Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων

Σε ισχύ από 15/08/2022

Τελευταία ενημέρωση 15/08/2022

Η παρούσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων («DPA») αποτελεί μέρος των και υπόκειται στις διατάξεις των Όρων Ηλεκτρονικού Εμπορίου της SumUp (η «Συμφωνία», οι «Επιπρόσθετοι Όροι»), της Πολιτικής Απορρήτου και κάθε άλλων εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων της SumUp (εφεξής, οι «Όροι», «Πολιτική Απορρήτου») που συνομολογούνται και συμφωνούνται μεταξύ εσάς ως εμπόρου της SumUp («εσείς», «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») και της SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Λιθουανία («SumUp», «εμείς», «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»), μέρος του Ομίλου εταιρειών SumUp S.A.R.L. – Όμιλος SumUp.

Κάθε μέρος συμφωνεί και διασφαλίζει ότι οι όροι του παρόντος DPA θα ισχύουν πλήρως στις θυγατρικές του, που ενδέχεται να εμπλέκονται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις Υπηρεσίες που ορίζονται στους Επιπρόσθετους Όρους. Ειδικότερα, η SumUp θα διασφαλίζει ότι όλοι οι υπο-εργολάβοι θα λειτουργούν υπό τους ίδιους όρους όπως το παρόν DPA κατά την επεξεργασία των Δεδομένων Πελατών σας.

Προκειμένου να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες υπό τους Επιπρόσθετους Όρους, η SumUp επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών ή των επισκεπτών του ιστοτόπου σας ή των υπηρεσιών )«Οι πελάτες σας», «Πελάτες»). Εφεξής, η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από τη SumUp θα ονομάζεται «επεξεργασία» (όπως ορίζεται στο GDPR). Η ακόλουθη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων ορίζει τους όρους μιας τέτοιας επεξεργασίας από τη SumUp.

  1. Ορισμοί

1.1. «Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων», «GDPR», ο «Κανονισμός») όπως και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία σε ισχύ που ρυθμίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας Ηλεκτρονικού Απορρήτου 2002/58/ΕΚ, όπου ισχύει.

1.2. Οι όροι «υπεύθυνος επεξεργασίας»«υποκείμενο δεδομένων»«προσωπικά δεδομένα»«διαδικασία»«επεξεργασία» και «υπεύθυνος επεξεργασίας» έχουν την έννοια που τους προσδίδουν οι όροι στο GDPR.

1.3. «Περιεχόμενο» σημαίνει το Περιεχόμενό σας και κάθε περιεχόμενο που παρέχεται στη SumUp από τους Πελάτες σας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, ήχου, βίντεο, κώδικα, πληροφοριών από cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης και κάθε άλλο υλικό.

1.4. «Δεδομένα Πελατών σας» σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα στο Περιεχόμενο του/των Πελάτη/Πελατών σας, όπως υπόκεινται σε επεξεργασία από τη SumUp, για λογαριασμό σας, ως μέρος των Υπηρεσιών. Τα Δεδομένα Πελατών σας δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα, όταν αυτά ελέγχονται από τη SumUp. Όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν DPA, αλλά δεν διαθέτουν ρητό ορισμό σ' αυτήν την ενότητα, έχουν την έννοια που ορίζεται στους Επιπρόσθετους Όρους. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός στους Επιπρόσθετους Όρους ή στους Όρους, η έννοιά τους είναι αυτή που δίνεται στον GDPR ή σε άλλους εφαρμοστέους κανόνες, αν δεν ορίζεται στον Κανονισμό.

2. Εφαρμογή. Το παρόν DPA ισχύει μόνο σε σχέση με τα Δεδομένα Πελατών σας και μόνο αν ισχύει ο GDPR. Συμφωνείτε ότι η SumUp δεν ευθύνεται για προσωπικά δεδομένα που επιλέξατε να επεξεργαστείτε μέσω υπηρεσιών τρίτου μέρους ή εκτός των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υπηρεσιών νέφους οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός δικτύου ή αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις.

3. Λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων

3.1. Αντικείμενο. Αντικείμενο της επεξεργασίας δεδομένων υπό το παρόν DPA είναι τα Δεδομένα των Πελατών σας.

3.2. Διάρκεια. Όπως μεταξύ μας, η διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων υπό το παρόν DPA καθορίζεται από εσάς και για την επιλεγμένη περίοδο που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

3.3. Σκοπός. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων υπό το παρόν DPA είναι η παροχή και η βελτίωση των Υπηρεσιών που προωθείτε. 

3.4. Φύση της επεξεργασίας. Οι Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στους Επιπρόσθετους Όρους και όπως εφαρμόζονται από εσάς από καιρό σε καιρό.

