Umowa o ochronie danych

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową powierzenia”) podlega, zarazem stanowiąc ich część, postanowieniom Dodatkowych warunków korzystania z kart podarunkowych („Umowa”, „Warunki dodatkowe”), Polityce prywatności oraz wszelkim innym obowiązującym warunkom i zasadom SumUp (w niniejszym dokumencie określanym jako „Warunki”, „Polityka prywatności”) zawartym i uzgodnionym pomiędzy Tobą jako użytkownikiem SumUp („Ty”) a SumUp Limited, spółką z siedzibą pod adresem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580 („SumUp”, „My”), należącą do Grupy SumUp S.A.R.L. — Grupy SumUp.

SumUp i użytkownik („strony”) ustalają i zapewniają, że warunki niniejszej Umowy mają w całości zastosowanie do podmiotów stowarzyszonych, które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych dla celów świadczenia Usług kart podarunkowych według zasad określonych w Warunkach dodatkowych.

W celu świadczenia Usług kart podarunkowych według zasad określonych w Warunkach dodatkowych SumUp przetwarza dane osobowe klientów korzystających z Usług kart podarunkowych („Twoi klienci”, „Klienci”). Przetwarzanie takich danych przez SumUp jest w dalszej części zwane „przetwarzaniem” (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w RODO). Poniższa Umowa określa warunki takiego przetwarzania przez SumUp.

1. Definicje. a. „Obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych” oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679 („RODO”, „Rozporządzenie”), a także wszelkie inne obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, Dyrektywę 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej. b. Terminy „administrator danych”, „osoba, której dane dotyczą”, „dane osobowe”, „przetwarzać”, „przetwarzanie”, „podmiot przetwarzający dane” oraz „podmioty przetwarzające dane” należy interpretować zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.c. „Dane Twoich klientów” oznaczają dane osobowe Twojego klienta (Twoich klientów) — nabywców i odbiorców kart podarunkowych oraz wszelkich innych osób, których dane są przetwarzane w związku z naszymi Usługami kart podarunkowych.

Wszystkie terminy, które są stosowane w bieżącej Umowie powierzenia, ale nie mają jednoznacznej definicji w niniejszej sekcji, mają takie samo znaczenie, jak nadano im w Warunkach dodatkowych. Jeśli nie ma jednoznacznej definicji terminów w Warunkach dodatkowych lub Warunkach, ich znaczenie będzie takie, jakie podano w RODO lub w innych obowiązujących przepisach, jeśli nie zostały one zdefiniowane w Rozporządzeniu.

2. Zastosowanie, zakres i role.

2.1 Niniejsza Umowa reguluje przetwarzanie danych osobowych na podstawie, do celów oraz w okresie ważności świadczenia przez SumUp Usług kart podarunkowych lub usług powiązanych według zasad określonych w Warunkach dodatkowych.

2.2 Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do danych osobowych przetwarzanych przez każdą ze stron działającą jako niezależny administrator danych osobowych. Zgadzasz się, że SumUp nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które na skutek Twojej decyzji są przetwarzane poza zakresem Usług kart podarunkowych lub za pośrednictwem usług stron trzecich, obejmujących między innymi zewnętrzne usługi chmurowe, przechowywanie w trybie offline lub w siedzibie firmy.

2.3 W zakresie, w jakim dane Twoich klientów są przetwarzane przez SumUp w Twoim imieniu, a przetwarzanie to podlega Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679; „RODO”), potwierdzasz i akceptujesz, że dla celów świadczenia Usług kart podarunkowych SumUp działasz w charakterze administratora takich danych osobowych, a korzystając z usług SumUp, na Twoje polecenie SumUp będzie przetwarzać dane Twoich klientów w Twoim imieniu, na mocy niniejszej Umowy powierzenia. SumUp działa w imieniu użytkownika jako podmiot przetwarzający dane, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe klientów są wykorzystywane do naszych własnych celów, takich jak, między innymi, kontrola ryzyka/nadużyć, zgodność z prawem, ochrona naszych interesów czy udoskonalanie naszych usług . Jesteś emitentem karty podarunkowej, a my zapewniamy rozwiązanie, które umożliwia emisję kart podarunkowych.

