Obchodné podmienky pre Osobné služby SumUp

V nasledujúcich obchodných podmienkach („Osobné podmienky používania“) sa upravuje vaše osobné používanie našich služieb spracovania platieb a iných služieb, ako aj našej mobilnej aplikácie SumUp.io („Aplikácia“), webovej stránky a obsahu (všetky spolu „Služby“, ako je podrobnejšie vymedzené nižšie v oddiele Služby) a, ak je to uplatniteľné, otvorenie, používanie a zrušenie vášho účtu („Účet“). Spolu s akýmikoľvek inými obchodnými podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov predstavujú dohodu medzi vami („vy“, „vaše“) a SumUp Limited („SumUp“, „my“, „naše“ alebo „nás“). Pri používaní ďalších služieb budete možno musieť prijať ďalšie obchodné podmienky, ktoré vám boli oznámené pri objednávaní alebo používaní takýchto služieb.

Spoločnosť SumUp Limited je regulovaná Írskou centrálnou bankou. Služba SumUp je autorizovaná inštitúcia elektronických peňazí (licencia č. C195030, vydaná dňa 27/10/2020) a je spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Írsku s registračným číslom 505893 s so sídlom na drese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580.

Aby ste mohli využívať našu Aplikáciu a Služby, musíte bez výhrady prijať tieto Podmienky používania spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

Služby 

Služby zahŕňajú naše služby spracovania platieb, ktoré vám umožňujú uskutočňovať platby obchodníkom SumUp, ktorí nie sú fyzicky prítomní, alebo vykonať platbu v obchode skenovaním QR kódu vygenerovaného obchodníkom SumUp kliknutím na odkaz, ktorý vám zaslal obchodník SumUp prostredníctvom SMS alebo inej sociálnej platformy alebo prostredníctvom inej podobnej funkcie, ktorú podporuje SumUp, a ktorá je dostupná v Aplikácii alebo inak. Obchodník SumUp je obchodník, ktorý prijíma transakcie platobnou kartou podľa štandardných Podmienok SumUp. 

Služby môžete používať prostredníctvom našej Aplikácie a vášho Účtu alebo jednoducho presmerovaním na stránku s platbami SumUp, a to bez toho, aby ste museli mať v SumUp účet. 

Na používanie Služieb musíte mať najmenej 18 rokov a musíte mať úplnú právnu spôsobilosť. Aby ste mohli využívať Služby, musíte byť rezidentom EHP, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska. Služby môžete používať, ak máte vo svojom mene platnú kreditnú alebo debetnú kartu VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, JCB. Na našom webe poskytujeme aktualizovaný zoznam všetkých akceptovaných platobných kariet.

Služby sa môžu používať na každodenné transakcie, napríklad jedlo, nápoje, ubytovanie alebo nákup darčekových poukážok, uskutočnené v rámci EHP, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska, kde SumUp poskytuje svoje Služby. Za dodanie tovaru, služieb alebo darčekových poukážok, ktoré si kúpite pomocou Služieb, je zodpovedný obchodník SumUp, nie SumUp. Akékoľvek otázky alebo problémy, ktoré môžete mať, sa musia riešiť priamo u obchodníka SumUp.

Ako uskutočňovať mobilné platby pomocou SumUp

Platobný odkaz: Pomocou Služieb môžete uskutočňovať platby obchodníkom SumUp, ktorí vytvoria platobný odkaz pre váš nákup, a odošlú vám ho. Keď kliknete na odkaz, budete presmerovaní na stránku SumUp, kde si môžete vybrať, či chcete platiť uprednostňovaným spôsobom platby. Odkaz zobrazuje meno obchodníka SumUp, ktorý žiada o platbu, a sumu platby, spolu s tlačidlom pre potvrdenie. Platbu vykonávate poskytnutím podrobností o zdroji platby a kliknutím na tlačidlo pre potvrdenie.

