vi samarbeide med deg og koordinere med kortselskapene så langt som det er rimelig, for å forsøke å forhandle frem en avtale med kortselskapene for å forlenge fristen for overholdelse av PCI.

(f) Detaljer om PCI og overholdelseskrav kan man få tilgang til på http://www.pcisecuritystandards.org eller et annet nettsted som vi vil varsle deg om fra tid til annen. Vi vil gi deg detaljer om slike datastandarder og programmer på skriftlig forespørsel.

10. Informasjon og rettigheter ved revisjon

10.1. Forespørsel om dokumentasjon. Ved forespørsel vil du gi oss, eller våre representanter, kopier av midlertidige og/eller årlige reviderte finansregnskap (inkludert driftsregnskap) og annen nødvendig dokumentasjon eller informasjon om din virksomhet som vi rimeligvis ber om for å bistå med vår løpende vurdering av din finansielle status og kredittstatus.

10.2. Oppbevaring av detaljer relatert til dine nettsider. Du må også kontinuerlig opprettholde navnene, adressene og URL-ene til hver av dine nettsider og, på forespørsel, raskt levere oss og/eller kortselskapene slik informasjon. I tillegg skal du, der det er nødvendig, dele eventuelle medlemskap og/eller passord som er nødvendige for å tillate oss å overvåke dine nettsider.

10.3. Krav på inspeksjon. Ved forespørsel må du gi oss eller våre representanter rimelig tilgang til dine fasiliteter, med det formålet å utføre en inspeksjon av din bokføring, dine registre og/eller systemer, og for å ta kopier av bokføringen og registrene vi krever.

10.4. Forespørsel om transaksjonsregistre. Vi skal ha rett til, når som helst og fra tid til annen, opptil atten (18) måneder etter transaksjonsdatoen, å be deg om, og du må gi oss, innenfor den angitte tidsrammen, og uten kostnad, lesbare kopier av transaksjonsregistre og annet bevis som er akseptabelt for oss, om kortinnehaverens myndighet til å belaste sin konto med transaksjonsbeløpet.

10.5. Varsel om endringer i din virksomhet. Du må informere oss så snart du blir oppmerksom på endringer i forholdene som påvirker din virksomhet, inkludert: (i) enhver insolvenshendelse, (eller forestående insolvenshendelse) (ii) enhver faktisk eller forestående endring i kontrollen over deg eller ditt morselskap; (iii) enhver faktisk eller forestående vesentlig endring i din virksomhet; og (iv) ethvert faktisk eller forestående salg eller annen disposisjon av hele eller vesentlige deler av dine eiendeler som kan resultere i en vesentlig ugunstig endring i din virksomhet.

10.6. Revisjon. For formålet med å revidere din oppfyllelse av forpliktelsene under denne avtalen og ytelsen til dine representanter og tredjeparter (i den grad dette har blitt tillatt skriftlig av oss), vil du på forespørsel (og på egen bekostning), og du vil sørge for at dine representanter og tredjeparter også vil på forespørsel (etter omstendighetene og på egen bekostning), gi slik systemtilgang til oss og kortselskapene som kan være rimelig nødvendig for å muliggjøre for oss og/eller kortselskapene (etter tilfellet) å bekrefte minst: (a) ditt behandlingsvolum, (b) din finansiering, (c) dine reserver, (d) URL-screening, og (e) overvåkning av svindel. I den grad det er nødvendig, skal du inkludere bestemmelser i relevante kontrakter med representanter og kontrakter med tredjeparter (etter omstendighetene og på deres egen bekostning) for å gi oss rettighetene som kreves for å innhente slik informasjon og bli gitt slik systemtilgang som lar oss utføre undersøkelser som forutsatt av klausul 10.

11. Betaling av oppgjørsmidler

11.1. Etter at transaksjoner er gyldig presentert for oss av deg eller på dine vegne i henhold til denne avtalen, vil vi initiere en overføring av de aktuelle oppgjørsmidlene til SumUp-oppgjørskontoen på dine vegne og underlagt vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner og samtykker i at betaling fra oss av oppgjørsmidler til SumUp-oppgjørskontoen utgjør fullstendig og endelig oppgjør av alle våre oppgjørsforpliktelser overfor deg under denne avtalen.

11.2. TransaksjonsoppgjørUnderlagt klausulene 7.2, 18.7 og 18.8 vil vi betale til SumUp-oppjørskontoen et beløp lik alle summer som skyldes og er registrert som transaksjonsdata som er presentert i samsvar med denne avtalen, minus beløpet av eventuelle summer betalbare av deg i henhold til klausul 12 eller annet under denne avtalen.

11.3. Generell rett til å holde tilbake oppgjørsmidler. I tillegg til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler vi måtte ha mot deg, forbeholder vi oss retten til å beholde eller holde tilbake oppgjør av eventuelle summer som skyldes deg dersom:

(a) du unnlater å overholde vilkårene i denne avtalen;

(b) noen av omstendighetene oppført i punkt 11.4 oppstår; eller

(c) hvis vi mistenker at noen slike oppsigelseshendelser har inntruffet, eller sannsynligvis kommer til å inntreffe.

Alle betalinger som er suspendert kan beholdes av oss til vi har forsikret oss om at slike transaksjoner er legitime og ikke lenger kan bli gjenstand for tilbakeføringer. Ingen renter skal påløpe med hensyn til slike beløp som holdes tilbake på denne måten.

11.4. Suspensjon. Vi kan, etter å ha varslet deg, endre behandlings- eller betalingsbetingelser og/eller suspendere kreditter eller andre utbetalinger av midler, penger og beløp som nå er skyldige eller som senere blir skyldige til deg i henhold til denne avtalen, hvis vi i god tro mistenker at:

(a) hvis vi mistenker at en transaksjon er et svindelforsøk eller involverer annen kriminell aktivitet;

(b) at en transaksjon ikke skjedde innenfor rammene til din normale virksomhet; eller

(c) hvis antallet og/eller størrelsen på transaksjonene er betydelig større enn forventet.

11.5. Forsinket betaling. Du samtykker og erkjenner at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg for noen forsinkelser i mottak av midler eller feil i debiteringer og kredittposter forårsaket av tredjeparter, inkludert og uten begrensning ethvert kortselskap og din finansinstitusjon.

12. Beløp som skyldes

12.1. Generelt. Du er ansvarlig overfor oss for, og må betale til oss alle beløp som du er ansvarlig for i henhold til denne avtalen, inkludert:

(a) beløpet av eventuelle refusjoner utstedt (hvis ikke allerede trukket fra beløp betalt av oss til deg);

(b) det fulle beløpet for eventuelle overbetalinger gjort av oss med hensyn til transaksjonsdata, uansett årsak;

(c) det fulle beløpet for eventuelle betalinger gjort av oss med hensyn til ugyldige transaksjonsdata;

(d) det fulle beløpet for alle tilbakeføringer;

(e) eventuelle gebyrer, bøter, straffer og/eller andre avgifter som skal betales av oss til et kortselskap, eller noen annen person, som følge av enhver unnlatelse fra din side å overholde denne avtalen, eller hvis forholdet mellom dine samlede tilbakeføringer og transaksjoner overstiger gjennomsnittet for bransjen (som fastsatt av kortselskapene fra tid til annen); og

(f) alle andre beløp som er skyldige og betalbare av deg, eller av oss på dine vegne i henhold til denne avtalen.

