Zásady ochrany osobných údajov

Aktualizované 18/03/2018, aby sa zahrnuli požiadavky nariadenia GDPR

Aktualizované 30/11/2020 tak, aby sa zmenila entita SumUp konajúca ako prevádzkovateľ údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. My, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, prevádzkovateľ údajov, sa zaväzujme zhromažďovať o vás iba údaje, ktoré ktoré sú rozhodujúce na ponúkanie a zlepšovanie produktov a služieb vám a na dodržanie všetkých právnych povinností.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia pre údaje, ktoré o vás získavame, keď si zaregistrujete SumUp účet, prihlásite sa na akúkoľvek našu webovú stránku, do našich mobilných aplikácií alebo k našim produktom, použijete naše webové stránky, mobilné aplikácie alebo produkty alebo keď s nami, prípadne s našimi zamestnancami, komunikujete (všetko spolu označované ako „Služby“). Tieto zásady taktiež platia pre údaje, ktoré získavame, ak sa do našich Služieb neregistrujete, ale využívate tieto Služby na uskutočňovanie platobných transakcií.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme v nepravidelných intervaloch meniť. V takých prípadoch vždy zverejníme ich aktuálne znenie na našich webových stránkach. Odporúčame, aby ste prípadné zmeny na príslušnej stránke na našom webe pravidelne kontrolovali. Vďaka tomu budete mať vždy najaktuálnejšie informácie a žiadna novinka vás neprekvapí. Na prípadné významné zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov vás vždy upozorníme e-mailom alebo oznámením, ktoré sa zobrazí po tom, čo sa prihlásite na náš web alebo otvoríte našu mobilnú aplikáciu.

Naše Služby môžete využívať iba ak vyjadríte súhlas s kompletným obsahom týchto Zásad ochrany osobných údajov.

1. Získavanie vašich údajov

1.1 Hneď, ako si zaregistrujete SumUp účet („Účet“), začneme získavať vaše údaje, akými sú vaše celé meno, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Ďalej budeme získavať údaje o vašom podnikaní vrátane názvu vašej spoločnosti, jej právnej formy, typu obchodnej činnosti, povahy a účelu vášho podnikania, adresy sídla vašej spoločnosti, pracovného telefónneho čísla a tiež údaje o riaditeľoch a skutočných vlastníkoch.

1.2 Aby sme vám na základe uskutočnených transakcií mohli poukazovať platby, získavame údaje o vašom bankovom spojení.

1.3 Na výskumné účely alebo z dôvodu prieskumu trhu môžeme na základe vašej registrácie v nepravidelných intervaloch získavať ďalšie údaje, napríklad o vašich preferenciách a záujmoch.

1.4 Aby sme overili vašu identitu v súlade s platnými zákonmi o opatreniach proti praniu špinavých peňazí a mohli predchádzať podvodom, môžeme získavať vaše údaje od tretích strán. Tieto údaje sa okrem iného môžu tiež týkať vašej úverovej schopnosti, finančnej histórie, súdnych rozsudkov, akciového kapitálu, čísiel DIČ a IČO, dátumu zápisu spoločnosti a zloženia predstavenstva.

1.5 Ak využívate naše Služby, získavame údaje o vašich transakciách vrátane času, miesta, sumy, spôsobu platby a údajoch o držiteľovi karty.

1.6 V prípade vášho prístupu na našu webovú stránku, alebo ak použijete niektorú z našich mobilných aplikácií, môžeme automaticky získavať okrem iného tiež údaje, akými sú vaša IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, identifikačné údaje vášho počítača alebo mobilného zariadenia, dátum a čas vašej návštevy a údaje o vašom správaní v priebehu tejto návštevy.

2. Spracúvanie vašich údajov

2.1 Údaje, ktoré o vás získame, používame na to, aby sme vám mohli poskytovať Služby a aby sme vám mohli zasielať všetky relevantné informácie vrátane potvrdení o transakciách, prehľadoch poukázaných platieb, bezpečnostných upozornení a oznámení zákazníckej podpory.

2.2 Údaje, ktoré o vás získame, ďalej používame na vylepšenie a prispôsobenie našich Služieb. V budúcnosti môžeme napríklad do našich mobilných aplikácií pridať funkcie prispôsobené vášmu podnikaniu.

2.3 Ak sa nerozhodnete z odberu týchto informácií odhlásiť, môžeme údaje, ktoré o vás získame, taktiež použiť na to, aby sme vám posielali novinky a aktuálne informácie o našich Službách alebo informácie o všetkých špeciálnych akciách, ponukách a odmenách, ktoré ponúkame my a/alebo partneri SumUp Group.

