Betalingsvoorwaarden SEPA Core Direct Debit

Voorwaarden voor betalingen per automatische incasso in het SEPA Core Direct Debit-systeem

Ten behoeve van de hieronder beschreven SEPA Core Direct Debit-betalingen gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan SumUps algemene voorwaarden deze voorwaarden voor SEPA Core Direct Debit-betalingen en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze voorwaarden voor SEPA Direct Debit-betalingen zijn aanvullende voorwaarden en maken samen met de algemene voorwaarden deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited (de 'bank', 'SumUp', 'wij', 'ons'). 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op betalingen die door de SumUp-verkoper (hierna 'klant') gedaan worden aan incassanten door middel van SEPA Direct Debit via zijn account bij SumUp Limited (hierna 'bank'):

1 Algemeen 

1.1 Definitie 

Een automatische incasso is een betalingstransactie ten laste van de rekening van de klant die door de incassant geïnitieerd wordt, waarbij het betreffende bedrag wordt opgegeven door de incassant.

1.2 Kosten 

Voor het gebruik van het SEPA Core Debit-systeem stemt de klant ermee in om tijdig de kosten en eventuele toepasselijke belastingen te betalen die vermeld worden op onze website en/of in de accountinstellingen van de klant, of anderszins schriftelijk overeengekomen en verschuldigd volgens de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor betalingen per automatische incasso in het SEPA Core Direct Debit-systeem. 

2 SEPA Core Direct Debit 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Hoofdkenmerken van het SEPA Core Direct Debit-systeem 

Met het SEPA Core Direct Debit-systeem kan de klant via de bank betalingen in euro's aan de incassant doen binnen het SEPA-gebied (Single Euro Payments Area). SEPA omvat de in de bijlage genoemde landen en gebieden. 

Voor de uitvoering van betalingen door SEPA Core Direct Debit moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • de incassant en de betaaldienstaanbieder van de incassant moeten het SEPA Core Direct Debit-systeem gebruiken en 

 • de klant moet voorafgaand aan de betalingstransactie de SEPA Direct Debit-machtiging aan de incassant verstrekken. 

De incassant initieert de betreffende betalingstransactie door de automatische incasso's via zijn betaaldienstaanbieder aan de bank te verstrekken. 

Als een op basis van een SEPA Core Direct Debit gedane betaling geautoriseerd is, heeft de klant het recht om terugbetaling te vorderen van het door de Bank afgeschreven bedrag binnen acht weken na de datum waarop het bedrag van de rekening van de klant afgeschreven is.

2.1.2 Unieke identificatiecodes

Voor de procedure moet de klant de aan hem/haar verstrekte IBAN¹ en, in het geval van grensoverschrijdende betalingen buiten de Europese Economische Ruimte², bovendien de BIC³ van de bank gebruiken als zijn/haar klantidentificatiecode voor de incassant, aangezien de bank uitsluitend gerechtigd is de betaling via SEPA Core Direct Debit uit te voeren op basis van de aan hem verstrekte unieke identificatiecode. De bank en de betrokken intermediaire instellingen voeren de betaling aan de incassant uit met behulp van de IBAN die door de incassant in het record voor de automatische incasso is opgegeven als de unieke identificatiecode van zijn klant en, in het geval van grensoverschrijdende betalingen buiten de EER, de aanvullend verstrekte BIC.

2.1.3 Verzending van gegevens van automatische incasso's

Als gebruikgemaakt wordt van SEPA Core Direct Debit, kunnen de gegevens van automatische incasso's ook door de betaaldienstaanbieder van de incassant aan de bank worden doorgestuurd via het berichtentransmissiesysteem van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), die in België gevestigd is en verwerkingscentra in de Europese Unie, Zwitserland en de VS heeft.

2.2 SEPA Direct Debit-machtiging 

2.2.1 De SEPA Direct Debit-machtiging verstrekken 

De klant verstrekt een SEPA Direct Debit-machtiging aan de incassant. Daarmee machtigt de klant de bank om de SEPA Core Direct Debits aan de incassant te betalen. De machtiging dient schriftelijk of op de met de bank overeengekomen wijze verstrekt te worden. Deze machtiging bevat tegelijkertijd de uitdrukkelijke toestemming van de klant aan de betaaldienstaanbieders en eventuele intermediaire instellingen die betrokken zijn bij de inning van de automatische incasso om de vereiste persoonsgegevens voor de uitvoering van de automatische incasso op te halen, te verwerken, door te geven en op te slaan. 

