ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobné služby SumUp

Posledná aktualizácia: 12.12.2020

Dátum účinnosti 22. apríla 2020

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa opisuje, ako SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580 a jej pridružené spoločnosti (spoločne „SumUp“, „my“, „nás“) zhromažďuje, používa, zverejňuje, uchováva alebo inak spracúva vaše informácie, keď vy („vy“, „používateľ“) používate naše Služby na osobné použitie. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité.

Prečítajte si pozorne tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, napíšte nám e-mail na [email protected]. Tieto Zásady ochrany osobných údajov spolu s Obchodnými podmienkami pre osobné služby SumUp („Osobné podmienky“) sa vzťahujú na poskytovanie Služieb SumUp podľa Osobných podmienok vrátane použitia mobilnej aplikácie SumUp.io („Aplikácia“, „SumUp. io"), ktorú je možné stiahnuť a nainštalovať do vášho mobilného telefónu („zariadenie“, „elektronické zariadenie“) a/alebo spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s nákupom a použitím darčekových poukážok vydaných obchodníkmi SumUp.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na postupy ochrany osobných údajov obchodníka, ktorého darčekové poukážky sa predávajú prostredníctvom Služby. Jednotlivcom môžeme poskytnúť ďalšie alebo doplňujúce oznámenia alebo zásady ochrany osobných údajov pre konkrétne produkty alebo služby, ktoré ponúkame v čase zhromažďovania osobných údajov. Týmito doplňujúcimi zásadami alebo oznámeniami o ochrane osobných údajov sa upravuje spôsob, akým môžeme informácie spracovať v kontexte konkrétneho produktu alebo služby.

Keď konáme ako sprostredkovateľ údajov v mene iného prevádzkovateľa, zhromažďujeme, používame a zverejňujeme určité osobné informácie iba na základe pokynov prevádzkovateľa a na naše spracovanie vašich osobných údajov sa vzťahujú ich pokyny a zásady ochrany osobných údajov. V závislosti od rozsahu Služby môžeme s našimi obchodníkmi konať ako spoločný prevádzkovateľ vašich osobných údajov. Odkazy na webové stránky tretích strán podliehajú zásadám ochrany osobných údajov tretích strán a ich podmienkam používania, nie našim, pokiaľ sa jasne neuvádza inak.

Aké osobné údaje spracúvame?

Pri používaní našich Služieb zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce informácie o vás:

 • Identifikačné/kontaktné informácie. Pri SumUp.io - keď si stiahnete Aplikáciu a zaregistrujete sa do nej - poskytnete nám vaše číslo mobilného telefónu. Na vaše číslo mobilného telefónu vám pošleme číslo PIN, aby sme vás ako používateľa overili a zamerali sa na zabránenie potenciálnym podvodom. Môžete pridať štvorciferný kód PIN, ktorý sa bude vyžadovať pri všetkých platbách iniciovaných prostredníctvom Aplikácie, alebo môžete na zariadení použiť funkciu Face ID/Odtlačok prsta na bezpečné uloženie štvormiestneho kódu PIN do zariadenia. Nezískavame prístup k vašim základným biometrickým údajom. Pri darčekových poukážkach - meno obchodníka vydávajúceho darčekové poukážky, meno a priezvisko a e-mailová adresa osoby, ktorá darčekovú poukážku objednáva, a/alebo príjemcu (ak je iný). Bez poskytnutia týchto požadovaných údajov darčekové poukážky nebudete môcť objednávať/odosielať.

 • Informácie, ktoré dostávame o príjemcoch darčekových poukážok. Keď si používateľ Služby zakúpi darčekovú poukážku ako darček, získame meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo príjemcu. Aby sme mohli darčekovú poukážku dodať, kupujúci darčekov musí mať povolenie príjemcu na poskytnutie kontaktných údajov príjemcu. Príjemca darčekov bude informovaný o spracovaní jeho údajov, keď mu bude zaslaný e-mail s darčekovou poukážkou.

 • Finančné informácie. Pri SumUp.io - môžete priložiť vaše údaje o karte (jednu alebo viac debetných/kreditných kariet) a uložiť ich v našej službe tokenizácie. Údaje o karte predstavujú meno držiteľa karty, číslo karty, dátum vypršania platnosti a CVV./CVC Údaje o karte môžete kedykoľvek pridať a odstrániť. V Aplikácii nie je povinné zadávať vaše údaje o karte. Ak však chcete zaplatiť obchodníkom (prostredníctvom odkazu, ktorý vám poskytnú, alebo QR kódu), budete musieť pri každej realizovanej transakcii zadať vaše údaje o karte. Ak do Aplikácie zadáte vaše údaje o karte, pri platení našim obchodníkom budete musieť vykonať iba potvrdenie spôsobu platby a sumy, pretože vaše údaje o karte budú bezpečne uložené v Aplikácii. Pri mobilných platbách prostredníctvom odkazu a nákupu darčekových poukážok - údaje o karte - meno držiteľa karty, číslo karty, dátum vypršania platnosti a CVV. Bez uvedenia týchto údajov nebudeme môcť vašu platbu spracovať.

