Sporazum o varstvu podatkov za darilne kartice

Velja od 7. 2. 2022

Datum zadnje posodobitve: 31. 3. 2022

Posodobljeno: 7. 2. 2022

Ta sporazum o varstvu podatkov je del in predmet določb dodatnih pogojev za uporabo darilnih kartic (»sporazum«, »dodatni pogoji«), pravilnika o zasebnosti in vseh drugih veljavnih določil in pogojev SumUp (v nadaljevanju »pogoji«, »pravilnik o zasebnosti«), ki so sklenjeni med vami kot trgovcem SumUp (»vi«) in družbo SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos ave. 21C, 08130 Vilna, Litva (»SumUp«, »mi«), ki je del skupine družbe SumUp S.A.R.L. Group Companies – Skupina SumUp.

Tako SumUp kot tudi vi (»stranke«) se strinjate in zagotavljate, da se pogoji te pogodbe o varstvu podatkov v celoti uporabljajo tudi za podružnice, ki so lahko vključene v obdelavo osebnih podatkov za storitve darilnih kartic, kot so opredeljene v dodatnih pogojih.

Za zagotovitev storitev darilnih kartic v skladu z dodatnimi pogoji SumUp obdeluje osebne podatke strank storitev darilnih kartic (»vaše stranke«, »stranke«). Obdelava teh podatkov pri SumUp se v nadaljevanju imenuje »obdelava« (kot je ta izraz opredeljen v GDPR). Sporazum o varstvu podatkov določa pogoje takšne obdelave s strani SumUp.

1. Definicije.

a. »Ustrezna zakonodaja o varstvu podatkov« pomeni Uredbo (EU) 2016/679 (»GDPR«, »uredba«) ter vso drugo veljavno zakonodajo, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, vključno z Direktivo o e-zasebnosti 2002/58/ES, kadar je to primerno.

b. Izrazi »upravljavec«, »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«, »osebni podatki«, »postopek«, »obdelava« in »obdelovalec«, »skupni upravljavci« imajo pomen, kot je opredeljen v GDPR. 

c. »Podatki vaših strank« so osebni podatki vaših strank – kupci daril, prejemniki daril in vsi drugi posamezniki, katerih podatki se obdelujejo v povezavi z našimi storitvami darilnih kartic.

Vse definicije, ki se uporabljajo v tem sporazumu o varstvu podatkov, vendar v tem oddelku nimajo izrecne opredelitve, imajo pomen, določen v dodatnih določilih. Če v dodatnih ali splošnih določilih posebne definicije niso določene, imajo pomen, naveden v GDPR ali v drugih veljavnih predpisih, če definicija ni opredeljena v uredbi.

2. Uporabnost, področje uporabe in vloge.

2.1 Ta sporazum o varstvu podatkov ureja samo obdelavo osebnih podatkov na podlagi, za namene in v obdobju veljavnosti opravljanja storitev darilnih kartic SumUp ali povezanih storitev v skladu z dodatnimi pogoji.

2.2 Ta sporazum o varstvu podatkov se ne uporablja za osebne podatke, ki jih obdeluje vsaka stranka kot neodvisni upravljavec osebnih podatkov. Strinjate se, da SumUp ne odgovarja za osebne podatke, za katere ste izbrali obdelavo prek storitev tretjih oseb ali zunaj obsega storitev darilnih kartic, vključno s sistemi drugih storitev v oblaku tretjih strank, shranjevanjem brez povezave ali na kraju samem.

2.3 V obsegu, v katerem SumUp obdeluje podatke vaših strank v vašem imenu in je ta obdelava predmet GDPR, potrjujete in se strinjate, da ste za namene zagotavljanja storitev darilnih kartic s strani SumUp vi upravljavec teh osebnih podatkov in z uporabo storitev SumUp naročate podjetju SumUp, da v vašem imenu obdeluje podatke vaših strank v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov. SumUp deluje kot obdelovalec podatkov v vašem imenu, razen če se osebni podatki vaših strank uporabljajo za naše lastne namene, kot so, vendar ne omejeno na, odkrivanje tveganj/prevar, skladnost z zakonodajo, zaščita naših interesov in izboljšanje naših storitev. Vi ste izdajatelj darilne kartice in mi vam zagotavljamo rešitev za izdajo darilnih kartic.