3.5. Τύπος των προσωπικών δεδομένων. Τα Δεδομένα Πελατών σας όπως σχετίζονται με εσάς, οι Πελάτες σας και κάθε άλλο άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που τίθεται προς επεξεργασία ως μέρος των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ονόματα των Πελατών σας, τις διευθύνσεις email, τους τηλεφωνικούς αριθμούς, τη φυσική διεύθυνση, τα τραπεζικά στοιχεία, το ιστορικό συναλλαγών, τη διεύθυνση IP. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και εγκλήματα δεν θεωρείται ότι υπόκεινται σε επεξεργασία υπό τις Υπηρεσίες και εξαιρούνται από τους όρους του παρόντος DPA. Αν τέτοια δεδομένα υποστούν επεξεργασία όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, αυτό θα γίνει χωρίς να το γνωρίζει η SumUp και πρέπει να διαγράψετε άμεσα τέτοιες πληροφορίες, αφού αναγνωρίσετε τέτοιου είδους επεξεργασία.

3.6. Κατηγορίες των υποκειμένων δεδομένων. Εσείς, οι πελάτες σας, οι πιθανοί πελάτες των πελατών σας και κάθε άλλο άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο.

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

4.1. Στον βαθμό που τα Δεδομένα Πελατών σας υπόκεινται σε επεξεργασία από τη SumUp για λογαριασμό σας και αυτή η επεξεργασία υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, το GDPR), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών της SumUp εσείς είστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων, και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της SumUp, δίνετε εντολή στη SumUp να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελατών σας για λογαριασμό σας, δυνάμει του παρόντος DPA.

4.2. Μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή του DPA οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τότε η SumUp δεν θα μπορεί πλέον να σας παρέχει αυτήν την Υπηρεσία.

4.3. Η SumUp με την ιδιότητα υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Α. επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελατών σας μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στο DPA και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το DPA,

Β. μπορεί να δρα και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελατών σας μόνο σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες οδηγίες σας, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο, από δικαστική απόφαση ή από νομοθετικό μέτρο να δρα χωρίς τέτοιες οδηγίες. Οι οδηγίες σας, τη στιγμή που συμφωνείτε με το παρόν DPA, είναι ότι η SumUp μπορεί να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελατών σας μόνο για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο DPA και στους Επιπρόσθετους Όρους. Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος DPA και της αμοιβαίας συμφωνίας και των δυο μερών, μπορείτε να εκδίδετε επιπλέον γραπτές οδηγίες, σύμφωνες με τους όρους του παρόντος DPA,

Γ. διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα άτομα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχουν υποχρέωση τήρησης απορρήτου ή δεσμεύονται νομικά να διατηρούν υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου,

Δ. διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εγκρίνεται με βάση την ανάγκη πληροφόρησης, σύμφωνα με την επίδοση των Υπηρεσιών υπό τους Επιπρόσθετους Όρους,

Ε. ευθύνεται να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι/υπο-εργολάβοι ή/και αντιπρόσωποι που επεξεργάζονται τα Δεδομένα Πελατών σας τα επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας,

ΣΤ. θα σας ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένες οδηγίες σας αντιτίθενται με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

Ζ. υποχρεούται να προστατεύει τα Δεδομένα Πελατών σας, σύμφωνα με το παρόν DPA, από κάθε καταστροφή, τροποποίηση, απώλεια ή άλλη μη εγκεκριμένη επεξεργασία. Γι' αυτόν τον σκοπό, η SumUp λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που εφαρμόζει η SumUp, εξαρτώνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι δυνατόν η SumUp να εφαρμόσει εναλλακτικά κατάλληλα μέτρα. Δεν είναι δυνατή η μείωση του επιπέδου των οριζόμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων. Η SumUp θα σας βοηθήσει με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως απαιτείται, και ανάλογα τη φύση της επεξεργασίας και την κατηγορία των πληροφοριών που διατίθενται στη SumUp, θα βοηθήσουμε στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σας, σύμφωνα με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η. μετά από εύλογη απαίτησή σας, διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις που δείχνουν ότι η SumUp συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το παρόν DPA και την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή/και διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες που δείχνουν τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το παρόν DPA και την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι πληροφορίες που θα διαθέτει η SumUp περιορίζονται αποκλειστικά στις απαραίτητες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Υπηρεσιών και τις πληροφορίες που κατέχει η SumUp, για να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας, ειδικά με τα άρθρα 32 και 36 του GDPR (υποχρεώσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις του αντικτύπου των προσωπικών δεδομένων, προηγούμενης συμβουλευτικής και διασφάλισης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων),

Θ. θα σας βοηθά, εντός εύλογων χρονικών περιθωρίων, με κατάλληλα μέτρα και όσο πιο εύλογα γίνεται (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας), με τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και με κάθε άλλη σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς του απορρήτου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του GDPR,

Ι. θα σας ειδοποιήσουμε, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από λήψη αιτήματος ή παραπόνου από άτομο που τα προσωπικά του δεδομένα περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενό σας, ή από δεσμευτική συμφωνία με κυβερνητικό, αστυνομικό, ρυθμιστική ή άλλο οργανισμό, σχετικά με τα Δεδομένα Πελατών σας που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας και τις οδηγίες σας.