Z odberu týchto informácií sa môžete odhlásiť vo svojom účte alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected] V e-maili je potrebné uviesť, že odvolávate svoj súhlas so zasielaním týchto informácií. Služby SumUp vám môžeme naďalej ponúkať bez tejto doplnkovej služby.

2.4 Údaje, ktoré o vás získame prostredníctvom cookies a sledovacích pixelov (podrobnosti sú uvedené nižšie v článku 8), môžeme taktiež použiť na sledovanie a analýzu vášho používateľského správania a všetkých činností súvisiacich so špeciálnymi akciami, ponukami a odmenami týkajúcimi sa našich Služieb.

2.5 Údaje, ktoré o vás získame, môžeme použiť na ochranu našich práv alebo na vyšetrovanie či prevenciu podvodov a iných nezákonných aktivít a ďalej tiež na iné účely súvisiace s našimi Službami, o ktorých budeme informovať.

3. Použitie vašich osobných údajov

3.1 Údaje, ktoré o vás získame, môžeme poskytnúť akejkoľvek spoločnosti z našej skupiny vrátane jej pobočiek, materskej spoločnosti nášho holdingu a jej pobočkám. Prenos týchto údajov nám pre vás umožní zaistiť kompletnú ponuku služieb v prípadoch, kedy časť našich služieb poskytujú iné spoločnosti z našej skupiny. Medzi tieto služby patrí zákaznícka podpora, ochrana proti praniu špinavých peňazí, poukazovanie platieb a interný audit.

3.2 Údaje môžeme v potrebnom rozsahu poskytnúť tretím stranám, ktoré pri spracúvaní vašich transakcií naším menom zaisťujú činnosti, akými sú ochrana proti podvodom, a ďalej poskytovateľom verifikačných služieb, finančným inštitúciám, spracovateľom, asociáciám vydavateľov platobných kariet a ďalším subjektom, ktoré sa podieľajú na spracúvaní platieb a uskutočňovaní úhrad.

3.3 Ak sa nerozhodnete odhlásiť z odberu príslušných informácií, môžeme údaje, ktoré o vás získame, taktiež poskytnúť tretím stranám, s ktorými spolupracujeme na reklamných kampaniach, súťažiach, špeciálnych akciách alebo ďalších udalostiach a činnostiach súvisiacich s našimi Službami.

3.4 Údaje, ktoré o vás získame, môžeme poskytnúť tretím stranám v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom podielu v spoločnosti alebo predajom aktív, financovaním, prevzatím spoločnosti, zabavením majetku alebo likvidáciou niektorej z našich spoločností ako celku, prípadne určitej časti takej spoločnosti.

3.5 Údaje, ktoré o vás získame, môžeme tiež poskytnúť, ak (i) je takéto poskytnutie nevyhnutné na splnenie požiadaviek platnej legislatívy alebo predpisov, (ii) pre uplatnenie všeobecných obchodných podmienok alebo zásad, (iii) na zaistenie bezpečnosti alebo integrity našich Služieb a (iv) na ochranu našich práv.

3.6 V každom prípade vždy zaistíme, aby boli vaše údaje spracúvané iba v súvislosti so Službami a taktiež v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

4. Medzinárodné prenášanie údajov

Údaje, ktoré o vás získame, môžeme preniesť členom našej skupiny spoločností a tretím stranám konajúcim naším menom, ktoré sídlia v krajinách mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“) alebo v krajinách, kde je podľa Európskej komisie zaistená dostatočná ochrana osobných údajov. Ochrana osobných údajov, ktoré o vás získame, nemusí byť v týchto krajinách mimo EHP na rovnakej úrovni ako v krajinách EHP. Vaše údaje však budeme za všetkých okolností i naďalej získavať, uchovávať a používať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). SumUp zaistí, aby boli údaje poskytované iba organizáciám, ktoré zaručujú adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov A že medzi týmito stranami, existujú dostatočné zmluvné dohody.

5. Bezpečnosť údajov

5.1 Sme povinní zaistiť bezpečnosť údajov, ktoré o vás získavame. Prijali sme primerané opatrenia a vykonávame administratívne, technické a fyzické úkony s cieľom ochrany vašich údajov proti strate, krádeži, zneužitiu, neoprávnenému prístupu, poskytnutiu, zmene a zničeniu. Po prihlásení k vášmu účtu je kompletná internetová komunikácia zabezpečená s pomocou technológie Secure Socket Layer („SSL“) a vysoko bezpečného 256-bitového šifrovania.

