Aankoopvoorwaarden voor terminal

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2021

Naast de Algemene voorwaarden van SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland, D02 K580 zijn de volgende voorwaarden met betrekking tot producten ('Aankoopvoorwaarden') van toepassing. Als er sprake is van een conflict tussen de algemene voorwaarden en deze aankoopvoorwaarden hebben de aankoopvoorwaarden voorrang bij het oplossen van dit conflict.

1. Partijen

De partijen in deze aankoopvoorwaarden zijn SumUp Limited, Ierland ('SumUp'), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd in Ierland onder nummer 505893 en vestigingsadres te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland, D02 K580 en de verkoper ('verkoper'), die geen consument is (samen 'de partijen').

2. Onderwerp

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van een versie van onze kaartlezer apparaten ("Terminal") door de Merchant via online kooporder op de SumUp website of via de mobiele SumUp applicatie.

3. Aanvang van de overeenkomst

Een bindende overeenkomst tussen de partijen ontstaat alleen wanneer de Merchant de online bestelling heeft verzonden en SumUp heeft ontvangen en uitdrukkelijk de bestelling bevestigd heeft. De bestelling zal meestal worden bevestigd via e-mail.

4. Levering

4.4. We zullen de Terminal leveren binnen tien (10) werkdagen na bevestiging van de bestelling.

4.4. Als levering duurt langer dan hierboven vermeld, kan de Merchant op + 31 208084296 contact opnemen met Customer Support.

5. Prijs

5.1. De toepasselijke prijs voor de Terminal is hij prijs aangegeven op de SumUp website of in de mobiele toepassing op de datum van de bestelling.

5.2. Alle prijzen op de website of binnen de mobiele applicatie zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

5.3. Wij behouden ons het recht voor om de prijs van de Terminal op elk moment wijzigen.

5.4. De kosten van verzending van de Terminal naar de Merchant is inbegrepen in de prijs, tenzij duidelijk anders vermeld op de SumUp website of binnen de mobiele applicatie SumUp.

6. Eigendomsrechten

De terminal blijft eigendom von SumUp totdat de merchant de volledige koopprijs heeft betaald an SumUp.

7. Betaling

7.1. De verkoopprijs van de Terminal moet via online kaartbetaling worden betaald via de SumUp website of via de mobiele applicatie SumUp.

7.2. SumUp zal handelen volgens de PCI-DSS veiligheidsstandaards (www.pcisecuritystandards.org) in verband met de procedures, beleid en technische architectuur voor het accepteren van creditcardbetalingen.

8. Garantie

8.1 SumUp garandeert dat vanaf de levering en voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering, zal de terminal vrij zijn van materiële defecten in ontwerp, materiaal en arbeid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8.1.1 In geval van een defecte Terminal zich binnen drie (3) maanden vanaf de datum van levering, de gebreken zijn veronderstellen d te zijn existent op het moment van levering aan de Merchant reeds.

8.1.2 In geval van eventuele gebreken van de Terminal die zich na drie (3) maanden vanaf de datum van levering, worden de gebreken verondersteld zijn toe te schrijven aan de Merchant 's onrechtmatige behandeling van de Terminal, tenzij wordt aangetoond door de Merchant bewijs anders doet vermoeden.

8.1.3 SumUp is niet aansprakelijk voor enige garantie voor de Terminal in de volgende gevallen: (i) Indien de vordering uiterlijk twaalf (12) maanden na de datum van levering plaatsvindt, (ii) indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik van de terminal door de Merchant, en (iii) in het geval van "NTF" (No Trouble Found / Geen problemen gevonden).

8.2 Bovendien zijn de standaard wettelijke bepalingen van toepassing.

9. Klantenservice

In geval van technische mankementen van de Terminal, kan SumUp Ondersteuning tijdens werkdagen bereikbaar 9:00-18:00 via telefoon op +32 025 880 692 of op elk moment via e-mail op [email protected].

10. Aansprakelijkheden van SumUp

10.1. SumUp of een van haar filialen zal aansprakelijk zijn voor eventuele schade toegebracht aan leven, lichaam en gezondheid ten gevolge van een ernstige schending van haar plichten in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

10.2. SumUp is ook aansprakelijk voor enige andere directe schade die het gevolg is van het opzettelijk of grof nalatig zijn van deze Verkoopvoorwaarden door SumUp of een van haar dochterondernemingen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. SumUp is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade.

10.3. Bovendien zijn de standaard wettelijke bepalingen van toepassing.

11. Overmacht

SumUp is vrijgesteld van alle verplichtingen uit deze Verkoopvoorwaarden als nakomen van deze verplichtingen wordt belemmerd als gevolg van omstandigheden die zich buiten de invloed van SumUp bevinden en die redelijkerwijs niet waren te voorzien.

12. Overige vereisten

Het volledige gebruik van de informatie die door SumUp Payments Limited zoals uiteengezet in de SumUp Voorwaarden diensten is afhankelijk van de voltooiing van de registratie van de Merchant bij SumUp. Door het accepteren van deze Verkoopvoorwaarden en / of door de aankoop van de Terminal de Merchant geeft geen recht op toegang tot of gebruik van de diensten van SumUp niet te verkrijgen.

13. Slotbepalingen

13.1. Andere voorwaarden, waaronder de voorwaarden van de verkoper, zijn niet van toepassing; alleen de algemene voorwaarden van SumUp Limited en deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing.

13.2. Eventuele afwijkende voorwaarden zullen schriftelijk worden vermeld en vereisen de uitdrukkelijke toestemming van SumUp.

13.3. Deze aankoopvoorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd onder en overeenkomstig de wetgeving van Ierland en zullen zijn vrijgesteld van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

13.4. Het algemene rechtsgebied voor juridische geschillen onder deze aankoopvoorwaarden is Dublin, Ierland.

13.5. Deze aankoopvoorwaarden zijn opgesteld in zowel een Duitse als een Engelse versie. De Duitse versie van deze aankoopvoorwaarden is uitsluitend bedoeld voor het gemak en mag niet als juridisch bindend worden beschouwd. Alleen de Engelse versie van deze aankoopvoorwaarden is juridisch bindend. De Engelse versie van deze aankoopvoorwaarden vindt u hier.

14. Contact SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland, D02 K580.