Aplikácia: Služby môžete používať na uskutočňovanie platieb v obchode alebo online platieb obchodníkom SumUp prostredníctvom vašej Aplikácie skenovaním QR kódu, ktorý vám obchodník SumUp ponúka, alebo kliknutím na platobný odkaz odoslaný obchodníkom SumUp (v závislosti od typu vášho nákupu a spôsobu, ktorý si vyberiete) bez toho, aby ste vždy museli uvádzať podrobnosti o zdroji platby. Kliknutím na tlačidlo pre potvrdenie v Aplikácii autorizujete prevod určenej sumy platby zo zdroja platby, ktorý bol predtým pridaný na váš Účet, obchodníkovi SumUp prostredníctvom Aplikácie. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vám odporúčame, aby ste v Aplikácii nastavili osobný kód PIN, ktorý bude potrebný na autorizáciu každej platby.

Darčekové poukážky: Služby môžete použiť na nákup digitálnych darčekových poukážok od obchodníkov SumUp v sume, ktorú si vyberiete. Darčekové poukážky sa doručujú iba elektronicky a ich doručenie sa môže oneskoriť o niekoľko hodín po objednávke. Darčekové poukážky s použitím Služieb môžete poslať iba niekomu v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku. Neakceptujú sa žiadne vrátenia tovaru ani refundácie darčekových poukážok. Pôvodného príjemcu darčekovej poukážky nie je možné zmeniť. 

SumUp vám ako kupujúcemu zašle doklad o nákupe na kontaktnú možnosť uvedenú pri nákupe. Ak ste uviedli kontaktné údaje pre iného príjemcu ako ste vy, SumUp pošle darčekovú poukážku na uvedené kontaktné údaje príjemcu. Splnomocňujete SumUp, aby meno a kontaktné údaje vás a príjemcu poskytol obchodníkovi.

SumUp si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu oneskoriť alebo odmietnuť nákupy darčekových poukážok. Limity sa môžu vzťahovať na sumu a počet darčekových poukážok, ktoré môžete kúpiť. SumUp nezodpovedá za žiadne straty alebo škody spôsobené stratenou alebo odcudzenou darčekovou poukážkou alebo použitím bez povolenia. 

Akákoľvek budúca služba, nákup alebo iné relevantné vyplatenie, ktoré môžete získať prostredníctvom darčekovej poukážky, sa bude riadiť výlučne podmienkami príslušného obchodníka SumUp. Ak obchodník SumUp ukončí svoju činnosť alebo inak nebude rešpektovať vašu darčekovú poukážku, potom pre vašu darčekovú poukážku nemusia existovať žiadne možnosti vyplatenia a SumUp nie je zodpovedná za to, aby vám takéto možnosti ponúkla. SumUp neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa darčekových poukážok a zrieka sa akejkoľvek záruky v čo najväčšej možnej miere. V prípade sporu s akýmkoľvek obchodníkom SumUp, ktorý ponúka darčekové poukážky, oslobodzujete SumUp (a jeho pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov) od všetkých nárokov súvisiacich s takýmto sporom.

Úroky a mena  

Vaše platby sa spracúvajú v mene príslušného obchodníka SumUp. Ak je váš bankový účet alebo zdroj platby vedený v inej mene, môže vám banka účtovať ďalšie poplatky za výmenu meny. SumUp nezodpovedá za žiadne poplatky, ktoré vám vaša banka alebo platobná inštitúcia uloží v dôsledku výmeny meny.

SumUp vám za vaše platby neúčtuje žiadne poplatky.

Neúspešné platby

Vašu platbu nebudeme môcť spracovať, ak:

 • Váš zdroj platby nemá dostatok finančných prostriedkov na pokrytie peňazí potrebných na uskutočnenie platby;

 • Máme dôvod domnievať sa, že došlo k neoprávnenému použitiu alebo ohrozeniu bezpečnosti vášho Účtu alebo zdroja platby;

 • Vaša banka alebo váš vydavateľ karty neautorizuje platbu;

 • Máme dôvod domnievať sa, že v súvislosti s vaším účtom alebo žiadosťou o platbu došlo k obmedzenej aktivite, alebo že inak porušujete tieto Podmienky používania.

Za takéto neúspešné platby nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete kontaktovať nás, vašu banku alebo vášho vydavateľa karty. 

