Warunki świadczenia usług osobistych SumUp

Poniższe warunki („Warunki użytkowania”) regulują korzystanie z usług przetwarzania płatności oraz innych usług, a także aplikacji mobilnej SumUp.io („Aplikacja”), strony internetowej i jej zawartości (łącznie określanych jako „Usługi” zgodnie z bardziej szczegółowymi definicjami zawartymi poniżej w sekcji Usługi) i, w stosownych przypadkach, otwarcie, użytkowanie i zamknięcie konta („Konto”). Wraz z wszelkimi innymi warunkami, o których mowa w niniejszych Warunkach użytkowania i Polityce prywatności, stanowią one umowę pomiędzy użytkownikiem („Ty”, „Twój”) a SumUp Limited („SumUp”, „my”, „nasz” lub „nas”). Aby korzystać z usług dodatkowych, może zaistnieć konieczność akceptacji dodatkowych warunków, o których informujemy użytkownika podczas zamówienia lub użytkowania takich usług.

SumUp Limited podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. SumUp jest autoryzowaną instytucją pieniądza elektronicznego (licencja nr C195030, wydana 27.10.2020) i jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 505893 z siedzibą Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580.

Aby korzystać z naszych Usług oraz Aplikacji, konieczne jest pełne zaakceptowanie niniejszych Warunków wraz z naszą Polityką prywatności.

Usługi 

Nasza działalność obejmuje usługi przetwarzania płatności, które umożliwiają dokonywanie płatności na rzecz użytkowników SumUp, którzy są fizycznie nieobecni, albo dokonywanie płatności w sklepie poprzez zeskanowanie kodu QR wygenerowanego przez użytkownika SumUp, klikając w link przesłany do Ciebie przez użytkownika SumUp za pomocą wiadomości SMS lub innej platformy społecznościowej albo innej podobnej funkcji obsługiwanej przez SumUp, dostępnej w Aplikacji bądź też w inny sposób. Użytkownik SumUp przeprowadza transakcje za pomocą karty płatniczej zgodnie ze standardowymi warunkami SumUp. 

Możesz korzystać z Usług za pośrednictwem naszej Aplikacji i swojego Konta lub wystarczy poprosić o przekierowanie na stronę płatności SumUp, bez konieczności posiadania konta w witrynie SumUp. 

Aby korzystać z usług, należy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Aby korzystać z Usług, musisz zamieszkiwać w jednym z krajów EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii. Możesz korzystać z Usług, jeśli posiadasz ważną kartę kredytową lub debetową jednej z firm takich jak: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover bądź JCB. Aktualną listę akceptowanych kart płatniczych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Usługi mogą być wykorzystywane do codziennych transakcji, na przykład zakupu żywności, napojów, zakwaterowania lub nabycia kart podarunkowych, dokonywanych w jednym z krajów EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, na terenie których SumUp świadczy swoje Usługi. Użytkownicy SumUp, a nie SumUp, ponoszą odpowiedzialność za dostarczanie towarów, usług lub kart podarunkowych, które kupujesz za pośrednictwem Usług. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów należy kontaktować się bezpośrednio z danym Użytkownikiem SumUp.

Jak dokonywać płatności mobilnych za pomocą SumUp

Link do płatności: możesz korzystać z Usług w celu dokonania płatności na rzecz Użytkowników SumUp, którzy generują link służący do uiszczenia płatności za Twój zakup, a następnie wysyłają go do Ciebie. Po kliknięciu w link następuje przekierowanie do strony SumUp, na której można wybrać preferowaną metodę płatności. Po kliknięciu w link wyświetla się nazwa użytkownika SumUp występującego z żądaniem płatności oraz kwota płatności, a także przycisk potwierdzenia. Płacisz, wprowadzając dane źródła finansowania płatności i klikając przycisk potwierdzenia.

