POLITYKA PRYWATNOŚCI dotycząca Usług osobistych SumUp

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2020

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580 oraz jej podmioty stowarzyszone (łącznie określane jako „SumUp”, „my”, „nas”) gromadzą, wykorzystują, ujawniają, przechowują lub w inny sposób przetwarzają Twoje dane osobowe, gdy użytkownik („Ty”, „użytkownik”) korzysta z naszych Usług na użytek własny. Twoja prywatność stanowi dla nas priorytet.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Niniejsza Polityka prywatności, wraz z Warunkami świadczenia usług osobistych SumUp („Warunki usług osobistych”), mają zastosowanie do usług SumUp na warunkach usług osobistych, w tym użytkowania aplikacji mobilnej SumUp.io („Aplikacja”, „SumUp. io”), którą można pobrać i zainstalować na telefonie komórkowym („urządzenie”, „urządzenie elektroniczne”), i/lub przetwarzania danych osobowych w związku z zakupem i korzystaniem z kart podarunkowych wydawanych przez użytkowników SumUp.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk ochrony prywatności stosowanych przez użytkownika, którego karty podarunkowe są sprzedawane za pośrednictwem Usługi. Możemy przekazywać osobom fizycznym dodatkowe lub uzupełniające informacje bądź zasady w odniesieniu do prywatności, dotyczące określonych produktów lub usług, które oferujemy w momencie gromadzenia danych osobowych. Te uzupełniające polityki prywatności lub powiadomienia regulują sposób, w jaki możemy przetwarzać dane osobowe w kontekście konkretnego produktu lub usługi.

Gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane w imieniu innego administratora, gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy niektóre dane osobowe wyłącznie na polecenie administratora, a nasze czynności przetwarzania Twoich danych osobowych podlegają ich instrukcjom i polityce prywatności. W zależności od zakresu Usługi możemy występować w charakterze współadministratora Twoich danych osobowych wspólnie z naszymi użytkownikami. Łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych podlegają polityce prywatności oraz warunkom użytkowania stron trzecich, a nie naszym, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podczas korzystania z naszych Usług gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje o Tobie:

 • Dane identyfikacyjne/kontaktowe. W przypadku SumUp.io — podczas pobierania i rejestracji Aplikacji podajesz nam numer telefonu komórkowego. Wysyłamy następnie numer PIN na Twój numer telefonu komórkowego w celu autoryzacji użytkownika i zapobiegania potencjalnym oszustwom. Możesz dodać czterocyfrowy kod PIN, który będzie wymagany do wszystkich płatności inicjowanych za pośrednictwem Aplikacji lub opcjonalnie możesz użyć czytnika twarzy/odcisków palców na urządzeniu, co pozwoli bezpiecznie przechowywać czterocyfrowy PIN na urządzeniu. Nie uzyskujemy dostępu do Twoich podstawowych danych biometrycznych. W przypadku kart podarunkowych — nazwa użytkownika wydającego kartę podarunkową, imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zamawiającej kartę podarunkową i/lub odbiorcy (jeśli jest to inna osoba). Bez podania tych wymaganych danych osobowych nie będzie można zamówić/wysłać karty podarunkowej.

 • Informacje, które otrzymujemy o odbiorcach kart podarunkowych. Gdy użytkownik Usługi kupuje kartę podarunkową jako prezent, otrzymujemy imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu odbiorcy. Kupujący prezent musi mieć zgodę odbiorcy na przekazanie nam jego danych kontaktowych, co pozwala nam dostarczyć kartę podarunkową. Odbiorca prezentu zostanie poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych po wysłaniu wiadomości e-mail z kartą podarunkową.