Obmedzené činnosti 

V súvislosti s vaším používaním Služieb alebo v priebehu vašich interakcií so SumUp, obchodníkmi SumUp alebo inými tretími stranami nesmiete:

 • používať Služby na porušovanie právnych predpisov, stanov, nariadení alebo predpisov;

 • používať Služby na akékoľvek nezákonné účely akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane podvodov, prania špinavých peňazí, nezákonných sexuálne orientovaných materiálov alebo služieb, falšovaných výrobkov, činností nezákonných hazardných hier, financovania teroristických organizácií, nákupu alebo predaja alebo umožnenia nákupu alebo predaja nezákonného tovaru alebo služieb, ktoré sú zakázané zákonom. SumUp nahlási každú podozrivú činnosť a bude spolupracovať s každou príslušnou agentúrou v oblasti presadzovania práva alebo regulačným orgánom;

 • používať Služby na vykonávanie akýchkoľvek nezákonných činností alebo účasť na nich;

 • use the Services for payment for goods or services that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); that are related to weapons or illegal drugs or products; that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by the merchant. A detailed list of all restricted business for payments is available on the SumUp website;

 • používať Služby spôsobom, ktorý sa podľa nás alebo spoločnosti Visa, MasterCard, American Express, Discover alebo akejkoľvek inej siete na elektronický prevod finančných prostriedkov môže považovať za porušenie akýchkoľvek platných pravidiel siete elektronických platieb, kartovej schémy alebo pravidiel siete, alebo príslušných zákonov;  

 • používať Služby na zneužívanie, využívanie alebo obídenie obmedzení používania, ktoré ukladá obchodník na poskytované služby;

 • používať Služby na získanie tovaru alebo služieb bez čiastočného alebo úplného zaplatenia dlžnej sumy; 

 • porušovať tieto Podmienky používania alebo akúkoľvek inú dohodu alebo zásady, s ktorými ste súhlasili spolu so SumUp;

 • porušovať autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá alebo iné práva duševného vlastníctva SumUp alebo akejkoľvek tretej strany alebo práva na publicitu alebo súkromie;

 • správať sa pri používaní SumUp spôsobom, ktorý je hanlivý, urážlivý, výhražný alebo obťažujúci;

 • nám poskytovať nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie;

 • vytvoriť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu viac ako jeden Účet;

 • nám vydať pokyn, aby sme vo vašom mene zasielali alebo prijímali to, čo sa podľa nás považuje za potenciálne podvodné prostriedky; 

 • používať Služby spôsobom, ktorý pravdepodobne bude mať za následok sťažnosti, spory, poplatky, pokuty, sankcie alebo inú zodpovednosť voči SumUp, iným používateľom, tretím stranám alebo vám;

 • spôsobiť, aby sme v súvislosti s vaším účtom dostávali neprimeraný počet nárokov, ktoré boli uzavreté v prospech žiadateľa;

 • podniknúť akékoľvek kroky, ktoré neodôvodnene alebo neprimerane zaťažia našu infraštruktúru; umožňovať akékoľvek vírusy, trójske kone, červy alebo iné počítačové programovacie postupy, ktoré môžu poškodiť, škodlivo narušiť, tajne zachytiť alebo vyvlastniť akékoľvek systémy, údaje alebo informácie; používať anonymizujúci proxy; používať akéhokoľvek robota, pavúka, iné automatické zariadenie alebo manuálny proces na sledovanie alebo kopírovanie našej Aplikácie alebo webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu; alebo zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do Služieb;

 • podniknúť akékoľvek kroky, ktoré by nám mohli spôsobiť stratu akýchkoľvek služieb od našich poskytovateľov internetových služieb, spracovateľov platieb alebo iných dodávateľov;

 • obťažovať našich zamestnancov, agentov alebo iných používateľov;

 • odmietnuť spoluprácu pri vyšetrovaní alebo poskytnutie potvrdenia vašej totožnosti alebo akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete;

 • odmietnuť alebo neposkytnúť ďalšie informácie o vás alebo vašich obchodných činnostiach, ktoré môžeme odôvodnene požadovať;

 • integrovať alebo používať Aplikáciu alebo Služby bez toho, aby boli splnené všetky povinné požiadavky, ktoré vám boli oznámené;

 • prezradiť svoj mobilný PIN komukoľvek alebo použiť aplikáciu inej osoby. 