Aplikacja: możesz korzystać z Usług w celu dokonania płatności w sklepie lub w Internecie na rzecz użytkowników SumUp za pośrednictwem Aplikacji, skanując kod QR przekazany przez użytkownika SumUp albo klikając w link płatności przesłany przez użytkownika SumUp (w zależności od rodzaju zakupu i wybranej metody), bez konieczności podawania danych źródła finansowania płatności za każdym razem. Klikając przycisk potwierdzenia w Aplikacji, zezwalasz na przelew określonej kwoty płatności ze źródła finansowania płatności dodanego uprzednio do konta na rzecz użytkownika SumUp za pośrednictwem Aplikacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy ustawienie osobistego kodu PIN w Aplikacji, który służy do autoryzacji każdej płatności.

Karty podarunkowe: możesz korzystać z Usług w celu nabycia cyfrowych kart podarunkowych od użytkowników SumUp w wybranej kwocie. Karty podarunkowe są dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną, a ich dostawa może nastąpić w ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia. Korzystając z Usług, możesz wysyłać karty podarunkowe wyłącznie do osób zamieszkujących jeden z krajów EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię. Nie przyjmujemy zwrotu środków ani zwrotu kart podarunkowych. Pierwotnego odbiorcy karty podarunkowej nie można zmienić. 

SumUp wysyła nabywcy dowód zakupu, korzystając z danych kontaktowych podanych przy zakupie. W przypadku, gdy podano dane kontaktowe odbiorcy innego niż osoba zamawiająca, SumUp dokona wysyłki karty podarunkowej na dostarczone dane kontaktowe odbiorcy. Upoważniasz SumUp do udostępnienia Użytkownikowi imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych osoby zamawiającej oraz odbiorcy.

SumUp zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmowy sprzedaży kart podarunkowych z dowolnej przyczyny. Mogą obowiązywać limity kwoty i liczby kart podarunkowych, które można kupić. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze zgubionej lub skradzionej karty podarunkowej albo korzystania z niej bez stosownej zgody. 

Wszelkie przyszłe usługi, zakupy lub inne istotne umorzenia, które można uzyskać za pomocą karty podarunkowej, podlegają wyłącznie warunkom określonym przez stosownego Użytkownika SumUp. Jeśli Użytkownik SumUp zakończy działalność biznesową lub nie honoruje karty podarunkowej z innego powodu, możliwości wykorzystania karty podarunkowej mogą być niedostępne, a SumUp nie ma obowiązku oferować takich rozwiązań. SumUp nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do kart podarunkowych i zrzeka się wszelkich gwarancji w możliwie najszerszym zakresie. W przypadku sporu z dowolnym Użytkownikiem SumUp, który ma w ofercie karty podarunkowe, zwalniasz SumUp (w tym podmioty powiązane i zależne, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów) od jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych z tego tytułu.

Odsetki i waluta  

Twoje płatności są przetwarzane w walucie przejętej przez danego Użytkownika SumUp. Jeśli Twoje konto bankowe lub źródło finansowania płatności są prowadzone w innej walucie, bank może naliczyć dodatkowe opłaty z tytułu wymiany walut. SumUp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty nakładane przez bank lub instytucję płatniczą wynikające z transakcji wymiany walut.

SumUp nie pobiera żadnych opłat z tytułu płatności.

Nieudane próby płatności

Realizacja zlecenia płatności może okazać się niemożliwa, jeśli:

 • Twoje źródło finansowania płatności zawiera niewystarczające środki pieniężne do uiszczenia płatności;

 • Istnieją powody, aby sądzić, że wystąpiło nieautoryzowane użycie lub naruszenie bezpieczeństwa rachunku bankowego lub innego źródła finansowania płatności;

 • Bank lub wystawca karty płatniczej nie zezwalają na dokonanie płatności;

 • Istnieją powody, aby sądzić, że doszło do działania o charakterze niedozwolonym w związku z Twoim kontem lub żądaniem płatności, albo innego rodzaju naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Nie ponosimy odpowiedzialności za płatności, które zakończyły się niepowodzeniem. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z SumUp, bankiem lub wystawcą karty płatniczej. 

