Overeenkomst inzake gegevensbescherming

Ingangsdatum 22 april 2020

Laatst bijgewerkt op 20-11-2020

Deze Overeenkomst inzake Gegevensbescherming ("DPA") maakt deel uit van, en is onderhevig aan, de bepalingen van Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Cadeaubonnen (de "Overeenkomst", de "Aanvullende voorwaarden"), Privacybeleid en alle andere geldende Algemene voorwaarden van SumUp (verder de "Voorwaarden", "Privacybeleid") afgesloten en overeengekomen door en tussen u als SumUp-verkoper ("u") en SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, D02 K580 Ierland ("SumUp", "wij"), deel van de SumUp S.A.R.L. Group bedrijven – SumUp-groep.

Zowel SumUp als u ("partijen") stemmen ermee in en zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van deze DPA ook volledig van toepassing zijn op haar gelieerde ondernemingen die kunnen betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens voor de Diensten omtrent Cadeaubonnen die zijn gedefinieerd in de Aanvullende voorwaarden.

Om u de Diensten omtrent Cadeaubonnen onder de Aanvullende voorwaarden te kunnen leveren, verwerkt SumUp gegevens van klanten van Diensten omtrent Cadeaubonnen ("Uw klanten", "Klanten"). De verwerking van deze gegevens door SumUp wordt hierna "verwerking" genoemd (zoals gedefinieerd in de AVG). In de DPA worden de voorwaarden van een dergelijke verwerking door SumUp uiteengezet.

1. Definities. a. "Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming" betekent Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG", de "Verordening"), evenals alle andere toepasselijke wetgeving die van kracht is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief en indien van toepassing e-Privacyrichtlijn 2002/58/EG. b. De termen "beheerder", "gegevenssubject", "persoonsgegevens", "proces", "verwerking" en "verwerker", "gezamenlijke beheerders" hebben de betekenis die aan deze termen wordt gegeven in de AVG. c. "Uw klantengegevens" betekent de persoonsgegevens van je klant(en) – kopers van geschenken, ontvangers van geschenken en alle andere personen waarvan de gegevens worden verwerkt in verband met onze Diensten omtrent Cadeaubonnen.

Alle definities die in deze Verwerkersovereenkomst worden gebruikt, maar die geen expliciete definitie hebben in deze sectie, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Aanvullende voorwaarden. Als er geen specifieke definitie is in de Aanvullende voorwaarden of de Voorwaarden, zal hun betekenis die gegeven is in de AVG of in de andere toepasselijke regels van toepassing zijn, indien niet gedefinieerd in de Verordening.

2. Toepasselijkheid, reikwijdte en functies.

2.1 Deze DPA regelt in de aanvullende voorwaarden de verwerking van persoonsgegevens enkel op de basis, voor de doelen en binnen de geldigheidstermijn van het leveren van de SumUp Diensten omtrent Cadeaubonnen of hiermee verbonden diensten.

2.2 Deze DPA is niet van toepassing voor persoonsgegevens die worden verwerkt door alle partijen die werken in de hoedanigheid van onafhankelijk beheerder van persoonsgegevens. U gaat ermee akkoord dat SumUp niet verantwoordelijk is voor persoonsgegevens die u hebt gekozen om te laten verwerken door diensten van derden of buiten de Diensten omtrent Cadeaubonnen, inclusief de systemen van alle andere derde clouddiensten, offline of onsite opslag.

2.3 Voor zover de gegevens van Uw klanten in uw naam door SumUp worden verwerkt en deze verwerking onderhevig is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, erkent u en gaat u ermee akkoord dat voor de verlening van de Diensten omtrent Cadeaubonnen door SumUp u de gegevensbeheerder bent van dergelijke persoonsgegevens en door SumUp's Diensten te gebruiken, heeft u SumUp geïnstrueerd om de Gegevens van uw klanten namens u te verwerken, overeenkomstig deze DPA. SumUp handelt in uw naam als gegevensverwerker, behalve wanneer persoonsgegevens van uw klanten worden gebruikt voor onze eigen doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, risico-/fraudescreening, naleving van de wet, bescherming van onze belangen, verbetering van onze diensten. U bent de uitgever van de cadeaubon en wij bieden u de oplossing voor het uitgeven van cadeaubonnen.

