Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων

Σε ισχύ από 15/08/2022

Τελευταία ενημέρωση 15/08/2022

Η παρούσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων («DPA») αποτελεί μέρος και υπόκειται στις διατάξεις των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου της SumUp (η «Συμφωνία», οι «Επιπρόσθετοι Όροι»), της Πολιτικής Απορρήτου και κάθε άλλου εφαρμοστέου όρου και προϋπόθεσης της SumUp (εφεξής οι «Όροι», «Πολιτική Απορρήτου») που συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν μεταξύ εσάς ως εμπόρου της SumUp («εσείς», «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») και της SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία D02 K580 («SumUp», «εμείς», «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»), μέρος του Ομίλου εταιρειών SumUp S.A.R.L. – Όμιλος SumUp.

Κάθε μέρος συμφωνεί και θα διασφαλίζει ότι οι όροι του παρόντος DPA θα ισχύουν πλήρως και στις θυγατρικές που μπορεί να εμπλέκονται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις Υπηρεσίες που ορίζονται στους Επιπρόσθετους Όρους. Ειδικότερα, η SumUp θα διασφαλίζει ότι όλοι οι υπο-εργολάβοι θα λειτουργούν υπό τους ίδιους όρους όπως το DPA κατά την επεξεργασία των Δεδομένων των Πελατών σας.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες υπό τους Επιπρόσθετους Όρους, η SumUp επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών ή επισκεπτών στον ιστότοπό σας ή των υπηρεσιών («Οι Πελάτες σας», «Πελάτες»). Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από τη SumUp εφεξής θα αποκαλείται "επεξεργασία» (όπως ορίζεται στον GDPR). Η ακόλουθη Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων ορίζει τους όρους τέτοιας επεξεργασίας από τη SumUp.

1. Ορισμοί

1.1. «Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων», «GDPR», ο «Κανονισμός») όπως και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία εν ισχύ που ρυθμίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοστέας Οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου 2002/58/ΕΚ.

1.2. Οι όροι «υπεύθυνος επεξεργασίας»«υποκείμενο δεδομένων»«προσωπικά δεδομένα», «διαδικασία», «επεξεργασία» και «υπεύθυνος επεξεργασίας» έχουν την έννοια που τους δίνεται στο GDPR.

1.3. «Περιεχόμενο» σημαίνει το Περιεχόμενό σας και κάθε περιεχόμενο που παρέχεται στη SumUp από τους Πελάτες σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, ήχου, βίντεο, κώδικα, πληροφοριών από cookies ή παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης και κάθε άλλο υλικό.

1.4. «Δεδομένα Πελατών σας» σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα στο Περιεχόμενο του/των Πελάτη/Πελατών σας, όπως υπόκεινται σε επεξεργασία από τη SumUp, για λογαριασμό σας, ως μέρος των Υπηρεσιών. Τα Δεδομένα των Πελατών σας δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που ελέγχονται από τη SumUp.

Όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν DPA, αλλά δεν έχουν ρητό ορισμό σ' αυτήν την ενότητα, θα έχουν την έννοια που ορίζεται στους Επιπρόσθετους Όρους. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός στους Επιπρόσθετους Όρους ή στους Όρους, η έννοιά τους θα είναι αυτή που ορίζεται στο GDPR ή στους άλλους εφαρμοστέους κανόνες, αν δεν ορίζεται στον Κανονισμό.

2. Εφαρμογή. Το παρόν DPA ισχύει μόνο για τα Δεδομένα των Πελατών σας και μόνο αν εφαρμόζεται ο GDPR. Συμφωνείτε ότι η SumUp δεν ευθύνεται για προσωπικά δεδομένα που επιλέξατε να επεξεργαστείτε μέσω υπηρεσιών τρίτου μέρους ή εκτός των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών νέφους τρίτου μέρους, εκτός δικτύου ή αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις.

3. Λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων

3.1. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της επεξεργασίας δεδομένων υπό το παρόν DPA είναι τα Δεδομένα των Πελατών σας.

3.2. Διάρκεια. Όπως μεταξύ μας, η διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων υπό το παρόν DPA καθορίζεται από εσάς και για την επιλεγμένη χρονική περίοδο που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

3.3. Σκοπός. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων υπό το παρόν DPA είναι η παροχή και βελτίωση των Υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. 

3.4. Φύση της επεξεργασίας. Οι Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στους Επιπρόσθετους Όρους και όπως τις χρησιμοποιείτε εσείς από καιρό σε καιρό.

3.5. Τύπος προσωπικών δεδομένων. Τα Δεδομένα των Πελατών σας που σχετίζονται με εσάς, οι Πελάτες σας και κάθε άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που υπόκειται σε επεξεργασία ως μέρος των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ονόματα των Πελατών σας, τις διευθύνσεις email, τους τηλεφωνικούς αριθμούς, τη φυσική διεύθυνση, τα τραπεζικά στοιχεία, το ιστορικό συναλλαγών, τη διεύθυνση IP. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και εγκλήματα δεν θεωρούνται ότι υπόκεινται σε επεξεργασία υπό τις Υπηρεσίες και εξαιρούνται από τους όρους του παρόντος DPA. Αν τέτοια δεδομένα υπαχθούν σε επεξεργασία, ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, αυτό θα γίνει χωρίς να το γνωρίζει η SumUp και εσείς πρέπει να διαγράψετε άμεσα αυτές τις πληροφορίες, αφού αναγνωρίσετε τέτοια επεξεργασία.

3.6. Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων. Εσείς, οι Πελάτες σας, οι πιθανοί πελάτες των πελατών σας και κάθε άλλο άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο.

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

4.1. Στον βαθμό που τα Δεδομένα των Πελατών σας υπόκεινται σε επεξεργασία από τη SumUp για λογαριασμό σας και αυτή η επεξεργασία υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ο «GDPR»), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι για τον σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών από τη SumUp, εσείς είστε ο Υπεύθυνος επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της SumUp, δίνετε εντολή στη SumUp να επεξεργαστεί τα Δεδομένα των Πελατών σας για λογαριασμό σας, σύμφωνα με το παρόν DPA.

4.2. Μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή του DPA οποτεδήποτε, αλλά έτσι η SumUp δεν θα μπορεί πλέον να σας παρέχει την Υπηρεσία.

4.3. Η SumUp ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

Α. επεξεργάζεται τα Δεδομένα των Πελατών σας μόνο για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο DPA και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και το DPA,

Β. ενεργεί μόνο και επεξεργάζεται τα Δεδομένα των Πελατών σας, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες οδηγίες σας, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο, από δικαστική εντολή ή νομοθετικό μέτρο να ενεργήσει χωρίς τέτοια καθοδήγηση. Οι οδηγίες σας, κατά τη χρονική στιγμή υπογραφής του DPA, είναι ότι η SumUp μπορεί μόνο να επεξεργαστεί τα Δεδομένα των Πελατών σας για τον σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο DPA και στους Επιπρόσθετους Όρους. Με την επιφύλαξη των όρων στο παρόν DPA και μετά από κοινή συμφωνία των δυο μερών, μπορείτε να εκδώσετε επιπλέον γραπτές οδηγίες, σύμφωνες με τους όρους του παρόντος DPA,

Γ. εγγυάται ότι τα εξουσιοδοτημένα άτομα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχουν αποδεχτεί την υποχρέωση απορρήτου ή νομικά υποχρεούνται να διατηρούν την υποχρέωση απορρήτου,

Δ. εγγυάται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χορηγείται ανάλογα με την ανάγκη πληροφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους,

Ε. ευθύνεται να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι-υπο-εργολάβοι ή/και κάθε εκπρόσωπος που επεξεργάζεται τα Δεδομένα των Πελατών σας επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες σας,