 • Informacje finansowe. W przypadku SumUp.io — możesz dołączyć dane karty (jedna lub więcej kart debetowych/kredytowych) i przechowywać je za pomocą naszej usługi tokenizacji. Dane karty to imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, data ważności i kod CVV/CVC. Możesz dodać i usunąć dane karty w dowolnym momencie. Podanie danych karty w Aplikacji nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chcesz zapłacić naszym użytkownikom (za pośrednictwem linku dostarczonego Tobie przez danego użytkownika lub kodu QR), konieczne będzie wprowadzenie danych karty dla każdej dokonywanej transakcji. Jeśli podasz dane swojej karty w Aplikacji, jedyne działanie, które musisz podjąć, płacąc naszym użytkownikom, to potwierdzenie metody płatności oraz kwoty. Dane karty są bowiem bezpiecznie przechowywane w Aplikacji. W przypadku płatności mobilnych za pośrednictwem linku i zakupu kart podarunkowych — dane karty — imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, data ważności i kod CVV. Bez podania tych danych przetworzenie Twojej płatności nie jest możliwe.

 • W przypadku SumUp.io — jeśli chcesz zapłacić za pomocą kodu QR, Aplikacja uzyska dostęp do kamery urządzenia. Wyświetli się monit z wyraźnie sformułowaną prośbą o autoryzację. Nie jest to obowiązkowa autoryzacja w przypadku Aplikacji, ale bez niej płatność za pomocą kodu QR nie będzie możliwa. Obraz z kamery zostanie wykorzystany wyłącznie do skanowania w poszukiwaniu kodów QR i nie będzie udostępniony.

 • Informacje o transakcji obejmują szczegółowe informacje na temat rodzajów, różnorodności i wykorzystania zamawianych produktów, sposobu dostawy, płatności i innych szczegółów dotyczących produktów i usług zakupionych od nas. W przypadku SumUp.io — kiedy korzystasz z naszej Aplikacji do dokonywania, przyjmowania, żądania lub rejestrowania płatności, zbieramy informacje dotyczące czasu i miejsca transakcji, nazw stron transakcji, opisu transakcji, kwot płatności, danych do faktury i wysyłki, a także urządzeń i metod płatności użytych do realizacji transakcji. W przypadku kart podarunkowych — informacje o zakupionych kartach podarunkowych oraz osobistej wiadomości/treści, którą możesz według uznania przekazać wraz z zamówieniem danej karty podarunkowej, a także kwocie i saldzie karty podarunkowej.

 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), Twoją lokalizację, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług i/lub dokonania płatności mobilnej. W przypadku Aplikacji — informacje o urządzeniu i adres IP. Informacje o Twoim urządzeniu, w tym model sprzętu, system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, nazwa urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, informacje o sieci mobilnej oraz informacje o interakcji urządzenia z naszą Aplikacją.

 • Wykorzystanie informacji, takich jak informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi i wchodzisz w interakcje z nami, w tym informacje związane z wszelkimi treściami, które nam przesyłasz. W szczególności w odniesieniu do Aplikacji — informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej Aplikacji, w tym czas dostępu, informacje dotyczące „logowania” i „wylogowania”, ustawienia kraju i języka na urządzeniu, adres protokołu internetowego („IP”), nazwa domeny Twojego usługodawcy internetowego, urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, treści, z których korzystasz w naszej Aplikacji, przeglądane treści, używane funkcje, data i godzina wizyty lub korzystania z usług, dane o tym, w jaki sposób masz aktywny kontakt z naszymi usługami, zdarzenia interakcji użytkownika (w tym awarie) i inne dane o sekwencji uruchamianych łączy.

 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje w odniesieniu do otrzymywania materiałów o charakterze marketingowym od nas i stron trzecich oraz preferencje dotyczące sposobu komunikowania się.

 • Informacje zwrotne lub korespondencja, takie jak informacje przekazywane, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie pytań, informacji zwrotnych lub w inny sposób korespondujesz z nami, w tym za pośrednictwem Internetu.

 • Dane profilu, jeśli zachodzi taka konieczność, obejmują Twoją nazwę użytkownika/hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez Ciebie, Twoje preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe.

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe na mocy przepisów prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować Twoje dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej Usługi. Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych na Twój temat (obejmuje to szczegółowe dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o zdrowiu oraz dane genetyczne i biometryczne). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących ani popełnionych przestępstwach. Nie umieszczaj tego rodzaju danych w bezpłatnej wiadomości dotyczącej kart podarunkowych.