4.4. Εσείς με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Α. θα συλλέγετε, χρησιμοποιείτε και επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα στο Περιεχόμενο, σύμφωνα με κάθε Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

Β. έχετε αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νόμιμη επεξεργασία των Δεδομένων Πελατών σας και των μέσων, με τα οποία τα αποκτάτε,

Γ. διασφαλίζετε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ρίσκα για τα Δεδομένα Πελατών σας,

Δ. αναγνωρίζετε ότι κάθε αποθήκευση ή/και μεταφορά των Δεδομένων Πελατών που κάνετε σε τρίτο μέρος ή πλατφόρμα, εκτός της SumUp, θα γίνεται με δικό σας ρίσκο και ευθύνη,

Ε. διασφαλίζετε ότι οι οδηγίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, κανονισμούς και εφαρμοστέους κανόνες σχετικα με τα Δεδομένα Πελατών σας. Επίσης, θα διασφαλίζετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Πελατών σας, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, δεν θα προκαλεί ή θα καταλήγει σε δική μας ή δική σας παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου του GDPR).

5. Ειδοποιήσεις παραβίασης. Το ένα μέρος θα ενημερώνει άμεσα το άλλο μέρος (αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες), αφού αναγνωρίσει την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτά που υπόκεινται σε επεξεργασία υπό το παρόν DPA. Η SumUp θα σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις ειδοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του GDPR, θα σας παρέχει πληροφορίες για την παραβίαση, που εύλογα θεωρεί απαραίτητες να μοιραστεί μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Υπηρεσιών, τις διατιθέμενες σε εμάς πληροφορίες και κάθε περιορισμό αποκάλυψης πληρφοροριών, όπως για λόγους απορρήτου. Παρά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις της SumUp υπό αυτήν την ενότητα δεν ισχύουν για συμβάντα που προκαλείται εσείς, για δραστηριότητα στον λογαριασμό σας ή/και για υπηρεσίες τρίτων μερών. Η SumUp υποχρεούται να συνεργάζεται και να σας στηρίζει σχετικά με τη διερεύνηση, την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών και τη διόρθωση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τη μελλοντική αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Η ειδοποίηση της SumUp για παραβίαση προσωπικών δεδομένων δεν θεωρείται αναγνώριση εκ μέρους της SumUp οποιουδήποτε λάθους ή ευθύνης σε σχέση με ένα τέτοιο συμβάν. Στην περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούστε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, σε σχέση με τα Δεδομένα Πελατών σας.

6. Τρίτοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Με την παρούσα παρέχετε στη SumUp γενική εξουσιοδότηση να συνεργάζεται με τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται επιπλέον γραπτή και ειδική εξουσιοδότηση. Η SumUp θα προβεί σε συμφωνία με κάθε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του κάθε τρίτου μέρους με όρους που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας, όπως αναφέρονται στο παρόν DPA. Αν αντιτίθεστε σε οποιονδήποτε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας και η αντίθεσή σας είναι εύλογη και σχετιζόμενη με ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων, θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες να σας διαθέσουμε τρόπο αποφυγής της επεξεργασίας των Δεδομένων σας ως Πελάτη από τον τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας προς τον οποίον αντιτίθεστε. Αν δεν μπορούμε να διαθέσουμε τις προτεινόμενες αλλαγές σε εύλογη χρονική περίοδο, θα σας ειδοποιήσουμε και αν ακόμα αντιτίθεστε στη χρήση από εμάς τρίτου υπευθύνου επεξεργασίας, μπορείτε να ακυρώσετε ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ή, αν είναι εφικτό, τα σημεία των Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη χρήση τρίτου υπευθύνου επεξεργασίας.

7. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των Δεδομένων Πελατών σας θα λαμβάνει χώρα εντός της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Κάθε μεταφορά προς και επεξεργασία σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που δεν διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες ή άλλον κατάλληλο μηχανισμό που θα διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου V του GDPR.