ΣΤ. θα σας ενημερώνει άμεσα, σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι οι οδηγίες σας αντιβαίνουν την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων,

Ζ. υποχρεούται να προστατεύει τα Δεδομένα των Πελατών σας, σύμφωνα με το παρόν DPA, από οποιαδήποτε καταστροφή, τροποποίηση, απώλεια και κάθε άλλη μη εγκεκριμένη επεξεργασία. Γι' αυτόν τον σκοπό, η SumUp λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει η SumUp εξαρτώνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ενδέχεται η SumUp να εφαρμόσει ορισμένα εναλλακτικά κατάλληλα μέτρα. Δεν είναι δυνατή η μείωση του επιπέδου των καθορισμένων μέτρων ασφαλείας κατά την εισαγωγή τέτοιων εναλλακτικών. Η SumUp θα σας βοηθήσει με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και την κατηγορία των δεδομένων που διατίθενται στη SumUp, για να βοηθήσει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σας, σύμφωνα με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η. μετά από εύλογο αίτημά σας, διαθέτει τις πιστοποιήσεις που δείχνουν τη συμμόρφωση της SumUp με τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με το DPA και την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ή/και διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες, για να δείξει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το DPA και την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν στη SumUp περιορίζονται αποκλειστικά στις απαραίτητες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Υπηρεσιών και τις πληροφορίες που διατίθενται στη SumUp, για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας, ειδικά με τα άρθρα 32 και 36 του GDPR (υποχρεώσεις σε σχέση με την αξιολόγηση της επίπτωσης της προστασίας των δεδομένων, προηγούμενης συμβουλευτικής και διασφάλισης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων),

Θ. θα σας βοηθήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με τα κατάλληλα μέτρα και κατά το δυνατόν (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας), στη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων και κάθε άλλης σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του GDPR,

Ι. θα σας ειδοποιεί, αν επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, μόλις λάβει ερώτημα ή παράπονο από άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενό σας ή από δεσμευτική απαίτηση κυβερνητικού, αστυνομικού, ρυθμιστικού ή άλλου οργανισμού, σε σχέση με τα Δεδομένα των Πελατών σας που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας και υπό τις οδηγίες σας.

4.4. Εσείς ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

Α. θα συλλέγετε, χρησιμοποιείτε και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα στο Περιεχόμενο, σύμφωνα με κάθε Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

Β. θα έχετε πλήρη ευθύνη της ακρίβειας, της ποιότητας και της νόμιμης επεξεργασίας των Δεδομένων των Πελατών σας και των μέσων με τα οποία αποκτήθηκαν,

Γ. θα διασφαλίζετε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ρίσκο σε σχέση με τα Δεδομένα των Πελατών σας,

Δ. θα αναγνωρίζετε ότι κάθε αποθήκευση ή/και μεταφορά που κάνετε των Δεδομένων των Πελατών σε τρίτο μέρος ή πλατφόρμα, εκτός της SumUp, θα γίνετε με δικό σας ρίσκο και ευθύνη,

Ε. θα διασφαλίζετε ότι οι οδηγίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τους κανόνες που ισχύουν σε σχέση με τα Δεδομένα των Πελατών σας. Επίσης, θα διασφαλίζετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων των Πελατών σας, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, δεν θα προκαλέσει ή θα καταλήξει σε παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή κανονισμού από εμάς ή εσάς (συμπεριλαμβανομένου του GDPR).

