Dohoda o ochrane osobných údajov

Dátum účinnosti: 22. 4. 2020

Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020

Táto Dohoda o ochrane osobných údajov („DPA“) je súčasťou ustanovení Dodatočných podmienok používania darčekových poukážok („Dohoda“, „Dodatočné podmienky“), Zásad ochrany osobných údajov a všetkých ďalších platných Obchodných podmienok spoločnosti SumUp, ktorým podlieha („Podmienky“, „Zásady ochrany osobných údajov“), uzatvorených a dohodnutých medzi vami ako obchodníkom SumUp („vy“) a spoločnosťou SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, („SumUp“, „my“), súčasť spoločností SumUp S.A.R.L. Group – SumUp Group.

SumUp aj Vy („Zmluvné strany“) súhlasíte a zabezpečíte, aby sa podmienky tejto DPA vzťahovali aj na jej pridružené spoločnosti, ktoré sa môžu podieľať na spracovaní osobných údajov pre Služby darčekových poukážok, ktoré sú vymedzené v Dodatočných podmienkach.

S cieľom poskytnúť vám Služby darčekových poukážok podľa Dodatočných podmienok, SumUp spracúva údaje zákazníkov Služieb darčekových kariet („vaši zákazníci“, „zákazníci“). Spracovanie týchto údajov spoločnosťou SumUp sa ďalej uvádza ako „spracovanie“ (pretože tento pojem je vymedzený v GDPR). V DPA sú stanovené podmienky takéhoto spracovania zo strany SumUp.

1. Vymedzenie pojmov. a. „Platné právne predpisy o ochrane osobných údajov“ znamenajú nariadenie (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“, „nariadenie“), ako aj všetky ďalšie platné právne predpisy upravujúce spracúvanie osobných údajov vrátane, ak je to uplatniteľné, smernice č. 2002/58/ES o súkromí v elektronických komunikáciách. b. Pojmy „prevádzkovateľ“, „dotknutá osoba“, „osobné údaje“, „spracovať“, „spracovanie“ a „sprostredkovateľ“, „spoloční prevádzkovatelia“ majú významy, ktoré sú týmto pojmom priradené v GDPR. c. „Údaje vašich zákazníkov“ znamenajú osobné údaje vašich zákazníkov – kupujúci darčekov, príjemcovia darčekov a akákoľvek iná osoba, ktorej údaje sa spracúvajú v súvislosti s našimi Službami darčekových poukážok.

Vymedzenie všetkých pojmov, ktoré sa používajú v tejto DPA, ale nemajú v tomto oddiele explicitnú definíciu, bude mať význam stanovený v Dodatočných podmienkach. Ak v Dodatočných podmienkach alebo Podmienkach neexistuje osobitné vymedzenie pojmov, ich význam bude rovnaký ako ten, ktorý je uvedený v GDPR alebo v iných platných predpisoch, ak to nie je stanovené v príslušnom nariadení.

2. Uplatniteľnosť, rozsah a úlohy.

2.1 V tejto DPA sa upravuje spracovanie osobných údajov iba na základe, na účely a v rámci doby poskytovania Služieb darčekových poukážok SumUp alebo súvisiacich služieb podľa Dodatočných podmienok.

2.2 Táto DPA sa nevzťahuje na osobné údaje spracovávané každou zmluvnou stranou ako nezávislým prevádzkovateľom osobných údajov. Súhlasíte s tým, že SumUp nezodpovedá za osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli spracovať prostredníctvom služieb tretích strán alebo mimo Služieb darčekových poukážok, vrátane systémov akýchkoľvek iných cloudových služieb tretích strán, ukladania v režime offline alebo na mieste.

2.3 V rozsahu, v akom údaje vašich zákazníkov spracúva SumUp vo vašom mene a toto spracovanie podlieha GDPR, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na účely poskytovania Služieb darčekových poukážok zo strany SumUp ste prevádzkovateľom týchto osobných údajov a používaním Služieb SumUp ste poverili SumUp spracovaním údajov vašich zákazníkov vo vašom mene v súlade s touto DPA. SumUp v mene vás koná ako sprostredkovateľ údajov, okrem prípadov, keď sa osobné údaje vašich zákazníkov používajú na naše vlastné účely, ako je okrem iného napríklad skríning rizík/podvodov, súlad s právnymi predpismi, ochrana našich záujmov, zlepšenie našich služieb. Vy ste vydavateľom darčekovej poukážky a my vám poskytujeme riešenie na vydávanie darčekových poukážok.