Działania o charakterze niedozwolonym 

W związku z korzystaniem z Usług lub podczas podejmowania czynności z SumUp, Użytkownikami SumUp lub innymi stronami trzecimi nie wolno:

 • korzystać z Usług w celu naruszenia jakiegokolwiek prawa, statutu, zarządzenia lub rozporządzenia;

 • korzystać z Usług do bezprawnych celów jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi do nadużyć finansowych, prania brudnych pieniędzy, nielegalnych materiałów lub usług o charakterze seksualnym, podrabianych wyrobów, nielegalnych gier hazardowych, finansowania organizacji terrorystycznych, kupna lub sprzedaży bądź ułatwienia kupna lub sprzedaży nielegalnych towarów lub usług, zabronionych przepisami prawa. SumUp zgłasza wszelkie podejrzane działania i współpracuje z odpowiednimi organami ścigania lub organami nadzoru;

 • korzystać z Usług w celu prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich;

 • use the Services for payment for goods or services that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); that are related to weapons or illegal drugs or products; that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by the merchant. A detailed list of all restricted business for payments is available on the SumUp website;

 • korzystać z Usług w sposób, który SumUp lub Visa, MasterCard, American Express, Discover lub jakakolwiek inna sieć elektronicznych przelewów pieniężnych może uznać za naruszenie wszelkich obowiązujących zasad płatności elektronicznych, programów kart lub przepisów sieci bądź też obowiązującego prawa;  

 • korzystać z Usług w celu podejmowania prób nadużyć, wykorzystywania lub obchodzenia restrykcji użytkowania nałożonych przez Użytkownika w zakresie świadczonych usług;

 • korzystać z Usług w celu uzyskania towarów lub usług, nie płacąc części lub całości należnej kwoty; 

 • naruszać niniejszych Warunków użytkowania lub jakiejkolwiek innej umowy lub polityki, którą uzgodniono z SumUp;

 • naruszać praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, prawa do upublicznienia lub prywatności SumUp lub stron trzecich;

 • zachowywać się w sposób zniesławiający, oszczerczy, zagrażający lub nękający podczas korzystania z usług SumUp;

 • podawać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;

 • utworzyć więcej niż jednego Konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

 • instruować nas w taki sposób, abyśmy wysyłali lub otrzymywali w Twoim imieniu potencjalnie nieuczciwe środki; 

 • korzystać z Usług w sposób, który może prawdopodobnie powodować skargi, spory, opłaty, grzywny, kary lub inne zobowiązania wobec SumUp, innych użytkowników, stron trzecich lub Ciebie;

 • doprowadzić do sytuacji, że otrzymujemy niewspółmierną liczbę roszczeń, które są rozstrzygane na korzyść powoda w związku z Twoim kontem;

 • podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w obrębie naszej infrastruktury; ani ułatwiać dostępu wszelkich wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych procedur programowania komputerowego, które mogą uszkodzić, szkodliwie ingerować w system, potajemnie przejąć lub przywłaszczyć dowolny system, dane lub informacje; ani używać zanonimizowanego proxy, bądź dowolnego robota, pająka, innego urządzenia automatycznego lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania naszej Aplikacji lub witryny internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; ani stosować procedur zakłócających lub próbujących zakłócić serwisowi jego normalne funkcjonowanie;

 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogą spowodować utratę przez nas usług od naszych dostawców usług internetowych, podmiotów przetwarzających płatności lub innych dostawców;

 • nękać naszych pracowników, agentów lub innych użytkowników;

 • odmówić współpracy przy dochodzeniu lub potwierdzenia tożsamości bądź innych udostępnionych nam danych;

 • odmówić lub nie dostarczyć dalszych informacji o sobie i działaniach biznesowych, których możemy w zasadny sposób zażądać;

 • integrować lub korzystać z Aplikacji lub Usług, nie spełniając w pełni wszystkich obowiązkowych wymagań, o których informacje przekazujemy;

 • ujawniać komukolwiek kodu PIN lub korzystać z Aplikacji innej osoby. 