2.4 Če osebne podatke vaših strank obdelujemo za skupno določene namene in cilje, se lahko smatra, da smo z vami skupni upravljavci. Do takšnega skupnega razmerja upravljanja podatkov lahko pride, če se za skupne tržne dejavnosti uporablja ista pravna podlaga (kot na primer soglasje). Vendar če SumUp osebne podatke obdeluje za lastne tržne namene in vi podatke obdelujete v svoje tržne namene, smo neodvisni upravljavci.

2.5 Ko strankam pošiljate povezave za nakup darilnih kartic, ste vi upravljavec njihovih podatkov in ste za to obdelavo izključno odgovorni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

2.6 Vi ste izključno odgovorni za spoštovanje zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na podatke vaših strank, medtem ko so ti v vaši lasti, skrbništvu ali nadzoru. Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, ste izključno odgovorni za spoštovanje veljavne zakonodaje o varstvu podatkov, tj. neodvisnega upravljavca osebnih podatkov za obdelavo podatkov vaših strank pred, po ali izven uporabe naših storitev darilnih kartic.

2.7 Sprejem tega sporazuma o varstvu podatkov lahko kadar koli prekličete, vendar vam SumUp zaradi tega več ne bo mogel zagotavljati storitev.

3. Podrobnosti o obdelavi podatkov.

3.1 Predmet. Predmet obdelave podatkov v sklopu tega sporazuma o varstvu podatkov je obdelava osebnih podatkov vaših strank za namene zagotavljanja storitev darilnih kartic SumUp.

3.2 Trajanje. V skladu z dogovorom med vami in nami, vi določite trajanje obdelave podatkov v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov in za izbrano obdobje, za katero se odločite za uporabo naših storitev darilnih kartic.

3.3 Namen. Namen obdelave podatkov v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov je vaše zagotavljanje storitev darilnih kartic.

3.4 Narava obdelave. Storitve darilnih kartic, ki ste jih uvedli, kot je opisano v dodatnih določilih.

3.5 Vrsta osebnih podatkov. Podatki vaših strank – kupcev darilnih kartic in/ali prejemnikov darilnih kartic ali drugih posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo kot del storitev darilnih kartic v skladu z dodatnimi pogoji in pogoji SumUp. Ti podatki vključujejo, vendar niso omejeni na, imena vaših strank, e-poštni naslov, bančne podatke. Posebne kategorije osebnih podatkov, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazenske obsodbe in kazniva dejanja, se ne bodo obdelovale za storitve darilnih kartic in so izključene iz pogojev tega sporazuma o varstvu podatkov. Če se takšni podatki obdelujejo med uporabo naših storitev, je to brez vednosti podjetja SumUp in jih morate izbrisati takoj, ko prepoznate takšno obdelavo.

3.6 Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Vi, vaše stranke – kupci darilnih kartic in prejemniki darilnih kartic ter vsi drugi posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo za zagotavljanje storitev darilnih kartic.

4. Pravice in obveznosti.

4.1 SumUp v vlogi obdelovalca osebnih podatkov, ki deluje v vašem imenu:

a. Podatke vaših strank obdeluje samo za namene, določene v sporazumu o varstvu podatkov in v skladu z veljavno zakonodajo in sporazumom o varstvu podatkov.

b. Lahko deluje in obdeluje podatke vaših strank samo v skladu z vašim dokumentiranim navodilom, razen če to zahteva zakon, odredba sodišča ali zakonodajni ukrep, da lahko deluje brez takšnih navodil. Vaša navodila ob sklenitvi tega sporazuma o varstvu podatkov so, da lahko SumUp obdeluje podatke vaših strank samo za namene zagotavljanja storitev darilnih kartic, kot je opisano v sporazumu o varstvu podatkov in dodatnih pogojih. Ob spoštovanju določb tega sporazuma o varstvu podatkov in z medsebojnim dogovorom obeh strank lahko izdate dodatna pisna navodila, skladna s pogoji tega sporazuma o varstvu podatkov.