De SEPA Core Direct Debit-machtiging moet de volgende verklaringen van de klant bevatten:

 • Een autorisatie van de incassant om betalingen van de rekening van de klant te innen door middel van een SEPA Core Direct Debit, en 

 • Een opdracht aan de bank om de door incassant van zijn rekening opgenomen SEPA Core Direct Debits te betalen.

De SEPA Core Direct Debit-machtiging moet de volgende autorisatiegegevens bevatten:

 • Identificatie van de incassant, 

 • Een crediteurenidentificatienummer, 

 • Indicatie of het een eenmalige of periodieke betaling betreft, 

 • Naam van de klant (indien beschikbaar), 

 • Naam van de bank van de klant en 

 • Unieke identificatiecode van de klant (zie paragraaf 2.1.2).

Naast de autorisatiegegevens kan de machtiging voor automatische incasso aanvullende informatie bevatten.

2.2.2 Incassomachtiging als SEPA Direct Debit-machtiging 

Als de klant de incassant een autorisatie heeft gegeven die de incassant machtigt om via automatische incasso betalingen van zijn/haar rekening te innen, geeft de klant daarmee de bank tegelijkertijd de opdracht om de door de incassant van zijn/haar rekening opgenomen automatische incasso's te betalen. Met de incassomachtiging machtigt de klant zijn bank om de door de incassant opgenomen automatische incasso's te betalen. Deze incassomachtiging wordt beschouwd als een SEPA Direct Debit-machtiging. Zinnen 1 tot en met 3 zijn ook van toepassing op incassomachtigingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze voorwaarden door de klant zijn gegeven.

De incassomachtiging moet de volgende autorisatiegegevens bevatten: 

 • Naam en adres van de incassant,  

 • Naam van de klant,  

 • Unieke identificatiecode van de klant zoals beschreven in paragraaf 2.1.2 of 

 • Rekeningnummer en bankcode van de klant. 

Naast de autorisatiegegevens kan de incassomachtiging aanvullende informatie bevatten.

2.2.3 De SEPA Direct Debit-machtiging intrekken 

De SEPA Direct Debit-machtiging kan door de klant worden ingetrokken middels een, indien mogelijk schriftelijke, verklaring aan de incassant of zijn bank met als gevolg dat latere betalingstransacties niet langer geautoriseerd zijn. Indien een kennisgeving van intrekking aan de bank wordt gedaan, gaat deze in op de bankwerkdag die volgt op de dag van ontvangst. Daarnaast dient dit ook aan de incassant te worden gemeld, zodat die geen verdere automatische incasso's meer int. 

2.2.4 SEPA Core Direct Debits beperken of weigeren 

De klant kan de bank afzonderlijk opdracht geven betalingen onder SEPA Core Direct Debits te beperken of te weigeren. De bank moet deze instructie uiterlijk aan het einde van de bankwerkdag voor de in de automatische incasso aangegeven vervaldatum ontvangen. Indien mogelijk moet deze instructie schriftelijk worden gegeven en, indien mogelijk, aan de vestiging van de bank waar de rekening loopt. Daarnaast dient dit ook aan de incassant te worden gemeld. 

2.3 Incasso van de SEPA Core Direct Debit door de incassant onder de SEPA Direct Debit-machtiging 

(1) De SEPA Direct Debit-machtiging van de klant blijft bij de incassant. De incassant neemt de autorisatiegegevens over en voert eventuele aanvullende informatie in de dataset in voor het innen van SEPA Core Direct Debits. Het bedrag van de automatische incasso wordt opgegeven door de incassant. 

(2) De incassant verstuurt de dataset voor het innen van de SEPA Core Direct Debit op elektronische wijze via zijn betaaldienstaanbieder naar de bank. Deze dataset vertegenwoordigt tevens de opdracht van de klant aan de bank in de SEPA Direct Debit-machtiging om de betreffende SEPA Core Direct Debit te betalen (zie paragraaf 2.2.1 zinnen 2 en 4 en paragraaf 2.2.2 zin 2). Voor de ontvangst van deze opdracht ziet de bank af van het overeengekomen formulier voor de afgifte van de SEPA Direct Debit-machtiging (zie paragraaf 2.2.1 zin 3).

