Βασικοί Όροι Πληρωμής Άμεσης Χρέωσης SEPA

Όροι και προϋποθέσεις για πληρωμές μέσω πάγιας εντολής στο πλαίσιο του βασικού συστήματος άμεσης χρέωσης SEPA

Για τους σκοπούς των βασικών πληρωμών άμεσης χρέωσης SEPA που περιγράφονται παρακάτω, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη SumUp Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αυτούς τους Βασικούς Όρους Πληρωμής Άμεσης Χρέωσης SEPA και οποιουσδήποτε άλλους όρους και πολιτικές που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτοί οι Όροι Πληρωμής Άμεσης Χρέωσης SEPA είναι πρόσθετοι όροι και, μαζί με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, αποτελούν μέρος της νομικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της SumUp Limited (η «Τράπεζα», «SumUp», «εμείς», «εμάς»). 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για πληρωμές που πραγματοποιεί ο Έμπορος SumUp (εφεξής «Πελάτης») στους Δικαιούχους πληρωμής μέσω Άμεσης Χρέωσης SEPA μέσω του λογαριασμού του στη SumUp Limited (εφεξής «Τράπεζα»):

1 Γενικά 

1.1 Ορισμός 

Η άμεση χρέωση είναι μια συναλλαγή πληρωμής που ξεκινά από τον δικαιούχο προς τον λογαριασμό του πελάτη, όπου το ποσό της αντίστοιχης πληρωμής καθορίζεται από τον δικαιούχο.

1.2 Χρεώσεις 

Για τη χρήση του Σχεδίου Βασικής Άμεσης Χρέωσης SEPA, ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει έγκαιρα τα τέλη και τυχόν ισχύοντες φόρους που αναφέρονται στο ιστότοπος ή/και στις ρυθμίσεις λογαριασμού του Πελάτη, ή άλλως έχει συμφωνηθεί γραπτώς και οφείλεται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους και Προϋποθέσεις για Πληρωμές με Άμεση Χρέωση στο Βασικό Πρόγραμμα Άμεσης Χρέωσης SEPA. 

2 Πάγια εντολή SEPA 

2.1 Γενικά 

2.1.1 Κύρια χαρακτηριστικά του βασικού συστήματος άμεσης χρέωσης SEPA 

Το βασικό σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να πραγματοποιεί πληρωμές σε ευρώ στον δικαιούχο μέσω της Τράπεζας εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA). Ο SEPA περιλαμβάνει τις χώρες και τα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα. 

Για την εκτέλεση πληρωμών με βασικές άμεσες χρεώσεις SEPA, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ο δικαιούχος πληρωμής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πρέπει να χρησιμοποιούν το βασικό σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA και 

 • ο πελάτης πρέπει να δώσει την εντολή άμεσης χρέωσης SEPA στον δικαιούχο, πριν από τη συναλλαγή πληρωμής. 

Ο δικαιούχος ξεκινά την αντίστοιχη συναλλαγή πληρωμής παρουσιάζοντας τις άμεσες χρεώσεις στην Τράπεζα μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του. 

Εάν εγκριθεί μια πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί βάσει βασικής άμεσης χρέωσης SEPA, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του ποσού που χρεώθηκε από την Τράπεζα εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται.

2.1.2 Μοναδικά αναγνωριστικά

Για τη διαδικασία, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει το IBAN που του έχει δοθεί¹ και, σε περίπτωση διασυνοριακών πληρωμών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου², επιπλέον το BIC³ της Τράπεζας ως αναγνωριστικό πελάτη έναντι του δικαιούχου πληρωμής, καθώς η Τράπεζα δικαιούται να εκτελέσει την πληρωμή με πάγια εντολή SEPA αποκλειστικά με βάση το μοναδικό αναγνωριστικό που της παρέχεται. Η Τράπεζα και τα εμπλεκόμενα ενδιάμεσα ιδρύματα θα εκτελέσουν την πληρωμή στον δικαιούχο χρησιμοποιώντας τον IBAN που καθορίζεται στο αρχείο δεδομένων άμεσης χρέωσης από τον δικαιούχο ως μοναδικό αναγνωριστικό του πελάτη του και, στην περίπτωση διασυνοριακών πληρωμών εκτός του ΕΟΧ, με επιπλέον καθορισμένο BIC.