Musíte zabezpečiť, aby ste Služby používali iba na transakcie súvisiace s nákupom tovaru a služieb v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Prijatie platieb prostredníctvom Aplikácie nie je znakom zákonnosti nákupu alebo poskytovania tovaru a služieb.

Ak sa na základe nášho vlastného uváženia domnievame, že ste sa zapojili do niektorej z týchto činností, alebo že ste iným spôsobom porušili zákony a nariadenia týkajúce sa používania Služieb, môžeme podniknúť niekoľko krokov na ochranu SumUp alebo obchodníkov SumUp, okrem iného vrátane:

 • zrušenia, pozastavenia alebo obmedzenia vášho prístupu k vášmu Účtu alebo k niektorým alebo všetkým našim službám;

 • kontaktovania obchodníkov SumUp, ktorí s vami obchodovali; kontaktovania vašej banky alebo vášho vydavateľa kreditnej karty; a/alebo upozornenia ostatných používateľov, orgánov činných v trestnom konaní alebo dotknutých tretích strán o vašich krokoch;

 • aktualizácie nepresných informácií, ktoré ste nám poskytli;

 • vykonania právnych krokov proti vám;

 • ukončenia našej dohody s vami;

 • úplného alebo čiastočného vrátenia platby; a/alebo

 • trvalého zablokovania prístupu k vášmu Účtu alebo Aplikácii.

Aplikácia SumUp.io

Aplikáciu si v rámci Služieb môžete stiahnuť do svojho smartfónu z oficiálneho obchodu s aplikáciami (Google alebo Apple). Stiahnutie a používanie Aplikácie je bezplatné. Ste zodpovední za získanie prístupu k dátovej sieti potrebného na používanie Služieb. Ak pristupujete k Službám alebo používate Služby zo svojho smartfónu, môžu sa účtovať sadzby a poplatky za dáta a odosielanie správ v mobilnej sieti. Ste zodpovední za získanie a aktualizáciu kompatibilného hardvéru alebo zariadení potrebných na prístup a používanie Služieb a Aplikácie. Nezaručujeme, že Aplikácia bude na konkrétnom hardvéri alebo zariadeniach fungovať. Služby môžu byť okrem toho vystavené poruchám a oneskoreniam spojeným s používaním internetu a elektronických komunikácií.

SumUp vám udeľuje právo používať túto Aplikáciu iba na osobné použitie v mobilnom produkte, ktorý vlastníte alebo ovládate a podľa týchto Podmienok používania. Nesmiete upravovať, kopírovať, publikovať, licencovať, predávať alebo inak komercializovať túto Aplikáciu alebo akékoľvek informácie alebo softvér spojený s touto Aplikáciou. Softvér Aplikácie musíte pravidelne kontrolovať a aktualizovať, ak je k dispozícii. Vyhradzujeme si právo Aplikáciu priebežne meniť. Práva na túto Aplikáciu nesmiete prenajímať ani inak prevádzať. Túto Aplikáciu nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom mohol narušiť akúkoľvek stránku SumUp alebo zasahovať do používania alebo užívania ktorejkoľvek stránky SumUp.

Túto Aplikáciu sťahujete a používate na základe vlastného uváženia a rizika a ste výhradne zodpovední za akékoľvek poškodenie vašich hardvérových zariadení alebo stratu údajov, ktoré vyplývajú zo stiahnutia alebo použitia tejto Aplikácie. Ak porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania, vaše právo používať túto Aplikáciu sa okamžite skončí.

Váš Účet

Pri prvom otvorení Aplikácie sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla, keďže Aplikácia sa s ním spája. Vaše telefónne číslo overíme odoslaním textovej správy s kódom PIN na jedno použitie. Po overení musíte prijať tieto Osobné podmienky používania a naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste mohli vytvoriť váš Účet a používať Služby. Môžete si vytvoriť a spravovať iba jeden Účet. V opačnom prípade môžeme pozastaviť alebo odstrániť ďalšie Účty a učiniť tak môžeme podľa nášho uváženia.