 • Pri SumUp.io - ak si želáte zaplatiť prostredníctvom QR kódu, Aplikácia získa prístup k fotoaparátu vášho zariadenia. Výslovne budete požiadaní o oprávnenie. Nie je to povinné požadované oprávnenie pre Aplikáciu, bez tohto však nebude platba cez QR kód možná. Fotoaparát sa použije iba na vyhľadávanie QR kódov a nebude s nami zdieľaný.

 • Informácie o transakciách zahŕňajú údaje o typoch, rozmanitosti a použití objednaných produktov, spôsobe doručenia, platbách a ďalšie údaje o produktoch a službách, ktoré ste od nás zakúpili. Pri SumUp.io - keď používate našu Aplikáciu na vykonávanie, prijímanie, vyžiadanie alebo zaznamenávanie platieb, zhromažďujeme informácie o tom, kedy a kde sa transakcie uskutočňujú, o názvoch transakcií, opise transakcií, sumách platieb, informácie o fakturácii a dodaní a o zariadeniach a spôsoboch platby použitých na dokončenie transakcií. Pri darčekových poukážkach - informácie o darčekových poukážkach, ktoré si kúpite, a o osobnej správe/obsahu, ktorý si môžete zvoliť v súvislosti s objednávkou darčekovej poukážky, o výške a zostatku darčekovej poukážky.

 • Technické údaje zahŕňajú adresu internetového protokolu (IP), vašu polohu, vaše prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a polohu, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu a ďalšie technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim Službám a/alebo na vykonávanie mobilnej platby. Pri Aplikácii - informácie o zariadení a adresa IP. Informácie o vašom zariadení vrátane vášho hardvérového modelu, operačného systému a verzie, rozlíšenia obrazovky, názvu zariadenia, jedinečného identifikátora zariadenia, informácií o mobilnej sieti a informácií o interakcii zariadenia s našou Aplikáciou.

 • Informácie o používaní ako napríklad informácie o tom, ako používate Službu a ako s nami komunikujete vrátane informácií súvisiacich s akýmkoľvek obsahom, ktorý nám poskytnete. Konkrétnejšie pri tejto Aplikácii - informácie o tom, ako používate našu aplikáciu, vrátane vášho času prístupu, informácií o „prihlásení“ a „odhlásení“, nastavenia krajiny a jazyka na vašom zariadení, adresy internetového protokolu („IP“), názvu domény vášho poskytovateľa internetových služieb, mobilného zariadenia a operačného systému, čo navštívite v našej aplikácii, zobrazovaného obsahu, funkcií, ktoré používate, dátumu a času vašej návštevy alebo použitia služieb, údajov o tom, ako komunikujete s našimi službami, udalostí interakcie používateľa (vrátane zlyhaní) a ďalších údajov o kliknutiach.

 • Marketingové a komunikačné údaje zahŕňajú vaše preferencie pri prijímaní marketingu od nás a našich tretích strán a vaše komunikačné preferencie.

 • Spätná väzba alebo korešpondencia, napríklad informácie, ktoré nám poskytnete, keď nás budete kontaktovať s otázkami, spätnou väzbou alebo inak s nami korešpondovať, a to aj online.

 • Údaje o profile, ak je to uplatniteľné, obsahujú vaše používateľské meno/heslo, nákupy alebo objednávky, ktoré ste vykonali, vaše preferencie, spätnú väzbu a odpovede prieskumu.

Zhromažďujeme, používame a zdieľame tiež agregované údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje, a to na akýkoľvek účel. Agregované údaje môžu pochádzať z vašich osobných údajov, podľa zákona sa však nepovažujú za osobné údaje, pretože tieto údaje neodhaľujú priamo alebo nepriamo vašu totožnosť. Vaše údaje o používaní môžeme napríklad agregovať, aby sme vypočítali percentuálny podiel používateľov, ktorí pristupujú ku konkrétnej Službe. Nezhromažďujeme o vás žiadne osobitné kategórie osobných údajov (vrátane údajov o vašej rase alebo etnicite, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informácií o vašom zdraví a genetických a biometrických údajov). Nezhromažďujeme ani žiadne informácie o odsúdeniach za trestné činy a o trestných činoch. Takéto typy údajov nezahŕňajte do bezplatnej správy pre darčekové poukážky.