2.4 Jeśli przetwarzamy dane osobowe Twoich klientów, wspólnie ustalając cele i środki, działamy w charakterze współadministratorów danych osobowych. Współadministrowanie danymi osobowymi zachodzi w przypadku przyjęcia tej samej podstawy prawnej (takiej jak zgoda) do prowadzenia wspólnych działań marketingowych. Jeśli jednak SumUp przetwarza dane osobowe do własnych celów marketingowych, a Ty jako użytkownik przetwarzasz je do odrębnych celów marketingowych, działamy w charakterze niezależnych administratorów danych osobowych.

2.5 Wysyłając linki do zakupu kart podarunkowych do Klientów, jesteś administratorem ich danych i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za operację przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

2.6 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do danych osobowych Klientów będących w Twoim posiadaniu, pieczy lub pod Twoją kontrolą. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości — ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania zgodne z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych, tj. działasz w charakterze niezależnego administratora danych osobowych do celów przetwarzania danych Twoich klientów przed lub po skorzystaniu z naszych Usług kart podarunkowych bądź poza zakresem Usług.

2.7 Masz prawo wycofać akceptację niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Oznacza to jednak, że SumUp zaprzestanie świadczenia tej Usługi. 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych. a. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej Umowy powierzenia jest przetwarzanie danych osobowych Twoich klientów w celu świadczenia Usług kart podarunkowych SumUp.

b. Czas trwania Tak jak zostało uzgodnione pomiędzy stronami, okres przetwarzania danych w ramach niniejszej Umowy powierzenia jest określany przez użytkownika i trwa tak długo, jak użytkownik decyduje się korzystać z naszych Usług kart podarunkowych.

c. Cel. Celem przetwarzania danych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie jest świadczenie Usług kart podarunkowych inicjowanych przez Ciebie.

d. Charakter przetwarzania danych. Usługi kart podarunkowych jak opisano w Warunkach dodatkowych, które są inicjowane przez Ciebie.

e. Rodzaj danych osobowych. Dane Twoich klientów — nabywców i/lub odbiorców kart podarunkowych oraz wszelkich innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usług kart podarunkowych zgodnie z Dodatkowymi warunkami oraz Warunkami SumUp. Dane te obejmują między innymi imiona i nazwiska Twoich klientów, ich adres e-mail czy też dane bankowe. Szczególne kategorie danych osobowych, w tym informacje dotyczące wyroków skazujących i przestępstw, nie są uznawane za dane podlegające przetwarzaniu w ramach Usług kart podarunkowych. Są one wyłączone z warunków niniejszej Umowy powierzenia. Jeśli takie dane są przetwarzane w ramach korzystania z naszych Usług, odbywa się to bez wiedzy SumUp. W takim przypadku, po zidentyfikowaniu takiej czynności przetwarzania danych, należy niezwłocznie usunąć takie informacje.

f. Kategorie podmiotów danych. Ty, Twoi klienci — nabywcy kart podarunkowych i odbiorcy kart podarunkowych oraz wszelkie inne osoby, których dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usług kart podarunkowych. 4. Prawa i obowiązki.

4.1 SumUp jako podmiot przetwarzający dane osobowe działający w Twoim imieniu:

a. przetwarza dane Twoich klientów wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie powierzenia i zgodnie z obowiązującym prawem oraz Umową powierzenia;

b. może działać i przetwarzać Dane Twoich klientów wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie, chyba że wymagają tego przepisy prawa, orzeczenie sądowe lub środki prawne, co upoważnia SumUp do podjęcia działania bez takiego polecenia. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy, na Twoje polecenie SumUp może przetwarzać dane Twoich klientów wyłącznie do celów świadczenia Usług kart podarunkowych, jak jest to opisane w niniejszej Umowie oraz Warunkach dodatkowych. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i za obopólną zgodą obu stron, możesz wydawać dodatkowe pisemne instrukcje zgodne z warunkami niniejszej Umowy.