Otvorením Účtu prehlasujete a zaručujete, že vaše otvorenie Účtu u nás neporušuje žiadne zákony alebo nariadenia, ktoré sa na vás vzťahujú. Za akékoľvek straty, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením tohto oddielu, nás musíte odškodniť.

Vaše informácie 

Služby v Aplikácii môžete začať používať ihneď potom, ako pridáte debetnú alebo kreditnú kartu na váš Účet ako zdroj platby. K svojmu účtu môžete pridať debetnú alebo kreditnú kartu iba vtedy, ak ste pre daný zdroj platby menovaným držiteľom účtu. Akékoľvek porušenie tejto požiadavky berieme veľmi vážne a každý pokus o pridanie zdroja platby, ktorého nie ste menovaným držiteľom, budeme považovať za podvod. Do svojho Účtu môžete pridať viac ako jeden zdroj platby. S problémami pri pridávaní zdroja platby vám môže pomôcť aj vaša banka alebo váš vydavateľ karty. Zdroje platby môžete z Účtu kedykoľvek odstrániť.

Pri pridávaní zdroja platby sa môžeme pokúsiť overiť jeho pravosť tak, že naň uhradíme minimálny poplatok, ktorý bude vrátený čo najrýchlejšie (zvyčajne okamžite).  

Musíte zaistiť, aby informácie, ktoré poskytnete na svojom Účte, boli vždy úplné, presné a aktuálne, pretože nenesieme zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú v prípade, že tak neurobíte. Vaše informácie o zdroji platieb majte vždy aktuálne (napr. číslo kreditnej karty a dátum vypršania platnosti). Ak sa informácie, ktoré ste uviedli, zmenia, váš Účet musíte čo najskôr aktualizovať v ponuke nastavení aplikácie SumUp.io.

Môžeme vás kedykoľvek požiadať o potvrdenie presnosti vašich informácií. Okrem toho, aby sme zabránili využívaniu našich Služieb na nezákonné účely, napríklad pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie a dokumentáciu, ak to bude v tomto ohľade potrebné. Nedodržanie týchto požiadaviek môže mať za následok pozastavenie našej Služby, až kým nedostaneme potrebné informácie.

Informácie o vašich transakciách ukladáme v Aplikácii. Umožňujeme vám zobrazovanie informácií o vašich transakciách v Aplikácii vrátane zoznamu príjemcov platieb, súm platieb, mien, dátumov a stavu platieb.

Zrušenie vášho Účtu

Váš Účet môžete kedykoľvek zrušiť tým, že budete kontaktovať našu podporu v nastaveniach Aplikácie.

Váš Účet môžeme zrušiť podľa vlastného uváženia, alebo ak sa rozhodneme ukončiť Aplikáciu alebo Službu tým, že vám poskytneme oznámenie s mesačným predstihom. Okrem toho môžeme váš Účet kedykoľvek zrušiť tým, že vám pošleme oznámenie o zrušení Účtu a podľa možnosti aj dôvody zrušenia Účtu, ak: 

 • porušujete tieto Podmienky používania a/alebo sme inak oprávnení zrušiť váš Účet podľa týchto Podmienok používania;

 • porušujete alebo máme dôvod sa domnievať, že porušujete akýkoľvek právny predpis, ktorý sa vzťahuje na vaše používanie našich Služieb, alebo máme dôvod sa domnievať, že sa akýmkoľvek spôsobom zapájate do akejkoľvek podvodnej činnosti, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti;

 • predstavujete pre nás neprijateľné kreditné riziko alebo riziko podvodu;

 • máme podozrenie, že na váš Účet bol vykonaný prístup bez vášho súhlasu, alebo bolo narušené zabezpečenie alebo z iných bezpečnostných dôvodov.

V niektorých prípadoch môžeme jednoducho obmedziť váš prístup k vášmu Účtu (napr. váš vydavateľ bankovej debetnej alebo kreditnej karty alebo banka nás upozornia, že niekto používa váš zdroj platby bez vášho súhlasu; existuje riziko zodpovednosti alebo v záujme dodržiavania platných právnych predpisov). Pred odstránením obmedzenia je potrebné vyriešiť problémy s vaším Účtom. 

