Oświadczenia Akceptanta w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

Oświadczam, że dane wprowadzone podczas rejestracji, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy prowadzonej działalności oraz numer NIP są poprawne i niniejszym, mając świadomość, że poniższe oświadczenie jest podstawą zakwalifikowania do programu Polska Bezgotówkowa oświadczam, co następuje:

 1. Przystępuję do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (Program) prowadzonego przez Fundację Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000693176) (Fundacja), zapoznałem się z warunkami Programu określonymi w dokumencie „Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Zasady Operacyjne – Wyciąg dla Akceptanta” oraz akceptuję warunki Programu (aktualne warunki Programu dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl);

 2. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego oświadczenia, nie akceptowałam/em płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności cards-not-present, z wyłączeniem płatności w punktach sprzedaży internetowej;

 3. Nie prowadzę działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;

 4. Nie prowadzę działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;

 5. Nie prowadzę działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie, w jakim przystępuję do Programu;

 6. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych upoważniam Bank Pekao SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000014843), Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Wrocławiu (KRS: 0000039887), eCard SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000042304), Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce (KRS: 0000287836), Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000490970), First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000061293), PaySquare SE Spółka Europejska Oddział w Polsce (KRS: 0000493206), PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000332228), EVO Payments International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000542735), Polskie ePłatności SA z siedzibą w Tajęcinie (KRS: 0000347131), Six Payment Services (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (KRS: 0000367560), IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000262496), ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000005459), mBank z siedzibą w Warszawie 0000025237, PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000026438), Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000305178), Planet Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000427567), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000069229), Sumup Payments Limited z siedzibą w Londynie, EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH z siedzibą w Kolonii, SIBS International Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000 434650), myPOS Europe Ltd. z siedzibą w Londynie - do ujawnienia Fundacji, Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000693176), podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie narzędzia informatycznego służącego do obsługi Programu Payarto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000444086) oraz SUMUP PAYMENTS LIMITED z siedzibą w Londynie, 34 Great Marloborough St, London W1F 7JB, Wielka Brytania (Agent rozliczeniowy), informacji o posiadaniu przeze mnie relacji umownej dotyczącej akceptowania instrumentów płatniczych opartych o kartę, w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego upoważnienia, jednocześnie upoważniam Fundację oraz Agenta rozliczeniowego, do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie powyższych informacji, w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o uczestnictwo w Programie;

 7. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Agenta Rozliczeniowego Fundacji moich danych osobowych oraz danych osobowych moich pełnomocników* niezbędnych w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o uczestnictwo w Programie oraz w przypadku zakwalifikowania mnie do Programu, w związku z uczestnictwem przeze mnie w Programie, na zasadach określonych w Programie;

 8. Wyrażam zgodę na udostępnienie osobom upoważnionym przez Fundację wszelkich informacji związanych z moim udziałem w Programie, w tym danych dotyczących umowy zawartej z Agentem rozliczeniowym, danych transakcyjnych i informacji na temat zainstalowanych terminali;

 9. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Agenta rozliczeniowego Fundacji oraz osobom upoważnionym przez Fundację wszelkich innych niż dane osobowe informacji związanych z moim udziałem w Programie, w tym danych dotyczących umowy zawartej z Agentem rozliczeniowym, danych transakcyjnych i informacji na temat zainstalowanych terminali;

 10. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie audytu przez Fundację lub podmiot wybrany przez Fundację w celu weryfikacji zakwalifikowania mnie do Programu oraz spełniania wymogów przewidzianych w Programie oraz akceptuję zasady audytu (aktualne warunki audytu dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl) i zobowiązuję się do udostepnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację moich danych osobowych oraz danych osobowych moich pełnomocników* w celu rozpatrzenia złożonego przeze mnie wniosku o uczestnictwo w Programie, a w przypadku zakwalifikowania mnie do Programu, w celu prowadzenia Programu i wykonywania przez Fundację praw i obowiązków wynikających z warunków Programu określonych w dokumencie Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Zasady Operacyjne – Wyciąg dla Akceptanta;

 12. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną [zamieszczoną poniżej] oraz akceptuję wszystkie jej postanowienia; jak również że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami opisanymi w jej treści;

 13. Upoważniam Fundację do przekazywania (zgodnie z art. 9211 Kodeksu cywilnego) środków, przysługujących mi z tytułu dofinansowania przez Fundację w związku z moim uczestnictwem w Programie, w celu pokrycia kwot należnych od mnie na rzecz Agenta rozliczeniowego z tytułu opłat związanych z akceptacją instrumentów opartych o kartę, bezpośrednio na rachunek bankowy Agenta rozliczeniowego;

 14. Zobowiązuję się do pokrycia kar umownych, o których mowa w warunkach Programu w przypadku przekazania nieprawdziwych lub pomięcia danych dotyczących okoliczności stanowiących przesłankę przystąpienia do Programu, a także w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie warunków Programu;

 15. Oświadczam, że wszystkie dane podałam/em dobrowolnie, są one kompletne i prawdziwe. Zgadzam się na ich weryfikację.

Więcej Informacji o Programie Polska Bezgotówkowa

Sprawdź Teraz