2.4 Ak spracúvame osobné údaje vašich zákazníkov na spoločne určené účely a prostriedky, môžeme sa spolu s vami považovať za spoločných prevádzkovateľov. K takémuto vzťahu spoločného prevádzkovania môže dôjsť, ak sa spoliehame na jeden a ten istý právny dôvod (napríklad súhlas) pre spoločné marketingové činnosti. Ak však SumUp spracúva osobné údaje pre naše vlastné marketingové účely a vy ich spracúvate pre svoje vlastné marketingové účely, v takom prípade sme nezávislými prevádzkovateľmi.

2.5 Pri odosielaní odkazov na nákup darčekových poukážok svojim zákazníkom ste prevádzkovateľom ich údajov a ste výhradne zodpovední za toto spracovanie v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

2.6 Ste výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú na údaje vašich zákazníkov počas ich vlastnenia, úschovy alebo kontroly. Aby ste sa vyhli akýmkoľvek pochybnostiam, ste výhradne zodpovední za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, t. j. nezávislý prevádzkovateľ osobných údajov na spracovanie údajov vašich zákazníkov pred, po alebo mimo používania našich Služieb darčekových poukážok.

2.7 Súhlas s touto DPA môžete odvolať v ktorejkoľvek fáze, SumUp vám však už nebude môcť túto službu poskytovať. 3. Podrobnosti o spracovaní údajov. a. Predmet. Predmetom spracovania údajov podľa tejto DPA je spracovanie osobných údajov vašich zákazníkov na účely poskytovania Služieb darčekových poukážok SumUp.

b. Doba trvania. Tak ako je medzi vami a nami, je doba trvania spracovania údajov podľa tejto DPA určená vami a na vybrané obdobie, počas ktorého sa rozhodnete využívať naše Služby darčekových poukážok.

c. Účel. Účelom spracovania údajov podľa tejto DPA je poskytovanie Služieb darčekových poukážok, ktoré ste iniciovali.

d. Charakter spracovania. Služby darčekových poukážok, ktoré sú opísané v Dodatočných podmienkach a ktoré ste iniciovali.

e. Druh osobných údajov. Údaje vašich zákazníkov– kupujúci darčekových poukážok a/alebo príjemcovia darčekových poukážok alebo iné osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú ako súčasť Služieb darčekových poukážok v súlade s Dodatočnými podmienkami a Podmienkami SumUp. Tieto údaje zahŕňajú okrem iného mená, e-mailovú adresu, bankové údaje vašich zákazníkov. Osobitné kategórie osobných údajov, údaje vrátane údajov týkajúcich sa odsúdení za trestné činy a trestných činov, sa nepovažujú za také, ktoré sú spracované v rámci Služieb darčekových poukážok a sú vylúčené z podmienok tejto DPA. Ak sa takéto údaje spracúvajú počas používania našich Služieb, SumUp nemá o tom vedomosť a takéto informácie by ste mali odstrániť bezodkladne po identifikácii takéhoto spracovania.

f. Kategórie dotknutých osôb. Vy, vaši zákazníci – kupujúci darčekových kariet a príjemcovia darčekových kariet a akékoľvek ďalšie osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané na účely poskytovania Služieb darčekových poukážok. 4. Práva a povinnosti.

4.1 SumUp ako sprostredkovateľ osobných údajov konajúci vo vašom mene:

a. spracúva údaje vašich zákazníkov iba na účely uvedené v DPA a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a DPA.

b. môže konať a spracúvať údaje vašich zákazníkov iba v súlade s vašim dokumentovaným pokynom, pokiaľ to nevyžaduje zákon, súdny príkaz alebo legislatívne opatrenie, aby konal bez takéhoto pokynu. V čase uzatvorenia tejto DPA je vaším pokynom skutočnosť, že SumUp môže spracovávať údaje vašich zákazníkov iba na účely poskytovania Služieb darčekových poukážok, ako je to uvedené v DPA a Dodatočných podmienkach. V súlade s podmienkami tejto DPA a so vzájomnou dohodou oboch strán môžete vydať ďalšie písomné pokyny v súlade s podmienkami tejto DPA.