c. Jamči, da so osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, prevzele obveznost zaupnosti ali so zakonsko dolžne ohranjati obveznosti zaupnosti.

d. Zagotavlja, da je dostop do osebnih podatkov omogočen na podlagi potrebe po seznanitvi z izvajanjem storitev darilnih kartic v skladu z dodatnimi pogoji.

e. Je odgovoren za to, da zaposleni/podizvajalci in/ali zastopniki, ki obdelujejo podatke vaših strank, obdelujejo osebne podatke samo v skladu z vašimi navodili.

f. Vas takoj obvesti, če meni, da so nekatera ali katera od vaših navodil v nasprotju z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

g. Je dolžan zaščititi podatke vaših strank v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov pred uničenjem, spreminjanjem, izgubo in kakršno koli drugo nepooblaščeno obdelavo. V ta namen SumUp sprejme ustrezne varnostne ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo. Tehnični in organizacijski ukrepi, ki jih uporablja SumUp, so odvisni od tehničnega napredka. Možno je, da bo SumUp uvedel nekaj alternativnih ustreznih ukrepov. Pri uvedbi takšnih alternativ ni mogoče zmanjšati ravni opredeljenih varnostnih ukrepov. SumUp vam bo po potrebi pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, in glede na naravo obdelave in kategorijo podatkov, ki jih ima SumUp na voljo, pomagal zagotoviti skladnost z obveznostmi v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

h. Na vašo razumno zahtevo, da na razpolago potrdila, ki dokazujejo, da SumUp izpolnjuje svoje obveznosti iz tega sporazuma o varstvu podatkov in veljavne zakonodaje o varstvu podatkov; in/ali da na voljo informacije, potrebne za dokazovanje skladnosti z obveznostmi iz tega sporazuma o varstvu podatkov in veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Informacije, ki jih mora dati na razpolago SumUp, so omejene na izključno potrebne informacije ob upoštevanju narave storitev darilnih kartic in informacij, ki jih ima na voljo SumUp, da vam pomaga pri izpolnjevanju vaših obveznosti, zlasti v zvezi s členoma 32 in 36 GDPR (obveznosti glede ocene učinka na varstvo podatkov, predhodno posvetovanje in zagotavljanje varnosti osebnih podatkov).

i. Vam bo v razumnih rokih pomagal z ustreznimi ukrepi in, če je to razumno mogoče (glede na naravo obdelave), pri ravnanju v skladu s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in vseh drugih ustreznih obveznosti v skladu s predpisi o zasebnosti podatkov, vključno z GDPR.

j. Vas bo obvestil, če to dovoljuje veljavna zakonodaja, ob prejemu povpraševanja ali pritožbe posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo za zagotavljanje storitev darilnih kartic, ali zavezujoče zahteve vlade, organov pregona, regulativnega ali drugega organa v zvezi s podatki vaših strank, ki jih obdelujemo v vašem imenu in po vaših navodilih.

4.2 Vi kot upravljavec osebnih podatkov:

a. Boste zbirali, uporabljali in obdelovali osebne podatke v skladu s katero koli in vso veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

b. Ste izključno odgovorni za točnost, kakovost in zakonito obdelavo podatkov vaših strank in sredstva, s katerimi so bili pridobljeni.

c. Zagotavljate ustrezno raven varnosti pri uporabi storitev darilnih kartic, pri čemer upoštevate vsa tveganja, povezana s podatki vaših strank.

d. Potrjujete, da je vsako shranjevanje in/ali prenos podatkov vaših strank, na katero koli tretjo osebo ali platformo, razen družbe SumUp, vaše lastno tveganje in odgovornost.

e. Zagotavljate, da bodo vaša navodila glede obdelave osebnih podatkov skladna z vsemi zakoni, predpisi in pravili, ki se uporabljajo v povezavi s podatki vaših strank. Prav tako zagotavljate, da obdelava podatkov vaših strank v skladu z vašimi navodili ne bo povzročila ali imela za posledico, da bi vi ali mi kršili zakone, pravila ali predpise (vključno z GDPR).

