SEPA-perussuoraveloitusmaksujen ehdot

SEPA-perussuoraveloitusjärjestelmän mukaisten suoraveloitusmaksujen ehdot

Alla kuvattuja SEPA-perussuoraveloitusmaksuja koskien sitoudut hyväksymään SumUpin Yleiset käyttöehdot nämä SEPA-perussuoraveloitusten maksuehdot sekä kaikki muut ehdot ja käytännöt, joita sovelletaan käyttämiisi palveluihin. Nämä SEPA-perussuoraveloitusten maksuehdot ovat lisäehtoja, ja yhdessä yleisten ehtojen kanssa ne muodostavat osan sinun ja SumUp Limitedin ("pankki", "SumUp", "me") välisestä oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta. 

Seuraavat ehdot koskevat maksuja, jotka SumUp-kauppias (jäljempänä "asiakas") suorittaa maksunsaajille SEPA-suoraveloituksella tilin kautta, joka asiakkaalla on SumUp Limitedilla (jäljempänä "pankki"):

1 Yleiset ehdot 

1.1 Määritelmä 

Suoraveloitus on maksun saajan käynnistämä maksutapahtuma asiakkaan tililtä, jossa maksun saaja määrittelee vastaavan maksun määrän.

1.2 Maksut 

SEPA-perussuoraveloitusjärjestelmää käyttäessään asiakas sitoutuu maksamaan hyvissä ajoin maksut ja mahdolliset sovellettavat verot, jotka on lueteltu verkkosivustolla ja/tai asiakkaan tiliasetuksissa tai muuten kirjallisesti sovittu ja erääntyvä yleisten sopimusehtojen ja SEPA-perussuoraveloitusjärjestelmän suoraveloitusmaksujen ehtojen mukaisesti.

2 SEPA-perussuoraveloitus 

2.1 Yleistä 

2.1.1 SEPA-perussuoraveloitusjärjestelmän pääpiirteet

SEPA-perussuoraveloitusjärjestelmä mahdollistaa sen, että asiakas voi suorittaa euromääräisiä maksuja maksunsaajalle pankin kautta yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA). SEPA-alueeseen kuuluvat liitteessä luetellut maat ja alueet. 

Seuraavien ehtojen on täytyttävä, että maksuja voidaan suorittaa SEPA-perussuoraveloituksella:

 • Maksunsaajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on käytettävä SEPA-perussuoraveloitusjärjestelmää. 

 • Asiakkaan pitää antaa SEPA-suoraveloitusvaltuutus maksunsaajalle ennen maksutapahtumaa. 

Maksunsaaja käynnistää vastaavan maksutapahtuman esittämällä suoraveloitukset pankille maksupalveluntarjoajansa kautta. 

Jos SEPA-perussuoraveloituksen perusteella suoritettu maksu on valtuutettu, asiakkaalla on oikeus vaatia pankilta veloitettu summa hyvityksenä kahdeksan viikon kuluessa siitä päivästä, jona asiakkaan tiliä on veloitettu.

2.1.2 Yksilölliset tunnisteet

Asiakkaan tulee käyttää menettelyssä hänelle annettua IBAN-tunnusta¹ ja Euroopan talousalueen² ulkopuolisten maksujen kohdalla lisäksi pankin BIC-tunnusta³ asiakastunnuksena suhteessa maksunsaajaan, koska pankilla on oikeus suorittaa maksu SEPA-perussuoraveloituksella vain sille annetun yksilöllisen tunnuksen perusteella. Pankki ja asianomaiset välittäjälaitokset suorittavat maksun maksunsaajalle käyttämällä maksunsaajan määrittämää IBAN-numeroa, joka on hänen asiakkaan yksilöllinen tunnisteensa, ja ETA-alueen rajat ylittävien maksujen yhteydessä lisäksi määritettyä BIC-koodia.

2.1.3 Suoraveloitustietojen siirto

SEPA-perussuoraveloitusta käytettäessä suoraveloitustiedot voi välittää pankille myös maksunsaajan maksupalveluntarjoaja käyttäen Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) -järjestön viestinvälitysjärjestelmää. SWIFTin päätoimisto on Belgiassa, ja sillä on toimintakeskukset Euroopan unionissa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.

