Algemene voorwaarden voor SumUp One

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Laatst bijgewerkt op 15-06-2023

Inleiding

De volgende algemene voorwaarden ('voorwaarden') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ('u', 'uw') en SumUp Limited, Block 8, Hartcourt Centre Charlotte Way, Dublin 2, D02 K580, Ierland ('SumUp', 'wij', 'onze' of 'ons'), en beheersen uw gebruik van onze extra diensten die we aanbieden via onze abonnementsdienst SumUp One ('abonnement' of 'SumUp One').

Om SumUp One te kunnen gebruiken, moet u uw standaard SumUp-account upgraden en volledig instemmen met deze voorwaarden. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene voorwaarden van SumUp. In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van SumUp en deze voorwaarden, zullen deze voorwaarden voorrang hebben.

Als u niet upgradet naar SumUp One, kunt u uw standaard SumUp-account blijven gebruiken zonder maandelijkse kosten te betalen. Uw gebruik valt dan onder de Algemene voorwaarden van SumUp ('standaardvoorwaarden').

Door uw SumUp-account te upgraden naar SumUp One, stemt u in met deze voorwaarden en neemt u zich voor om alle clausules in deze voorwaarden na te leven.

Termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt en die niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van SumUp.

1. Wat levert het gebruik van onze standaardvoorwaarden u op?

Als u uw SumUp-account niet naar een abonnement upgradet, blijft u onze diensten gebruiken overeenkomstig onze standaardvoorwaarden. U vindt deze op onze website.

2. Welke diensten bevat SumUp One?

SumUp One-gebruikers hebben toegang tot specifieke diensten en voordelen. Deze staan op onze website en op het dashboard dat u altijd kunt bezoeken via uw SumUp-account.

3. Een terminal kopen

Nadat u uw SumUp-account hebt geüpgraded, hebt u recht op vijftig procent (50%) korting op de aankoopprijs van één SumUp Solo ('korting'). De korting is alleen geldig wanneer u de terminal koopt via onze SumUp-webwinkel. Als aankoopprijs van de terminal geldt de prijs die in de SumUp-webwinkel staat vermeld op de datum van uw inkooporder. Op uw aankoop van een terminal zijn de Aankoopvoorwaarden voor terminals van SumUp van toepassing.

De korting kan slechts één keer tijdens uw SumUp One-abonnementsperiode op de aankoopprijs van de terminal worden toegepast. Als u SumUp One downgradet en daarna weer upgradet voordat u de korting hebt gebruikt die u tijdens uw eerste abonnementsperiode ontving, kunt u de korting in de volgende abonnementsperiode gebruiken. De korting is niet van toepassing op eerdere aankopen van terminals, maar alleen op aankopen nadat u zich op SumUp One hebt geabonneerd. U kunt de aangeschafte terminal houden wanneer u besluit om uw abonnement op te zeggen.

Als het abonnement wordt beëindigd onder omstandigheden die onder kopje 6 en/of kopje 7 staan vermeld en u de korting nog niet hebt gebruikt, mag u de korting tot en met de beëindigingsdatum gebruiken. Daarna vervalt de korting.

4. Kosten

Wanneer u SumUp One gaat gebruiken, betaalt u ons een maandelijks abonnementsbedrag ('abonnementskosten'). De huidige abonnementskosten staan vermeld op onze website. De maandelijkse abonnementskosten worden automatisch in mindering gebracht op de creditcard (bijv. Visa, Mastercard) die u bij ons hebt geregistreerd, tenzij uw abonnement wordt geannuleerd overeenkomstig de kopjes 6 en 7 hieronder.

Omdat u onze diensten op de gewone manier blijft gebruiken via uw SumUp-account, betaalt u aan ons de kosten die we in rekening brengen voor het gebruik van onze diensten. Deze worden in mindering gebracht op uw wallet wanneer u betalingstransacties uitvoert of wanneer u ze om een andere reden aan ons bent verschuldigd. U vindt de huidige abonnementskosten op onze website.

Wanneer u betalingen vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) ontvangt, worden er extra transactiekosten voor betalingen van buiten de EER in rekening gebracht. Er kunnen aanvullende kosten van toepassing zijn wanneer u SumUp One gebruikt. Bezoek onze website voor meer informatie over de aanvullende kosten.