4.3 Sprejeti morate in ravnati v skladu s svojim »pravilnikom o zasebnosti strank«. Vaš pravilnik o zasebnosti bo na voljo, tako da bodo vaše stranke obveščene o vaših praksah zbiranja in uporabe podatkov in bodo v nasprotnem primeru upoštevale veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Vaš pravilnik o zasebnosti za stranke bo vseboval opise, tako da bodo vaše stranke seznanjene s tem, kako vi in mi uporabljamo njihove podatke.

4.4 Za vsak seznam, sporočilo ali oglaševalsko akcijo, poslano ali distribuirano prek storitev darilnih kartic, se strinjate, da lahko dodamo povezavo v zvezi z možnostjo »Odjava« zaradi zakonskih razlogov za osebne podatke in/ali izjavo, kot je »E-poštno trženje družbe SumUp« ali »Omogoča SumUp« v nogi ali na drugem podobnem mestu, ki nerazumno ne zakrije sporočila ali oglaševalske akcije.

4.5 V primeru delovanja v vlogi neodvisnega upravljavca ali skupnega upravljavca je vsaka stranka dolžna spoštovati veljavno zakonodajo o varstvu podatkov za varstvo osebnih podatkov, pa tudi vse določene pravne akte, ki se uporabljajo za režim podatkov, ki se obdelujejo med opravljanjem dejavnosti.

4.6 V vlogi skupnega upravljavca se obe strani strinjata, da lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, za storitve darilnih kartic uveljavljajo svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov proti posamični stranki, če ni drugače dogovorjeno. V vlogi skupnega upravljavca za skupne tržne dejavnosti, ki za obdelavo osebnih podatkov uporabljajo isto pravno podlago – soglasje kupca darilne kartice in/ali prejemnika darilne kartice, se strinjate, da boste v primeru odstopa od tega soglasja, ki vam ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, neposredno podelil, o tem nemudoma obvestili SumUp. Če ena od strank prejme zahtevo ali poizvedbo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o zadevah, za katere je odgovorna druga stranka, se zahteva brez nepotrebnega odlašanja posreduje tej stranki.

4.7 Kadar deluje kot neodvisni upravljavec ali skupni upravljavec, vsaka stranka jamči, da so potrebne informacije v skladu s členoma 13 in 14 GDPR posredovane posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo, za opravljanje storitev darilnih kartic. Vsaka stranka pomaga drugi strani pri ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov pri spoštovanju pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (če je primerno), v povezavi z obdelavo osebnih podatkov in obveščanjem o kršitvah osebnih podatkov.

4.8 Kadar delujemo kot skupni upravljavci, v primeru prejete pritožbe: 

a. Vsaka stranka je odgovorna za obravnavo vseh pritožb posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, če se pritožbe nanašajo na kršitev določb Uredbe, za katere je stranka odgovorna v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov.

b. Če ena od strank prejme pritožbo, ki bi jo morala v celoti ali delno upravičeno obravnavati druga stranka, se pritožba posreduje brez nepotrebnega odlašanja.

c. V zvezi s posredovanjem pritožbe ali dela pritožbe drugi stranki, mora biti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen o bistvu tega sporazuma.

d. Stranki se medsebojno obveščata o zadevah, ki so bistvene za skupno obdelavo in ta sporazum o varstvu podatkov.

5. Obvestila o kršitvah.

5.1 Stranka mora o tem nemudoma obvestiti drugo stranko (vendar najpozneje v 48 urah) po tem, ko izve za kršitev osebnih podatkov v zvezi z osebnimi podatki, ki se obdelujejo v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov. Stranka, ki obvesti o kršitvi, je dolžna drugi stranki posredovati dodatne informacije o kršitvi osebnih podatkov, zbrati in hraniti dokaze o kršitvi osebnih podatkov.