2.1.3 Διαβίβαση δεδομένων άμεσης χρέωσης

Όταν χρησιμοποιούνται βασικές άμεσες χρεώσεις SEPA, τα δεδομένα άμεσης χρέωσης μπορούν επίσης να προωθηθούν στην Τράπεζα από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου μέσω του συστήματος μετάδοσης μηνυμάτων του Οργανισμού Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας (SWIFT), ο οποίος εδρεύει στο Βέλγιο και λειτουργεί κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία και τις ΗΠΑ.

2.2 Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA 

2.2.1 Εκχώρηση της Εντολής Άμεσης Χρέωσης SEPA 

Ο πελάτης δίνει εντολή άμεσης χρέωσης SEPA στον δικαιούχο. Με αυτήν, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να πληρώσει τις βασικές άμεσες χρεώσεις SEPA προς τον δικαιούχο. Η εντολή πρέπει να δοθεί εγγράφως ή με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί με την Τράπεζα. Αυτή η εξουσιοδότηση περιέχει ταυτόχρονα τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τυχόν ενδιάμεσους οργανισμούς που εμπλέκονται στη συλλογή της πάγιας εντολής να ανακτήσουν, να επεξεργαστούν, να διαβιβάσουν και να αποθηκεύσουν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της πάγιας εντολής. 

Η βασική εντολή άμεσης χρέωσης SEPA πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες δηλώσεις του πελάτη:

 • Εξουσιοδότηση του δικαιούχου πληρωμής να εισπράττει πληρωμές από τον λογαριασμό του πελάτη μέσω βασικής άμεσης χρέωσης SEPA, και 

 • Οδηγία προς την Τράπεζα να πληρώσει τις βασικές άμεσες χρεώσεις του SEPA που έχει αντλήσει ο δικαιούχος στον λογαριασμό του.

Η εντολή άμεσης χρέωσης SEPA πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα εξουσιοδότησης:

 • Ταυτοποίηση του δικαιούχου πληρωμής, 

 • έναν αριθμό αναγνώρισης πιστωτή, 

 • Ένδειξη εάν η εντολή αφορά μια ενιαία ή επαναλαμβανόμενη πληρωμή, 

 • Όνομα πελάτη (εάν υπάρχει), 

 • Όνομα της τράπεζας του πελάτη και 

 • Το μοναδικό αναγνωριστικό του πελάτη (βλ. ενότητα 2.1.2).

Εκτός από τα δεδομένα εξουσιοδότησης, η εντολή άμεσης χρέωσης μπορεί να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες.

2.2.2 Εξουσιοδότηση είσπραξης ως εντολή άμεσης χρέωσης SEPA 

Εάν ο πελάτης έχει δώσει εξουσιοδότηση στον δικαιούχο πληρωμής, εξουσιοδοτώντας τον δικαιούχο να εισπράττει πληρωμές από τον λογαριασμό του με άμεση χρέωση, ο πελάτης με αυτόν τον τρόπο δίνει εντολή στην Τράπεζα να πληρώσει ταυτόχρονα τις άμεσες χρεώσεις που έχουν αναληφθεί στον λογαριασμό του από τον δικαιούχο. Με την εξουσιοδότηση είσπραξης, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την τράπεζά του να πληρώνει άμεσες χρεώσεις προς τον δικαιούχο. Αυτή η εξουσιοδότηση είσπραξης θα θεωρείται ως εντολή άμεσης χρέωσης SEPA. Οι προτάσεις 1 έως 3 ισχύουν, επίσης, για την άδεια συλλογής που έχει δοθεί από τον πελάτη, πριν από την έναρξη ισχύος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η εξουσιοδότηση συλλογής πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα εξουσιοδότησης: 

 • Όνομα και διεύθυνση του δικαιούχου πληρωμής,  

 • Όνομα πελάτη,  

 • Το μοναδικό αναγνωριστικό του πελάτη που αναφέρεται στην ενότητα 2.1.2, ή 

 • Αριθμός λογαριασμού και κωδικός τράπεζας του πελάτη. 