12.2. Debitering av forfalt beløp. Beløp som du er ansvarlig for, eller som vi er ansvarlige for på dine vegne, i henhold til denne avtalen, kan belastes deg, trekkes fra eventuelle oppgjørsmidler, eller faktureres deg, på måten som er angitt i denne avtalen.

12.3. Betalingsinstruksjon for avtalegiro. På forespørsel vil du opprettholde en instruksjon i banken din om å betale, ved presentasjon, alle forespørsler om betaling av en belastning initiert av oss med hensyn til beløp som du skylder oss, selv etter at denne avtalen har utløpt eller blitt avsluttet av en hvilken som helst grunn.

12.4. SumUp-oppgjørskonto. Du må til enhver tid i løpet av avtaleperioden opprettholde vår tilgang til SumUp-oppgjørskontoen med det formål å gjøre det mulig for oss å kreditere betalinger som skyldes deg i henhold til klausul 11.1 eller på annen måte, og å belaste eventuelle beløp som skyldes oss av deg, enten ved autogiro eller på noen annen måte som kreves av oss. Hvis du har til hensikt å endre din SumUp-oppgjørskonto, må du gi oss minst tretti (30) dagers skriftlig varsel og starte en ny betalingsinstruksjon i henhold til din nye utvalgte bankkonto, og følge vilkårene og betingelsene som er fastsatt i denne avtalen.

12.5. Skatt. Med mindre annet er oppgitt, er alle avgifter, gebyrer og andre betalinger som skal foretas av deg i henhold til denne avtalen eksklusive merverdiavgift og eventuell annen relevant skatt (hvis noen), og i tillegg til å betale slike beløp vil du være ansvarlig for å betale eventuell merverdiavgift og annen relevant skatt.

13. Indemnitet, forlik og ansvar

13.1. Fullt økonomisk ansvar. Du aksepterer fullt økonomisk ansvar for alle dine transaksjoner og håndteringen av alle omstridte transaksjoner, kreditter og andre kundeservice-relaterte spørsmål og utgifter forårsaket av deg, samt gjennomføring av eventuell ny prosessering av transaksjoner knyttet til suspenderte eller avviste elementer.

13.2. Erstatning fra forhandleren til Fiserv. Du samtykker til å holde oss skadesløse, på full og vedvarende basis, mot alle tap som oppstår fra eller i forbindelse med:

(a) transaksjoner eller andre avtaler mellom deg og en kortinnehaver;

(b) ditt brudd på kortselskapets regler, og/eller av noen annen grunn der et kortselskap pålegger oss en avgift, bot, straff eller gebyr på grunn av en handling eller manglende handling fra din side;

(c) tap av kortinnehaverens informasjon eller transaksjonsdata i strid med klausul 9, eller en overtredelse av deg eller dine ansatte, tjenestemenn, agenter og/eller underleverandører av standardene og/eller programkravene som det refereres til i klausul 9.6. Du vil også bekrefte skriftlig til oss at alle tredjeparter som lagrer, overfører eller behandler transaksjoner på dine vegne, er helt i samsvar med standardene og programmene referert til i klausul 9.6.

(d) ditt brudd knyttet til høye nivåer av tilbakeføringer; og

(e) Din inngåelse av en kontrakt med en leverandør av internettbetalingstjenester og/eller tillatelse til at leverandør av internettbetalingstjenester behandler transaksjoner på dine vegne.

13.3. Ansvarsbegrensning. Underlagt klausul 13.5 skal vårt maksimale samlede ansvar overfor deg for alle tap, uansett om det oppstår under kontrakt eller på annen måte (inkludert ved uaktsomhet og brudd på lovpålagte plikter), under en erstatning eller på annen måte, ikke i noe annet kontraktsår overstige beløpet av gebyrer (netto av eventuelle veksler og vurderingsavgifter og kostnader) mottatt av oss fra deg som vederlag for levering av forhandlertjenester til deg i henhold til det relevante kontraktsåret kravet oppstår.

13.4. Ansvarsbegrensninger. Ingen part i denne avtalen skal ha noe ansvar, enten det er i kontrakt eller tort, overfor den andre parten (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), under erstatning eller på annen måte, uansett årsak, for spesielle, indirekte eller følgeskader eller skader av noe slag. I tillegg skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg, enten det er i kontrakt eller tort (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), under erstatning eller på annen måte og uansett årsak, for eventuelle økte kostnader eller utgifter; tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av goodwill, tap av inntekt, tap av forventede besparelser, skade på omdømme eller skade på virksomhetens markedsverdi.

13.5. Ingen eksklusjon/begrensing av ansvar. Ingenting i denne avtalen skal utelukke eller begrense noen parts ansvar for svindel, eller for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, eller i den grad en slik utelukkelse eller begrensning ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov.

13.6. Tvister med kortselskapene og kortinnehavere. Du skal, for egen regning, gi oss all rimelig assistanse for å løse enhver tvist som oppstår under kortselskapenes regler. Vi skal, i forhold til deg, ha full frihet til å avgjøre om vi skal motsette oss eller forsvare ethvert krav fremsatt mot oss av et hvilket som helst kortselskap eller kortinnehaver, eller om vi skal inngå forlik i et slikt krav, og vår beslutning skal være bindende for deg. Uten at dette påvirker erstatningspliktene som er fastsatt i klausul 13, samtykker du også i at vi skal ha skjønn til å akseptere, bestride, inngå forlik eller på annen måte håndtere ethvert krav som rettes mot deg og/eller oss som oppstår som følge av en transaksjon akseptert av deg for tap eller ansvar knyttet til denne på dine vegne.

14. Vilkår

14.1. Vilkår. Denne avtalen skal tre i kraft fra datoen du signerer eller elektronisk samtykker til din forholdsavtale, og skal fortsette i full kraft og virkning deretter til din forholdsavtale utløper eller avsluttes, eller der denne avtalen avsluttes av noen av partene i samsvar med dens vilkår.(«Vilkår»).

15. Opphør av denne avtalen

15.1. Forholdsavtale. Denne avtalen opphører umiddelbart når din forholdsavtale utløper eller avsluttes.

15.2. Gjensidige grunner for avslutning. Enhver part i denne avtalen vil ha rett til å avslutte avtalen når som helst med øyeblikkelig virkning ved melding til de andre partene hvis: (a) en annen part vesentlig bryter denne avtalen og, dersom en slik overtredelse kan rettes opp, overtredelsen ikke rettes opp innen femten (15) dager etter at skriftlig varsel om slik overtredelse er mottatt; (b) hvis en annen part blir insolvent, eller det blir tatt skritt for likvidasjon, konkurs, konkursforvaltning, administrasjon, granskning, oppløsning eller annen lignende handling av den andre parten; eller (c) hvis den andre parten inngår en avtale med sine kreditorer generelt.