Musisz upewnić się, że korzystasz z Usług wyłącznie do transakcji związanych z zakupem towarów i usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Akceptacja płatności za pośrednictwem Aplikacji nie stanowi wskazania, że dany zakup jest zgodny z prawem, a towary lub usługi zostaną dostarczone.

Jeśli sądzimy, według naszego wyłącznego uznania, że doszło do którejkolwiek z tych czynności lub w inny sposób nastąpiło naruszenie przepisów prawa i regulacji podczas korzystania z Usług, możemy podjąć szereg działań w celu ochrony SumUp lub użytkowników SumUp, takich jak między innymi:

 • zamknięcie, zawieszenie lub ograniczenie dostępu do Konta lub dowolnej z naszych usług;

 • skontaktowanie się z użytkownikami SumUp, którzy dokonali z Tobą transakcji; skontaktowanie się z bankiem lub wystawcą karty kredytowej; i/lub ostrzeżenie innych użytkowników, organów ścigania lub zagrożone strony trzecie w związku z Twoimi działaniami;

 • aktualizacja niedokładnych informacji;

 • podjęcie kroków prawnych przeciwko Tobie;

 • rozwiązanie naszej umowy z Tobą;

 • całkowite lub częściowe cofnięcie płatności; i/lub

 • trwałe zablokowanie dostępu do Konta lub Aplikacji.

Aplikacja SumUp.io

W ramach Usług możesz zainstalować Aplikację na smartfonie, pobierając ją z oficjalnego sklepu z aplikacjami (Google lub Apple). Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Ponosisz odpowiedzialność za uzyskanie dostępu do sieci danych niezbędnej do korzystania z Usług. W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich za pośrednictwem smartfona mogą obowiązywać stawki i opłaty operatora sieci za komórkową transmisję danych oraz wiadomości tekstowe. Ponosisz odpowiedzialność za pozyskanie i aktualizację kompatybilnego sprzętu lub urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i Aplikacji oraz korzystania z nich. Nie gwarantujemy, że Aplikacja będzie działać na określonym sprzęcie lub urządzeniach. Ponadto dostęp do Usług może ulegać zakłóceniom i opóźnieniom wynikającym z użytkowania Internetu i form komunikacji elektronicznej.

SumUp przyznaje prawo do korzystania z tej Aplikacji wyłącznie do użytku osobistego na urządzeniu mobilnym, które posiadasz lub kontrolujesz, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Nie wolno modyfikować, kopiować, publikować, licencjonować, sprzedawać ani w inny sposób komercjalizować tej Aplikacji ani żadnych informacji bądź oprogramowania związanego z niniejszą Aplikacją. Należy regularnie sprawdzać i, jeśli to możliwe, aktualizować oprogramowanie Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany Aplikacji. Nie wolno użyczać, wydzierżawiać ani w inny sposób przenosić praw do tej Aplikacji. Nie wolno używać tej Aplikacji w jakikolwiek sposób, który może wpłynąć na dowolną witrynę SumUp lub zakłócać korzystanie z niej.

Pobierasz i korzystasz z niniejszej Aplikacji według własnego uznania i na własne ryzyko, a także ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzeń sprzętowych lub utratę danych wynikającą z pobrania lub korzystania z niniejszej Aplikacji. Twoje prawo do korzystania z tej Aplikacji wygasa natychmiast, jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Twoje konto

Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy wyświetli się monit o podanie numeru telefonu, ponieważ ta Aplikacja się z nim łączy. Numer telefonu zostanie zweryfikowany za pomocą wiadomości tekstowej z jednorazowym kodem PIN. Po weryfikacji należy zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania i naszą Politykę prywatności, co umożliwi utworzenie Konta i korzystanie z Usług. Można utworzyć i obsługiwać wyłącznie jedno Konto. W przeciwnym razie mamy prawo zawiesić lub usunąć dodatkowe Konta i możemy to zrobić według własnego uznania.