Εκτός από τα δεδομένα εξουσιοδότησης, η εξουσιοδότηση συλλογής μπορεί να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες.

2.2.3 Ανάκληση της Εντολής Άμεσης Χρέωσης SEPA 

Η εντολή άμεσης χρέωσης SEPA μπορεί να ανακληθεί από τον πελάτη με δήλωση προς τον δικαιούχο ή την τράπεζά του - εάν είναι δυνατόν γραπτώς - με αποτέλεσμα να μην επιτρέπονται πλέον οι επόμενες συναλλαγές πληρωμής. Εάν δοθεί ειδοποίηση ανάκλησης στην τράπεζα, τίθεται σε ισχύ από την τραπεζική εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημέρα παραλαβής της. Επιπλέον, αυτό θα πρέπει επίσης να δηλωθεί στον δικαιούχο πληρωμής, ώστε ο τελευταίος να μην εισπράττει περαιτέρω άμεσες χρεώσεις. 

2.2.4 Περιορισμός και απαγόρευση των βασικών άμεσων χρεώσεων SEPA 

Ο πελάτης μπορεί χωριστά να δώσει εντολή στην Τράπεζα να περιορίσει ή να απαγορεύσει τις πληρωμές στο πλαίσιο των βασικών άμεσων χρεώσεων SEPA. Η Τράπεζα πρέπει να λάβει αυτήν την οδηγία μέχρι το τέλος της τραπεζικής εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο σύνολο δεδομένων άμεσης χρέωσης. Εάν είναι δυνατόν, αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να δίνονται γραπτώς και, εάν είναι δυνατόν, στο υποκατάστημα τήρησης λογαριασμών της τράπεζας. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να δηλωθεί στον δικαιούχο. 

2.3 Είσπραξη της βασικής άμεσης χρέωσης SEPA από τον δικαιούχο πληρωμής βάσει της εντολής άμεσης χρέωσης SEPA 

(1) Η εντολή άμεσης χρέωσης SEPA που δίνεται από τον πελάτη παραμένει στον δικαιούχο. Ο δικαιούχος πληρωμής αναλαμβάνει τα δεδομένα εξουσιοδότησης και καταχωρεί τυχόν πρόσθετες πληροφορίες στο σύνολο δεδομένων για τη συλλογή των βασικών άμεσων χρεώσεων SEPA. Το αντίστοιχο ποσό άμεσης χρέωσης καθορίζεται από τον δικαιούχο. 

(2) Ο δικαιούχος αποστέλλει ηλεκτρονικά το σύνολο δεδομένων για τη συλλογή της βασικής άμεσης χρέωσης SEPA στην Τράπεζα μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της. Αυτό το σύνολο δεδομένων αντιπροσωπεύει επίσης την οδηγία του πελάτη προς την Τράπεζα στην εντολή άμεσης χρέωσης SEPA για την πληρωμή της αντίστοιχης βασικής άμεσης χρέωσης SEPA (βλ. ενότητα 2.2.1 προτάσεις 2 και 4 και ενότητα 2.2.2 πρόταση 2). Για τη λήψη αυτής της εντολής, η Τράπεζα παραιτείται από το έντυπο που συμφωνήθηκε για την έκδοση της εντολής άμεσης χρέωσης SEPA (βλ. ενότητα 2.2.1, πρόταση 3).