15.3. Vår ytterligere rett til å avslutte avtalen. Uavhengig av klausul 14.1 vil vi ha rett til å avslutte denne avtalen når som helst med øyeblikkelig virkning ved å gi deg varsel hvis:

(a) vi er pålagt å gjøre det av en tilsynsmyndighet eller et kortselskap, eller om integriteten eller omdømmet til et kortselskap eller oss selv er, eller kan bli (som rimelig bestemt av oss), brakt i vanry av deg;

(b) dine aktiviteter etter vår mening har, eller kommer sannsynligvis til å ha, en vesentlig innvirkning på vår virksomhet, kommersielle avtaler, omdømme og/eller goodwill (i følge hva vi rimelig sett kan fastsette);

(c) dine aktiviteter bryter mot lover eller forskrifter i Storbritannia, EU- eller andre nasjonale eller internasjonale lover, eller prinsipper som vi kan vedta fra tid til annen, eller som på annen måte direkte eller indirekte angår forhold som vi kan se på (handlende rimelig til enhver tid), fra tid til annen, som ulovlige eller på annen måte uakseptable i art og karakter;

(d) noen av våre forsøk på å overholde lovpålagte forpliktelser i henhold til Money Laundering Regulations 2007 blir hindret; og

(e) det foreligger svindel, eller vi har rimelig grunn til å mistenke svindel eller annen kriminell aktivitet i forbindelse med deg.

15.4. I tillegg vil vi også ha rett til å avslutte denne avtalen ved å gi deg skriftlig varsel på to (2) dager hvis:

(a) du endrer din SumUp-avregningskonto eller Nominerte Bankkonto, annet enn som tillatt i denne Avtalen;

(b) det forekommer noen betydelig endring, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at en betydelig endring er forestående (som bestemt av oss), i karakteren, nivået, omfanget eller kontrollen av din virksomhet eller din økonomiske tilstand;

(c) vi anser at prosentandelen, antallet eller beløpet av svindelrelaterte transaksjoner som sendes inn av deg under avtalen, eller antallet tilbakeføringer i forhold til din virksomhet, er for stort (med rimelighet og proporsjonalt); eller

15.5. Effekter ved avslutning.

(a) Ved utløp eller opphør av denne avtalen av en hvilken som helst grunn, må du umiddelbart returnere til oss eller våre agenter, alle materialer og utstyr som er levert av oss, våre agenter eller noen annen enhet i vårt konsern. Du kan ikke bruke navnet vårt, navnet til noen enhet innen konsernet vårt eller navnene til våre agenter, eller noen av våre eller konsernets varemerker eller logoer, eller noe markedsføringsmateriell vi eller våre agenter har delt, eller som refererer til oss eller leveringen av handelstjenester fra oss til deg.

(a) Gyldighet. Oppsigelse eller avslutning av avtalen vil ikke påvirke noen faktiske eller betingede forpliktelser eller krav fra noen av partene her, som oppstår før denne avtalen utløper eller opphører (alt etter det relevante tilfellet).

(a) Ansvar for etterslep av tilbakeføringer. Du vil fortsette å bære fullt ansvar for alle tilbakeføringer, gebyrer, kreditter og justeringer som følge av transaksjoner behandlet i henhold til denne avtalen, alle andre beløp som da er forfalt eller som kan forfalle i henhold til denne avtalen, og brudd på kortordningens regler som blir varslet til oss når som helst etter utløpet eller oppsigelsen av denne avtalen (uansett årsak).

(a) Informasjonsdeling. Kortselskapene opprettholder ofte lister over forhandlere som har fått avtalene sine avsluttet eller kortakseptrettighetene avsluttet av gyldig årsak. Hvis denne avtalen avsluttes av gyldige årsaker i henhold til klausul 15, erkjenner du at vi kan være pålagt å rapportere ditt firmanavn og annen informasjon, som detaljer om din utpekte bankkonto og grunnen til avslutningen for inkludering på slike lister til kortselskapene, og du samtykker uttrykkelig til slik rapportering. Disse detaljene kan også bli varslet til kredittreferansebyråer.

16. Gjeldende lov og jurisdiksjon

16.1. Denne avtalen og enhver tvist eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen eller dens emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, og partene avtaler ugjenkallelig at de engelske domstolene skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen eller dens emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav).

17. Behandling av personopplysninger

17.1. Samsvar. Både Fiserv og deg, som kontrollerende, vil behandle kundedata i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.

17.2. Formål. Vi kommer kun til å behandle kundedata:

(a) der det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til denne avtalen;

(b) som avtalt skriftlig mellom partene;

(c) som påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lover;

(d) for svindelforebygging eller undersøkelsesformål, eller andre formål knyttet til risikostyring;

(e) for formål med kundeidentifikasjon og informasjonsverifisering, inkludert i forbindelse med «kjenn din kunde», anti-hvitvasking av penger eller anti-terrorfinansiering;

(f) i samsvar med kortordningsregler;

(g) for å håndheve våre rettigheter, eller rettighetene til andre personer i en økonomisk transaksjon; eller

(h) for å overholde retningslinjer som gjelder for våre forpliktelser i henhold til avtalen, inkludert for å beskytte sikkerheten til kundens data.

17.3. Åpenhet.

(a) Som Behandlingsansvarlig for Kundedata, vil du dele en informasjonsmelding til registrerte personer som oppfyller kravene til databeskyttelseslovene, inkludert informasjonen som nevnt i artikkel 13 og 14 i GDPR («Kundens personvernerklæring»); og

(b) Som en Behandlingsansvarlig for Kundedata, vil vi gi en informasjonsmelding til registrerte personer som oppfyller kravene til databeskyttelseslovene, inkludert informasjonen som nevnt i artikkel 13 og 14 i GDPR («Innløsers personvernerklæring»).

17.4. Assistanse. Hver part vil gi den andre parten assistanse og samarbeid som den andre parten rimelig ber om for å muliggjøre at den anmodende parten oppfyller alle forpliktelser pålagt dem, i henhold til databeskyttelseslovene i forbindelse med behandlingen av kundedata. En part har rett til å nekte eller begrense sin assistanse der den anmodende parten er i stand til å oppfylle forpliktelsene uten den andre partens assistanse.

17.5. Meldinger. Alle meldinger og annen kommunikasjon mellom partene under seksjon 17 må gis i samsvar med klausul 18.11 og, når det gjelder Fiserv, også per e-post til vår personvernansvarlig, [email protected].

18. Generelt

18.1. Hvis vi velger å ikke, eller hvis vi ikke kan, håndheve noen av vilkårene som utgjør en del av denne avtalen, vil ikke dette påvirke vår rett til senere å håndheve det vilkåret eller å håndheve noen av de gjenværende vilkårene i denne avtalen.

18.2. Overdragelse fra oss til konsernets selskaper. Vi kan tildele eller overføre denne avtalen, og/eller overføre eller underlisensiere noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser under den, når som helst, og du gir herved uttrykkelig samtykke til en slik overdragelse, overføring og/eller underlisensiering. En overføring vil ikke redusere dine rettigheter i henhold til denne avtalen med mindre du samtykker på annen måte. Du gir tillatelse til å utlevere detaljer om deg og dine handelsavtaler til eventuelle fremtidige personer eller enheter vi kan overdra, tildele og/eller underlisensiere denne avtalen til.