Po zrušení účtu:

 • dohoda medzi vami a nami končí okamžite, okrem prípadov, keď sme povinní sa zaoberať zrušením vášho Účtu a dodržiavať príslušné právne predpisy;

 • môžeme zrušiť všetky čakajúce platby;

 • pred zrušením budete naďalej zodpovední za všetky nevyrovnané záväzky v súvislosti s vašim Účtom podľa týchto Podmienok používania;

 • informácie o vašom Účte môžeme uchovávať v našej databáze na účely splnenia našich zákonných povinností.

Zabezpečenie 

Platba v Aplikácii je bezpečnejšia ako pri použití plastovej kreditnej alebo debetnej karty. Vaše číslo karty a totožnosť sa s obchodníkom nezdieľajú. Aplikácia podporuje dvojfaktorové overenie. Nepoužívajte kód PIN, ktorý môžu ostatní ľahko uhádnuť, a za žiadnych okolností ho nezdieľajte s ostatnými. Musíte zabezpečiť, aby ste k informáciám zaslaným na vaše číslo mobilného telefónu mali prístup iba vy.

V prípade, že váš smartfón stratíte alebo k vášmu Účtu získa prístup neoprávnená osoba, alebo ak máte podozrenie, že na vašom Účte došlo k podvodnej činnosti, mali by ste nás o tom bezodkladne informovať prostredníctvom našich štandardných komunikačných kanálov. V prípade akejkoľvek podvodnej činnosti s vašim zdrojom platby môžete kontaktovať vašu banku alebo vydavateľa karty a pozastaviť ho. 

V prípade neoprávneného použitia (podozrenia na neoprávnené použitie) alebo bezpečnostných hrozieb pre vašu Aplikáciu alebo Účet pošleme na overený komunikačný kanál, ktorý ste zaregistrovali v Aplikácii, správu s ďalšími informáciami a pokynmi o tom, čo by ste mali urobiť.

Duševné vlastníctvo

SumUp vlastní alebo je držiteľom licencie na všetky práva, nároky a záujmy, pokiaľ ide o Služby, web, Aplikáciu, ochranné známky, logá, obsah a súvisiacu technológiu vrátane všetkých práv vyplývajúcich z patentov, autorských práv, obchodného tajomstva, ochranných známok, alebo zákona o nekalej súťaži a všetky ostatné vlastnícke práva vrátane všetkých ich aplikácií, predĺžení, rozšírení a obnovení.  Ostatné uvedené názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.

Nebudete upravovať, prispôsobovať, prekladať, pripravovať odvodené diela, dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať alebo inak sa snažiť o odvodenie zdrojového kódu z našej Aplikácie a technológií na spracovanie platieb a nebudete odstraňovať, zakrývať ani upravovať oznámenia o autorských právach, ochranné známky ani iné oznámenia o vlastníckych právach SumUp, ktoré sú pripojené k našim Službám, obsiahnuté v nich alebo sprístupnené v spojení s nimi.

Vylúčenie zodpovednosti

Služby a Aplikácia sa poskytujú tak "ako sú" a "podľa dostupnosti". Zriekame sa všetkých vyhlásení a záruk, výslovných, implicitných alebo zákonných, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania, vrátane implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania. Okrem toho neposkytujeme vyhlásenie, záruku ani zábezpeku, pokiaľ ide o spoľahlivosť, aktuálnosť, kvalitu, vhodnosť alebo dostupnosť Služieb alebo akýchkoľvek služieb alebo tovaru plateného prostredníctvom používania Služieb, alebo o tom, že Služby budú neprerušené alebo bezchybné. Nezaručujeme kvalitu, vhodnosť, bezpečnosť alebo schopnosť poskytovateľov tretích strán. Súhlasíte s tým, že celé riziko vyplývajúce z vášho používania Služieb zostáva výlučne na vás, v maximálnom rozsahu povolenom v zmysle platných právnych predpisov. 