2.4 Συναλλαγή πληρωμής βάσει της βασικής άμεσης χρέωσης SEPA 

2.4.1 Χρέωση του ποσού άμεσης χρέωσης στο λογαριασμό του πελάτη 

(1) Κατά την παραλαβή των βασικών άμεσων χρεώσεων SEPA που πραγματοποιεί ο δικαιούχος πληρωμής, το ποσό που καθορίζεται από τον δικαιούχο θα χρεώνεται στον λογαριασμό του πελάτη κατά την ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στο σύνολο δεδομένων. Εάν η ημερομηνία λήξης δεν είναι τραπεζική εργάσιμη ημέρα, ο λογαριασμός χρεώνεται την επόμενη εργάσιμη τραπεζική ημέρα. 

(2) Ο λογαριασμός του πελάτη δεν θα χρεωθεί ή μια καταχώρηση χρέωσης θα ακυρωθεί το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα⁴ μετά την πραγματοποίησή της (βλ. Ενότητα 2.4.2) εάν 

 • η Τράπεζα έχει λάβει ειδοποίηση για ανάκληση της εντολής άμεσης χρέωσης SEPA σύμφωνα με την ενότητα 2.2.3,  

 • ο πελάτης δεν έχει επαρκή πίστωση στον λογαριασμό του/της για να πληρώσει την άμεση χρέωση ή δεν έχει επαρκή πίστωση για την πληρωμή της άμεσης χρέωσης (ανεπαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό), η Τράπεζα δεν προβαίνει σε πληρωμή επιμέρους ποσών,  

 • το IBAN του πληρωτή που αναφέρεται στο σύνολο δεδομένων άμεσης χρέωσης δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε λογαριασμό που διατηρεί ο πελάτης στην τράπεζα, ή  

 • η άμεση χρέωση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από την τράπεζα, αφού στο σύνολο δεδομένων άμεσης χρέωσης 

  • ένας αριθμός αναγνώρισης πιστωτή λείπει ή είναι προφανώς λάθος στην τράπεζα,

  • λείπει μια αναφορά εντολής,

  • λείπει ημερομηνία έκδοσης της εντολής ή

  • δεν αναφέρεται ημερομηνία λήξης.

(3) Επιπλέον, ο λογαριασμός του πελάτη δεν θα χρεωθεί ή μια καταχώρηση χρέωσης θα ακυρωθεί το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την πραγματοποίησή της (βλ. Ενότητα 2.4.2) εάν αυτή η βασική άμεση χρέωση SEPA αντιταχθεί με ξεχωριστή οδηγία από τον πελάτη σύμφωνα με την Ενότητα 2.2.4.

2.4.2 Πληρωμή βασικών άμεσων χρεώσεων SEPA 

Οι βασικές άμεσες χρεώσεις SEPA καταβάλλονται εάν η καταχώρηση χρέωσης στον λογαριασμό του πελάτη δεν έχει ακυρωθεί το αργότερο τη δεύτερη τραπεζική εργάσιμη ημέρα μετά την πραγματοποίησή της.

2.4.3 Ειδοποίηση μη εκτέλεσης ή ακύρωσης χρεωστικής εγγραφής ή άρνησης πληρωμής 

Η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση, και το αργότερο εντός του χρόνου που έχει συμφωνηθεί στην Ενότητα 2.4.4, για τη μη εκτέλεση ή την ακύρωση της καταχώρισης χρέωσης (βλ. Ενότητα 2.4.1, παράγραφος 2) ή την άρνηση πληρωμής της άμεσης χρέωσης SEPA (βλ. Ενότητα 2.4.2). Αυτό μπορεί, επίσης, να γίνει μέσω του συμφωνημένου καναλιού πληροφοριών λογαριασμού. Η Τράπεζα, εάν είναι δυνατόν, αναφέρει τους λόγους και υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους μπορούν να διορθωθούν τα σφάλματα που οδήγησαν στη μη εκτέλεση, την ακύρωση ή την άρνηση. 