c. gwarantuje, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są prawnie zobowiązane do zachowania poufności;

d. gwarantuje, że dostęp do danych osobowych jest udzielany wyłącznie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na informacje w związku z wykonaniem Usług kart podarunkowych na mocy Warunków dodatkowych.

e. ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że pracownicy/podwykonawcy i/lub inni agenci przetwarzający dane osobowe Twoich klientów przetwarzają dane osobowe wyłącznie na Twoje polecenie;

f. niezwłocznie powiadomi Cię, na wypadek, gdyby okazało się, że niektóre z Twoich instrukcji są sprzeczne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

g. jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do ochrony danych osobowych Twoich klientów przed zniszczeniem, zmianą, utratą i inną nieuprawnioną formą przetwarzania. W tym celu SumUp podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem. Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez SumUp zależą od stanu wiedzy technicznej. Możliwe jest, że SumUp wdroży alternatywne odpowiednie środki. Przy wprowadzaniu takich rozwiązań alternatywnych nie jest możliwe zmniejszenie poziomu określonych środków bezpieczeństwa. SumUp udzieli użytkownikowi pomocy w zakresie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z wymogami, a także, uwzględniając charakter przetwarzania i kategorię informacji dostępnych dla SumUp, umożliwi przestrzeganie zobowiązań wynikających z obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

h. na uzasadnione żądanie udostępnia certyfikaty potwierdzające, że SumUp przestrzega swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia i obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych; i/lub udostępnia informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy powierzenia i obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. Informacje, które SumUp udostępnia, ograniczają się wyłącznie do niezbędnych informacji, przy uwzględnieniu specyfiki Usług kart podarunkowych i informacji udostępnionych SumUp, aby zapewnić wsparcie w wypełnianiu Twoich zobowiązań, szczególnie w odniesieniu do art. 32 i 36 RODO (obowiązki w zakresie oceny skutków dla ochrony danych, uprzednich konsultacji i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych);

i. zapewnia pomoc, w stosownych ramach czasowych, za pomocą odpowiednich środków oraz, w uzasadnionych przypadkach (biorąc pod uwagę charakter przetwarzania), w przestrzeganiu praw osób, których dane osobowe dotyczą, oraz wszelkich dalszych zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym RODO.

j. złoży powiadomienie, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, po otrzymaniu zapytania lub skargi od osoby, której dane osobowe są przetwarzane do celów realizacji Usług kart podarunkowych, lub prawomocnego żądania od rządu, organów ścigania, organów regulacyjnych lub innego organu, dotyczące danych Twoich Klientów, które przetwarzamy w Twoim imieniu i na Twoje polecenie.

4.2 Jako administrator danych osobowych:

a. gromadzisz, wykorzystujesz i przetwarzasz dane osobowe zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

b. ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość i zgodność z prawem czynności przetwarzania danych Twoich klientów oraz środki, za pomocą których dane te są uzyskiwane.

c. zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla użytkowników Usług kart podarunkowych, uwzględniając wszelkie ryzyko związane z danymi Twoich klientów.

d. potwierdzasz, że wszelkie czynności mające na celu przechowywanie i/lub przekazywanie danych Klientów do podmiotów zewnętrznych lub na platformy inne niż SumUp, odbywają się na Twoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.

e. zapewniasz, że przetwarzanie danych osobowych na Twoje polecenie odbywa się zgodnie ze wszystkimi przepisami, regulacjami i zasadami mającymi zastosowanie do danych Twoich klientów. Zapewniasz również, że czynności przetwarzania danych Twoich klientów na Twoje polecenie nie powodują ani nie prowadzą do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, zasad czy rozporządzeń (w tym RODO) przez którąkolwiek ze stron.