18.3. Oppdrag Du har ikke lov til å tildele, overføre, overdra og/eller underlisensiere denne avtalen eller noen rettigheter eller plikter under denne avtalen uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

18.4. Taushetsplikt. Ingen av partene skal, unntatt av hensyn til denne avtalen, utarbeide eller bruke noen informasjon knyttet til Fiserv, forhandleren, en kortordning, kort, kortinnehavere eller vilkårene i denne avtalen eller dokumenter som følger med den, bortsett fra der det er nødvendig for utførelsen av denne avtalen. Begge parter skal sørge for at deres ansatte og agenter opprettholder strengeste taushetsplikt med hensyn til informasjonen nevnt i klausul 18.4, og ikke avslører eller kommuniserer til tredjeparter informasjon om den andre partens virksomheter eller kortinnehaveres transaksjoner, som kan komme til en parts oppmerksomhet i løpet av avtaleperioden.

18.5. Fremleggelse av informasjon. Du godkjenner at vi kan offentliggjøre informasjon om virksomheten din til selskaper innenfor vårt konsern, politiet, kortordninger, regulatorer eller andre etterforskningsorganisasjoner, for bruk i forebygging eller oppdagelse av svindel eller annen kriminell aktivitet, eller til kredittreferansebyråer som vi også bruker som kilde til informasjon.

18.6. Force Majeure. Hverken partene eller en representant for noen av partene skal være ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller en tilknyttet avtale (unntatt dine forpliktelser til å betale gebyrer og avgifter i henhold til denne avtalen) hvor en slik manglende oppfyllelse oppstår direkte eller indirekte gjennom omstendigheter utenfor deres rimelige kontroll.

18.7. Gjeldsoppgjørsrett. Vi kan når som helst (uten å varsle deg) gjøre opp og bruke eventuelle beløp som skyldes og er betalbare av oss til deg i henhold til denne avtalen, eller en annen avtale med deg, og/eller eventuelle beløp som holdes på kontoer hos oss, mot:

(a) alle beløp som skyldes og er betalbare av deg til oss; og/eller

(b) beløpet på eventuelle forpliktelser du har pådratt deg overfor oss.

18.8. Betingede forpliktelser. Dersom vi har rimelig grunn til å tro at du sannsynligvis vil pådra deg ansvar i forhold til bestemmelsene i punkt 18.7(a) eller 18.7(b), vil vi ikke være forpliktet til å foreta betaling av noen summer som ville være betalbare til deg før enten:

(a) ansvar faktisk påløpes og fastsettes innen en gjensidig akseptabel periode (hvis dette skjer, vil vi umiddelbart betale balansen av slike beløp til deg etter å ha trukket beløpet for eventuelt ansvar); eller

(a) vi kan fastsette at det ikke er sannsynlig at noe slikt ansvar kommer til å oppstå.

Dersom et slikt ansvar oppstår i etterkant, godtar du å betale tilbake det fulle beløpet på forespørsel.

18.9. Ingen fraskrivelse. Ingen fraskrivelse av noen av partene på et brudd på denne avtalen eller en forsinkelse eller unnlatelse fra en av partenes side i håndhevelsen av vilkårene og/eller betingelsene i denne avtalen, skal påvirke noen av partenes rettigheter, eller fungere som en fraskrivelse av påfølgende eller vedvarende brudd.

18.10. Atskilt ugyldighet. Dersom en bestemmelse, helt eller delvis, i denne avtalen blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal ugyldigheten ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen. Partene skal erstatte den ugyldige bestemmelsen med en gyldig bestemmelse som mest mulig nærmer seg intensjonen og den økonomiske virkningen av den ugyldige bestemmelsen, der dette er lovlig og kommersielt levedyktig.

18.11. Meldinger. Enhver melding som skal gis i henhold til denne avtalen, må være skriftlig og skal sendes til den andre parten på følgende måte, enten ved personlig levering eller ved rekommandert post i en konvolutt som er korrekt adressert til deg eller (der det er relevant) oss. Varsel kan sendes fra oss til deg via e-post til e-postadressen oppgitt av deg, som notis på et utdrag, eller ved publisering på vår nettside. Varsel som gis per post, overføring av utdrag eller nettside, skal anses for å ha blitt mottatt syttito (72) timer etter tidspunktet for posting, overføring eller melding om tilgjengelighet. Varsel som gis per e-post skal anses for å ha blitt mottatt tjuefire (24) timer etter tidspunktet for overføring. Varsel skal sendes fra deg til oss på vårt nåværende registrerte kontor.

18.12. Endringer. Du samtykker til at vi fra tid til annen kan endre eller supplere denne avtalen, dens vilkår og/eller betingelser (inkludert, for eksempel, noen eller alle de individuelle dokumentene som utgjør denne avtalen, som for eksempel gebyrer og kostnader, og/eller noen eller alle gebyrene og kostnadene selv) og/eller eventuell tilhørende dokumentasjon. Enhver slik endring skal tre i kraft når vi gir deg beskjed på den måten som er angitt i denne avtalen, og underlagt varslingsperiodene som vi kan operere med fra tid til annen. Hvis du ikke ønsker å akseptere endringene vi gjør i denne avtalen, kan du si opp denne avtalen ved å gi oss skriftlig varsel innen tretti (30) dager etter at slike endringer trer i kraft, og et slikt oppsigelsesvarsel skal tre i kraft femten (15) dager etter at vi har mottatt det, i samsvar med punkt 18.12.

18.13. Byråer/underleverandører. Vi kan når som helst og uten varsel utnevne en agent eller underleverandør­ som er en del av vårt konsern til å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen. Du kan ikke utnevne en underleverandør eller agent i forbindelse med denne avtalen uten vår skriftlige godkjenning på forhånd. Til tross for slik godkjenning, vil hver av partene fortsatt være hovedansvarlig for alt som blir gjort (eller utelatt å bli gjort) av enhver slik underleverandør eller agent utnevnt av den parten.

18.14. Samsvar. Hver part skal overholde alle gjeldende lover, forskrifter, betalingssystemets regler og praksis som de hver især er forpliktet til å følge for formålene med denne avtalen.

18.15. Ingen tredjeparts fordelshavere. Enhver person som ikke er en part i denne avtalen skal ikke ha noen rettigheter i henhold til eller i forbindelse med den, med mindre slike rettigheter uttrykkelig er gitt i denne avtalen.

18.16. Hele avtalen. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til dens emne, og erstatter alle tidligere avtaler og overenskommelser. Partene har ikke inngått denne avtalen med hensyn til noen overenskommelse, fremstilling eller garanti som ikke gjøres eller gjentas i denne avtalen.

18.17. Rettsmidler er kumulative. Bortsett fra der det uttrykkelig er avtalt noe annet i denne avtalen, er partenes rettigheter og rettsmidler under denne avtalen kumulative, kan utøves så ofte som partene anser det som hensiktsmessig, og kommer i tillegg til deres rettigheter og tiltak etter allmenn lov.