2.4 Als we persoonsgegevens van uw klanten verwerken voor gezamenlijk bepaalde doelen en middelen, kunnen we met u worden beschouwd als gezamenlijke beheerders. Dergelijke gezamenlijke beheerdersrelatie kan voorvallen als we ons baseren op een en dezelfde wettelijke grond (zoals toestemming) voor gezamenlijke marketingactiviteiten. We zijn echter onafhankelijke beheerders als SumUp de persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoelen verwerkt en u het verwerkt voor uw eigen marketingdoelen.

2.5 Bij het versturen van links voor de aankoop van cadeaubonnen naar uw klanten bent u de beheerder van hun gegevens en bent u volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming als enige verantwoordelijk voor deze verwerking.

2.6 U bent als enige verantwoordelijk voor het opvolgen van alle wetgeving en regelgeving die van toepassing zijn op de gegevens van uw klanten terwijl deze in uw bezit, onder uw toezicht of in uw beheer bevindt. Om twijfels te vermijden bent u als enige verantwoordelijk voor het opvolgen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, d.i. onafhankelijke beheerder van persoonsgegevens voor het verwerken van de gegevens van uw kanten vóór, na of buiten het gebruik van onze Diensten omtrent Cadeaubonnen.

2.7 U kunt de aanvaarding van deze DPA op elk moment intrekken, maar hierdoor kan SumUp u de Dienst niet langer leveren. 3. Details van gegevensverwerking. a. Onderwerp. Het onderwerp van de gegevensverwerking volgens deze DPA is het verwerken van persoonsgegevens van uw kanten voor het leveren van de Diensten omtrent Cadeaubonnen van SumUp.

b. Duur. Wat de Overeenkomst tussen u en ons betreft, wordt de duur van de gegevensverwerking onder deze DPA door u bepaald en voor de geselecteerde periode waarvoor u ervoor kiest om onze Diensten omtrent Cadeaubonnen te gebruiken.

c. Doel. Het doel van de gegevensverwerking onder deze DPA is het leveren van de door U geïnitieerde Diensten omtrent Cadeaubonnen.

d. Aard van de verwerking. De Diensten omtrent Cadeaubonnen zoals beschreven in de Aanvullende voorwaarden als zoals door u geïnitieerd.

e. Type persoonsgegevens. De Gegevens van uw klanten– kopers van cadeaubonnen en/of ontvangers van cadeaubonnen of andere personen wier persoonsgegevens volgens de Aanvullende voorwaarden en de Voorwaarden van SumUp worden verwerkt als deel van de Diensten omtrent Cadeaubonnen. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de namen, e-mailadressen, bankgegevens van uw klanten. Speciale categorieën persoonsgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, worden niet geacht te worden verwerkt onder de Diensten omtrent Cadeaubonnen, en deze zijn uitgesloten van de voorwaarden van deze DPA. Als deze gegevens worden verwerkt bij het gebruik van onze Diensten, is dit zonder medeweten van SumUp en moet u dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen nadat u een dergelijke verwerking heeft geïdentificeerd.

f. Categorieën van gegevenssubjecten. U, uw klanten – kopers van cadeaubonnen en ontvangers van cadeaubonnen en andere personen waarvan de gegevens worden verwerkt voor het leveren van de Diensten omtrent Cadeaubonnen. 4. Rechten en plichten.