2.4.4 Εκτέλεση της πληρωμής 

(1) Η Τράπεζα υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το ποσό άμεσης χρέωσης που χρεώνεται στον λογαριασμό του πελάτη βάσει της βασικής άμεσης χρέωσης SEPA του δικαιούχου λαμβάνεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εντός της καθορισμένης περιόδου εκτέλεσης το αργότερο. 

(2) Η περίοδος εκτέλεσης αρχίζει την ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στο σετ άμεσης χρέωσης. Εάν η ημέρα αυτή δεν είναι τραπεζική εργάσιμη, η περίοδος εκτέλεσης αρχίζει την επόμενη τραπεζική εργάσιμη ημέρα. 

(3) Η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της πληρωμής μέσω του συμφωνημένου καναλιού πληροφοριών λογαριασμού και στη συμφωνημένη συχνότητα.

2.5 Δικαίωμα του πελάτη για επιστροφή χρημάτων για εξουσιοδοτημένη πληρωμή 

(1) Εάν εγκριθεί μια πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί βάσει βασικής άμεσης χρέωσης SEPA, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων χωρίς ερωτήσεις του ποσού που χρεώθηκε από την Τράπεζα. Μια τέτοια αξίωση πρέπει να υποβληθεί εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία χρεώθηκε ο λογαριασμός του πελάτη. Η Τράπεζα θα επαναφέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη σε αυτό που θα ήταν χωρίς να χρεώσει την πληρωμή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις του δικαιούχου πληρωμής έναντι του πελάτη δεν επηρεάζονται από αυτό.

(2) Το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 αποκλείεται μόλις το ποσό της καταχώρησης άμεσης χρέωσης έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί από τον πελάτη απευθείας στην Τράπεζα.

(3) Το δικαίωμα του πελάτη για επιστροφή χρημάτων για μη εκτελεσθείσα ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα εξουσιοδοτημένη πληρωμή καθορίζεται στην Ενότητα 2.6.2.

2.6 Δικαίωμα του πελάτη για επιστροφή χρημάτων, διόρθωση και αποζημίωση 

2.6.1 Επιστροφή χρημάτων για μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή 

Εάν μια πληρωμή δεν εγκριθεί από τον πελάτη, η Τράπεζα δεν έχει αξίωση έναντι του πελάτη για επιστροφή των εξόδων της. Υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που χρεώθηκε στον λογαριασμό του πελάτη στον πελάτη χωρίς καθυστέρηση και να επαναφέρει το υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού σε αυτό που θα ήταν χωρίς χρέωση για την μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή. Αυτή η υποχρέωση πρέπει να εκπληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας κατά την οποία η Τράπεζα ειδοποιήθηκε ότι η πληρωμή δεν ήταν εξουσιοδοτημένη ή που έλαβε γνώση με άλλο τρόπο. Εάν η τράπεζα έχει ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια αρχή για τους νόμιμους λόγους για τις υπόνοιες δόλιας συμπεριφοράς εκ μέρους του πελάτη, η τράπεζα υποχρεούται αμέσως να εξετάσει και να εκπληρώσει την υποχρέωσή της σύμφωνα με την πρόταση 2 χωρίς καθυστέρηση, εάν δεν επιβεβαιωθεί η υποψία της για απάτη.

2.6.2 Δικαίωμα σε περίπτωση μη εκτέλεσης, εσφαλμένης ή καθυστερημένης εκτέλεσης εγκεκριμένων πληρωμών

(1) Εάν μια εξουσιοδοτημένη πληρωμή δεν εκτελεστεί ή δεν εκτελεστεί σωστά, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Τράπεζα να επιστρέψει πλήρως το ποσό της άμεσης χρέωσης χωρίς καθυστέρηση, εφόσον η πληρωμή δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε λανθασμένα. Στη συνέχεια, η Τράπεζα θα επαναφέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη σε αυτό που θα ήταν χωρίς χρέωση για την εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή πληρωμής.