Otwierając Konto, oświadczasz i gwarantujesz, że otwarcie Konta nie narusza żadnych przepisów ani zasad mających zastosowanie wobec Ciebie. Zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, które ponosimy w związku z naruszeniem przez Ciebie postanowień zawartym w niniejszym Ustępie.

Twoje dane 

Możesz zacząć korzystać z Usług w Aplikacji, jak tylko do Konta dodasz dane karty debetowej lub kredytowej jako źródło finansowania płatności. Możesz dodać kartę debetową lub kredytową do swojego konta tylko wtedy, jeśli widniejesz na nich jako posiadacz konta dla tego źródła finansowania płatności. Każde naruszenie tego wymogu traktujemy niezwykle poważnie i każdą próbę dodania źródła finansowania płatności, które nie należy do Ciebie, traktujemy jak oszustwo. Możesz dodać więcej niż jedno źródło finansowania płatności do Konta. Twój bank lub wystawca karty może również udzielić wsparcia w razie jakichkolwiek problemów po dodaniu danego źródła finansowania płatności. W każdej chwili można usunąć dane dotyczące źródła finansowania płatności z Konta.

Po dodaniu źródła finansowania płatności, możemy podjąć próbę weryfikacji jego autentyczności, poprzez pobranie minimalnej opłaty, której zwrot nastąpi tak szybko, jak to możliwe (zazwyczaj natychmiast).  

Musisz upewnić się, że informacje podane na koncie są zawsze kompletne, dokładne i aktualne, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieprzestrzegania tego przepisu. Należy aktualizować informacje o źródle płatności (np. numer karty kredytowej i termin jej ważności). Jeśli podane informacje ulegną zmianie, należy jak najszybciej zaktualizować dane na koncie w menu ustawień aplikacji SumUp.io.

W dowolnym momencie możemy poprosić Cię o potwierdzenie poprawności informacji. Ponadto, aby zapobiec wykorzystywaniu naszych Usług do celów niezgodnych z prawem, np. prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje i dokumentację na ten temat w razie takiej konieczności. Niezastosowanie się do powyższych wymogów może spowodować zawieszenie naszej Usługi do momentu otrzymania żądanych informacji.

Informacje na temat transakcji są zapisywane w Aplikacji. Umożliwiamy przeglądanie informacji o Twoich transakcjach w Aplikacji, w tym listach odbiorców płatności, kwotach płatności, walutach, datach i statusach płatności.

Zamknięcie konta

Masz prawo zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem wsparcia za pośrednictwem ustawień Aplikacji.

Możemy zamknąć Twoje konto według własnego uznania lub jeśli decydujemy się zaprzestać udostępniania Aplikacji lub świadczenia Usługi, wypowiadając umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto możemy w dowolnym momencie zamknąć Twoje konto, wysyłając powiadomienie o zamknięciu Konta, a także, w miarę możliwości, określając przyczyny jego zamknięcia, jeśli: 

 • naruszasz niniejsze Warunki użytkowania i/lub z innego powodu mamy upoważnienie do zamknięcia Konta na podstawie niniejszych Warunków użytkowania;

 • naruszasz przepisy lub istnieje powód, aby sądzić, że naruszasz jakiekolwiek prawo lub rozporządzenie mające zastosowanie do korzystania z naszych Usług, bądź mamy podstawy, aby przypuszczać, że angażujesz się w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub jakąkolwiek inną działalność przestępczą;

 • stanowisz dla nas niedopuszczalne ryzyko kredytowe lub zagrożenie wystąpienia nadużyć finansowych;

 • podejrzewamy, że dostęp do Twojego konta został uzyskany bez Twojej zgody lub został narażony na szwank; bądź z innych względów bezpieczeństwa.