18.18. Andre avtaler. Du samtykker i å umiddelbart varsle oss dersom du har en eksisterende avtale med noen annen part som opererer i noen av kortsystemene som det henvises til i denne avtalen.

Vedlegg A – DEFINISJONER OG TOLKNING

I denne avtalen skal følgende ord ha følgende betydninger, med mindre sammenhengen ellers krever noe annet:

3D betyr den Tredimensjonale Sikkerhetsprotokollen utviklet av Visa, og for denne Avtalen inkluderer det «Verified by Visa» og «MasterCard SecureCode» og andre programmer som vi varsler deg om fra tid til annen.

Godkjent valuta betyr valutaen som er godkjent av oss fra tid til annen.

Avtale betyr denne avtalen, redegjørelsene, vedleggene og ethvert dokument eller enhver nettside som refereres til innenfor denne avtalen.

Gjeldende lover betyr enhver gjeldende lov, forskrift, beslutning, regulativ, reguleringspolitikk, retningslinje eller bransjekode i Storbritannia og Den europeiske unionen og alle andre lover som er relevante i sammenheng med denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, regler eller forskrifter fastsatt av kortordningene og eventuell antikorrupsjonslov, sammen med alle underordnede forskrifter.

Autorisasjon betyr prosessen med å henvise en transaksjon til oss via en SumUp-terminal for godkjenning av at en transaksjon kan gjennomføres, og for å verifisere at det på tidspunktet for transaksjonen er tilgjengelig kreditt på det relevante kortet, og at kortet ikke er rapportert mistet eller stjålet, og «Autorisert» og «Autoriserer» skal tolkes tilsvarende.

Bankdag betyr alle andre dager enn lørdag, søndag eller helligdag i England eller Tyskland (der hvor det er relevant), med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Batch betyr en enkelt innsending av en gruppe transaksjoner for oppgjør.

Bedrift betyr din virksomhet slik den er beskrevet i denne avtalen, eller i en annen beskrivelse som er gitt til oss av deg.

Kort betyr alle gyldige og nåværende betalingskort godkjent av oss og varslet til deg skriftlig fra tid til annen, som omfattes av denne avtalen.

Kortholder betyr enkeltperson, selskap, firma eller annen enhet som hatt et kort utstedt når som helst, og som er autorisert til å bruke det kortet.

Kortholders konto betyr en konto i navnet til kortholderen, slik det er identifisert i kortnummeret, som kan belastes eller krediteres av utstederen med hensyn til transaksjoner.

Kortholderens informasjon betyr all informasjon som gjelder en kortholder, inkludert kortnummer og annen personlig informasjon.

Kort ikke til stede eller CNP betyr en bestilling av tjenester der kortet eller kortholderen ikke er fysisk til stede i dine lokaler på tidspunktet for transaksjonen, og inkluderer elektroniske handelstransaksjoner og post-/telefontransaksjoner.

Kortnummer betyr nummeret som vises på et kort og identifiserer kortholderens konto.

Kort til stede betyr en transaksjon der kortet fysisk blir presentert for deg av kortinnehaveren som betalingsform på salgstidspunktet.

Kortordning(er) betyr Visa, MasterCard, Maestro og eventuelle andre kortordninger som blir varslet til deg av oss fra tid til annen.

Kortordningsregler betyr reglene, forskriftene og driftsinstruksjonene utstedt av spesifikke kortordninger, som kan variere og oppdateres fra tid til annen.

CDD eller Kundeaktsomhet betyr, i forhold til deg, prosessen der du må forsikre deg om dine kunders identitet i samsvar med dine forpliktelser i henhold til gjeldende lover om hvitvasking av penger.

Endring av kontroll betyr, med hensyn til enhver juridisk person, enhver endring i enheten eller enhetene som har Kontroll over denne juridiske personen.

Tilbakeføring betyr et krav fra en Utsteder eller et Kortselskap om å bli tilbakebetalt en sum penger av oss i forbindelse med en Transaksjon som tidligere har vært gjenstand for oppgjør, og som vi har blitt betalt for av det relevante Kortselskapet.

Chip betyr en elektronisk enhet i et Kort som gjør det mulig for Kortet å kommunisere Kortholderdetaljer til en Chip- og PIN-terminal.

Kontraktsår betyr en periode på tolv (12) måneder som starter fra og med ikrafttredelsesdatoen og deretter en periode på tolv (12) måneder fra og med hver årsdag av ikrafttredelsesdatoen.

Kontroll betyr evnen til å kontrollere direkte eller indirekte makten til å styre eller forårsake styringen av administrasjonen og politikken til den andre personen, enten gjennom eierskap av stemmeberettigede aksjer, ved kontrakt eller på annen måte, og «Kontroller» og «Kontrollert» vil bli tolket tilsvarende.

Kontroller har betydningen som er angitt i GDPR.

Kundedata betyr all personlig data som blir gitt til innløseren (eller til enhver underleverandør) av deg i forbindelse med avtalen.

Kundeinformasjonsmanualen betyr den kundeinformasjonsmanualen som blir utstedt og endret av oss, i vårt absolutte skjønn, fra tid til annen, der det blir fastsatt detaljerte prosedyrer og driftsinstruksjoner du må følge i forbindelse med akseptering og behandling av transaksjoner, og dine andre forpliktelser i henhold til denne avtalen.

CVV2/CVC2 betyr den tresifrede sikkerhetskoden som er trykt på baksiden av kortene og som er ment å styrke autentiseringen av kortet. 

Personvernlover betyr GDPR og alle andre lover eller forskrifter som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

Datasubjekt har den betydningen som er angitt i GDPR.

Avtalegiro er en instruksjon gitt av deg til banken din for å tillate oss å kreve eller starte betaling av beløp som skyldes oss fra din angitte bankkonto i samsvar med relevante regler for betalingskortordninger.

Dynamisk valutaveksling (DCC) betyr en tjeneste for å få midler tilsvarende verdien av varer og/eller tjenester som en kortinnehaver ønsker å kjøpe fra deg, konvertert fra valutaen i landet der du befinner deg til valutaen i landet der kortet er utstedt.

Ikrafttredelsesdato betyr datoen avtalen skal tre i kraft i henhold til kortordningens regler, eller i henhold til hva som på noen annen måte har blitt kommunisert skriftlig til deg av oss.

Utstyr betyr alt utstyr som brukes i forbindelse med denne avtalen, inkludert, uten begrensning, eventuelle imprintere, elektroniske datafangstenheter og inkludert eventuelle erstatninger, substitusjoner eller tillegg til dette.

E-handelstransaksjon betyr en ikke-ansikt-til-ansikt-transaksjon på nettet ved bruk av elektroniske medier der kortdetaljer blir overført av en kortinnehaver til deg via internett, extranet eller et annet offentlig eller privat nettverk.

Tilbakemeldingsprosedyrer refererer til prosedyrene beskrevet og utpekt i Merchant Operating Guide hvis en terminal eller utstyr har feilet av tekniske årsaker, eller en nettside eller elektronisk lenke ikke er tilgjengelig eller fungerer som den skal.