(2) Εκτός από το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την Τράπεζα οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων που η Τράπεζα έχει τιμολογήσει στον πελάτη σε σχέση με τη μη εκτέλεση ή την εσφαλμένη εκτέλεση της πληρωμής ή τους οποίους η Τράπεζα έχει χρεώσει στον λογαριασμό του πελάτη. 

(3) Εάν το ποσό της άμεσης χρέωσης δεν φτάσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρά μόνο μετά τη λήξη της περιόδου εκτέλεσης που αναφέρεται στην Ενότητα 2.4.4 (2) (καθυστέρηση), ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να πιστώσει το ποσό της άμεσης χρέωσης στο λογαριασμό του δικαιούχου σαν να είχε εκτελεστεί κανονικά η πληρωμή. 

(4) Εάν μια συναλλαγή πληρωμής δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε λανθασμένα, η Τράπεζα, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ανακατασκευάζει την πράξη πληρωμής και ενημερώνει τον πελάτη για το αποτέλεσμα.

2.6.3 Αποζημίωση για παράβαση καθήκοντος 

(1) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης, λανθασμένης ή καθυστερημένης εκτέλεσης μιας εξουσιοδοτημένης πληρωμής ή σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Τράπεζα αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν καλύπτεται ήδη από την Ενότητα 2.6.1 και 2.6.2. Αυτό δεν ισχύει εάν η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την παράβαση καθήκοντος. Η Τράπεζα ευθύνεται σε σχέση με αυτό για οποιαδήποτε υπαιτιότητα ενός ενδιάμεσου ιδρύματος στον ίδιο βαθμό όπως και για οποιαδήποτε υπαιτιότητα εκ μέρους της. Εάν ο πελάτης έχει συμβάλει στην επέλευση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μέσω υπαίτιας συμπεριφοράς, οι αρχές της συνεπαγόμενης αμέλειας καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο η Τράπεζα και ο πελάτης πρέπει να υποστούν την απώλεια ή τη ζημία.

(2) Η ευθύνη σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζεται σε 12.500 ευρώ. Αυτό το όριο ευθύνης ως προς το ποσό δεν ισχύει για 

 • μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές,

 • περιπτώσεις εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας της Τράπεζας, 

 • κινδύνους που έχει αναλάβει κατ' εξαίρεση η Τράπεζα και

 • Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, για απώλεια τόκων με υπαιτιότητα του πελάτη.

2.6.4 Δικαιώματα πελατών που δεν είναι καταναλωτές 

Παρά το δικαίωμα στις Ενότητες 2.6.2 και 2.6.3, πελάτες που δεν είναι καταναλωτές, σε περίπτωση μη εκτελεσθείσας, εσφαλμένης εκτέλεσης ή καθυστερημένης εξουσιοδοτημένης πληρωμής ή σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής, εκτός από τυχόν αξιώσεις για αποκατάσταση, έχουν μόνο αξιώσεις για αποζημίωση σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις :

 • Η Τράπεζα ευθύνεται για δική της υπαιτιότητα. Εάν ο πελάτης έχει συμβάλει στην επέλευση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μέσω υπαίτιας συμπεριφοράς, οι αρχές της συνεπαγόμενης αμέλειας καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο η Τράπεζα και ο πελάτης πρέπει να υποστούν την απώλεια ή τη ζημία.  

 • Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υπαιτιότητα των ενδιάμεσων ιδρυμάτων που θα επιλέξει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται στην προσεκτική επιλογή και καθοδήγηση του πρώτου διαμεσολαβητή.  

 • Η αξίωση αποζημίωσης από τον πελάτη θα περιορίζεται στο ποσό της άμεσης χρέωσης συν τα τέλη και τους τόκους που χρεώνει η τράπεζα. Εφόσον αυτό συνεπάγεται διεκδίκηση επακόλουθων ζημιών, η αξίωση περιορίζεται σε μέγιστο ποσό 12.500 ευρώ ανά πληρωμή. Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν για δόλο ή βαριά αμέλεια της Τράπεζας ή για κινδύνους που έχει αναλάβει κατ' εξαίρεση η Τράπεζα ή για μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές.