5. Ειδοποιήσεις παραβίασης. Το ένα μέρος θα ενημερώνει άμεσα το άλλο μέρος (αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες), αφού ενημερωθεί για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το παρόν DPA. Η SumUp θα σας βοηθήσει στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις σας για ειδοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του GDPR, θα σας παράσχει σχετικές πληροφορίες για την παραβίαση, όπως εύλογα μπορεί να αποκαλύψει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Υπηρεσιών, τις διαθέσιμες σε εμάς πληροφορίες και κάθε περιορισμό στην αποκάλυψη πληροφοριών, όπως λόγω απορρήτου. Παρά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις της SumUp, υπό αυτήν την ενότητα, δεν ισχύουν για συμβάντα που προκλήθηκαν από εσάς, για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον λογαριασμό σας ή/και για υπηρεσίες τρίτων μερών. Η SumUp υποχρεούται να συνεργάζεται και να σας στηρίζει στη διερεύνηση, στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών και στη διόρθωση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών παραβιάσεων δεδομένων. Η ειδοποίηση από τη SumUp για παραβίαση προσωπικών δεδομένων δεν θεωρείται ως αναγνώριση από τη SumUp οποιουδήποτε λάθους ή ευθύνης σε σχέση με αυτό το συμβάν. Στην περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, υποχρεούστε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, σε σχέση με τα Δεδομένα των Πελατών σας.

6. Δευτερεύοντες υπεύθυνοι επεξεργασίας. Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε γενικά τη SumUp να προσλαμβάνει δευτερεύοντες υπεύθυνους επεξεργασίας, προκειμένου να παράσχει τις Υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται περαιτέρω γραπτή, ειδική εξουσιοδότηση. Η SumUp θα εκτελέσει τη συμφωνία με κάθε δευτερεύοντα υπεύθυνο επεξεργασίας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση κάθε δευτερεύοντα υπευθύνου επεξεργασίας με όρους που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας, όπως ορίζεται στο παρόν DPA. Αν αντιτίθεστε σε οποιονδήποτε δευτερεύοντα υπεύθυνο επεξεργασίας και η αντίθεσή σας είναι εύλογη και σχετική με ζητήματα προστασίας δεδομένων, θα εφαρμόσουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες να σας διαθέσουμε μέσα αποφυγής της επεξεργασίας των Δεδομένων των Πελατών σας από τον εν λόγω δευτερεύοντα υπεύθυνο επεξεργασίας. Αν δεν μπορέσουμε να διαθέσουμε τέτοιες προτεινόμενες αλλαγές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα σας ειδοποιήσουμε και αν ακόμη αντιτίθεστε στη χρήση δευτερεύοντα υπευθύνου επεξεργασίας, μπορείτε να ακυρώσετε ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ή, αν είναι δυνατόν, τα σημεία των Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη χρήση δευτερεύοντα υπευθύνου επεξεργασίας.

7. Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των Δεδομένων των Πελατών σας θα λαμβάνει χώρα στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Οποιαδήποτε μεταφορά προς και επεξεργασία σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που δεν διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες ή άλλον κατάλληλο μηχανισμό, που θα διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου V του GDPR.

8. Έλεγχοι. Δικαιούστε να κάνετε επισκόπηση των υποχρεώσεων της SumUp υπό το παρόν DPA μια φορά το έτος. Αν η SumUp υποχρεούται να το κάνει υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι έλεγχοι μπορεί να επαναλαμβάνονται μια φορά το έτος. Και τα δυο μέρη αποφασίζουν μαζί αν ένα τρίτο μέρος θα διεξάγει τον έλεγχο. Ωστόσο, μπορείτε να μας επιτρέψετε να διεξάγουμε τον έλεγχο ασφαλείας μέσω ουδέτερου τρίτου μέρους της επιλογής μας, αν πρόκειται για περιβάλλον επεξεργασίας όπου πολλά δεδομένα του υπευθύνου επεξεργασίας υπόκεινται σε επεξεργασία. Αν ο προτεινόμενος σκοπός του ελέγχου ακολουθεί πιστοποίηση ISO ή παρόμοια πιστοποίηση που διεξήχθη από εγκεκριμένο ελεγκτή τρίτου μέρους εντός των προηγούμενων δώδεκα μηνών και η SumUp επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξαν αλλαγές υπό θεώρηση, αυτό θα ικανοποιεί κάθε αίτημα που λαμβάνεται εντός του χρονικού πλαισίου. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να εμποδίζουν με παράλογο τρόπο τις συνηθισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες της SumUp. Ευθύνεστε για κάθε κόστος που σχετίζεται με το αίτημά σας για έλεγχο.

