Aktiver og passiver

I denne artikel vil du blive klogere på, hvad aktiver og passiver er, og hvordan de hver især skal håndteres i et regnskab.

Aktiver og passiver er en del af virksomhedens balanceopgørelse, som viser hvad virksomheden har af værdier. Hvis virksomheder skal fremlægge et årsregnskab, er det et krav, at årsregnskabet skal indeholde en balanceopgørelse.

Send en faktura med SumUp Fakturaer

Hvad er aktiver?

Et aktiv er en værdi, som virksomheden har, og som er muligt at omsætte til kontanter. For at skelne de forskellige aktiver ad, så deler man aktiver op i: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Hvis et aktiv har en levetid der strækker sig længere end et år, bliver aktivet kategoriseret som et anlægsaktiv. Derimod, hvis aktivet har en kortere levetid, er aktivet et omsætningsaktiv. Et omsætningsaktiv kan bl.a. være et varelager, da det forventes, at varerne hurtigt bliver omsat.

Anlægsaktiver kan yderligere blive opdelt i tre grupper:

  • Materielle anlægsaktiver

  • Immaterielle anlægsaktiver

  • Finansielle anlægsaktiver

Et materielt anlægsaktiv er en genstand, der er nødvendig for virksomhedens drift. Det kan eksempelvis være en firmabil, et kontor eller elektronisk udstyr.

Et immaterielt anlægsaktiv er noget, som virksomheden har, men som hverken er fysiske eller finansielle. Det er værdier, der er uhåndgribelige, men som stadig har stor betydning for virksomheden. Et immaterielt aktiv kan eksempelvis være kunder, goodwill eller patenter.

Et finansielt anlægsaktiv er et pengemæssigt aktiv, som virksomheden har erhvervet sig. Det er eksempelvis, hvis virksomheden har købt aktier eller andre obligationer.

Afskrivning af et aktiv

Det er lovpligtigt for virksomheder at afskrive et aktiv. Når et aktiv afskrives betyder det, at aktivets værdi bliver formindsket løbende igennem aktivets levetid. Det er kun anlægsaktiver, der kan afskrives og altså ikke omsætningsaktiverne.

Det mest normale er dog også, at det kun er de materielle anlægsaktiver, der afskrives. Grunden hertil er, at det er meget svært at forudse værdien af et immaterielt eller et finansielt anlægsaktiv.

Der er tre måder at afskrive et aktiv på:

  • Straksafskrivning: Straksafskrivning kan bruges, hvis der er tale om en småanskaffelse. Det er en småanskaffelse, når værdien på aktivet ikke er mere end 14.100 kr. Ved straksafskrivning bliver aktivets værdi afskrevet i det år, hvor aktivet er købt.

  • Lineære afskrivning: Lineær afskrivning bruges, når et aktiv afskrives med det samme beløb igennem hele aktivets levetid. Hvis der er tale om et materielt anlægsaktiv, bliver aktivet afskrevet med 25% årligt.

  • Saldo metoden: Saldo metoden bruges afskrives et aktiv med den samme procentsats hvert år. Typisk mister et aktiv mest værdi i starten, og derfor kan saldo metoden benyttes.

Det er mest almindelig at benytte den lineære afskrivning, og i de fleste regnskabsprogrammer er det også den afskrivningsmetode, der bliver brugt.

Hvad er passiver?

Et passiv beskrives som den kapital, der har finansieret virksomhedens aktiver. Passiverne bliver delt op i tre grupper: egenkapital, hensatte forpligtelser og gæld. Gæld bliver yderligere opdelt i to: langfristet gæld og kortfristet gæld.

Langfristet gæld er, når tilbagebetalingen af gælden strækker sig over et år. Det er typisk realkreditlån og andre banklån, der er langfristet gæld. Kortfristet gæld er, når tilbagebetalingen sker inden for et år. Leverandørgæld og moms er noget, der betales inden for et år.

Aktiver og passiver balance

I balanceopgørelsen er det vigtigt, at hver side af balancen har samme beløb. Med andre ord skal aktivsiden være lig med passiv siden. Det giver mening, hvis man igen tænker på, at aktiver er genstande, som virksomheden har penge bundet i, og passiver er dem, der har finansieret aktiverne.

Balanceopgørelsen er god til at vise, hvordan virksomhedens aktiver er finansieret. Det er nemlig sådan, at i passivsiden opdeles den efter egenkapitalen, hensatte forpligtelser og gælden. Det gør det muligt hurtigt at se, hvordan aktivet er finansieret.