Informácie o maloletých osobách

Naše Služby nie sú zamerané na osoby mladšie ako 18 rokov. Ak získame skutočné vedomosti o tom, že akékoľvek informácie, ktoré zhromažďujeme, poskytla osoba mladšia ako 18 rokov, tieto informácie bezodkladne odstránime.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje a z akých právnych dôvodov?

Informácie o vás zhromažďujeme a môžeme ich použiť, keď sťahujete Aplikáciu a registrujete sa do nej. Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom:

 • určiť, či je Aplikácia k dispozícii vo vašej krajine. Informácie o polohe spracúvame, ak ste požiadali o využívanie služieb, avšak pred vašim súhlasom s Osobnými podmienkami si musíme overiť, či sme schopní vašu žiadosť spracovať. Bez týchto informácií nemôžeme potvrdiť, či vám vieme ponúknuť služby podľa Osobných podmienok.

 • poskytovať naše Služby (vrátane objednávania a odosielania darčekových poukážok) a podporovať vás pomocou tých, ktoré sú založené na našich Osobných podmienkach (plnenie zmluvy) a na vašom rozhodnutí a želaní využívať naše Služby.

 • ukladať informácie o vašej debetnej/kreditnej karte na základe našich Osobných podmienok (plnenie zmluvy) a vášho rozhodnutia a želania využívať naše Služby/Aplikáciu a ukladať údaje o karte. Upozorňujeme na možnosť voľby, že v aplikácii sa nebudú ukladať žiadne údaje o karte, a ak sa rozhodnete ukladať svoje údaje o karte, z Aplikácie ich môžete kedykoľvek zmeniť a odstrániť.

 • vytvoriť a udržiavať váš profil pre poskytovanie Služby (ak je to uplatniteľné) na základe našich Osobných podmienok (plnenie zmluvy) a vášho rozhodnutia a želania využívať naše Služby/Aplikáciu.

 • umožňovať platby vrátane mobilných platieb prostredníctvom odkazu alebo QR kódu medzi vami a obchodníkmi SumUp na základe našich Osobných podmienok (plnenie zmluvy). Od našich obchodníkov získate odkaz(-y) na platbu a/alebo QR kódy prostredníctvom komunikačného kanála, ktorý si vyberie obchodník a vy. SumUp umožňuje vykonanie platby dlžnej obchodníkovi.

 • zobrazovať historické informácie o transakciách. Pre Aplikáciu vám poskytneme informácie týkajúce sa vašej histórie transakcií. Z tohto dôvodu musíme zhromažďovať a spracúvať tieto informácie, aby sme splnili naše povinnosti podľa Osobných podmienok a aby sme sledovali náš oprávnený záujem poskytovať transparentné a efektívne služby.

 • preukázať, že transakcie boli vykonané a splniť naše povinnosti podľa právnych predpisov, splniť naše zmluvné záväzky voči vám a našim obchodníkom a dodržiavať platné právne predpisy (okrem iného vrátane právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, ak je to uplatniteľné) a sledovať náš oprávnený záujem ochrániť nás pred prípadnými nárokmi.

 • komunikovať s vami v súvislosti so Službami a plniť naše zmluvné záväzky voči vám, sledovať naše oprávnené záujmy včasného informovania používateľov našich služieb o zmenách funkcií a súvisiacich Službách a zabezpečiť údržbu a podporu.

 • zasielať vám marketingovú komunikáciu, aktualizácie o nových produktoch a/alebo službách SumUp a/alebo obchodníkov SumUp, ak ste s tým súhlasili, a to na základe vášho súhlasu (napríklad prostredníctvom push oznámení, SMS, e-mailov). Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 • chrániť naše práva a vyšetrovať podvody alebo iné nezákonné činnosti a predchádzať im a na akékoľvek iné účely, ktoré vám boli oznámené v súvislosti s našou Aplikáciou a/alebo Službami, aby sme splnili zákonnú povinnosť, ktorú máme a/alebo sledovali náš oprávnený záujem predchádzať zneužívaniu Aplikácie a/alebo našich Služieb ako súčasť nášho úsilia o to, aby sme naše Služby zachovali v bezpečí.