SumUp nezaručuje, neschvaľuje, nezabezpečuje ani nepreberá zodpovednosť za žiadny produkt alebo službu inzerovanú alebo ponúkanú obchodníkmi SumUp alebo inými tretími stranami. SumUp nemá kontrolu ani zodpovednosť za tovar alebo služby, za ktoré je zaplatené prostredníctvom Služieb. Osobitne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti akéhokoľvek druhu, ktorá vyplýva z vášho nákupu alebo použitia darčekových poukážok alebo s ním súvisí.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, osobitné alebo následné škody (okrem iného vrátane škôd vzniknutých porušením zmluvy alebo záruky alebo z nedbalosti alebo inak), ktoré súvisia s akýmkoľvek použitím Služieb, v spojení s nimi alebo inak vyplývajú z použitia Služieb. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú pri dodržiavaní právnych a regulačných požiadaviek.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody, zodpovednosť alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku: (i) vášho použitia Služieb alebo spoliehania sa na Služby alebo vašej neschopnosti získať prístup k Službám alebo ich používania; alebo (ii) akéhokoľvek vzťahu medzi vami a akýmkoľvek obchodníkom SumUp. Nenesieme zodpovednosť za oneskorenie alebo zlyhanie vo výkone spôsobené príčinami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly. Maximálna zodpovednosť pre nás podľa týchto Podmienok používania nesmie prekročiť 5 000 EUR.

Naše povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok používania sa obmedzujú na poskytovanie Služieb vám a nevydávame žiadne vyhlásenie ani potvrdenie, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť alebo zákonnosť akéhokoľvek tovaru, služieb alebo darčekových poukážok, ktoré poskytuje obchodník SumUp. Akákoľvek zodpovednosť za použitie alebo zneužitie tovaru, služieb a darčekových poukážok obchodníkov SumUp a akékoľvek nároky tretích strán vyplývajúce z tovaru, služieb a darčekových poukážok zaplatených prostredníctvom Služieb alebo súvisiace s nimi sú výlučne zodpovednosťou príslušného obchodníka SumUp. Akékoľvek vrátenia alebo refundácie za takýto tovar, služby a darčekové poukážky budete adresovať príslušnému obchodníkovi SumUp v súlade s vašimi zákonnými právami spotrebiteľa (napr. v prípade, že nemajú uspokojivú kvalitu), a nie SumUp.

Žiadne ustanovenia v týchto Podmienkach používania nevylučujú zodpovednosť za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbalosti alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie alebo za akúkoľvek zákonnú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo zmeniť dohodou strán.

Účelom obmedzení v tomto oddiele nie je obmedziť zodpovednosť alebo zmeniť vaše práva spotrebiteľa, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za určité škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v rozsahu povolenom zákonom. Toto ustanovenie nemá žiadny vplyv na nižšie uvedené ustanovenie rozhodného práva.

Odškodnenie

Okrem všetkých práv a opravných prostriedkov, ktoré majú zmluvné strany k dispozícii na základe zákona alebo práva na spravodlivé zaobchádzanie, budete odškodňovať, obhajovať a chrániť nás a našich rodičov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, dodávateľov a nástupcov v súvislosti a akýmikoľvek nárokmi, nákladmi, stratami, škodami, rozsudkami, daňovými výmermi, pokutami, úrokmi a výdavkami (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z akéhokoľvek nároku, konania, auditu, vyšetrovania, zisťovania alebo iného konania začatého osobou alebo subjektom, ktoré vyplýva z týchto skutočností alebo s nimi súvisí: (a) akékoľvek skutočné alebo údajné porušenie vašich vyhlásení, záruk alebo záväzkov stanovených v týchto Podmienkach používania; (b) vaše neoprávnené alebo nesprávne používanie Služieb; (c) vaše porušenie akéhokoľvek práva tretej strany, okrem iného vrátane akéhokoľvek práva na súkromie, práva na publicitu alebo práva duševného vlastníctva; (d) vaše porušenie akéhokoľvek platného zákona, pravidla alebo nariadenia; (e) prístup a/alebo používanie Služieb akoukoľvek inou stranou vo vašom mene.

Rôzne

Komunikácia

Kontaktovať nás môžete e-mailom prostredníctvom adries sprístupnených v aplikácii alebo na webovej stránke.