Informacje o nieletnich

Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jeśli uzyskamy faktyczną wiedzę, że wszelkie gromadzone przez nas dane zostały dostarczone przez osobę poniżej 18 roku życia, niezwłocznie usuniemy te informacje.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Gromadzimy i możemy wykorzystywać informacje o Tobie podczas pobierania i rejestracji naszej Aplikacji. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • ustalenia, czy Aplikacja jest dostępna w Twoim kraju. Przetwarzamy informacje o lokalizacji — kiedy występujesz z prośbą o możliwość korzystania z usług, ale zanim wyrazisz zgodę na Warunki osobiste, musimy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie przetworzyć to żądanie. Bez tych informacji nie możemy potwierdzić, czy jesteśmy w stanie zaoferować usługi zgodnie z Warunkami osobistymi.

 • świadczenia naszych Usług (w tym zamawiania i wysyłania kart podarunkowych) i wspierania Cię w korzystaniu z nich na podstawie naszych Warunków osobistych (wykonanie umowy) oraz Twojej decyzji i chęci korzystania z naszych Usług.

 • przechowywania informacji o karcie debetowej/kredytowej na podstawie naszych Warunków osobistych (wykonanie umowy) oraz swojej decyzji i chęci korzystania z naszych Usług/Aplikacji i przechowywania danych karty. Należy pamiętać, że możesz zdecydować, aby nie przechowywać żadnych danych karty w Aplikacji, a jeśli zdecydujesz się przechowywać dane karty, możesz je zmodyfikować i usunąć z Aplikacji w dowolnym momencie.

 • założenia i zarządzania profilem do celów świadczenia Usługi (jeśli dotyczy) na podstawie naszych Warunków osobistych (wykonanie umowy) oraz swojej decyzji i chęci korzystania z naszych Usług/Aplikacji.

 • ułatwienia płatności, w tym płatności mobilnych za pośrednictwem linku lub kodu QR pomiędzy Tobą a użytkownikami SumUp na podstawie naszych Warunków osobistych (wykonanie umowy). Otrzymasz link(i) płatności i/lub kod(y) QR od naszych użytkowników za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego. SumUp ułatwia realizację płatności na rzecz użytkownika.

 • wyświetlania historycznych informacji o transakcjach. W przypadku Aplikacji podamy informacje dotyczące historii transakcji. Dlatego musimy gromadzić i przetwarzać te informacje, aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków osobistych i realizować nasz uzasadniony interes w świadczeniu przejrzystych i wydajnych usług.

 • wykazania, że transakcje zostały zrealizowane i wywiązywania się z naszych zobowiązań zgodnie z wymogami prawa; wypełniania naszych zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie i naszych użytkowników oraz przestrzegania obowiązujących przepisów (w tym, między innymi, przepisów o przeciwdziałaniu procederom prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w stosownych przypadkach), a także realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby chronić nas przed potencjalnymi roszczeniami.

 • komunikowania się z Tobą w związku z Usługami i wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, realizacji naszych uzasadnionych interesów, aby w stosownym czasie informować użytkowników naszych Usług o zmianach funkcjonalności i powiązanych Usługach oraz zapewniać serwis i wsparcie.

 • wysyłania materiałów marketingowych, aktualizacji o nowych produktach i/lub usługach SumUp i/lub użytkownikach SumUp na podstawie Twojej zgody (na przykład za pośrednictwem powiadomień push, wiadomości tekstowych lub e-mail). Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

 • ochrony naszych praw oraz sprawdzania i zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom oraz w jakimkolwiek innym celu ujawnionym użytkownikowi w związku z naszą Aplikacją i/lub Usługami w celu wypełnienia prawnego obowiązku, który mamy i/lub realizujemy w naszym uzasadnionym interesie, aby zapobiegać przejawom niewłaściwego korzystania z Aplikacji i/lub naszych Usług w ramach naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług.