4.1 SumUp in hoedanigheid als verwerker van persoonsgegevens die handelt in uw naam:

a. verwerkt de Gegevens van uw klanten alleen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de DPA en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de DPA.

b. mag de Gegevens van uw klanten alleen verwerken in overeenstemming met uw gedocumenteerde instructies, tenzij wettelijk vereist wordt, via een gerechtelijk bevel of wetgevende maatregel, om zonder een dergelijke instructie te handelen. Uw instructies, op het moment dat u deze DPA aangaat, is dat SumUp de Gegevens van uw klanten alleen mag verwerken voor het leveren van de Diensten omtrent Cadeaubonnen zoals beschreven in de DPA en de Aanvullende voorwaarden. Onderhevig aan de voorwaarden van deze DPA en met wederzijdse instemming van beide partijen, mag u aanvullende schriftelijke instructies geven in overeenstemming met de Voorwaarden van deze DPA.

c. garandeert dat de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken de vertrouwelijkheidsverplichting zijn aangegaan of wettelijk verplicht zijn tot geheimhouding.

d. garandeert dat de toegang tot de persoonsgegevens wordt verleend op een 'need to know'-basis met betrekking tot de uitvoering van de Diensten omtrent Cadeaubonnen onder de Aanvullende voorwaarden.

e. is ervoor verantwoordelijk dat werknemers/onderaannemers en/of medewerkers die de gegevens van uw klanten verwerken, de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met uw instructies.

f. zal u onmiddellijk informeren indien wij van mening zijn dat sommige van uw instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

g. is verplicht om de gegevens van uw klanten onder deze DPA te beschermen tegen vernietiging, wijziging, verlies en andere ongeoorloofde verwerking. Daartoe neemt SumUp passende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De door SumUp toegepaste technische en organisatorische maatregelen zijn afhankelijk van de technische vooruitgang. Het is mogelijk dat SumUp een aantal alternatieve geschikte maatregelen introduceert. Het is niet mogelijk om het niveau van de gedefinieerde beveiligingsmaatregelen te verlagen wanneer dergelijke alternatieven worden geïntroduceerd. SumUp zal u bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen zoals vereist en, afhankelijk van de aard van de behandeling en de categorie informatie waarover SumUp beschikt, u helpen om ervoor te zorgen dat uw verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

h. maakt op uw redelijke verzoek certificeringen beschikbaar die aantonen dat SumUp voldoet aan zijn verplichtingen onder deze DPA en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en/of stelt informatie beschikbaar die nodig is om de naleving van verplichtingen onder deze DPA en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen. De door SumUp beschikbaar gestelde informatie is beperkt tot uitsluitend noodzakelijke informatie, rekening houdend met de aard van de Diensten omtrent Cadeaubonnen en de informatie waarover SumUp beschikt, om u te helpen bij het voldoen aan uw verplichtingen, met name met betrekking tot art. 32 en 36, AVG (verplichtingen met betrekking tot effectbeoordelingen met betrekking tot gegevensbescherming, voorafgaand overleg en het waarborgen van de beveiliging van persoonsgegevens).

i. zal u binnen redelijke termijnen helpen door passende maatregelen en, voor zover redelijkerwijs mogelijk (afhankelijk van de aard van de verwerking), om te voldoen aan de rechten van het gegevenssubject en alle andere relevante verplichtingen onder de privacywetgeving, inclusief de AVG.

j. zal u, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, op de hoogte stellen van de ontvangst van een vraag of klacht van een persoon wiens persoonsgegevens verwerken voor het verlenen van Diensten omtrent Cadeaubonnen, of een bindend verzoek van een overheids-, wetshandhavings-, regelgevende of andere instantie, met betrekking tot de Gegevens van uw klanten die Wij namens U en volgens Uw instructies verwerken.

4.2 U in hoedanigheid van beheerder van persoonsgegevens:

a. verzamelt, gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

b. bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en rechtmatige verwerking van de gegevens van uw klanten en de middelen waarmee deze zijn verkregen.

c. zorgt voor het juiste beveiligingsniveau bij het gebruik van de Diensten omtrent Cadeaubonnen, rekening houdend met eventuele risico's met betrekking tot de gegevens van uw klanten.

d. erkent dat elke opslag en/of overdracht van de Gegevens van uw klanten naar een derde partij of platform, behalve SumUp, voor Uw eigen risico en verantwoordelijkheid komt.

e. zorgt ervoor dat uw instructies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan alle wetten, voorschriften en regels die van toepassing zijn met betrekking tot de Gegevens van uw klanten. U zorgt er ook voor dat de verwerking van de Gegevens van uw klanten volgens uw instructies er niet de oorzaak van zal zijn of er niet toe zal leiden dat u of wij wetten, regels of voorschriften (inclusief de AVG) zullen overtreden.