5.2 SumUp vam bo kot obdelovalec osebnih podatkov pomagal pri izpolnjevanju obveznosti glede obveščanja v skladu s členoma 33 in 34 GDPR, vam zagotovil podatke o kršitvi, ki vam jih razumno lahko razkrije, ob upoštevanju narave storitve darilnih kartic, informacije, ki so nam na voljo, in kakršne koli omejitve glede razkritja informacij, na primer zaradi zaupnosti. Kljub zgoraj navedenemu, obveznosti podjetja SumUp v tem razdelku ne veljajo za incidente, ki jih povzročite, kakršne koli dejavnosti na vašem računu in/ali za storitve tretjih oseb. SumUp je dolžan sodelovati in vas podpirati pri preiskavi, zmanjševanju negativnih posledic in odpravi kršitve osebnih podatkov ter preprečevanju prihodnjih podobnih kršitev podatkov.

5.3 Obvestilo o kršitvi osebnih podatkov družbe SumUp se ne bo štelo kot potrditev kakršne koli napake ali odgovornosti v zvezi s takšnim incidentom s strani družbe SumUp. V primeru kršitve osebnih podatkov ste dolžni sprejeti ukrepe, ki jih zahteva veljavna zakonodaja v zvezi s podatki vaših strank.

5.4 V primeru skupnega nadzora vas in SumUp na podlagi posredovanih informacij in konkretnega primera, se bosta stranki odločili, katera stranka bo vodila postopek obveščanja o kršitvi organu za osebne podatke (če je primerno) v okviru opredeljene veljavne zakonodaje o varstvu podatkov.

6. Podobdelovalci. S tem podelite SumUp (če deluje kot obdelovalec osebnih podatkov) splošno pooblastilo za vključevanje podobdelovalcev za zagotavljanje storitev darilnih kartic brez nadaljnjega pisnega ali posebnega pooblastila. SumUp bo sklenil pogodbo z vsakim podobdelovalcem in tako zagotovil, da takšen podobdelovalec ravna v skladu s pogoji, ki zagotavljajo vsaj enako raven zaščite in varnosti, kot so določeni v tem sporazumu o varstvu podatkov. Če ugovarjate kateremu koli podobdelovalcu in je vaš ugovor razumen in povezan s pomisleki glede varstva podatkov, bomo uporabili tržno razumna prizadevanja, da vam damo na voljo sredstvo za izogibanje obdelavi podatkov vaših strank s strani podobdelovalca, ki se mu nasprotuje. Če takšnih predlaganih sprememb ne bomo mogli omogočiti v razumnem času, vas bomo o tem obvestili in če še vedno nasprotujete naši uporabi takega podobdelovalca, lahko prekličete ali ukinete svoj račun ali, če je mogoče, dele storitve darilnih kartic, ki vključujejo uporabo takega podobdelovalca.

7. Prenos osebnih podatkov. Obdelava podatkov vaših strank s strani SumUp se mora izvajati na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). Vsak prenos in obdelava v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki po mnenju Evropske komisije ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite, se izvede v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami (2010/87/EU) ali drugim ustreznim mehanizmom, ki zagotavlja ustrezno raven varnosti osebnih podatkov v skladu z zahtevami poglavja V GDPR.

8. Revizije. Upravičeni ste, da uvedete pregled obveznosti družbe SumUp v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov samo za dejavnosti obdelave, za katere SumUp nastopa v vašem imenu – kot vaš obdelovalec osebnih podatkov. Revizije se lahko uvedejo enkrat na leto. Če mora SumUp to storiti v skladu z veljavno zakonodajo, se revizije lahko ponovijo enkrat letno. Obe stranki se skupaj odločita, ali naj revizijo izvede tretja oseba. Lahko pa nam dovolite, da varnostni pregled izvede nevtralna tretja oseba po naši izbiri, če gre za okolje obdelave, v katerem se obdelujejo podatki več upravljavcev podatkov. Če predlagani obseg presoje sledi ISO ali podobnemu certifikacijskemu poročilu, ki ga je v preteklih dvanajstih mesecih izvedel usposobljeni neodvisni revizor, in SumUp potrdi, da ni bilo bistvenih sprememb v ukrepih, ki se pregledujejo, bo to izpolnilo vse prejete zahteve v takem časovnem okviru. Revizije ne smejo neupravičeno ovirati običajnih dejavnosti poslovanja SumUp. Odgovorni ste za vse stroške, povezane z dodatno zahtevo za revizijski pregled.