4.3 Jako użytkownik przyjmujesz i stosujesz się do własnej „Polityki prywatności klientów”. Twoja polityka prywatności będzie dostępna, dzięki czemu Twoi klienci są powiadamiani o praktykach gromadzenia i wykorzystywania danych, a ponadto jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Polityka prywatności klienta zawiera stosowne wyjaśnienia, co pozwala klientom uzyskać informacje, w jaki sposób strony wykorzystują ich dane osobowe.

4.4 W przypadku każdej pozycji, wiadomości lub kampanii wysyłanej lub rozpowszechnianej za pośrednictwem Usług kart podarunkowych, zgadzasz się, że możemy dodać link odnoszący do opcji „Anuluj subskrypcję” ze względów prawnych i/lub oświadczenia, takiego jak „E-mail marketing od SumUp” lub „Obsługiwane przez SumUp” umieszczonego w stopce lub w innej podobnej lokalizacji, która nie przesłania w nieuzasadniony sposób wiadomości lub kampanii.

4.5 Działając jako niezależny administrator lub współadministrator, każda ze stron jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych, a także każdego szczególnego uregulowania prawnego mającego zastosowanie do systemu informacji przetwarzanych podczas prowadzenia działalności.

4.6 Działając w charakterze współadministratorów, obie strony zgadzają się, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane na potrzeby Usług kart podarunkowych, mogą skorzystać z praw przysługujących im na mocy przepisów o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do każdej ze stron, o ile strony nie postanowią inaczej. Występując jako współadministratorzy do celów wspólnych działań marketingowych oraz opierając się na tej samej podstawie prawnej dla przetwarzania danych osobowych, a mianowicie zgody nabywcy karty podarunkowej i/lub odbiorcy karty podarunkowej, zgadzasz się, że w przypadku wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą bezpośrednio, niezwłocznie poinformujesz o tym SumUp. Jeśli jedna ze stron otrzyma od osoby, której dane osobowe dotyczą, zapytanie dotyczące kwestii objętych zakresem odpowiedzialności drugiej strony, żądanie zostaje przekazane do tej strony bez zbędnej zwłoki.

4.7 Działając jako niezależny administrator lub współadministrator, każda ze stron gwarantuje, że osobom, których dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług kart podarunkowych, zostają przekazane niezbędne informacje zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Każda ze stron pomaga drugiej stronie w przestrzeganiu obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych w odniesieniu do poszanowania praw osoby, której dane dotyczą, (w stosownych przypadkach) związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz obowiązkiem powiadamiania o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych.

4.8 Działając jako współadministratorzy, w przypadku otrzymania skargi: a. każda ze stron jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich skarg osób, których dane dotyczą, w przypadku gdy skargi dotyczą naruszenia przepisów Rozporządzenia, za które strona ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową.

b. jeżeli jedna ze stron otrzyma skargę, która zgodnie z prawem powinna zostać w całości lub w części rozpatrzona przez drugą stronę, skarga zostaje przekazana drugiej stronie bez zbędnej zwłoki.

c. w związku z przekazaniem skargi lub części skargi drugiej Stronie osoba, której dane dotyczą, musi zostać powiadomiona o treści niniejszej umowy.

d. strony informują się nawzajem o sprawach związanych z istotnymi kwestiami wynikającymi ze wspólnego przetwarzania i niniejszej Umowy. 5. Powiadomienia o przypadku naruszeniu.

5.1 Strona bez zbędnej zwłoki zawiadamia drugą stronę (lecz nie później jednak niż w ciągu 48 godzin) o przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy powierzenia. Strona powiadamiająca o przypadku naruszeniu jest zobowiązana przekazać drugiej stronie dodatkowe informacje na temat incydentu naruszenia ochrony danych osobowych w celu zebrania i przechowania dowodów na naruszenie ochrony danych osobowych.