c. zaručuje, že osoby oprávnené na spracúvanie osobných údajov nadobudli povinnosť zachovávať mlčanlivosť, alebo sú zo zákona povinné zachovať mlčanlivosť.

d. zaručuje, že prístup k osobným údajom sa udeľuje na základe nevyhnutnosti poznať, pokiaľ ide o vykonávanie Služieb darčekových poukážok podľa Dodatočných podmienok.

e. zodpovedá za zabezpečenie toho, aby zamestnanci/subdodávatelia a/alebo zástupcovia, ktorí spracúvajú vaše údaje zákazníkov, spracovávali osobné údaje iba v súlade s vašimi pokynmi.

f. vás bude okamžite informovať, ak usúdime, že niektoré alebo akékoľvek vaše pokyny sú v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

g. je povinná chrániť údaje vašich zákazníkov podľa tejto DPA pred akýmkoľvek zničením, zmenou, stratou a akýmkoľvek iným neoprávneným spracovaním. SumUp na tento účel prijíma príslušné bezpečnostné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Technické a organizačné opatrenia, ktoré používa SumUp, závisia od technického pokroku. Je možné, že SumUp môže zaviesť niektoré alternatívne primerané opatrenia. Pri zavádzaní takýchto alternatív nie je možné znížiť úroveň definovaných bezpečnostných opatrení. SumUp vám podľa potreby pomôže s primeranými technickými a organizačnými opatreniami a vzhľadom na povahu zaobchádzania a kategóriu informácií, ktoré má SumUp k dispozícii, pomôže zaistiť súlad s vašimi povinnosťami podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

h. na základe vašej odôvodnenej žiadosti sprístupní osvedčenia preukazujúce, že SumUp dodržiava svoje povinnosti podľa tejto DPA a príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov; a/alebo sprístupní informácie potrebné na preukázanie súladu s povinnosťami podľa tejto DPA a príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré má sprístupniť SumUp, sú obmedzené iba na nevyhnutné informácie, pričom sa prihliada na povahu Služieb darčekových poukážok a informácie, ktoré má SumUp k dispozícii, aby vám pomohli pri plnení vašich povinností, najmä pokiaľ ide o články 32 a 36 GDPR (povinnosti týkajúce sa posudzovania vplyvu na ochranu údajov, predchádzajúce konzultácie a zaistenie bezpečnosti osobných údajov).

i. vám v primeraných časových lehotách pomôže vhodnými opatreniami a, pokiaľ je to primerane možné (vzhľadom na povahu spracúvania), pri dodržiavaní práv dotknutých osôb a všetkých ďalších príslušných povinností podľa nariadení o ochrane osobných údajov vrátane GDPR.

j. vám poskytne upozornenie, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, po prijatí otázky alebo sťažnosti od osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané na účely poskytovania Služieb darčekových poukážok alebo záväznej žiadosti vlády, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných alebo iných orgánov, pokiaľ ide o údaje vašich zákazníkov, ktoré spracúvame vo vašom mene a na vaše pokyny.

4.2 Vy ako prevádzkovateľ osobných údajov:

a. budete zhromažďovať, používať a spracovávať osobné údaje v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

b. nesiete výlučnú zodpovednosť za presnosť, kvalitu a zákonné spracovanie údajov vašich zákazníkov a prostriedky, pomocou ktorých boli získané.

c. pri používaní Služieb darčekových poukážok musíte zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti, berúc do úvahy všetky riziká týkajúce sa údajov vašich zákazníkov.

d. beriete na vedomie, že za akékoľvek uloženie a/alebo prenos údajov vašich zákazníkov na akúkoľvek tretiu stranu alebo platformu, okrem SumUp, nesiete výhradné riziko a zodpovednosť.

e. zabezpečíte, že vaše pokyny týkajúce sa spracovania osobných údajov sú v súlade so všetkými právnymi predpismi, nariadeniami a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na údaje vašich zákazníkov. Zabezpečíte tiež, že spracovanie údajov vašich zákazníkov v súlade s vašimi pokynmi nespôsobí ani nebude mať za následok porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov, pravidiel alebo nariadení (vrátane GDPR) z našej ani z vašej strany.