9. Odgovornost. Odgovornost vsake stranke v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov je predmet izključitev in omejitev odgovornosti, ki so določene v dodatnih pogojih in/ali pogojih. Strinjate se, da vse zakonske kazni ali zahtevki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali drugih, ki jih ima SumUp v zvezi s podatki vaših strank, ki nastanejo kot posledica ali v zvezi z vašim neizpolnjevanjem obveznosti iz tega sporazuma o varstvu podatkov ali veljavnega zakona o varstvu podatkov bo zmanjšal največjo skupno odgovornost družbe SumUp do vas v skladu z dodatnimi pogoji in/ali pogoji na znesek, enak globi in/ali odgovornosti, ki jo imamo zaradi tega.

10. Prekinitev.

10.1 Ta sporazum o varstvu podatkov je veljaven, dokler uporabljate katero koli storitev darilnih kartic SumUp. Če pa je SumUp zavezan, da v skladu s pogoji tega sporazuma o varstvu podatkov ali katerega koli od pogojev in določil SumUp ali veljavne zakonodaje, hrani osebne podatke, ki se obdelujejo v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov in/ali pogoji SumUp po prenehanju veljave storitve darilnih kartic, ta sporazum o varstvu podatkov še naprej velja, dokler je SumUp zavezan k hrambi teh osebnih podatkov.

10.2 Po prenehanju uporabe storitev darilnih kartic, in če ni potrebno, da SumUp obdrži podatke vaših strank v skladu z dodatnimi pogoji in/ali pogoji, kakršnimi koli sporazumi ali veljavnimi zakoni, mora SumUp, ob vaši pisni zahtevi, izbrisati osebne podatke v najkrajšem možnem času in v skladu s pogoji SumUp in veljavnimi zakoni.

11. Razno.

11.1 V primeru nasprotovanja med tem sporazumom o varstvu podatkov in katerimi koli dodatnimi pogoji in/ali pogoji SumUp veljajo določbe tega sporazuma o varstvu podatkov.

11.2 Vi ste odgovorni za vse stroške, ki izhajajo iz ravnanja družbe SumUp v skladu z vašimi navodili ali zahtevami skladno z dodatnimi pogoji (vključno s tem sporazumom o varstvu podatkov), ki so izven obsega standardne funkcionalnosti, ki jo SumUp na splošno ponuja prek storitev darilnih kartic.

11.3 SumUp ima pravico do spremembe in/ali prilagoditve katerega koli pogoja tega sporazuma o varstvu podatkov, kot je to občasno potrebno. Spremembe sporazuma lahko SumUp izvede v ločeni prilogi ali na drug vidni način in o tem ustrezno obvesti.

11.4 Vsa vprašanja v povezavi s tem sporazumom o varstvu podatkov ali drugimi zahtevami, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, nam lahko posredujete na [email protected] SumUp bo poskušal rešiti vse pritožbe v povezavi z obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem sporazumom o varstvu podatkov, pogoji in internimi pravilniki SumUp.

11.5 Če se katera od določb sporazuma o varstvu podatkov šteje za neveljavno, to ne vpliva na preostale določbe. Stranki neveljavne določbe nadomestita z zakonsko določbo, ki odraža namen neveljavne določbe.

Ta sporazum se ureja in razlaga v skladu z litovsko zakonodajo. Vsak spor, ki izhaja iz sporazuma ali v povezavi z njim, se dokončno posreduje in reši na sodiščih Republike Litve, razen če to prepoveduje zakonodaja EU.