5.2 SumUp, działając w charakterze podmiotu przetwarzającego dane osobowe, pomoże w wypełnieniu obowiązków w zakresie powiadamiania zgodnie z art. 33 i 34 RODO, przekazując informacje o przypadku naruszeniu, które można w zasadny sposób ujawnić, uwzględniając charakter Usług kart podarunkowych, udostępnione informacje oraz wszelkie ograniczenia dotyczące ujawniania informacji, takie jak wymóg zachowania poufności. Pomimo powyższego, zobowiązania SumUp wynikające z niniejszej sekcji nie mają zastosowania do incydentów spowodowanych przez Ciebie, jakichkolwiek działań na Twoim koncie i/lub usług stron trzecich. SumUp jest zobowiązany do współpracy i wsparcia w zakresie dochodzenia, minimalizacji negatywnych skutków i naprawienia naruszenia danych osobowych, a także zapobiegania podobnym przypadkom naruszenia danych w przyszłości.

5.3 Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych wystosowane przez SumUp nie uznaje się za potwierdzenie jakiejkolwiek winy lub odpowiedzialności SumUp w związku z takim incydentem. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych ponosisz odpowiedzialność za podjęcie środków wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa w związku z danymi Twoich klientów.

5.4 W przypadku współadministrowania danymi osobowymi, gdzie danymi współzarządzają użytkownik i SumUp, na podstawie dostarczonych informacji i konkretnego przypadku, strony decydują, która strona przeprowadzi procedurę złożenia zawiadomienia o przypadku naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli zachodzi taka konieczność) w zakresie zdefiniowanych warunków na mocy obowiązującego prawodawstwa o ochronie danych osobowych.

6. Podmioty podprzetwarzające. Niniejszym przyznajesz SumUp (występując w charakterze podmiotu przetwarzającego dane) ogólne upoważnienie do angażowania podmiotów podprzetwarzających w celu świadczenia Usług kart podarunkowych bez konieczności uzyskania dalszych pisemnych lub szczególnych zezwoleń. SumUp podpisze umowę z każdym podmiotem podprzetwarzającym w celu zapewnienia zgodności działań takiego podmiotu podprzetwarzającego z obowiązującymi warunkami zapewniającymi co najmniej taki sam poziom ochrony i bezpieczeństwa, jak ten określony w niniejszej Umowie powierzenia. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z usług podmiotu podprzetwarzającego, a Twój sprzeciw jest uzasadniony i wiąże się z obawami dotyczącymi ochrony danych, dołożymy wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby zapewnić środki pozwalające uniknąć przetwarzania danych Twoich klientów przez podmiot podprzetwarzający, względem którego zgłoszono sprzeciw. Jeśli nie jesteśmy w stanie udostępnić takich sugerowanych zmian w rozsądnym terminie, powiadomimy Cię, a jeśli nadal wyrażasz sprzeciw wobec korzystania przez nas z usług takiego podmiotu podprzetwarzającego, masz prawo anulować lub zamknąć swoje konto lub, jeśli to możliwe, te części Usług kart podarunkowych obejmujące korzystanie z usług takiego podmiotu podprzetwarzającego.7. Przekazywanie danych osobowych. Przetwarzanie danych Twoich klientów przez SumUp odbywa się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Wszelkie przekazywanie danych i ich przetwarzanie w państwie trzecim spoza UE/EOG, które nie zapewnia adekwatnego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi (2010/87/UE) lub innym odpowiednim mechanizmem gwarantującym należyty poziom bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale V RODO.8. Audyty. Przysługuje Ci prawo do wszczęcia przeglądu zobowiązań SumUp wynikających z niniejszej Umowy powierzenia tylko w odniesieniu do czynności przetwarzania, w przypadku których SumUp działa w Twoim imieniu — jako podmiot przetwarzający dane osobowe. Audyty mogą być inicjowane raz w roku. Jeżeli SumUp jest zobowiązany w tym uczestniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, audyty mogą być powtarzane raz na rok. Strony wspólnie decydują, czy przeprowadzenie audytu należy zlecić stronie trzeciej. Możesz jednak zezwolić nam na przeprowadzenie przeglądu bezpieczeństwa przez wybraną przez nas neutralną stronę trzecią, jeśli dotyczy to środowiska, w którym przetwarzane są dane wielu administratorów danych. Jeżeli proponowany zakres audytu jest zgodny z zakresem certyfikacji ISO lub podobnym przeprowadzonym przez wykwalifikowanego audytora zewnętrznego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a SumUp potwierdza, że nie nastąpiły żadne istotne zmiany w analizowanych środkach, spełni to wszelkie żądania otrzymane w tym terminie. Audyty nie mogą w nieuzasadniony sposób zakłócać normalnej działalności SumUp. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie koszty związane ze złożeniem wniosku o czynności audytowe. 9. Odpowiedzialność prawna. Odpowiedzialność każdej strony na mocy niniejszej Umowy powierzenia podlega wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności określonym w Warunkach dodatkowych i/lub Warunkach. Zgadzasz się, że w przypadku wszelkich grzywien ustawowych lub roszczeń osób, których dane dotyczą, lub innych, poniesionych przez SumUp w związku z Danymi Twoich klientów, do których doszło wskutek niedopełnienia wymogów lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia lub obowiązujących przepisów o ochronie danych, na mocy Warunków dodatkowych i/lub Warunków całkowita łączna odpowiedzialność SumUp jest ograniczona względem Ciebie do wartości grzywny i/lub zobowiązań poniesionych przez nas. 10. Wypowiedzenie.10.1 Niniejsza Umowa Powierzenia obowiązuje przez okres korzystania z Usługi kart podarunkowych świadczonej przez SumUp. Jeśli jednak SumUp jest zobowiązany, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy powierzenia lub któregokolwiek z Warunków SumUp bądź obowiązujących przepisów, do przechowywania danych osobowych Twoich klientów przetwarzanych zgodnie z niniejszą Umową powierzenia i/lub Warunkami SumUp po wypowiedzeniu umowy świadczenia Usług kart podarunkowych, niniejsza Umowa powierzenia będzie obowiązywać tak długo, jak długo SumUp jest zobowiązany przechowywać takie dane osobowe.