 • ulepszania naszych usług i do ogólnych celów rozwoju działalności biznesowej, takich jak udoskonalanie modeli ryzyka w celu np. ograniczenia ryzyka oszustw, opracowania nowych produktów i funkcji oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych w oparciu o nasz uzasadniony interes dotyczący rozwoju i poprawy naszego biznesu i usług.

 • reagowania na Twoje prośby, pytania i informacje zwrotne, rozwiązywania sporów na podstawie zobowiązań prawnych lub umownych w zależności od rodzaju sporu i naszego uzasadnionego interesu, aby chronić interesy SumUp.

Jak udostępniamy dane osobowe?

Możemy udostępniać informacje o Tobie naszym firmom z grupy i innym podmiotom stowarzyszonym, w celach określonych powyżej oraz, gdy jest to konieczne, aby świadczyć nasze Usługi i wypełniać nasze zobowiązania zgodnie z naszymi Warunkami i Warunkami usług osobistych. Udostępniamy dane osobowe, jeśli uznamy, że ujawnienie danych jest uzasadnione i konieczne (i) w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub wniosków organów rządowych (np. organów podatkowych, organów ścigania itp.); (ii) w celu wyegzekwowania lub przestrzegania naszych Warunków, Warunków usług osobistych lub innych obowiązujących umów lub zasad; (iii) w celu ochrony naszych praw lub własności, bezpieczeństwa lub integralności naszych usług; lub (iv) w celu ochrony nas, użytkowników naszych usług lub społeczeństwa przed krzywdą, oszustwem lub potencjalnie zabronionymi bądź nielegalnymi działaniami. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom takim jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych przez nas profesjonalnych usług. Możemy udostępniać informacje dostawcom usług na podstawie umowy, którzy pomagają realizować część naszej działalności biznesowej (na przykład przechowywanie i backend aplikacji — AWS/Amazon, zapobieganie oszustwom, przetwarzanie płatności lub usługi technologiczne, takie jak raporty o awariach). Nasze umowy stanowią, że ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie świadczonych przez nich usług, które wykonują dla nas, a nie dla własnych lub jakichkolwiek innych korzyści. Kiedy dokonujesz wysyłki karty podarunkowej w ramach Usługi i podasz swoje imię i nazwisko, ujawnimy tę informację odbiorcy. W przypadku gdy SumUp świadczy dla użytkownika usługi, w tym sprzedaży kart podarunkowych lub zarządzania nimi, może udostępniać dane osobowe temu użytkownikowi. Na przykład, SumUp może gromadzić informacje o klientach użytkownika od lub w imieniu użytkownika, jak wówczas gdy oferujemy lub sprzedajemy karty podarunkowe, a SumUp przekazuje użytkownikowi dane osobowe tych klientów. W niektórych przypadkach możemy przekazać użytkownikowi imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, która dokonuje zakupu karty podarunkowej w ramach oferty danego użytkownika. Możemy również zapewnić możliwość rejestracji w celu otrzymywania materiałów marketingowych lub promocyjnych od użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności stosowane przez użytkowników korzystających z naszych Usług. Możemy również udostępniać zagregowane dane stronom trzecim, na podstawie których identyfikacja określonej osoby lub indywidualnego użytkownika Aplikacji nie jest możliwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Możemy przekazywać zebrane dane osobowe podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy spółek oraz stronom trzecim, w tym również tym działającym w naszym imieniu, które mają siedzibę w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub w krajach uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające zadowalający poziom ochrony danych. Mimo iż kraje te mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych zgromadzonych o Tobie, będziemy nieustająco gromadzić, przechowywać i przetwarzać Twoje dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). SumUp zapewnia, że udostępniamy dane tylko tym organizacjom, które utrzymują odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a ponadto zaświadczamy, że obowiązują zadowalające zobowiązania umowne z tymi stronami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Nie przetwarzamy danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu takiego przetwarzania, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko w celu zapewnienia zgodności z naszymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi (może to dotyczyć przepisów o przeciwdziałaniu procederom prania brudnych pieniędzy, zgodnie z którymi jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących transakcji przez okres co najmniej 5 lat po dokonaniu transakcji). Twoje dane osobowe zostaną poddane anonimizacji lub usunięte, gdy przestaną być istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone.