2.2 SEPA-suoraveloituksen valtuutus 

2.2.1 SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antaminen

Asiakas antaa SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen maksunsaajalle. Sillä asiakas valtuuttaa pankin maksamaan maksunsaajan SEPA-perussuoraveloitukset. Valtuutus on annettava kirjallisesti tai pankin kanssa sovitulla tavalla. Tämä valtuutus sisältää samalla asiakkaan nimenomaisen suostumuksen, että maksupalveluntarjoajat ja suoraveloituksen keräämisessä mahdollisesti mukana olevat välittäjälaitokset voivat kerätä, käsitellä, välittää ja tallentaa suoraveloituksen toteuttamiseen tarvittavia henkilötietoja. 

SEPA-perussuoraveloitusvaltuutuksen tulee sisältää seuraavat asiakkaan lausumat:

 • maksunsaajan valtuutus kerätä maksuja asiakkaan tililtä SEPA-perussuoraveloituksen avulla

 • pankille annettu ohje maksaa maksunsaajan tililtään nostamat SEPA-perussuoraveloitukset.

SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen tulee sisältää seuraavat valtuutustiedot:

 • maksunsaajan tunnistustiedot 

 • velkojan tunnusnumero 

 • tieto siitä, koskeeko valtuutus kertamaksua vai toistuvaa maksua 

 • asiakkaan nimi (jos saatavilla) 

 • asiakkaan pankin nimi 

 • asiakkaan yksilöllinen tunniste (katso kohta 2.1.2).

Suoraveloitusvaltuutus voi sisältää valtuutustietojen lisäksi muita tietoja.

2.2.2 Perintävaltuutus SEPA-suoraveloitusvaltuutuksena 

Jos asiakas on antanut maksunsaajalle valtuutuksen, joka valtuuttaa maksunsaajan perimään maksuja tililtään suoraveloituksella, kehottaa asiakas samalla pankkia maksamaan maksunsaajan hänen tililtään nostamat suoraveloitukset. Perintävaltuutuksella asiakas valtuuttaa pankin maksamaan maksunsaajan nostamat suoraveloitukset. Tämä perintävaltuutus katsotaan SEPA-suoraveloitusvaltuutukseksi. Virkkeet 1–3 koskevat myös asiakkaan ennen näiden ehtojen voimaantuloa antamia perintävaltuuksia.

Perintävaltuutuksen tulee sisältää seuraavat valtuutustiedot: 

 • maksunsaajan nimi ja osoite  

 • asiakkaan nimi  

 • asiakkaan yksilöllinen tunniste, johon viitataan kohdassa 2.1.2 tai

 • asiakkaan tilinumero ja pankkitunnus. 

Perintävaltuutus voi sisältää valtuutustietojen lisäksi muita tietoja.

2.2.3 SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen peruminen 

Asiakas voi perua SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen ilmoittamalla maksunsaajalle tai hänen pankilleen – mikäli mahdollista kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtäviä maksutapahtumia ei enää valtuuteta. Mikäli perumisilmoitus annetaan pankille, se tulee voimaan sen vastaanottamispäivää seuraavana pankkipäivänä. Lisäksi asiasta tulee ilmoittaa myös maksunsaajalle, jotta tämä ei enää peri suoraveloitusta. 

2.2.4 SEPA-perussuoraveloitusten rajoittaminen ja estäminen 

Asiakas voi erikseen ohjeistaa pankkia rajoittamaan tai estämään SEPA-perussuoraveloitusten maksuja. Pankin tulee saada tämä ohje suoraveloituksen tiedoissa ilmoitettua eräpäivää edeltävän pankkipäivän loppuun mennessä. Nämä ohjeet tulee mahdollisuuksien mukaan antaa kirjallisesti ja mahdollisuuksien mukaan pankin tilitoimistoon. Lisäksi asiasta tulee ilmoittaa maksunsaajalle. 

2.3 Maksunsaajan suorittama SEPA-perussuoraveloituksen periminen SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen mukaisesti 

(1) Asiakkaan antama SEPA-suoraveloitusvaltuutus jää maksunsaajalle. Maksunsaaja ottaa valtuutustiedot haltuunsa ja lisää mahdolliset lisätiedot tietojoukkoon SEPA-perussuoraveloitusten keräämistä varten. Maksunsaaja määrittää vastaavan suoraveloituksen summan. 

(2) Maksunsaajan tulee lähettää sähköisesti SEPA-perussuoraveloituksen keräämiseen tarvittava tietojoukko pankille maksupalveluntarjoajansa kautta. Tämä tietojoukko edustaa myös asiakkaan ohjetta pankille maksaa SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen mukaisesti vastaava SEPA-perussuoraveloitus (katso osion 2.2.1 virkkeet 2 ja 4 sekä osion 2.2.2 virke 2). Tämän ohjeen vastaanottamisessa pankki luopuu sovitusta lomakkeesta koskien SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamista (katso kohta 2.2.1, virke 3).