W niektórych przypadkach możemy po prostu ograniczyć dostęp do Konta (np. Twój wystawca karty debetowej lub kredytowej albo bank ostrzega nas, że ktoś korzysta z Twojego źródła finansowania płatności bez Twojej zgody; istnieje ryzyko odpowiedzialności albo w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem). Problemy z Kontem muszą zostać rozwiązane przed zniesieniem danego ograniczenia. 

W przypadku zamknięcia konta:

 • umowa pomiędzy stronami wygasa ze skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani przeprowadzić procedurę zamknięcia Konta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i regulacji;

 • możemy anulować wszelkie płatności oczekujące;

 • ponosisz odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich zaległych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania dotyczących konta, poprzedzających jego zamknięcie;

 • możemy przechowywać informacje o Twoim koncie w naszej bazie danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań.

Bezpieczeństwo 

Płacenie za pomocą Aplikacji jest bardziej bezpieczne niż używanie plastikowej karty kredytowej lub debetowej. Twój numer karty i tożsamość nie są udostępniane użytkownikowi. Aplikacja obsługuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Nie używaj kodu PIN, który można łatwo odgadnąć, a w żadnym wypadku nie udostępniaj kodu PIN innym osobom. Musisz upewnić się, że tylko Ty możesz uzyskać dostęp do informacji wysłanych na Twój numer telefonu komórkowego.

W przypadku utraty smartfona lub uzyskania dostępu do konta przez osobę nieupoważnioną albo obaw, że doszło do działań oszustów na koncie, należy niezwłocznie poinformować o tym za pośrednictwem naszych standardowych kanałów komunikacyjnych. W przypadku jakichkolwiek działań oszustów związanych ze źródłem finansowania płatności należy skontaktować się z bankiem lub wystawcą karty, aby dokonać jego zawieszenia. 

W przypadku (podejrzewanego) nieuprawnionego użycia lub zagrożenia bezpieczeństwa dla Twojej Aplikacji lub Konta, wyślemy wiadomość za pomocą zweryfikowanego kanału komunikacyjnego zarejestrowanego w Aplikacji z dodatkowymi informacjami i instrukcjami, jakie kroki należy podjąć.

Własność intelektualna

SumUp jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw, tytułów i udziałów w Usługach, witrynie internetowej, Aplikacji, znakach towarowych, logo, treści i związanych z nimi technologii pokrewnych, w tym wszystkich praw na mocy przepisów prawa patentowego, praw autorskich, tajemnicy handlowej, znaku towarowym lub praw dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz wszelkich innych praw własności, w tym wszelkich ich zastosowań, wznowień oraz odtworzeń.  Inne wymienione nazwy firm, produktów lub usług mogą stanowić znaki handlowe ich stosownych właścicieli.

Zabrania się modyfikacji, adaptowania, tłumaczenia, sporządzania wyrobów pochodnych, dekompilowania, przeprowadzania działań z zakresu inżynierii odwrotnej, deasemblacji lub dokonywania innego rodzaju prób w celu odtworzenia kodu źródłowego z naszych Aplikacji i technologii przetwarzania płatności, a ponadto usuwania, zasłaniania lub zmieniania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znaku handlowego lub innych informacji o prawach własności SumUp, które mogą być dołączone do Usług lub w nich zawarte bądź udostępniane w połączeniu z nimi .