4.3 Prijímate a dodržiavate svoje vlastné "zásady ochrany osobných údajov zákazníkov." Vaše zásady ochrany osobných údajov budú k dispozícii, aby vaši zákazníci mali informácie o postupoch zhromažďovania a používania vašich údajov a budú inak v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Vaše zásady ochrany osobných údajov zákazníkov budú obsahovať opisy, aby vaši zákazníci vedeli, ako ich údaje používate vy a a ako ich používame my.

4.4 Súhlasíte s tým, že ku každému záznamu, správe alebo kampani zasielanej alebo distribuovanej prostredníctvom Služieb darčekových poukážok môžeme pridať odkaz týkajúci sa možností "Zrušenia odberu" z regulačných dôvodov týkajúcich sa osobných údajov a/alebo vyhlásenie, ako je napríklad "e-mailový marketing SumUp" alebo "Používa technológiu SumUp " v päte alebo na inom podobnom mieste, ktoré nezmyselne nezakrýva správu alebo kampaň.

4.5 Ak konáte ako nezávislý prevádzkovateľ alebo spoločný prevádzkovateľ, každá strana je povinná dodržiavať príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov na účel ochrany osobných údajov, ako aj všetky osobitné právne akty, ktoré sa vzťahujú na režim informácií spracovaných počas výkonu jej činnosti.

4.6 Ak konáte ako spoloční prevádzkovatelia, obidve strany súhlasia, že dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v rámci Služieb darčekových poukážok, môžu uplatňovať svoje práva týkajúce sa spracovania osobných údajov voči každej zo strán, pokiaľ sa nedohodne inak. Ak konáte ako spoloční prevádzkovatelia pre spoločné marketingové činnosti spoliehajúce sa na jeden a ten istý právny dôvod na spracovanie osobných údajov – súhlas kupujúceho darčekovej poukážky a/alebo príjemcu darčekovej poukážky, súhlasíte s tým, že v prípade odvolania tohto súhlasu zo strany dotknutej osoby priamo vám budete SumUp o tom bezodkladne informovať. Ak jedna zo strán príjme od dotknutej osoby žiadosť alebo požiadavku týkajúcu sa záležitostí, za ktoré zodpovedá iná strana, žiadosť sa postúpi tejto strane bez zbytočného odkladu,

4.7 Ak konáte ako nezávislý prevádzkovateľ alebo spoločný prevádzkovateľ, každá strana zaručuje, že dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sa spracúvajú na účely poskytovania Služieb darčekových poukážok, sa poskytnú potrebné informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR. Každá strana pomáha druhej strane pri dodržiavaní platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov na účel dodržiavania práv dotknutej osoby (ak je to uplatniteľné) v súvislosti so spracovaním osobných údajov a oznámením o porušení osobných údajov.

4.8 Ak konáte ako spoloční prevádzkovatelia, v prípade prijatej sťažnosti: a. každá strana je zodpovedná za vybavovanie všetkých sťažností od dotknutých osôb, ak sa sťažnosti týkajú porušenia ustanovení nariadenia, za ktoré je strana podľa tejto DPA zodpovedná.

b. ak jedna zo strán príjme sťažnosť, ktorá by mala úplne alebo čiastočne oprávnene vybavovať druhá strana, sťažnosť sa postúpi bez zbytočného odkladu.

c. v súvislosti s postúpením sťažnosti alebo jej časti druhej strane musí byť dotknutá osoba informovaná o podstate tejto dohody.

d. strany sa navzájom informujú o veciach podstaty spoločného spracovania a tejto DPA. 5. Oznámenia o porušení.

5.1 Strana bezodkladne informuje druhú stranu (najneskôr však do 48 hodín) potom, čo sa dozvie, že došlo k porušeniu osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými podľa tejto DPA. Strana oznamujúca porušenie je povinná poskytnúť druhej strane ďalšie informácie o porušení ochrany osobných údajov, zhromažďovať a uchovávať dôkazy o porušení ochrany osobných údajov.