GDPR står for personvernforordningen (EU) 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data.

Konsern i forhold til Fiserv betyr ethvert selskap som er et datterselskap eller morselskap (inkludert det øverste morselskapet) av oss, og ethvert selskap som er et datterselskap av et slikt morselskap.

Insolvenshendelse betyr en eller flere av følgende hendelser:

(i) en begjæring blir utstedt for likvidasjon av en part (annet enn en solvent likvidasjon med det formålet å gjennomføre en bona fide-plan, omorganisasjon, sammenslåing eller rekonstruksjon) eller oppløsning av en part;

(ii) en rett av kompetent jurisdiksjon gir en ordre om oppløsning eller administrasjon av en part;

(iii) utnevnelsen av en administrator, konkursforvalter, forvalter, likvidator eller lignende tjenestemann med hensyn til hele eller noen deler av en parts eiendeler;

(iv) en part foreslår eller inngår akkord eller ordning med sine kreditorer generelt eller en gruppe av kreditorer; eller

(v) forekomsten av hendelser i noen annen jurisdiksjon som motsvarer noe av det som er beskrevet ovenfor.

Utsteder betyr en organisasjon autorisert av et kortselskap til å utstede kort, og hvis navn står på kortet som utsteder av et slikt kort, eller som inngår et kontraktsforhold med kortinnehaveren for bruk av kortet.

Tap betyr alle krav, skader, tap, kostnader, tilbakeføringer, bøter, straffer, ansvar og utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer og utgifter) til en enhet.

E-post/telefontransaksjon betyr behandling av en transaksjon som oppstår fra en bestilling av varer og/eller tjenester over telefonen eller posten der kortet eller kortinnehaveren ikke er fysisk til stede på tidspunktet for transaksjonen. Dette oppstår ofte fra post- eller telefontjenester for varer og/eller tjenester.

Forhandlermanualen refererer til manualen som vi gir ut og gjør endringer i, etter vårt eget forgodtbefinnende, fra tid til annen, der det blir fastsatt detaljerte prosedyrer og driftsinstruksjoner som du må følge i forbindelse med at du tar i mot og behandler transaksjoner, samt dine øvrige forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Forhandlertjenester er oppgjøret av midler knyttet til transaksjoner som er:

(i) sendt inn til oss av deg; og

(ii) autorisert og akseptert av oss,

og inkluderer alle relaterte tjenester som skal leveres av oss til deg i henhold til denne avtalen.

MasterCard betyr MasterCard Inc, og eventuelle tilknyttede selskaper og eventuelle etterfølgere og overdragelser.

Mastercard SDP-programmet refererer til Mastercard Site Data Protections (SDP)-programmet i samsvar med gjennomføringsplanen som er angitt i klausul 10.3.4 i Mastercard-manualen for sikkerhetsregler and prosedyrer.

MCC står for klassifiseringskoden spesifisert av kortordningene som angir hovedhandelen, yrket eller virksomhetsområdet du driver med.

Multivalutaside refererer til skjemaet utstedt og endret av oss, etter vårt forgodtbefinnende, fra tid til annen, som angir de valutaene som vi har avtalt at du kan akseptere i forbindelse med transaksjoner i en annen valuta enn kroner, i henhold til denne avtalen.

Multivalutaforhandler betyr en forhandler autorisert av oss til å akseptere transaksjoner i en annen valuta enn britiske pund sterling (GBP).

Nominert bankkonto betyr den bankkontoen du har bedt om at skal belastes og krediteres med midler som skyldes fra og til deg.

Driftsveiledning refererer til driftsveiledningene til SumUp og Fiserv som gjelder for levering av handelstjenestene fra tid til annen.

Betalingskortindustriens datasikkerhetsstandardereller PCI refererer til et sett med omfattende krav som minimerer potensialet for at kort- og kortholderdata kan bli kompromittert og brukt i svindel, og utgis fra tid til annen av PCI Security Standards Council eller dets etterfølgere.

Personopplysninger har den betydningen som er angitt i GDPR.

PIN betyr personlig identifikasjonsnummer.

PIN-tastatur betyr en sikker enhet med et alfanumerisk tastatur som oppfyller kravene som er fastsatt fra tid til annen av oss, og hvor kortinnehaveren angir sin PIN-kode.

Salgssted betyr det fysiske stedet der du godtar transaksjoner, og for transaksjoner som utføres gjennom et nettsted uten kortet til stede, ditt faste sted for din virksomhet.

Behandler har betydningen som er angitt i GDPR.

Behandling har betydningen som er angitt i GDPR.

Gjentakende transaksjon betyr en transaksjon som kortinnehaveren har samtykket til at kan belastes kortkontoen deres med avtalte intervaller eller på avtalte datoer. Transaksjonen kan være for et bestemt beløp eller for et beløp som skyldes for en løpende tjeneste eller levering av varer.

Refusjon betyr at du samtykker i å tilbakebetale hele eller deler av en sum som kortinnehaveren har autorisert til å belastes på deres konto.

Forholdsavtale refererer til avtalen mellom SumUp og Forhandleren for visse betalingstjenester.

Representant betyr en ansatt, offiser, agent, entreprenør eller underentreprenør som fra tid til annen er utpekt som representant for å handle på vegne av deg eller oss (etter omstendighetene).

Oppgjør betyr betaling av beløp som skal tilbakebetales av oss til deg eller av deg til oss i henhold til denne avtalen.

Utsagn betyr den regelmessige informasjonen som gis til deg, og som opplyser om transaksjonene utført av deg og gebyrene som skyldes av deg.

Underbehandler refererer til enhver behandler som er engasjert av oss for å behandle kundedataen.

SumUp oppgjørsregnskap refererer til din konto som opprettholdes hos SumUp for å behandle transaksjoner, søke autorisasjoner og presentere transaksjoner for oppgjør via terminal-ID og forhandler-ID.

SumUp-tjenester refererer til tjenestene som tilbys av SumUp til deg i henhold til relasjonsavtalen.

Periode har betydningen angitt i punkt 14.1.

Terminal betyr en elektronisk enhet godkjent av oss og brukt til å fange opp kortdetaljer, for å motta autorisasjoner og sende transaksjoner til en transaksjonsinnhenter. Begrepet inkluderer også eventuelle PIN-inntastingsenheter (PED) hvis det er en separat enhet.

Terminalkonto betyr terminal-ID-en som er tildelt deg.

Opphør betyr opphør av denne avtalen av en eller begge parter i samsvar med punkt 15.

Opphørshendelser refererer til hver av hendelsene som er angitt i punktene 15.1 til og med 15.4.

Territorium betyr Storbritannia og territoriene til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet der vi er enige om å tilby handelstjenester til deg fra tid til annen.

Tredjepart betyr enhver person eller enhet som ikke er en del av denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, medlemmer av konsernet, entreprenører og underentreprenører.

Transaksjon betyr en handling mellom kortholderen og deg som oppfyller kravene angitt i punkt 5 vedrørende kjøp eller retur av varer og/eller tjenester der kortholderen bruker kortet sitt til å betale for varer og/eller tjenester, som resulterer i generering av en transaksjonslogg for levering av varer og/eller tjenester og/eller refusjoner.