5.2 Táto vysoká miera zabezpečenia môže byť funkčná iba ak budete sami dodržiavať niektoré základné bezpečnostné princípy, napríklad nebudete nikomu poskytovať údaje o svojom Účte alebo prihlasovacie údaje. Ak ste presvedčený, že prihlasovacie údaje k vášmu Účtu získala nepovolaná osoba, môžete si na našich webových stránkach alebo v našej mobilnej aplikácii kedykoľvek zmeniť heslo. Zároveň je však potrebné okamžite kontaktovať zákaznícku podporu.

5.3 Bezpečnosť údajov prenášaných prostredníctvom internetu, žiaľ, zaručiť nemôžeme, pretože tento typ prenosu nie je nikdy úplne bez rizík. Všetky takéto prenosy uskutočňujete na vlastnú zodpovednosť. Vaše údaje ihneď po prijatí zabezpečíme proti neoprávnenému prístupu v súlade s našimi prísnymi postupmi a s pomocou našich bezpečnostných štruktúr.

6. Bezpečnosť údajov držiteľa karty

6.1 SumUp zodpovedá za bezpečnosť údajov držiteľa karty, ktoré spracúva, prenáša a uchováva s pomocou svojich systémov. Preto je naša spoločnosť certifikovaná v súlade s požiadavkami štandardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Pri ochrane citlivých údajov uplatňujeme osvedčené postupy, ktoré sú v súlade s prísnymi regulačnými požiadavkami, a každý rok absolvujeme audit, ktorý má potvrdiť, že tieto požiadavky úspešne spĺňame.

6.2 Na účely ochrany proti praniu špinavých peňazí SumUp povinne uchováva všetky údaje o transakciách po dobu minimálne 5 rokov po ukončení vzťahu so Zákazníkom. V niektorých prípadoch uchovávame údaje vašich zákazníkov, ktorí sú Držiteľmi kariet. Tieto údaje môžu v súlade s právnymi požiadavkami zahŕňať meno, e-mail alebo telefónne číslo určené na vystavenie potvrdenia o platbe.

7. Uchovávanie

7.1 Podľa zákona sme povinní uchovávať niektoré záznamy o údajoch, ktoré o vás získame, po dobu aspoň piatich rokov po zrušení vášho Účtu. Ak sa nerozhodnete inak, vyhradzujeme si právo vymazať alebo zničiť všetky ostatné údaje, ktoré sme o vás získali. V prípade vášho rozhodnutia a príslušnej dohody budeme i naďalej uchovávať vaše údaje, napríklad vašu transakčnú históriu, ktorú môžete využiť na účtovné účely.

7.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené ste oprávnený požiadať o vymazanie vašich údajov. V závislosti od služieb, ktoré vám SumUp v priebehu nášho obchodného vzťahu poskytuje, pre nás môže platiť zákonná povinnosť uchovávať niektoré údaje po dobu piatich rokov od dátumu žiadosti o vymazanie údajov. Ak požiadate o vymazanie svojich údajov, nebudete môcť ďalej služby SumUp využívať.

7.3 O vymazanie svojich údajov môžete požiadať vo svojom účte alebo zaslaním príslušnej žiadosti na e-mailovú adresu [email protected].

8. Cookies a sledovacie pixely

8.1 Na našom webe a v našich aplikáciách používame viacero súborov cookies a sledovacích pixelov. Cookies sú malé dátové súbory uložené vo vašom počítači, mobilnom alebo inom zariadení, na ktorom si prehliadate náš web alebo používate naše aplikácie či webový softvér. Sledovacie pixely sú malé grafické obrázky alebo webový kód, ktorý môže byť súčasťou webových stránok alebo akýchkoľvek našich e-mailov.

8.2 Súbory cookies a sledovacie pixely môžeme použiť na nasledujúce účely: (i) na personalizáciu našich Služieb, ktoré vám ako jednotlivcovi poskytujeme, a na prispôsobenie našich Služieb podľa vašich preferencií, (ii) na zaistenie efektívnej prevádzky našich webových stránok a aplikácií, (iii) na sledovanie návštevnosti na webových stránkach a sledovanie spôsobu použitia aplikácií na štatistické účely a ďalej na zisťovanie toho, aké stránky a funkcie považujú naši používatelia za užitočné, a naopak, (iv) na identifikáciu používateľov po prihlásení k ich Účtom a na podporu používateľov pri obnove hesiel, (v) na zaistenie zhody s regulačnými požiadavkami v oblastiach, akými sú opatrenia proti praniu špinavých peňazí a predchádzanie podvodom alebo na ochranu vášho Účtu proti krádežiam identity a (vi) na odkazovanie na webové stránky spoločností z našej skupiny.