Zastrzeżenia

Usługi oraz Aplikacja są udostępniane w „stanie, w jakim są” i w miarę dostępności. Zrzekamy się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania. Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji co do niezawodności, terminowości, jakości, przydatności lub dostępności Usług lub jakichkolwiek innych usług lub towarów zakupionych za pośrednictwem Usług, ani że Usługi będą świadczone w sposób pozbawiony zakłóceń lub błędów. Nie udzielamy żadnych gwarancji względem jakości, przydatności, bezpieczeństwa ani umiejętności niezależnych podmiotów zewnętrznych. Zgadzasz się, że całe ryzyko wynikające z korzystania z Usług spoczywa wyłącznie na Tobie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

SumUp nie udziela gwarancji bądź rękojmi, nie aprobuje, ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi, reklamowane lub oferowane przez użytkowników SumUp oraz inne strony trzecie. SumUp nie sprawuje kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za towary lub usługi nabyte podczas korzystania z Usług. W szczególności zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju skutki wynikające lub związane z zakupem lub użytkowaniem kart podarunkowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne czy też wynikłe szkody (w tym między innymi szkody powstałe wskutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania lub w inny sposób) związane z korzystaniem z Usług lub w inny sposób z nich wynikające. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z przestrzegania przez nas przepisów prawa oraz wymogów ustawowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zobowiązania lub straty wynikające z: (i) korzystania z Usług lub polegania na nich albo braku dostępu do nich bądź niemożności korzystania z nich; lub (ii) wszelkich relacji pomiędzy Tobą a dowolnym użytkownikiem SumUp. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak działania spowodowane przyczynami pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. Maksymalna odpowiedzialność dla nas na podstawie niniejszych Warunków użytkowania nie przekracza kwoty 5000 PLN.

Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania ograniczają się do świadczenia Usług i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących ani nie wyrażamy aprobaty dla jakości, bezpieczeństwa lub legalności jakichkolwiek towarów, usług lub kart podarunkowych dostarczanych przez użytkowników SumUp. Wszelka odpowiedzialność za wykorzystanie lub niewłaściwe użytkowanie towarów, usług i kart podarunkowych użytkowników SumUp oraz wszelkie roszczenia stron trzecich związanych lub wynikających z użytkowania towarów, usług i kart podarunkowych zakupionych za pośrednictwem Usług stanowią wyłączną odpowiedzialność danego użytkownika SumUp . Wszelkie żądania zwrotu towarów, usług i kart podarunkowych lub zwrotu środków za takie towary, usługi i karty podarunkowe są kierowane do odpowiedniego użytkownika SumUp zgodnie z ustawowymi prawami konsumenta (np. w przypadku, gdy nie są zadowalającej jakości), a nie do SumUp.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania, oszustwa lub celowego wprowadzenia w błąd, ani odpowiedzialności ustawowej, której nie można wyłączyć ani zmienić w drodze porozumienia między stronami.

Ograniczenia określone w niniejszym punkcie nie mają na celu ograniczenia odpowiedzialności ani zmiany praw konsumenta, których nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za określone szkody, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo. Niniejszy przepis nie będzie miał wpływu na postanowienia prawa właściwego przedstawione poniżej.

Odszkodowanie

Oprócz wszystkich praw i środków prawnych przysługujących stronom według prawa lub na zasadzie słuszności, zabezpieczasz, chronisz i zwalniasz z odpowiedzialności jednostki nadrzędne, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, dostawców i następców prawnych z tytułu wszelkich roszczeń, kosztów, strat, szkód, orzeczeń, deklaracji podatkowych, grzywien, odsetek oraz wydatków (w tym, między innymi, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, działania, audytu, śledztwa, dochodzenia lub innego postępowania wszczętego przez osobę lub podmiot na skutek: (a) faktycznego lub domniemanego naruszenia oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (b) nieprawidłowego lub nienależytego korzystania z Usług; (c) naruszenia jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności, praw do działalności publicznej lub praw własności intelektualnej; (d) naruszenia dowolnego obowiązującego prawa, przepisu lub rozporządzenia; (e) dostępu stron trzecich i/lub korzystania z Usług w Twoim imieniu.

Postanowienia różne

Komunikacja

Możesz kontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na jeden z adresów udostępnionych w aplikacji lub na stronie internetowej.