2.4 Betalingstransactie op basis van de SEPA Core Direct Debit 

2.4.1 Het bedrag van de automatische incasso afschrijven van de rekening van de klant 

(1) Na ontvangst van door de incassant opgenomen SEPA Core Direct Debits wordt het door de incassant gespecificeerde bedrag op de in de dataset gespecificeerde vervaldatum van de rekening van de klant afgeschreven. Indien de vervaldag geen bankwerkdag is, wordt het bedrag op de eerstvolgende bankwerkdag van de rekening afgeschreven. 

(2) De rekening van de klant wordt niet gedebiteerd of een debetboeking wordt uiterlijk op de tweede bankwerkdag⁴ na de verrichting geannuleerd (zie paragraaf 2.4.2) indien 

 • de bank een kennisgeving van intrekking van de SEPA Direct Debit-machtiging heeft ontvangen in overeenstemming met paragraaf 2.2.3,  

 • de klant niet voldoende saldo op zijn/haar rekening heeft om de automatische incasso te voldoen of niet voldoende saldo heeft om de automatische incasso te betalen (onvoldoende saldo op de rekening); de bank betaalt geen deelbedragen,  

 • de in de dataset van de automatische incasso vermelde IBAN van de betaler niet kan worden toegewezen aan een rekening van de klant bij de bank, of  

 • de automatische incasso niet door de bank kan worden verwerkt doordat in de dataset van de automatische incasso 

  • een crediteurenidentificatienummer ontbreekt of voor de bank kennelijk onjuist is,

  • een machtigingsreferentie ontbreekt,

  • een afgiftedatum van de machtiging ontbreekt of

  • er geen vervaldatum vermeld is.

(3) Daarnaast wordt de rekening van de klant niet gedebiteerd of wordt een debetboeking uiterlijk op de tweede bankwerkdag na de verrichting geannuleerd (zie paragraaf 2.4.2) indien door een afzonderlijke instructie van de klant overeenkomstig paragraaf 2.2.4 bezwaar is gemaakt tegen deze SEPA Core Direct Debit.

2.4.2 Betaling van SEPA Core Direct Debits 

SEPA Core Direct Debits worden betaald als de debetboeking op de rekening van de klant niet uiterlijk op de tweede bankwerkdag na de verrichting geannuleerd wordt.

2.4.3 Kennisgeving van het niet uitvoeren of het annuleren van de debetboeking of weigering van betaling 

De bank stelt de klant onverwijld en uiterlijk op het in paragraaf 2.4.4 overeengekomen tijdstip op de hoogte van het niet uitvoeren of het annuleren van de debetboeking (zie paragraaf 2.4.1 lid 2) of de weigering om een SEPA Core Direct Debit te betalen (zie paragraaf 2.4.2). Dit kan ook gedaan worden via het overeengekomen rekeninginformatiekanaal. De bank zal, indien mogelijk, de redenen vermelden en aangeven op welke wijze fouten die leidden tot het niet uitvoeren, annuleren of weigeren kunnen worden hersteld. 

2.4.4 Uitvoering van de betaling 

(1) De bank is verplicht ervoor te zorgen dat het op basis van de SEPA Core Direct Debit van incassant door de bank van de rekening van de klant afgeschreven bedrag van de automatische incasso uiterlijk binnen de gestelde uitvoeringstermijn door de betaaldienstaanbieder van de incassant is ontvangen. 

(2) De uitvoeringstermijn gaat in op de in de automatische incasso vermelde vervaldatum. Indien die dag geen bankwerkdag is, begint de uitvoeringstermijn op de eerstvolgende bankwerkdag. 

(3) De bank informeert de klant over de uitvoering van de betaling via het overeengekomen rekeninginformatiekanaal en met de overeengekomen frequentie.

2,5 Recht van de klant op terugbetaling van een geautoriseerde betaling 

(1) Als een op basis van een SEPA Core Direct Debit gedane betaling geautoriseerd is, heeft de klant het recht om zonder opgaaf van redenen terugbetaling van het door de bank afgeschreven bedrag te vorderen. Een dergelijke vordering moet worden ingediend binnen acht weken vanaf de datum waarop de rekening van de klant is gedebiteerd. De bank zal het saldo van de rekening van de klant herstellen naar wat het zou zijn geweest zonder debitering voor de betaling. Dit heeft geen gevolgen voor eventuele vorderingen van de incassant jegens de klant.