2.6.5 Εξαίρεση ευθύνης και αντιρρήσεις

(1) Η ευθύνη της Τράπεζας σύμφωνα με τις Ενότητες 2.6.2. έως 2.6.4. εξαιρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η Τράπεζα αποδεικνύει στον πελάτη ότι το ποσό πληρωμής ελήφθη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου έγκαιρα και πλήρως. 

 • Η πληρωμή εκτελέστηκε σύμφωνα με το εσφαλμένο μοναδικό αναγνωριστικό του δικαιούχου πληρωμής που παρέχεται από τον δικαιούχο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει από την Τράπεζα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάκτηση του ποσού πληρωμής. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του ποσού πληρωμής σύμφωνα με την πρόταση 2 της παρούσας υποπαραγράφου, η Τράπεζα υποχρεούται να παράσχει στον Πελάτη, κατόπιν γραπτού αιτήματος, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να μπορέσει ο Πελάτης να υποβάλει αξίωση για επιστροφή χρημάτων του ποσό πληρωμής.

(2) Οποιεσδήποτε αξιώσεις του πελάτη σύμφωνα με τις Ενότητες 2.6.1 έως 2.6.4 και τυχόν αντιρρήσεις του πελάτη κατά της Τράπεζας ως αποτέλεσμα μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πληρωμών ή ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένων πληρωμών θα απαγορεύονται, εάν ο πελάτης δεν έχει ειδοποιήσει σχετικά την Τράπεζα εντός προθεσμίας 13 μηνών το αργότερο μετά την ημερομηνία κατά την οποία χρεώθηκε μια μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα πληρωμή. Αυτή η περίοδος αρχίζει να ισχύει μόνο αφού η Τράπεζα ειδοποιήσει τον πελάτη για την καταχώρηση χρέωσης της πληρωμής μέσω του συμφωνημένου καναλιού πληροφοριών λογαριασμού το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της καταχώρισης χρέωσης. Διαφορετικά, η ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται ο πελάτης καθορίζει πότε ξεκινά η περίοδος. Ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση σύμφωνα με την ενότητα 2.6.3 ακόμη και μετά τη λήξη της περιόδου της πρότασης 1, εάν εμποδίστηκε, χωρίς δική του ευθύνη, να τηρήσει αυτήν την περίοδο.

(3) Οποιεσδήποτε αξιώσεις του πελάτη εξαιρούνται, εάν οι περιστάσεις που τεκμηριώνουν μια αξίωση

 • βασίζονται σε ένα ασυνήθιστο και απρόβλεπτο γεγονός στο οποίο η Τράπεζα δεν έχει κανέναν έλεγχο και

 • των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ούτε με την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, ή  

 • προέκυψαν από την Τράπεζα ως αποτέλεσμα νόμιμης υποχρέωσης. 

Παράρτημα 3: Κατάλογος χωρών και εδαφών μελών του SEPA

3.1 Χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης της Γαλλικής Γουιάνας, Γουαδελούπης, Μαρτινίκας, Μαγιότ, Ρεϋνιόν), Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία , Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία. Άλλα κράτη: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία.

3.2 Άλλες χώρες και εδάφη 

Γκέρνσεϊ, Τζέρσεϊ, Νήσος του Μαν, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Ελβετία, Σαιν-Πιερ και Μικελόν, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρεια Ιρλανδία.

¹ Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

² Για τα κράτη μέλη, βλέπε παράρτημα.

³ Αναγνωριστικός κωδικός τράπεζας.

⁴ 4 εργάσιμες ημέρες είναι όλες εργάσιμες εκτός: Σάββατα, 24 και 31 Δεκεμβρίου.

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.