5.2 SumUp ako sprostredkovateľ osobných údajov vám pomôže pri plnení vašich oznamovacích povinností podľa článkov 33 a 34 GDPR, poskytne vám také informácie o porušení, ktoré vám môžeme primerane poskytnúť, berúc do úvahy povahu Služieb darčekových poukážok, informácie, ktoré máme k dispozícii, a akékoľvek obmedzenia týkajúce sa zverejňovania informácií, napríklad z dôvodu dôvernosti. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa povinnosti SumUp podľa tohto oddielu nevzťahujú na incidenty, ktoré spôsobíte vy, akúkoľvek aktivitu na vašom účte a/alebo služby tretích strán. SumUp je povinná spolupracovať a podporovať vás pri vyšetrovaní, minimalizácii negatívnych dôsledkov a náprave porušenia osobných údajov, ako aj pri prevencii podobných porušení údajov v budúcnosti.

5.3 Oznámenie SumUp o porušení osobných údajov nebude SumUp považovať za potvrdenie akéhokoľvek zavinenia alebo zodpovednosti v súvislosti s takýmto incidentom. V prípade porušenia ochrany osobných údajov ste povinní prijať opatrenia požadované podľa platných právnych predpisov v súvislosti s údajmi vašich zákazníkov.

5.4 V prípade spoločného prevádzkovania medzi vami a SumUp sa strany na základe poskytnutých informácií a konkrétneho prípadu rozhodnú, ktorá strana bude viesť postup oznamovania porušení orgánu pre osobné údaje (ak je to uplatniteľné) v zmysle vymedzených podmienok platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

6. Sprostredkovatelia v subdodávateľskom vzťahu. Týmto udeľujete SumUp (ak konáte ako sprostredkovateľ osobných údajov) všeobecné oprávnenie na zapojenie sprostredkovateľov v subdodávateľskom vzťahu s cieľom poskytovať Služby darčekových poukážok bez získania akéhokoľvek ďalšieho písomného alebo špecifického oprávnenia. SumUp uzavrie dohodu s každým sprostredkovateľom v subdodávateľskom vzťahu, ktorou sa zabezpečí súlad tohto sprostredkovateľa v subdodávateľskom vzťahu s podmienkami zabezpečujúcimi najmenej rovnakú úroveň ochrany a bezpečnosti, ako sú stanovené v tejto DPA. Ak namietate voči akémukoľvek sprostredkovateľovi v subdodávateľskom vzťahu a vaša námietka je primeraná a súvisí s obavami týkajúcimi sa ochrany údajov, vynaložíme komerčne primerané úsilie, aby sme vám dali k dispozícii prostriedok, ktorý zabráni spracovaniu údajov vašich zákazníkov zo strany sprostredkovateľa v subdodávateľskom vzťahu, voči ktorému je vznesená námietka. Ak sa nám nepodarí tieto navrhované zmeny sprístupniť v primeranom časovom období, upozorníme vás na to, a ak stále namietate proti nášmu použitiu takéhoto sprostredkovateľa v subdodávateľskom vzťahu, môžete zrušiť alebo ukončiť svoj účet alebo, pokiaľ je to možné, časti Služieb darčekových poukážok, ktoré zahŕňajú použitie takéhoto sprostredkovateľa v subdodávateľskom vzťahu. 7. Prenos osobných údajov. Spracúvanie údajov vašich zákazníkov zo strany SumUp sa uskutočňuje na území Európskeho hospodárskeho priestoru ( „EHP“). Akýkoľvek prenos do tretej krajiny a jej spracovanie mimo EÚ/EHP, ktorý nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany podľa Európskej komisie, sa uskutočňuje v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami (2010/87/EÚ) alebo iným vhodným mechanizmom, ktorý zaručenie primeranú úroveň bezpečnosti osobných údajov podľa požiadaviek kapitoly V GDPR. 8. Audity. Máte právo iniciovať preskúmanie povinností SumUp podľa tejto DPA iba pre činnosti spracovania, pri ktorých SumUp koná vo vašom mene – ako váš sprostredkovateľ osobných údajov. Audity sa môžu iniciovať raz ročne. Ak sa to od SumUp vyžaduje podľa platných právnych predpisov, audity sa môžu opakovať raz ročne. Obidve strany sa spoločne rozhodnú, či má audit vykonať tretia strana. Môžete nám však umožniť, aby bezpečnostnú previerku vykonala neutrálna tretia strana podľa nášho výberu, ak ide o prostredie spracovania, v ktorom sa spracúvajú údaje viacerých prevádzkovateľov údajov. Ak sa navrhovaný rozsah auditu riadi normou ISO alebo podobnou certifikačnou správou, ktorú vykonal kvalifikovaný audítor tretej strany v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, a SumUp potvrdí, že nedošlo k žiadnym podstatným zmenám v skúmaných opatreniach, uspokojí to všetky žiadosti prijaté v takomto časovom rámci. Audity nemusia neprimerane zasahovať do činnosti SumUp ako obvyklé činnosti. Ste zodpovední za všetky náklady spojené s dodatočnou žiadosťou o preskúmanie auditu. 9. Zodpovednosť. Zodpovednosť každej strany podľa tejto DPA podlieha výnimkám a obmedzeniam zodpovednosti stanoveným v Dodatočných podmienkach a/alebo Podmienkach. Súhlasíte s tým, že akékoľvek regulačné sankcie alebo nároky zo strany dotknutých osôb alebo iných osôb, ktoré vzniknú SumUp v súvislosti s údajmi vašich zákazníkov, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s vaším porušením vašich povinností podľa tejto DPA alebo príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, znížia maximálny celkový záväzok SumUp voči vám podľa Dodatočných podmienok a/alebo Podmienok na rovnakú sumu ako pokuta a/alebo zodpovednosť, ktorá nám v dôsledku toho vznikne. 10. Ukončenie. 10.1 Táto DPA je platná dovtedy, kým budete používať ktorúkoľvek zo Služieb darčekových poukážok SumUp. Ak má však SumUp v súlade s podmienkami tejto DPA alebo akýmikoľvek z jej obchodných podmienok alebo platných právnych predpisov povinnosť uchovávať osobné údaje spracované podľa tejto DPA a/alebo Podmienok SumUp po ukončení poskytovania Služieb darčekových poukážok, táto DPA zostáva v platnosti dovtedy, kým sa od SumUp bude vyžadovať, aby takéto osobné údaje uchovávala.