 • zlepšovať naše služby a na účely všeobecného rozvoja podnikania, napríklad zlepšovať modely rizika s cieľom napr. minimalizovať podvody, vyvíjať nové produkty a funkcie a skúmať nové obchodné príležitosti založené na našom oprávnenom záujme rozvíjať a zlepšovať naše podnikanie a služby.

 • odpovedať na vaše žiadosti, otázky a spätnú väzbu, riešiť spory na základe právnych alebo zmluvných záväzkov v závislosti od typu sporu a nášho oprávneného záujmu, aby sme chránili záujmy SumUp.

Ako zdieľame vaše informácie?

Informácie o vás môžeme zdieľať s našimi spoločnosťami v skupine a ďalšími pridruženými spoločnosťami na účely uvedené vyššie a ako sa to vyžaduje na to, aby sme vám mohli poskytovať naše Služby a splniť naše povinnosti podľa našich Obchodných podmienok a Osobných podmienok. Údaje o vás budeme zdieľať, ak sa domnievame, že zverejnenie je primerane potrebné s cieľom (i) dodržať akýkoľvek platný zákon, nariadenie, právny proces alebo žiadosť vlády (napr. od daňových orgánov, orgánov činných v trestnom konaní atď.); (ii) presadzovať alebo dodržiavať naše Obchodné podmienky, Osobné podmienky alebo iné príslušné dohody alebo zásady; (iii) chrániť naše práva alebo majetok alebo bezpečnosť alebo integritu našich služieb; alebo (iv) chrániť nás, používateľov našich služieb alebo verejnosť pred poškodením, podvodom alebo potenciálne zakázanými alebo nezákonnými činnosťami. Vaše osobné informácie môžeme poskytnúť profesionálnym poradcom, ako sú právnici, bankári, audítori a poisťovatelia, ak je to potrebné počas profesionálnych služieb, ktoré nám poskytujú. Informácie môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb na základe zmluvy, ktorí pomáhajú s časťami našich obchodných operácií (napríklad ukladanie a chod služieb aplikácie na koncovom serveri – AWS/Amazon, predchádzanie podvodom, spracovanie platieb alebo technologické služby, ako sú správy o zlyhaní). V našich zmluvách sa nariaďuje, aby títo poskytovatelia služieb používali vaše informácie iba v súvislosti so službami, ktoré poskytujú pre nás, a nie pre ich vlastné alebo iné výhody. Keď prostredníctvom Služby pošlete darčekovú poukážku a uvediete svoje meno, tieto informácie príjemcovi poskytneme. Keď SumUp vykonáva pre obchodníka Služby, vrátane predaja alebo správy darčekových poukážok, môže s týmto obchodníkom zdieľať osobné informácie. SumUp môže napríklad zhromažďovať informácie o zákazníkoch obchodníka od obchodníka alebo v jeho mene, napríklad keď ponúkame alebo predávame darčekové poukážky, a SumUp môže obchodníkovi poskytnúť osobné informácie o týchto zákazníkoch. V niektorých prípadoch môžeme obchodníkovi poskytnúť meno a kontaktné informácie osôb, ktoré kupujú darčekovú poukážku obchodníka. Môžeme vám tiež poskytnúť príležitosť zaregistrovať sa pre príjem marketingových alebo propagačných komunikačných e-mailov od obchodníkov. Za postupy ochrany osobných údajov obchodníkov, ktorí používajú naše Služby, nezodpovedáme. S tretími stranami môžeme tiež zdieľať súhrnné informácie, ktoré konkrétne neidentifikujú vás ani žiadneho jednotlivého používateľa Aplikácie.

Medzinárodný prenos informácií

Zhromaždené informácie o vás môžeme prenášať členom našej skupiny spoločností a tretím stranám vrátane tých, ktoré konajú v našom mene a ktoré sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) alebo v krajinách, ktoré Európska komisia považuje za také, ktoré majú uspokojivú ochranu údajov. Tieto ďalšie krajiny nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany informácií, ktoré sa o vás zhromažďujú, my však budeme vždy zhromažďovať, ukladať a používať informácie o vás v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). SumUp zabezpečí, že údaje budeme zdieľať iba s tými organizáciami, ktoré spĺňajú primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a že s takýmito stranami budú existovať uspokojivé zmluvné dohody.

Ako dlho uchovávame údaje o vás?

Osobné údaje nebudeme spracovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu takého spracovania, ako je stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame iba s cieľom zabezpečiť súlad s našimi zákonnými a regulačnými požiadavkami (môže to zahŕňať účely boja proti praniu špinavých peňazí, pre ktoré sme povinní uchovávať údaje o transakciách po dobu najmenej 5 rokov po uskutočnení transakcie). Vaše osobné údaje budú anonymizované alebo odstránené, ak už nebudú relevantné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Ako chránime informácie o vás?