5. Gratis proefperiode

SumUp kan sommige gebruikers een gratis proefabonnement op SumUp One aanbieden. Op zo'n proefabonnement zijn deze voorwaarden van toepassing. Elke gebruiker kan slechts één proefabonnement afnemen. SumUp bepaalt naar eigen goeddunken of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de verkiesbaarheid of duur beperken om misbruik van het gratis proefabonnement te voorkomen. Er kunnen bepaalde beperkingen gelden rondom het combineren van een gratis proefperiode met eventuele andere aanbiedingen.

U moet uw betalingsgegevens verstrekken om de proefperiode te kunnen starten. Door deze gegevens te verstrekken, komt u overeen dat uw abonnement automatisch wordt verlengd aan het einde van de toepasselijke gratis proefperiode en dat de abonnementskosten aan het begin van iedere factureringscyclus in rekening worden gebracht totdat u uw abonnement opzegt overeenkomstig kopje 6 of totdat we uw abonnement beëindigen overeenkomstig kopje 7. Als u deze kosten niet wilt betalen, moet u het toepasselijke proefafbonnement beëindigen voordat de proefperiode afloopt. Volg daarbij de instructies onder kopje 6.

6. Opzegging

U kunt uw abonnement of uw gratis proefabonnement te allen tijde kosteloos opzeggen en deze voorwaarden beëindigen. Opzeggen kan via 'Instellingen' > 'Abonnementen en prijzen' > 'Mijn abonnement opzeggen'. Wanneer dit niet mogelijk of redelijk is voor de gebruiker, kan de opzegging/beëindiging ook schriftelijk worden meegedeeld door een e-mail te sturen aan de dienstverlener.

De opzegging van het abonnement en beëindiging van deze voorwaarden gaan in vanaf het einde van de actieve factureringsperiode. U kunt dus nog tot het einde van de maand waarvoor u abonnementskosten hebt betaald profiteren van de diensten in uw abonnement.

Wanneer u uw abonnement opzegt, wordt uw SumUp-account gedowngraded naar het standaardaccount. U kunt alle diensten van SumUp die via uw standaard SumUp-account beschikbaar zijn gebruiken zonder abonnementskosten te betalen. De voorwaarden uit de standaardvoorwaarden en de toepasselijke kosten staan vermeld in de Algemene voorwaarden van SumUp en in ons kostenoverzicht.

De opzegging van het toepasselijke gratis proefabonnement gaat in vanaf het einde van de proefperiode. U kunt dus nog tot het einde van de toepasselijke proefperiode kosteloos profiteren van de diensten van SumUp One.

7. Wanneer kunnen we uw abonnement beëindigen?

We kunnen deze voorwaarden en uw abonnement naar eigen inzicht beëindigen nadat we u een redelijke schriftelijke kennisgeving hebben gegeven indien: (a) u een bepaling of voorwaarde in deze voorwaarden schendt; (b) we reden hebben om aan te nemen dat u in strijd handelt met wet- of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van onze diensten; (c) we reden hebben om aan te nemen dat u op welke manier dan ook betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, witwaspraktijken, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten; (d) u een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt; (e) een regelgevende of wetshandhavingsinstantie dat van ons eist; of (f) we reden hebben om aan te nemen dat uw SumUp-account is aangetast of op een andere manier een veiligheidsrisico vormt. Als de maandelijkse abonnementskosten niet op tijd van de creditcard of bankrekening kunnen worden afgeschreven, bijv. omdat het saldo op uw rekening ontoereikend is, wordt uw toegang tot SumUp One per direct geblokkeerd. De toegang tot SumUp One wordt weer vrijgegeven nadat uw betaling is ontvangen.

8. Kennisgeving inzake het herroepingsrecht

SumUp biedt de diensten in dit abonnement uitsluitend aan ondernemers en bedrijven aan.

Er is geen herroepingsrecht voor al het beoogde gebruik van de diensten van SumUp One die we aanbieden.

9. We kunnen deze voorwaarden wijzigen

We hebben het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen, en om het abonnement te wijzigen. Als we dat doen, zullen we u daarover informeren overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen. Als u niet met de aangepaste voorwaarden instemt, moet u ons daarover informeren voordat de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. In dat geval kunt u uw abonnement opzeggen en deze voorwaarden kosteloos beëindigen. Als u de diensten van SumUp One blijft gebruiken nadat de herziene voorwaarden van kracht worden, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert.

10. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze voorwaarden zullen worden beheerst door en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van Ierland. U stemt ermee in dat de Ierse rechtbanken de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om elk geschil dat voortkomt uit of samenhangt met deze voorwaarden te beslechten.