2.4 SEPA-perussuoraveloitukseen perustuva maksutapahtuma 

2.4.1 Suoraveloitussumman veloittaminen asiakkaan tililtä 

(1) Vastaanotettuaan maksunsaajan nostamat SEPA-perussuoraveloitukset, maksunsaajan ilmoittama summa veloitetaan asiakkaan tililtä tiedoissa mainittuna eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, tiliä veloitetaan seuraavana pankkipäivänä. 

(2) Asiakkaan tiliä ei veloiteta tai veloituskirjaus perutaan viimeistään toisena pankkipäivänä⁴ sen tekemisen jälkeen (katso kohta 2.4.2), jos 

 • pankki on vastaanottanut kohdan 2.2.3 mukaisen ilmoituksen SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen perumisesta  

 • asiakkaalla ei ole riittävästi luottoa tilillään suoraveloituksen suorittamiseen tai hänellä ei ole riittävästi luottoa suoraveloituksen maksamiseen (tilillä ei ole riittävästi varoja); pankki ei maksa osittaisia määriä  

 • suoraveloituksen tietojoukossa ilmoitettua maksajan IBAN-numeroa ei voi osoittaa millekään asiakkaan pankissa olevalle tilille tai  

 • pankki ei voi käsitellä suoraveloitusta, koska suoraveloituksen tietojoukossa 

  • velkojan tunnistenumero puuttuu tai on selvästi väärän pankin

  • valtuutuksen viite puuttuu

  • valtuutuksesta puuttuu antamispäivämäärä tai

  • eräpäivää ei ole ilmoitettu.

(3) Lisäksi asiakkaan tiliä ei veloiteta tai veloituskirjaus perutaan viimeistään toisena pankkipäivänä sen tekemisen jälkeen (katso kohta 2.4.2), jos asiakas vastustaa tätä SEPA-perussuoraveloitusta erillisellä ohjeella kohdan 2.2.4 mukaisesti.

2.4.2 SEPA-perussuoraveloitusten maksaminen

SEPA-perussuoraveloitukset maksetaan, jos asiakkaan tilille tehtyä veloituskirjausta ei ole peruttu viimeistään toisena pankkipäivänä sen tekemisen jälkeen.

2.4.3 Ilmoitus veloitusmerkinnän toteuttamatta jättämisestä tai perumisesta tai maksun epäämisestä 

Pankki ilmoittaa asiakkaalle viipymättä ja viimeistään kohdassa 2.4.4 sovittuna ajankohtana veloituskirjauksen (katso kohta 2.4.1, kappale 2) toteuttamatta jättämisestä tai perumisesta tai SEPA-perussuoraveloituksen maksamatta jättämisestä (katso kohta 2.4.2). Tämä voidaan tehdä myös sovitun tilitietokanavan kautta. Pankki ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan syyt ja antaa keinoja, joilla toteuttamatta jättämiseen, perumiseen tai epäämiseen johtaneet virheet voidaan korjata. 

2.4.4 Maksun suorittaminen 

(1) Pankki on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen asiakkaan tililtä maksunsaajan SEPA-perussuoraveloituksen perusteella veloitettu suoraveloitussumma saapuu maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle viimeistään määrätyn toteutusajan kuluessa. 

(2) Toteutusaika alkaa suoraveloitusjoukossa mainitusta eräpäivästä. Jos kyseinen päivä ei ole pankkipäivä, toteutusaika alkaa seuraavasta pankkipäivästä. 

(3) Pankki ilmoittaa asiakkaalle maksun suorittamisesta sovitun tilitietokanavan kautta ja sovitulla aikavälillä.

2.5 Asiakkaan oikeus hyvitykseen valtuutetusta maksusta 

(1) Jos SEPA-perussuoraveloituksen perusteella suoritettu maksu on valtuutettu, asiakkaalla on oikeus vaatia pankilta veloitettu summa hyvityksenä ilman perusteita. Vaatimus tulee tehdä kahdeksan viikon kuluessa asiakkaan tilin veloituksen päivämäärästä. Pankki palauttaa asiakkaan tilin saldon siihen, mikä se olisi ollut ilman maksutapahtuman veloitusta. Tämä ei vaikuta maksunsaajan asiakasta kohtaan esittämiin vaatimuksiin.