8. Έλεγχοι. Δικαιούστε να ξεκινήσετε μια επισκόπηση των υποχρεώσεων της SumUp υπό το παρόν DPA μια φορά το έτος. Αν η SumUp υποχρεούται να το κάνει αυτό υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι έλεγχοι ενδέχεται να επαναλαμβάνονται μια φορά το έτος. Και τα δυο μέρη αποφασίζουν μαζί αν ένα τρίτο μέρος πρέπει να διεξάγει τον έλεγχο. Ωστόσο, μπορείτε να μας επιτρέψετε να διεξάγουμε την επισκόπηση ασφαλείας από ουδέτερο τρίτο μέρος της επιλογής μας, αν πρόκειται για περιβάλλον επεξεργασίας όπου πολλά δεδομένα του υπεύθυνου επεξεργασίας υπόκεινται σε επεξεργασία. Αν το προτεινόμενο αντικείμενο του ελέγχου ακολουθεί μετά από πιστοποίηση ISO ή παρόμοια πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο τρίτο ελεγκτή εντός των προηγούμενων δώδεκα μηνών και η SumUp επιβεβαιώσει ότι δεν έγιναν αλλαγές στα ελεγχόμενα μέτρα, αυτό θα ικανοποιεί κάθε αίτημα που λαμβάνεται εντός του χρονικού πλαισίου. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να παρεμποδίζουν χωρίς λόγο τις συνήθεις επισειρηματικές λειτουργίες της SumUp. Εσείς ευθύνεστε για κάθε σχετιζόμενο κόστος του αιτήματος ελέγχου.

9. Ευθύνη. Η ευθύνη κάθε μέρους υπό το παρόν DPA υπόκειται στις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στους Επιπρόσθετους Όρους ή/και στους Όρους. Συμφωνείτε ότι κάθε κανονιστική κύρωση ή αξίωση από τα υποκείμενα δεδομένων ή άλλους που βαραίνει τη SumUp σε σχέση με τα Δεδομένα των Πελατών σας, που προκύπτουν ή σχετίζονται με την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας, υπό το παρόν DPA ή την Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα μειώνει τη μέγιστη συνολική ευθύνη της SumUp προς εσάς, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους ή/και τους Όρους κατά το ίδιο ποσό όσο είναι το πρόστιμο ή/και η ευθύνη που φέρουμε ως αποτέλεσμα.

10. Λήξη. Το παρόν DPA τίθεται σε ισχύ για όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της SumUp. Ωστόσο, αν η SumUp υποχρεούται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος DPA ή με τους Όρους και Προϋποθέσεις της SumUp, να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών σας, μετά τη λήξη των Υπηρεσιών, το παρόν DPA θα συνεχίσει να ισχύει για όσο η SumUp υποχρεούται να διατηρεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Μετά τη λήξη της χρήσης των Υπηρεσιών και εκτός αν η SumUp υποχρεούται να διατηρεί τα Δεδομένα Πελατών σας, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους ή/και τους Όρους της SumUp, κάθε συμφωνίας ή εφαρμοστέου νόμου, η SumUp θα διαγράφει τα Δεδομένα Πελατών σας, όπως και μετά από γραπτό αίτημά σας, όσο το δυνατόν πιο σύντομα και σύμφωνα με τους Όρους της SumUp και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

11. Διάφορα.

11.1. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του παρόντος DPA και οποιωνδήποτε Επιπρόσθετων Όρων ή/και Όρων της SumUp, θα προκρίνονται σε ισχύ οι διατάξεις του DPA.

11.2. Εσείς ευθύνεστε για κάθε κόστος και έξοδο που προκύπτει από τη συμμόρφωση της SumUp με τις οδηγίες ή τα αιτήματά σας, σύμφωνα με τους Επιπρόσθετους Όρους (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος DPA) που δεν περιλαμβάνονται στην τυπική λειτουργία που παρέχει η SumUp γενικά μέσω των Υπηρεσιών.

11.3. Η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει ή/και να προσαρμόζει οποιονδήποτε όρο του DPA, όπως απαιτείται, από καιρό σε καιρό. Αλλαγές στη Συμφωνία ενδέχεται να γίνουν από τη SumUp σε ξεχωριστό Παράρτημα ή με άλλο ορατό μέσο και θα κοινοποιείται κατάλληλα.

11.4. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με το παρόν DPA ή άλλα αιτήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να απευθύνονται σε εμάς στο email [email protected] Η SumUp θα προσπαθήσει να επιλύσει κάθε παράπονο σχετικό με τη χρήση των Δεδομένων των Πελατών σας, σύμφωνα με το παρόν DPA, τους Όρους και τις εσωτερικές πολιτικές της SumUp.

11.5. Αν οποιαδήποτε διάταξη του DPA θεωρηθεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν τις άκυρες διατάξεις με μια νόμιμη διάταξη που αντανακλά το αντικείμενο της άκυρης διάταξης.

11.6. Αυτή η Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιθουανίας. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη Συμφωνία θα προωθείται τελικά και θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Λιθουανίας, εκτός αν απαγορεύεται από ευρωπαϊκό νόμο.