Jak chronimy dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i odpowiednimi przepisami, a ponadto wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać wykorzystywaniu danych osobowych w celach niezgodnych z prawem lub ujawnianiu ich nieuprawnionym stronom trzecim oraz w inny sposób chronić dane przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Wdrożone przez nas środki techniczne i organizacyjne mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do ryzyka, jakie wiąże się z czynnościami przetwarzania danych, w szczególności ryzyka przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub zyskania dostępu do danych osobowych, w tym kontroli dostępu do pomieszczeń, obiektów, systemów i danych, kontroli ujawnień, kontroli danych wejściowych, kontroli zadań, kontroli dostępności i kontroli segregacji.

Jakie są Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych?

W pewnych okolicznościach masz prawo do:

 • uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych;

 • zażądania sprostowania lub usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych;

 • zażądania zaprzestania przetwarzania danych;

 • wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania na podstawie naszego uzasadnionego interesu;

 • wyrażenia sprzeciwu wobec wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu;

 • wycofania zgody w dowolnym momencie, mimo uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na przykład w trakcie weryfikacji lub analizowania zastrzeżeń dotyczących tych informacji);

 • zażądania, aby dane osobowe zostały przekazane stronie trzeciej (możliwość przenoszenia danych).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych powyżej, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wniosek na adres: [email protected]. Pamiętaj, że zweryfikowanie Twojej tożsamości może okazać się konieczne przed udzieleniem dostępu, zmianą lub modyfikacją danych w inny sposób. W przypadku danych aplikacji SumUp io możesz w dowolnym momencie przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe w ustawieniach konta, logując się na konto. Możesz uzyskać dostęp do danych, usunąć i zmodyfikować je w Aplikacji. Pamiętaj, że odpowiadamy bezpośrednio Tobie wyłącznie w przypadkach, gdy działamy w charakterze administratora Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane w imieniu danego użytkownika, prześlemy Twój wniosek do użytkownika, który jest administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do stosownego organu ochrony danych. SumUp zobowiązuje się w pełni współpracować w ramach takiego postępowania i dołożyć wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie zapytania tak wyczerpująco, jak będzie to możliwe. Wykaz odpowiednich organów dla poszczególnych krajów można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Rezygnacja z komunikacji marketingowej

Masz prawo zrezygnować z komunikacji marketingowej od SumUp lub użytkowników SumUp, jeśli wiadomości te pochodzą od SumUp, postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji lub anulowania subskrypcji u dołu komunikatu lub kontaktując się z nami, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]. Możesz nadal otrzymywać wiadomości e-mail związane z usługami oraz inne wiadomości e-mail o charakterze niemarketingowym.

Usunięcie konta w SumUp.io

Jeśli chcesz usunąć Aplikację, możesz to zrobić w dowolnym momencie. Pamiętaj, że usunięcie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia danych ani dezaktywacji konta. Jeśli nie korzystasz aktywnie z Aplikacji przez okres dłuższy niż 2 lata, może nastąpić usunięcie Twojego konta. Uwaga: Jeśli chcesz, aby Twoje konto zostało zamknięte, a dane osobowe trwale usunięte, skontaktuj się z nami.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę prywatności, publikując jej poprawioną wersję i aktualizując powyższą sekcję „Ostatnia aktualizacja”. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania. Powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o istotnych zmianach w sposobie korzystania z Twoich danych, o ile to możliwe, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podano adres e-mail. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, możesz w dowolnym momencie zlikwidować konto i/lub usunąć aplikację. Dalsze korzystanie z naszej Aplikacji oznacza zgodę na wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Tłumaczenia

Wersja angielska niniejszej Polityki prywatności ma charakter wiążący. Tłumaczenie niniejszej Polityki prywatności na język polski lub jakikolwiek inny służy wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku rozbieżności między anglojęzyczną wersją a jakimkolwiek tłumaczeniem lub inną wersją językową niniejszej Polityki prywatności, wersja w języku angielskim jest rozstrzygająca.