(2) Oikeus kappaleen 1 mukaiseen hyvitykseen raukeaa heti, kun asiakas on nimenomaisesti valtuuttanut suoraveloitusmerkinnän suoraan pankille.

(3) Asiakkaan oikeus hyvitykseen suorittamatta jääneestä tai virheellisesti suoritetusta valtuutetusta maksusta määräytyy kohdan 2.6.2 mukaisesti.

2.6 Asiakkaan oikeus hyvitykseen, korjaukseen ja korvaukseen 

2.6.1 Hyvitys valtuuttamattomasta maksusta 

Mikäli asiakas ei ole valtuuttanut maksua, pankilla ei ole vaatimuksia asiakkaalta hänen kulujensa korvaamiseen. Se on velvollinen viipymättä palauttamaan asiakkaalle asiakkaan tililtä veloitetun summan ja palauttamaan tämän tilin saldon siihen, mikä se olisi ollut ilman valtuuttamattoman maksun veloitusta. Tämä velvollisuus on täytettävä viimeistään sitä päivää seuraavan pankkipäivän loppuun mennessä, jona pankille ilmoitettiin maksun valtuuttamattomuudesta tai pankki sai sen muutoin tietoonsa. Jos pankki on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti oikeutetuista syistä epäillä asiakkaan vilpillistä toimintaa, pankki on välittömästi velvollinen tutkimaan ja täyttämään virkkeen 2 mukaisen velvollisuutensa viipymättä, jos sen petosepäilylle ei löydy perusteita.

2.6.2 Korvaukset, jos valtuutettuja maksuja ei suoriteta tai ne suoritetaan väärin tai myöhässä

(1) Jos valtuutettua maksua ei suoriteta tai sitä ei suoriteta oikein, asiakas voi vaatia pankkia hyvittämään suoraveloituksen summan viipymättä kokonaisuudessaan siltä osin kuin maksua ei ole suoritettu tai se on suoritettu virheellisesti. Pankki palauttaa tällöin asiakkaan tilin saldon siihen, mikä se olisi ollut ilman virheellisesti suoritettua maksutapahtuman veloitusta.

(2) Asiakas voi kappaleen 1 mukaisen korvauksen lisäksi vaatia pankilta hyvitystä kaikista maksuista ja koroista, jotka pankki on laskuttanut asiakkaalta maksun suorittamatta jättämisen tai virheellisen suorittamisen yhteydessä tai jotka pankki on veloitettu asiakkaan tililtä. 

(3) Jos suoraveloituksen summa saapuu maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle vasta 2.4.4 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetun suoritusajan umpeutumisen jälkeen (viive), maksunsaaja voi pyytää maksupalveluntarjoajaa hyvittämään suoraveloituksen summan maksunsaajan tilille ikään kuin maksu olisi suoritettu asianmukaisesti. 

(4) Jos maksutapahtumaa ei toteutettu tai se toteutettiin virheellisesti, pankki rekonstruoi maksutapahtuman asiakkaan pyynnöstä ja ilmoittaa tuloksesta asiakkaalle.

2.6.3 Korvaus velvollisuuden rikkomisesta 

(1) Jos valtuutettua maksu ei suoriteta, se suoritetaan virheellisesti tai myöhässä tai jos maksu suoritetaan ilman valtuutusta, asiakas voi vaatia pankkia korvaamaan vahingot, joita kohdat 2.6.1 ja 2.6.2 eivät jo kata. Tätä ei sovelleta, jos pankki ei ole vastuussa velvollisuuden rikkomisesta. Pankki on tässä yhteydessä vastuussa välittäjälaitoksen mahdollisesta virheestä samassa määrin kuin omasta virheestään. Jos asiakas on omalla, moitittavalla käytöksellään myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, määritellään myötävaikutuksen periaatteita käyttäen, missä määrin pankin ja asiakkaan on vastattava menetyksestä tai vahingosta.

(2) Kappaleen 1 mukainen vastuu rajoitetaan 12 500 euroon. Tämä vastuun rahallinen rajaaminen ei koske

 • valtuuttamattomia maksuja

 • pankin tahallista toimintaa tai törkeää huolimattomuutta

 • riskejä, jotka pankki on poikkeuksellisesti ottanut

 • jos asiakas on kuluttaja, asiakkaalle aiheutuvaa koron menetystä.