4.3 U dient uw eigen "klantprivacybeleid" toepassen en deze opvolgen. Uw privacybeleid zal beschikbaar zijn zodat uw klanten een kennisgeving hebben van uw gegevensverzameling en gebruikspraktijken en zal anderszins in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Het klantprivacybeleid zal beschrijvingen bevatten, zodat uw klanten weten hoe hun gegevens door u en ons worden gebruikt.

4.4 Voor elke listing, bericht of campagne die wordt verzonden of verdeeld via de Diensten omtrent Cadeaubonnen, gaat u akkoord dat we voor regelgevende redenen inzake persoonsgegevens een link kunnen toevoegen over de opties voor "Uitschrijven" en/of een verklaring zoals "E-mailmarketing door SumUp" of "Mogelijk gemaakt door SumUp" in de voettekst of andere gelijkaardige locatie die niet op een onredelijke manier het bericht of de campagne verduistert.

4.5 Bij het handelen als onafhankelijke gegevensbeheerder of gezamenlijke gegevensbeheerder is elke partij verplicht om te voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming voor de bescherming van persoonsgegevens en aan elke specifieke rechtshandeling die van toepassing is op het informatieschema dat wordt verwerkt tijdens de uitvoering van haar activiteiten.

4.6 Wanneer als gezamenlijke beheerders wordt gehandeld gaan beide partijen akkoord dat de gegevenssubjecten waarvan de gegevens worden verwerkt voor de Diensten omtrent Cadeaubonnen hun rechten omtrent het verwerken van persoonsgegeven kunnen uitoefenen tegen beide partijen tenzij anderszins wordt overeengekomen. Wanneer als gezamenlijke beheerders wordt gehandeld bij gezamenlijke marketingactiviteiten die rusten op een en dezelfde wettelijke grond voor het verwerken van de persoonsgegevens – toestemming van de koper en/of de ontvanger van de cadeaubon, gaat u akkoord dat u bij het intrekken van deze toestemming door het gegevenssubject rechtstreeks aan u, SumUp onmiddellijk zult inlichten. Als een van de partijen een verzoek of navraag van een gegevenssubject krijgt wat betreft zaken die verantwoordelijkheid zijn van een andere partij, wordt het verzoek doorgestuurd naar deze partij zonder buitensporige vertraging,

4.7 Wanneer als een onafhankelijke beheerder of gezamenlijke beheerder wordt gehandeld, garandeert elke partij dat de nodige informatie volgens art. 13 en 14 van AVG aan de gegevenssubjecten wordt verstrekt waarvan de persoonsgegevens worden verstrekt voor het verlenen van de Diensten omtrent Cadeaubonnen. Elke partij helpt de andere partij bij het naleven van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming voor het respecteren van de rechten van gegevenssubjecten (indien van toepassing) die verband houden met het verwerken van de persoonsgegevens en melding van schendingen wat betreft persoonsgegevens.

4.8 Wanneer wordt gehandeld als gezamenlijke beheerders bij het krijgen van een klacht: a. is elke partij verantwoordelijk voor het behandelen van klachten van gegevenssubjecten, als de klachten verband houden met de inbreuk op bepalingen in de regelgeving waarvoor de partij volgens deze DPA verantwoordelijk is.

b. wordt de klacht doorgestuurd zonder overmatige vertraging als een van de partijen een klacht krijgt die rechtmatig volledig of gedeeltelijk moet worden behandeld door de andere partij.

c. in verband met het doorsturen van een klacht of een deel van een klacht aan de andere partij, moet de gegevenssubject worden geïnformeerd over de essentie van deze overeenkomst.

d. lichten de partijen elkaar in over zaken die de essentie van het gezamenlijk verwerken en deze DPA raakt. 5. Meldingen van schendingen.