9. Ευθύνη. Η ευθύνη κάθε μέρους υπό το παρόν DPA υπόκειται στις εξαιρέσεις και στους περιορισμούς ευθύνης, όπως ορίζονται στους Επιπρόσθετους Όρους ή/και στους Όρους. Συμφωνείτε ότι κάθε κανονιστική κύρωση ή αξίωση από τα υποκείμενα δεδομένων ή άλλους που βαρύνει τη SumUp σχετικά με τα Δεδομένα των Πελατών σας που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις του παρόντος DPA ή της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα μειώνει τη μέγιστη συνολική ευθύνη της SumUp προς εσάς, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους ή/και τους Όρους κατά το ίδιο ποσό με αυτό του προστίμου ή/και της ευθύνης που βαρύνει εμάς ως αποτέλεσμα.

10. Λήξη. Το παρόν DPA τίθεται σε ισχυ για όσχο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της SumUp. Ωστόσο, αν η SumUp υποχρεούται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος DPA ή με τους Όρους και Προϋποθέσεις της SumUp, να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών σας και μετά τη λήξη των Υπηρεσιών, αυτό το DPA θα συνεχίσει να ισχύει για όσο η SumUp θα υποχρεούται να διακρατά τέτοια προσωπικά δεδομένα. Μετά τη λήξη της χρήσης των Υπηρεσιών και εκτός αν η SumUp υποχρεούται να διακρατά τα Δεδομένα των Πελατών σας, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους ή/και τους Όρους της SumUp, οποιασδήποτε συμφωνίας ή εφαρμοστέου νόμου, η SumUp θα διαγράφει τα Δεδομένα των Πελατών σας, συμπεριλαμβανομένου και μετά από γραπτό αίτημά σας, το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με τους Όρους της SumUp και των εφαρμοστέων νόμων.

11. Διάφορα.

11.1. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του DPA και οποιουδήποτε Επιπρόσθετου Όρου ή/και των Όρων της SumUp, προκρίνονται σε ισχύ οι διατάξεις του DPA.

11.2. Ευθύνεστε για κάθε κόστος και έξοδο που προκύπτει από τη συμμόρφωση της SumUp με τις οδηγίες σας ή τα αιτήματά σας, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους (συμπεριλαμβανομένου του DPA) που δεν περιλαμβάνονται στις τυπικές λειτουργίες που διαθέτει γενικά η SumUp μέσω των Υπηρεσιών της.

11.3. Η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει ή/και να τροποποιεί οποιονδήποτε όρο του παρόντος DPA, όπως απαιτείται από καιρό σε καιρό. Αλλαγές στη Συμφωνία μπορεί να γίνουν από τη SumUp σε ξεχωριστό Παράρτημα ή άλλο οπτικό μέσο και θα κοινοποιούνται κατάλληλα.

11.4. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το DPA ή άλλα σχετικά ερωτήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να απευθύνονται σε εμάς στο email [email protected] Η SumUp θα προσπαθήσει να επιλύσει κάθε παράπονο σχετικά με τη χρήση των Δεδομένων των Πελατών σας, σύμφωνα με το παρόν DPA, τους Όρους και τις εσωτερικές πολιτικές της SumUp.

11.5. Αν κάποια διάταξη του DPA θεωρηθεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν τις άκυρες διατάξεις με νόμιμες που αντανακλούν τον σκοπό της άκυρης διάταξης.

11.6. Αυτή η Συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Συμφωνία θα ανατίθεται και θα επιλύεται τελικά από τα δικαστήρια της Ιρλανδίας, εκτός αν απαγορεύεται από ευρωπαϊκό νόμο.