Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Akceptantów i/lub ich pełnomocników jest Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 693176, REGON 368228442 (dalej Fundacja).

  2. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Fundację lub udostępniane Fundacji przez współpracujących z Fundacją Agentów Rozliczeniowych, a następnie przetwarzane:

a. na podstawie zgody osoby, której dotyczą,

b. jako niezbędne dla udziału Akceptanta w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (dalej Program) i wykonania regulującej go umowy zawartej pomiędzy Akceptantem, a Fundacją oraz

c. jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji oraz obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy regulującej udział Akceptanta w Programie, w szczególności ewidencji Akceptanta, ustalenia wysokości należnego dofinansowania i jego wypłaty. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne dla udziału Akceptanta w Programie i realizacji umowy regulującej jego udział w Programie.

  2. Fundacja przetwarza dane osobowe w zakresie:

a. firmy (w tym imię i nazwisko) i NIP Akceptanta;

b. imienia i nazwiska pełnomocnika;

c. adresu siedziby i adresu punktu prowadzenia działalności gospodarczej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) Akceptanta oraz adresu pełnomocnika;

d. numeru telefonu oraz adresu e-mail Akceptanta i/lub pełnomocnika;

e. kodu MCC oraz unikatowego numeru urządzenia Akceptanta u Agenta Rozliczeniowego;

f. wartości dziennej oraz miesięcznej obrotu dla jednego TID z wykorzystaniem bezgotówkowych instrumentów płatniczych;

g. liczby dziennych oraz miesięcznych transakcji dla jednego TID w odniesieniu do danego numeru bin;

h. informacji dotyczących działalności (w tym uprzedniej) Akceptanta pod kątem spełnienia kryteriów udziału w Programie.

  1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania Programu, a po jego wygaśnięciu - przez okres wymagany przepisami prawa.

  2. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych Użytkowników przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy regulującej udział w Programie,

c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,

d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Fundacji,

g. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,

h. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Fundację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. Żądania realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja z Administratorem wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Polska Bezgotówkowa, Warszawa (00-061), ul. Marszałkowska 142.

  2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3.g-i oraz NIP Akceptanta, mogą być udostępniane Agentowi Rozliczeniowym, z którym Akceptant zawarł umowę o akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę i który spełnił wszelkie obowiązki informacyjne wobec osób, których dane otrzymuje.

  3. Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których Fundacja realizuje Program, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za rachunkowość i audyt danych przekazywanych przez Agentów Rozliczeniowych.

Zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na jej postanowienia

www.polskabezgotowkowa.pl

Fundacja Polska Bezgotówkowa

KRS: 0000693176 ul. Marszałkowska 142 NIP: 5252721747 00-061 Warszawa

Więcej Informacji o Programie Polska Bezgotówkowa

Sprawdź Teraz