W zależności od rodzaju usług, z których korzystasz, możemy wysyłać Ci powiadomienia za pośrednictwem Aplikacji, publikując je na naszej stronie internetowej, wysyłając je na adres e-mail podany na koncie w stosownych przypadkach, kontaktując się telefonicznie, jak również wysyłając wiadomość SMS. Taką korespondencję i takie powiadomienia uznaje się za otrzymane w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu opublikowania komunikatu w naszej witrynie lub w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od czasu wysłania do Ciebie wiadomości e-mail.. 

Zmiany niniejszych Warunków użytkowania

Mamy prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie oraz do wprowadzenia zmian oraz nowych funkcji w Aplikacji i Usługach. Zmienione Warunki użytkowania obowiązują od daty ich aktualizacji w Aplikacji i na naszej stronie internetowej.  

Skargi

Naszym celem jest świadczenie satysfakcjonującej i skutecznej usługi, jednocześnie zapewniając, że wszelkie zażalenia są rozpatrywane sprawiedliwie i niezwłocznie. W przypadku braku satysfakcjonującej obsługi lub jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń dotyczących Usług należy w pierwszej kolejności zgłosić je do nas, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. Staramy się rozwiązywać wszelkie problemy bez zwłoki. Należy niezwłocznie poinformować nas o wszelkich wątpliwościach, które występują w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Prawo właściwe. Spory

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i powinny być interpretowane zgodnie z jego przepisami.

Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji lub Usług należy kierować do nas w pierwszej kolejności, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. Wszelkie czynności prawne pomiędzy stronami podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo UE. Przed przekazaniem sporu do sądu użytkownik oraz SumUp dążą do rozwiązania sporu w drodze polubownych negocjacji.

Zrzeczenie się praw

Nasz brak działania w związku z naruszeniem któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika lub inne osoby nie pozbawia nas prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych przypadków naruszeń.

Obowiązujący język 

Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostały przetłumaczone na inny język, tłumaczenie służy wyłącznie w celach informacyjnych, a rozstrzygające znaczenie ma wersja anglojęzyczna.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu oferowania usług, a następnie zarządzania nimi, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane osobowe. Akceptując warunki niniejszej Umowy, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie oraz akceptację naszej Polityki prywatności. Nasza Polityka prywatności jest dostępna na: https://sumup.pl/consumer/legal/privacy/ i/lub na naszej stronie internetowej i opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Polityka prywatności była prosta i zrozumiała! Potwierdzasz niniejszym, że znasz postanowienia Polityki prywatności i nie podejmujesz żadnego działania (ani nie dopuszczasz się zaniechania), które spowodowałoby naruszenie przez nas przepisów o ochronie danych osobowych. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SumUp, informacje dotyczące danych przetwarzanych przez SumUp oraz wszelkie żądania korekty niedokładnych danych osobowych można złożyć na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Przeniesienie praw

Żadnej innej osobie poza użytkownikiem nie przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszych Warunków użytkowania, a postanowienia ustawy z 1999 r. o umowach (Prawa osób trzecich) są wyraźnie wyłączone.

Twoje konto jest osobiste i nie masz prawa przenosić jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania na strony trzecie. Jesteśmy uprawnieni do swobodnego przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie, a zgoda użytkownika na takie przeniesienie zostanie uznana za udzieloną na podstawie niniejszych Warunków użytkowania.

Klauzula podzielności

Niewykonalność lub nieważność jakiejkolwiek klauzuli w niniejszych Warunkach użytkowania nie ma wpływu na wykonalność lub ważność jakiejkolwiek innej klauzuli. Wszelkie niewykonalne lub nieważne klauzule są uważane za usunięte z niniejszych Warunków użytkowania w zakresie, w jakim są niewykonalne i nieważne. W związku z tym niniejsze Warunki użytkowania należy interpretować i egzekwować tak, jakby nie zawierały wspomnianej klauzuli w stopniu odpowiadającym jej niewykonalności i nieważności.