5.1 De partij brengt de andere partij onmiddellijk (maar niet later dan 48 uur) op de hoogte nadat zij kennis heeft genomen van een overtreding in verband met persoonsgegevens die zijn verwerkt onder deze DPA. De partij die de schending meldt is verplicht om de andere partij bijkomende informatie te geven over de schending in verband met persoonsgegevens om bewijs te verzamelen en op te slaan voor de schending in verband met de persoonsgegevens.

5.2 SumUp zal in hoedanigheid van beheerder van persoonsgegevens u bijstaan bij het voldoen aan uw meldingsverplichtingen onder de artikelen 33 en 34 van de AVG, u voorzien van informatie over de overtreding die wij redelijkerwijs in staat zijn om u bekend te maken, rekening houdend met de aard van de Diensten omtrent Cadeaubonnen, de informatie die beschikbaar is voor ons en eventuele beperkingen op het openbaar maken van de informatie, zoals bijvoorbeeld vertrouwelijkheid. Ondanks het voorgaande zijn de verplichtingen van SumUp onder deze sectie niet van toepassing op incidenten die door u worden veroorzaakt, activiteiten op uw account en/of diensten van derden. SumUp is verplicht om mee te werken en u te ondersteunen bij het onderzoek, het minimaliseren van de negatieve gevolgen en de correctie van de overtreding met betrekking tot persoonsgegevens en het voorkomen van toekomstige soortgelijke overtredingen.

5.3 De melding door SumUp van een overtreding met betrekking tot persoonsgegevens kan niet worden beschouwd als een erkenning door SumUp van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijk incident. In het geval van een overtreding met betrekking tot persoonsgegevens bent u verplicht om de maatregelen te nemen die vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving in verband met de Gegevens van uw klanten.