(2) Het recht op terugbetaling op grond van lid 1 vervalt zodra het bedrag van de boeking van de automatische incasso uitdrukkelijk door de klant rechtstreeks aan de bank is geautoriseerd.

(3) Het recht van de klant op terugbetaling voor een niet of onjuist uitgevoerde geautoriseerde betaling wordt bepaald door paragraaf 2.6.2.

2.6 Recht van de klant op terugbetaling, correctie en compensatie 

2.6.1 Terugbetaling voor een ongeautoriseerde betaling 

Indien een betaling niet door de klant geautoriseerd is, kan de bank geen terugbetaling van zijn kosten vorderen op de klant. De bank is verplicht het van de rekening van de klant afgeschreven bedrag onverwijld aan de klant terug te betalen en het saldo van deze rekening te herstellen naar wat het zou zijn geweest zonder debitering voor de ongeautoriseerde betaling. Aan deze verplichting moet uiterlijk zijn voldaan aan het einde van de werkdag volgend op de dag waarop de bank ervan in kennis is gesteld dat de betaling niet geautoriseerd was of er anderszins kennis van heeft gekregen. Indien de bank een bevoegde autoriteit schriftelijk in kennis heeft gesteld van gegronde redenen om frauduleus gedrag van de klant te vermoeden, is de bank onmiddellijk verplicht zijn verplichting op grond van zin 2 onverwijld te onderzoeken en na te komen indien zijn vermoeden van fraude niet bevestigd wordt.

2.6.2 Rechten in geval van niet, onjuist of vertraagd uitvoeren van geautoriseerde betalingen

(1) Indien een geautoriseerde betaling niet of onjuist is uitgevoerd, kan de klant de bank verzoeken het bedrag van de automatische incasso onverwijld volledig terug te betalen voor zover de betaling niet of onjuist is uitgevoerd. De bank zal dan het saldo van de rekening van de klant herstellen naar wat het zou zijn geweest zonder debitering voor de onjuist uitgevoerde betalingstransactie.

(2) Naast het recht op grond van lid 1 kan de klant de bank verzoeken om terugbetaling van alle kosten en rente die de bank aan de klant heeft gefactureerd in verband met het niet of onjuist uitvoeren van de betaling of die de bank van de rekening van de klant heeft afgeschreven. 

(3) Indien het bedrag van de automatische incasso de betaaldienstaanbieder van de incassant pas bereikt na het verstrijken van de in paragraaf 2.4.4 (2) (vertraging) bedoelde termijn, kan de incassant de betaaldienstaanbieder verzoeken het bedrag van de automatische incasso op de rekening van de incassant bij te schrijven alsof de betaling naar behoren is uitgevoerd. 

(4) Indien een betalingstransactie niet of onjuist werd uitgevoerd, zal de bank op verzoek van de klant de betalingstransactie reconstrueren en de klant informeren over het resultaat.

2.6.3 Compensatie voor plichtsverzuim 

(1) In geval van niet, onjuist of vertraagd uitvoeren van een geautoriseerde betaling of in geval van een ongeautoriseerde betaling kan de klant de bank verzoeken om vergoeding van verlies of schade die niet reeds gedekt is door paragrafen 2.6.1 en 2.6.2. Dit geldt niet indien de bank niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. In dit verband is de bank in dezelfde mate aansprakelijk voor fouten van een intermediaire instelling als voor zijn eigen fouten. Indien de klant heeft bijgedragen aan het ontstaan van enig verlies of schade door verwijtbaar gedrag, bepalen de beginselen van medeschuld de mate waarin de bank en de klant het verlies of de schade moeten dragen.

(2) De aansprakelijkheid op grond van lid 1 is beperkt tot 12.500 euro. Deze beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op 

 • ongeautoriseerde betalingen,

 • gevallen van opzet of grove schuld van de bank, 

 • risico's die de bank bij wijze van uitzondering is aangegaan en

 • indien de klant een consument is, door de klant geleden renteverlies.