Transaksjonsdata betyr all data relatert til transaksjoner.

Transaksjonsregistrering er detaljene om en transaksjon som vi krever fra deg for å behandle en transaksjon i den formen som er foreskrevet av oss.

Virtual Private Network (VPN) er et privat nettverk som omfatter lenker over et delt eller offentlig nettverk.

Visa betyr Visa Europa.

VMAS står for Visa Merchant Alert System.

Wi-Fi betyr teknologi for kryptering og autentisering med trådløs LAN-teknologi.

Wireless Equivalent Privacy (WEP) er en sikkerhetsprotokoll for trådløse lokale nettverk.

Wireless Local refererer til et datanettverk som tillater trådløs kommunikasjon (LAN) ved å bruke radiobølger, mikrobølger, eller begge deler for å overføre kort- eller kortinnehaverdata.

Trådløs terminal er en terminal som tillater trådløs behandling.

Vedlegg B – SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Part 1 – CHIP OG PIN

Hvis du bruker Chip og Pin-teknologi for å akseptere kort, gjelder følgende spesielle vilkår og betingelser i tillegg til vilkårene og betingelsene som er angitt i hoveddelen av denne avtalen. I tilfeller av uoverensstemmelser, skal Del 1 av Vedlegg B gjelde.

A. Du samtykker til og erkjenner at du pådrar deg fullt ansvar for svindeltransaksjoner som kunne vært forhindret hvis du hadde installert og brukt Chip og PIN-teknologi på riktig måte, inkludert: (i) akseptere en Chip og PIN-korttransaksjon; (ii) bruke en hvilken som helst terminal som inneholder Chip og PIN-teknologi uten å bruke Chip og PIN-funksjonaliteten for å akseptere transaksjonen; eller (iii) unnlate å bruke en PIN-pad.

B. Hvis du unnlater å akseptere Chip og PIN-korttransaksjoner ved hjelp av en Chip og PIN-terminal, og du etter at vi har varslet deg, fortsetter å unnlate å akseptere slike transaksjoner, kan din rett til å behandle transaksjoner umiddelbart avsluttes.

C. Du kan ikke be en kortinnehaver om å oppgi PIN-koden sin på noe tidspunkt under en transaksjon. Du må sørge for et rimelig sikkert sted for kortinnehaveren å skrive inn PIN-koden sin på PIN-paden. Du må kreve at hver kortinnehaver skriver inn PIN-koden sin ved hjelp av PIN-paden når de initierer en Chip og PIN-transaksjon.

D. Du kan ikke be en Chip og PIN-kortinnehaver om å signere en transaksjonskvittering eller be om andre midler for identifikasjon.

E. PIN-paden er for kortinnehaverens eksklusive bruk.

F. Kortinnehaverens PIN-kode skal under ingen omstendigheter skrives ut på en transaksjonskvittering eller registreres eller lagres på noen måte.

G. Dersom det oppstår en Chip-feil under en transaksjon kan den fullføres i samsvar med tilbakefallsprosedyrene som er beskrevet i driftsveiledningen for forhandlere.

H. CV2 må oppgis i autorisasjonen, men kan ikke bevares av selgeren etter at slik autorisasjon er innhentet/avslått.

Del 2 – POST- OG TELEFONTRANSAKSJONER

Når du utfører transaksjoner over post eller telefon, gjelder følgende spesielle vilkår i tillegg til vilkårene i denne avtalen. Dersom det oppstår uoverensstemmelser, skal denne delen av vedlegg B ha forrang.

A. Bruk av elektroniske terminaler. Du bekrefter at du ikke skal be om kortdetaljer som skal sendes via e-post, eller over internett, og deretter legge inn transaksjoner som CNP på en elektronisk terminal. Hvis du godtar kortdetaljer på denne måten, forbeholder vi oss retten til å umiddelbart avslutte kortbehandlingen din.

B. Transaksjonsdokumentasjon for post- eller telefontransaksjoner. Hver gang du gjennomfører en post- eller telefontransaksjon, må du holde tilgjengelig for oss, og beholde for inspeksjon, i en periode på atten (18) måneder fra transaksjonsdatoen, en oversikt over følgende informasjon eller opplysninger: (i) Kortnummeret og utløpsdatoen for kortet som brukes til formålet med bestillingen; (ii) navn og adresse til kortinnehaveren; (iii) transaksjonsdato; (iv) transaksjonsbeløp; (v) kortinnehaverens skriftlige bestilling ved postordretransaksjoner; (vi) dato og nummer for autorisasjonen; og (vii) faktureringsdato for varene og/eller tjenestene (avhengig av hva som er aktuelt).

Vedlegg C – BRUK AV INFORMASJON OG DATABESKYTTELSE

VIKTIG MERKNAD – Det er viktig at Du leser innholdet i vedlegg C nøye.

A. Informasjonen som vi (eller våre agenter) innehar nå, eller skaffer oss og innehar når som helst i fremtiden, om deg og ditt forhold til oss kan, med forbehold om gjeldende lover, bli delt av oss og registrert, analysert, vurdert, brukt og holdt for de formålene som er angitt nedenfor. Denne informasjonen inkluderer all informasjon som gjelder eller kommer fra:

(a) informasjon, vurdering, forslag, henvisning eller annen omgang med oss;

(b) produkter og tjenester som velges av deg;

(c) gjennomføringen av denne Avtalen, dine kontoer og andre avtaler med oss, inkludert detaljer om transaksjoner, med hvem og hvordan betalingen gjennomføres; og

(d) informasjon levert av andre og/eller skaffet av oss som et resultat av forespørsler vi foretar, og fra tredjeparter assosiert med handelsmenn og lisensierte kredittopplysningsbyråer.

B. I tillegg kan vi eller våre representanter, med forbehold om gjeldende lover, avsløre all informasjon du gir til oss eller våre representanter til:

(a) andre selskaper i vårt konsern og til våre representanter eller tilknyttede selskaper, slik at de kan registrere, analysere, vurdere, bruke og beholde de samme formålene som beskrevet ovenfor knyttet til deres egne virksomheter, produkter og tjenester;

(b) kortprogrammer der de krever at vi gjør det, eller til et hvilket som helst tilsynsorgan som kreves i henhold til gjeldende lover;

(c) enhver part, inkludert dens rådgivere, som vi overfører eller foreslår å overføre vår virksomhet til;

(d) enhver part, inkludert dens rådgivere, som vi overfører eller tildeler, eller foreslår å overføre eller tildele, våre rettigheter og forpliktelser til i henhold til denne Avtalen;

(e) enhver part som deltar eller ønsker å delta, helt eller delvis, i finansieringen av noen av våre produkter og tjenester;

(f) ethvert forsikringsselskap med formålene å forsikre risiko og/eller Din garanti (hvis aktuelt);

(g) andre selskaper innenfor og utenfor vårt konsern i slike andre omstendigheter der vi er forpliktet til det ved lov, eller til rettshåndhevelsesorganer for formålene med registrering av svindel eller mistenkt svindel; og

(h) enhver part som introduserer deg til oss eller oss til deg.