10.2 Po wypowiedzeniu umowy świadczenia Usług kart podarunkowych i o ile SumUp nie jest zobowiązany do przechowywania danych Twoich klientów zgodnie z Dodatkowymi warunkami i/lub Warunkami SumUp, jakąkolwiek umową lub obowiązującymi przepisami, SumUp usunie, w tym na Twój pisemny wniosek, Dane Twoich Klientów w możliwie najkrótszym terminie i zgodnie z Warunkami SumUp oraz obowiązującymi przepisami prawa. 11. Postanowienia różne.

11.1 W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową powierzenia a jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi i/lub Warunkami SumUp, postanowienia tej Umowy są nadrzędne.

11.2 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki wynikające ze stosowania się SumUp do Twoich poleceń lub żądań na mocy Warunków dodatkowych (w tym niniejszej Umowy), które wykraczają poza standardowe funkcje zazwyczaj udostępniane przez SumUp w ramach świadczenia Usług kart podarunkowych.

11.3 SumUp ma prawo do okresowej zmiany i/lub dostosowania dowolnych warunków niniejszej Umowy powierzenia stosownie do potrzeb. Zmiany Umowy mogą być dokonywane przez SumUp w oddzielnym załączniku lub w inny widoczny sposób i zostaną odpowiednio podane do wiadomości.

11.4 Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Umowy powierzenia lub jakiekolwiek inne wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: [email protected] SumUp podejmie starania w celu rozwiązania wszelkich skarg dotyczących wykorzystania danych osobowych Twoich klientów zgodnie z niniejszą Umową, Warunkami i wewnętrznymi przepisami SumUp.

11.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia. Strony zastępują nieważne postanowienia przepisem prawnym odzwierciedlającym cel nieważnego postanowienia.

Niniejsza Umowa podlega prawu irlandzkiemu i jest zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane zostaną ostatecznie rozpatrywane i rozstrzygane przez sądy Irlandii, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo UE.