5.4 Bij gezamenlijk beheer tussen u en SumUp zullen de partijen op basis van de verstrekte informatie en het specifieke geval beslissen welke partij de procedure voor de melding van de schending aan de autoriteit voor persoonsgegevens (indien van toepassing) zal leiden binnen de vastgelegde termijn van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Subverwerkers. Hierbij verleent u SumUp (wanneer deze handelt als de beheerder van de persoonsgegevens) algemene toestemming, zonder voorafgaande schriftelijke of specifieke toestemming, om subverwerkers in te schakelen om de Diensten omtrent Cadeaubonnen te leveren. SumUp zal met elke subverwerker een overeenkomst sluiten om ervoor te zorgen dat deze subverwerker de voorwaarden naleeft die ten minste hetzelfde niveau van bescherming en beveiliging garanderen als die in deze DPA zijn uiteengezet. Als u bezwaar maakt tegen een subverwerker en uw bezwaar redelijk is en verband houdt met gegevensbeschermingskwesties, zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om u een middel ter beschikking te stellen om de verwerking van de Gegevens van uw klanten door de geweigerde subverwerker te voorkomen. Als we dergelijke voorgestelde wijzigingen niet binnen een redelijke termijn beschikbaar kunnen stellen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en als u nog steeds bezwaar maakt tegen ons gebruik van deze subverwerker, kunt u uw account of, indien mogelijk, de delen van de Diensten omtrent Cadeaubonnen waarbij gebruik wordt gemaakt van een dergelijke subverwerker annuleren. 7. Overdracht van persoonsgegevens. De verwerking van de Gegevens van uw klanten door SumUp vindt plaats op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte ("EER"). Elke overdracht aan en verwerking in een derde land buiten de EU/EER dat volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau biedt, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Modelcontractbepalingen (2010/87/EU) of een ander passend mechanisme dat een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens garandeert volgens de vereisten van Hoofdstuk V van de AVG.8. Audits. U hebt het recht om volgens deze DPA een controle van de verplichtingen van SumUp op te starten enkel voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor SumUp in uw naam handelt – als uw beheerder van persoonsgegevens. De audits kunnen een keer per jaar worden opgestart. Als SumUp hiertoe verplicht is onder de toepasselijke wetgeving, kunnen audits eenmaal per jaar worden herhaald. Beide partijen beslissen samen of een derde partij de audit moet uitvoeren. U kunt ons echter toestaan de beveiligingscontrole te laten uitvoeren door een neutrale derde partij van onze keuze, als er sprake is van een verwerkingsomgeving is waarin de gegevens van meerdere gegevensbeheerders worden verwerkt. Als de voorgestelde audit volgt op een ISO- of vergelijkbaar certificeringsrapport dat de afgelopen twaalf maanden door een gekwalificeerde externe auditor is uitgevoerd, en SumUp bevestigt dat er geen materiële wijzigingen zijn opgetreden in de onderzochte maatregelen, zal dit voldoen aan alle verzoeken die binnen dit tijdskader zijn ontvangen. Audits mogen de zakelijke activiteiten van SumUp niet op onredelijke wijze verstoren. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met een bijkomend verzoek om audits. 9. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van elke partij onder deze DPA is onderworpen aan de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Aanvullende voorwaarden en/of Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat eventuele wettelijke sancties of claims van gegevenssubjecten of anderen, gedaan door SumUp met betrekking tot de Gegevens van uw klanten die ontstaan als gevolg van of in verband met het niet nakomen van uw verplichtingen onder deze DPA of de toepasselijke Wet inzake gegevensbescherming de maximale totale aansprakelijkheid van SumUp jegens u onder de Aanvullende voorwaarden en/of de Voorwaarden verminderen met hetzelfde bedrag als de boete en/of aansprakelijkheid die wij daardoor oplopen. 10. Beëindiging. 10.1 Deze DPA is van kracht zolang u Diensten omtrent Cadeaubonnen van SumUp gebruikt. Als SumUp volgens de voorwaarden van deze DPA of een van de Algemene voorwaarden van SumUp of geldende wetgeving echter verplicht is om persoonsgegevens die worden verwerkt volgens deze DPA en/of Voorwaarden van SumUp te bewaren na beëindiging van de Diensten omtrent Cadeaubonnen, blijft deze DPA van kracht zolang SumUp verplicht is om dergelijke persoonsgegevens te bewaren.

10.2 Bij beëindiging van het gebruik van de Diensten omtrent Cadeaubonnen, tenzij SumUp vereist is om de Gegevens van uw klanten te bewaren onder de Aanvullende voorwaarden en/of Voorwaarden van SumUp, enige overeenkomst of toepasselijke wetgeving, zal SumUp, inclusief op schriftelijk verzoek van U, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en volgens de Voorwaarden van SumUp en de toepasselijke wetten de persoonsgegevens verwijderen. 11. Diversen.

11.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze DPA en een van de Aanvullende voorwaarden en/of Voorwaarden van SumUp, hebben de bepalingen van deze DPA de voorkeur.

11.2 U bent verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die voortvloeien uit de naleving door SumUp van Uw instructies of verzoeken op grond van de Aanvullende voorwaarden (inclusief deze DPA) die buiten de standaardfunctionaliteit vallen die SumUp in het algemeen via de Diensten omtrent Cadeaubonnen ter beschikking stelt.

11.3 SumUp beschikt over het recht om de voorwaarden van deze DPA van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te passen. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen door SumUp worden aangebracht in een aparte bijlage of op een andere zichtbare manier en zullen op passende wijze worden gecommuniceerd.

11.4 Alle vragen met betrekking tot deze DPA of andere verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moeten aan ons worden gericht via [email protected] SumUp zal proberen klachten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens op te lossen in overeenstemming met deze DPA, de Voorwaarden en het interne beleid van SumUp.

11.5 Als een van de bepalingen van de DPA ongeldig wordt geacht, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De partijen vervangen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen die het doel van de ongeldige bepaling weerspiegelt.

Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst wordt uiteindelijk voorgelegd aan en behandeld door de rechtbanken van Ierland, behalve als dit verboden is overeenkomstig de EU-wetgeving.