Hver av dem kan også bruke din informasjon på måten som er beskrevet i denne Avtalen.

C. Vi kan også bruke noe av din informasjon og annen informasjon til å utvikle standardvurderingskriterier som hjelper oss med:

(a) å vurdere fremtidige søknader fra forhandlere og å gjennomgå din avtale;

(b) å vurdere en forespørsel, forslag, søknad eller administrere denne Avtalen; og

(c) å administrere din(e) konto(er) eller ta beslutninger om kreditt, inkludert å gjøre kreditt tilgjengelig eller fortsette eller utvide eksisterende kreditt.

D. Vi kan søke i våre egne registre og det kan gjøres en kredittsjekk hos en eller flere kredittreferansebyråer, som vil registrere gjennomføringen av et slik søk. Kredittsjekker og annen informasjon som blir gitt til oss og/eller kredittreferansebyråene om deg og de du er økonomisk knyttet til, kan brukes av oss og andre selskaper hvis kredittbeslutninger blir tatt om deg. Denne informasjonen kan også brukes til gjeldssporing og forebygging av hvitvasking av penger samt administrasjon av dine ordninger. Vi kan utføre:

(a) søk med formål om å verifisere din identitet;

(b) kredittsjekker knyttet til deg i henhold til ett eller flere lisensierte kredittreferansebyråer; og/eller

(c) kredittvurderinger og andre automatiserte beslutningssystemer.

Når de brukes, hjelper automatiserte beslutningssystemer oss med å ta rettferdige og rimelige beslutninger om hvorvidt vi skal inngå en kontrakt med deg, spesielt med tanke på din økonomiske sikkerhet og status. Metodene og logikken som brukes til ethvert automatisert beslutningssystem vil bli testet og oppdatert regelmessig for å sikre at de forblir rettferdige, effektive og upartiske. Hvis resultatene av noen kredittvurdering eller annen automatisert beslutning er for lave, er det lite sannsynlig at vi vil inngå en kontrakt med deg. Vennligst skriv til oss hvis du ønsker å be om at vi vurderer en beslutning gjort automatisk.

E. For å sikre at vi utfører dine instruksjoner nøyaktig, for å bidra til å forbedre våre tjenester og av hensyn til sikkerheten, kan vi overvåke og/eller registrere dine telefonsamtaler med oss.

F. Vi kan gi detaljer om dine arrangementer og hvordan du administrerer dem til lisensierte kredittreferansebyråer eller våre juridiske rådgivere og til gjeldende tilsynsorganer, der det er hensiktsmessig. Spesielt kan vi gi disse enhetene detaljer om manglende betaling der:

(a) noen penger ikke er betalt i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen;

(b) du ikke har fremmet forslag tilfredsstillende for oss eller for våre agenter eller tilknyttede selskaper for tilbakebetaling av din gjeld, etter formelt påkrav;

(c) du har fått minst tjueåtte (28) dagers varsel om vår hensikt om å offentliggjøre; og/eller

(d) det er mistanke om svindel knyttet til din avtale.

G. Vi kan også søke informasjon om din økonomiske situasjon fra finansinstitusjon din, med forbehold om gjeldende lover, og du samtykker til at institusjonen har rett til å gi slik informasjon til oss.

H. Vi vil rapportere forretningsnavnet ditt til Visa VMAS og MasterCard MATCH-listene, som er påkrevd i henhold til deres regler. Du samtykker til å holde oss skadesløs for alle krav og forpliktelser du måtte ha som følge av oppføringene for perioden.

I. Vi kan knytte informasjon om deg mellom kontoer, inkludert dine arrangementer og eventuelle konto(er) du garanterer, og mellom kontoer og de andre produktene og tjenestene du måtte ha med konsernet vårt. Vi kan også knytte informasjon om deg til informasjon om andre selskaper.

J. Vi kan, med forbehold om gjeldende lover, utveksle vår forhandlerinformasjon om deg og din relasjon til oss med lignende informasjon, som fra tid til annen holdes av konsernet vårt for å muliggjøre at vi får et fullstendig bilde av din relasjon til oss og for å drive denne Avtalen fullt ut.

K. All transaksjonsdata skal til enhver tid være og forbli vår eiendom eller eiendommen til våre agenter. I løpet av avtaleperioden gir vi deg hermed en tilbakekallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke, lagre, kopiere og distribuere transaksjonsdataen som nødvendig for gjennomføring av en transaksjon eller forpliktelsene i henhold til denne avtalen.

L. For å behandle, bruke, registrere og offentliggjøre kortinnehavers informasjon og din informasjon skal vi overføre slik kortinnehavers informasjon og din informasjon til agenter i land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som kanskje ikke har lover som kan sammenlignes med de i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for beskyttelse av personopplysninger. Vi er ansvarlige for å sikre at personopplysninger fortsatt blir tilstrekkelig beskyttet i løpet av, og etter, en slik overføring.

M. Informasjonen du gir til oss vil bli holdt av oss i en databasemaskin og/eller kan holdes på andre måter. Vi vil bruke denne informasjonen til å administrere produktene og tjenestene vi leverer til deg og eventuelle fremtidige avtaler vi kan ha eller ønsker å ha med deg. Du har rett til tilgang til eventuelle personopplysninger som er gitt av deg til oss og holdt av oss ved å sende en skriftlig forespørsel til oss på vårt nåværende registrerte kontor. Det vil vanligvis ikke være noen avgift som skal betales for å utøve noen av dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger, men vi kan ta en rimelig avgift hvis forespørselen din er åpenbart grunnløs, gjentakende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din i disse omstendighetene. Du har også rett til å kreve at vi retter opp eventuelle unøyaktigheter i informasjonen vi har om deg.

N. Dersom du låner penger eller påtar deg en økonomisk forpliktelse, eller kan komme til å gjøre det, kan vi gi (og/eller søke etter) detaljer om dine avtaler/kontoer og hvordan du håndterer dine avtaler/ordninger og kontoer, til andre finansinstitusjoner og til lisensierte kredittreferansebyråer regelmessig, og vi kan utveksle informasjon om deg mellom oss og medlemmene av vår gruppe. Lisensierte kredittreferansebyråer kan registrere detaljer om hver type søk vi gjør, uavhengig av om din søknad blir gjennomført eller ikke.

O. For å forebygge eller oppdage svindel, kan vi gjøre søk i våre registre. Vi kan også sende informasjon til finansielle organisasjoner og andre organisasjoner som er involvert i svindelbekjempelse for å beskytte oss og våre kunder mot tyveri og svindel. Hvis du oppgir falsk eller unøyaktig informasjon og vi mistenker svindel, vil vi registrere dette (og vi vil har rett til å overføre slik informasjon til andre finansielle organisasjoner) uten noe ansvar overfor deg.

P. Du har rett til tilgang til de personopplysningene som holdes om deg av lisensierte kredittvurderingsbyråer. Vennligst skriv til oss hvis du ønsker å få vite navnene på byråene som brukes av oss.