Vereniging - wat is een vereniging?

Een vereniging is een groep van mensen die een gezamenlijk, immaterieel doel delen. U kent zelf vast genoeg voorbeelden van verenigingen zoals de plaatselijke voetbalvereniging of een muziekvereniging.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Omdat een vereniging geen commercieel bedrijf is, mag de winst van een vereniging niet worden uitgekeerd aan leden van de vereniging of andere bij de vereniging betrokken personen. Dat betekent niet dat een vereniging geen winst kan maken, maar alle winst moet herinvesteerd worden in het doel van de vereniging.

Welke variant vereniging is het meest geschikt voor u?

In Nederland bestaan er twee varianten van verenigingen, namelijk de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging)

Als we het hebben over verenigingen met volledige rechtspersoonlijkheid, bedoelen we verenigingen die middels notariële akte zijn opgericht, in deze notariële akte zijn ook de statuten opgenomen. Ook dient een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te worden ingeschreven in het handelsregister van de KvK.

Bij een formele vereniging zijn de bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de vereniging. Daarom wordt deze vorm veelal gekozen door grotere verenigingen met veel kapitaal.

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (informele vereniging)

Het is ook mogelijk een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid op te richten, dat betekent dat de statuten van een dergelijke vereniging niet worden opgenomen in een notariële akte.

Er bestaan twee soorten verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, namelijk verenigingen die wél en verenigingen die niet ingeschreven staan in het handelsregister van de KvK.

Een informele vereniging mag geen registergoederen zoals huizen of grond bezitten, daarnaast zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de vereniging. Daarom wordt deze vorm alleen gekozen door kleinere verenigingen met weinig tot geen kapitaal.