8.3 Niektoré súbory cookies nemusia pochádzať od SumUp. Ak na našom webe navštívite stránku s vloženým obsahom pochádzajúcim napríklad z YouTube alebo Facebooku, môžu sa na vašom počítači uložiť cookies pochádzajúce z týchto webov. Šírenie súborov cookies od tretích strán nijak nekontrolujeme. Ďalšie informácie o týchto cookies a príslušné zásady ochrany osobných údajov nájdete na webových stránkach jednotlivých tretích strán.

8.4 Cookies ani sledovacie pixely nám nikdy neumožnia z vášho počítača, mobilného alebo iného zariadenia získať údaje odlišné od tých, ktoré sa nám sami rozhodnete poskytnúť.

8.5 Väčšina webových prehliadačov súbory cookies automaticky povoľuje. Použitie cookies ale môžete v nastaveniach svojho prehliadača zakázať. V takom prípade však môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií nášho webu, mobilnej aplikácie alebo webového softvéru.

8.6 Ak s použitím cookies nesúhlasíte, musíte ich zo svojho počítača, mobilného alebo iného zariadenia odstrániť. Môžete ich tiež zakázať v nastaveniach svojho prehliadača alebo môžete prestať využívať naše Služby. Informácie o možnostiach odstránenia a správy cookies nájdete na webe www.aboutcookies.org.

9. Odkazy na iné webové stránky

Ak na našom webe použijete odkaz na webové stránky, ktoré nevlastní SumUp, ale tretie strany, bude ochrana vašich osobných údajov podliehať príslušným zásadám týchto tretích strán. Za takéto zásady ochrany osobných údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť. S ich obsahom by ste sa preto mali zoznámiť predtým, než na týchto stránkach zadáte akékoľvek svoje údaje.

10. Právo na prístup k údajom a možnosť voľby

Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame, a môžete nám kedykoľvek zakázať akékoľvek získavanie, uchovávanie alebo poskytovanie vašich údajov popísaných v týchto Zásadách. Ak nás však požiadate, aby sme vaše údaje už nespracúvali, nebudete môcť služby SumUp využívať.

Môžete voči nám uplatniť nasledujúce práva:

- Právo na prístup k osobným údajom: Môžete nás požiadať o strojovo čitateľnú kópiu svojich osobných údajov a kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. - Právo namietať proti použitiu údajov alebo právo toto použitie obmedziť: Môžete nás požiadať, aby sme prestali používať niektoré alebo všetky vaše osobné údaje, prípadne aby sme obmedzili rozsah ich použitia. - Právo na doplnenie údajov: Môžete požadovať opravu alebo aktualizáciu svojich osobných údajov, ktoré uchovávame. - Právo na vymazanie údajov: Môžete nás požiadať, aby sme všetky alebo niektoré vaše osobné údaje vymazali alebo odstránili. - Právo na prenosnosť údajov: Máte právo požiadať SumUp o bezodkladný prenos údajov k inému prevádzkovateľovi.

Žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov, o ich doplnenie, vymazanie alebo aktualizáciu, prípadne odvolanie súhlasu so spracúvaním vašich údajov z našej strany, nám môžete poslať priamo zo svojho účtu alebo na e-mail [email protected]

Ak nebudete spokojný, môžete príslušnému úradu na ochranu osobných údajov podať sťažnosť. SumUp sa zapojí do všetkých vyšetrovaní a bude sa aktívne a v maximálnom možnom rozsahu snažiť vyhovieť všetkým požiadavkám. Príslušné úrady v jednotlivých krajinách sú uvedené na nasledujúcej webovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/​

11. Odvolanie súhlasu

Ak sa rozhodnete odstúpiť od vášho súhlasu na ďalšie spracovanie, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, upozorňujeme vás, že vám už nebudeme môcť poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, a preto s vami môžu ukončiť príslušné dohody. Okrem toho sa môže vyžadovať, aby sme aj naďalej uchovávali vaše osobné údaje na splnenie zákonných a regulačných povinností.

12. Rozhodné právo

12.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov a ich výklad sa riadi platným írskym právom a v súlade s ním.

12.2. Záväzná je anglická verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov. Akýkoľvek preklad alebo iná jazyková verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov je iba informatívna. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a akýmkoľvek prekladom alebo inou jazykovou verziou týchto Zásad ochrany osobných údajov má prednosť anglická verzia.

12.3. Tieto zásady ochrany osobných údajov (vrátane, ak je to uplatniteľné, našich obchodných podmienok) špecifikujú celú dohodu medzi vami a nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, podmienky, záruky a/alebo vyhlásenia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

13. Kontaktné údaje

Spätná väzba alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané a môžu byť adresované na adresu:

E-mail: [email protected]

Pošta: Data Protection Officer, SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580