Osobné údaje vždy spracúvame v súlade s platnými zákonmi a predpismi a zaviedli sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili použitiu vašich osobných údajov na nezákonné účely alebo ich sprístupneniu neoprávneným tretím stranám a iným spôsobom chránili pred zneužitím, stratou, pozmenením alebo zničením. Technické a organizačné opatrenia, ktoré sme zaviedli, sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečila úroveň bezpečnosti primeraná rizikám spojeným s našimi činnosťami spracúvania údajov, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmenenie, neoprávnené sprístupnenie vašich osobných údajov alebo prístup k nim vrátane kontroly prístupu k priestorom, zariadeniam, systémom a údajom, kontroly zverejňovania, kontroly vstupu, kontroly úloh, kontroly dostupnosti a kontroly segregácie.

Aké sú vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov?

Za určitých okolností máte právo:

 • mať prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame;

 • požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame;

 • požiadať o zastavenie spracovania vašich údajov;

 • namietať proti činnostiam profilovania na základe našich vlastných oprávnených záujmov;

 • namietať proti výlučne automatizovanému spracovaniu; a

 • okrem toho, ak ste poskytli súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek stiahnuť.

 • požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov (napríklad pri overovaní alebo vyšetrovaní vašich obáv týkajúcich sa týchto informácií);

 • požiadať, aby sa vaše údaje preniesli na tretiu stranu (prenosnosť údajov).

Ak by ste chceli uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie, môžete nás kontaktovať so žiadosťou na adrese [email protected]. Upozorňujeme, že pred poskytnutím prístupu alebo inou zmenou alebo opravou vašich informácií bude možno potrebné overiť vašu totožnosť. V prípade údajov aplikácie SumUp io si môžete kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať svoje osobné informácie v nastaveniach vášho účtu tým, že sa do vášho účtu prihlásite. K všetkým informáciám v Aplikácii môžete pristupovať, odstraňovať a upravovať ich. Upozorňujeme, že vám odpovieme iba v prípadoch, keď sme prevádzkovateľom vašich osobných informácií. Ak v mene obchodníka konáme ako sprostredkovateľ údajov, vašu žiadosť pošleme obchodníkovi, ktorý je prevádzkovateľom vašich osobných informácií. Ak nie ste spokojní, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. SumUp bude plne spolupracovať pri každom takomto vyšetrovaní a bude sa snažiť čo najúplnejšie uspokojiť všetky otázky. Príslušný orgán pre každú krajinu možno nájsť na webovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Odhlásenie sa z marketingovej komunikácie

Z marketingovej komunikácie od SumUp alebo obchodníkov SumUp sa môžete odhlásiť, ak tieto správy používajú technológiu SumUp, tak, že budete postupovať podľa pokynov na odhlásenie alebo zrušenie odberu v spodnej časti komunikácie, alebo nás budete kontaktovať na adrese [email protected]. E-maily týkajúce sa služieb a iné nemarketingové e-maily môžete dostávať aj naďalej.

Odstráňte váš účet na stránke SumUp.io

Ak chcete svoju Aplikáciu odstrániť, môžete tak urobiť kedykoľvek. Upozorňujeme, že odstránením Aplikácie sa automaticky neodstránia vaše údaje, ani sa nedeaktivuje váš účet. Ak v Aplikácii nie ste aktívny/-a dlhšie ako 2 roky, môžeme váš účet odstrániť. Upozorňujeme, že ak chcete mať svoj účet zrušený a vaše údaje natrvalo odstránené, mali by ste nás kontaktovať.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov z času na čas meníme zverejnením revidovanej verzie a aktualizáciou vyššie uvedeného dátumu poslednej aktualizácie. Revidovaná verzia nadobudne účinnosť v čase jej zverejnenia. Poskytneme vám primerané predbežné oznámenie o podstatných zmenách v spôsobe, akým využívame vaše informácie, a to aj prostredníctvom e‑mailu, ak ste uviedli e‑mailovú adresu. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zrušiť svoj účet alebo odstrániť aplikáciu. Vaše ďalšie používanie našej Aplikácie predstavuje váš súhlas s akoukoľvek zmenou a doplnením týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Preklady

Záväzná je anglická verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek preklady alebo iné jazykové verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov sú iba informatívne. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a akýmkoľvek prekladom alebo inou jazykovou verziou týchto Zásad ochrany osobných údajov má prednosť anglická verzia.