2.6.4 Rechten van klanten die geen consument zijn 

Niettegenstaande het recht in paragrafen 2.6.2 en 2.6.3 hebben klanten die geen consument zijn, in geval van niet, onjuist of vertraagd uitgevoerde geautoriseerde betaling of in geval van ongeautoriseerde betaling, naast eventuele aanspraken op restitutie, alleen aanspraak op schadevergoeding in overeenstemming met de volgende bepalingen:

 • De bank is aansprakelijk voor zijn eigen fout. Indien de klant heeft bijgedragen aan het ontstaan van enig verlies of schade door verwijtbaar gedrag, bepalen de beginselen van medeschuld de mate waarin de bank en de klant het verlies of de schade moeten dragen.  

 • De bank is niet aansprakelijk voor fouten van door hem gekozen intermediaire instellingen. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van de bank beperkt tot de zorgvuldige selectie en instructie van de eerste intermediair.  

 • Het bedrag van een vordering tot schadevergoeding door de klant is beperkt tot het bedrag van de automatische incasso vermeerderd met de door de bank in rekening gebrachte kosten en rente. Voor zover dit betrekking heeft op de vordering van gevolgschade is de vordering beperkt tot maximaal 12.500 euro per betaling. Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op opzet of grove nalatigheid door de bank of op risico's die de bank bij wijze van uitzondering is aangegaan of op ongeautoriseerde betalingen.

2.6.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid en bezwaar

(1) Aansprakelijkheid van de bank op grond van paragrafen 2.6.2 tot 2.6.4 is in de volgende gevallen uitgesloten:

 • De bank bewijst aan de klant dat het bedrag van de betaling tijdig en volledig is ontvangen door de betaaldienstaanbieder van de incassant. 

 • De betaling is uitgevoerd in overeenstemming met de door de incassant verstrekte onjuiste unieke identificatiecode van de incassant. In een dergelijk geval kan de klant echter vereisen dat de bank zijn uiterste best doet om het bedrag van de betaling terug te vorderen. Indien het niet mogelijk is het bedrag van de betaling terug te vorderen in overeenstemming met zin 2 van deze subparagraaf, is de bank verplicht de klant op schriftelijk verzoek alle beschikbare informatie te verstrekken om de klant in staat te stellen een vordering in te dienen voor terugbetaling van het bedrag.

(2) Aanspraken van de klant op grond van de paragrafen 2.6.1 tot 2.6.4 en enig bezwaar van de klant jegens de bank als gevolg van het niet of onjuist uitvoeren van betalingen of als gevolg van ongeautoriseerde betalingen zijn uitgesloten indien de klant de bank hiervan niet op de hoogte heeft gesteld binnen een termijn van uiterlijk 13 maanden na de datum waarop een ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde betaling is afgeschreven. Deze periode gaat pas in als de bank de klant via het overeengekomen rekeninginformatiekanaal op de hoogte heeft gesteld van de debetboeking van de betaling, niet later dan een maand nadat de debetboeking is gedaan, anders bepaalt de datum waarop de klant wordt geïnformeerd wanneer de periode ingaat. De klant kan ook na het verstrijken van de termijn in zin 1 aanspraak maken op schadevergoeding op grond van paragraaf 2.6.3 indien hij/zij buiten zijn/haar schuld verhinderd is zich aan deze termijn te houden.

(3) Vorderingen van de klant worden uitgesloten als de omstandigheden die een vordering onderbouwen,

 • gebaseerd zijn op een ongebruikelijke en onvoorziene gebeurtenis waarover de bank geen controle heeft, en

 • waarvan de gevolgen niet vermeden konden worden, zelfs niet door gepaste zorgvuldigheid, of  

 • teweeggebracht zijn door de bank als gevolg van een wettelijke verplichting. 

3 Bijlage: Lijst van landen en gebieden die lid zijn van SEPA 

3.1 Landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER) 

Lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden. Andere staten: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

3.2 Andere landen en gebieden 

Guernsey, Jersey, Man, Monaco, Saint Pierre en Miquelon, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland.

¹ International Bank Account Number.

² Zie de bijlage voor lidstaten.

³ Bank Identifier Code.

⁴ 4 bankwerkdagen zijn alle werkdagen behalve: zaterdagen, 24 en 31 december.

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.