V závislosti od typu Služieb, ktoré používate, vám môžeme posielať komunikáciu prostredníctvom Aplikácie, zverejnením na našich webových stránkach, prípadne zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vo vašom Účte, telefonickým kontaktom, a to aj prostredníctvom „textovej"/SMS správy. Takúto komunikáciu a oznámenia považujete za prijaté v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín od času uverejneného na našej webovej stránke alebo do dvadsiatich štyroch (24) hodín od času, ktorý vám bol zaslaný e-mailom. 

Zmeny týchto Podmienok používania

Máme právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania a zaviesť do Aplikácie a Služieb zmeny a nové funkcie. Zmenené Podmienky používania budú účinné odo dňa ich aktualizácie v Aplikácii a na našej webovej stránke.  

Sťažnosti

Naším cieľom je poskytnúť vám uspokojivé a efektívne služby a súčasťou našej politiky je zabezpečiť, aby sa vaše obavy riešili spravodlivo a rýchlo. Ak nie ste spokojní, máte akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa Služieb, mali by ste ich v prvom rade adresovať nášmu zákazníckemu oddeleniu. Všetky problémy sa usilujeme bezodkladne vyriešiť a o akýchkoľvek obavách, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s týmito Podmienkami používania, by ste nás mali čo najskôr informovať.

Rozhodné právo. Spory

Tieto Podmienky používania a ich výklad sa riadi platným anglickým právom a v súlade s ním.

Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Aplikácie alebo Služieb sa v prvom rade adresujú nám a to kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu. Akékoľvek právne konanie medzi vami a nami bude predmetom nevýlučnej jurisdikcie súdov Anglicka a Walesu, okrem prípadov, keď to právne predpisy EÚ zakazujú. Predtým, ako sa spor predloží súdu, sa vy a SumUp budeme snažiť vyriešiť spor priateľskými rokovaniami.

Nezrieknutie sa práva

Naše nekonanie v súvislosti s porušením ktorejkoľvek z vašich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania vami alebo inými osobami nás nezbavuje nášho práva konať v súvislosti s následnými alebo podobnými porušeniami.

Príslušný jazyk 

Ak sú tieto Podmienky používania preložené do iného jazyka, preklad slúži len na informáciu a uplatňovať sa bude anglická verzia.

Spracovanie osobných údajov

Aby sme vám mohli ponúknuť naše služby a následne ich spravovať, musíme spracovať vaše osobné údaje. Prijatím podmienok tejto Dohody zároveň potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a prijali naše Zásady ochrany osobných údajov. Naše Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na adrese https://sumup.sk/consumer/legal/privacy/ a/alebo na našich webových stránkach a vysvetľuje sa v nich, ako zaobchádzame s vašimi údajmi. Pokúsili sme sa o zachovanie jednoduchých a jasných Zásad ochrany osobných údajov! Súhlasíte s tým, že ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov a nezapájate sa do žiadneho správania (alebo nezabudnete urobiť niečo), kvôli ktorému (čomu) by sme porušovali zákony o ochrane osobných údajov. Otázky týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi zo strany SumUp, informácie o osobných údajoch spracovaných SumUp a akúkoľvek žiadosť o opravu nepresných osobných údajov je možné písomne vyžiadať zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Postúpenie

Žiadna iná osoba okrem vás nebude mať žiadne práva podľa týchto Podmienok používania a ustanovenia zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 sú výslovne vylúčené.

Váš Účet je pre vás osobný a na základe Podmienok používania nemôžete postúpiť žiadne práva tretej strane. Máme právo slobodne postúpiť naše práva a povinnosti na základe týchto Podmienok používania akejkoľvek tretej strane a váš súhlas s takýmto postúpením sa považuje za udelený na základe podpisu týchto Podmienok používania.

Ustanovenie o oddeliteľnosti

Nevykonateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania nemá vplyv na vykonateľnosť alebo platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia. Akékoľvek nevykonateľné alebo neplatné ustanovenie sa považuje za odstránené z týchto Podmienok používania v rozsahu svojej nevykonateľnosti a neplatnosti. Preto sa tieto Podmienky používania vykladajú a vykonávajú tak, akoby neobsahovali uvedené ustanovenie v rozsahu ich nevykonateľnosti a neplatnosti.