10.2 Po ukončení používania Služieb darčekových poukážok a pokiaľ SumUp nebude mať povinnosť uchovávať údaje vašich zákazníkov v súlade s Dodatočnými podmienkami a/alebo Podmienkami SumUp, akoukoľvek dohodou alebo platnými právnymi predpismi, SumUp odstráni, a to aj na základe vašej písomnej žiadosti, osobné údaje čo najskôr, ako to bude prakticky možné a v súlade s podmienkami SumUp a platnými právnymi predpismi.11. Rôzne.

11.1 V prípade rozporu medzi touto DPA a niektorou z Dodatočných podmienok a/alebo Podmienok SumUp sa uplatňujú ustanovenia tejto DPA.

11.2 Zodpovedáte za všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku dodržiavania vašich pokynov alebo požiadaviek zo strany SumUp v súlade s Dodatočnými podmienkami (vrátane tejto DPA), ktoré nepatria do štandardných funkcií, ktoré poskytuje SumUp všeobecne prostredníctvom Služieb darčekových poukážok.

11.3 SumUp má právo podľa potreby priebežne meniť a/alebo upravovať ktorékoľvek z ustanovení tejto DPA. SumUp môže vykonať zmeny Dohody v samostatnej Prílohe alebo iným viditeľným spôsobom a bude o nich primerane informovať.

11.4 Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto DPA alebo iných žiadostí týkajúcich sa spracovania osobných údajov nám posielajte na adresu [email protected] SumUp sa pokúsi vyriešiť všetky sťažnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov v súlade s touto DPA, Podmienkami a vnútornými zásadami SumUp.

11.5 Ak sa niektoré z ustanovení DPA považuje za neplatné, na zostávajúce ustanovenia to nebude mať vplyv. Strany nahradia neplatné ustanovenia právnym ustanovením, ktoré zohľadňuje účel neplatného ustanovenia.

Táto Dohoda a jej výklad sa riadia v súlade s írskym právom. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Dohody budú s konečnou platnosťou riešiť a rozhodovať súdy Írska s výnimkou prípadov, keď je to zakázané právnymi predpismi EÚ.