2.6.4 Niiden asiakkaiden korvaukset, jotka eivät ole kuluttajia

Kohdissa 2.6.2 ja 2.6.3 tarkoitetuista korvauksista huolimatta asiakkailla, jotka eivät ole kuluttajia, on suorittamatta jätettyjen, virheellisesti suoritettujen tai myöhässä suoritettujen valtuutettujen maksujen tai valtuuttamattomien maksujen tapauksessa mahdollisten palautusvaateiden lisäksi vahingonkorvausvaatimuksia vain seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • Pankki vastaa omista virheistään. Jos asiakas on omalla, moitittavalla käytöksellään myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, määritellään myötävaikutuksen periaatteita käyttäen, missä määrin pankin ja asiakkaan on vastattava menetyksestä tai vahingosta.  

 • Pankki ei ole vastuussa valitsemiensa välittäjälaitosten mahdollisista virheistä. Tällaisissa tapauksissa pankin vastuu rajoittuu ensimmäisen välittäjän huolelliseen valintaan ja ohjeistukseen.  

 • Asiakkaan vahingonkorvausvaatimus rajoittuu suoraveloitussummaan, johon lisätään pankin veloittamat palkkiot ja korot. Siltä osin kuin tähän liittyy välillisten vahinkojen vaatiminen, korvausvaatimus on rajoitettu enintään 12 500 euroon maksua kohden. Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta tilanteisiin, joissa pankki on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, tai pankin poikkeuksellisesti ottamiin riskeihin tai valtuuttamattomiin maksuihin.

2.6.5 Vastuun ja vastalauseiden poissulkeminen

(1) Pankin vastuu kohtien 2.6.2 ja 2.6.4 mukaisesti suljetaan pois seuraavissa tapauksissa:

 • Pankki todistaa asiakkaalle, että maksusuoritus on saapunut maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle ajallaan ja kokonaisuudessaan. 

 • Maksu suoritettiin maksunsaajan ilmoittaman virheellisen maksunsaajan yksilöllisen tunnisteen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa asiakas voi kuitenkin vaatia, että pankki pyrkii parhaansa mukaan saamaan maksetun summan takaisin. Jos maksun summaa ei ole mahdollista periä takaisin tämän alakohdan 2. virkkeen mukaisesti, pankki on velvollinen toimittamaan asiakkaalle kirjallisesta pyynnöstä kaikki saatavilla olevat tiedot, jotta asiakas voi vaatia maksetun summan hyvitystä.

(2) Asiakkaan kohtien 2.6.1–2.6.4 mukaiset vaatimukset ja asiakkaan pankkia vastaan esittämät vastalauseet, jotka johtuvat maksujen suorittamatta jättämisestä tai virheellisestä suorittamisesta tai valtuuttamattomista maksuista, suljetaan pois, jos asiakas ei ole ilmoittanut asiasta pankille viimeistään 13 kuukauden kuluessa valtuuttamattoman tai virheellisesti suoritetun maksun veloittamisesta. Tämä ajanjakso alkaa kulua vasta, kun pankki on ilmoittanut asiakkaalle maksun veloituskirjauksesta sovitun tilitietokanavan kautta viimeistään kuukauden kuluttua veloitusmerkinnän tekemisestä; muutoin päivämäärä, jona asiakkaalle tehdään ilmoitus, määrää ajankohdan alkamisen. Asiakas voi vaatia kohdan 2.6.3 mukaista korvausvaatimusta myös virkkeessä 1 mainitun määräajan umpeutumisen jälkeen, jos hän on ilman omaa syytään estynyt noudattamasta tätä määräaikaa.

(3) Asiakkaan vaatimukset suljetaan pois, jos vaatimuksen perusteena olevat olosuhteet

 • perustuvat epätavalliseen ja odottamattomaan tapahtumaan, johon pankki ei voi vaikuttaa

 • ovat sellaisia, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää edes huolellisuutta noudattaen  

 • ovat pankin aiheuttamia lakisääteisten velvoitteiden tuloksena. 

3 Liite: Luettelo SEPA-jäsenmaista ja -alueista 

3.1 Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat maat 

Euroopan unionin jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Portugali, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Viro, Unkari. Muut valtiot: Islanti, Liechtenstein, Norja.

3.2 Muut valtiot ja alueet 

Guernsey, Jersey, Mansaari, Monaco, San Marino, Sveitsi, St. Pierre ja Miquelon, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

¹ Kansainvälinen pankkitilinumero.

² Katso jäsenvaltiot liitteessä.

³ Pankin tunnuskoodi.

⁴ pankkipäiviä ovat kaikki arkipäivät paitsi lauantait sekä 24. ja 31. joulukuuta.

Huomaa: tulosta kopio tästä asiakirjasta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.